DE SCHADUW —VAN DE TIJD Zwart o p Wit Pravda roept op tot de grote, Rode eenheid Minter en Hinter en de dolende Zozer Man „brengt vrouwen- programma van K.R.O. j Half Nederland kan nu naar t.v. kijken j Kijk naar Terugblik Chef'ariite 4 Christopher Landon 1 OSRAM Rebellie' op de Canberra E' E ^o^ezegd Nog geen zekerheid over t.v.-reporlagc Rcims-Feijcnoord Reis naar Amerika voor opstel Luister naar Radioprogramma 's 4-voudige combinatie, een wetenschappelijk succes! Televisieprogramma 's Stem-feuilleton Arbeidsongeval eist één dode China openlijk gelaakt Russen plunderen Tristan da Cunha DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 8 JANUARI 1963 D e heer Carl van de Ploeg, oud-direc teur van N.V. Cinecentrum te Hil versum is aangewezen om te beginnen op donderdagmiddag 24 januari a.s. het vrouwenprogramma van de KRO tv te presenteren. Dit nieuwe programma draagt tot titel „Driekwart in de middag". Deze titel slaat op de drie kwartier van deze eenmaal in de maand te houden uitzending. De regie en sa menstelling van dit vrouwenprogram ma is in handen van mevr. Tineke Not- ten-Roeffen uit Eindhoven. Die al zes jaar als tv-regisseur bij de KRO tv sectie in dienst is en daarvoor bij de sectie radio van onze katholieke om roep. en belangrijk deel van dit nieuwe programma wordt in beslag geno men door documentaires, waarin niet de aandacht wordt gevraagd voor de dagelijkse beslommeringen maar voor onderwerpen waarmee de huisvrouw, die toch al zo sterk gebonden is door haar gezin, de blik kan verruimen. Op de werkagenda staan o.a. onderwer pen als de invloed van de vrouw op de reclame en de invloed van de recla me op de huishoudelijke inkopen. Voorts worden de gevaren in huis, zo als een onbeschermd stopcontact, niet geaarde apparaten, wankele kelder- trapjes en te lage vensterbanken, waardoor de kinderen uit het raam kunnen vallen, besproken. Ook de invloed van de vrouw op de arbeid en het humeur vanhaar man, zal een gespreksonderwerp vormen. Bo vendien ligt het in het voornemen van mevr. Notten-Roeffen om in deze programma's korte interviews op te nemen met bekende en onbekende fi guren. Dan is er nog een filmpje op genomen met een zogenaamde verbor gen camera over de reacties van een vierjarig meisje „getiteld" de beleve nissen van Katrien". Als sluitstuk fungeert een kort muziekfilmpje. Dit programma wordt voorafgegaan door een journaal, dat de KRO in samen werking met de NCRV zal opnemen en dank zij deze coördinatie dus om de veertien dagen op het beeldscherm te zien zal zijn. De tv secties van de VARA en de AVRO hadden geen belangstelling voor dit journaal en verzorgen hun eigen vrouwenpro gramma's. Dit is betreurenswaardig, omdat in het andere geval de kijksters verzekerd konden zijn van een weke lijkse uitzending van een specifiek vrouwelijk journaal, waarin wetens waardigheden, interviews en niet te vergeten de nieuwste snufjes op huis houdelijk terrein en modegebied wor den uitgezonderd. Na deze uitzending van de vrouw, welke op elke donder dagmiddag om half drie op de beeld buis verschijnt en een uur duurt, pau zeert men tot kwart voor vier. waarna de kleuters aan hun trek komen Voor de allerkleinsten zendt de KRO te beginnen op 24 januari maandelijks de avonturen uit van kabouter Kasje Kauwgom. Het is een poppenspel van de bekende Arnhemse marionetten speler Henk Walters, die zelf de pop pen vervaardigde. De avonturen van Kasje Kauwgom zijn geschreven door Lea Smulders, die grote bekendheid heeft verworven door haar voor de KRO-radio geschreven kleutervertel lingen en haar talrijke kinderboeken en -verhalen. (••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a Het Centraal Bureau van de Sta- tistiek heeft een rapport uitge- I brachtdat een aantal voorlopige uitkomsten bevat over de kijk- en J luistergewoonten van het Neder-1 landse volk. Dit onderzoek is in l november 1962 gehouden. Een van I de conclusies die direct naar voren j J springt is roei dat de radiobeluiste- ring, speciaal in de avonduren de laatste twee jaren sterk is terugge- lopenLuisterde in 1960 nog een l derde gedeelte van de bevolking naar de radio, thans bedraagt deze groep nog slechts 25 procent. Het aantal TV ontvangers nam in 1962 liefst met 62 procent toe, zodat j nu de helft van alle Nederlanders boven de 11 jaar thuis naar de TV kunnen kijken. In 1960 had slechts een derde van de bevolking de mo- gelijkheid om naar de TV te kijken. Voorts is gebleken dat niet minder dan 70 procent van de toestelbe- zitters elke avond naar Nederland- J se of buitenlandse programma's l kijkt. De gemiddelde kijktijd bleef gelijk ongeacht of men zijn toestel kort of lang bezit; pas na vier jaar i zet de kijker zijn ontvanger wat l minder aan. Het onderzoek beves-1 tigt nadrukkelijk de oude conclusie 5 dat de radio voor hen die thuis naar de TV kunnen kijken, in de avonduren slechts een onderge- schikte rol speelt. Het bezit van een TV ontvanger is in vrijwel alle bevolkingsgroe- t pen sterk toegenomen. Alleen de agrarische bevolking, de gerefor-1 j meerden en de groep van de laag- ste inkomstencategorie blijven nog achter. Het verschil tussen „welge- S stelden" en de andere milieus in de 2 cijfers over de TV is bijnat verdwenen. Weer valt op dat de leidinggevende welgestelden hun TV toestel wat minder aanzetten. t Opvallend is ook dat men on- der de „onkerksen" 56 procent van de TV bezitters aantreft, ter- wijl de „kerksen" het tot 41 pro- S cent weten te brengen. i Toch is het niet waar dat niemand onmisbaar is. Goed, als er een minis ter aftreedt gaat het leven gewoon verder en zelfs wanneer een kabi net valt, blijven de bakkers brood bakken alsof er niets aan de hand is, en dat is er dan ook eigenlijk niet. Mensen van de big business, van wie gezegd wordt aat ze hun maatschap pijen groot gemaakt hebben, ja, dat ze zelf die maatschappijen zijn, kun nen desnoods overlijden zonder dat zo n concern over de kop gaat. Ja, het komt wel voor dat. het heengaan van een handjevol directieleden een maat schappij tot voordeel moet strekken. Maar er zijn mensen die gemist kunnen worden. Dat las ik in mijn (bloed)eigen krant. „Zonder Bert Pai ge zaten radio en TV steeds omhoog" stond er. Ademloos heb ik het gelezen Ik had nooit van Bert Paige ge hoord. Jarenlang heb ik naar de ra dio geluisterd en (soms) een keer naar de teevee gekeken zonder te be seffen dat Bert ze in stand houdt Bert Paige is een arrangeur. Van een melodietje maakt hy een heel stuk muziek. De componisten hebben daar geen tijd meer voor. Ze componeren alleen een melodietje en dan is voor hen de kous weer af. De rest is voor Bert. Van het halffabrikaat van de componist gaat hij een eindprodukt maken. Als u straks naar de radio zit te luisteren en V trappelt met de voet plezierig de maat meedan is er een heel dikke kans dat Bert er achter zit. Achter dat stuk muziek. Want hij werkt zich dag aan dag een ongeluk voor de omroepDe kreet „Zonder Bert Paige zaten radio en TV steeds om hoog" wordt dan ook volkomen te recht aangeheven, naar ik nu inzie. Als er in Hilversum een produktielei- der of een regisseur van zuil ver wisselt, is dat geen ramp. En er kun nen desnoods vijf zingende zussen te gelijk weglopen. Nederland telt er dan altijd nog minstent 500.000. Zelfs het aftreden van de voorzitter van de om roepvereniging heeft geen wezenlijk ernstige gevolgen. De radio blijft ge woon spelen, met of zonder voorzitter. Maar zonder Bert zou het niet gaan. Soms, zo stel ik me voor, gaat Bert tussendoor gauw even een boterham metje eten. Laatst is hij zelfs even op vakantie geweest. Hij is nog geen kwartier de studio uit of iedereen be gint vertwijfeld om Bert te roepen. Want, zo besluit het artikel kort en goed ponder Bert Paige zit de muziek- en radiowereld in het Gooi met de handen in het haar". Als ooit uw radio geen geluid meer geejt, dan zyn niet de stoppen dooi'- geslagen. En mocht me beeldscherm op een avond donker blijven bel dan met de servicedienst. Er is niets kapot. Dan is Bert er niet In tegenstelling met andersluidende be richten vernamen wij van bevoegde zijde, dat er beslist nog geen zekerheid bestaat over een rechtstreekse tv-re- portage van de wedstrijd om de Eu ropacup. Deze match wordt op woens dag 6 februari gespeeld tussen Reims en Feijenoord. Zo heeft men bijvoor beeld nog geen antwoord ontvangen van de Franse tv of men genegen is aan een relayering van dit beeldver- slag mee te werken. Als ook België meewerkt, dan is de kans groot dat deze cupwedstrijd op het scherm komt, maar nogmaals de afdeling sportzaken van de NTS heeft nog steeds geen be vestiging binnengekregen. en jury bestaande uit Mies Bouw man, Miep Diekman, B. Wildeboer, J. van Dijk en Herman Broekhuizen is door het internationale tijdschrift de Knickerbocker uitgenodigd voor een opstelwedstrijd in samenwerking met AVRO-mijon. Jongeren van 14 tot 20 jaar dienen een opstel van ten hoogste 1500 woorden te schrijven over het dorp. Het opstel moet zodanig worden uitgewerkt, dat een buiten lander enig idee krijgt van deze groot se manifestatie van naastenliefde in ons land. De jury zal twee jongeren aanwjjzen, die in de zomer door de Knickerbocker in de gelegenheid worden gesteld een reis van 25 dagen te maken naar Amerika. Nadere in formaties zijn te verkrijgen bij de af delingen jeugduitzendingen van de AVRO, postbus 2 te Hilversum. Het ligt in de bedoeling, dat de uitslag van de opstelwedstrijd reeds op 29 januari wordt bekendgemaakt, zodat de jonge ren snel naar hun pen moeten grijpen willen zij meedingen in deze unieke wedstrijd. Op Hilversum I (402 m) is er om 19.10 uur een belcanto-programma op de plaat. Om 20.05 uur volgt een radio-revue van de AVRO onder leiding van André Car- rell. Het forum „wat ons bezighoudt" begint om 21.10 uur. Om 21.40 uur speelt het Cocktail trio. Na het radiojournaal om 22.40 uur is er om 23.00 uur de eerste aflevering van „Venster van de heden daagse muziek. Op Hilversum II (298 m) zendt de KRO om 20.00 uur het programma ,,Be- nedicamus Domino" uit. Om 20.20 uur volgen werken van Diepenbrock en om 20.55 uur het „Klein taaigeding". Om 21.10 uur speelt het Radio Filharmonisch orkest o.l.v. André Rieu. Tenslotte is er om 23.10 uur het muzikaal programma „De dag is voorbij". Om half acht brengt de NCRV de maandelijkse rubriek „Onderweg naar morgen". Na het journaal volgt om 20.20 uur de NCRV-rubriek „Memo" en om 20.30 uur de filmserie „De reis van hun leven". Pi Scheffer presenteert om 20.45 uur de rubriek „Pas geperst". Voorts is er om 21.10 uur een opname van Engelse marionettenspelers. In een forum o.l.v. prof. mr. dr. Diepenhorst wordt om 21.35 uur gesproken over „Concilie en oecumene". Vervolgens is er om 22.10 uur een reportage over samenzang in de Grote Kerk te Harderwijk. Om 22.30 uur volgt de tweede aflevering van het NTS-journaal. België Vlaams biedt om 20.30 uur de documentaire De mens en zijn tijd om 21.00 uur gevolgd door een telerecording van AVRO's club Domino. Tot besluit is cr om 21.45 uur het programma „Ver geet niet te lezen". Ons land beschikt in het waterloopkun dig laboratorium een wetenschappelijk instituut, dat een grote internationale faam geniet om het verantwoord zoeken en oplossen van ingewikkelde waterbouw kundige problemen. Het was daarom in teressant, dat de televisiecamera's eens op dit instituut werden gericht. Het werd een belangwekkende documentaire van Jaap Nieuwenhuis, zowel in informatief als in instructief opzicht geslaagd. De andere film van de maandagavond droeg een volkomen ontspannend karak ter en had betrekking op de traditionele toestanden bij de Britse rechtspraak. De film van de tweelingbroers Jay en John Boulting „Tumult in toga" geheten, droeg een typisch Brits kenmerk, namelijk dat van de lichte zelfspot. Dit zacht-satiri-. sche element maakte deze film tot een plezierige gebeurtenis, waarbij men de balie-capriolen van een paar piepjonge advocaten maar met wat korrels zout moet nemen. Immers, de werkelijkheid is toch wel wat anders; maar ja, de film was daarom ook een comedie. W.v.B. De Vlaamse t.v. startte in navolging van Nederland een nieuwe rubriek „Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen". Deze serie zou zeker een onmisbare aan vulling kunnen worden van de al zo voortreffelijke programma's, die de Vla mingen aan de plastische kunst wijden. Prof. dr. D'Hulst sprak over een doek van Pieter Breughel, maar het geheel was te star geregisseerd en bleef beperkt tot een gefilmde lezing voor een schilderij met enkele close-ups. Van een Vlaamse cineast mag men juist op dit terrein meer verwachten; de tweede uitzending moge dit bewijzen. Een pluim voor „Tienerklanken" waarin o.a. nieuwe plaatjes worden gepresenteerd en waarin goedgekozen fotomateriaal voor plastische verrassingen zorgde. Dinsdag 8 januari HILVERSUM I 402 m. AVRO 12.00 Licht instrumentaalens. 12.20 Reg. uitz.: Voor de landb. 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuinb. 12.33 Pro- menade-ork. en soliste: Am.muz. 13.00 Nws. 13.15 Meded., eventueel actueel of gram. 13.25 Beursber. 13.30 Orgelspel en zang. 14.00 Lichte gram. 14.40 Schoolradio 15.00 Met naald en schaar. 15.30 Pianore cital. 15.55 Voordr. 16.15 Gram. 16.30 Voor de jeugd. 17.30 Gram. voor de jeugd. 17.55 New York calling. 18.00 Nws. 18.15 Eventueel actueel. 18.20 Pianospel: lichte Muz. 18.30 Radio-Volks-Universiteit: Re search en Ethiek Onze moderne cul tuur tegenover natuurwetenschappen en techniek, door dr. C. J. Dippel. 19.00 Voor de kinderen. 19.05 Paris vous parle. 19.10 Fragm. uit Un ballo in Maschera, opera. 20.00 Nws. 20.05 Radio Revue. 21.00 Wat ons bezighoudt, radioforum. 21.40 Licht instrument, trio. 22.00 Kamer- muz.: mod. muz. 22.30 Nws en meded. 22.40 Actualiteiten. 23.00 Venster op de hedendaagse muz., muzikale lez. 23.55- 24.00 Nws. HILVERSUM II 298 m. KRO: 12.00 Middagklok - noodklok. 12.05 Lichte muz. 12.30 Meded. t.b.v. land en tuinb. 12.33 Draaiorgelmuz. 12.55 Kath. nws. 13.00 Nws. 13.15 Platennws. 13.30 Metropole ork. en zangsoliste. 14.10 Cello en piano: Klass. en mod. muz. 14.35 Voor de plattelandsvrouwen. 14.45 Tierelantijnen, gev. progr. 15.45 L. gram. 16.00 Voor de zieken. 16.30 Ziekenlof. 17.00 Voor de jeugd. 17.45 Beursber. 17.50 Reg.uitz.: Pers en publiciteit in de Ned. Antillen, door Henk Dennert. 18.00 Pro- menade-ork. en solist: Am.muz. 18.50 Van klanten en wanten weten, vragenbeantw. 19.00 Nws. 19.10 Actualiteiten. 19.25 Ship ahoy, uitz. uit het r.-k. Mil. Tehuis in Den Helder. 19.55 Lich ork. 20.00 Benedica- mus Domino: Gregoriaanse muz. 20.20 Sopraan, alt, tenor en declamator. 20.55 Klein taaigeding. 21.10 Radiophilharmo- (Advertentie) Vier werkelijk betrouwbare middelen helpen elkaar en doen wonderen I Een belangrijke ontdekking op ge neeskundig gebied is „synergismus". Hiermede wordt bedoeld de weder zijdse versterking van verschillende geneesmiddelen. De vier middelen verenigd in Chefarine „4" - elk af zonderlijk al beroemd - werken te zamen nog beter. Ze helpen vaak ook dan, wanneer andere middelen falen en doen werkelijk wonderen! BEROEMDE. GENEESMIDDELEN IN ÉÉN TABLET 28) „Houd dit beest altijd bij je, lieveling, je kunt nooit weten wanneer je het no dig uit hebben." Ik nam haar beide handen. „Tot morgen dan. Pas goed op jezelf - en, Josh, pas jij ook goed op haar en vergeet je belofte niet." „Daar kun je op rekenen." Ik omhelsde Joan en voelde me erg eenzaam toen ik even later de flat verliet. Ik ging op een goedkopere en lang zamer manier naar mijn volgend doel, want ik had overvloed van tijd. Bij de bushalte aan het eind van de weg moest ik vijf minuten wachten, maar niemand scheen ook maar enig belang in me te stellen, ik bleek de enige die bij die halte instapte dat wil zeggen, ik was de enige, tot er een andere man kwam aanhollen en in de bus sprong, juist toen deze zich in beweging zette. Hij ging twee plaatsen achter me op het bovendek zitten en ik lette eerst niet op hem - tot hij bij dezelfde halte in Piccadilly uitstapte als ik. Toen nam ik hem scherp op. vooral toen we naast elkaar in hetzelfde reis bureau zaten te wachten. Hij was klein en had een pafferig bleek gezicht. Hij droeg een slappe, grijze hoed en een grijze militaire jas en opeens schoot me te binnen dat ik die morgen in de stationshal een man met een grijze regenjas bij een loket had zien staan. Maar' ja, er. waren die morgen tienduizenden mannen met grij ze regenjassen in Londen en het kon dus louter toeval zijn tot nu toe ten minste, maar niet langer. •i aan beurt kwam praatte ik luid genoeg om er zeker van te zijn dat hij me kon verstaan, en besprak een plaats in het vliegtuig naar Le Touquet voor die middag. Daarna liep ik haastig naar buiten en sloeg rechts af de richting naar het Circus in; ik keek een paar maal om, maar het verkeer was zo druk dat ik hem niet ontdekken - als hij me al volgde. Ik daalde af naar de ondergrondse en ging een van de telefooncellen bin nen; daar draaide ik het nummer van het reisbureau dat ik zojuist verlaten had, doch ditmaal vroeg ik een andere afdeling aan en verlangde mr John Tracey te spreken. Afdeling Buitenland. Hier Tracey'" Tracey was een oud vriend van me hij wist welk beroep ik uitoefende en we hadden al vaker een wagen bij hem gehuurd. „John. hier Harry Kent. Ik heb voor een week een Renault nodig. In Boulog ne. Om zes uur vanavond." Ik wou je wijzer hebben, Harry. Je PRAET-MAECKER ZViïotï Va" lC" „Niet aan het eind van het seizoen. Ze zullen maar al te blij zijn. En ik betaal daar..." „Het zal je een telefoontje buitenland kosten," zei hij. „O.K. Wacht even!" Ik keerde me om en keek naar buiten. Geen vijf meter verderop stond de man met het paffe rige gezicht bij de kaartjesautomaat en keek onverschillig naar de steeds pas serende stroom vrouwen. Maar niet al door, want zijn belangstelling ging uit naar Harry Kent en niet naar liefde. Onze ogen ontmoetten elkaar. „John," zei ik. nu weer in de tele foon, „dit is iemand duizend francs waard. Ik moet die wagen op een be paalde plaats geparkeerd vinden. Je kent toch het station Boulogne-Ville? - Tegen pijn en griep. Geschikt voor een gevoelige maag, want die wordt beschermd door het bestanddeel Chefarox. 20 tabletten f 0.80,40 tabletten f 1.60, 100 tabletten f 3.60 seert ze nu alleen nog maar wanneer je zult betalen." „Ik zal waarschijnlijk het eerste uur na mijn aankomst weg zijn, maar daar na kom ik naar de garage om af te rekenen." „Iets dergelijks heb ik hun ook ge zegd. Waar gaat het deze keer over? Een echtscheiding?" „Misschien wel. Wat zijn kleur en nummer van de wagen?" ,Een blauwe Renault, nummer 64-EC- 62." „Bedankt! Ik fuif je op een fijn di neetje als ik terug ben." „Hoe staat het met mijn telefoonge sprek? 't Heeft me vijftien shilling ge kost." „Dat betaal ik terug als we samen dineren." Ik belde af en had nog tijd om een kop koffie en een sandwich klaar te maken; al etende liep ik naar het raam aan de voorkant. Iets verderop aan de overkant was een soort café, en daarvóór stond tegen een lantarenpaal een man geleund in een grijze jas en at iets uit een papieren zak. Een ogen blik had ik medelijden met hem en grote zin een briefje uit het raam te gooien waarop stond: „Ik blijf nog een half uur thuis, ga maar even een kop koffie drinken." Maar het was tenslotte mijn zaak niet als zijn bazen hem niet lieten aflossen, zodat hij behoorlijk zou kunnen gaan eten. Ik was al vroeg op het vliegveld, (Advertentie) nisch ork.: mod. muz. 22.05 Orgelconcert: klass. muz. 22.15 22.25 Boekbespr. 22.30 Nws. 22.40 Vreemd: een keuze uit woord, zang en dans van elders en... anders. 23.10 L. gram. 23.55-24.00 Nws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12.00 Nws. 12.03 Lichte muz. 12.30 Weerber. 12.35 Tuinbouwkroniek. 12.40 Pianorecital. 12.50 Beursber. 13.00 Nws. 13.15 Kamermuz. 14.00 Nws. 14.03 School radio. 15.45 Lichte muz. 16.00 Nws. 16.03 Beursber. 16.09 Duitse les. 16.24 kam.muz. 16.55 Harprecital. 17.00 Nws. 17.15 Voor de kinderen. 17.40 Lichte muz. 18.00 Nws. 18.03 L. muz. 18.18 Paardesportber. 18.20 Voor de soldaten. 18.50 Radiokroniek, 19.00 Nws. 19.30 Lez. 19.40 L. muz. 19.50 Syndicale kroniek. 20.00 Hoorsp. 21.05 Lichte muz. 21.15 Jazzmuz. 22.00 Nws. 22.15 Belgische muz. 22.45 Liederen. 23.00 Nws. 23.05 Lichte ork.muz. 23.30 Gev. muz. 23.55 24.00 Nws. BRUSSEL FRANS 484 m: 12.30 Actualiteiten en gevarieerd progr. 14.45 Koorzang. 15.03 Am. muz. 17.00 Nws. 19.00 Gev. muz. 19.30 Nws. 20.00 Enquêtes 63: problemen van de grammofoonplaat. 21.00 Chansons. 22.00 Wereldnws. 22.15 Jazzmuz. 22.55 Nws. Woensdag 9 januari HILVERSUM I 402 m. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgym. 7.20 Soc. strijdlied. 7.23 Lichte ochtendkl. (gr.). (Om 7.35 Van de voorpagina, pr.). 8.00 Nws. 8.18 Lichte gram. 8.40 Ogelspel 9.00 Gym. voor de vrouw. 9.10 Kookpr. 9.15 Klass. gram. 9.35 Waterstanden. 9.40 Schoolradio. VPRO: 10.00 Inzicht en uit zicht - Achter de schermen, lez. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Voor de vrouw. 11.00 Tel uit je winst, een spel van spelletjes. HILVERSUM II 298 m. NCRV: 7.00 Nws. en SOS-ber. 7.10 Dagopening. 7.25 Oude gram. 7.45 Ra diokrant. 8.00 Nws. 8.15 Lichte gram. 8.30 Idem. 9.00 V. d. zieken. 9.35 Lichte gram 9.40 Voor de vrouw. 10.10 Gram. 10.15 Morgendienst. 10.45Samenzang. 11.10 De jeugd op eigen wieken, hsp. 11.40 Lichte gram. Dinsdag 8 januari NCRV: 19.30 Onderweg naar morgen, maandelijkse rubriek op het terrein van de wetenschap. NTS: 20.00 Journ. NCRV: 20.20 Memo. 20.30 De "reis van hun le ven, documentaire film. 20.45 Pas ge perst. 21.10 Leven aan touwtjes: poppen spel. 21.35 Concilie en oecumene, forum- gespr. 22.10 Samenzang: geestelijke lie deren. NTS: 22.20-22.25 Journ. BELGIë FRANS 18.30 Ber. 18.33 Voor de jeugd. 19.00 Wetenschappelijk progr. 19.30 Uitz. vn filosofie en lekenmoraal. 20.00 Nws. 20.45 Le Roi de la Fête, comedie. 22.15 Kleine anthologie: gev. progr. 23.00 Nws. BELGIë VLAAMS 19.00 Twee filmpjes voor de jeugd. 19.20 De mens meet de tijd, documentair progr. 20.00 Nws. 20.25 Het manneke. 20.30 De stalen kringloop, reportage. 21.00 Domino: am.progr. 21.45 Amateurprogr. 22.15 Jazz Medley, ballet. 22.35 Nws. Ja, Ville, niet Maritime. Daar is een emplacement en daarachter lopen de rails van het Maritime voorbij de in. gang. Ik wil dat de auto geparkeerd wordt in de straat daarachter met zijn voorkant naar de weg naar Parijs. Er moet niemand bij zijn en de motor moet warm zijn, zodat hij direct aan slaat. Gesnapt? Bel me over een uur op in mijn flat en vertel me welke kleur en nummer de wagen heeft." Ik liep een bar in Piccadilly binnen en dronk er wat; de spion volgde me niet naar binnen, maar hij stond bij de uitgang te wachten toen ik weer buiten kwam. Ik nam een taxi naar mijn flat, alleen om hem te plagen en zijn op drachtgevers op extra kosten te jagen. De flat kwam me akelig leeg en koud voor en dat gevoel werd er niet min der op toen ik het briefje tegen de klok zag staan. „Pas jij ook goed op jezelf. J." Ik ging zitten wachten op het telefoontje van Tracey. Het kwam tien minuten te laat, maar hij had alles kunnen regelen. „Het heeft me moeite gekost ze ervan te overtui gen dat je niet voor je plezier op reis ging," zei hij, „maar nu is het in or de, de auto zal er staan en het interes- Tijdens werkzaamheden bij de elek trische centrale aan de Schiehaven in Rotterdam is een werknemer van een aannemersbedrijf uit de Maasstad, de 37-jarige monteur A. J. van 't Hoender- daal om het leven gekomen. Een tweede werd zwaar gewond. Zij kwamen in con tact met een hoogspanningsleiding. De oorzaak van het ongeluk is ver moedelijk dat een buis van een stoom- leiding, die het slachtoffer droeg, in aan raking kwam met een rail, die onder hoogspanning stond. De toestand van de man, die bij dit ongeluk werd gewond, is bevredigend. nam niet de moeite rond te kijken of ik gevolgd werd en was de eerste die instapte. Het was leuk op hem te wach ten, want ik wist dat hij komen zou. 't Ging al net zoals met de bus, die hij op het nippertje gehaald had; nu miste hij bijna het vliegtuig. Ik geloof dat ik bepaald teleurgesteld zou zijn geweest als hij te laat was gekomen, hoewel het alles wel veel gemakkelijker voor me zou hebben gemaakt. Ik had echter precies berekend hoe en waar ik hem zou kwijtraken en het zou sneu zijn geweest als ik die kans had moeten missen. Hij arriveerde echter drie minuten voor ons vertrek en schoot af op de plaats tegenover me, aan de andere kant van het zijpad; ik glimlachte even tegen hem, maar hij reageerde niet en verdiepte zich in een krant. De reis verliep vlot, niemand sprak me aan en ik deed niets anders dan neerkijken op het glinsterende Kanaal onder ons, terwijl ik dacht aan de moei lijkheden die we zouden moeten over. winnen. Toch trok ik me daarvan, wonderlijk genoeg, niet half zoveel meer aan nu we eenmaal op weg wa ren. Wèl werd de tijd die we tot onze beschikking hadden steeds korter, maar we déden nu tenfhinste iets. (Wordt vervolgd) PRINS TE KOOP Een Londens museum probeert op het ogenblik een portret van prins Philip, gemaal van koningin Elizabeth te verkopen, dat de prins toont in zijn ondergoed en 47 pond sterling en 5 shilling moet kosten. Het portret .is er een van de drie van de prins die hangen op de eerste tentoonstelling van de 22-jarige schilder Barry Fan- toni. Op het eerste schilderij staat de prins afgebeeld in onderkleding zwarte schoenen, sokken en sokophou ders. Om hem heen ziet men een ma rine uniform, polo-pantalon en vest, een Schotse kilt, een jachtvest en een hopmansuniform. Het tweede portret toont de prins in admiraalsuniform als lid van de jury op een schoonheidswedstrijd in Parijs. Op het derde schilderij maakt de prins deel uit van een „Juke-box- jury" die deuntjes van de hit-parade moet beoordelen. De bel die raak of mis moet aangeven is echt. R.I.P. Zondag is op 74-jarige leeftijd Bonar Thompson in zijn huis te Kensington overleden. Vijftig jaar lang was hij de onge kroonde koning in het „tweede par lement van Engeland", de hoek voor de sprekers in het openbaar in het Londense Hydepark. Iedere zondag, weer of geen weer, nam hij zijn plaats in op de spre- kershoek om zijn favorieten, Sha kespeare, Dickens, Shaio, Shelley of Scott, te citeren. Toen men hem eens vroeg wat hij eigenlijk beoog de met zijn gepraat antwoordde hij: „Wel, eigenlijk niets." en een andere beroemde uitspraak van hem is: „Ik ben beroemdIk ben nog nooit naar Moskou geweest." Zijn succes had hij volgens hemzelf aan het volgende recept te danken: „Houdt ze nieuwsgierig, behandel je toehoorders niet te zachtzinnig, beledig ze, terg ze en sar ze: Maar wat je verder ook mag doen, wees altijd geestig." PRIL GELUK Tegenover „het verstand komt met de jaren" staat „hoe ouder hoe gek ker". Welke van de twee gevleugelde gezegden op het navolgende van toe passing is, willen wij hier in het mid den laten. In Las Vegas te Nevada is een dezer dagen de 104-jarige myn- onderzoeker Hubert T. Miller uit het in de woestijn gelegen plaatsje Vic- torville in het huwelijksbootje gestapt met z^jn 58-jarige geliefde Edna M. Mills. Nadat het jonggetrouwde stel de bruidstaart in een casino te Las Ve gas had aangesneden, begon het paar weer aan de 320 km lange thuisreis, want de 104-jarige bruidegom moest in Victorville weer aan het werk. LOT De Braziliaanse lijkbezorger, Alberto Oscar Menini, had 15 jaren lang op hetzelfde nummer in de „Driekoningen"-loterij meegespeeld. Nog nooit was op zijn lot, 26.165, dat ieder jaar in een speciale map voor cliënten opzij werd gelegd, een prijs ge vallen. Nu op dit lot dit jaar zes miljoen pesos viel, bleek de map gestolen. De lijkbezorger raakte bij dit nieuws zo over stuur, dat zijn zuster hem met kalmerende middelen tot beda ren moest trachten te brengen. Hij kwam echter niet tot rust, totdat de rechter hem gisteren verzekerde, dat hij de zes mil joen pesos op zes maart zijn ei gendom zal kunnen noemen. „Foei, Fikkie, wat word je toch dik....!" De Sovjet-Unie heeft gisteren voor het eerst de Chinese volksre publiek rechtstreeks genoemd als promotor van afwijkende theorieën in het communistische kamp, en daarna een in zorgvuldige bewoor dingen gevatte oproep voor een conferentie ter regeling van het geschil uitgegeven. Dit blijkt uit een artikel van twee pagina's, verschenen in het orgaan van de Russische communistische partij, de „Pravda". Volgens welingelichte waarnemers in Moskou duidden de bewoordingen van de toenaderingsparagraaf in het bewus te artikel erop, dat de Russen in hun ideologisch dispuut met de Chinezen van deze laatsten volledige overgave willen. Het artikel in de Pravda veroordeel de breedvoerig de Chinese en Albanese posities in het wereldcommunisme. Maar aan het slot schreef het blad: „De communistische partijen hebben een beproefde methode om omstreden kwesties in collectieve discussie te re gelen. Onze partij heeft die methode immers aanbevolen." „De communistische partij van de Sovjet-Unie," aldus het artikel, „is er diep van overtuigd dat collectieve be sprekingen van de belangrijkste kwes- Naar verluidt zijn Russische hef- schroefvliegtuigen op het eens door een vulkaanuitbarsting getroffen eiland Tris tan Da Cunha geland en hebben scha pen en gevogelte meegenomen om een Russische walvisvaarder van proviand te voorzien. Dit is door het in Londen verschijnend blad „Sunday Telegraph" bekendgemaakt. Het blad zou dit be richt hebben vernomen van een bewo ner van Tristan Da Cunha die had ver klaard dat een Zuidafrikaans radio station boodschappen had onderschept die tussen de walvisvaarder en de hef-, schroefvliegtuigen werden uitgewisseld. Het Britse ministerie van marine ver klaarde niets te weten over het be richt. ties de onderlinge samenhang van de internationale communistische bewe ging mogelijk maken." Het is niet duidelijk geworden of de Pravda doelde op een poging tot toe nadering in het kader van een partij congres, of dat een antwoord werd ge geven op Chinese verzoeken om een wereldconferentie van communistische partijen. Waarnemers in Moskou wezen erop dat premier Kroestjev het congres van de Oostduitse communisten zal bijwo nen dat op 15 januari begint. Er is sprake van geweest dat dan een con frontatie van wat groter omvang zal plaatshebben tussen China en de Sov jet-Unie. De meeste diplomaten in de Russi sche hoofdstad zyn van gevoelen dat de Chinezen het niet zullen laten ko men tot een frontale hotsing met Kroestjev in Berlyn, omdat hij daar praktisch thuis is. De Chinezen dringen aan op een we reldconferentie /an communistische par tijen, waarschijnlijk om aanhang te vin den voor hun keiharde partijlijn, die ingaat tegen Kroestjevs milde politiek van de vreedzame coëxistentie met het Westen. Men vraagt zich af wie de Chinese communisten naar Oost-Berlijn zullen afvaardigen: een delegatie waarvan premier Tsjoe en-Lai deel zal uitma ken, of een delegatie op lager niveau. De aanval van de Pravda op China betekent een afzien van de Sovjet-Unie van gebruik van derden om de com munistische partij van dit land de man tel uit te vegen. 55 55 Rebellerende passagiers van het door brand in de machinekamer vleugellam gemaakte schip „Canberra" hebben een resolutie aangenomen, waarin van de maatschappij wordt geëist dat ze per schip naar hun bestemmingen worden gebracht. De maatschappij heeft een luchtbrug met de Canberra georganiseerd, maar de passagiers willen niet vliegen, en ver kiezen de langzamere maar interessan tere bootreis. Om de passagiers wat te verzetten, worden sloepreisjes naar Malta onder nomen. 16-5, Professor Schmauler bleek een driftig mannetje te zijn, dat er niet eens zo geleerd uitzag. Als een boze vogel kwam hij uit de struiken tevoorschijn- „Maak jullie weg!" riep hij met ste kende oogjes tegen Minter en Hinter. „Pottenkijkers, die mijn bediende om kopen ja!" „Wij kijken geen potten, meneer," zei Hinter beleefd en Minter voegde er op gewonden aan toe: „En we hebben de dolende Zozer gezien! In de piramide. Hij was heel echt!" „Ah!" riep de professor, en hij wip te als een veer op en neer op zijn schoenzolen. „Precies wat ik voorspel". Hij schudde een waarschuwende vinger: „Ga nooit meer daarin, knaapjes, en vertel dat je wijze oom ook. ja. Zelfs ik_ waag mijn leven daar niet!" voegde hij er aan toe, met een schuinse blik naar Hofni. „Maar maar',, begon Hinter, „dat kan toch niet echt, een spook?" „Niet echt!?" De professor liep rood aan. „Hoor je dat, Hofni, wijsneuzen die het beter weten zijn ze Geef ze een dracht slaag!" Daar wachtten Minter en Hinter maar liever niet op. Ze gingen er als de wind vandoor, de hete woestijn weer in..

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 7