Zeeuwsch-Vlaanderen Zuid-Beveland Walcheren Rector Janseniuslyceum verlaat Z.-Vlaanderen Em. pastoor P. v. Etten in Klokkenberg overleden Broncmieiten Gezin Huber eindelijk in Goes verbouwing 3-daagse RECLAME- AANBIEDINC Dagblad De Stem R.-k. Vrouwenbond bood de bejaarden een gezellige middag Vogels dreigen te verhongeren Vlissingse hulpactie Hoge prijzen voor groenten GROTE PARTI) THEEDOEKEN 3 voor slechts 1. 75 Van Hulst naar Helmond Lange jaren parochieherder te Dinteloord Kerk garage Kon. Luchtmacht voedert vogels in Biesbosch Bijeenkomst kring Halst van NCB Twee matrozen te Bergen op Zoom snel gegrepen Alle blindenwerk is nog geen blindenwerk Ambtswoning Goes ro. Lr.b. voor EXAMENS HOOGWATER WAT na WAAR? Vandaag Morgen DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 9 JANUARI 1963 VLISSIINGEN AANWINSTEN OPENBARE BIBLIOTHEEK De openbare leeszaal en bibliotheek heeft de volgende aanwinsten geboekt: Romans: Aerde, van, Stenka Razin Blake Belager van het leven; Christie, Het vale paard; DiekmanEn de groeten van Elio; Durrell, Clea; Hugo, De klokken luider van Parijs: Kossmann, De mis daad; Roche, de la, Finch's fortuin; Roche, de la, Finch keert terug naar Jalna; Schneiders, Langs het schrik draad; Trevor, De brandende grenslijn; Viruly, Weerzien bij Passchendaele: Wheeler, Zo'n rustige laan; Wilma, Als het. dode hout gaat zingen. Romans in andere talen: Stegner, A Shooting Star. Studieboeken: Anouilh, La grotte; Bar- neveld, van, en Dekkers, Gouden kusten; Bevolking der gemeente van Nederland op 1 januari 1962; Bommeljé, Cactussen en andere succulenten: Brinton. Ideeën en mensen; Castens. Zelf doen; Cramer- Schaap. Bijbelse verhalen voor jonge kinderen; Gids buiten-Europese muziek instrumenten; Handboek voor internatio naal verkeer en toerisme, alsmede hun historische ontwikkeling: Hatch, Prins Bernhard; Heerkens, Wij willen muziek; Korf, Nederlandse majolica; Kossmann, Geschiedenis van de Nederlandse Vereni ging van Bibliothecarissen; Mattingly, De Armada; Notulen van de Provinciale Staten van Zeeland; Oosterwal. Papoea's mensen zoals wij; Peregrina, Vijfenzes tighonderd afkortingen en kentekenen uit onze taal en de drie moderne talen; Postma, Bootjes maken; Sluimers, De delta-landen van Zuidoost-Azië; Speels A.B.C. der Nederlanden; Strijbos. De vo gels van wei en plas; Studer. Op bergen en in dalenSuèr, Het dagelijks le ven van onze voorouders in het mid den van de 19e eeuw; Vanderschaeghe, Stefan Andes Vondel v. d.. Lucifer: Vrij man, De werkelijkheid van Karei Appel; Zahn, Leven met de welvaart; Zent- graaff, en van Goudoever, Sumatraan- tjes. HULST Raadsvergadering Vrijdagavond om half acht houdt de gemeenteraad een openbare vergadering, waarvoor de agenda o.a. voorstellen ver meldt tot vaststelling van explotatie-be- rekening van gronden aan de hoek Gla- cisweg-Zandstraat; tot aankoop van grond aan de Stationsweg en in het plan- Noord-2; tot de mogelijke bouw van autoboxen achter de Trumanlaan; tot benoeming van een lid van het dage lijks bestuur van de instelling voor maat schappelijk werk en tot het verlenen van een bijdrage aan de instelling voor b.l.o. in de kosten van de werkplaats voor im becielen. Verder zal worden beraadslaagd over beheersoverdracht der visserij-aan gelegenheden op de Binnenvest en zullen de diverse begrotingen 1963 worden aan geboden. Aardenburg ROMEINSE VONDST Kort voor het winterweer de opgravin gen stopzette is nog een interessante vondst gedaan. Naar thans is uitge maakt is het een complete Romeinse maalsteen. Tot nu toe werden alleen brokstukken gevonden. Het is bekend, dat de Romeinse soldaten hun loon in natura kregen uitbetaald. Zij kregen een portie graan, die ze zelf moesten malen. Daartoe had het leger ook maalstenen bij zich. Een van deze stenen is nu on beschadigd teruggevonden. KERSTAVOND OP DRIEKONINGEN Als afsluiting van de kersttijd werd in de zaal van de Roode Leeuw een kerstavond gegeven, die druk bezocht is. Het r.-k. dameskoor ,,Amicitia" en het kinderkoor ,,De Krekels" hebben hun medewerking verleend- Nadat het da meskoor enkele kerstliederen had ge zongen onder leiding van Dom H. J. van der Aa, voerde het kinderkoor „De Kre kels" het kerstzangspel in drie bedrij ven ,,Maja's Witte Duif" op, dat ge schreven werd door Dom J. van Elderen GOES Gemeentebegroting blijft nog uit Tijdens de woensdag 16 januari a.s. te houden raadsvergadering zal een bijzon der mager programma worden afgewerkt. De begroting voor dit lopende jaar is nog niet aangeboden en zal de raad ook de 16e nog niet bereikt hebben. De raad zal o.m. worden voorgesteld 4184 ter beschikking te stellen voor de aanschaffing van 85 stoelen, 11 tafels en 8 leerlingensets voor de katholieke ulo school. De stoelen en tafels zullen wor den gebruikt voor het overblijven van leerlingen van de school. In de toelichting op het verzoek van het schoolbestuur wordt eraan herin nerd, dat reeds eerder medewerking is gevraagd voor overblijf-meubilair voor de meisjes van de school. Vorig jaar is niet al het nodige meubilair aangevraagd, omdat het bestuur niet de beschikking had over een geschikte overblijfruimte voor de jongens. Nu de plannen voor verhuizing naar het voormalige school gebouw van het Goese lyceum in een vergevorderd stadium verkeren komt er op korte termijn uitzicht op een overblijf, gelegenheid, waarin ook de jongens on dergebracht zullen kunnen worden. Met het oog hierop is de aanvraag om meubi lair bij het gemeentebestuur ingediend. Verder is er een voorstel om in bouw plan-Zuid woningwetwoningen te laten bouwen in complexen van 36 en 48 met respectievelijk 12 en 16 garages in de onderbouw. De huur van de woningwet woningen zal gemiddeld ruim 16 gulden per week bedragen. De huurprijs van de garages wordt op 20 gulden per maand geraamd. De heer J.M. Berks wordt voorgesteld als nieuw lid van de Goese Evenementen commissie. Zoals tijdens de decembervergadering reeds werd medegedeeld ziet de gemeen te af van de totstandkoming van een bo dencentrum aan de M.A. de Ruijterlaan. Een particulier neemt het initiatief over. In verband hiermee zal de raad eerder genomen raadsbesluiten moeten intrek ken. De raad heeft een voorstel daartoe bereikt. SPAARBANK „GOES" In december, niet direct een spaar- maand bij uitstek, is bij de coöperatieve boerenleenbank Goes een spaaroverschot geregistreerd van zo goed als 46.000 gul den. Ingelegd werd 660.753,86. Er werd opgenomen een bedrag van 614.788,47. Het totale spaartegoed bij de bank be droeg 15.167.838,43. In december werden 31 nieuwe spaarbankboekjes uitgereikt. Hansiveert MUTATIE Met ingang van 16 februari a.s. is de heer G. Meulbroek, assistent-A der di recte belastingen en accijnzen te Hans- weert, overgeplaatst in gelijke functie naar Dordrecht. Hein kenszand CONTACTAVOND LUCTOR Het bestuur van de voetbalvereniging ,,Luctor" heeft besloten een contact avond voor alle senioren spelers en be stuursleden te houden, op vrijdagavond a.s. om 8 uur in het clublokaal van de vereniging, café Vermeulen. Daar de voetballers reeds geruime tijd op non-actief staan vanwege de onbespeelbare terreinen, krijgt men hier de kans eikaars krachten te meten bij enkele binnensporten zoals biljarten en kaarten. Voor de winnaars zijn fraaie prijzen beschikbaar gesteld. Dagblad voor Zeeland KANTOREN voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14, telefoon 2377, Hulst voor Walcheren en Zuid-Beveland: Klokstraat 1, telefoon 6252, Goes Alg. redacteur voor Zeeland: F. DE LIGT, tel. 6252, Goes Exploitatie inspectie Zeeland L. K. M. DE JONG I tel. 2377 HULST Redacteur voor Zeeuwsch-Vlaanderen P. G. KUYPERS, telefoon 2377 Hulst privé 3327 Redacteur voor Walcheren: CH. SCHETS, telefoon 3566, Vlissingen Prijs voor losse advertenties, bestemd voor de editie voor Zeeland 0,17 per mm. 1 mm ingezonden med -dingen 2V» mm gewone advertentie Bij contract aanzienlijke ieductie. ..Kleintjes": 3 regels of minder 1,— elke regel meer 0,20. Bij plaatsing ook in de Brabantse oplage resp. 1,60 en 0,45. Bij 3 achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld. Kapelle IJSFEEST Vanmiddag om 2 uur wordt er op Zwarte weel" te Biezelinge een ijsfeest georganiseerd door de ijsvereniging van die naam. Er zullen wedstrijden zijn in schoon- rijden, zowel individueel ais paren. Ver der zijn er ook hardrijderijen. Als prijzen zijn verschillende bekers en medailles beschikbaar gesteld. DIRIGENT MANNENKOOR Het mannenkoor Zang en Vriendschap heeft na het bedanken van de heer J. Kousemaker uit Goes weer een diri gent en wel de heer D. Manneke uit Yerseke. Deze heeft met ingang van 1 januari de leiding op zich genomen van dit Kapelse koor. Leivedorp HERSENSCHUDDING DOOR GLADHEID De landbouwer J. O. is door het gladde wegdek van de Noordweg van zijn fiets gevallen. Hij werd daarbij ernstig aan het hoofd gewond. O. kon nog op eigen kracht thuis komen. Daar constateerde de arts echter een hersenschudding. (Advertentie) Hoestdrank in tabletvorm.95ct (hiezande Het initiatief van de r.-k. vrouwenbond om een bejaardenmiddag te organiseren is bij de Ovezandse bevolking uitermate gunstig ontvangen. Niet in het minst de bejaarden hebben tijdens deze mid dag, gehouden in de aula van de St. Ag nes nijverheidsschool, ervaren, wat zulk een evenement kan betekenen. Ondanks de ongunstige weersomstan digheden waren toch nog een groot aan tal, circa zeventig bejaarden aanwezig. Deze aanwezigheid alleen al, riep voor de organisatrice talloze problemen op, want vele van de bezoekers waren niet in staat op eigen gelegenheid naar de school te komen, zodat in allerijl een pen deldienst moest worden ingeschakeld om het vervoer mogelijk te maken. Geluk kig werden enkele autobezitters bereid gevonden om hiervoor te zorgen. Met koffie en gebak, een rokertje en nog wat versnaperingen werden de bejaar den ontvangen en getuige het enthousias me van het bestuur van de Vrouwenbond en de meisjes die bij de bediening as sisteerden, hebben de bejaarden met vol le teugen genoten, niet in het minst van de liedjes en voordrachten, welke ten gehore werden gebracht. Bijzondere waardering vond de aanwezigheid van burgemeester Mooyman, die tezamen met zijn echtgenote persoonlijk met alle be jaarden kwam kennismaken. Ten aanzien van een geregelde herha ling van dergelijke evenementen merkte de burgemeester in antwoord op sugges ties van de oudjes op, dat een eventuele huisvesting in het protestantse vereni gingsgebouw slechts een tijdelijk karak ter zou mogen dragen, aangezien Ove- zande binnen niet al te lange tijd de beschikking zal moeten hebben over een dorpshuis. En hieruit mocht blijken met welk een voortvarendheid de burgemees ter deze zaak uit de ijskast heeft ge haald. Het volgende programmapunt bij de r.-k. vrouwenbond is een bijeenkomst op 15 januari, waarbij gesproken zal wor den door een deskundige van de Bruyn- zeelfabrieken over de mogelijkheid bij inrichting van keukens en dergelijke. HANDBOOGCONCOURS SPES NOSTRA De plaatselijke handboogsociëteit Spes Nostra organiseerde in zaal Verbeek een concours op de liggende wip, waaraan door 52 schutters werd deelgenomen. De uitslag was als volgt: Hoofdvogel: G. Geense, Edele Handboog, Oudelande, le zijvogel J. Rijk, Eensg. 's-Herenh., 2e niet afg., le bovenkal: F. Koens, Spes Nostra, Ovezande; 2e B. Vermeulen Zee- landia Ovezande; le onderkal: C. Koens Zeelandia, Ovezande, 2e idem; le klep C. Raas, Willem Teil Ovezande, 2e A. de Jonge-Rijk, Willem Teil Ovezande; 3e J. Rijk ADLM Kwadendamme. De koningsschieting voor deze socië teit leverde een overwinning op voor de heer A. van Zunderen, die daarmee voor de tweede maal in zijn schuttersloopbaan de titel in de wacht sleepte. uit Sluis. In volle overgave werd door de talrijke meisjes een kerstlegende in woord en zang tot uitdrukking gebracht. Vol spontaniteit en kinderlijke eenvoud was de uitbeelding van het herderskind Maja door de 8-jarige Franca Paridaen, dochtertje van de gemeentesecretaris. Dom J. van Elderen die de regie had en Dom H. J. van der Aa die de muzi kale leiding verzorgde oogstten een luid applaus, aan het einde van deze zeer geslaagde kerstavond. Als pianiste werkte mede mej. Renée Groosman uit Sluis, terwijl de kleding van herders, engelen enz. was verzorgd door mej. Ria Cuelenaere. FEESTAVOND „DE STARTERS" De plaatselijke zwemvereniging „De Starters" die in dit jaargetijde de sport stillegt. wist de verenigingsband in stand te houden door de jaarlijkse feestavond. Nadat de badmeester Ph. van de Velde een welkomstwoord had gesproken, wer den de diploma's van de clubkampioen schappen van het afgelopen jaar met een toepasselijk woord uitgereikt door de plaatsvervanger van de burgemees ter, wethouder J. P. Slager. Twee films, een over het Zuidamerikaanse land Co lumbia en een over de autorally „Le coupe des Alpes" die dwars door de Al pen ging, vonden veel waardering. Ver der werd de avond doorgebracht met een gezellig samenzijn. Clinge WONINGBOUW Het gemeentebestuur heeft een toe wijzing ontvangen voor het bouwen van acht woningen. Vier van deze woningen zullen moeten dienen ter vervanging van krotwoningen. Van deze acht woningen zullen er zes te Clinge en twee te Nieuw Namen worden gebouwd. SCHOOLARTSENDIENST In het bestuur van de Stichting Schoolartsendienst Zeeuwsch-Vlaande ren is door het gemeentebestuur be noemd burgemeester P. Vercauteren. Als plaatsvervangend lid is benoemd wet houder A. de Deckere. Groede TONEELUITVOERING Op zondag 19 januari a.s. zal de to neelvereniging Groede het blijspel „De voetbalpool" in de zaal van hotel De Drie Koningen voor het voetlicht brengen. Na afloop volgt een bal o.l.v. De Sarino's. St.'Jansteen TOPBILJARTWEDSTRIJD De topbiljartclub „Chassee" hield in haar clublokoaoalo bij T. Traas een wed strijd op het topbiljart. Door het groot aantal deelnemers nl. 39 werd de prijs kamp op 2 biljarts gehouden. De uitslag was als volgt: le prijs een vet konijn was voor J. de Letter te Koewacht, 2e prijs een vet konijn was voor E. Adam te Sint-Jansteen, 3e prijs een vet konijn was voor B. Danckaert te SintvJan- steen, 4e prijs een kip voor G. Herwegh te Kapellebrug; 5e prijs een vette kip was voor J. Strobbe te Sint-Jansteen. 6e prijs voor K. Vonck te Kemzeke (B); 7e prijs was voor L. Vermeulen te Kemzeke (B.); 8e prijs voor Eddy Ver- schueren te Sint-Jansteen; 9e prijs voor L. de Bruijn te Heikant; 10e prijs voor J. der Weduwe te Sint-Jansteen. De laat ste 5 prijzen waren geldprijzen. De winnaars van de verliezersronde waren: le prijs een fles wijn voor A. Janssens te Sint-Jansteen en 2e prijs voor D. Freijser te Sint-Jansteen. Het vette konijn dat werd afgetritst werd gewonnen door L. de Wit te Hei kant. Koewacht KONINGSCHIETING De schutterssociëteit „Sportvrienden" alhier hield haar jaarlijkse koningschie- ting. Na een verbeten strijd was het Raymond de Guchteneire die de Ko ningsvogel afschoot; le minister werd H. Jesoirens, 2e minister G. van Gassen. R. de Guchteneire maakte zich tevens meester van het grootste aantal kleine vogels, nl. 6 stuks. TEERDAGEN In Koewacht is de reeks teerdagen weer begonnen. Deze week waren het de spaarkas bij A. de Nijs en de Schuttermij. „St. Sebastiaan" waar de bloemetjes werden buitengezet. TERNEUZEN Zilveren jubileum van schoolhoofd G. Meert Een stroom van prachtige bloemstuk ken, geschenken en veel waarderende woorden zijn de heer G. Meert, hoofd van de r.-k. jongensschool, op zijn zil veren onderwijzersfeest ten deel geval len. Pastoor-deken J. A. van Mechelen droeg 's morgens een H. Mis uit dank baarheid op. Na de koffiemaaltijd in de gemeenschapszaal werd om elf uur een receptie gehouden, waar o.a. de deken in zijn kwaliteit van voorzitter van het schoolbestuur, mr. H. Rijpstra, de bur gemeester, vergezeld van de wethouder van financiën, de heer H. A. M. A. de Meyer, en de ambtenaar van onderwijs zaken De Zeeuw verschenen. Verder o.m. de nieuwe consulent voor lichamelijke opvoeding Distelbrinck, en van de gemeentepolitie de korpschef D. van Ooyen, met zijn adjudant E. Rus- schen en de brigadier A. Vermeire. Ten slotte een groot aantal relaties van de school. Een viertal sprekers belichtte de goe de eigenschappen van de heer Meert, als opvoeder, financier (de jubilaris heeft een zwak voor artikel 72 der lager on derwijswet) i.v.m. zijn tienjarenplan (over twee jaar twee nieuwe klaslokalen en over tien jaar een tweede jongens school), en als hoofd van het onder wijzerskorps. De heer J. Verwilghen, het hoofd van de r.-k. ulo-school, sprak niet alleen in deze kwaliteit, maar ook namens de katholieke onderwijzersbond. Bij de vloed van geschenken, die kwa men binnenstromen, waren er natuurlijk ook van het onderwijzend personeel, van het oudercomité en van de oud-leerlin gen. die bij1 monde van Hans van der Linde hem een autoradio-antenne aan boden voor de fraaie portable, die hem 's middags in versvorm werd overhan digd door J. Hamann en Ronny Nuy- tinck. namens alle leerlingen. Dit gebeurde vlak voor de opvoering van „Tijl Uilenspiegel", een blijspel in drie bedrijven, dat door de jongens met veel bravour werd opgevoerd, en met name o.l.v. de heer H. Pijma en het overige schoolpersoneel met veel enthou siasme werd ingestudeerd. En waarvan burgemeester, mr. Rijpstra zei, dat hij met plezier 's middags terug naar de school was gekomen. Dit blijspel wordt vanavond voor de ouders opgevoerd. De heer Meert wist bijna geen woor den te vinden om te danken voor al deze sympathie. Intlra Kamadjojo Een foutief-gestelde circulaire van de stichting ZVU heeft tot misverstand ge leid. Het optreden van de dans- en voor drachtskunstenaar Indra Kamadjojo vindt vanavond plaats. Vrijdag 25 januari komt het Kunst- maandorkest o.l.v. Anton Kersjes een jubileumconcert geven in het concert gebouw. Solistische medewerking wordt verleend door de vermaarde pianiste Janine Dacosta. KI oosterzon de AANRIJDING TENGEVOLGE VAN SNIJDEN Op de Hulsterweg nabij de Tasdijk vond een aanrijding plaats tussen een vrachtauto van Ven Gend en Loos, be stuurd door J. B. uit Goes en een volks wagen bestuurd door de commies B. M. uit Sas van Gent. Door het snijden van een passerende auto en tengevolge van de zich op de weg bevindende sneeuw, slipte de auto van M. en kwam in aanrijding met de naderende vrachtauto. De bestuurder van de snijdende auto is doorgereden en onbekend gebleven. Persoonlijk letsel werd niet toegebracht. De auto van M. liep voor ruim f 500,- schade op. AUTOVOORRUIT SNEUVELDE Toen de heer P. d. J. uit Hoek, met zijn personenauto, over de Hulsterweg reed, werd hij gepasseerd door een vrachtauto. Tijdens dat passeren kwam een opvliegend stuk steen of ijs in de voorruit van zijn auto terecht, tenge volge waarvan die ruit vernield werd. Lamswaarde K.V.P.-VERGADERING Vrijdagavond om half acht wordt in café A. Driessche een belangrijke afde lingsvergadering gehouden van de KVP, waarop het woord gevoerd wordt door de heren F.C. Mechelink uit Terneuzen, tweede secretaris van de kring Middel burg en J. v.d. Voorde uit Sluiskil, kring bestuurslid en tevens districtsbestuurder van de KAB. OOSTBURG COMPETITIE „DE TREFFERS" De schuttersvereniging De Treffers sloot zo pas de competitie 1962 af. Het koningschap werd uiteindelijk gewonnen door W. de Schrijver. Aanvankelijk nam A. de Poorter de leiding, maar in de slotcompetitie liep De Schrijver steeds meer in en wist niet alleen De Poorter voorbij te streven, maar deze ook als keizer (3 x koning) 1961 te onttronen. Het zit de heren wel hoog, want bij de aanvang van de nieuwe competitie schoten De Poorter en L. Verhulst 263, terwijl de nieuwe koning met 258 genoe gen moest nemen. De uitslag luidt als volgt: 1 W. de Schrijver koning 4770 pnt. 2 A. de Poor ter 4765, 3 A. Beerens 4747, 4 G. de Groote 4726, 5 P. Bruggeman 4711, 6 L. Verhulst 4702, 7 L. Willems 4671, 8 J. de Groote 4638, 9 v.d. Plasse 4595, 10 R. Benjamins 4540. II A. Buick 4502, 12 A. Triou 4473, 13 G. Boonman 4408, 14 Ad. Caudron 4391, 15 Ad. Sanderse 4389, 16 H. Ver steeg 4210, 17 F. Douwsma 3902. De burgemeester van Vlissingen is voornemens inzamelingen van voor vo gels geschikt voedsel te doen houden. De nood is in de vogelwereld zeer hoog ge stegen. Op het ogenblik dreigen onge veer 3000 vogels bij Rammekenshoek te verhongeren. Om deze actie te doen sla gen roept de burgemeester de medewer king in van onderwijzers en onderwijze ressen, leerlingen der scholen en van de overige burgers van Vlissingen. Een ophaaldienst zal zo goed mogelijk worden georganiseerd, opdat de mensen niet dikwijls naar de deur moeten gaan. Het voedsel kan echter ook aan geestdrif tige kinderen meegegeven worden. Mel dingen van groepen noodlijdende vogels in de omgeving van Vlissingen worden gaarne ingewacht bij het bureau Alge mene Zaken, stadhuis Vlissingen. Tel. 011843651. Mogelijke geldelijke bijdra gen kunnen gestort worden op rekening nummer 12692 van de gemeente Vlissin gen met op het bijstrookje de vermelding „vogelvoeding". (Van onze correspondent) Als gevolg van de vorst zijn de prijzen van verschillende groenten de laatste dagen opnieuw sterk gestegen. Vooral is dat het geval met prei en spruiten. Zo werd in het begin van deze week voor de goede kwaliteit prei tot 2,50 per kg betaald. Behalve voor de binnen landse markt werd er ook veel gekocht voor uitvoer naar West-Duitsland. Dat was ook het geval met de spruiten, waar voor tot dicht tegen 2,per kg werd betaald. Ondanks het slechte weer zijn er toch nog heel wat telers, die spruiten gaan plukken en in de spruitencentra werden er nog tientallen tonnen per veilingdag aangeboden. Ook de prijzen van de uien zijn deze week aangetrokken. De middelkwaliteit doet thans rond 35 cent per kg. Toen eind vorige week de dooi zich aankondig de daalde de prijs tot even boven 30 cent per kg. Daarvoor was ook al 35 cent betaald geworden. De aanvoer van uien gebeurt nu uit de luchtgekoelde bewaarplaatsen. Als het niet al te hard vriest kan hierin worden gewerkt. De uien. die nog buiten in de rennen en kuilen zijn opgeslagen, moeten nu in rust blijven. Ook de prij zen van breekpeen zijn flink aangetrok ken, want voor de goede kwaliteiten hier van wordt rond 20 cent per kg betaald. Ook hiervan is een flinke uitvoer. (Advertentie) a sterke keperdoek prima vochtopnemend ruitdessin in blauw - groen en rood maat 60 x 64 cm. met ophanglus absoluut le keus. KOOP ER HU WAT EXTRA voor de uitzonderlijk lage prijs van BREDA BERGEN OP ZOOM 3 OOSTERHOUT (Van onze redacteur). Binnen enkele weken valt de benoe ming te verwachten van drs. A. J. M. van Roessel, rector van het Jansenius lyceum te Hulst, in gelijke functie aan het Carolus Borromeus-college te Hel mond in Noordbrabant, een industrie stad met bijna 45.000 inwoners. Het afscheid van de Reinaard-stad zal de heer van Roessel straks nemen met gemengde gevoelens, aangezien enerzijds zijn Brabantse geaardheid deze promotie bijzonder aantrekkelijk maakt, doch an derzijds het lyceum te Hulst hem na aan het hart ligt. „Ik heb hier", zo stelt hij het kort en bondig, „altijd een prettig en nauw con tact gekend met bestuur, curatorium, docenten en leerlingen, en daarnast een werkterrein gevonden, waarop ook bui ten het lesrooster nogal wat activiteiten met succes werden ondernomen". De Brabantse geaardheid is dus een van de redenen geweest, waarom drs. v. Roessel deze kans heeft aangegrepen. En zij blijkt meer gebaseerd te zijn op de natuur (bossen in plaats van polders) dan op de medemens. Hoewel natuurlijk het toeven temidden van een uitgebrei de familie- en kennissenkring in de Mei erij en het Peelland eveneens een factor van betekenis is. Evenals de connecties, waardoor hij zich in deze contreien geruggesteund weet. De straks scheidende rector werd n.l. geboren in Schijndel (1920) en toog via de Ruwenberg, het Canisiuscollege en het Gymnasium Augustinianum (Eind hoven) naai* het universitaire studiepad, waarlangs hij in Utrecht zijn doctorale titel in de Nederlandse Taal en Letteren bereikte. In 1948 startte hij zijn leraarsloopbaan aan de middelbare meisjesschool in Box tel en in maart 1949 plaatste hij zich in de gelederen der O.M.O. (Ons Middel baar Onderwijs) als docent aan het St. Joris- en Catharinalyceum te Eind hoven. Na een scheiding tussen deze beide bleef hij verbonden aan laatst ge noemd instituut totdat in september 1958 zijn rectorsbenoeming te Hulst volgde. DRS. A. J. M. VAN ROESSEL gemengde gevoelens (Foto Neelemans, Hulst) De oud-pastoor van Dinteloord P. A. J. van Etten is in de vroege morgen van 8 januari in De Klokkenberg overleden. Pastoor van Etten was ladende aan astma en heeft in oktober 1960 het emeri taat aangevraagd. Het verzoek daartoe was met het oog op zyn gezondheidstoe stand van hemzelf uitgegaan. De dokter had hem geadviseerd de bisschop onver wijld te verzoeken hem van zijn functie te ontheffen. Daarna woonde pastoor Van Etten te Udenhout bij familie met de bedoeling in het St. Felixgesticht te Udenhout te gaan wonen. In augustus was hy nog in de Klokkenberg ter ob servatie en in september vertrok hy weer naar Udenhout. Op 3 januari jl. was hij weer in de Klokkenberg opgeno men en onverwachts is nu het einde ge komen. Pastoor van Etten is op 20 september 1895 te Oosterhout geboren. Na zijn stu dies op het seminarie Ypelaar en te Hoe ven werd hij in mei 1921 tot priester ge wijd. Hij werd benoemd tot kapelaan te Aar denburg. In 1926 werd hij overgeplaatst naar Ossendrecht als kapelaan en vijf jaar later volgde zijn benoeming tot ka pelaan te Wouw, waar hij 12 jaar van zijn priesterleven heeft doorgebracht. Op 1 september 1943 werd hij benoemd tot pastoor te Dinteloord. Ruim 1 jaar later op 4 en 5 november 1944 werden tijdens de oorlog, bij de bevrijding van Dintel oord, de kerk en de pastorie totaal ver woest door bombardementen en spring stoffen van de Duitsers. NT m Tot 1951 werden de godsdienstoefe ningen gehouden in de garage van gebr. Verhagen te Dinteloord. Het was aan de voortvarendheid van pastoor Van Etten te danken, dat deze grote garage tot kerk kon worden ingericht. Ook de Ge reformeerden en Ned. Hervormden maakten op zondag van deze garage ge bruik. In 1949 werd een begin gemaakt met het herstel van de kerk, die in 1951 weer in gebruik kon worden genomen. De nieuwe pastorie kwam in 1955 gereed. Na het vertrek van pastoor Van Etten in oktober 1960 uit Dinteloord is men be gonnen met de herbouw van de toren. Het is altijd een wens geweest van pas- ter worden uitgesteld. - w - i v r'. 'U v.--. -1/ r. yl2S3MÉU!k it- 'y PASTOOR P. A. J. VAN ETTEN toor Van Etten de nieuwe toren nog eens te zien, een wens die helaas niet meer in vervulling is gegaan. Donderdag- en vrijdagavond om zeven uur wordt voor de zielerust van de over ledene de rozenkrans gebeden. Vrijdag avond wordt het stofffelijk overschot van De Klokkenberg naar Dinteloord overgebracht, waar het zal worden op gebaard. Zaterdagmorgen om half elf volgen de plechtige uitvaart en begra fenis. Na een eerste proefdropping, die maan dagmiddag plaats vond, is de voederactie van de Koninklijke Luchtmacht van Ypenburg uit dinsdag op gang gekomen. Van elf uur tot kwart over twaalf en 's middags van twee uur tot half vier hebben telkens twee Beavers zakken met brood, peulvruchten en granen (haver, gerst en boekweit) afgeworpen boven plaatsen in het Biesbosch-gebied, waar grote vogelconcentraties waren waarge nomen. Naar verwachting zullen de Bea vers vandaag weer opstijgen om de in nood verkerende vogels bij te staan in hun strijd om het bestaan. De eerste vluchten zullen half tien beginnen. Zoals bekend, zouden de voedervluchten van Ypenburg uit reeds vrijdag jl. zijn begonnen. Wegens gevaar van ijsafzet ting op de vleugels moest cje actie ech- In samenwerking met de streekverbe- teringscommissie Koewacht en omgeving en enkele landbouwstudieclubs in Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen heeft de kring Hulst van de NCB een vergadering be legd op dinsdagmiddag 15 januari om twee uur in De koning van Engeland. Mr. H.B. Bouwman, secretaris van de grondkamer voor Zeeland, zal spreken over de huidige pachtprijzen en ir. C.A.J. van Schendel, directeur-secretaris van de NCB, houdt een inleiding over het ge mengde bedrijf in deze tijd. De twee matrozen H. B. en B. van de E., uit respectievelijk Den Helder en Amsterdam, die een dezer dagen 's avonds de bloemetjes buiten zetten in Bergen op Zoom, hebben maar korte tijd plezier gehad van een bromfiets, die zij hadden gestolen in de Potterstraat. Toen name lijk een dodelijk verschrokken eigenaar, L. van E. uit Huybergen op het politie bureau aangifte kwam doen van de ver- m;ssing, werden onmiddellijk de twee po litiewagens, die patrouilleerden in de stad, gewaarschuwd. De bemanning van een van de wagens merkte de betreffende bromfiets al gauw op voor een café. Tevoren had de be manning van de andere wagen twee ma trozen zien rondrijden op een soortge lijke bromfiets als het gestolen exem plaar. In het café, waarvoor de gestolen bromfiets stond geparkeerd, werden in derdaad twee matrozen aangetroffen, die toen maar gauw werden ingerekend, terwijl de bromfiets in beslag werd ge nomen. Op het politiebureau werd de brommer aan de eigenaar teruggegeven, terwijl de twee matrozen werden over geleverd aan de plaatselijke Kon. Ma rechaussee. Nog steeds zijn er „verkopers" die misbruik maken van de offervaardig heid van de Brabantse bevolking en die de provincie afstropen met zogenaamd door blinden gemaakte artikelen, die zij dan ver boven de normale prijs aa nde man trachten te brengen. De Stichting Provinciale Blindencommissie Noord- Brabant wil derhalve ieder nog eens waarschuwen voor deze malafide ver koop. Alleen het ieder welbekende wet tig gedeponeerde waarmerk garandeert echt blindenwerk. Wanneer iedereen hier op let kan de malafide verkoop een halt toegeroepen en kunnen de blinden beter geholpen worden. Gisteren, op drie dagen na een Jaar na zijn installatie is burgemeester mr. F. Huber, met zyn vrouw en vyf kinderen in Goes komen wonen. Gisterenmiddag arriveerde de verhuis wagen uit Tilburg voor het pand West- wal 31. Het van buiten gezellig aan doende, van binnen ruime, maar vrij oude huis, dat een tijdelijke huisvesting voor de burgemeester en zijn gezin be tekent, was van te voren gelukkig door enkele dames van boven tot beneden schoongemaakt. De verhuizing verliep vrij vlot. Er waren vele hulpvaardige handen. De slaapkamers van de kinde ren werden het eerst op orde gebracht. Burgemeester Huber heeft de kinderen (twe jongens en drie meisjes) gister avond per auto vanuit Tilburg opge haald. Een treinreis werd voor de klein ste van de jongens niet verstandig ge acht, omdat deze pas uit het ziekenhuis (oorontsteking) is gekomen. De drie oud ste kinderen zullen vandaag waarschijn lijk al voor het eerst naar de herv. la gere Prinses Beatrixschool gaan. Het gezin Huber kon het huis pas la ter betrekken dan aanvankelijk werd verwacht. De eerste opzet was voor de feestdagen te verhuizen. Er kwam echter iets tussen. Mevr. Huber-Schneider vertelde ons gisterenavond blij te zijn, dat zij nu ein delijk in Goes woont. Zij kent nog niets en praktisch niemand in Goes. Bij alle verhuiswanorde. die gisterenavond nog in de woonvertrekken heerste, toonde de kanariepiet van een van de kinderen bij zonder goed gehumeurd te zijn.. Omdat hij eindelijk naar Goes gekomen was? Dat bleek niet de oorzaak te zijn. Het diertje heeft altijd het hoogste en vro lijkste woord. (Van onze redacteur) Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben goedkeuring gehecht aan het meerderheidsbesluit van de raad van Goes het pand J. A. van der Goeskade 73 te laten verbou wen tot ambtswoning voor de burgemeester en hiervoor een kre diet van 56.500,- uit te trekken. De raad verwierp daarmee het voorstel van de drie wethouders van Goes het verbouwingsplan aan de v.d. Goeskade te laten varen en een nieuwe ambtswoning te laten bouwen; een voorstel, dat alleen bij drie van de vier PvdA-fractie- leden weerklank vond. P.B.N.A. Geslaagd voor: Bouwkundig Uitvoerder deel 1: C. J. Halters te Breda; Meubeltekenaar, deel 1: A. L. L. C. E. Antheunis te Axel; Be- tonbouwkundig Opzichter (tekenaar) deel 1: J. Rasenberg te Terheijden; Ad- spirant Staalbouwkundig Tekenaar; A. A. de Bok te Made; D. A. Vos te Geer- truidenberg; Hoger Technisch Basis examen Werktuigbouw: J. P. van der Est te Halsteren; J. C. Stoop te Breda; J. M. W. Beljaars te Zevenbergschen- hoek: A. M. Martens te Etten-Leur; C. J. Vissers te Raamsdonk; Uitgebreid Technisch Basisexamen Werktuigbouw: A. A. van Eetveldt te Sluiskil; G.A. Ros te Breda: H. M. Keur te Breda; Hoger Technisch Basisexamen elektrotech niek: J. H. van Seeters te Geertruiden- berg; J. J. C. Zijlmans te Geertruiden- berg; A. J. de Wit te Dongen; A. M. de Jongh te Geertruidenberg; T. M. A. Hes- sing te Geertruidenberg; A. H. W. Mus ters te Geertruidenberg; Uitgebreid Technisch Basisexamen Elektrotech niek: J. J. Broenen te Gilze; J. C. Nieu- wenbroek te Breda; Basisexamen Tech nisch Chemicus; A. O. Vermoet te Sluis kil. Morgen, donderdag 10 januari, zijn de tijden van de hoogwaterstanden in de provincie Zeeland als volgt: Hansweert 3.02 en 15.31; Vlissingen 1.55 en 14.18 uur; Terneuzen 2.24 en 14.52 uur; We- meldinge 3.37 en 15.59 uur. TERNEUZEN L/Uxor 20 uur Porgy en Bess, 14 OOSTBURG Ledel 20 uur Maciste, overwinnaar, 14 J. TERNEUZEN Lux or 20 uur Porgy en Bess, 14 ANTWERPEN KVO 20 uur De Toverfluit

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 2