Volksfront nog een dreigende Bent u bang voor speurders naar uw familie-geheimen? „rode" macht in Frankrijk? Filosoof bouwt aan het tekenbord in „HollywoodstijF Zwaar weer treft Japan Rode mythe al 25 jaar in Frankrijk uitgeschreeuwd CRISIS, STAKINGEN, VAKBONDEN, SCHANDAAL, DE FRANC Europese première in Duitse steden Bedrijfscommissie metaalindustrie Woelige dagen OORLOGSDRIJVER WERELDCRISIS SCHANDAAL GEHEVEN VUISTEN STAKINGSGOLF DEFÏNLTIEVE DOOD Genealogisch Repertorium werd opnieuw aangevuld Indonesië zal China steunen Export van siergewassen is gestegen 9' DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 9 JANUARI 1963 Drie zeer de aandacht trekkende om niet te zeggen opwindende woonwijken ontstaan op het ogenblik in West-Duits- land en wel ten noorden van Hamburg, ten zuiden van Frankfurt aan de Mairj en in de nabijheid van de elegante bal plaats Wiesbaden aan de Rijn. De archi tect van deze villawijken, die in opdracht van een Hamburgse woningbouwmaaf- schappij gebouwd worden, is prof. Ri chard Neutra. Oorspronkelijk afkomstig uit Wenen woont hij sedert ongeveer 40 jaar in de V.S.. En evenals Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe en Walter Gropius behoort hij tot de wegbereiders en grootmeesters van de moderne archi tectuur. Voor iRchard Neutra betekenen deze drie bouwprojecten de „Europese premiè re", zoals hij het zelf eens zei en zovfel leken als vaklieden zijn er, evenals bij een grote toneel-première, benieuwd naar, hoe deze woonwijken in „Holjy- woodstijl" er straks zullen uitzien en of het wonen er aangenaam zal zijn. Wqmt daar professor Neutra hier zijn beroemd geworden sociologische en filosofische kennis van het „leven met de natuur" tot uitdrukking wil brengen en tevens alle mogelijkheden van de moderne bouw techniek wil aanwenden, worden de met een zekere extravagance omringde woon wijken temidden van bossen reeds bij voorbaat geroemd. De eerste Neutra-huizen, gebouwd in het tussen Frankfurt aan de Main en Darmstadt gelegen bungalowdorp Wall- dorf, zullen binnenkort bewoond zijn. In totaal ontstaan hier 320 voor het groot ste deel gelijkvloerse eengezinswoningen. De negen verschillende typen hebben een woonoppervlakte van 97 tot 160 vierkante meter en bij ieder huis behoort een door een hek of haag begrensd stuk grond van 700 tot 1.000 vierkante meter. De meeste huizen beschikken over een bin nenplaats die zodanig is afgesloten, dat de buren niet kunnen inkijken. Volgens hetzelfde principe ontstaan de woonwijken bij Wiesbaden en Hamburg waar de eerste huizen in de komende lente de deuren voor de bewoners zullen openen. Neutra streeft er steeds naar, dat tuin en woonkamer met elkaar ver bonden zijn want volgens de Californi- sche architect moeten mens, huis en na tuur die harmonische eenheid vormen, die alleen lichaam, geest en ziel tot ware ontplooiing brengt en de mens ook in de eeuw van de massa gezond en geluk kig maakt. Dat Neutra daarbij een zekere luxe niet kan ontberen is duidelijk; niet voor niets geldt hij in Amerika als de „bouwmeester voor miljonairs". Daar Richard Neutra bij de vele land huizen, die hij in alle continenten schiep, nooit twee dezelfde ontwierp, betekenen de woonwijken een novum in het levens werk van de thans 70-jarige architect. Weliswaar voelt men zich dank zij reus achtige glaswanden in de woonkamer dicht bij hemel en wolken, toch lijkt het alsof grashalmen, bloemen en struiken op grond van geraffineerde vloerconstruc ties over terras en binnenplaats groeien tot aan de kachelplaat. Bij zulke pro jecten was het de individualist Neutra zelfs onmogelijk niet in herhalingen te vervallen. Daar zijn huizen ondanks dat kleine wonderwerken en bovendien met alle denkbare comfort uitgerust zijn, moet Het model op deze foto toont een gelijk vloerse eengezinswoning, een van de ne gen typen die professor Neutra ontwierp voor de woonwijken bij Hamburg, Frank furt aan de Main en Wiesbaden. De wo ning heeft een naar de tuin geopende grote woonkamer met eethoek, drie slaap kamers, bad en keuken. In de kelder be vinden zich een knutselruimte en gara ge. De vertrekken zijn voorzien van in gebouwde kasten, hoteluchtverwarming en air-conditioning. de koper diep in de beurs tasten: wie in een Neutra-huis wil wonen, zal tussen 150.000 en 250.000 gulden op tafel moeten leggen. „Maar de prijs is tenslotte niet alleen een materiële aangelegenheid", meent professor Neutra, „men betaalt voor geestelijke en lichamelijke gezond heid..." De commissie ondernemingsraden van de S.E.R. heeft wederom een afwijzend advies uitgebracht over het verzoek van de Nederlandse bond van middel bare en hogere technici om te worden toegelaten tot de bedrijfscommissie voor de metaalindustrie en de elektrotechni sche industrie. Dit advies zal in de vrijdag 25 janu ari a.s. te houden openbare vergadering van de sociaal-economische raad in be handeling komen. De noordwestkust van Japan is giste- renmorgen vroeg geteisterd door zware winden met uitschieters van 96 km per uur. Er is grote schade aangericht en de bewoners van de getroffen gebieden hebben een schuilplaats moeten zoeken op hoger gelegen grond. Uit kustplaatsen werden berichten ont vangen volgens welke vissersvaartuigen omgegooid werden,' wegen door huize- hoge golven werden opgebroken, en huizen onder water kwamen te staan. De zwaarst getroffen plaats is de ha venstad Sjin-Minato ten noordwesten van Tokio, waar de huizen als lucifers doosjes in elkaar gedrukt werden door torenhoge vloedgolven. Sjin-Minato telt 50.000 inwoners, en is een van de voor naamste havens in west-Japan Volgens de politie zijn minstens 300 huizen langs kustlijn vernield of zwaar bescha digd. Drie vissers worden vermist. Men had de storm zien aankomen, en de meeste mensen ter plaatse waren dan ook reeds naar elders vertrokken. De vloedgolven in Japan volgen op zware sneeuwval, die zelfs is doorge drongen tot het eiland Kioesjoe Ver voersdiensten te land, ter zee en in de lucht werden erdoor ontwricht. Tokio heeft tot nu toe geen last van de koude golf gehad. (Van een medewerker) Tijdens de laatste verkiezingsstrijd in Frankrijk hebben de commu nisten, de socialisten en de radicalen, vooral in verschillende delen van het land, weer geprobeerd om de kiezers te doen stemmen voor een Volksfront. Grote affiches op de muren in de dorpen en steden schreeuwden met enorme letters „Votez pour le front national popu laire!" Hier, in de Sud-Ouest, zo gauw we de neus buiten de deur staken, kwam het ons overal tegen: „Stemt voor het Nationale Volks front!" En opdat de mensen het toch niet zouden vergeten verge zelde hen de rode uitnodiging ook buiten de bebouwde kommen. In één nacht waren honderden en honderden bomen ermee gesierd, in iiet rood, in het geel, in het groen: „Front Populaire" „Votez Front ■Populaire"Wat was het Volksfront, dat Frankrijk in 1936 regeer de en waarnaar sommigen zoveel heimwee schenen te hebben? Er bestaat een mythe van het Volksfront, die donker of roze- ■kleurig is, al naar gelang de bril waardoor het bekeken wordt. De ■uitdrukking „Volksfront" werd voor het eerst in Frankrijk gebruikt door de communist Thorez, in oktober 1934 na een reis naar Moskou. Men kan bij het woord Volksfront denken aan de onrustbarende optochten, de opgeheven vuisten, de bezetting van fabrieken, de lege schatkist, de devaluatie en de antiklerikale strijd. Hoe vaak zijn we in die tijd in Soissons een winkel binnengevlucht als we de brede, massale, duizendkoppige stoet za gen aankomen, die met opgeheven vuist de „Internationale" zong of „Daladier au poteau?" scandeerde („Daladierof iemand anders, aan de galg!") of revo lutionaire leuzen tegen de huizengevels schreeuwde. Wij hadden ons pas in Frankrijk gevestigd en we vonden dan ook onze eerste kennismaking met „la douce France" niet bepaald geruststel lend. Wat een verschil met het kalme Nederland. Pijnlijk vonden we het, toen we op een morgen de rode vlag zagen wapperen op de kathedraal. „Is er geen enkele katho liek in Soissons, die de moed en de durf heeft om die vieze lap daar vandaan te halen?".vroegen we aan een professor van het Groot-Seminarie. „Ge begrijpt er niks van", kregen we ten antwoord, „we moeten ons kalm houden, anders bezetten ze nog ons seminarie". Inder daad, „manque d'expérience", we begre pen toen nog niets van Frankrijk, „de Oudste Dochter der Kerk". We herinneren ons de schok die we kregen, toen we op een dag dat we voor de zoveelste maal een heenkomen hadden gezocht in een winkel onze koster in de opstandige stoet met geheven vuist en een rood lint op de revers van zijn jas zagen meelopen, 's Morgens had hij in onze kerk by een begrafenis meegezongen. Door de vitrine van de winkel zagen we hem uit volle borst de „Internationale" meezingen. Voor anderen is het Volksfront de wet der 40 uren, de collectieve overeenkom sten, de sociale wetten, de betaalde va kantiedagen, de hervorming van de Ban- que de France. De spotprenten uit die tijd sloegen vaak op die contrasten. Men zag er de Marie Chantals van toen verontwaardigd kijken naar de gewone arbeiders die het Rivièra-strand bezetten. Men zag er de „paus" van het syndicalisme, Léon Jou haux, voorgesteld met een sigaar in de mond, als de regent van het nieuwe Circulatie-instituut. Wij herinneren er ons een, die de door de stakers bezette fabrieken en werkplaatsen voorstelde, met op de achtergrond een dreigend ha kenkruis. We hebben de dag niet vergeten dat we op de vlucht moesten slaan, achterna gezeten door een paar dreigend-schreeu wende, vulgaire mannen, die gezien had den dat we een grote op de uitgang van een lagere school geplakte spotprent fo tografeerden. De prent stelde de rijkuit- gedoste paus voor, gezeten in een luxu euze fauteuil; (natuurlijk) rookte de paus een dikke sigaar. Het onderschrift luid de: „Le pape, fauteur de la guerre 1914- Zo demonstreerden Parijzenaars in 1958 tegen De Gaulle vanaf de Place de la Nation tot aan de Place de la Bastille. Een kwart eeuw voor deze gebeurtenis werden betogingen en marsen gehouden die een aanzienlijk vinder rustig verloop hadden. 1918; de paus, oorlogsdrijver van de oorlog 1914-1918". Ook is in ons geheugen gebleven een hele film van glimlachende Léon Blums met-bezemsnor: eerst waren het zelfver- trouwde glimlachjes, maar met het voort schrijden van de tijd werden het ont goochelde, verbeten, bittere glimlachen. Het Front Populaire moet men om zijn geboorte en zijn korte geschiedenis te begrijpen terugplaatsen in zijn po litieke, economische en internationale context. Men ontmoet dan allereerst de econo mische factor: de grote werelddepressie- crisis van Amerika. Tot in 1932 dacht Frankrijk de schok te kunnen ontwijken. Paul Reynaud speelde al sinds 1930 de door bijna niemand geloofde profeet: de onder Poincaré herleefde franc leek al leen maar sterk, we gaan naar de deva luatie. De verkiezingen van 1932 markeerden de eerste wending: de kamermeerderheid ging van de rechtsen naar de radicalen, die min of meer ondersteund werden door de socialisten. De communisten wa ren achteruitgegaan. We beleefden toen de fase, gedurende welke de regeringen ondanks de zich al aftekenende moeilijk heden heil meenden te vinden in een deflatie-politiek. Omdat het pond in 1933 gedevalueerd was en de dollar in 1934, kwam Frankrijk met te hoge prijzen op de buitenlandse markt. Hierdoor ontstond een verminder de export en een daling van ae sinds 1929 gedrukte produktie. Vandaar ook ver mindering van de belastinginkomsten en een steeds groter budgettair deficit, het geen des te catastrofaler was, omdat aan de andere kant van de Rijn het laarzen- gestamp tot hogere militaire uitgaven verplichtte. Om te proberen het tevenwicht te her stellen zonder de waarde van de Franc Poincaré" te raken, wilden Flandin en na hem vooral Pierre Laval het uitgaven- budget. inkrimpen, zonder de defensie uitgaven te verminderen en de salarissen lager te stellen, dit laatste vooral zonder belastingverlaging. Het resultaat was: uitbreiding van de werkeloosheid, be halve in de wapenindustrie. De grootste slimmerds zorgden, dat het goud in het buitenland terechtkwam. Einde 1933 stond Chautemps aan het hoofd van een radicaal kabinet. Het „Sta visky-schandaal", de verdachte dood van Stavisky (moord of zelfmoord?), was de aanleiding tot een felle anti-parlemen taire stroom. Het ministerie viel. De com munisten en de uiterst rechtsen, o.a. de fameuze „Croix de Feu", profiteerden van elke gelegenheid om het Parlement aan te vallen. Daladier werd ten val ge bracht door de bloedige manifestatie van de zesde februari 1934 op de Place de la Concorde. Om te trachten de toestand te redden, deed men een beroep op de oude rustende Doumergue, die er echter niet in slaagde de orde in het „Huis Frank rijk" te herstellen. Het bankroet van de onpopulaire wets- decreten van Flandin en Laval was de oorzaak van een fataal samenvallen van een politieke en economische crisis, die de weg open legde voor een terugkeer van de communistische party, die tot dan een geïsoleerde party was sinds haar ne derlaag van 1932. Met grote passen ging men naar de ex plosie van 1936. In mei 1935 tekende Pierre Laval het Frans-Russische Verdrag denkende zo de linksen voor zich te stem men. Doch ondanks deze geste bleef La val impopulair en, erger, de communisten keerden talryk en sterker dan ooit terug op de politieke scène. Daladier, gerustgesteld door de verbroe dering der communisten, nam op 14 juli 1935 het heft weer in handen, na 18 maanden non-actief te zijn geweest. Hij beloofde de steun der radicalen aan het door de communistenleider Maurice Tho rez geplande „Volksfront voor Arbeid, Vrijheid en Vrede". Met de socialisten namen de radicalen deel aan een grote manifestatie voor de Bastille. Het nieuwe verbond, ten doop gehou den onder het peetschap van de „broe derlijk geheven vuisten", ontving al gauw de steun van de communistische vakbonden die zich aansloten bij de C.G.T. (Algemene Vakbond). De „broe ders" marcheerden samen op „voor de arbeider, tegen de werkloosheid". Een paar uitwendige gebeurtenissen hielpen het „moment van Thorez" snel te doen aanbreken. Laval torpedeerde zichzelf, toen hij Mussolini steunde tegen Ethiopië. Zijn opvolger Sarault (die enige tijd geleden op 90-jarige leeftijd te Parijs stierf en die in die tijd de „paus van het radicaal-socialisme" genoemd werd) pro testeerde slechts met papieren dreige menten tegen de herbezetting van het Rijnland door het jonge Hitler-leger. In de triomf van het Spaanse „Frente Po pular" zagen de Franse kameraden een aanmoediging. Toen er in mei 1936 verkiezingen wer den gehouden, was alles klaar voor een succes van het programma, dat Thorez alle partijen aanbood, ook aan de katho lieken: het was de tijd van de „toege stoken hand"Geen devaluatie meer, een grotere koopkracht om de vast gelopen, economische machine weer op gang te brengen, strijd tegen het fascis me, ontbinding van de binnenlandse po litieke liga's. Dank zij dit aanlokkelijke programma werden de socialisten de grote overwin naars van de verkiezingen terwijl de communistische partij de op haar uitge brachte stemmen verdubbeld zag. Léon Blum, gesteund door de radicalen kwam weer aan het hoofd van de rege ring, maar de communisten toonden zich afkerig. Nog voordat de socialistische lei der een kabinet gevormd had, sloeg over Frankrijk een stakingsgolf los zoals het land nog niet gekend had. De stakingen waren bedoeld als steun aan de meer derheid en gericht op de nieuwe regering, die door Thorez werd voorgesteld als niet genoeg actief en zelfs te zeer wel willend jegens de rechtsen. Alles wat Léon Blum geholpen had om aan de macht te komen, keerde zich nu tegen hem. De sociale wetten, de salans- senverhoging, die bedoeld waren als wel doende spuitjes, werden evenzovele ex tra-lasten zonder tegenwicht van de kant van de produktie die lam werd gelegd door de stakingen. De prijzen stegen, de „strijd om het goud" verplichtte Vincent Auriol tot het scheppen van een vlottende franc, waarachter echter het feit van de devaluatie van de franc niet verborgen kon blijven. Tegelijkertijd staken de door de rege ring ontbonden politieke liga's de kop weer op. Zij maakten op grote schaal propaganda tegen de regering, een pro paganda die zo fel was. dat zij de minis ter van Binnenlandse Zaken, Roger Sa- lengro, tot zelfmoord bracht. De rechtsen voelden zich aangemoedigd door de durf van de in opstand gekomen Franco De Spaanse burgeroorlog stelde het pacifis me van Léon Blum danig op de proef. Hij werd hevig door de communisten aangevallen, omdat hij weigerde open tijk de „Internationale Brigaden"' te steu nen, opgericht tot steun van de Spaanse republikeinen. Na een jaar eerste minister De vlakten en heuyels van Dordogne vormen het rustige landschap waar over dit kruis uitziet; een sterke tegen stelling tussen een deel van het Franse platteland waar geen opzwepende be togingen worden gehouden en de grote steden in de Franse crisisjaren. te zijn geweest moest Léon Blum, die door de communisten verrader genoemd werd vanwege een paar maatregelen ter geruststelling van het kapitaal, in jun; 1937 zijn plaats afstaan aan Camille Chautemps. Het Volksfront was stervende. Chau temps slaagde er tijdens zij twee ministe ries slechts in de dood van het Front Populaire korte tijd uit te stellen. Chau temps struikelde over een nieuwe deva luatie van de franc. In maart 1938 werd Léon Blum weer premierHij zou dit slechts 1 maand blijven. De gevaren van buitenaf, o.a. de inlij ving van Oostenrijk bij het Derde Rijk, maakten 'n versteviging van de defensie noodzakelijk, waarmee de 40-urige werk week niet samen kon gaan noch het opgerichte „Ministerie van Ontspan ning". Toen Léon Blum zich op 8 april 1938 als eerste minister terugtrok, was dit tevens de definitieve dood van het rampzalige Front Populaire. Zijn opvolger Daladier vormde het nieuwe kabinet, dat hij stelde in het te ken van de nationale eenheid„Mün- chen" deed kort daarna de in 1936 uit de verkiezingen voortgekomen meerderheid uiteenspatten. Gelukkig heeft de meerderheid der Franse kiezers op 18 en 25 november j.l., zich niet laten verleiden door de duizen den mooigekleurde affiches: „Votez pour le Front National Populaire".ondanks de beloofde hemel op aarde. Nederland is een land van registratie. Alles wordt ge registreerd, ongeacht of het nu het aantal honden be treft dat in uw gemeente leeft of het aantal gloei lampen dat een fabriek in het zuiden des lands produ ceert. Op verscheidene plaatsen in ons land re gistreert men dagelijks de regenval en het aantal uren zonneschijn en elders telt men het aantal auto's dat per dag passeert. School jongens registreren auto nummers en Jan de Hoop uit Rotterdam registreert alle verrichtingen van de Londense voetbalclub Arse nal. Nederland registreert boeken, voetbaluitslagen, autonummers, regen- en sneeuwval, windkracht, gloeilampen, honden en koeien, ziekte en gezond heid, plant, dier en mens en.families Aan de Nassaulaan in Den Haag is gevestigd het „Centraal Bureau voor Ge nealogie", een semi-over- heidsinstelling, die het be heer voert over genealo gische verzamelingen en collecties familieberichten uit de pers. Ook de dupli caat-persoonsbewijzen uit de oorlogsjaren zijn er on der gebracht, alsmede de grootste collectie familie wapens die er in ons land is. In dat bureau wordt ook dagelijks gewerkt aan de registratie van Nederlandse families, waarover iets ge publiceerd wordt. Het gaat niet zo zeer om actuele prestaties of schandaaltjes, maar meer om het verle den van de familie. Het verleden speelt een grote rol, maar juist daarom is deze registratie nog be langrijker. In 1933 verscheen in Ne derland voor het eerst een Genealogisch Reperto rium", waarin de namen van honderden Nederlandse families voorkwamen, waar over in één of ander tijd schrift of boek iets was ge publiceerd. Het waren veelal voor aanstaande en deftige fa milies die er in stonden vermeld, want in de vo rige eeuw en zeker ook nog in het eerste kwartaal van deze eeuw had het familie verleden voor de gewone ambachtsman, landbouwer, ambtenaar of arbeider geen enkele betekenis. Trouwens behoorde een dergelijk iemand toch tot een familie van naam, dan zou hij niet worden opgenomen in het familieboek of de -publicatie in het ,,Nederlandsch Patri- ciaat", daar de persoon in kwestie tot ,,de mindere stand des levens was over gegaan". Het genealogisch repertorium van 1933 was dan ook maar alleen van belang voor de beter ge situeerden en niet een boekwerk dat in breder kring een bespreking be hoefde. In 1948 verscheen er een nieuw „Genealogisch Reper torium", samengesteld door jhr. mr. dr. E. A. van Be- resteyn en uitgegeven bij het toen inmiddels opge richte Centraal Bureau voor Genealogie. Dit werk ver toonde een ander beeld, want sedert de jaren twintig was het niet meer een kwestie van stand om in het familie-verleden te dui ken. Het was ook niet meer nodig alleen het beste en brave, het goede en bijzon dere te beschrijven. Ook minder mooie feiten van tot de mindere stand des levens behorende personen moch ten wel gepubliceerd wor den. Sedert die twintiger jaren is de belangstelling voor het familieverleden dan ook toegenomen. Doch tussen 1948 en 1961 is er zoveel over bepaalde geslachten geschreven en gepubliceerd, dat er drin gend een aanvulling moest komen op Beresteyns reper torium en deze aanvulling met opnieuw de namen van duizenden families, is dit jaar uitgegeven door het ge noemde Centraal Bureau. Bij menigeen zal nimmer de gedachte opkomen dat er over zijn of haar familie iets gepubliceerd zou kun nen worden. Het lijkt voor deze personen zelfs ondenk baar dat er iemand zou zijn die niet alleen de perso nalia en antecedenten van een aantal rechtstreekse voorouders zou publiceren, maar bovendien nog de bru taliteit zou hebben de hele familie aan de grote klok te hangen en daarbij te vertellen wanneer men ge boren en getrouwd is, hoe de echtgenote heet en wan neer de kinderen ter wereld kwamen. Deze mensen zeg gen dan ook verontwaar digd: ,Wat heeft een ander met mijn familie en gezin te maken! Ik wil dat niet hebben. Helaas is deze wil een wens, want geen wet in Ne derland verbiedt iemand gegevens over uw gezin en uw familie te publiceren en zien we naar het enorme niet te tellen aantal fami lies, dat in het repertorium staat geboekt, dan moeten we constateren, dat het pu bliceren van een stamboom of familiegeschiedenis eigenlijk de gewoonste zaak ter wereld is en meer en meer in de mode komt. Maar nog meer Neder landers dan de zo juist ge noemde categorie telt, heb ben op de een of andere wijze wel eens met een stamboom of familiege schiedenis te maken gehad, want in alle geslachten zijn wel enthousiastelingen, soms gepensioneerden, ern stige huisvaders of scholie ren, maar soms ook schrik niet nozemachtige jongelui te vinden, die in het familieverleden duiken en er toe komen dit te be schrijven. Het kan dan gebeuren dat u een briefje thuis krijgt met het vriendelijke ver zoek op te geven wat u zo al weet. Het gaat meestal om uw geboortedatum, uw huwelijksdatum, geboorte van de kinderen enz. Dat een dergelijk verzoek nog al eens problemen mee brengt, is zeker, want niet iedereen is bereid een ver familielid in deze ter wille te zijn. Het zijn dus geen uitzon deringen meer, die honder den speurders naar hun fa milie-verleden. Het is geen uitzondering dat over uw familie een boek geschre ven wordt. Het is normaal geworden en daarom is ook dit Genealogisch Reperto rium" een heel normale zaak in registratie-lievend Nederland. U kunt in het repertorium zien of er over een familie die uw naam draagt, al iets gepubliceerd is. Voor beginners op het moeilijke terrein der genealogie is dit van grote waarde, want jaardoor kan dubbel werk worden voorkomen en dub bel werk wil zeggen: be sparing van uren. dagen, misschien zelfs van weken en maanden werk. De mensen die gereser veerd staan tegenover deze toch normale hobby mogen wel eens bedenken hoeveel uren werk nodig zijn voor het samenstellen van zo'n stamboom of familiege schiedenis, vooral wanneer alle aanwezige bronnen be werkt worden. Er zijn zelfs boeken verschenen waar voor iemand 40 jaar van zijn leven al zijn vrije tijd gegeven had. Er verschijnen boeken van 20 pagina's, maar ook, zoals onlangs in Groningen, van 1800 pagi na's. Dat deze boeken altijd duur zullen zijn en de prijs twee, drie of vier maal zo hoog is als van een gewone roman, is te begrijpen. De oplage is klein en komt zel den boven de 500 stuks. Maar het boek is nooit te duur, want de familie groeit en na twee genera ties zijn er boeken tekort in de familie. De f 25 die nu voor zo'n werk betaald worden zijn dan inmiddels f 75 tot f 100 geworden. Ge nealogische werken, die in 1920 voor f 6 verkocht wer den bij intekening en na de verschijning f 7,50 kostten, zijn nu zelfs voor f 45 moei lijk verkrijgbaar. In het familie-reperto rium staan tal van familie namen, waar we nog nooit van gehoord hadden. De fa milie van Piet Hein staat er in en Albert Hein ont breekt al evenmin. Drees is evengoed aanwezig als De Quay. De eerste naam is Van der Aa en als laatste staat Van Zijverden ge boekt. Mocht uw naam er niet in voorkomen, wellicht staat deze in de volgende uitgave, die wel binnen 20 jaar zal moeten verschijnen. Misschien is er reeds nu iemand bezig om uw fami lie te „bewerken", mogelijk komt u er zelf nog toe. Het begin van zo'n af stammingsonderzoek is heel eenvoudig; de deskundigen maken belangstellenden wel verder wegwijs. U begint maar met een verzoek te richten aan de ambtenaar van het bevolkingsregister in de gemeente waar u ge boren bent. U vraagt gege vens over uw ouders en grootouders, indien zij daar ook woonachtig waren. Is u over de periode 1882 he den alles bekend, dan kunt u zelf het onderzoek begin nen in het Rijksarchief van de provincie waar uw voor ouders woonden en daar wijst men u wel verder de weg. Alleen in de provincies Gelderland, Overijssel en het noordelijke deel van Zuid-Holland zult u pas zelf iets kunnen vinden, wan neer u een geboortedatum van vóór 1842 weet, want daar is de burgerlijke stand van 18421882 niet ter in zage. Alle begin is moeilijk, maar zo zijn ook de hon derden auteurs van stam bomen begonnen, die nu geboekt staan in het „Ge nealogisch Repertorium". Hebt u zelf niet de tijd, dan zijn er- nog beroeps-genealo gen, die heel wat vlugger dan u zelf de speurtocht willen ondernemen. Genealogisch onderzoek is een mooie vrijetijdsbeste ding en bovendien span nend. U zoekt immers naar mensen uit wie u zelf bent voortgekomen. Het is ook vreemd, dat wij als mens het superieure wezen op deze aarde niet meer van onze eigen voorouders we ten dan de namen van onze grootouders. In een gezamenlijk communiqué dat maandag in Peking is uitgegeven door de Chinese regering en de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken dr. Soebrandrio, staat dat de minister het eens is met het streven van de Chine se volksrepubliek om „de Verenigde Staten uit Formosa te verdrijven en dat in nationalistisch-Chinese handen zijnde eiland bij het vasteland van China te voegen. Soebandrio en de Chinese regering zijn het er voorts over eens dat tussen beide landen een nieuw handelsverdrag tot stand moet komen, dat vruchtdragend zal zijn voor Indonesië zowel als China. In het afgelopen jaar heeft Nederland voor 419 miljoen gulden aan siergewas sen geëxporteerd, dat is veertien pro cent meer dan in 1961, toen de export 368 miljoen gulden bedroeg. Over de bin nenlandse afzet zijn geen concrete cijfers bekend, maar uit verschillende aanwij zingen kan worden afgeleid dat ook deze weer is toegenomen. Aan de exportstijging hebben alle drie de sectoren van de bedrijfstak meege werkt. De bloembollenexport bedroeg 274 miljoen gulden, tegen 248 miljoen in 1961, een toeneming dus met ruim tien procent. De uitvoer van bloemkwekerij- produkten bedroeg 98 miljoen, tegen ruim 78 miljoen in 1961, een stijging met ruim 25 procent. De export van boom- kwekerijprodukten bedroeg ruim 46 mil joen, tegen 42 miljoen in 1961.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 9