Kamer verontrust inzake E.E.G. Belangrijk smell in uw mond niet in uw hand Rook worst 89 Oploskoffie HeleSiamRijst:^2-- 89 Omscholingsactie drukt werkloosheid in Zeeland KANTOORBEDIENDE TILR0U Spaar PMC-premies met wat u bespaart als u bij Albert Heijn winkelt. STRIJK TAFEL Pjoer-rol KVP-motie op komst de melkchocolade Premie-vnn-de-Moond Engelj E.E.G VERK< ALLE mm Stijging minder dan vorig jaar Behoorlijke vraag Melkventer bestal zijn collega Anderhalf jaar en terbeschikkingstelling geëist tegen Heerlenaar SOCIALISTEN Ned namen bij politie Nieuw-Guinea afgeschaft Uitgever Spiegel blijft in arrest Aanbieding plantsoenen Firma J. A. de Rijk Zonen net betrouwbaar MEISJE een automonteur en een hulp-monteur WESTENDE N.V. ZITDAG TE OOSTBURG U bent lusteloos? tuo gezondheid N.V. ALMEVI enlnqen wmm. AH-prijzen schelen zóveel dat de PMC-premies u vanzelf in de schoot En met elke premie bespaart u nog eens een fiks bedrag... Stap morgen ':i MENUTIP Gelderse Zuurkool Pittig als het ritme van de Bongo-trom BONGO Soepgroenten 2 biikjesNu 39 Erwtensoep met worst heel blik 89 Gerookt Vet Spek 500 gram 99 vallen, binnen. Mandarijntjes Geisha blik 89 Aardbeien op sap blik 59 Puddingsaus Tova 6 smaken fles 65 GOULASH AH-Vacuum-Koffie Ijr Kom ook naar Overal bi\ Na 47 j Ex-gev overwi door te Minister tevreden Starfig Verkoudheidsl Protektie tege DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 9 JANUARI 1963 (Van onze verslaggever) De geregistreerde reserve van man nelijke arbeidskrachten in Zeeland is in de loop van december van 875 naar 1932 gestegen. Hoewel de stijging aanzienlijk is ligt zy toch nog aanmerkelijk beneden het totaal in dezelfde periode van het vorige jaar n.l. 2314. De oorzaak van dit gunstige beeld moet hoofdzakelijk in de toegenomen bedrijvigheid worden ge zocht. Een geleidelyke nivellering van de sei zoenfluctuaties in de werkgelegenheid in de landbouw, vooral door een daling van de totale werkgelegenheid in deze sector, is eveneens van invloed. Met een pro millage van 34 (eind no vember 1962: 15) bleef Zeeland landelijk op dezelfde plaats. Slechts de provincies Groningen, Friesland en Drente hebben een hoger werkloosheidscijfer. Het lan delijke pro mille cijfer is 17. Evenals vorig jaar heeft Oostburg het grootste aantal geregistreerde werklozen in haar ra'yon n.l. 388. Opvallend laag is echter dit cijfer vergeleken bij het vori ge jaar, 540. Hoger zijn de rayons Kruiningen 67 (58). en Zierikzee 232 (201), Vlissingen bleef met 186 ongewijzigd. Vergeleken met december van het vo rig jaar was het beeld van de andere rayons als volgt: Goes 241 (315). Hulst 237 (302). Middelburg 255 (290). Sas van Gent 24 (37), Terneuzen 154 (171), Tho- len 148 (214). Gerekend per bedrijfsgroep, is vooral 't totaal in de landbouw (525) opvallend vergeleken met eind november (36) en december 1961 (743). Dezelfde tendens kan men in het bouwbedrijf vaststellen, nl. 207 op het einde van de vorige maand, 73 op het einde van november en 314 op het einde van 1961. Een groep die langzaam, maar vrijwel zonder on derbreking blijft toenemen is die van de minder geschikten. In een jaar bedroeg de toename vijftig en beloopt het be paald niet geringe aantal van 610. In deze periode is het aantal losse arbeiders met ruim honderd tot 240 gedaald. De analyse van de geregistreerde man nelijke arbeidsreserve: Seizoenwerkloosheid: dec. '62 820, nov. '62 120, dec. 1961 1.100. Wrijvingswerk loosheid dec. '62 200, nov. '62 80, dec. '61 250. Werkloosheid van minder geschik ten: dec. '62 610, nov. '62 540, dec. '61 560. Structuurwerkloosheid: dec. '62 300, nov. '62 140, dec. '61 400. De vraag naar mannelyke arbeids krachten is vergeleken met december 1961 ondanks de slechte weersomstandig heden, aanmerkelijk hoger n.l. 806 (543) en sinds november met slechts 74 aan vragen gedaald. Het grootste gedeelte wordt hier voor rekening van de metaalindustrie geno men met 368 vacatures (in 1961 251), waaruit duidelijk de toenemende Zeeuw se industrialisatie spreekt. Sinds eind november daalde de vraag in het bouw bedrijf van 275 naar 224 (vorig jaar 131) Verdeeld over de rayons is de vraag naar arbeidskrachten als volgt: Goes 166. Hulst 50, Kruiningen 38, Mid delburg 53, Oostburg 73, Sas van Gent 54. Terneuzen 140, Tholen 15, Vlissingen 137. Zierikzee 80. Het aanbod van vrouwen steek tot 254 (vorig jaar 225), hetgeen vooral voor rekening komt van de sector landbouw en minder geschikten. De vraag naar vrouwelijke arbeids krachten steeg eveneens, van 403 eind december 1961 naar 474 in december 1962. De sterke stijging hier treedt op in de groepen textielarbeidsters en naai sters. De vraag naar huishoudelijk per soneel blijft onveranderd hoog. De ge voerde actie door de districtsbureaus voor de arbeidsvoorziening om meer werkzoekenden op de regionale werk plaatsen een omscholingscursus te doen volgen voor een vak, waarmee een gro tere bestaanszekerheid te verwachten is, is bepaald gunstig uitgevallen. Per 1 januari waren op de werkplaats te Middelburg 43 personen geplaatst, te Terneuzen 49 en te Bergen op Zoom een tiental personen uit Tholen en Schouwen. De gemeentepolitie van Geldrop heeft een melkventer aangehouden, die op ver schillende tijden van een andere venter ongeveer 200 flessen melk had wegge nomen. Deze melk was bestemd voor schoolkinderen. De man werd op heter daad betrapt. (Van onze parlementaire redactie) De Tweede Kamer is verontrust over de moeilijkheden, welke Frankrijk de toetreding van Engeland tot de E.E.G. in de weg legt. Laten we hopen, dat het hier alleen maar onderhandelings- taktiek betreft, zei de K.V.P.'er Blaisse gisteravond bij de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken. Mr. Bla-isse kondigde aan, dat hij ter zake waar schijnlijk een motie zal indienen. Deze motie zou een bijdrage kunnen zijn in de actie, die, op gang gebracht door Italië en België, met instemming van Duitsland, gaande is om Frankrijk tot een wat meegaander houding te be wegen. De Kamer was het er over eens, dat de toetreding van Engeland es sentieel is voor de E.E.G. en wat meer evenwichtige verhoudingen zal brengen binnen West-Europa. De Frans-Duitse vriendschap is een mooi ding, betoogde mr. Blaisse, maar de as Parijs-Bonn moet geen geheime verbindingslijn worden binnen .de E'.E.G. De K.V.P.-afgevaardigde wees erop, dat Engeland niet lang meer zal kun nen wachten. Langer uitstel is in Enge land zelf niet te verkopen. Doet de Benelux iets aan deze zaak? informeer de mr. Blaisse. Leeft de Benelux eigen lijk nog wel? vroeg hij zich af. Tegen de 39-jarige assurantiebezorger W. F. M. van H. uit Heerlen, die in de morgen van 2 augustus van het vorige jaar de 39-jarige A. M. L. T.-wed. S. in haar flatwoning tegenover het zieken huis Sint-Annadal te Maastricht met een handdoek heeft gewurgd, is gisteren an derhalf jaar gevangenisstraf met ter beschikkingstelling van de regering ge- eist. Op verzoek van de officier van justitie behandelde de rechtbank te Maastricht wegens de achtergronden van het tries te geval de zaak met gesloten deuren. In dit verband wenste de K.V.P.- afgevaardigde tevens te weten hoe het thans staat met het Schelde-Rijnvraag- stuk. De gemengde onderhandelings commissie heeft eindrapport uitgebracht. Prof. Patijn (P.v.d.A.) was van oor deel, dat buitenlandse zaken te weinig greep heeft op het Europees beleid. Mi nister Luns en staatssecretaris Van Hou ten hebben onvoldoende tijd om alle belangrijke besprekingen in Brussel bij te wonen. Er moet voor het Europees beleid een minister zonder portefeuille komen, oordeelde prof. Patijn. of een aparte staatssecretaris. De kritiek van de socialistische afgevaardigde op het politieke beleid van mr. Luns, werd door mr. Blaisse als beneden de maat afgewezen. Wie beschuldigt moet bewij zen, zei mr. Blaisse, en dat laat de P.v.d.A.-fractie na in haar kritiek op minister Luns. De politie in Nieuw-Guinea heeft be kendgemaakt dat voor de rangen en functies in het vervolg Indonesische ter men zullen worden gebruikt. Met het oog daarop is een lijst vertalingen ge publiceerd van de Nederlandse aandui dingen, die niet langer zullen worden gebruikt. Bovendien is een Indonesiër benoemd tot onderhoofd van de politie; het is drs. Hartono. Ook de hoofden van politie in de zes residenties in Nieuw-Guinea zijn allen Indonesiërs. In de hogere functies bij de politie zijn thans geen Nederlan ders meer werkzaam. Het Westduitse federale gerechtshof heeft dinsdag een verzoek tot vrijlating van Rudolf Augstein, uitgever van het weekblad Der Spiegel, afgewezen. Hij werd in oktober vorig jaar gevangen ge zet onder verdenking nationale defen siegeheimen te hebben gepubliceerd. Hans Schmelz, een redacteur van het blad, is ook nog in arrest. Acht andere personen, die bij de zaak betrokken wa ren, hebben inmiddels hun vrijheid her kregen. Wij kunnen Uit voorraad leveren RODE BESSEN, JHR. v. TETS 1- en 2-jarige struiken 2 tak en op en 3/5 tak. Een beste bes voor de pluk N.A.K. PLOMBé. KRUISBES en WITTE PAREL. STRUIKROZEN in vele soorten en POLIANTER. Sier- houtgewassen in soort. LUGUSTRUM voor hegbeplanting en BERBERRIS rood blad. Uit voorraad te leveren 7 soorten Coniferen in de maten 50 tot 150. KERSTDENNEN van 30 - 50. Aanplant van tuinen. Alle soorten vruchtgoed. MORELLEN - KERSEN - PEREN - PRUIMEN - APPELS. N.A.K. GEKEURD. Bellen liefst na 7 uur 's avonds. WALSOORDENSEWEG 46 TELF. 01148 WALSOORDEN 321 Gevraagd te BRUSSEL: p.m. 20 jaar oud in Katholiek gezin met 3 kinderen (6, 4 en 2 jaar). Moderne villa. C.v. oliestook. Grote was buiten de deur. Liefst enigszins bekend met koken. Goed loon. Eigen verwarmde kamer. Inlichtingen te verkrijgen bij Mevr. Tijnagel, Burge meester Kerstenlaan 3, Breda, Tel. 01600 - 38274. m Uitsluiten* Jl Gevr. op verschillende werken in Duitsland: Timmerlieden, metselaars, vlechters, opper lieden Allen moeten in het bezit zijn van geldig paspoort. Vrij vervoer. Eigen kost. Hoog loon na gebleken geschiktheid. Kindertoeslag, vakantiepremie regen- zowel als vorstverlet. Aanm. G. Donkers, v.d. Mark- str. 36,Zevenbergen.Tel. 01680- 3855. Meidoornstraat 39,Breda. X Net dagmeisje voor direct ge vr. Leeft. ca. 15-16 jaar. Bij: R. Fassaert-Neelemans. Abs- daalseweg 1, Hulst.11339 Jong meisje gevr. Voor kap salon en huishouding. Goed loon Kapsalon J. Risk', Dub bele Poort 9. Hulst. Tel. 01140- 2421 11340 n» "Mer "cvrnanri in Delft. Bij r.-k. wedn., 43 Jaar. hooigaande kinderen. Br. onder no, 26085. Zoekt u bijverdienste-avond- werk? Ook u helpen wij hier aan. Inl.Postbus 21, H.I.Am bacht. Werkvrouw gevraagd. Jan Biesbroeck, Vismarkt 6, Huist. GEVRAAGD „SIMCA"-Garape J. L. v. d. VOORDE j Steensedijk 108 Hulst MIDDELBURG VLISSINGEN MARKT 73 WALSTRAAT 4 vraagt zo spoedig mogelijk voor haar kantoor te Middelburg een (mnl. of vrl.) die belast zal worden met de administratie van haar filiaal Vlissingen. Enige kantoorervaring strekt tot aanbeveling. Minimum leeftijd 18 jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het adres Markt 73. Eventueel mondeling na telefonische af spraak. Telefoon nr. 01180 - 2587 of 4535. VANAF HEDEN WEER ELKE WOENSDAG RAADHUISPLEIN 6 Brillenspecialist Walstraat 81 Vlissingen. Moe? Prikkelbaar? Drink PLEEGZUSTER BLOEDWIJN -tytrVOOt Geneeskrachtige wijn met zenuwsterkende, bloedvormende en op bouwende bestand delen. Alleen verkrijgbaar bij apotheker of drogist AANLEG EN ONDERHOUD, VAN STERK EN 'ZWAKSTROOM INSTALLATIES RAAMSDONKSVEER 01621-590 BREDA 01600-44477 viu&O TREETS, pinda's in melkchocolade, zijn zacht en croquant tegelijk. Lekker! TREETS zijn bedekt door een fijn beschermend suikerlaagje. Daardoor smelt de chocolade in uw mond, niet in uw hand! 25 ct. Net meisje gevr., v. d. of d. e. n. Mevr. Th. Adriaansens- Jaartsveld. Zoutestr. 37. Hulst Van Duren's Corsettenmaga- zijnen vragen nette werkster. Voor 4 ochtenden per week. Sollicitaties: Ginnekenweg 117, Breda. Leerstanzers gevr. Hoog loon voor vaklieden. Nieuwbouwwo ning beschikbaar. Majestic N.V., Hellevoetsluis. Tel. 01883- 234. T.v. t. k. 43 cm beeld. Tem- lelierstr. 53, Oosterhout. Na uur. Bekkers naaim. nieuws. Uw verouderde trap- of handnaai- m. door ons geheel gemoder niseerd In elektrisch draagb Compleet met nieuwe sockel, luxe koffer en orig. E.K.F.- motor f 120,-. Gratis revisie naaim. Door vakmanschap sinds 1890 het vertrouwde adres. De beste service ter plaatse. Breda, alleen Bosch straat 67. Tel. 41725 Na 6 uur 01601-259 Grote keuze in alle wereldmerken naaimachines. Mi-lock, Steensedijk 5, Hulst, vraagt voor atelier, maasters, kettelaarsters. inpaksters, stik- sters, naaisters, vormsters, controleuses. Bij goede presta tie hoog loon. 5-Daagse werk week. Vrije zaterdag. Gratis vervoer m. eigen ophaaldienst. Inl. en aanm. dagelijks v. 8-18 uur en ook elke woensdag avond van 19-21 uur, aan bo venstaand adres. Zuiniger stoken door uiterst deskundige voorlichting bij de keuze van uw olie- of kolen- convector. Subliem verzorgd kleurenfolderpakket gratis op aanvraag. De Weerd's Lood gieters en Sanitairinstallatiebe- drijf, Markt 33, Etten. Afd. Verwarming. Tel. 01608-2310. X Naaim. koopjes. Bekkers z.z. specialisten. Alle merken dus ruime keuze, 100 pet. service en gratis lessen. Z.g.a_n. Sin ger z.z in mod. tafel. Singer handnaaims. v.a. f 25,-. Vraagt offerte-folders Boschstr 67. tel 41725. Nog één week spec aanb. z.z. volaut f 298,-, elek trisch f 195,-, handn. ringspoel f 150.-. 25914-X Kindje blij, zegt ta, ta, ta, heeft een plastic broekje S..G.A Studie-piano en tropisch aqua rium met verwarming en vis te koop aangeboden wegens plaatsgebrek. Markendaalse- weg 14, Breda. Alles moet weg!! Wegens gro te aankopen op de Meubel beurs te Brussel, zitten wij met ruimtegebrek. Nu kopen tegen ver beneden de fabrieks prijs: bankstellen van 325 - voor 175,-; bankstellen leer met nylonstof van 595. 398,-; eethoeken vanaf 98,-; bergmeubels, dressoir 89.-. 139,-. 179,- enz.; diverse soorten tapijt vanaf m.; pracht slaapbankstellen, diverse kleurcombinaties 4 lo^se fauteuils vanaf 39.- enz. enz. Ant. Dieckmann en Nieuwe Haagdijk 38, B-reda. Showrooms: Nw. Haagdijk 3 en Ginnekenweg 67. Desge vraagd komen wij u per auto afhalen, ook buiten de stad. Bel dan op 30416 of 36409 Ook voor deze prijzen gemakkelijke betaling. Let op adressen. Oude meubelen ko pen wij eventueel teru Hoer zoekt, met ingang van 1 februari 1963, gemeubileerde zit-slaapkamer. Met volledig pension. Liefst in of nabij cen trum Breda. Brieven onder Een huis met tuin in Z.V1. te koop gevr. Br. ond. no. 26092. Belcrum-Garage vraagt «teeds aanrijdingvrije auto's t.k. v.a. 1957. Min. Kanstr. 18-20, Bre da. Tel. 01600-39900-39870. V.W. de Luxe z.g.a.n. te koop. Rubensstr. 22, Breda. Uit Navo Dump ontvingen wij 89 Volkswagens in prima staat v.a. f 800,-, 9 Opeis Olympia v a. f 650,-, Opel Caravan v.a. f 1400,-, Mercedes 170 S v.a. f 850,-, voorts keuze uit 180 B.M.W.'s v.a. f 450,-. Willem Appels, Blauwehandstraat 2, Bergen op Zoom. Kredieten tot f 4000,-. Voor aankoop meubelen en woning textiel. Vraagt gratis folder. Discrete behandeling en zeer lage aflossingen. Postbus 1083, Rotterdam. R.-k. jongeman, 34 jaar, zoekt langs deze onsympatieke weg r.-k. meisje. 24 t.m. 30 j'- Omg. Breda. Br. ond. no. 26108. De Pree Autohandel. Steeds aanrijdingvrije auto's te koop gevraagd. Breda, Haagweg 31- 33. Tel. 33915. Tilburgseweg 135. Tel. 39753. 21336 Jaarsma-haard z.g.a.n. te koop. F.G. v. Ecken, Hulster- loostr. 24, Nieuw-Namen. Slooponderdelen voor Volkswa gen, Opel B.IVLW. en alle soor ten tweetaktmotoren. Accessoi res, bekleding guldens voorde liger, Willem Appels, Blauwe handstraat 2 Bergen op Zoom. X Vito-Garage te Breda biedt de ze week weer een serie eerste klas gebruikte automobielen aan, welke wij met onze unie ke garantie kunnen verkopen. U weet het, onze garantie is volledig, onverschillig wat u de eerste drie maanden aan uw auto mocht krijgen. De garantie is zowel op onderde len als op arbeidsloon. Dit kunnen wij doen omdat al on ze wagens van voor tot ach ter zijn nagezien en getest door eerste klas monteurs. Ook dit jaar adverteren wil. informeert u eerst goed waar u een auto koopt en u kunt gerust eerst bij onze concur renten gaan kijken. Ook u zult overtuigd zijn dat bij ons de mooiste en de beste auto's te koop zijn. Doet uw keuze uit de volgende courante automo bielen Mercedes Diesel 190D 1959, zeer geschikt voor taxi, Volkswagen Valiant Stationcar 962. Renault 4 L, nieuwste nodel 1962 met roldak, Fiat *00 D met roldak en veel luxe 1962. Fiat 600 D 1961. Fiat 000 1958 Fiat 1100 1960 de Luxe 2 kleurig. Volkswagen de Luxe 1961. Volkswagen de Lu xe 1960 zwart, Volkswagen de Luxe 1960. Volkswagen de Lu xe 1959, Volkswagen de Luxe 1958, Volkswagen de Luxe '57, Opel Rekord zeer mooi met nieuwe motor, 2-kleurig 1959, Opel Rekord 1957 met radio. Ford Taunus 12 M .1957 met nieuwe motor en nieuwe ban den Wij zullen trachten onze naam zeer hoog op peil te houden en proberen onze stij gende verkoop in 1963 nog groter te maken en honderden tevreden klanten te winnen. Let op het juiste adres: Vito- Garage te Breda. Ginnekenw. 340-342. Recht tegenover de kerk, vlakbij de Ginneken- markt. Tel 01600-36173. Zater dags de gehele dag, zondags van 1 tot 6 uur geopend. Even tuele financiering in een uur geregeld. Inruil mogelijk. Bromfiets i.g.s. te koop we gens plaatsgebrek. Te bevr.: Churchillweg 29, Hulst. Tuinderij met woonhuis, schuur, ruime stalling en kip penhok t. k. aangeb. Groot 1 ha, 35 are, 50 ca. Br. no. 13515. bur. v. d. blad. Schotse collies boom te koop. 11 Weken oud. Razend op Bonzo. Prijs billijk. Mariastraat 9, Bavel. Spaar mee met de Premte-van-de-Maand Club Begin morgen! 250 GRAM Mager Zuurkoolspek 250 gram 79 Casseler-rib dikke plakken 100 gram 69 pot 50 gram Slagroom Bear Brand tijdelijk 2 blikjes 1.69 Koffiemelk 3 blikjes 89 METALEN Crème gemoffeld bnisstaal verstelbaar voor 4 hoogten Bestelnummer 675 Joegoslavische BLIK de meest verse koffie van alle vacuumblik 250 gram Vof-arornatisch-goudmerk 1.72 Hild-geurig-grccnmerk f.45 Mild'krachtig - roodmerk 1.45 Pittig-paarsmerk 1.20 Originele Engelse 65 cakerol met jam Onvoorwaardelijke Kwaliteitsgarantie. Wanneer u enig AH-artikel niet élke cent waard acht die u ervoor hebt betaald, dan wordt u door Albert Heijn het volle bedrag vergoed. Promptzonder enige bedenking. Albert Heijn Veertien januar de besprekingen o ding tot de E.E.G, slagen ten ijs te kfl om de Franse ve nen doorbreken, x I lerlei kanten voofl den om te zorgen lyke bijeenkomst kan slaan. Het Engels-Westl thans gevoerd woj dit teken. Heath voor zijn plan onj fensief in de E.E.Cj ontketenen. Zelfs rom desnoods stappd ondernemen, indien kan worden dat E 'E.E.G. wórdt opgem In Italië is men land via een achter binnen te halen. M* besprekingen van 9 ken, dan zou Italië economisch, politiek willen aanknopen. Fayat, de Belgisch de besprekingen leic sprekingen met de niet alleen goed vooi zeker mogelijk van Uit de gevangen nois, is vlak voor vorige jaar de nu Pethick ontslagen. Na 47 jaar gevi hebben zag hy d< krabbers. Onlangs het eerst van zyn 1 Alles overweldigt vangen gezet toen d verbinding tussen door Alexander Be bracht was en hee stormachtige ontwil techniek niet meer Pethick is vrijgela lopend goed gedrag nis. Hij had 47 jaa gezeten omdat hij j vonden aan het ver; huisvrouw en haa: Hij pleegde de daa> als 21-jarige loopji kruidenier werkte, schil van mening mi het wisselen van ei dollar. Gedurende de tiji gevangenis verbleef en al zijn broers ei den. Ook van vroeg vrienden ontbreekt e ge vrienden die Pet! zijn die, die hij in d maakt heeft. (Van onze pariemei De internationale sp van dien aard, dat del ste militaire oefening gen kan worden ter van vóór de Berlijn-c mogelyk zijn per 1 ja van de eerste oefeniJ categorieën dienstplicll ninklyke marine terug 21 maanden. Dit dooj komen van personeel Dit deelt minister mede in de memorie zijn begroting aan de Over het thans i NAVO-behoefteplan 19l minister Visser, dat vi voortzetting van de I en ter hand genorncl verwacht. Dit zal van 1 tere financiële inspanni hij hieraan toe. Het nieuwe NAVO-b kent voor de koninklijl kwalitatieve wijziging voor het parate legerl vraagd twee gemechan (Van onze parlemen Minister Visser (Def alle moeilijkheden te resultaten van het S De aan het bouwprogra stel deelnemende landt meenschappelijke taak treffelijk uit. De resul .uiterst bemoedigend", De Nederlandse kostt liggen thans nog ben van 6,2 miljoen per zal alleen door loonsve dificaties omhoog gaan deelt voorts mede dat in totaai 120 van deze len worden uitgerust. T tuigen zullen in de twe door de fabriek zijn a (Adverter zijn als de dood voor Beschermt Uw keel 1 Eer krachtig middel leg hardnekkige wrkoudhen catarrh en hooikoorts.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 6