den 1 h 56 34 40 iOs 90 24 1 Parodistisch spel over nieuw Israël lil DE SCHADUW —VAN DE TIJD Bali-documentaire Minter en Hinter en de dolende Zozer Klankbeeld over spekpater' Byzantijnse mis uil Haarlem N Terugblik éc/de Radioprogramma 's BRONWATERS SPA Christopher Landon Stern-feuilleton Oefenbasis voor Franse H-bom Spoetnik-scherf terug naar de Sovjet-Unie R.A.F.-Yulcans drongen toch door radargordel heen I m doet het listig aan Lundkvist rerleden ge!J- geld- zegels geld- GULDEN André van der Louw perschef bij VARA NU MODERN WASSEN RALLEY MONTE CARLO OP VARA EN KRO RADIO-HOORSPEL OVER LEGENDARISCH CONCILIE WASMACHINE BLAUW .illlllllllllllitlllllllllllllllliiillllllllllllllT! ^.ocjezecjd WITTE KRUIS WITTE KRUIS Televisieprogramma s DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 9 JANUARI 196b de Nederlandse zwem- maanden in Australië deelnemen aan de race rye slag: tijdens de titel de staat Nieuw Zuid- leruggetrokken om haar T=n voor de 440 yards |or dezelfde dag op het Hecht sprake van een lialf uur tussen de vrije llslag en toen de organi- loek van Adrie om de Jen later uur te verschui- frok de Naardense zwem- 440 yards vrije slag jjd-Olympisch kampioen louder Eric Lundkvist is overleden. Hy was 54 de bijnaam ,,de schil- 'op de Olympische Spe- Amsterdam de gouden worp van 66.0. Thuis- |hij het wereldrecord op passeerde daarmee als lergrens. |rrière was maar kort, een zenuwaandoening, bbeerde hij het nog eens Ing bereikte hij uitste en. Zo maakte hij in Jeen worp van 71.16. Tij- li aren leefde hij in be- Jigheden. Hij kon nifet ^voor Kerstmis werd hij jis opgenomen wegens 100 GEIDZEGELS Vrijdagavond te 22.40 uur wordt door de KRO een luisterspel uit- gezonden van de joodse schrijver Efraim Kishon. Met „De kasimir blaumilch gracht" maakt deze schrijver een parodie op de op bouw in Israël. „De bevolking is er dag en nacht bezig het land te ontsluiten". „Iedereen en alles bouwt. Steden, huizen, bruggen, wegen. Het is een heerlijk gevoel te wonen in een land waar altijd gebouwd wordt." Bij deze opbouw zijn e enonoverzichte- lijk aantal publieke en semi-publieke organen betrokken wier samenwer- "king wel eens te wensen overlaat. De auteur stelt nu de vraag ,,wat geschiedt er wanneer nu eens iemand geheel on verwacht met afbreken begint". Wat hij oproept is ronduit 'n catastrofe, oor deelt een eerzaam ambtenaar van pu blieke werken de heer Ziegler. Wat deze niet inziet is dat de overhpidsin stanties, na eindeloos geharrewar niet in een blunder kunnen berusten. Is de blunder eenmaal een onherstelbaar feit geworden, dan heeft hij voortaan vrucht van diepgaand overleg tussen de daarvoor verantwoordelijke instan ties. En Ziegler krijgt alle tijd rustig na te denken over de waarheid van Pascal's gezegde, dat de onredelijkste dingen ter wereld allerredelijkst wor den om de dwaasheid der mensen. Efraim Kishon werd in 1924 te Boeda- yoals bekend werden de laatste jaren de werkzaamheden verbonden aan het contact met de radio- en tv-journa listen bij de VARA verricht door de bekende oud-reporter en tegenwoordig assistent-bestuurder de heer Jan de Troje. Aangezien in de praktijk is ge bleken dat de dienstenverlening aan de pers de volledige dagtaak van een medewerker vereist, heeft de VARA besloten om de heer de Troje bij het verrichten van zijn werk de steun te geven van een perschef in de persoon van de heer André van der Louw, tot dusver gidsredacteur bij deze omroep vereniging. (Advertentie) tlechts 15 cent pest geboren. In 1949 emigreerde hij naar Israël. Hij leerde er in de kiboets het vak van slotenmaker, maar koos al spoedig het beroep van journalist. Hij is een geizen medewerker van de radio omroep in Israël. Van zijn hand verschenen ongeveer 15 boeken en to neelstukken. ..De blaumilch gracht" werd ook uitgezonden door radio Tel Aviv. fjok dit jaar zullen AVRO en KRO weer een aantal uitzendingen wijden aan de ralley van Monte Carlo. Van zaterdag 19 januari tot donderdag 24 januari zullen in een tiental uitzen dingen de prestaties van de deelnemers aan deze ralley van nabij gevolgd wor den door Leo Pagano en Fred van der Vlugt. Speciaal de Warschau route zal in het middelpunt van de radiouitzen dingen staan. Aansluitend op de repor tages langs de route worden de laatste berichten gegeven over alle deelnemen de equipes uit de centraalpost in Monte Carlo. Op de route worden reportages verzorgd uit de startplaats Warschau en de doortochten te Arnhem, Frankfort en Bedoin. Op donderdag 24 januari wordt nog een verslag gegeven van de traditionele stratenrace op het circuit van Monaco. D KRO zendt een even boeiend als merkwaardig hoorspel uit van de Russische auteur Wladimir Solojev, op 19 januari. Deze wijsgeer schreef onder andere ,,De legende van de an- ti-christ", die ten grondslag ligt aan deze uitzending ,,Het concilie. IJve raar voor de hereniging der kerken schildert Solojev het visioen van het laatste concilie in de wereldhistorie, wanneer drie grote wereldkerken de katholieke, de protestantse en de orthodoxe elkaar hervinden in de personen van hun voorgangers Petrus, Paulus en Joannes. Weliswaar dreigt de kracht van hun verbondenheid te worden weggevaagd door de grote tovenaar", de tegenpaus en de anti christ, doch een nieuwe eenheid blijkt onverbrekelijk. De kleine scharen van gelovigen die de verschrikkingen der laatste tijden doorstaan, vinden in 't heilig land hun bestemming. Zij wach ten er getroost en in blijdschap op de wederkomst van de heer. De regie van dit fascinerende spel heeft Willem Tol lenaar. PATER WERENFRIED v. STRATEN r>ij de vijftigste verjaardag van pater Werenfried van Straten, de Norber- tijner bedelmonnik die miljoenen ver gaart voor de oostpriesterliulp, schre ven Cees Griffioen en Joop Reinboud een klankbeeld dat zondag a.s. om drie uur door de KRO wordt uitgezonden. Deze documentaire met de bijbelse titel „ga naar straten en pleinen..." geeft een overzicht van het werk van de, krachtens zijn belofte arme monnik die geestelijke en materiële hulp biedt aan duizenden medemensen in nood. A ls voorbereiding voor de jaarlijkse ge- bedsweek voor de eenheid van 18 tot 25 januari, zal de KRO radio, zondag 13 januari a.s. om 10.00 uur een plech tige hoogmis uitzenden naar de Sla- visch-Byzantijnse ritus. Deze mis wordt gecelebreerd door mgr. Jacques Perri- don, vicaris-generaal in de kathedrale kerk van Sint Bavo te Haarlem. Het Utrechts byzantijns koor verzorgt de gezangen. Tijdens de radiouitzending zal pater F. Wijnhoven de liturgie-vie ring toelichten. Op Hilversum I (402 m) is er om 20.05 uur een programma van beroemde wal sen. Om 20.45 uur volgt het hoorspel „achttien jaar getrouwd" en om 22.05 met Reckitts De wereld stelt het nu al zo'n zes miljard jaar zonder simofoonmaar nu dat ding uitgevonden is, zul je zien dat het binnen de kortste keren een absoluut onmisbaar element in de maatschappij zal zijn. De telefoon heeft al het wonder bewerkstelligd dat je kunt praten met iemand die een heel eind weg is. Maar het is een wonder met beperkingen, want het werkt slechts zolang de draad reikt. Je kunt iemand van wie je niet weet waar hij zit, niet opbellen. En dat is in de huidige maatschappij 'n onoverkomelijk bezwaar. Vandaar dat men nu de Simofoon ontwikkeld heeft- Je kunt er niet door praten, maar er zitten zes lampjes op. Aan elk van die lampjes kun je een eigen betekenis geven en waar je je ook bevindt als een van de lichtjes begint te glimmen weet je wat er aan de hand is. Dank zij dit technisch iconder kon de vrouw van een veearts in de Noord oostpolder, zo las ik gisteren, haar man die op dat moment onder een koe verbleef, berichten dat de af gesproken avondvisite niet doorging. Dat wil zeggen: als het visitelampje aan was gegaan. Er waren ook lamp jes voor een prijs in de voetbalpool, voor de aankomst van rabïèsvaccin en voor andere zaken. Het is een zeer nuttige uitvinding, De veearts zat tot dusver maar onder koeien, zonder te beseffen dat zijn vrouw de visite had moeten afzeg gen. Nu weet hij dat onmiddellijk. „Hé, dus Jan en Uien komen van avond niet" denkt hij, als het visite lampje van de Simofoon opgloeit. De techniek staat voor niks. Zonder Si mofoon zou het tot het uur van thuis komst in de mening verkeerd heb ben dat Jan en Mien wél kwamen. Dank zij de hoofdzender in lJselstein en zonodig de twee hulpzenders in Smilde en Hulsberg is dat misver stand nu uit de weg geruimd. Ik zou ook zo'n simofoon willen. Om op mijn bureau te zetten. Met zes lampjes voor zes afspraken. Nie mand zou weten wat ze betekenen Telefoon kan afgeluisterd worden, een simofoon is spionage-vrij. Ik zou de volgende betekenissen aan de lamp jes hechten1We eten vandaag hutspot, 2: De kinderen zijn nogal lastig, 3: Ik ben op het ogenblik aan het stofzuigen, 4: De melkboer is van morgen iveer afschuivelijk laat, 5: Er heeft een meneer gebeld die nog wel eens terugbelt als je thuis bent, 6: Er is op het ogenblik niets bijzonders. De hele dag zouden de lichtjes aan- en uitflitsen, want je xvil wel eens praten. En als ik thuiskwambehoef de ik niet meer te vragen: wat eten we vandaag. Want dank zij de Simo foon zou ik het reeds weten. PRAET-MAECKER a de documentaires over Djakarta en over de huidige economie van Indonesië vertoont de KRO TV volgende week vrijdag de laatste reportage in deze serie van Omer Grawet en Gaby J. Felix van de Belgische TV. In deze uitzending geeft de journalist Omer Grawet aan de hand van waarnemingen en gesprekken een beeld van het valse en het echte Bali. Deze TV programma's kwamen tot stand door samenwerking van de Vlaamse TV en de KRO. uur spelen Pietro Cordone en zijn en semble. De rubriek „hart op de tong" volgt om 22.40 uur, terwijl tot slot om 23.00 uur het programma „contrasten" wordt uitgezonden. Op Hilversum 2 (298 m) musiceert om 20.15 uur het omroeporkest en om 21.10 uur kunt u luisteren naar „in de winkel van Sinkele is alles te koop". Om 21.55 uur volgt een Mozartprogramma en om 22.55 enkele hoogtepunten uit de opera „Aida". Tenslotte volgen om 23.45 uur platen van Benny Goodman. Om half acht zendt de AVRO de ru briek „Commentaar" uit. Na het jour naal volgt om 20.20 uur „Televizier" en om 20.30 uur een muzikaal program ma, getiteld „Mag ik u uitnodigen, juf frouw". De heer Gomperts interviewt om 21,15 uur de schrijver Harry Mu- lisch en om 21.50 uur volgt in „Rondo sinfonico" een concert door het USO in Utrecht. Tenslotte is er om 22.40 uur de slotuitzending van het journaal. België Vlaams biedt om 20.30 uur het tv spel „Een kwestie van identiteit" overgenomen van de VARA. Om 21.40 uur volgt de rubriek „Medium". Dat het concilie niet alleen sterk in de belangstelling der katholieken staat, maar in grote mate ook de interesse heeft van andere christenen, bewees de discussie onder leiding van professor Diepenhorst. De NCRV bewees de kij kers met dit forum, waarvan twee ka tholieken deel uitmaakten, een goede dienst. Het besprokene zal voor vele kij kers informatief verhelderend geweest zijn, al kon op verschillende problemen niet zo diep als gewenst worden inge gaan .'t Forum beging onzes inziens de fout teveel problemen in een tekort tijds bestek te willen aansnijden. Vóór het ge sprek over het concilie konden wij ons vermeien in zowel origineel als fantasie vol marionettenspel van Ann Hogarth en Jan Brussel. Met de knap gemodel leerde poppen werd een levendig, kun stig en soms humoristisch spel aan de touwtjes bedreven. We hebben er met groot genoegen naar gekeken. Pie Schef- fers „Pas geperst" dat op het venster kwam na een storing was ditmaal aan de vlakke kant. W. v. B. (Advertentie) DE PIJNSTILLER Hebt u griep die zo echt in uw botten Is gaan zitten? Jaag hem eruit met WITTE KRUIS, (poeders, tabletten of cachets). Salicyl-vrij en daardoor geen maagklachten. Woensdag 9 januari HILVERSUM I 402 m VARA: 12,00 Voor het platteland 12,05 Lichte grammofoonmuziek (12,30-12,33 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw) 13,00 Nieuws 13,15 Lichte orkestmuziek 13,45 Gesproken portret 14,00 Radio kamerorkest en solisten: klassieke mu ziek 15,00 De strijd om de klant, toe spraak 15,10 Voor de jeugd 17,00 Ama teursprogramma 17,30 Tentoonstellings agenda 17,35 Licht instrumentaal Trio 17,50 Regeringsuitzending: Geven en nemen - Tips voor weggebruikers 18,00 Nieuws en commentaar 18,20 Actualitei- (Advertentie) sedert eeuwen een der meest gerenommeerde voor uw gezondheid en voor uw genoegen Met een liter SOURCE DE LA REINE 20 kopjes heerlijke koffie of 8 a 9 kopjes echte thee ten 18,30 Lichte muziek 19.00 Voor de kinderen 19,10 VARA-Varia. Daarna: lichte grammofoonmuziek 19,20 We zijn weer eens geteld, toespraak VPRO: 19,30 Voor de jeugd VARA: 20,00 Nieuws 20,05 Promenade-orkest en so praan: Beroemde walsen 20,45 Kaf en Koren - wekelijkse notities 20.55 Acht tien jaar getrouwd, hoorspel 22,05 Ita- liaaps ensemble en zangsolist 22,30 Nieuws 22,40 Actualiteiten 23,00 Klas sieke en moderne kamermuziek (opn.) 23,55-24,00 Nieuws. HILVERSUM II 298 m NCRV: 12,10 Licht ensemble 12,30 Me dedelingen ten behoeve van land- en tuinbouw 12,33 Licht orkest 12,53 Gram mofoonmuziek, eventueel actualiteiten 13,00 Nieuws 13,15 Musette-ensemble 13,35 Kamermuziek (gr.) 14,30 Lichte grammofoonmuziek 15,00 Jong Neder land musiceert 15,50 Bijbelvertelling voor de jeugd 16,00 Voor de jeugd 17,15 Vrije tijd... wel besteed! 17,30 Lichte grammo foonmuziek 17,40 Beursberichten 17,45 Licht instrumentaal trio 18,05 Vrouwen koor 18,30 Het Spectrum, lezingen 18,45 Licht pianospel (gr.) 19,00 Nieuws en weerpraatje 19,10 Mededelingen of grammofoonmuziek 19,15 Leger des Heilskwartier (gr.) 19,30 Radiokrant 19,50 City-Theater orkest en solisten: lichte muziek 20,15 Omroeporkest en so list: Klassieke en moderne muziek 21,10 In de winkel van Sinkel is alles te koop!?, lezing 21,30 Koorzang (gr.) 21,40 Kanttekeningen 21,55 Piano en viool: klassieke muziek 22,30 Nieuws 22,40 Avondoverdenking 22,55 Operamuziek (gr.) 23,45 Lichte grammofoonmuziek 23,55-24,00 Nieuws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12,00 Nieuws 12,03 Lichte mu ziek 12.30 Weerbericht 12,35 Lichte mu ziek 12,50 Beursberichten 13,00 Nieuws 13,15 Kamermuziek 14,00 Nieuws 14,03 Schoolradio 15.00 Kinderkoor 15,30 Sym fonische muziek 16,00 Nieuws 16,03 Beursberichten 16,09 Engelse les 16,24 Lichte muziek 17,00 Nieuws 17,15 Alt viool en piano 17,45 Lichte orkestmuziek 18,00 Nieuws 18,03 Kamermuziek 18,10 Lekenmoraal en filosofie 18,30 Voor de soldaten 18,50 Radiokroniek 19,00 Nieuws 19,40 Muziek voor de jeugd 19,55 Piano recital 20,00 Een eeuw Russische mu ziek 21,00 Pianomuziek a quatre mains 21,30 Pedagogisch praatje 21,40 Lichte muziek 22,00 Nieuws 22,15 Volksmuziek uit China 22,35 De Zeven Kunsten 23,00 Nieuws 23,05 Gevarieerde muziek 23,55 Nieuws 24,00-0,15 Voor de zeelieden. BRUSSEL FRANS 484 m: 12,30 Gevarieerd programma en actualiteiten 14,03 Lichte muziek 15,03 Lichte muziek 16,08 Lichte muziek 17,00 Nieuws 19,30 Nieuws 20,00 Symfonische muziek 22,00 Wereldnieuws 22,55 Nieuws. 29) Nadat we geland en de douanecontro le gepasseerd waren bleef ik in de hal rondhangen, wachtend op wat mijn schaduw z.ou doen. Hij deed niets an ders dan in- en uitlopen, rondkijken en een zielig gezicht trekken. Ik liep naar het bureau, regelde wat ik te regelen had en ging toen naar hem toe om hem uit zijn misère te helpen. Pardon, mijnheer, wacht u op ie mand?" Hij draaide zich met een ruk om. „Wat? O - eh - nee, niet bepaald." „Ik vroeg me af of u misschien in dezelfde positie verkeert als ik. Hoewel, het zou natuurlijk wel een merkwaardig toeval zijn, gezien het feit dat we el kaar vandaag al twee keer tegen het lijf zijn gelopen." „Wat bedoelt u?" Het klonk agressief. „Alleen dat ik naar Boulogne moet. En dat er geen goede treinverbinging schijnt te zijn. Ik zal een taxi nemen. Als u ook die kant op moét zal ik u met genoegen meenemen." Zijn gezicht klaarde op. „Heel vrien delijk van u..." „Het zal drieduizend francs de man kosten," zei ik beslist, „niet zo gek duur." Hij aarzelde en tastte toen in zijn binnenzak naar zijn portefeuille. .Schiet op, kerel,' dacht ik. ,Je moet het wel doen, tenzij ze je niet genoeg geld hebben meegegeven. Als je het niet doet laat ik je hier staan en zal niemand je helpen, want alle passagiers zijn al weg. En je kunt niet „nee" zeggen en dan in een andere auto vol gen - dat zou te opvallend zijn. Je moet meegaan.' Klaarblijkelijk dacht hij er ook zo over, want hij overhandigde me drie biljetten van duizend francs. Gedurende de rit praatte ik aanhoudend tegen hem en vertelde over mijn voornemen Parijs te bezoeken. Ging hij ook naar Parijs? Nee maar, dat was merkwaardig! Had hij er bezwaar tegen samen te reizen? Hoegenaamd niet. vooral niet omdat zijn Frans niet al te best was En ik had altijd graag gezelschap op reis. Reisde hij ook voor zijn plezier? Zo. voor zaken, en in welke branche als ik vragen mocht? Import van handtas sen? Hoe interessant! Ik had geen greintje verstand van handtassen, dus ik kon hem geen concurrentie aandoen. De chauffeur zette ons om half zes af bij het station Boulogne-Ville. ik ging de treinen opzoeken en keerde te rug naar mijn schaduw met de mede deling dat er om tien minuten over half zeven een sneltrein vertrok. Ik vroeg of hij mij even wilde excuseren omdat ik een oude vriend in Boulogne wilde opbellen. Hij bleef wachten en ging zó staan dat hij de telefooncel in het oog kon houden terwijl ik de gara ge opbelde. Ja, de auto voor monsieur Kent stond al klaar, zoals dat door monsieur Tra- cey besteld was. De motor was warm en de tank was vol. Ja, ze begrepen dat ik het eerste uur nog niet zou kun nen komen betalen, de rekening zou worden uitgeschreven en de kassier zou blijven wachten tot ik kwam. Zeker, men begrèep volkomen dat het hier een kwestie van grote discretie betrof. Ik kwam met een stralend gezicht de cel uit. „Ik trof mijn vriend nog juist thuis. Hij moet vanavond uit, maar hij zal eerst even hierheen ko men. U zult hem stellig aardig vinden. allerlei dingen hebben, vanaf een ba by-gasmeter tot een grote verbrandings oven toe. Die honderd ton zware mastodont kwam dichterbij - en ik probeerde nog steeds verwonderd te kijken. Vlak voor me, een paar meter van me af, doemde het rode vuur van de machine op, de buf fers staken vooruit als woedende ogen. Ik keek voor het laatst om naar mijn achtervolger. „Hij komt vast niet meer", riep ik en holde meteen vlak voor de trein, naar de overkant. Ik was bijna te Iaat; de verste buf fer raakte mijn schouder en ik tolde rond, met een dwaze beweging als om het gevaarte van me af te duwen. Maar ik was vrij en viel op de weg, terwijl de trein langs me heen en de stoker me vanuit zijn cabine uitvloekte. Niemand zou kunnen oversteken voor dat de hele trein gepasseerd was. Ik stond op, sloeg mijn knieën af. excu seerde me bij de agent, die niet de minste notitie van me nam, en snelde de paar meter terug naar de plek waar volgens afspraak de Renault stond te wachten. Ik smeet mijn koffertje erin en had dat gedeelte van Boulogne reeds achter me gelaten voor de trein half voorbij was. Ik reed een poosje rond, keerde toen naar de garage terug en betaalde de hoge rekening; ik had nu geen haast, omdat ik wist dat ik, tegen dat mijn schaduw over de spoorbaan kon zijn al een flink eind weg zou zijn. '--f ;V.Ï- Dat geloofde mijn schaduw ook. Boulogne-Ville is een van die stati ons die er lang niet zo goed uitzien ah, de naam doet vermoeden. Men krijgt er het gevoel dat het door het drukke nieuwe station aan de kade ver drongen is en er nog maar zelden iemand uitstapt. Het voorplein was verlaten en er stonden geen taxi's. Ik wachtte op het lege plein, keek op mijn horloge en voelde de spion een paar voet achter me. Ik draaide me om. zei: „Ik snap niet wat er met hem ge beurd is", en liep een paar stappen dichter naar de rails, die, van het andere station af, de overweg naar het station Ville kruister!. Al gauw hoorde ik het geluid waarop ik gehoopt had: het zachte puffen van de nachttrein. Ik stond met mijn koffertje in de hand te wachten, trok een verbaasd ge zicht en zei tegen de man achter me: „Ik begrijp niet waarom hij er nog niet is." De locomotief van de trein kwam langzaam, steeds bellend, nader, een agent aan de andere kant zwaaide met zijn gummistok om het verkeer tegen te houden. Di locomotief was een van die merkwaardige Franse machines die, behalve een behoorlijke capaciteit, nog Ik reed in zuidelijke richting, door Abbeville en Amiens, en daarna de weg naar Reims op: ik verspilde zodoende benzine en tijd, maar ik moest er ze ker van zijn dat ik niet gevolgd werd. Ik bracht de nacht door in een klein logement in de buurt van Laon, reed de volgende dag in een wijde boog om Parijs heen, en stopte tenslotte dertig kilometer ten oosten van Chartres. Het was prachtig weer - een van die mooie vroege, gouden herfstdagen. Het was stil op de weg nu het seizoen voorbij was, niets wees erop dat ik werd beloerd of gevolgd. Vaak vroeg ik me af hoe het mijn schaduw zou zijn gegaan en hoe hij zich eruit zou draaien bij zijn ba zen. De volgende dag ging ik verder: het was een sensatie na het beklimmen van de laatste helling neer te zien op de twee torens van de kathedraal van Chartres. die domineerden over de ge hele vlakte naar het zuiden; en toen de rit omhoog door de kronkelstraten naai de parkeerplaats voor de westelijke in gang, het koele, schemerige interieur van de kerk met overal die verrukkelij ke ramen, gloeiend als juwelen. En daar stonden ze op me te wach ten, naast elkaar opziende naar een van de roosvensters. Ik hunkerde er naar Joan in mijn armen te nemen en haar kussen, maar kon dat hier niet doen. Ik drukte dus alleen haar hand en fluisterde: „Alles in orde?" (Wordt vervolgd) SLAPER De politie van Melun in Frank rijk heeft maandag de 29-jarige André Prunier aangehouden, na dat hij in vier verlaten vakantie pensions naar een bed had ge zocht, dat hem het beste beviel om de nacht door te brengen. De man werd gepakt, toen hij in de keuken van het vierde huis water warm maakte voor een beddekruik. De politie zal André toch wel een kruik gegeven heb ben in een krib van zijn cel? Hij moest eens koude voetjes krij gen JACQUET De studenten van Eton staan tot af grazen van de Britse arbeidsinspec tie in pandjesjas en hun traditionele gestreepte broek achter de draai bank, wanneer zij les in handenar beid krijgen. Volgens een blad over industriële veiligheid liepen in 1961 bijna dertienduizend Britse jongeren arbeidsongevallen op. De voornaam st e oorzaak lag in het dragen van voor hun werkzaamheden ongeschik te kleding. Maar wie bepaalt nu wel ke kleding het meest geschikt is? Waarom zou een jacquet aan de draaibank niet het meest geëigend zijn? Aan de draaitafels in de speel bank van Monte Carlo behoort men toch ook in jacquet te verschijnen! VOETREIS Op de vleugelen der liefde, maar wel met bijzonder sterke voeten, heeft de 23-jarig Franse rechtsge leerde Pascal Vildieu zich naar Ro me begeven. Pascal had het vorig jaar in Casablanca het Argentijn se meisje Vittoria Zini leren ken nen. Bij haar vertrek beloofde hij haar, als blijk van zijn liefde, de drieduizend kilometer naar de eeu wige stad te voet af te leggen. De jonge rechtsgeleerde, die 15 sep tember vertrok, is eergisteren in Turijn aangekomen. Begin febru ari hoopt hij in Rome te arriveren om daar zijn aangebedene weer te vinden. Een bewijsvoering van drie duizend kilometer. Echt iets voor een rechtsgeleerde...... VEELVRAAT In Wiesbaden kent men het jaar lijkse kerstboomverbranden niet, waardoor steeds weer het probleem „waar blijven we met de boom" ac tueel werd. Het gemeentebestuur heeft hier lang over nagedacht. Nu zou men verwachten, dat de vroede vaderen van Wiesbaden een jaarlijkse kerstboomverbranding ingevoerd zou den hebben. Dit is tenslotte niet al leen afdoend en goedkoop, maar vormt tevens een attractie voqr de jeugd. Maar nee, het gemeentebe stuur heeft een mobiele destruc- tieinrinhting aangeschaft, die in één ronde 400 kerstbomen opslokt. Ove rigens lust de „veelvraat" ook ma trassen. fietsen, en zelfs spiegels. Misschien kan Adenauer hier de Spiegelaffaire mee de wereld uit hel pen.... „Wat denk je, dat ik voor je meege bracht heb?" Donderdag 10 januari HILVERSUM I 402 m AVRO: 7,00 Nieuws 7.10 Ochtendgym nastiek 7,20 Ochtendvaria (gr.) VPRO: 7,50 Dagopening AVRO: 8,00 Nieuws 8,15 Programma-overzicht. Aan sluitend: lichte grammofoonmuziek 9,00 Gymnastiek voor de vrouw 9,10 De Groenteman 9,15 Oude kamermuziek (gr.) 9,35 Waterstanden 9,40 Morgenwij ding 10,00 Arbeidsvitaminen 10,50 Voor de kleuters 11,00 Huishoudelijke zaken, lezing 11,15 Klassieke kamermuziek 11,45 Levenskunst, lezing. HILVERSUM II 298 m KRO: 7,00 Nieuws 7,15 Grammofoon muziek en jeugdprogramma, eventueel actualiteiten en berichten van de KNAC 7,45 Geestelijke liederen 7,55 Overwe ging 8,00 Nieuws 8.15 Lichte grammo foonmuziek 8,50 Voor de vrouw 9,40 Schoolradio NCRV: 10,00 NCRV-lied 10,03 Klassieke grammofoonmuziek 10,15 Morgendienst 10,45 Geestelijke liederen (gr.) KRO: 11,00 Voor de zieken 11,45 Geestelijke liederen. Woensdag 9 januari AVRO: 17,00 Voor de kinderen NTS: 17,35-17,45 De Verrekijker, jeugdjournaal AVRO: 19,30 Commentaar: kritisch bulletin NTS: 20,00 Journaal en weer- overzicht AVRO: 20,00 In AVRO's Televizier NTS: 20,30 Mag ik u uit nodigen, juffrouw?, muzikaal amuse mentsprogramma AVRO: 21,15 Li- teraire ontmoetingen 21,50-22,40 Rondo Sinfonico: klassieke orkestmuziek. BELGIë VLAAMS 17,00-18,00 Voor de jeugd 19,00 Mijn vriend Flicka. TV-feuilleton voor de jeugd 19,25 Teletaalles 20,00 Nieuws 20,30 Een kwestie van identiteit, TV-spel 21.40 Medium: plastische kunsten 22,15 Nieuws, BELGIë FRANS 18,30 Berichten 18,33 Wedstrijdpro gramma 19,00 Engelse les 19.30 Voor de vrouw 20,00 Nieuws 20,30 Make haste to live, Amerikaanse film 21,50 Problemen van vandaag, mensen van alle tijden (dl. 1) 22,40 Nieuws. Frankrijk zal dit jaar beginnen aan de bouw van een basis voor proeven met zijn eventuele waterstofbom. Deze basis komt, volgens kringen die in nauw con tact met de regering te Parijs staan, in de Gambier-archipel, ongeveer 1.760 km ten zuidoosten van Tahiti, in de Stille Oceaan. De archipel telt tien eilanden, waarvan de zuidelijkste vrijwel op de Steenbokskeerkring ligt. Hoofd plaats is Rikitea op Magareva met on geveer 500 inwoners. De Gambier-archipel ligt omstreeks 5.000 km van Nieuw-Zeeland en Chili en circa 380 km van het dichtstbijgelegen onbewoonde eiland van de Britse Pit- cairn-archipel. Volgens de Amerikaanse republikeinse senator John Byrnes, heeft de Sovjet- Unie het Amerikaanse aanbod aanvaard, om 't stuk van Spoetnik-4 dat op 5 sep tember bij Manitowoc naar beneden kwam, terug te sturen. Waarom het State Department er zo bij de Russen op moest aandringen om 't stuk terug te nemen, aldus Byrnes, „zal mij altijd een raadsel blijven". De Sov jet-Unie heeft tot voor kort het Ame rikaanse aanbod voor teruggave gene geerd. Manitowoc had het fragment van de Spoetnik-4 als brok geschiedenis willen bewaren. Milwaukee liet er om dezelfde reden recht op gelden, en voerde aan dat het museum ter plaatse groter be zichtigingsmogelijkheid bood dan in Ma nitowoc beschikbaar was. De controverse werd geregeld, toen de regering voorstelde afgietsels te maken voor beide belangstellenden. Ondanks officiële ontkenningen van de zyde van de Amerikaanse en Britse regeringen, houdt de Londense Daily Express vol, dat een straalbommenwer- per van de Royal Air Force onlangs on gehinderd door de Amerikaanse lucht verdediging heen is gekomen om een schijnaanval met kernwapens te doen. De luchtvaartmedewerker van het blad, Keith Thompson, zei dat hij zijn verhaal maandag had gepubliceerd, na „krachtige bevestiging" van de zijde van het Britse ministerie van Lucht vaart. Later volgden hier volgens hem „krachtige ontkenningen" op vanuit Washington en Londen. Maar, aldus Thompson, „feit is dat de V-bommenwerpers in het Amerikaanse defensiegebied zijn doorgedrongen, en wel onlangs". Volg-ens Chapman Pincher, de defen siemedewerker van de Daily Express, zijn de ontkenningen van de vluchten typisch voor de politiek van het gezich ten redden zoals die door Washington en White-hall wordt beleden. De Daily Express heeft van de Britse regering een verklaring over het inci dent gevraagd, waardoor een einde kan worden gemaakt aan de „verwarring die onder het publiek is ontstaan". Het bericht over de schijnaanvallen van Britse vliegtuigen op New-York, Washington en andere belangrijke ste den. was niet alleen in de Daily Ex press. maar ook in andere Britse bladen verschenen. Het werd daarna ontkend door het Amerikaanse ministerie van de fensie en het Britse ministerie van luchtvaart. 17-5. „Zie je nou wel?" zei Minter, ter wijl hij naast zijn broertje door het he te zand voortzwoegde, „de dolende Zo zer is wel echt! De professor zegt het zelf! En hij durft zelf ook niet in de piramide. Tja. eerlijk gezegd begon Hinter er nu ook wel een beetje aan te geloven. „Maar ik vind het helemaal geen aardige meneer," zei Minter weer. ..Dat komt van de geleerdheid," meen de Hinter, maar hij was daar zelf ei genlijk niet zo zeker van, Hij keek nog eens om naar het bosje waar de professor zijn tent had staan en toen zag hij iets vreemds. „Kijk es, Minter," zei hij, stilhou dend. „De professor gaat., gaat naar de piramide!" Inderdaad zagen de jongetjes in de verte de gestalte van professor Schmau- ler, die zich enigszins sluipend naar de ingang van de piramide begaf. „Ah!" riep Hinter opeens, „hij gaat er toch in! Hij is niks bang voor het spook, zie je nou wel!" Nu keek Minter op zijn neus. „Het is geen eerlijke professor," zei hij en plot seling trok hij zijn broertje mee. „We gaan hem achterna, kom mee. en als we het spook zien dan., dan. Hij dacht niet verder en holde naar de piramide. Hinter volgde hem..

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 5