THEEDOEK SCHOENCREME PICCALILLY KUNST VOOR VLISSINGEN Mammoet kwam na duizenden jaren uit ijskast VéGé io< BOTERHAMWORST KOEKJE 10°/o SNOEPJE 10°/o rHONING CC 142 ct- ÜU¥ CASP0 DUBBEL as ct- 34 TOILETPAPIER 100 ct-4 O'Ï NOOTMUSKAAT 99 ct-40U SINAASAPPEL LEVERTRAAN 225 ct-0 O'S OA 9eW-l 60 Ct- LT ze9e,s Vele gevonden fossielen werden helaas geplunderd Nederlandse atleten op Amerikaanse erelijst Muurschildering Aandacht w 250 gr. PINDAKOEKJES 150 gr. C0C0S-ASS0RTIE yj 200 GELDZEGELS t Krachtsport in Raamsdonksveer Nieuwsgierige Toengoezenleider In kloof gevallen Adrie doet het nu rustig aan Eric Lundkvist is overleden 4 DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 9 JANUARI 1963 4 wooffSoeci SLECHTS Bij 3 stuks VéGé-palmóilzeep 96 ct. met 19 geldzegels pt H - "r»-™-' «..afc.» -•*-*' 'w* DOOS VéGé met 2 geldzegels Bij grote doos VéGé-wrijfwas voor 82 ct met 16 geldzegels 150 gr. ct met 10 geldzegels p| 69 ct met 14 geldzegels 59 ct met 12 geldzegels POT VéGé FLACON J AFWASMIODEL W A ROLLEN CASPO DE LUXE BUSJE VéGé SO GRAM FLES ESKIMO VéGé GROTE POT VéGé EEHGULDEN In het St.-Liduina-ziekenhuis alhier is op 7 ja nuari 1963, tot onze diepe droefheid, nog vrij plotseling overleden, voorzien van de Genade middelen der H. Kerk, onze lieve moeder, groot moeder, overgrootmoeder, tante en nicht EUGENIA JOHANNA JANSSENS weduwe van Johannes Elisius Fricot geboren te Hulst 26 december 1870. Westdorpe (Z Maria N. A. Picavet geb. Fricot H. B. Picavet Hulst (Z.): Louis Fricot M. J. Fricot geb. Grutter en kinderen Mheer (L.l: Elisa J. Brada geb, Fricot J. D. Brada kinderen en kleinkinderen Familie Janssens Familie Fricot Hulst, 7 jan. 1963. van der Maalstedeweg 2. De gezongen H. Mis van Requiem zal worden opgedragen donderdag 10 januari 1963 om 9.30 uur in de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst. Rozenkransgebed in de basiliek, woensdagavond om 8 uur. Samenkomst Tabakstraat (Ziekenhuis), om 9 uur. Zij, die bij vergetelheid geen rouwbrief ontvin gen, gelieven dit als zodanig te beschouwen. Geen bezoek. Op 18 januari a.s. hopen on ze geliefde ouders Eduardus Hiel en Maria Colpaert de dag te herdenken dat ze voor 50 jaar in het huwelijk zijn getreden. Receptie van 2-4 uur bij de Kinderen Kuypers, Groe nendijk 51. Hun dankbare kinderen Jos René, echtgenote en kinderen Kloosterzande, januari 1963. FAMILIEBERICHTEN (uit andere bladen). Overleden: de heer J. Ver hoeven, 90 jaar, Drunen. De heer J. Spierings, 64 jaar, Den Bosch. Mevr. H. Lanen, 65 jaar, Roosendaal. Geboren: Lodewijk-Jan, zoon van de heer en mevrouw Oosterveen-Schimmel, Kerk- driel. Heden overleed, zacht en kalm, onze innigge- liefde moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder ADRIANA JACOBA JOHANNA STOKMANS weduwe van H. J. Molhoek in de ouderdom van 84 jaar. Dordrecht J. Schouten Goes J. A. Molhoek A. C. Molhoekvan Anrooy Groningen P. D. BoermaMolhoek S. L. Boerma klein- en achterkleinkinderen Goes, 8 januari 1963. Van Dusseldorpstraat 25. De begrafenis zal plaatsvinden a.s. vrijdag 11 januari 1963 op de algemene begraafplaats te Goes om 2 uur Gelegenheid tot condoleren in de aula. Liever geen bezoek. Op zaterdag 12 januari organiseert de Wkalwykse Krachtsport Vereniging in zaal Boelaars te Raamsdonksveer een demonstratie Gewichtheffen, waarna competitiewedstrijden zullen worden ge houden tegen L.K.V.A en B uit Leiden. Door verhuizing van A. B Bruurmijn naar Rotterdam zal W.K.V. het ditmaal zonder deze sterke kracht moeten doen. In plaats van A. Bruurmijn staat thans de trainer van W.K.V. Jac Wijkmans opgesteld. Tevens zal Herman Slaats, die zijn inzinking zo goed als geheel te boven is weer deel van het Waalwijkse team uitmaken, evenals Anton Hees ters, wiens blessure weer is genezen. Eveneens staat voor de W.K.V. C. IJpe- laar. De benjamin van het team is de 18-jarige M. Heesters uit Raamsdonks veer. In de Leidse ploeg staan o.m. op gesteld de Nederlandse kampioen zwaargewicht S. Stokkel en de houder van verschillende Nederlandse records in het veder- en lichtgewicht Jan Nol ten. Het Amerikaanse atletiektydschrift .Track and Fields News" heeft de Nieuwzeelander Peter Snell als de bes te atleet van 1962 op de loopnummers aangewezen. De Russische wereldrecord houder hoogspringen, Valeri Brummel, kreeg deze onderscheiding voor de tech nische nummers. Bill Bowermann, de coach van de uni versiteit van Oregon, werd gekozen tot de beste trainer ter wereld. Track and Field News" beschouwde de verbetering van het wereldrecord op de 880 yards en de 800 meter door Pe ter Snell als de beste prestatie van het afgelopen jaar. Het blad heeft bij de opstelling van de klassementen reke ning gehouden met de beste prestatie op een nummer, de gemiddelde tijden en afstanden en het aantal overwinnin gen dat een atleet behaald heeft. Tweede Nederlandse atleten hebben een plaats gekregen op de Amerikaan se lijst. Eef Kamerbeek bezet de zeven de plaats bij de tienkampers terwijl Cees Koch als negende geklasseerd werd bij de discuswerpers. Bovendien zal de Walstraat van een kleurige en artistieke noot wor den voorzien. De muur die het Schel- deterrein van deze winkelstraat scheidt, wordt door een twintigtal „vrije academici" in de naaste toe komst onder handen genomen. Een stuk muur van dertig meter lengte en drie meter hoogte zal worden be schilderd met motieven die betrek king zullen hebben op de Schelde en Vlissingen als havenstad. Een heel programma voor de kunstkring, die momenteel precies een jaar in de Hellebaardierstraat ze telt. Twee maal per week wordt er les gegeven in de kamers van de tweede verdieping, waar de jongens en meis jes naar hartelust kunnen tekenen, schilderen, beeldhouwen, linoleum- snijden etc. De heer Naerebout overweegt een derde lesavond per week in te stellen, die door vele le den is gevraagd. Hieruit blijkt wel dat de kunstkring, die in 1920 werd opgericht door kunstschilder Ger Ja cobs en enige tijd geleden maar een kwijnend bestaan leidde, weer de aandacht en het enthousiasme van de Vlissingse jeugd krijgt die zij ver dient. De bovenste foto geeft een indruk van de gezellige sfeer waarin de leer lingen van de academie werken. Op de middelste foto wordt gewerkt aan een wandschildering voor het stad huis. De onderste foto toont de da mes Mijnheer en Kempers aan het werk met hamer en beitel. In het voormalige oudeliedentehuis aan de Vlissingse Hellebaardier straat werken de leden van „Kunst kring Het Zuiden" ijverig aan schet sen en ontwerpen voor schilderijen en wandschilderingen, die zullen worden aangebracht in het nieuwe Vlissingse stadhuis, wanneer dit is voltooid. De veelal jeugdige leden van deze „vrije academie" van kunstschilder Naerebout laten het niet alleen by deze decoraties voor het stadhuis. Als tegenprestatie voor de subsidie die de gemeente Vlissingen verstrekt, werken ongeveer dertig leden indivi dueel aan beeldhouwwerken en -werkjes, die in het begin van het zomerseizoen in parken en straten van de Scheldestad worden geplaatst. Verschillende werken zullen waar schijnlijk een blijvende plaats krijgen ter verfraaiing van het stadsbeeld. (Van een medewerker) Vele duizenden eeuwen geleden zag het dierenrijk er geheel an ders uit. Als wij daar nog eens een blik in konden werpen zou me nige huivering ons langs de rug lopen. Wat zouden wij ons nietig en hulpeloos voelen bij een ontmoeting met bijvoorbeeld de Titanhage dis, welk reuzenreptiel liefst dertien meter boven ons uit zou torenen. Ook zullen wellicht weinigen bij het luisteren naar het gekwaak der kikvorsen vermoeden, dat de stamvader van zo'n springertje, de Loxomma, een lengte van vier meter kon bereiken. Voor zover bekend was het geweldigste onder de voorhistorische monsters de Brontosaurus of schrikhagedis, welke, schrik niet, een lengte van twintig meter kon halen. Een ander dier dat in de grote ijstijd heeft geleefd is de behaarde olifant, de mammoet, die de ge leerden zich eeuwenlang aan de hand van enkele onderdelen moes ten voorstellen. De fossielen leren ons echter ook nog aan welk klimaat Europa vroeger onder hevig is geweest. Zo weet men dat d.v. in het Tertiaire tijdvak in Noord- en Mid den Europa een subtropisch klimaat heeft geheerst waar de palmen welig groeiden. Daarna kwam als groot con trast de ijstijd, waarin zich een enorme ijskap over de noordelijke continenten vormde. De in koude streken thuisho rende rendieren en muskusossen, dwaal den als gevolg hiervan ver zuidelijk af, zelfs tot Midden Europa toe. Bij bagger- werkzaamheden in de Maas in Limburg zijn vaker mammoetkiezen en beenderen naar boven gehaald. Hieruit kan men af leiden dat deze geweldige olifanten ook in ons land hebben geleefd. In het ijs van Siberië zijn zelfs volledig geconser veerde mammoets aangetroffen, waarvan de vacht volkomen gaaf was. Er waren zelfs dieren bij die nog plantenresten in de maag hadden. Als in een natuurlijke ijskast is de mammoet er duizenden eeu wen in bewaard gebleven. Deze ijskast heeft het trouwens de geleerden mogelijk gemaakt om een juist denkbeeld te kun nen vormen van het ca. vier meter ho ge dier met zijn donkerbruine haren van een halve meter lengte en zijn enor me omgebogen slagtanden. Omstreeks 1800 ontdekte de leider van een Toenoezenstam tijdens de zeer kor te zomermaanden van de Poolcirkel, een zonderlinge klomp bevroren aarde in de delta van de rivier de Lena. Deze klomp had veel weg van een reusachtig dier en bijgelovig als de man was, wendde hij snel de ogen af. Zyn geloof wilde name lyk, dat wanneer hij een dergelijk mon ster zou bekijken hem binnenkort een ernstig ongeluk zou overkomen. Een jaar later kwam de Toengoezen leider op dezelfde plaats aan. Een gedeel te van de eigenaardige heuvel was ont dooid en een slagtand met een stuk huid waren te voorschijn gekomen. Ondanks de Toengoes wist welk een grote waarde het ivoor bezat, kreeg de angst de over hand en evenals het vorige jaar liet hij de zonderlinge half ontdooide heuvel onberoerd en vervolgde zijn weg. Het jaar daarop was hij weer present en nu had de zon haar werk voltooid. Op een zandbank in de moerassige delta lag open en bloot het monster. De reusach tige slagtanden staken fel af tegen de' bruinachtige zwaar behaarde huid. Dit maal overwon de hebzucht het van de angst en de Toengoes nam de slagtanden mee naar zijn nederzetting. Hier verkocht hij ze aan een reizend koopman. Nu hun leider van ongelukken verschoond was gebleven, trotseerden ook de andere Toengoezen hun geloof en namen hun kans waar. Slagtanden vielen er welis waar niet meer te bemachtigen maar het vlees van de mammoet was nog uitste kend geschikt voor hondenvoer. Toen botanist prof. Adams, van de keizer lijke academie van wetenschappen, in 1806 van deze vondst hoorde zette hij een kleine expeditie naar de vindplaats op touw. Na een moeizame tocht bereik te hij de bewuste delta waar bleek, dat alleen het skelet en één achterpoot was overgebleven. Geen twijfel was echter meer mogelijk, het reusachtige skelet was van een mammoet. Voor het eerst in de geschiedenis be schikte de wetenschap over een nagenoeg compleet geraamte van de mammoet. Dit hield echter niet in, dat dergelijke vond sten in de onmetelijke Siberische ijskast zo zeldzaam waren, integendeel zelfs. Maar als de mannen der wetenschap bij zo'n vondst uitkwamen, was deze al dermate geplunderd dat er voor hen niet veel meer overbleef. Nu tierde in de tiende en elfde eeuw de handel in slagtanden al welig. Arabi- Men vond zelfs nog sporen van een hevige inwendige bloeding. Het skelet van de mammoet van Beresovka bevindt zich thans in het zoölogisch muse ïm van Leningrad naast een reproduktie, welke weergeeft hoe men het dier in de kloof heeft gevonden. Zeer waarschynlyk is dit de merkwaardigste vondst uit de pre historie. sche kooplieden brachten grote partijen uit Siberië afkomstige, ivoren slagtanden naar de stad Khiva aan het Aralmeer Kunstzinnige ambachtslieden maakten hiervan fraaie sieraden. Eerst in de zeventiende eeuw begon men zich in Europa voor het ivoor te interes seren. Tegen het einde van de negentiende eeuw werd alleen al op de jaarmarkt van Jakoetsk zo'n 25.000 kilo ivoor verhan deld. Sedert de Russische bezetting van Siberië zijn zeker 45.000 slagtanden uit de bevroren bodem gehaald en heeft men dus 22.500 mammoets ontdekt. Ondanks dit enorme aantal kreeg de we tenschap maar een pover aandeel in de buit. Het jaar 1900 maakte echter alles goed toen men de mammoet van Bere sovka vond. De zoöloog Hertz trok met een expeditie in september van dat jaar naar Beresovka. Het was eind septem ber toen men ten koste van enorme ont beringen de plaats bereikte waar de mammoet ergens moest liggen. Hij bleek zich in een rotskloof te bevinden vlak bij de rivier en was als gevolg van een aardverschuiving gedeeltelijk bloot ko men te liggen. De mammoet was vrijwel onbescha digd en hij was destijds blijkbaar door een dunne ijsvloer ,die de kloof bedek te, gezakt en er niet meer in geslaagd naar boven te klauteren. Zijn houding welke na enkele dagen voorzichtig graafwerk aan het licht kwam, wees daarop. De voorpoten stonden gekromd in de laatste wanhopige poging om zich uit het graf op te hijsen. Het demonteren van de mammoet nam ruim drie weken in beslag en daarbij kon het ongeluk, dat indertijd een ein de aan het leven van de mannelijke mammoet had gemaakt, vrijwel gerecon strueerd worden. Het dier moest ruim 25.000 jaar geleden een behoorlijke smak hebben gemaakt toen het in het ravijn viel, want het bekken was op verschil lende plaatsen gebroken, evenals een achterpoot en verschillende ribben. Adrie Lasterie, de Nederlandse zwem ster die enkele maanden in Australië verblijft, zal niet deelnemen aan de race op de 440 yards vrye slag tijdens de titel- wedstryden van de staat Nieuw Zuid- Wales te Sydney. Zij heeft zich teruggetrokken om haar krachten te sparen voor de 440 yards wisselslag, die voor dezelfde dag op het programma staat. Er is nu slecht sprake van een pauze van een half uur tussen de vrije slag en de wisselslag en toen de organi satoren het verzoek van Adrie om de wisselslag naar een later uur te verschui ven afgewezen, trok de Naardense zwem ster zich voor de 440 yardsi vrije slag terug. De Zweedse oud-Olympisch kampioen en wereldrecordhouder Eric Lundkvist is in een ziekenhuis overleden. Hy was 54 jaar. Lundkvist, die de bijnaam ,,de schil der" had. wom op de Olympische Spe len van 1928 in Amsterdam de gouden medaille met een worp van 66.0. Thuis gekomen, bracht hij het wereldrecord op 71.01 meter en passeerde daarmee als eerste de 70 metergrens. Zijn atletiekcarrière was maar kort, als gevolg van een zenuwaandoening. Zo nu en dan probeerde hij het nog eens en zonder training bereikte hij uitste kende resultaten. Zo maakte hij in 1936, ongetraind, een worp van 71.16. Tij dens de laatste jaren leefde hij in be hoeftige omstandigheden. Hij kon nfét werken en kort voor Kerstmis werd hij in het ziekenhuis opgenomen wegens evenwichtsfcoornis.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 4