Bouw van strandkerken is een nationale zaak 1 Zeeuwse Nederlands voor een ijskaartje CHOCOLATERIE NATUURLIJKE SIGARET Wordt toeristenzielsorg in Nederland te eng bekeken 59 óór iwing BERICHTEN IN CODE Gratie? Doofpot Ongewisheid N 75 '220 I ing Goes liENS VATER 'AAR? aag ?en ffo- Een evenwichtige melange van rijpe zuivergehouden tabakken VIJF TWINTIG VOOR ÉÉN GULDEN Havenmeester A. van Oort Hansweert verzorgt Twee vaarwegen Twee cijfers pagblad §ie j§fetn E 4**- 2 ERHOUT lagen na een Jaar urgemeestcr mr. F. w en vyf kinderen a. iveerde de verhuis- >or het pand West- uiten gezellig aan- l ruime, maar vrij jdelijke huisvesting r en zijn gezin be n-en gelukkig door |boven tot beneden verhuizing verliep vele hulpvaardige ïers van de kinde- op orde gebracht, heeft de kinderen •ie meisjes) gister- ïuit Tilburg opge- erd voor de klein- liet verstandig ge uit het ziekenhuis •men. De drie oud- mdaag waarschijn- naar de herv. la- Ichool gaan. )n het huis pas la- ianvankelijk werd Jopzet was voor de en. Er kwam echter leider vertelde ons zijn, dat zij nu ein- Zjj kent nog niets Id in Goes. Bij alle I gisterenavond nog li heerste, toonde de Tan de kinderen bij- lard te zijn.. Omdat 1-oes gekomen was? Iirzaak te zijn. Het let hoogste en vro- redacteur) |en van Zeeland ng gehecht aan pesluit van de I pand J. A. van Ie laten verbou- Ining voor de |iervoor een kre- uit te trekken. Irp daarmee het Idrie wethouders louwingsplan aan 1 e laten varen en I woning te laten Irstel, dat alleen Ier PvdA-fractie- l/ond. |.A. 'der deel 1: C. J". lubeltekenaar, deel eunis te Axel; Be- ichter (tekenaar) te Terheijden; Ad- ïdig Tekenaar: A. A. Vos te Geer- Technisch Basis- J. P. van der Stoop te Breda; Zevenbergschen- te Etten-Leur; C. donk; Uitgebreid n Werktuigbouw: Sluiskil; G.A. Ros te Breda; Hoger nen elektrotech- rs te Geertruiden- ns te Geertruiden- Dongen; A. M. de erg; T. M. A. Hes- rg; A. H. W. Mus- berg; Uitgebreid nen Elektrotech- Gilze; J. C. Nieu- Basisexamen Tech- Vermoet te Sluis- 10 januari, zijn de aterstanden in de volgt: Hansweert gen 1.55 en 14.18 en 14.52 uur; We- 1)9 uur. ?y en Bess, 14 J. overwinnaar, 14 j. en Bess, 14 verfluit DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 9 JANUARI 1963 dacht en bescherming verdient van het Nederlandse Episcopaat. (Van onze redacteur) Gisteren is het bestuur van de Stichting Katholieke Toeristen zielzorg in Zeeland bijeen geweest onder meer teneinde zich te bezin nen op de financiële zorgen, die in verband met de voortschrijdende bouw van strandkerken in Zeeland Steeds groter worden. De Stichting dient namelijk te zorgen voor renten en aflossingen van de geïnvesteerde bedragen. Een betrekkelijk gering deel van die last kan worden gedekt door de (Advertentie) caramels chocolade - advocaat en vanille JA 200 gram Tv Gevulde chocolade repen tr 4 voorJ hoëstme lange ,i r 200 gram Tv jan hagel~ een heerlijk, gekruid koekie 250 gram sneeuwwafels een bijzonder koekie FA 200 gram 59 £reesma£n breda-bergen o» zoou oosterhout In Cadzand werd vorig jaar gekerkt in een tent (een flinke, voor onge veer 1000 toeristen). Alles wordt ge daan om de katholieke toerist in de niet-katholieke kuststreeks van Zee land in de gelegenheid te ste-llen het H. Misoffer bij te wonen. Maar het bijwonen van de H. Mis moet, uit een oogpunt van zielzorg bekeken, wel het minimum zijn. collecten, die in de strandkerken in Zeeland werden gehouden en die bevredigende opbrengsten hadden. Het bestuur nu ging gisteren ak koord met de verzending van een circulaire aan katholieke toeristen wier adressen bij de stichting be kend zijn. In deze circulaire (op lage ruim 2000) wordt de toeristen om nóg meer geldelijke steun ge vraagd. Maar zélfs als deze toeris ten extra diep in hun vakantiebui del zullen grijpen, zal de stichting geld tekort komen. Naar de mening van het bestuur zal de noodzakelijke bouw en in standhouding van strandkerken in Zeeland en zullen andere zielzor gelijke aspecten van het toerisme daarom steeds meer gezien moeten worden als een nationale zaak, waaraan alle Nederlandse katho lieken zouden moeten bijdragen als een zaak ook, die de volle aan- In verband met dit laatste ztf op deze plaats melding gemaakt van het denken van een groep praktische toeristenziel zorgers uit verschillende delen van het land in de richting van een soort natio nale contact- en adviesraad voor de zielzorg in het toerisme. Doel van deze raad zou o.m. zijn de mogelijkheden van de zielzorg in het zich steeds uitbrei dende toerisme te bestuderen en te ge raken tot een enigszins gelijkgerichte benadering van de problemen, daarbij zo mogelijk gebruikmakend van gegevens over de toeristenzielzorg in andere lan den. De raad zou over een secretariaat met een eigen bureau moeten kunnen beschikken om de nodige gegevens te kunnen verzamelen. De raad zou door bedoelde zielzorgers niet zo zeer worden gezien als een uitvoerend dan wel als een richtinggevend orgaan. De raad zou de juiste ideeën over de toeristische ziel zorg duidelijk moeten maken. En dan gaat het niet alleen om de bouw van strandkerken of kerkgelegenheden in uitgestrekte bos- en heidegebieden. Het bywonen van de H. Mis tijdens de va kanties wordt als een minimum be schouwd. De Kerk in haar totaliteit moet in het toerisme aanwezig kunnen zjjn. Dat zou volgens de voorstanders van de raad o.m. te bereiken zijn door het stichten van katholieke oriëntatie centra, door goede lectuurvoorziening en door „huis"-bezoek. Het graat in West- Europa om ongeveer honderd miljoen mensen, die tijdens hun vakanties hui ten hun eigen parochiegemeenschap vertoeven. Het Nederlands episcopaat heeft on langs kennis van het een en ander ge nomen en in verband met de storm achtige ontwikkeling van het toerisme mag men ervan verzekerd zijn dat het episcopaat alle aandacht aan dit pro bleem en zy'n mogelijkheden zal schen ken. Terugkerend tot de Stichting Ka tholieke Toeristenzielzorg in Zee land kan men zich gaan afvragen of het werkterrein van de stichting, gezien in deze ruime opvatting van de zielzorg in het toerisme, niet te beperkt is. De stichting heeft alleen te zorgen voor de bouw en de in standhouding van strandkerken. Zouden daaraan geen andere activi teiten zijn toe te voegen? Het beheer van een katholiek oriëntatiecentrum in Zeeland bijvoorbeeld? Wat de -eigenlijke taak van de stich ting betreft, begint de bouw van strandkerken steeds meer gestalte te krijgen. Er zijn twee strandkerken Zoutelande en Haamstede)die eigen lijk niet onder het beheer van de stichting staan. Men is momenteel be zig met de bouw van een strandkerk in Dishoek, de eerste, die onder ver antwoordelijkheid van de stichting Katholieke Toeristenzielzorg in Zee land tot stand zal komen. Architect is de heer J. Loonen uit Breskens. De kerk in Dishoek wordt ongeveer het zelfde als die in Zoutelande. Extra zijn: een spreekkamer en logiesruimte voor priesters. Dishoek komt vóór het zomerseizoen klaar. Er bestaat ook een kans dat de strandkerken voor Westkapelle en Cadzand nog voor de toeristenstroom dit jaar losslaat gereed kunnen komen. De medewerking van beide gemeenten is uitstekend. Mocht Cadzand lukken dan kan de strand- kerktent, die daar vorig jaar heeft ge staan, naar Renesse of naar Vrouwen polder. Na de twee laatstgenoemde badplaatsen zullen Kamperland en vellicht ook Kortgene voor de bouw van een strandkerk in aanmerking komen. (Advertentie) blijken uit twee cijfers. Normaal passe ren er bij Hansweert gemiddeld 250 sche. pen per dag. Maandag j.l. toen er dus beperkte vaart was, kwamen er slechts 27 door. Al is het soms moeilijk, toch blijven de Zeeuwse wateren over het algemeen bevaarbaar. Men moet tot de winter van 1955 op 1956 teruggaan, om te ontdekken dat de scheepvaart werkelijk volledig gestremd is geweest: veertien dagen lang. Daarna vindt men nog slechts enkele ijscodes in het schrift van de heer Van Oort en wel in de winter van 1960 op 1961. Maar dat was geen ijs. dat de scheepvaart ernstig kon verontrusten. Deze winter liggen de kaarten anders. Het regent telefoontjes van schippers en scheepvaartagenten in het bescheiden kantoor van de Hansweertse havenmees ter. Eén van die mensen antwoordde hij gisteren: „Met een beetje flinke motor is het hier wel te doen. Maar je moet niet onder de 100 pk aankomen. Dan kun je wel inpakken Hier een beeld van de ijsgang in de zy-arm van het kanaal door Walche ren bij het Middelburg-dok. (Van onze redacteur) De heer A. van Oort is niet al leen havenmeester van Hansweert. Hij is ook de man, die de afdeling ustèr 4» Letter .BOK pFIF SCHEEPVAART T GESCHIEDDE HEDEN IJSTOESTAND zonder hulp - T In sleep of konvooi U in geul van vorige dag V in heden gebroken geul W achter iisbrekers geen vaart onbekend Hier een gedeelte van de lettercode voor rivieren en kanalen van de Ne derlandse IJsberichtendienst van A blank water 8 licht drijfijs C licht vast ijs C' roiddelawaar verspreid drijfij| F middelzwaar drijfijs In geul of slop G middelzwaar vast ijs H zwaar verspreid drijfijs K zwaar opeengepakt drijfijs L zwaar drijfijs m geul of sic M zwaar vast ijs N ijsdam of kruiend ijs O verdwijnend ijs niet meer hinderlijk] onbekend rijkswaterstaat, zoals die aan de achterzijde van elk ijskaartje te vul den is. ijsberichtendienst van rijkswater staat elke dag gegevens doorbelt over de ijstoestand op de belang rijke vaarwegen, die door Zeeland lopen. Uit deze gegevens, die over het gehele land binnenstromen, wordt dagelijks een ijskaartje ge maakt, waarop de goed, vrij goed, moeilijk en niet bevaarbare wegen worden aangegeven. De ijskaartjes worden gestuurd naar alle centrale ijsposten, scheepvaartagenten en schippersbeurzen in het land. De schippers kunnen op deze adressen te weten komen of bepaalde vaar routes begaanbaar zijn of niet. De heer A. van Oort heeft gister middag om twaalf uur, in code, de volgende ijsberich- ten over Zeeland doorgestuurd: Vaarroute van Hansweert naar Wemeldinge (het kanaal door Zuid Beveland dus): CMSEQ. Deze code bete kent: bevaarbaar voor vrachtschepen boven 100 pk; be perkte vaart zon der hulp mogelijk; de schepen moeten door middelzwaar opeengepakt drijfijs; de verwachting voor morgen is, dat de vaart voor kleine vrachtschepen gestremd zal zijn. Voor de vaarroute WemeldingeBrui- nisse werd de volgende code doorgege ven: CMSDQ. Praktisch dezelfde omstan digheden dus. Alleen de op één na laatste letter is anders. Een D inplaats van een E oftewel middelzwaar verspreid inplaats van middelzwaar opeengepakt drijfijs. Voor de route van Kats naar Veere, door de Zandkreek en het Veerse Meer, gold de code HQYMU hetgeen wil zeg gen: heden geen vrachtvaart, doch vaart wordt mogelijk geacht voor een konvooi echter een sleepboot of ijsbreker; er is echter in het geheel geen vaart i.v.m. zwaar vast ijs; de vaart zal hier gestremd blijven indien het ijs niet gebroken zal worden. Het is zo vast als het ijs daar, dat men het Veerse Meer niét zal openbreken De schepen uit het noorden kunnen Vee- re en Middelburg zonodig bereiken via het kanaal door Zuid-Beveland en de Westerschelde. Voor de overige vaarroutes in het res sort Zeeland (het Westerscheldegedeelte van Hansweert tot Bath, het Kanaal door Walcheren en het Kanaal van Terneuzen, naar Sas van Gent) behoefden gistermid-j dag geen waarschuwingscodes te worden doorgegeven. Zij waren uitstekend be vaarbaar. Er was in het geheel geen ijs op de Westerschelde en in het Kanaal van Terneuzen naar Sas van Gent. In het Kanaal door Walcheren was hier en daar heel licht drijfijs, dat de scheep vaart niet kon belemmeren. A. VAN OORT De heer A. van Oort heeft vooral twee waterwegen in de gaten te houden: het Zeeuwse gedeelte van de internationale vaarweg van Antwerpen via Bath, Hans weert, Wemeldinge en Bruinisse naar Rotterdam en naar Duitsland en de se cundaire vaarweg vanuit het noorden via -Cats en Veere naar Middelburg. Het Ka- laal van Terneuzen naar Gent levert looit moeilijkheden op, omdat het ka naal dermate wordt verwarmd door de hete afvalvloeistoffen van de vele in dustrieën langs deze waterweg, dat be vriezing vrijwel uitgesloten is. Alleen het zijkanaal aan de Axelse Sassing ligt dicht en is afgesloten voor het verkeer. Heel in het algemeen gesproken ove rigens blijven de vaarwegen door Zeeland doorgaans lang open, langer dan in de rest van het land, hetgeen vooral komt door het zoute water. Eind vorige week heeft het ijs zijn vaste greep op de Zeeuwse waterwegen gehad. Er kwam toen middelzwaar opeengepakt drijfij> op de Oosterscheide en zelfs licht drijfij: op de Westerschelde voor. Er was géén vaart die dag op de Oosterscheide, hoe wel zulks wel mogelijk was geweest. E: lagen eind vorige week ongeveer 100 vrachtschepen in het Kanaal door Zuid- Beveland te wachten op soepeler vaar water. Hoezeer de scheepvaart belemmerd wordt ((oor het drijfijs moge alleen al en pleidooi voor gratie aan de vier Duitse oorlogsmisdadigers, die nog in de strafgevangenis te Breda ver blijven, is geleverd door de hoogle raren Pompe en Van Bemantelen. Het zijn strafrechtgeleerden van grote naam, hun betoog verdient alle aan dacht. Het kernpunt ligt in de rede nering, dat levenslange gevangenis straf, naar de letter uitgevoerd, een onmenselijke straf is. Vandaar dat de praktijk in Nederland altijd geweest is, dat deze straf na een zeker aan tal jaren in een tijdelijke wordt ver anderd door gratieverlening. Behal ve als terugkeer van de gestrafte in de vrijheid een groot gevaar voor de samenleving zou kunnen betekenen, wat in het geval van deze vier niet verondersteld kan worden. De beide hoogleraren hebben ech ter wel voorzien, dat tegen hun rede voering oppositie zou rijzen. Het be treft hier immers mensen, die uit zonderlijke misdaden hebben bedre ven, waarvoor aanvankelijk zelfs de doodstraf was uitgesproken, die reeds door gratie was verzacht. Fischer is schuldig verklaard aan de dood van twaalfduizend joden, Lages achtte men verantwoordelijk voor de depor tatie van zevenduizend joden, Aus der Fünten heeft de deportatie van 1100 geesteszieken georganiseerd, wat hun dood betekende, Kötalla was een be ruchte kampbeul in Amersfoort. De professoren Pompe en Van Bemme- len vragen ons nu echter te beden ken, dat hun misdrijven werden ge pleegd in een tijd van oorlog, die over de gehele linie zedenverwilde ring en verruwing en grote zenuw spanningen met zich bracht. Ze me nen voorts, dat de vier mannen als Duitse ambtenaren onder uitzonder lijk zware druk van de nationaal-so- cialistische dictatuur stonden. En landverraad hebben ze niet gepleegd. We geloven, dat deze argumente ring een groot deel van ons volk niet zal aanspreken. Men ziet deze mannen niet als slachtoffers van de nazi-dic tatuur, maar als overtuigde uitvoer ders van hetgeen de nazi-leer voor schreef. Op deze manier wordt o.i. het pleidooi voor gratieverlening eer verzwakt dan versterkt- We zouden ons liever willen verdiepen in de vraag of de zeventien jaren van stren ge opsluiting hun ogen niet geopend hebben voor de verfoeilijkheid van hun misdaden, of het nog enige zin heeft nu nog vast te houden aan deze straf die, ook al worden de delin quenten 100 jaar toch nimmer een vergelding kan opleveren voor hun wandaden. Het omzetten van de dood straf in levenslang was er reeds een blijk van, dat men andere overwe gingen dan die van de vergelding liet meespreken. Het verlenen van gratie zou een doortrekken van deze lijn be tekenen. We staan dan ook niet zo afwijzend tegenover het pleidooi van de hoogle raren Pompe en Van Beminelen als de meeste commentatores. We gelo ven, dat zulk een daad van edelmoe digheid ons niet zou berouwen. ATen kan van de gedragingen van J Oe Thant als secretaris-generaal van de V.N. niet goed hoogte krijgen. In zijn actie tegen Tsjombe is hij erg flink. Maar als het gaat om het vast stellen van verantwoordelijkheden we gens gruweldaden toont hij zich on zeker. Een jaar geleden werden er in Noord-Katanga 20 missionarissen ver moord. Gebleken is, dat soldaten van de regering van Leopoldstad er schul dig aan waren. Er zijn wel een' paar mensen voor opgesloten, maar van hun berechting hebben we naderhand niets meer gehoord. Een jonge Ne derlander, die bij een ambulance in Katanga werkte, is in december 1961 doodgeschoten. Het Internationale Rode Kruis stelde vast, dat het ge schiedde met Amerikaanse kogels, die door de Ethiopische VN.-soldaten werden gebruikt. Oe Thant weigerde het desbetreffende rapport te publi ceren, „omdat de analyse niet bevre digt". Nu zijn er door Ethiopische soldaten weer misdaden gepleegd. De ze gevallen zullen ook wel weer de doofpot ingaan. Oe Thant houdt ook op ander terrein van het verzwijgen van de waarheid. Hij nam het besluit om radio-uitzendingen van de V.N. bestemd voor Hongarije, stop te zet ten. Hij gaat binnenkort op bezoek in Boedapest en wil nu alvast een wit voetje halen. De Hongaren echter blij ven nu verstoken van nieuws, dat een nuttig tegenwicht vormde tegen het eenzijdig propagandageschetter waar aan men in volksdemocratieën bloot staat. Het gold hier een zuivere nieuwszender zonder speciale propa gandistische doeleinden. Maar de se cretaris-generaal laat de Hongaren liever in de kou staan. Geen wonder dat de Russen onlangs geen bezwaar meer maakten tegen Oe Thants ver kiezing. Innen een week of zes zal nu de be slissing moeten vallen omtrent Engelands toetreding tot de E.E.G-. Anders is de kans op het binnenhalen van dit land in de kring van de Zes waarschijnlijk voor geruime tijd ver keken. Het knelpunt zit vooral in Parijs. De vraag is, of De Gaulle En gelands toetreding eigenlijk wel wil dan wel of hij door het varen van een scherpe koers de grootst mogelijke concessies van Albion wil afdwingen. Er is ook twijfel gerezen over de ge zindheid van Adenauer en een deel van zijn kabinet in dit opzicht. Prof. Ehrhardt bijvoorbeeld loopt er zeker ook niet warm voor. Geruststellend is echter, dat de minister van buiten landse zaken dr. Schroder een over tuigd voorstander blijkt te zijn. Hij voert momenteel besprekingen in Lon den. Grote betekenis hecht men ook aan een bijeenkomst van Adenauer en De Gaulle over een dag of veertien in Parijs. Als die twee oude heren tot een voor Engeland aanvaardbare ge dragslijn besluiten, dan zou de zaak wel eens spoedig beklonken kunnen zijn. De onderhandelingen kunnen niet eeuwig aanslepen. Dat heeft men in Londen duidelijk laten weten- De onzekerheid is ook schadelijk voor het bepalen van de koers, welke de E.E.G. nu verder moet volgen. Daar om verlangt ieder naar een spoedige beslissing. Ook als ze ongunstig mocht uitvallen, zou dat altijd nog beter zijn dan deze ongewisheid.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 3