VEZENO m 'l ,4 VADER WAS WERKLOOS Engeland zal E.E.G. halen SENAAT AANVAARDT WET OP BEJAARDENOORDEN 9Ü VERKORTING DIENSTTIJD ALLEEN VAN MARINE Vorst maakt werklozen Vakantieherinneringen Brievenbus Good bye Jenny' (4L405) PI De twist De winter en de zomer J Overal besprekingen Na 47 jaar vrij Ex-gevangene overweldigd door techniek Harde Amerikaanse politiek tegenover Brazilië verwacht ZAANDAM BEURS VAN AMSTERDAM Staatsfondsen vast Minister Visser tevreden over Starfighter Verkoudheidsbacill reer TOESTAND VAN WEG EN WATER Wie weet het? RAADSELS ,Cc SNEEUW DOOR DE SNEEUW IEDEREEN BLIJ BIM, BAM, BOM Nieuwe jaar bijna te laat DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 9 JANUARI 1963 Veertien januari aanstaande worden de besprekingen over Engelands toetre ding tot de E.E.G. hervat. Om goed be slagen ten ijs te komen, dat wil zeggen om de Franse vertragingsslag te kun nen doorbreken, worden thans van al lerlei kanten voorbesprekingen gehou den om te zorgen dat men op de eigen lijke bijeenkomst spijkers met koppen kan slaan. Het Engels-Westduitse overleg, dat thans gevoerd wordt, staat volledig in dit teken. Heath wil Schroder winnen voor zijn plan om een gezamenlijk of fensief in de E.E.G. tegen Frankrijk te ontketenen. Zelfs wint de neiging veld om desnoods stappen tegen Frankrijk te ondernemen, indien daarmee bereikt kan worden dat Engeland snel in de -E.E.G. wordt opgenomen, In Italië is men zelfs genegen Enge land via een achterdeurtje in de E.E.G. binnen te halen. Mochten de Brusselse besprekingen van deze maand misluk ken, dan zou Italië speciale banden op economisch, politiek en cultureel gebied willen aanknopen. Fayat, de Belgische onderminister, die de besprekingen leidt, voert tal van be sprekingen met de delegatieleiders, om niet alleen goed voorbereid, doch ook zo zeker mogelijk van de zaak te zijn. "Uit de gevangenis te Joliet, Illi nois, is vlak voor Kerstmis van het vorige jaar de nu 69-jarige William Pethick ontslagen. Na 47 jaar gevangen gezeten te hebben zag hy de eerste wolken krabbers. Onlangs maakte hy voor het eerst van zyn leven een autorit. Alles overweldigt hem. Hij is ge vangen gezet toen de eerste telefoon verbinding tussen New York net door Alexander Bell tot stand ge bracht was en heeft sindsdien de stormachtige ontwikkeling van de techniek niet meer meegemaakt. Pethick is vrijgelaten wegens door lopend goed gedrag in de gevange nis. Hij had 47 jaar lang gevangen gezeten omdat hij schuldig was be vonden aan het vermoorden van een huisvrouw en haar 2-jarig zoontje. Hij pleegde de daad in 1915 toen hij als 21-jarige loopjongen voor een kruidenier werkte. Hij kreeg ver schil van mening met de vrouw over het wisselen van een biljet van 20 dollar. Gedurende de tijd dat hij in de gevangenis verbleef zijn zijn ouders en al zijn broers en zusters overle den. Ook van vroegere bekenden of vrienden ontbreekt elk spoor. De eni ge vrienden die Pethick nu nog heeft zijn die, die hij in de gevangenis ge maakt heeft. (Van onze parlementaire redactie) De Eerste Kamer heeft gisteren zon der hoofdelijke stemming de wet op de bejaardenoorden van minister Klompé (Maatschappelijk Werk) aanvaard. Dit wetsontwerp geeft regels aan voor de vereisten, waaraan bejaardenoorden die nen te voldoen. Provinciebesturen en groepen van gemeenten zullen op de na leving dezer wet controle uitoefenen. In totaal bestrijkt de wet 60.000 a 70.000 be jaarden, dat is 7 procent van het totaal aantal bejaarden in ons land. Minister Klompé heeft gisteren in de senaat nog eens duidelijk uiteengezet dat zij de bejaarden in onze samenleving niet als een speciale groep wil zien, waarvoor een afzonderlijke wetgeving van alle aspecten van bejaardenzorg no dig zou zijn. Zij wil daarentegen zoveel mogelijk regelingen voor bejaarden in bestaande regelingen „inbouwen". De wet op de bejaardenoorden moet haars inziens dan ook gezien worden "als het leggen van een fundament voor het be leid ten aanzien van een enkel facet van het bejaardenprobleem. „De wet kan een stimulans zijn voor In Rio de Janeiro blijven geruchten de ronde doen dat de Verenigde Staten zich voorbereiden om spoedig een „har de politiek" te gaan voeren teneinde Brazilië van zijn neutralistische buiten landse politiek af te brengen en de re gering te zuiveren van communisten. De betrekkingen tussen Amerika en Brazilië zijn minder geworden sinds president Goulart Janio Quadros als staatshoofd opvolgde. Gedurende het be wind van Goulart zijn de diplomatieke betrekkingen tussen Brazilië en Rusland hersteld. Bovendien heeft Brazilië con stant geweigerd de Amerikaanse poli tiek in de kwestie Cuba te ondersteu nen. De Verenigde Staten hebben kort ge leden een formeel protest ingediend te gen het Braziliaanse ministerie van bui tenlandse zaken, dat de handel met com munistische landen de voorkeur zou ge ven boven de handel met Amerika. President Kennedy heeft bovendien zijn pessimisme uitgesproken over de hulp aan Brazilië, een land met een jaarlijkse inflatie van 50 procent. Gou lart heeft toen snel een driejarig finan cieel stabilisatieplan opgezet om Ken nedy ervan te overtuigen dat Brazilië bereid is om de inflatie tegen te gaan. Het plan is in Washington echter met weinig enthousiasme ontvangen. Zolang de Amerikaanse regering het stilzwijgen bewaart over dit Braziliaanse plan is er weinig hoop dat de Braziliaanse missie, die deze maand naar de Ver. Staten zal komen om hulp te vragen, veel suc ces zal hebben. DE GOLF van arrestaties onder „com munistische agenten" in Peru heeft een zodanige omvang aangenomen, dat de gevangenissen in de hoofdstad Lima vol zijn en dat 200 arrestanten per vliegtuig naar een strafkolonie in het oerwoud ten oosten van de Andes moesten worden overgebracht. wetgeving óver andere facetten", zo meende zij. De heer Querido (P.v.d.A.) had eerder gezegd liever een regeling te hebben ge zien, die verder ging en een meer prin cipiële aanpak inhield. „Deze wet is een facet van een groter probleem", zo be toogde hij. Hij zei voorts de bejaarden oorden als een der minst wenselijke vor men van bejaardenhuisvesting te be schouwen. „Deze vorm van verzorging moet geen centrale activiteit zijn". De heer Querido gaf echter geen alterna tieve mogelijkheden aan. De heer Reyers (C.H.U.), Schipper (A. R.) en Schuurmans (K.V.P.) konden zich met de- opzet en doelstellingen van de wet wel verenigen. De heer Reyers leg de er nog de nadruk op dat de bejaar den het recht moeten behouden hun le ven naar eigen goeddunken in te rich ten. De senaat is gisteren ook z.h.s. ak koord gegaan met een uitbreiding van de toepassing van het ziekenfondsbesluit, waardoor ook de mijnwerkers onder dit ziekenfondsbesluit komen te vallen. (Advertentie) VERZEKERT ZIEKENHUISKOSTEN AAN: "VEZENO'-ZAANDAM Westzijde 212 - Tel.: (02980) 63441 I Ik zou gaarne inlichtingen over verzekering I tegen ziekenhuis-/operatlekosten ontvangen. naam: adres: woonpI./teI.:_ (Van onze parlementaire redactie) De internationale spanningen zyn nog van dien aard, dat de duur van de eer ste militaire oefening voor dienstplichti gen kan worden teruggebracht tot die van vóór de Berlijn-crisis. Wel zal het mogelyk ztfn per 1 januari 1963 de duur van de eerste oefening voor bepaalde categorieën dienstplichtigen by de ko ninklijke marine terug te brenger tot 21 maanden. Dit door het beschikbaar komen van personeel uit Nieuw-Guinea. Dit deelt minister Visser (Defensie) mede in de memorie van antwoord op zijn begroting aan de Tweede Kamer. tha** bekend geworden NAVO-behoefteplan 1964 t.m. 1966 zegt minister Visser, dat van Nederland een voortzetting van de reeds ontvouwde en ter hand genomen plannen wordt verwacht. Dit zal van ons land een gro- 'manciele inspanning eisen, zo voegt hij hieraan toe. I wee divisies Het nieuwe NAVO-behoefteplan bete kent voor de koninklijke landmacht een kwalitatieve wijziging in die zin, dat voor het parate legerkorps worden ge- vraagri twee gemechaniseerde zgn land- (Van onze parlementaire redactie) Minister Visser (Defensie) is ondanks alle moeilijkheden tevreden over de resultaten van het Starfighter-project, De aan het bouwprogramma van dit toe stel deelnemende landen voeren hun ge meenschappelijke taak zijns inziens voor treffelijk uit. De resultaten noemde hij „uiterst bemoedigend". De Nederlandse kosten van de F 104 G liggen thans nog beneden het bedrag van 6,2 miljoen per stuk. Dit bedrag zal alleen door loonsverhogingen of mo dificaties omhoog gaan. De bewindsman deelt voorts mede dat vijf squadrons met in totaaj 120 van deze straaljagers zul len worden uitgerust. Tien trainingsvlieg tuigen zullen in de tweede helft van 1963 door de fabriek zijn afgeleverd. (Advertentie) zijn als de dood en DPnfa. Dit doosje betekent: Protekt.e tegen infektie machtdivisies en voor de reserve-strijd krachten twee infanterie-divisies. Bij de parate divisies hoeven voorlopig slechts vijf van de zes gevraagde brigades te worden geformeerd. Nieuwe mitrailleur Minister Visser kondigt voorts de in voering aan van de MAG-mitrailleur (mitrailleur a-gaz) bij de parate en mo bilisabele NAVO-eenheden. Dit wapen zal de Browning punt 30 en de Bren punt 303 vervangen, echter niet de zwa re mitrailleur punt 50. Minister Visser deelt tenslotte mede dat de oefenterreinen Havelte en Oir- schot met 200 hectare zullen worden uit gebreid. (Van onze Haagse redactie) In december is de geregistreerde ar beidsreserve van mannen toegenomen van 28.78# tot 43.834. De aanvullende werkgelegenheid steeg met 1000 plaat sen, zodat het aantal werkloze mannen december met ongeveer 14.000 toe nam tot 41.405. Er stonden eind decem ber evenwel nog 69.272 aanvragen voor mannelijke arbeidskrachten open, voor vrouwen 33.758. Onderverdeeld naar de provincies tel de men de volgende aantallen werklo zen: Noordbrabant 6308, Limburg 1701, Zeeland 1918 en Utrecht 1486. In novem ber bedroegen deze cijfers respectieve lijk 3484, 1294, 865 en 1259. De stijging van de geregistreerde ar beidsreserve werd in december nog be- j ^00r het invallen van de vorst, waardoor vele arbeiders in de vorstver- letregeling werden opgenomen, die an ders gedeeltelijk in de geregistreerde ar beidsreserve zouden zijn terechtgeko- van de geregistreerde arbeidsreserve kwam voor het grootste deel voor in de beroepsgroepen land bouw en bouwnijverheid en moet gro tendeels aan seizoenoorzaken worden toegeschreven. Bij de opening heeft de staatsfond- senmarkt gistermiddag een vaste ten dentie te zien gegeven. Daarentegen wa ren de internationale waarden nauwe lijks prijshoudend. Met ingang van gis teren heeft de Nederlandsche Bank haar wisseldisconto met een half procent ver laagd tot 3,5 procent. In de tweede helft van het vorig jaar is de kredietverlening van de handelsbanken en landbouwkre- dietbanken aan de particuliere sector beneden de daarvoor vastgestelde nor men gebleven. Momenteel is er boven dien een vermindering van conjuncture le spanningen. Derhalve zal kredietver lening in de naaste toekomst ook zonder restrictieve maatregelen binnen de uit een monetair oogpunt aanvaardbare grenzen blijven. In het buitenland geldt bovendien in het algemeen een lager discontotarief. Vandaar deze verlaging thans door de Nederlandsche Bank, die men in bank- en geldmarktkringen over het algemeen wel verwacht had. zij het niet zo vroeg in het jaar. Die disconto- verlaging door de Ned. Bank heeft de handel in de staatsfondsenhoek nieuw leven ingeblazen. Er werd in deze hoek, gedurende het eerste beurshalfuur, druk gehandeld, waarbij menig stuk van eigenaar verwisselde. Over vrijwel de gehele linie werden hogere koersen, ten opzichte van eergisteren, geregistreerd. Vooral de staffellening lag zeer ge vraagd in de markt op 92 tot 92 1/4, tegen 91 3/4 als slotprijs van maandag. Ook de overige beleggingsmarkt gaf merendeels hogere koersen te zien, Men is ter beurze van mening, dat de aan staande nieuwe 4 1/2 procent lening Bank voor Nederlandse Gemeenten, groot f 100 min. a pari, als gevolg van de discontoverlaging, thans beter is ge- classeerd. Voor deze lening kan op 16 januari worden ingeschreven. De internationale waarden werden weliswaar enigszins gesteund door de discontoverlaging, doch dit kon toch niet verhinderen, dat alle fondsen zich bij de opening een kleinigheid beneden het vorige slotniveau moesten stellen. Hierbij moet onmiddellijk worden op gemerkt, dat noch van Wallstreet, noch van de overige Europese beurzen, ook maar de geringste stimulans voor het Damrak uitging. Hiermede rekening houdend kan worden vastgesteld, dat de tendentie bij de opening voor de hoofd fondsen zeker niet zwak was. Geduren de de verdere beursduur kwam er, voor al in de Philipshoek, leven in de brou werij als gevolg van lokale en buiten landse vraag. Tegenover deze vraag was niet voldoende aanbod meer aan wezig, waardoor de koers van de Elek- tro-aandelen snel opliep tot f 147.-. Hier mede kwamen deze aandelen dus ruim een gulden boven de slotprijs van eer gisteren te liggen. Ook de overige inter nationals konden zich verbeteren. AKU liep op tot 417 1/2, Unilever tot f 143, Kon Olie tot f 159.30 en Hoogovens tot 563. Vooral de ondertoon voor alle hoofdfondnsen bleef optimistisch. Aan delen KLM, in welk fonds de laatste da gen zeer veel wordt omgezet, lagen we derom vast in de markt. Zij werden op f 50 geadviseerd (f 49). De Newyorkse pariteit voor deze aandelen is f 47.70. De scheepvaarthoek gaf geen veran deringen van enige betekenis te zien. De leidende cultures moesten zich met geringe koersverliezen tevreden stelllen. De toestand van de grote wegen In Ne derland is goed, slechts inhaalstroken kunnen momenteel nog plaatselijk glad zijn. De toestand van de secundaire wegen is plaatselijk nog slecht door opgevro ren sneeuwresten. In verband met de vorst wordt op het Wilhelminakanaal en de Zuid-Willems vaart het ijs niet verder gebroken. In hef Volkerak, het Zijpe en de Ke- n komt zwaar drijfijs voor dat veel jriuuys imai-.au.ou, umrev hinder voor de vaart blijft opleveren. 144.00—146.00; Hoogovens 570—573 gl 7-1 8-1 Ned. '59 41/4 99 7 g 100 Ned. '61 4 "4 9912 100 Ned. '47 3% 9^4 92 A Ned. grootboek 1946 91A 91% AKU 418% 4171/4 Hoogovens 5671/2 563 Philips 145.90 146.45 Unilever 142.70 143 Kon. Olie 159.50 159.25 H.A.L. 117 1173,4 Scheepvaartunie 128 12734 Amst. Bank 394 395 Ned. Handelmij. 380 380 Lucals Bols 901 904 Drie Hoefijzers 3981/2 399 Mach. Breda 170 175k Zeeuwse confectie 355 Bijenkorf 911 917 Simons emb.f. en houth, 127 127 Van Gelders papier 253 252 Heineken 463 470 Hero Conserven 306 307 Holl. Beton Mij. 395 395 Kon. Zout 743 742 Nijverdal Ten Cate 227 226 De Schelde 223 224 Scholten Foxhol 820 Thomassen en Drijver 706 706 Van Vlissingen Katoen 282 289 Vredestein 355 351 Zwanenberg Organon 915 919% NABEURSKOERSEN Telefonisch avondverkeer AKU 419—421 1/2 gl; Kon. Olie 160.40 MZo'n slecht rapport zal ik wel niet hebben" zo hoorde men de kin deren overal fluisteren. Alleen de 4e kreeg geen rapport, maar die zouden na de kerst vakantie tentamen krijgen. Rapporten! voor sommigen een schrikbeeld en anderen die echt hun best had den gedaan zaten ook in spanning, hoewel ze niets te vrezen hadden. De kerstvakantie na derde en men kon al gaan schaatsen. Schaatsen over de schouder, dikke truien, lange broeken en in 'n stampvolle bus, zo ging men naar de vennen. In de bussen geroeze moes van stemmen, die nog na keuvelden over de rapporten, het schoolbal met de HBS uit de stad en over de docenten werd ook niet gezwegen. „Zeg. weet je, dat 'n leerlinge die haar proefwerk slecht gemaakt had, er boven zette: „Vergeving Heer want mijne schuld is groot". Was dat de vrouwelijke intuïtie om de woede van de leraar te temperen of zoiets? De bus kwam op de plaats van bestemming aan en de jongelui stapten uit. Nu in flinke pas op naar het ven. De schaatsen werden aangedaan en ieder die weer voor 't eerst op 't ijs kwam, krabbel de 'n beetje heen en weer. En de grote broers troostten de kleintjes met: „Door vallen en opstaan heb ben wij 't ook moeten leren". Men zag allerlei soorten schaatsen: Friezen, Noren, tot Botjes toe. Er werd lustig op los geschaatst En nu op 'n ander on derwerp.. Kerstmis. De kinderen' zeuren: ,,Hé mogen we nu de kerst boom en 't stalletje zetten?" Ze kregen hun zin en begonnen alles op te bouwen. Meestal was het resultaat wel goed. Kerstconcerten en toneelstukken kwa men weer op de prop pen, om te helpen er de stemming in te krij gen zoals b.v.: ,,A Christmas Carol" van Charles Dickens. „De ster van Bethlehem" van Martinus Nijhoff. „Een Kerstlegende" van Felix Timmer mans en „Het visioen van de keizer" Vhn Selma Lagerlöf. Kerst liederen werden inge studeerd om in de kerstnacht gezongen te worden. De Nachtmis met de plechtige mu ziek aan het orgel. De organist speelde zo goed hij kon en de gal mende tonen klonken door de stille kerk, ge vuld met wierookgeur. Kerstmis is een gezel lige tijd, maar men moet niet alleen aan 't aardse denken, maar op de eerste plaats de geboorte van Onze Heer Jezus Christus herdenken, zodat de vrede in de mensenhar ten neerdaalt. Henriette ✓a-n Beekhoven Katerstraat 8 Zundert. 1Je doet het er zwart in en het komt er grijs uit. Ra ra wat is dat? 2. Er was eens een man die dacht dat hij alle stukken op zijn piano kon spelen. Op een keer kwam er iemand die hem een stuk voorlegde, dat hij niet kon spelen. Welk stuk was dat? •ynjsfaig ~z •jmOJf 13110P3{ sp )in sv sip jpp looyussis 'I Marianneke van Rumste I Van de volgende kinderen kre-i i gen we tekeningen, die voorlo- J 1 pig nog geen plaats kunnen krij- gen- Maar jullie wilt toch wel je naam in de krant zien staan, t denken wij!! Daarom volgen t hier de namen: t Irene Bessens, Beb Spronk, A- driaan Hezemans, Elly Deckers, j Elsje Meeren, Marion Hezemans Ria Guyks of is het Cuyks?), j Tilly de Rijcke, Ireen Verschue- ren, Jeanette Boot, F. en J. Sep, t Lia van Hoof, Frankie de Key- J zer Anja van Aart, Marijke Geys, Ad Kimenai, A. Rombouts Truus Jadsjefski, Henny Baert, Clemens van Wanrooy, Antoine j Trommelen, Co en Rams, Rudi J Heye. Harrie Reynders, Gerrie t Wackers, J. Wackers, RoelSil- J J vie en Peggy van der Booren, i Marleentje Knipsael, George J Gubbels. xxx en non die van de fiets O 1. Hoe heet stapt? 2. Schrijf een muizeval met drie letters op? 3. Wie loopt er altijd op zijn kop? 'lonznaouDS af uba srauftds 3q g I'S Z dors uon 'i :8inssoido Elly Jansen Kerkstraat 35 Bavel. Het sneeuwt heel hard Niet tot mijn smart Al de straten zijn wit Behalve de kolenkit Weer is er nieuwe sneeuw verschenen O, wat heb ik koude tenen Nu gaan we sneeuwballen gooien Want de zaïrdauto is niet komen (strooien Moe roept ons binnen Want wij moeten beginnen Met het trottoir schoon te maken Omdat wij anders een glijbaantje (maken Dat is gevaarlijk voor andere mensen Die wij hierbij nog een gelukkig Nieuwjaar toewensen. Vera Groot Bleumink Marykeplein 2 Etten (N.B.) Twee kind'ren lopen door de sneeuw De een geeft van slaap een geeuw De and're loopt te zuchten, en zegt (zacht: „Moeten we die zak nog dragen, 't (is zo'n vracht". Kom, zet de zak even neer En bid even tot Onze Lieve Heer. De Heer bedankt hen saam Daar komt een man aan Hij zei: „Die vracht kan ik wel aan Daar stond het huis al in een laan Daar moest de zak zijn, in dat huis, Gelukkig was de eigenaar thuis Tosca Pels Meester Stormstraat 46 A Breda De twist is zo'n fijn spel, Men hurkt en springt op, Zet de rechtervoet vooruit, En men danst volop. Onder de pauze drinkt men iets, Limonade, bier of wijn, Dan gaat men weer verder, Want het is zo fijn. Steeds maar in het rond, Telkens heen en weer, Danst men de hele tijd, keer op keer op keer. Overal in de huizen in een kribje lag een kindje te dromen. Dat is te snappen, zeggen de mensen, Want Kerstmis was gekomer Toen waren alle mensen biy En daarna kwamen er nog de drie koningen by. De sneeuw dwarrelde blij door de bomen want alles, alles en ook alles was bly omdat de goede Herder was gekomen. Coby Rijk Dorpstraat 21, 's Heerenhoek. Verder kregen wij een poosje ge- J leden drie dikke enveloppen van t drie klassen. Ze zaten natuurlijk J vol tekeningen! Dat zijn er dus een heleboel bij elkaar. Het zal heel lang duren voor die alle- maal aan de beurt komen maar we zullen eens gauw vertellen t wie zo goed hun best hebben ge- daan: Peter Vandewall, Johnny Jans- sen, Hein Lemeer, Bertie Pen- J ners, Leo van den Hoven, Hupie Lahaye, Jan Meisen, Tonny Schepers, Jean GulikersRené t Bovens, Pierre Rongen, Tonny (geen achternaam)Peter Heutz J Gerrie van den Bosch, Jan Ra- makers, Harry Bulle, Annie Le- J maire, Jos Nijsten, Harrie Els- hout, Jacqie Baeten, Adrie v. d. J Hoven. Mathie Slangen, Hein v. d. Putten, Joke Mullenders, Alex t Willems, Frans Hellebrand, J Frans Goyen, Maarten Daciet, Jean Willems, Servé Wetzels. Aan al deze kinderen van de kleuter- en de H. Hartschool veel dank voor het mooie werk. J Oom Jan en Tante Thea. J L. Dozl. De winter is een koude tijd Dan zijn de mensen niet verblijd Maar als het zomerzonnetje komt. Dan komt er weer een lachje om (hun mond. Dan gaan wij zwemmen in (Ehrenstein. Daar vind je kinderen groot en klein Ook grote mensen Vervullen daar vaak hun wensen Je gaat er op voor diploma A Als je geslaagd bent roep je ha! Dan ga je ook nog op voor diploma (B. Als je dan geslaagd bent roep je (hard hoezee! Als je thuis komt heb je feest Dan krijg je een boek waar je direkt (in leest. Het gaat over Pietje Bel. Die ondeugd, leert het zich wel! Annemarie Otten, 9 jr. Tilburg tr We waren beiden slechts 17 jaar Toch bielden we veel van elkaar Nu heeft een ander alles vernield terwijl ze wist dat ik veel van je hield Wat ik ook zei je geloofde me niet dat deed me het meeste verdriet Ik was zo gelukkig met jou Toch twyfelde jij aan m'n trouw Op die dag in mei was ineens alles voorbij Je zei „goodbye Jenny" en ging heen Sindsdien voel ik my verbitterd en alleen Ik kan niet meer geloven in blijvend geluk Goodbye Jenny brak m'n vertrouwen stuk. Wat haat ik die jaloezie en venyn daardoor kan ons geluk niet langer zo zyn. Nooit vergeet ik die dag in mei Goodbye Jenny, het is voorgoed voorbij Al waren wij beiden slechts 17 jaar Toch hielden we veel van elkaar. TEENAGER Bim, bam, bom, het oude jaar ging om. Het oude jaar ging weer voorbij het nieuwe kwam weer naderbij. Bim, bam, bom. Bim, bam, bom. de klokken gaan steeds om. Het oude jaar ging in de trein Het nieuwe moest er al weer zyn. Bim, bam, bom. Bim, bam, bom. 365 dagen waren weer om Het nieuwe jaar kwam aangestapt Het oude ging haastig op stap. Bim, bam, bom. Marle-José Vermonden Philips Schonestraat 9, Breda Boven op de Urenberg staat het Tijd- huis en daarin zat Vader Oude jaiar. Hü wachtte op het Nieuwe jaar. Hij streek eens door zijn lange witte baard en zuchtte. Dat wachten duurt lang; en ik ben oud en moe en ik verlang naar rust!!! Maar.... het oude jaar zou nog even geduld moeten hebben, want het duur de nog een paar uurtjes eer de klok 12 sloeg. Buiten vielen de sneeuwvlokken steeds dichter en het Oude jaar dacht: Als Nieuwe jaar maar niet verdwaalt in al die sneeuw. Het was namelijk een lange en moeiiijke weg, die het Nieuwe jaar moest gaan. Hij moest over 12 bergen klimmen dat waren de 12 maanden van het jaar. Tik-tak, zei de klok en het oude jaar zat tc knikkebollen. Maar plotseling werd hij wakker. De klok had 11 ge slagen. Het Nieuwe jaar was nog nergens te zien in de verte. Daarom stuurde het Oude jaar een witte vogel er op uit om hem te zoeken. En na lang zoeken hadden ze Nieu we jaar gevonden. Hij was aan het spelen aan de voet van de Decem- berberg! Nanny Snoeys Rozenlaan 35, Breda De tafel was ai een poosje gedekt en nog was vader niet thuis. Wat zou er toch gebeurd zijn? Moeder was ongerust en de kinderen zaten allen rond de tafel. An ders was hij altijd al rond half zes thuis en nu was het al kwart over zes en hij was er nog niet. Het eten op tafel werd koud. Opeens zei moeder: „Kinderen, beginnen jullie maar vast. Ans schep jij Marion en Freddy maar op; Truus en John kunnen zichzelf wel helpen, dan ga ik eens even naar de fabriek opbellen". Even later kwam ze terug. „Wat was er, Mam?" vroeg Ank. Maar moeder antwoordde niet. Ze at ook niks. Ze ging voor het raam staan en staarde ver voor zich uit. Toen ging de bel. Moeder deed open. Het was vader Hij hing zijn jas op en kwam naar binnen. Hij zag heel bleek en in z'n voorhoofd lagen diepe groeven. Stil ging hij aan tafel zitten. Hij at alleen maar een bordje soep. Na het eten wasten Ans en Truus af. Daarna ging Truus haar huiswerk afmaken, maar ze kon er niet met haar gedachten bijblijven. Wat was er toch met vader? Vroeger als gewoonlijk stuurde moeder hen naar bed. Alweer iets vreemds!! Toen Truus in bed lag, begon ze tegen haar zusje Marion te praten. Wat er toch met vader was? Waarom ze al om half acht naar bed moes ten? Maar Marion wist net zo weinig als zij. Truus doezelde even in, maar schrok weer meteen wakker toen ze beneden een wanhopige kreet hoorde. Kwam die van moeder? Ze hield het niet langer uit in bed. Voorzichtig liep ze naar beneden. Nu hoorde ze duide lijk vaders stem en daartussen door de zachte stem van moeder. Ze ging dichter bij de deur staan met haar oor tegen 't sleutelgat gedrukt „Maar Henk, waar moeten we nu van leven? Alle maal gaan ze nog naar school en ik heb ook niks meer opzij gelegd!!!" „Tja.... wat deon we eraan. Ik zit er maar mee... werk looswerkloos.." Het bonsde in Truus' hoofd. Vader geen werk, maar wat was er dan gebeurd? Toen hoorde ze weer moeders stem: ,,Hoe kwam 't eigenlijk, dat ze jou van die fraude verdachten?" ,,Nou..eh... er waren verschillen de bewijzen geleverd en toen kwam de directeur bij me en zei: „Van Swalmen. het is nu wel duidelijk dat jij de schuldige bent. Er zijn verschillende bewijzen ge leverd. Ik kan het zelf ook niet geloven, maar als ik je niet ontsla, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Maar ik zal alles doen om je onschuld te bewijzen..." Toen heb ik mijn boeltje bij elkaar gepakt en ben vertrokken. Ik ben nog even de kerk ingelopen en nu... nu zit ik zonder werk". Toen kon Truus zich niet langer goed houden. Ze gooide de deur open en liep 'naar binnen. ..Oh Pap, dat kan niet, dat mag niet waar zijn. Hoe durven ze u die altijd zo eerlijk bent van zoiets te ver denken. Bah, wat gemeen!" „Truus, kom hier," sprak vader streng. „Heb jij luis tervink gespeeld?" „Ja pap", antwoordde Truus schuldbewust, „maar ik maakte me zo ongerust over u!" „Nou ja, jij mag 't wel weten, jij bent toch oud genoeg" antwoordde vader met matte stem. Een week lang teerde het gezin op oma's geld en ein delijk kwam de dag dat..... „Tring.. tring... tring.." Dat was de telefoon „Ja, met Van Swalmen.. oh, met de directeur.. Ja., oh ja?.... Eindelijk... nou ik verveelde me doodoh... fijn.... ja, dag directeur.. Nogmaals bedankt". „Vrouw, dat was de directeur. Ik heb weer werk!!" ,,0h Henk, is het waar?" „Ja, en de schuldige is ge vonden. Het was een jonge knul. Eindelijk hebben ze hem gegrepen. En ik krijg opslag om alles weer goed te maken". Truus die zich de hele tijd sti] had gehou den juichte: „Zie je wel pap, ik wist wel, dat u on schuldig was!". Lenie Noteborn Waalwijk.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 7