nd ND België telt 39.000 zielen minder dan men denkt Verkoud heid ASPRO Zes jaar geëist in zaak-F agelstr aat Bontsoort heeft eigen karakter Moeder' van levende poppetjes uit allerlei tekenfilms Stem Moordrage in Boston Wedstrijd in charme Kind op „vrij water IJspret-ijsverdriet AGEN Meisjesstem als wapen Volkstelling levert verrassing op g hulp in ouding laler Dordrecht Zetelaanpassing in parlement \e Melk wordt halve cent per liter duurder Zweden houdt rechts Koning Karei XII kreeg gelijk Voorkom Rillerig? Onprettig? Vlug: BEURS VAN AMSTERDAM SM EEN INTERESSANTE FOLDER ££"25 S& Algemeen Fondsenbesit „Teruggezonden Siberiërs waren godsdienstfanatici" Nieuwe texliel-c.a.o. in beraad gehouden Hoogovens zwak in vaste markt TACHTIG FLESJES FRISSE DRANK Vermageren na de feestdagen EXCLUSIEF DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 10 JANUARI 1963 ifiij DDELEN toffen waar g in het itratie. liter er (540 gr.), wd, te Tilburg vraagt iart per maand, werkster aanwezig, r. 55586-00. 146 roldak f 1675,- tot 4575,- 50 3500,- tot 4750,- export uitv. 7350,- 7200,- 8 1000.- tot 2750.- 2500.- tot 4250.- 1150,- tot 4250,- 1961 5450,- 1000,- tot 4500,- ENS: adruimte) 1090,- 500,- 2250,- 1600,- 425,- 375,- 275,- in elk opzicht! (Van onze Belgische correspondent) Hoewel de resultaten van de in België in 1961 gehouden volkstelling nog niet werden gepubliceerd, is toch al mede gedeeld, dat België, volgens de tellings gevens in 1961 9.189.741 inwoners telde. Dat getal is daarom 'n tikje ontgoochelend omdat het 39.000 eenheden blijft beneden het getal dat tot dusverre aangezien werd als overeenstemmend met het Bel gische bevolkingscijfer. Het hogere getal werd bekomen door het samentellen van door de gemeenten verstrekte cijfers ove1 geboorten en sterf gevallen. Het verschil wordt verklaard door de minder goed te volgen migratie bewegingen van buitenlandse arbeiders en hun gezinnen, die vooral talrijk zijn in sommige Waalse industriegebieden. De volkstelling wijst uit, dat de ge meentelijke gegevens in Antwerpen en De consumptiemelkprys zal, over het hele jaar 1963 gerekend, met een halve cent per liter verhoogd worden. Voorlo pig blijft hij echter nog op het oude peil. Pas later in het jaar zal deze prijs verhoging gerealiseerd worden. Over het tijdstip en de wijze waarop dat gaat ge beuren zullen minister De Pous en het bedrijfsleven nog overleg plegen. De prijsverhoging zal voor een deel een gevolg zijn van de verhoging van de verrekenprijs, dat is de door de boer voor consumptiemelk ontvangen prijs. De „eerste etappe" van de straatprijs verhoging op deze grond is in november jl. al verwerkelijkt. Anderdeels is de verhoging een gevolg van verhoogde kostenfactoren bij latere stadia van ver werking en afzet. Zoals reeds eerder gemeld zal Zweden tenslotte toch overschakelen van links naar rechts verkeer. De vier grote par tijen en de regering zijn het in beginsel hierover eens geworden en het desbetref fende wetsontwerp van de regering zal dit voorjaar formeel worden ingediend. De overschakeling zou in 1967 moeten geschieden en volgens voorlopige bere keningen zullen de kosten van deze in grijpende verandering zo'n vierhonderd miljoen kronen (circa driehonderd mil joen gulden) belopen. Was men er in 1959 reeds toe overgegaan dan zouden die kosten ongeveer de helft hebben be dragen en negentien jaar geleden had het niet meer dan het vijfentwintigste deel van genoemd bedrag gevergd. Eindelijk krijgt koning Karei de Twaalfde, die reeds in 1718 bij wet voor schreef dat voertuigen op de weg rechts moesten houden, gelijk. Na zijn dood was men, in 1734, tot links verkeer over gegaan. Dat was toen niet zo'n ingrij. pende verandering, in tegenstelling tot wat het overstag gaan naar rechts in 1967 zal betekenen. (Advertentie) Brabant vrijwel overeenstemmen met die van de volkstelling. Overschatting is vooral groot in de provincies Luik en Henegouwen. De bekendmaking van de uitslagen van de volkstelling de officiële publikatie wordt nog deze maand verwacht brengt in elk geval de noodzakelijkheid van parlementaire zetelaanpassing ter sprake. De Belgische grondwet eist niet, dat het aantal volksvertegenwoordigers dient te worden verhoogd naarmate de bevolking toeneemt. Wel zegt zij, dat de Kamer ten hoogste één volksvertegen woordiger mag tellen per 40.000 inwoners. Dit komt hierop neer, dat het huidige aantal Kamerleden 212 zou kunnen behouden worden, mits de verdeling van het beschikbare aantal per arrondisse ment wordt herzien. In de praktijk bestaat daartoe weinig kans, want een aantal Waalse arrondisse menten zou dan minder zetels krijgen dan tot dusverre en geen enkel Kamer lid is bereid politieke zelfmoord te ple gen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het aantal Kamerzetels in België dan ook worden opgevoerd van 212 tot 229. Der tien van de zeventien nieuwe zetels zul len dan gaan naar het Vlaamse landge- deelte, de overige vier naar Brussel. Wal lonië wint geen enkele zetel bij. Tot dusverre bezetten de Vlaamse ar rondissementen 104 van de 212 Kamer zetels, het arrondissement Brussel heeft er 32 (9 zijn door Vlamingen bezet) en Wallonië heeft er 76. In de toekomst zou de verhouding zijn: 117 afgevaardigden van de Vlaamse arrondissementen, 36 van het arondissement Brussel en 76 van het Waalse landsgedeelte. Dit vooruitzicht wekt niet de minste geestdrift in Wallonië, waar het minori- teits-complex hoogtij viert. Een eenvou dige optelsom brengt aan het licht, datl Vlaanderen weldra in het parlement over méér zetels zal beschikken dan Wallonië en het (goeddeels verfranste) Brussel sa men. Daarom eisen de Walen een pari taire of geografische Senaat, waar zij op grond van gelijkheid met de Vlamingen kunnen praten. Doch daarmee zitten we alweer volop in de kiese Belgische pro blematiek. (Advertentie) Wegens verkrachting en feitelijke aan randing van de eerbaarheid in vereni ging heeft de officier van justitie bij de Amsterdamse rechtbank gisterenavond een gevangenisstraf van zes jaar met aftrek van het voorarrest geëist tegen de 25-jarige Amsterdamse kelner Bobbie D. en de 30-jarige kermisexploitant Pietje B. Zij worden ervan beschuldigd in de ochtend van 28 augustus jl. in een wo ning aan de Fagelstraat in Amsterdam het 17-jarige Hilversumse meisje Ger- rie R. op beestachtige wijze te hebben mishandeld en verkracht. De officier van justitie, mr. H. Bou- ma, formuleerde deze eis na een uren lange zitting achter gesloten deuren, waarin drie getuigen van de aanklager en zeven van de negen opgeroepen ge tuigen a décharge werden gehoord. De rechtbank zal waarschijnlijk over 14 da gen vonnis wijzen. Het 17-jarige Hilversumse meisje zou op 28 augustus haar werk beginnen bij een Amsterdams schoonmaakbedrijf. In verband daarmee logeerde ze bij een ge trouwde zuster aan de Boerhaavestraat. Omdat ze nogal vroeg van huis was ge gaan was ze omstreeks half zeven eerst een kopje koffie gaan drinken in een koffiehuis in de Albert Cuypstraat, waar de Amsterdamse nachtvlinders en onder- wereldfiguren elkaar gewoonlijk ont moeten. Daar kwam Gerrie R. in contact met Bobbie D. en Pietje B., die hun nieuwe kennis stompend en trappend zouden hebben gedwongen mee te gaan naar een bar aan de Amstelstraat. Daar zou ze opnieuw zijn gestompt en gesla gen en voorts gedwongen zes glazen cog nac en vier glazen bier te drinken. Daarop werd het meisje in een auto ge sleurd en naar de woning van Bobbie I D. aan de ^Fagelstraat gebracht. Deze onbewoonbaar verklaarde woning ge bruikte de onlangs wegens souteneur schap tot twee maal vijf dagen hechte-1 nis en een jaar rijkswerkinrichting ver oordeelde Bobbie D. als gelegenheids- huis.- Uit het politie-onderzoek is gebleken I dat de onverlaten het meisje in dit huis op beestachtige wijze hebben mishan deld, waarvan zijn overigens elkaar de schuld gaven. Toen deze aanrandingszaak bekend I werd kwam een soortgelijke zes weken tevoren gepleegde aanranding in dezelf de woning aan het licht. Daarvan werd I een 32-jarige gescheiden vrouw het slachtoffer. De verdachte in deze zaak, de 23-jarige kelner Freek H., een vriend van Bobbie D., werd na een eis van twee jaar vrijgesproken. De officier van jus titie heeft tegen dit vonnis evenwel ap pèl aangetekend. DE 54-JARIGE machinist 'C. W. Gar- man (New Jersey) heeft het leven van 140 passagiers, die zich in zjjn trein be vonden, gered door snelheid te vermeer deren toen de trein in botsing kwam met een vrachtauto geladen met ont vlambare stoffen. Jtswa - de collectieve effectenportefeuille met aandelen van ruim 200 uitgelezen Nederlandse en Amerikaanse ondernemingen - IS ZOJUIST VERSCHENEN. v'aa8 gratis exemplaar bij commissionairs en bankiers ii* °f postbus 1700 Amsterdam Volgens Russisch blad: Westerse correspondenten in Moskou zün gisteren in het bezit gekomen van een Russisch artikel, dat handelt over de groep Siberische boeren, die zich ver leden week op de Amerikaanse ambas sade heeft beklaagd over de godsdienst vervolging, die zy, naar hun zeggen, van de autoriteiten in hun woonplaats Tsjer- nogorsk hadden ondervonden. In dit artikel wordt verklaard dat de groepsleden „in het geheim werkende fa natici" zijn, „die zich schuldig hebben gemaakt aan einstige schendingen van de rechten van &e mens". Zij zouden in twijfelachtige zaken betrokken zijn en hun kinderen hebben geterroriseerd, om 5e5 te .dwingen overeenkomstig hun godsdienstige opvattingen te leven. Volgens „Novosti Press" behoren de ®vangelisten, zoals zij zichzelf noemen, tot de „Siberische fundamentalisten", die worden beschreven als een tien jaar ge- den "gevormde „godsdienstige splinter- In het door „Novosti Press" versprei de artikel wordt gezegd dat „de open bare mening in Tsjernogorsk (ruim drie duizend kilometer ten oosten van Mos kou) tegen deze fanatici in het geweer is gekomen" hetgeen er toe geleid had, h?,l Versfh vMene fundamentalisten" uit waan? f - r,echten werden ontzet, ïffEi8 hu? kinderen naar een kost school werden gezonden. Surveillerende agenten in de Ameri kaanse stad Boston zullen worden ver gezeld door politiehonden, als gevolg van het feit dat in de stad in de voorbije zeven maanden negen vrouwen zijn ver moord. Als de moorden voortduren zal de gouverneur van de staat, door het af- Kondigen van de noodtoestand, leden van de nationale garde bij het patrouil leren in Bostons straten inschakelen. J*± wiik Roxbury, waar de misdaad welig tiert, is het politiekorps met 28 man en drie extra auto's uitgebreid. De jongste moordzaak dateert van za- f°en..in een achterstraatje van Roxbury het lijk werd gevonden van de zestienjarige Daniela Saunders. In een gisterenmiddag gehouden be spreking tussen vertegenwoordigers van de werkgevers- en wernemersorganisa- tie in de textielindustrie over een nieu we collectieve arbeidsoverenekomst is over een aantal punten overeenstem ming bereikt. Ten aanzien van enkele belangrijke punten, zoals de uitbreiding van de va kantie, bleven de standpunten uiteenlo pen. Partijen zullen zich thans intern be raden over de aanvaardbaarheid der wederzijdse voorstellen. Na de lichtverdeelde stemming van| eergisteren, heeft het Damrak gistermid dag de vaste tendentie van de voorgaan de beursdagen met kracht voortgezet. I Alle internationale waarden gaven bij de opening flinke koerswinsten te zien ten opzichte van het vorige slotniveau. Alleen Hoogovens stelden teleur. De handel bleef in alle hoeken aan de krappe kant. De orders kwamen hoofdzakelijk van het publiek, omdat de arbitrage internatio naal weinig kon uitrichten. Tot de vaste stemming heeft hoofdzakelijk Wall Street bijgedragen. Philips opende op 150.50, tegen dins dag als slotprijs 146,40. Later werd 150 gedaan. Kon. Olie noteerde 161,50 159,20), Unilevers 145,30 143). Hoogovens vielen uit de toon op 563 (onv.) na een opening op 561. Eergisteren nabeurs werd voor dit fonds nog 573 be taald. AKU's openden op 422, plus vijf punten. Aanhoudende vraag zowel van het publiek als van het buitenland droeg er toe bij, dat de koers steeg tot 428. De stukken verlieten de markt op circa 426. De gehele middag bleef de handel kalm. De AKU-hoek trok de meeste belangstel ling. In de openingsprijzen kwam voor de overige internationale waarden niet veel verandering meer. De scheepvaarthoek was goed prijs houdend met weinig zaken. De leidende I cultures waren aan de vaste kant. Deli SiAff ?en open hoek van f 145,50 tot 146.50 144,50). De beleggingsmarkt was iets gemakkelijker. Dit als lichte reactie op de vaste stemming van eergis teren. Er werden in deze afdeling weinig I zaken gedaan. Ned. *59 41/4 Ned. '61 41/4 Ned. '47 3% Ned. grootboek 1946 AKU Hoogovens Philips Unilever Kon. Olie HAL Scheepvaartunie Amst. Bank Ned. Handelmij. Lucas Bols Drie Hoefijzers Mach. Breda Zeeuwse confectie Bijenkorf Simons emb.f. en houth. Van Gelders papier Heineken Hero Conserven Holl. Beton Mij. Kon. Zout Nijverdal - Ten Cate De Schelde Scholten Foxhol Thomassen en Drijver Van Vlissingen Katoen Vredestein Zwanenberg Organon NABEURSKOERSEN Telefonisch avondverkeer AKU 424 gb; Kon. Olie 160.30: Philips 148.50; Unilever 145.30; Hoogovens 560 gl. 8-1 9-1 100 100 100 99{§ 92 A 92, V 91% 91% 417 428 563 563% 146,45 150,10 143 145,35 159,25 161.55 117% 118% 127% 130% 395 396 380 380 904 894 399 400 175 179 917 940 127 128 252 258 470 468% 307 310 395 395 742 750 226 229 224 820 825 706 706 289 286 351 353 919% 905 Men zou kunnen denken: bont is bont. Als de vacht maar warm en soepel is, en mooi van kleur, dan staat het altijd. Maar zo is het niet. Bont heeft zulk een uitgesproken ei gen karakter, dat men weloverwogen moet kiezen. Momenteel is de gevlekte' vacht bij zonder in de mode en dat terwijl de prys extra hoog is. Ocelot, panter, jaguar zijn zo enkele namen waarbij men gerust een heel rijtje nullen kan tellen, niet alléén in de tekening van het vel maar ook op de rekening! Het merkwaardige van deze bont soorten is run roofdierkarakter. Men kan zich onmogelijk een lieve oma voorstellen in de huid van zo'n kat achtig dier, dat niet de gezellige kwaliteiten van onze huispoes heeft. Zachtaardige jonge meisjes en vrou wen worden door dit bont evenmin bijzonder geflatteerd. Ofschoon de mode ons wil later ge loven dat iedereen die het zich maar veroorloven kan, ocelot moet dragen kunnen wij zien dat nagenoeg alleen vrouwen die gewend zijn alle aan dacht te trekken, zeer zelfstandig en toch heel koket zijn, dit bont met succes kunnen dragen. Persianer, al jaren in de mode en zeker in jaren niet van plan te ver dwijnen, is, wat de mooiste soorten betreft eveneens kostbaar, maar deze De Nederlander drinkt gemiddeld bij na tachtig flesjes frisse drank in 'n jaar ofwel 15, 41iter. Vruchtenlimona de neemt hierbij de belangrijkste plaats in, en zoals bijna overal ter wereld geeft men de voorkeur aan si naasappelsap. De tweede plaats wordt ingenomen door Coca-Cola, dan volgen gewone gazeuses, citrusdran- ken, tonics, tenslotte andere cola dranken en de overige dranken waar onder mineraalwater. huid van jonge lammetjes heeft een veel zachter karakter. Dit bont, ook wanneer het naturel grijs, of in lich te tint geverfd is, kan gedragen wor den door veel meer verschillend ge aarde mensen. Links een ocelot drie kwart model van Dior, rechts een lange ruime persianer van Hermes. Ziehier drie oefeningen, die u zullen afhelpen van de pondjes die u, alle goede voornemens ten spijt, toch rijker bent ge worden in de afgelopen weken 1. Is moeilijk, en maakt een even wichtig mens van u! Ga op de grond zitten, leg de handen achter het hoofd en hef de benen een stuk je van de vloer. Dat wordt even uit kienen. Lukt het, tracht dan de benen te spreiden, te sluiten, te spreiden, enz. tot u moe wordt. Dat wordt u aanvankelijk gauw genoeg. Bewaar evenwel uw humeur en uw gevoel voor evenwicht, en de gevolgen zul len u tevreden stellen! 2. Probeer zittend op het beddekleed- je, de benen gestrekt op de grond, uw tenen te raken met uw handen. Eerst goed uitademen. Diep adem halen als het gelukt is. En het lukt! Maar probeer nu eens, deze oefening een 15 a 20 keer te herhalen. Goed ademhalen en streng zijn, niet spij belen! 3. Plat op de grond gaan liggen en be nen heffen. Langzaam maar zeker Laat ze zover mogelijk overkomen en beschrijf er dan een halve cirkel mee. Ook 15 tot 20 keer herhalen, zonder smokkelen! Het gebeurt niet vaak dat oudere da mes worden uitgenodigd voor een ,.Miss-verkiezing". De Stichting Oog en Bril doet dat wel. En met de ou dere dames nodigt deze stinhting tevens voor deze verkiezing de zoals zij dat zelf uitdrukken niet zo héél knappe vrouwen uit om dit jaar mee te dingen naar de titel Miss Brill 1963. Het is de eerste Miss-verkiezing waar ik van hoor dat het niet om uiterlijk schoon gaat in de zin van heup- of taille-wijdten, maar veel meer om wat de stichting persoon lijkheid zou willen noemen. Een wedstrijd in charme wordt het dus meer, want het gaat, zo zegt de stichting Oog en Bril, om het kiezen van dat meisje of die vrouw, die het beste bewijst dat de bril een prettig onderdeel van de kleding is geworden. Een mode-element en een accessoire dat niet misstaat, maar dat juist vaak een extra aantrekkelijk accent aan het gelaat kan geven. Het is inderdaad tegenwoordig zo dat niemand die een bril moet dra gen, bang hoeft te zijn dat zo'n bril het uiterlijk zal schaden. De indus trie heeft er al lang voor gezorgd dat de inderdaad lelijke glazen van vroe ger zijn vervangen door modieuze en aantrekkelijke brillen, die zonder overdrijving vaak gerust een sie raad mogen worden genoemd. Nog steeds echter zijn veel vrou wen en ook nog steeds mannen hier echter niet van overtuigd, en de stichting begint daarom maar weer aan de zevende Miss Brill-verkie- zing. De leiding van de gehele verkiezings actie is ook dit keer in handen van Mies Bouwman. Het nieuwste wapen van de Chi nese nationalisten op het eiland Quemoy is de meisjesstem van een negentienjarige. Het is de stem van miss Pei, die dag en nacht fluis tert door een van de batterijen luidsprekers die door de nationa listen in de richting van commu nistisch China zijn opgesteld. Miss Pei leest op lieflijke toon de nieuwsbulletins, zij vertelt met fluweelzachte stem over de stand van zaken op Formosa, zij kondigt muziekprogramma's aan zij spreekt over de ontberingen van de solda ten in communistisch China, legt uit dat hun leiders er verantwoor delijk voor zijn en probeert steeds iveer hen over te halen naar het Westen over te lopen. Het dienstrooster van miss Pei is erg grillig en vaak veeleisend en eentonig. Daar harde wind het vaak onmogelijk maakt de commu nisten met luidsprekers te bereiken is zij dikwijls werkloos, doch als de wind gunstig is moet zij on middellijk aantreden, al is het mid den in de nacht. Meer dan vier uur brengt ze echter niet achter elkaar bij de microfoon door en om de onregelmatige werktijden te compenseren krijgt miss Pei om de twee weken veertien dagen vrij. Het ideaal van miss Pei? Een „echte" omroepster worden. Terwijl wij met al die kou zo dicht mogelijk bij de kachel zitten te wensen dat al die sneeuw maar snel „op geruimd" mag zijn, rennen de kleintjes stevig ingepakt met blozende wangetjes van kou en plezier naar buiten. Zijn ze al te koud ge worden, dan trekken ze met hun sneeuw- schoenen onbekom merd een sneeuwspoor van de deur naar de kachel waar dan wel een moeder of vader hele koude handjes lek ker warm wrijft, want jes bij de kachel warmt totdat hun kinderge- duld weer uitgeput is en ze weer naar buiten rennen. Zij zijn er zo van ver vuld dat ze aan geen gevaar denken en ze hebben er dan ook geen idee van dat het bestuur van de Konink lijke Nederlandse Bond tot het redden van drenkelingen ge schrokken van het nu al grote aantal dodelijke ongelukken bij het be oefenen van de ijssport een aantal wenken heeft opgesteld om ijs- ongevallen zoveel mo gelijk te voorkomen. Nuttige wenken als het meenemen van een stevige lijn van tien a vijftien meter, die vol wassenen ter harte zul len nemen. Maar welk kind zal er aan denken dat een drenkeling niet lopend op het ijs moet worden benaderd, maar hooguit liggend met armen en benen om de druk te verminderen? Of nog beter: met ge bruik van een plank, een omgekeerde tafel, kortom alles wat het draagvlak kan vergro ten? „Als er wat gebeurt" zo zei me een lid van deze bond, „mag je blij zijn als kinderen een volwassene waarschu wen. Helaas is onze er varing dat het heus niet altijd gebeurt. „Het is bijzonder moeilijk om daarom ad. viezen te geven voor kinderen", aldus dit lid van deze bond. „Ze zijn zo klein en je hebt al moeite genoeg ze in het verkeer op te voe den. Wat wil je dan met ijs?". „Het enige wat je kunt doen is nogmaals met klem op de bekende ge varen wijzen, nog eens vertellen: „Als de kin deren gaan schaatsen, geef ze dan een dubbel tje om naar de ijsbaan te gaan. Laat de kinde ren niet schaatsen op „vrij" water. Nooit! En zeker niet zonder toe zicht." En dit lid van de Bond tot het redden van drenkelingen vertelt dan dat er vorig jaar 630 personen in Neder land verdronken zijn. Meer dan 50 procent van dit aantal waren kinderen. „Wat doet 'n kind? Het loopt en weet nauwelijks ver schil tussen de veilige straat en het onveilige water, of het niet altijd veilige ijs. Je houdt er je hart vast. Want wat wil een kind nu begin nen ais het door 'n plas zakt?. Het is bij zonder koud, zodat het fracties van seconden worden waarin je ei genlijk wat kunt doen. Men kan het beste doen daar maar steeds op te wijzen en wat de kinderen betreft er het dubbeltje voor over hebben om ze naar de ijsbaan te sturen als ze schaatsen willen". „Er kwam laatst een belasting-inspecteur bij me. Die zei: U maakt er gewoon een spelletje van, mevrouw. Nou ja, ik laat zo zou je kunnen zeggen de poppetjes dansen. In poppen- filmpjes. Zo'n popje moet dan zo'n dertig verschillende bewe gingen kunnen maken. Een gefriemel om een beweging voor el kaar te krijgen. Als ik de armpjes en beentjes van één draad zou maken, zouden ze gauw afbreken. Ik moet dan ook aluminium en uitgegloeid koperdraad gebruiken. Een spelletje? Och ja, lk heb er nog altijd meer aan uitgegeven, dan ik er inkomsten van heb gehad. Je zit dan ook wel gek te kijken als er zo'n man van de belasting komt, die zegt dat het zo niet langer gaat. Wel wat maken, het zo hier en daar verkopen en dan toch niet meer in komsten opgeven. Dat gaat niet langer, zei de belastingman". Mevr. Tan buigt wat aan de been- je met serieuze mensen gaat praten, •jes ,halr «ezicht dan verwacht je toch loon naar wer- is een verontwaardigde trek te zien. Ze is goed kwaad als ze het over de ken. a°en z0 serieus, die mensen, belastinginspecteur heeft en nog Ze praten een hele tijd met je en als kwaaier als ze over uitgevers en ze toch niets in mijn ontwerpen zou- drukkers begint te praten. Een non- j a a petje willen ze wel zo lang bij zich n namen ze er toch nie* zoveel houden. Ze zien er wel iets in, om er voor. Ik vind, dat ik echt wel iets kaarten van te laten maken. anders maak dan het gewone boerin- Dan hoor je lange tijd niets. En dan netjeswerk. Nee, geen Volendam- ?m,wienn°^en^od„atw^Hifarte1 "l? m"tjes met klompjes aan. En daar- jouw popje erop worden verkocht. Die uitgever zegt: „Zo'n popje is om durf ik ook gerust langs de uit- precies een fotomodel. Een dood mo- gevers te gaan met mijn poppen del weliswaar en dus geven wij u koffertje. Zelfs na heel wat teleur- het honorarium. Alstublieft: 15 gul- den. Ik moet er nog dankjewel voor e zeggen. Want je weet nooit of je zo'n Mevrouw Tan beweegt zich even uitgever Yan kaarten of boeken, door de kamer en „tovert" ergens di^heb? later nog eens no- vandaan wat popjes tevoorschijn. Langzamerhand krijgt de lage tafel x/ssi rktr\ A Li iirr\T irr een sprookjesachtig décor. Gekke fi- V\JLl N LsAMMtR I J LD guurtjes, gemaakt van 'n houten klos als het filmpopjes zijn, of van vilt, Hobby's kosten geld. Mevr. Tan leer en afgezet met kraaltjes, voeren weet er van mee te praten. Maar als een „pantomime" op. Élk popje i*. «s, i u i. t vormt een denkbeeldige figuur. Geen je hobby nu eenmaal het amateuris- poppefiguurtje is met opzet gekozen, tische karakter helemaal kwijt is, als als nabootsing van een bestaand iets of iemand. Een enkele keer slechts is een figuur in opdracht gemaakt, wanneer het poppetje gebruikt moest worden voor een advertentie of een medisch tijdschrift. Dan moet het wel een zustertje of eeh doktertje zijn. Dat is begrijpelijk, maar in alle an dere poppen leg ik al mijn creativi teit. Van elk poppetje maak ik maar één exemplaar. Ook wantkleedjes worden exclusief vervaardigd. Zo maar zonder tekening. Af en toe, als ik er om ben gevraagd, maak ik wel voor een damesblad, een werkteke ning. Niet zo'n moeilijke opgave, wat het tekenen betreft, want ik heb een diploma modetekenen. Verder heb ik aan het instituut voor Kunstnijver heidsonderwijs de edelsmeed- en beeldhouwklasse gevolgd Die dokters figuren zijn allemaal „heus" want ik heb praktijk gehad als dok ters- en tandartsassistente. Strelend buigt mevr. Tan de staart van een poesje wat hoger. Dan pakt mevrouw Tan stuk voor stuk de poppetjes en diertjes van de tafel op. Ik wil er toch maatschappe lijk iets mee hereiken, zegt ze. Want dit is toch meer voor my dan een hobby. Het is een deel van mjjn le ven. Als uitgevers en drukkers maar eens net zo soepel waren als mjjn filmpopjes! En de belasting-inspeo- tie, zucht ze! W.O.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 11