t een' aan SJASSEN I Zn. WAT GAAT GEBEUREN IN KONGO? Tsjombe terug in eigen hoofdstad Maar al Bunche was vertrokken... uïtkpty P. y. d. A.-kritiek op minister Luns juridische faculteit te Tilburg Plannen Holland-Festival krijgen vorm VIER KINDEREN BIJ BRANDGEDOOD PORTRET VAN EEN PRINS Atoommacht in 2e Kamer SURTEES •ERLAND Scheuren in YN-beleid IK TREED DIT JAAR ECHT AF Vele en velerlei manifestaties Defensie 52 miljoen minder kkige zege AARKTEN ERSTANDEN edkoop DAGBLAD VOOR ZEELAND Tweede Kamer over K.L.M. vraagt nota INTERPELLATIE IN SENAAT Londen niet gelukkig Spaakde diplomaat In kaart van Moskou Katholiek protest Springstof bij Union Minière Naar Brussel Adenauer rr n Meer wind LUNS WOND ZICH ZICHTBAAR OP 90.000 bezoekers De manifestaties Sittard onderscheidt Toon Hermans Harenkarspel Brand vernielde helft van bejaardenhuis jian John Surtees heeft in iGrote Prijs van Nieuw- Innen, doeh de overwin- vroegere motorkampioen l doordat alle belangrijke gedwongen zagen op te motorpech. ■ders legden op alle an- ldan de eerste beslag. De Juwers kregen enige corn ier getuige van te zijn hoe pmpioen Graham Hill zijn voor hij een ronde voor strijd raakte doordat zijn onklaar raakte. De lid Bruce Mclaren draaide lan 4.29.5 de snelste ronde I maar in de 22ste ronde jietank van zijn Cooper de jiet voor Mclaren gebeurd. flt uitgeprobeerd en gecon- experts, zoals op deze foto te zien is. ïuari 1963 Groenten p.kg. ■115. All 98. BI 101-109, Bil 10-91, spruiten All 81-117, vie II 79-95, afw. 89, prei •de kool All 23, BI 34-40, kool II 9-16, groene sav. Bil 9, afw. 18-22, gele sav. •erenkool II 17-54, afw. 38, 4.50-14, uien II 30-36, stek ij 4; p. st.: knolselderij afw. M 7 januari Tarwe 17 ar kwaliteit tot f 33,50. De- ïco bestemming per auto; olgens monster tot f 28,50 ilgens monster tot f 26,25 ilgens monster tot f 25.50 ten, franco Rotterdam; gr. nster f 47-53, schokkers op bruine banen boerensch. t f 125. 7 jan. Klei-aardappelen aarts voor het binnenland: ,75; klei-aardappelen 35 mm itje 14-50-16.50, voer-aardap- Export geen not. door ligheden, binnenlandse han- Prijzen berekend per 100 kg lelsvoorwaarden, vastgesteld aop van consumptie-aardap- ;on, schip of auto. Lm 7 januari Totale aan- tte koeien en ossen 1658, prijzen: vette koeien 255-258 30. varkens lev. gew. 190, koeien aanvoer ruim, han zen gedrukt, prima's boven aanvoer tamelijk, handel prijsh., prima vleesvarkens achtzeugen 1.48-1,50 p. kg. )6 1), Rheinfelden 175 ?im 210 onv., Straatsburg xau 349 (4-9), Plochingen inheim 158 (4-6), Steinbacn inz 169 (4-7). Bingen 101 99 (4-3), Trier 219(4-37), (4-24), Keulen 68 (4-1). 4-6). -45), Nijmegen 627 (4-5), nv.f Eefde IJssel 370 45), ast tot Deventer, Monsin jrgharen 4001 38), Bel- Grave beneden de sluis 103e JAARGANG No. 24176 Uitgave: N. V. Uitg. Mij. Neerlandia Directeur: E. H. B. Brader. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: J. M. A. C. v. Dongen, C. J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. M. Mes, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. M. Vercauteren, L. J. v. 't Westende. Bureaus: Breda - Reigerstraat 16 - Tel. 22341 (5 lijnen) - Postgiro 1114111 Voor God, Koningi* cm Vaderland ajgblaff WOENSDAG 9 JANUARI 1963 A.bonnementsprijs f 8,05 per kwartaal, excl. f 0,20 incasso; f 9,25 per post excl. 0,35 incasso 1 0,62 per week Prijs van buitenlandse abonnementen op aanvraag. Losse nummers 15 cent. Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0,42 per mm (Ing. Med. f 1,05). Bij contract aanzienlijke reductie. Volledi ge tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. ItoTau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES. Klokstraat 1 - telefoon 6252 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST. Steenstraat 14 - telefoon 2377 (Bjjbureaus: Terneuzen: IJsbaanstraat 24 - telefoon 2601 - OOSTBURG Nieuwstraat 41 - telefoon_2893)_ Mevr. Tsjombe bij haar aankomst te Brussel (Van onze parlementaire redactie) De Tweede Kamer heetf op suggestie van prof. Vondeling (P.v.d.A.) aan de regering een korte nota gevraagd over de gang van zaken bij de KLM. De nota zou deze week nog moeten verschijnen. Zou de regering daar geen kans toe zien dan zou prof. Vondeling komende donderdag over een en ander mondelin ge vragen stellen aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Finan ciën. De Kamer heeft voorts de communist Bakker verlof verleend de minister van O. K. en W. te interpelleren over de weigering van de regering de C.P.N. bij de komende verkiezingsstrijd politieke zendtijd te verlenen. De Eerste Kamer heeft senator Sam- kalden (P.v.d.A.) toestemming verleend de minister van Buitenl. Zaken vragen te stellen over het regeringsbeleid in zake de benoeming van de heer D. p Spierenburg tot hoofd van de gecombi neerde Nederlandse permanente verte genwoordiging bij de E.E.G. en Euratom te Brussel, De heer Spierenburg was, zoals bekend, vice-president van de hoge autoriteit van de E.G.K.S. Er zal nog na der een datum bepaald worden voor de ze interpellatie. President Moise Tsjombe van Katanga is gisteren naar Elisa- bethstad teruggekeerd. De plaatsvervangend secretaris-generaal van de V. N., Ralph Bunche, die - zoals gemeld - zondag al te kennen had gegeven geen contact meer te willen hebben met Tsjombe, vertrok enkele uren eerder dan hij van plan was uit Elisabethstad naar Leopoldstad. Aldus voorkwam hij een onderhoud niet de voor de V. N. en president Adoela van Kongo en recalcitrante heer Tsjombe. DE TWEEëNDERTIG leden van een Russische godsdienstige sekte uit het Si berische dorp Tsjernogorsk, die vorige week op de Amerikaanse ambassade om bescherming kwamen vragen, zijn het afgelopen weekeinde in hun dorp terug gekeerd. Zij werden direct na aankomst aan de zorgen van de plaatselijke partij functionarissen toevertrouwd. OOSTDUITSE politiemannen hebben dinsdag nabij de Berlijnse muur huizen opgeblazen om te voorkomen dat men sen via deze panden naar het Westen zullen vluchten. DE WESTDUITSE regering zal overwe gen of zij premier Kroestjev voor een bezoek aan West-Berlijn zal uitnodigen, als deze volgende week in Oost-Berlijn het zesde congres van de Oostduitse communistische partij bijwoont. BIJ EEN inbraak in een juwelierszaak in het hart van Bremen zijn diamanten en edelstenen ter waarde van 200 000 mark gestolen. DRIE AMERIKAANSE soldaten zijn dinsdag verdronken toen het gepantser de personeels voertuig, waarmee zij de rivier de Rijn overstaken, zonk. Vijf an deren wisten zich te redden. DRS. J. H. GISPEN heeft om gezond heidsredenen per 31 december 1962 ont slag genomen als lid van de raad van commissarissen van de Algemene Kunst zijde Unie N.V. IN HET zuiden staat de heer J. M. Wil- lems op de eerste plaats van de P.v.d A - lijst voor de komende Tweede-Kamer verkiezingen. Tsjombe zelf was van zijn hoofdkwar tier te Kolwezi naar Kipoesji gevlogen en vandaar had hij zich per jeep naar de Katangese hoofdstad begeven. Hij heeft, zegt men, van de V.N. alle waar borgen voor zijn veiligheid ontvangen. Dat Bunche vroeger vertrok dan was voorzien zou, zegt men, geschied zijn om Tsjombe alle mogelijke bewegingsvrij heid te verlenen. Hem zou. volgens deze zelfde zegslieden, de post van provin ciaal Kongolees president worden toe vertrouwd. Na een oriënterend gesprek met andere waarnemers in Elisabeth stad dan de vertrokken Bunche, zou Tsjombe terugkeren naar Kolwezi. Enerzijds dus berichten over een vol slagen verbroken contact van de zyde van de V.N. met Tsjombe, anderzijds berichten over een „laatste kans" voor Tsjombe. Hoe dit zij: vaststaat, dat de militaire actie van de troepen van de V.N. (die, zoals gemeld, vlak na Kerst mis oprukten), scheuren heeft geopen baard in het Kongobeleid der V.N.-part- ners. Engeland is, volgens zegslieden in Londen, bezig de scheuren in zijn Kon- gopolitiek te dichten, om te verhinde ren dat het tot een open breuk met de Verenigde Staten komt. Volgens deze gezaghebbende bron is het Engeland bepaald niet naar de zin, dat de V.N. opnieuw geweld hebben gebruikt en is men in Londen allerminst gelukkig met de rol van Amerika in deze kwestie, vooral wat betreft de wapenhulp. die de Kongolese premier Adoela van Washing ton zou krijgen. De Belgische minister van Buitenland se Zaken, Spaak, bevindt zich in een moeilijke situatie. Gisteren heeft hij te Brussel herhaald, dat hij de militaire actie in Katanga niet goed kan keuren. Spaak weigerde echter de V.N. alle schuld voor die militaire operaties te ge ven Wel noemde hij het een „ernstige zaak' dat secretaris-generaal Oe Thant moest verklaren, dat er gebrek aan co ördinatie bestaat tussen de V.N. in New York en de V.N.-autoriteiten in Kongo. De in de oppositie zijnde Belgische libe rale partij heeft erop aangedrongen het optreden van de V.N. in Katanga „open lijk af te keuren". Intussen heeft Michel Struelens, het hoofd van de Katangese „informatie dienst" in de V.S. verklaard, dat Tsjom be zich niet zal overgeven aan de V.N.- st rijd krach ten, maar „tot de dood zal blijven vechten". Struelens besloot zijn verklaring met erop te wijzen, dat de communisten verwachten, dat zij op lan ge termijn profijt zullen trekken van de toestand in Kongo, nadat Katanga zal zijn gevallen en chaos zal zijn ontstaan. De vicaris-generaal van Elisabethstad, mgr. E. Kilesjie, heeft volgens in Brus sel ontvangen berichten een krachtig protest gezonden aan de V.N.-autoritei-, ten in Kongo tegen „de openlijke schen ding door V.N.-soldaten van internatio nale verdragen en onaantastbare regels van de moraal, die gelden in de be schaafde landen". Mgr. Kilesjie neemt in dit protest, vol gens het Belgische nieuwsbureau „In- bel", stelling tegen de „ontwijdingen, heiligschennis en gewelddaden", door V.N.-militairen bedreven in een kerkge bouw en „het vermoorden van onschul dige burgers, verkrachtingen, plunderin gen en diefstallen". In het protest wordt onder meer mel ding gemaakt van beschietingen van zie ken in een hospitaal door Ierse mili tairen en het vermoorden van een vrouw in aanwezigheid van haar kinderen door Ethiopische soldaten. Ook worden de V.N.-militairen be schuldigd van het doden van ongeveer j honderd Afrikanen en worden in het protest voorbeelden aangehaald van verkrachting. De „Union Minière" zei in een te New York uitgegeven communiqué, dat Ka tangese gendarmen ladingen springstof hebben geplaatst naby de dammen en krachtcentrales in Kolwezi (Katanga). In die verklaring staat dat drie kwart van do door waterkrachtcentrales opge wekte energie voor Katanga verloren zou gaan indien de dammen en kracht centrales zouden worden verwoest. De verwoesting zou de genadeslag beteke nen voor de Katangese en de Kongolese economie. De Katangese gendarmerie heeft de mijnen en fabrieken volledig in haar macht, volgens de verklaring. De vrouw van president Tsjombe van Katanga is in gezelschap van haar drie jarig dochtertje Chantal te Brussel ge arriveerd. Tevens kwamen mee de ver loofde van Tsjombes oudste zoon Jo seph, die in Antwerpen studeert, en de vrouw van de Katangese minister van defensie, Joseph Yav, die haar dochter tjes Marie-José en Georgette op de arm droeg. De Westduitse bondskanselier Kon rad Adenauer heeft voor de eerste maal in het openbaar zijn vast voor nemen om in de loop van het jaar af te treden bekendgemaakt. UPI-verslaggever Bernard Lescre- nier vroeg hem of hij op zijn 88e ver jaardag 5 jan. 1964 nog in func tie zou zijn. „Hoe komt u op het idee?", ant woordde de 87-jarige kanselier. Waarop Lescrenier verklaarde dat er mensen waren die er aan twijfel den of hij dit najaar werkelijk zou aftreden, zoals zijn medewerkers in december jl. hadden aangekondigd. „Nee, u kunt ervan verzekerd zijn dat dat niet gewijzigd zal worden", zei Adenauer. Gisternacht zijn in Nieuw-Vennep bij een felle brand in de ouderlijke wo ning vier kinderen van de familie H. Hol, een elfjarige jongen, een tienjarig meis je, een achtjarige jongen en een baby van zes maanden, om het leven gekomen. De brand werd om half drie gemeld. De brandweer uit Haarlemmermeer, Hoofddorp en Nieuw-Vennep bestreed de brand, die woedde in het woonhuis an nex horgelogewinkel aan de Hoofdweg in Nieuw-Vennep. maar kon niet voor komen dat het huis nagenoeg geheel af brandde. Het perceel ernaast liep schade op. De ouders van de kinderen zijn gered; de vader heeft echter bij een poging om zijn kinderen te redden ernstige brandwonden aan gezicht en rechterarm opgelopen, zodat hij moest worden opge nomen in het ziekenhuis. Het zal nog wel enkele dagen duren voordat er enige resultaten komen van het onderzoek dat wordt ingesteld naar de oorzaak van deze brand. De vader van de omgekomen kinderen heeft nog geen verklaring kunnen afleggen. Vast staat wel, dat de brand niet is ont staan ten?'" van kortsluiting of een butagasinstallatie. Het totaal uitgebrande woonhuis annex horlogewinkel. Het belendende perceel liep zware schade op. Verwachting van het K.N.M.I. tot vanavond, opgemaakt gisterenavond 23.15 uur: In het noorden van het land weinig bewolking en droog weer bij matige en in de ochtend plaatselijk strenge vorst. In het zuiden van het land be wolkt met af en toe wat lichte sneeuw bij lichte tot matige vorst. Matige tot krachtige en later nog iets toenemende oostelijke wind. Verwachting van Ukkel: Vrij koud weer met maximumtemperaturen van min twee in het westen en min zes in het oosten des lands. Plaatselijk mist zen6en we'n'S sneeuw bij tussenpo- X?nidsa«g: /on onde* 1648 uur- Maan op 15.36 uur. Morgen: zon op 8,46 uur. Maan onder 8.09 uur. In een Londense kunsthandel is een schilderij te koop, waarop prins Philip, de 41-jarige gemaal van koningin Eli zabeth. staat afgebeeld in onderkle- ding, sokken, sokophouders en zwarte schoenen. Rondom liggen als een stil leven verscheidene kledingstukken, zo als uniformen voor de marine en de padvinderij, alsmede uitrusting voor sportbeoefening. De schilder van het doek, de 22-jarige Barry Fontani, hoopt voor zijn kunstwerk 475 gulden te krij gen. Op de eerste dag, dat het portret te bewonderen was, toonde het pu bliek veel belangstelling, maar geen neiging tot kopen. (Van onze parlementaire redactie) Het vraagstuk van oorlog vrede staat weer centraal bij (Van onze parlementaire redactie) De bijzondere economische ho gescholen te Tilburg en Rotter dam uit te breiden met een door de overheid erkende en bekostig de juridische faculteit is het doel van een wetsontwerp dat minister Cals (O., K. en W.) bij de Twee de Kamer heeft ingediend. Uit de memorie van toelichting blijkt, dat minister Cais denkt aan een juridi sche opleiding, die op basis van de nor male studie van het Nederlands recht de bijzondere mogelijkheden voor spe cialisatie zal bieden, waarvan bij een economische hogeschool kan worden ge. bruik gemaakt. Bedoeld wetsvoorstel heeft, gelijk ge- begrotingsbehandeling van buiten landse zaken, die gisteren in de Tweede Kamer is begonnen. Bij zondere aandacht kregen de more le toelaatbaarheid van het gebruik van atoomwapens alsook het Fran se verlangen naar een eigen atoom slagzwaard. De Kamer bleek het in meerderheid er over eens, dat het gebruik van kernwapens als uiterste middel in een verdedi gingsoorlog geoorloofd is. Wat de eigen Frans© atoommacht be treft waren de meningen verdeeld. Vond de socialist Goedhart het vanzelfspre kend, dat Amerika ook voor de verdedi ging van West-Europa kernwapens zal gebruiken, dr. Schuijt (K.V.P.) had op dit punt vele twijfels. Als Amerika West-Europa met kernwapens te hulp komt, riskeert het zelfvernietiging, zei hij. Dr. Schuijt achtte het gevaar reëel, dat Amerika Europa tot een atoomvrije zon© zal verklaren. In dat geval zou Europa wel eens prijsgegeven kunnen worden aan „beperkte conventionele oorlogjes", die de oude wereld, gezien de Russische overmacht op het gebied van de conventionele bewapening, bij stukjes en beetjes in Russische handen zou spelen. Hierin zou Amerika nooit berusten, oordeelde evenwel de- heer Goedhart (P.v.d.A.). „Berusten in het verlies van West-Europa aan Rusland zou voor Amerika zelfmoord beteke nen". Dr. Schuijt voelde overigens meer voor een eigen Europese atoommacht dan voor de plannen van president De Gaulle terzake. Hij drong aan op een diepgaand overleg over deze kwestie in Europees en Atlantisch verband. Op de duur is een uitbreiding van de atoom club toch niet tegen te houden, meende de K.V.P.-afgevaardigde. De kamer greep deze laatste begro tingsbehandeling van minister Luns aan om de bewindsman te danken voor wat hij in zijn tienjarig ministerschap ten meld, reeds deel uitgemaakt van een wetsontwerp dat in april '61 werd inge diend. In dit wetsontwerp was ook ver disconteerd het voorstel in Enschedé een nieuwe technische hogeschool op te rich ten. Bij de behandeling in de Tweede Kamer werd echter het onderdeel be treffende de juridische faculteiten voor Rotterdam en Tilburg uit het wetsont werp gelicht. De Kamer gaf er de voor keur aan dit voorstel te behandelen in samenhang met de iets eerder ingedien de nota over de uitbreiding van het we tenschappelijk onderwijs. Aangezien de behandeling van die nota voorlopig niet zal kunnen plaatsvinden en het de rege ring wenselijk voorkomt, dat de wette lijke basis voor de verwezenlijking van de uitbreidingsplannen der beide eco nomische hogescholen op korte termijn tot stand komt, is thans het daartoe strekkend voorstel alsnog bij een af zonderlijk wetsontwerp ingediend. Aan de viering van het hon- derdvijftigjarig bestaan van de Staat der Nederlanden in 1963 zal ook in het programma van het „Holland Festival" voor dit jaar aandacht worden geschonken. Het ligt namelijk in de bedoeling dat, in het kader van de Holland Fes tival manifestaties een tentoon stelling over 150 jaren schilder kunst in Nederland zal worden ingericht. Ook staat een toneelavond op het programma, waarop een toneelstuk van Herman Heyermans voor het voetlicht zal worden gebracht. Een combinatie van Nederlandse toneel spelers en -speelsters uit verschillende toneelgroepen zal een werk van Heyermans uitvoeren onder regie van Albert van Dalsum. Nog niet is bekend welk stuk hier voor zal worden gekozen en ook is de plaats van opvoering nog niet bekend. Het voorlopig programma voor het komend festival, dat plaats zal hebben van 15 juni tot 15 juli. vermeldt reeds nu vier opera-uitvoeringen, negen concerten, het optreden van kamerko ren en kamerorkesten, twee liederen- recitals, een balletoptreden, toneel voorstellingen, een internationaal or gelconcours, een filmfestival en ten toonstellingen. Het vorig jaar trok het „Holland Festival" een aantal van 90.000 bezoe kers. De festivalconcerten werden in 1962 buitengewoon slecht be-zocht, zo is gisteren meegedeeld op een in Den Haag gehouden persbijeenkomst. Het vreemdelingenbezoek aan de Festival manifestaties was in Amsterdam groot, de belangstelling van vreemde lingen voor Festivalavonden in Den Haag (Scheveningen) daarentegen was steeds bijzonder gering. Het bestuur van de stichting „Holland Festival" zal er naar streven, dat de spreiding van de manifestaties, zoals dit reeds ge beurt via de radio, ook door de Ne derlandse televisie zal plaatshebben. Het voorlopig programma voor het „Holland Festival 1963" vermeldt de opvoering van de opera's „Falstaff" van Verdi, „Monsieur de Pourceaug- nac" van Frank Martin, de „Rusalka'" van Dvorak en „Der Fliegende Hollan der" van Wagner. Aan de festivalconcerten wordt me dewerking verleend door het Bcrlijns Philharmonisch Orkest, het Concert gebouworkest, het Haags Residentie orkest. het Radio Philharmonisch Or kest en het Rotterdams Philharmo nisch Orkest. Het Nederlands Kamerorkest en „The Bath Festival Chamber Orches tra" zullen eveneens concerten verzor gen, het laatste onder leiding van Yehudi Menuhin, die tevens als solist zal optreden. Voorts treden in de festi- valmaand op het ensemble „Benedetto Marcello Strings", het blazersensem ble van het Concertgebouw, het Dan- zi-quintet en het ensemble „New York pro musica". Aan de liederenrecitals zullen medewerken Teresa Berganza en Felix Lavilla en Peter Pears en Benjamin Britten. Het Nederlands Na tionaal Ballet onder leiding van Son ia Gaskell brengt een speciaal festival- programma. Toneelvoorstellingen ontbreken even min op het voorlopig programma voor het festival. Contracten zijn afgesloten met de „Compagnie Roger Planchon" uit Frankrijk, het „Burgtheater" uit Wenen en de pantomimegroep „The theatre on the Balustrades" uit Praag. Het internationaal orgelconcours heeft plaats in Haarlem en in Alk maar. De festivaltentoonstellingen zul len worden gehouden in Amsterdam (Rijksmuseum en Gemeentemuseum), in Den Haag (Mauritshuis en Ge meentemuseum) en in Rotterdam (Mu seum Boymans/van Beuningen). bate van ons land heeft gedaan. De so cialist Goedhart liet echter in dit koor van lofzangzingers een dissonant horen. Hij had wel waardering voor de „zwier", waarmee mr. Luns zijn taak vervult, maar voor het overige vond hij hem als minister mislukt. Hij verweet mr. Luns een persoonlijke publiciteit na te streven, „die meer bij een filmster dan bij een minister van buitenlandse zaken past". Mr. Luns zou voorts het contact met het parlement hebben ge schuwd en in de Nieuw-Guinea- affaire de buitenlandse machtsver houdingen verkeerd hebben beoordeeld. De socialistische afgevaardigde, die overigens zelf ook weinig van d© poli tiek van president De Gaulle moest heb ben, wreef mr. Luns bovendien een anti- Frankrijkcomplex aan. De heer Goed hart stelde minister Luns tenslotte ook verantwoordelijk voor de magere re sultaten van het Nederlands-Duits ver drag. Nederland heeft met een veel te geringe vergoeding (f 125 miljoen) voor de nazi-slachtoffers genoegen genomen, riep hij. Deze tirade werd besloten met de opmerking, dat hoe de komende ver kiezingsstrijd ook zal uitvallen, minis ter Luns in ieder geval op buitenlandse zaken het veld dient te ruimen. Mr. Luns. die zich bij dit nogal over trokken verhaal zichtbaar zat op te winden, krijgt vandaag gelegenheid de heer Goedhart van repliek te dienen. Donderdagmiddag om half vier wordt te Sittard ten gemeentehuize door de burgemeester, de heer H. Dassen, aan Toon Hermans officieel de zilveren legpenning van de ge meente Sittard overhandigd in een korte plechtige bijeenkomst in de burgemeesterskamer van het ge meentehuis. Toon Hermans, oud-Sittardenaar, werd de gemeentelijke onderschei ding verleend om zijn grote verdien sten niet alleen voor Sittard en Lim burg maar voor het gehele land als kleinkunstenaar. (Van onze parlementaire redactie) Door het wegvallen van de taak van de krijgsmacht op Nieuw-Guinea kan de begroting van het ministerie van De fensie verminderd worden met 52 mil joen gulden. Dit heeft minister Visser (Defensie) de Tweede Kamer meegedeeld in een door hem ingediend wyzigingsvoorstel op zijn begroting. Maandagmiddag heeft een brand de helft van het rusthuis voor bejaarden „Hornhoeve" te Dirkshorn gemeente Ha- renkarpsl (tussen Den Helder en Alk maar) vernield. Doordat de brandputten bevroren waren, kon de brandweer van Harenkarspel niet tijdig ingrijpen, zodat het snel om zich heen grijpende vuur m korte tijd het oude gedeelte van het ruisthuis. waarin twaalf van de vieren twintig bejaarden verpleegd worden, to taal vernielde. Er kon niets van de in boedel worden gered. Het nieuwe gedeelte van het tehuis, waarin eveneens twaalf bejaarden woon den, bleef gespaard, doch kan voorlopig niet worden verwarmd. De bejaarden konden worden gehuisvest in het rust huis St.-Jozef te Tuitjehorn. in een be jaardentehuis te St.-Maarten en verder by familie en kennissen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 1