WERELDPRIMEUR chef-monteur steno-typiste rcrairarcnïïi GROTE NATIONALE FOTOWEDSTRIJD ervaren kassière en leerl.-kassière Dag^'ad DE STEM BRABANT ZEELAND ALLROUND 0NDERH0UDS- en REVISIEMONTEURS VERTEGENWOORDIGER Timmerman Verbeek n.v. Dr. J. Weiten f 500,- f 250,- of f 100,- f 250,-! BOEKHOUDER (v.g.g.v.) constructieschilders 4 middagspreekuur te vervaiien de grootste krant van en DONDERDAG START DE DERDE RONDE Misschien heeft deze foto u op een idee gebracht. Of had u al een leuke inval, maar bent u er nog niet toe gekomen de foto te maken en in te sturen?Knippen! Zoals u het bij uw sigaar doet, alleen een klein beetje anders. (En bij veel sigaren is het zelfs niet meer nodig te knippen.) Er zijn weer hoofdprijzen beschik baar van.- en voor honderden guldens aan andere prijzen. GEEN INSPIRATIE? DE 2e PRIJS van de eerste ronde is gewonnen door de heer J.H. Mos te Scheveningen Van Wagenberg-Festen's Conservenfabrieken N.V. te Heusden aan de Maas een representatieve PFAFF NAAIMACHINEHUIS W. RIKKEN N.V. KOOKSTER of een MEISJE N.V. Machinefabriek Schuurink Gonsïr.-bankwerkers Machine-bankwerkers Montagewerkers Pijpfitters/ C.V.-monteurs instr. pijpfitters Electrisch lassers Schilder- en Straalbedrijf TRIANON Vaardige handen zijn van harte welkom in onze Zie Zo-zelfbediening in Breda. Een baan met tempoCeknipt voer U ARAM EN DE GULDEN STEEN 4 DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 8 JANUARI 1963 Op 4 januari 1963 overleed onze geliefde moeder, schoonmoeder en grootmoeder Mr. ADèLE DIDERIQUE CAROLINE LOUISE SCHAAP weduwe van J. Luzac; eerder weduwe van Y. J. J. van der Werff Zij werd 76 jaar. Y. P. W. van der Werff M. G. S. van der Werff-Knuttel Elize Ymena. De begrafenis heeft heden in alle stilte plaats gevonden te Maastricht, waar zij nu bij haar beide echtgenoten rust. Breda, 8 januari 1963. Wilhelminasingel 21. Belerum-Garag* vraagt steeds aanrydingvrije auto's t.k. v.a. 1957. Min. Kanstr. 18-20, Bre da. Tel. 01600-39900-39870. De Pree Autohandel. Steeds aanrijdingvrije auto's te koop gevraagd. Breda, Haagweg 31- 33. Tel. 33915. Tilburgseweg 135. Tel. 39753. 21336 Uit Navo Dump ontvingen wij 89 Volkswagens in prima staat v.a. f 800,-, 9 Opeis Olympia v.a. f 650,-. Opel Caravan v.a. f 1400,-, Mercedes 170 S v.a. f 850,-. voorts keuze uit 180 B.M.W.'s v.a. f 450,-. Willem Appels, Blauwehandstraat 2. Bergen op Zoom. X 4* Heden overleed on verwacht in Den Haag, nog voorzien van het H. Oliesel, in de ouderdom van 37 jaar, onze geliefde zoon, klein zoon, broer, zwager en oom, de heer MARINUS JACOBUS RAAS. Lewedorp P. Raas A. Raas-Voet J. Raas en verloofde Goes L. de Koster-Faas M. L. de Koster en kinderen. Lewedorp P. Raas J. Raas-Janse J. J. Voet. Lewedorp, 6 januari 1963. Toldijk 4. De plechtige uitvaart dienst zal plaatshebben op woensdag 9 januari a.s. te 10 uur in de pa rochiekerk van de H. Eli- gius te Lewedorp, waar na begrafenis op het R.-K. kerkhof aldaar. Slooponderdelen voor Volkswa gen, Opel B.M.W. en alle soor ten tweetaktmotoren. Accessoi res, bekleding guldens voorde liger, Willem Appels, Blauwe handstraat 2 Bergen op Zoom. X Bromfiets i.g.s. te koop we gens plaatsgebrek. Te bevr.: Churchillweg 29. Hulst. Wij vragen altijd kamers, flats e.a. woonruimte. Alle prijs klassen. Contact, Regentesse- laan 14. Breda. Tel. 39682. Contact weet overal ruilwo- ningen. Bezoek aan huis en bezicht. p.. auto mogelijk. Re- gentesselaan 14, Breda. Tel. 39682. 26059 Woningruil: Gevraagd Breda, 5 of meer kamerwoning. Aan geboden te Den Haag: rpo- derne 4-kamerflat, ruim uit zicht. Huur f 70.-. Leyweg 1063. Den Haag. TeL. 666015. FAMILIEBERICHTEN (uit andere bladen). Geboren: Hugo, zoon van de heer en mevrouw Dams- Schetselaar, Den Bosch. Getrouwd: Sjef Huybregts en Marleen Kruse, Den Bosch. Overleden: de heer B. Vuysters, 82 jaar, Tilburg. De heer C. Kalis, 53 jaar. Den Bosch. Mevrouw R. v. Dijk, Schijndel. Mevrouw H. Lanen, 65 jaar. Roosendaal. Mevrouw C. Dietvorst, 65 jaar, Bergen op Zoom. GOES Vanaf heden kómt het Net dagmeisje v. d. e. n. ge vraagd. Mevr. de Gier-Braat, Hulst. 11336 Welke dame wil huishoudelijke leiding op zich nemen in W- Brabantse r.-k. pastorie? Br. ond. no. 13511 bur. v.d. blad Roosendaal. X Gevr. op verschillende werken in Duitsland: Timmerlieden, metselaars, vlechters, opper lieden. Allen moeten in het bezit zijn van geldig paspoort. Vrij vervoer. Eigen kost. Hoog loon na gebleken geschiktheid. Kindertoeslag, vakantiepremie regen- zowel als vorstv riet. A mm. G. Donkers, v.d. Mark- str. 36,Zevenbergen.Tel. 01680- 3855. Meidoornstraat 39.Breda. X Net dagmeisje voor direct ge vr. Leeft. ca. 15-16 jaar. Bij R. Fassaert-Neelemans. Abs- daalseweg 1, Hulst.11339 Jong meisje gevr. Voor kap salon en huishouding. Goed loon. Kapsalon J,. Risk', Dub bele Poort 9. Hulst. Tel. 01140- 2421. 11340 Gedipl. bejaardenverzorgster gevraagd in r.-k. tehuis voor bejaarden in Amsterdam In tern. Brieven m. opg. v. leeft., verl. loon enz., onder no. H10 bur. blad. 2e Kookster gevraagd in r.-k. tehuis voor bejaarden in Am sterdam. Intern, gezellige sfeer. Liefst met enige erva ring. Brieven onder no. H20, bur. blad. Mevrouw G. Brenninkmeijer- Simons, zojuist verhuisd van Glasgow naar Amsterdam, vraagt voor zo spoedig moge lijk hulp in de huishouding in haar gezin van 4 kinderen, (2-8 jaar) Geboden wordt hoog loon. Mevr. G. Brennink- meijer-Simons, Herman Heyer- mansweg 16, Amsterdam. Tel. 020-727940. Hulp in de huishouding ge vraagd. Voor dag en nacht. Aanmelden: Mevr. Kats, Sta- tenweg 155C, Rotterdam. Te lefoon 010-42124. Zuiniger stoken door uiterst deskundige voorlichting bij de keuze van uw olie- of kolen- convector. Subliem verzorgd kleurenfolderpakket gratis op aanvraag. De Vveerd's Lood gieters en Sanitairinstallatiebe- drijf. Markt 33. Etten Afd. Verwarming. Tel. 016o8-2310. X Ook in het nieuwe jaar gaan wij gewoon door met het ver kopen van betrouwbare, ge bruikte auto's: Chevrolet Con- vair 1961, Chevrolet Convair 1960, Chevrolet Bal-Air 1958. Mercedes 220 S 1958. Ford Fairlane 500 1961, Opel Kapi- tan 1960 Opel Kapitan 1959, Opel Rekord 1961, Opel Re- kord 1960, Opel Caravan 1961, Opel Caravan 1958, Opel Be stelwagen I960 met ruiten, Opel Bestelwagen 1959, Ford Taunus 17 M 1961, Ford Tau- nus 17 M 1960, Ford Taunus 17 M 1958, Ford Taunus 17M Stationcar 1960, Ford Taunus 17 M Stationcar 1959, Ford Taunus-busje 1956, Ford Tau nus 15 M 1957, Ford Taunus 12 M 1956, Ford Anglia 1960, Ford Anglia 1959, V.W. de Luxe 1960 met roldak en ra dio, V.W. de Luxe 1960, Re nault Dauphine 1960, Renault Vier 1958, Peugeot 403 Diesel 1960, Peugeot 403 Stationcar I960, Peugeot 403 1958, V.W. Pick-up met dubbele cabine 1960 enzovoort. Al deze wa gens zijn of worden in eigen werkplaats grondig nagezien, en worden met 10.000 km en- of 3 mnd. garantie verkocht. Inruilen van auto-motor-scoo ter of brommer is mogelijk. Eventuele financiering zo klaar. Voor een betrouwbare wagen, naar een betrouwbaar adres. Het adres met de grootste voorraad, en met de grootste service. Belcrum-Ga- rage, Min. Kanstraat 16-20, Breda. Telef. 39900-39870-43593. Vlakbij groenteveiling en sta tion. Za en zondags gehele dag geopend! 25940-X Vito-Garage te Breda biedt de ze week weer een serie eerste klas gebruikte automobielen aan, welke wij met onze unie ke garantie kunnen verkopen. U weet het, onze garantie is volledig, onverschillig wat u de eerste drie maanden aan uw auto mocht krijgen. De garantie is zowel op onderde len als op arbeidsloon. Dit kunnen wij doen omdat al on ze wagens van voor tot ach ter zijn nagezien en getest door eerste klas monteurs. Ook dit jaar adverteren wij. Informeert u eerst goed waar u een auto koopt en u kunt gerust eerst bij onze concur renten gaan kijken. Ook u zult overtuigd zijn dat bij ons de mooiste en de beste auto's te koop zijn Doet uw keuze uit de volgende courante automo bielen; Mercedes Diesel 190D 1959, zeer geschikt voor taxi, Volkswagen Valiant Stationcar 1962, Renault 4 L, nieuwste model 1962 met roldak, Fiat 600 D met roldak en veel luxe 1962, Fiat 600 D 1961. Fiat 600 1958 Fiat 1100 I960 de Luxe 2-kleurig, Volkswagen de Luxe 1961. Volkswagen de Lu xe 1960 zwart. Volkswagen de Luxe 1960, Volkswagen de Lu xe 1959. Volkswagen de Luxe 1958, Volkswagen de Luxe '57, Opel Rekord zeer mooi met nieuwe motor, 2-kleurig 1959, Opel Rekord 1957 met radio, Ford Taunus 12 M 1957 met nieuwe motor en nieuwe ban den, Wij zullen trachten onze naam zeer hoog op peil te houden en proberen onze stij gende verkoop in 1963 nog groter te maken en honderden tevreden klanten te winnen.. T,et op het juiste adres: Vito- Garage te Breda. Ginnekenw. 340-342. Recht tegenover de kerk. vlakbij de Ginneken- markt. Tel 01600-36173. Zater dags de gehele dag, zondags van 1 tot 6 uur geopend. Even tuele financiering in een uur geregeld. Inruil mogelijk. Voor een betrouwbare gebr. auto is het adres Toon Gijzen, Vestkant 125, Breda. Tel. 33346. De volgende auto's staan bij ons in voorrad: V.W. de Luxe 1961; Taunus F K 1000 bestel met ruiten 1957 Plymouth m. radio 1955, spotprijs, een aan- hangwagentje spotprijs. Tau nus 17M 1960 Bestel, Citroën C V. 1960 Opel Rekord 1961 m. radio. Ford Zephyr 1959. Opel Bestel 1959, Ford Taunus Pick up 1960, Opel Rekord 1959, Ford Anglia 1955, Opel Kapi tan 1957, Opel Rekord 1956. Ford Mercury 1955 spotprijs Al deze wagens zijn in prima staat en worden onder garan tie verkocht. Inr., verk. en fi nanciering. 's Zondags geopend tot 3 uur. 25978-X Goed tehuis gezocht voor Belg. herdershonden, 10 weken oud. Gewend aan Bonzo. Gr. Hei straat 42, Zundert. tar.dbouw Tuinderij met woonhuis, schuur, ruime stalling en kip penhok t. k. aangeb. Groot 1 ha, 35 are, 50 ca. Br. no. 13515, bur. v. d. blad. Zoek haar in een sigaar en geef u over aan het genot van dit edele, echt Nederlandse, product, dat niet voor niets over de hele wereld geroemd wordt. Dat werkt bijzonder inspirerend. De folder, waarin duidelijk alle voorwaarden voor de wedstrijd staan, kunt u gratis krijgen van uw sigarenwinkelier, uw fotohandelaar of bij de Commissie Collectieve Propaganda voor. Sigaren, Postbus 309, Eindhoven. Aan deze Commissie dient u ook uw foto (het mogen er gerust meer zijn) op te sturen. Och, waarom uw vrouw niet wat werk uit handen genomen, als u er een sigaar bij kunt roken? Een sigaar verschaft u, ook al hebt u er al een hele dagtaak opzitten, nieuwe energie en stelt u ook dan' nog in staat, u sterk te concentreren. De heer Mos heeft dit voortreffelijk uitgebeeld; hij Iaat ons hier de liefhebbende echt genoot zien in een moment van men tale voorbereiding, een prachtige rust, welke, vrezen, wij, een afschuwelijke storm voorafgaat. Nee, mijnheer Mos, niet aanstonds de technische en ar tistieke kwaliteiten van uw foto heb ben de jury u eenparig de tweede prijs doen toekennen. U hebt een fotografisch redelijke prestatie inge zonden, maar zonder de voortreffe lijke zelfspot, waarvan uw foto ge tuigt, zoudt u het toch niet hebben gehaald. Hetgeen bewijst, dat in deze wedstrijd echt niet alleen maar kunst fotografen een kans maken. De vondst werd óók beloond. Hoe u aan zo'n vondst komt? Door het bevestigend antwoord op een andere vraag, deze: óók al aan de sigaar? met veelzijdige administratieve ervaring op administratie kantoor, zoekt werkkring, liefst op handels- of fabrieks- kantoor in O. Zeeuwsch-Vlaanderen. Brieven onder no. 55821-0 bureau van dit blad. vraagt voor spoedige indiensttreding Gegadigden dienen geheel zelfstandig te kunnen werken en grondige ervaring te bezitten in het onderhouden en revideren van produktiemachines. Bij gebleken geschiktheid is een nieuwe woning beschik baar. Sollicitaties, met volledige omschrijving van opleiding en ervaring worden gaarne ingewacht bij de afd. Per soneelszaken van bovengenoemde N.V. FIRMA A. A. J. LINTEL en ZONEN Fabriek en groothandel in kantoor- en school- benodigdheden Hobbemaplein 96 Den Haag vraagt voor een bestaand rayon voor het bezoeken van kantoren en scholen in het midden van Noordbrabant Woonplaats bij voorkeur Breda. Verkoopervaring is niet vereist. Gelet wordt vooral op betrouwbaarheid, ijver en nauwgezetheid. Min. opleiding Mulo. Leeftijd tot circa 30 jaar. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties van hen. die aan onze hoge eisen menen te voldoen, ook met be trekking tot persoonlijkheid, beschaving en karak ter, worden gaarne ingewacht aan bovenstaand adres. cpfafd f|§ Wettig gedeponeerd Deze sensationele Pfaff-vinding zal u gaarne worden gedemonstreerd door BERGEN OP ZOOM: Kortemeestraat 17 - tel. 5878 ROOSENDAAL: Nieuwe Markt 48 - tel. 5546 BREDA: Lange Brugstraat 30 - tel. 31745. TERNEUZEN: Nieuwediepstraat 23 - tel. 2294 èn: ETTEN: P. Hermes. B. Molenstraat 16 - tel. 2223 GILZE: W. Koek. Nerhovensestraat 6 - tel. 340 GOES: A. C. Bastiaanse, Papegaaistraat 4 - tel. 7476 HULST: H. A. de Breuck, B. F. v. Waesberghestraat 16. tel. 2215 VLISSINGEN: G. Hemelaar, Nieuwendijk 29 - tel. 3729. In verband met beroepsverandering komt in onze afdeling Lewedorp de functie vrij van Prettige werkkring met goede voorwaarden. Minimum leeftijd 30 jaar. Sollicitaties schriftelijk aan ons kantoor te Zierikzee of persoonlijk na vooraf gemaakte afspraak. ZIERIKZEE LEWEDORP Tel. 01110 - 2455/56 Gevraagd per 1 februari a.s. een dat voor dit werk opgeleid wil worden. In- of extern. Brieven aan de Directrice van het Centraal Tehuis, Heemraadssingel 115, Rotterdam. VRAAGT: Bezit Ulo-diploma, alsmede enkele jaren kantoorervaring vereist. Leeftijd omstreeks 19 jaar. .Sollicitaties te richten aan bovengenoem de N.V. Speelhuislaan 170, Breda. BEDRIJF TE UTRECHT vraagt voor haar montagewerken (met N V.L.-diploma) Tevens bestaat op onze FITTERSSCHOOL bij voorkeur voor metaalbewerkers (niet ouder dan 30 jaar), de mogelijkheid een versnelde opleiding tot pijpfitter voor de oli ever werken de en chemische industrie te volgen Na voltooide opleiding volgt tewerk stelling op een onzer binnenlandse montagewerken. Regeling voor reisgeldvergoeding of kost- en reisgeldvergoeding. Gratis bedrijfskleding Gunstige winstaandeelregeling. Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden woensdag 9 januari a s. tussen 7 en 8 uur n.m. bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te BREDA, alwaar een Werkspoor-vertegenwoordiger aan wezig is. Reis- en verzurmsosten bij sollicitatie worden vergoed. VRAAGT: inlichtingen by Pauwels, Zuidwal 57, Geertruidenberg, tel. 176 en bij A. Leemans, Nieuwe Laan 57, Made, 's rvonds na 19 uur. Naaim. koopjes. Bekkers z.z. specialisten. Alle merken dus ruime keuze, 100 pet. service en gratis lessen. Z.g.a.n. Sin ger z.z. in mod. tafel. Singer handnaaims. v.a. f 25,-. Vraagt offerte-folders Boschstr. 67, tel. 41725. Nog één week spec, aanb. z.z. volaut f 298,-, elek trisch f 195,-, handn. ringspoel f 150.--25914-X T.v. t. k. 43 cm beeld. Tem pel ierstr. 53, Oosterhout. Na 6 uur. Bontmantel beige lam, sterk en warm en zilvervos-cape t. e a.b. te koop. Tel. 34459 Bre da. 26068 Enige inruilhaarden en huis- houdkachel z.g.a.n. te koop. Tegen spotprijzen. Oranjeboom- straat 141. Breda. 26045 Bankstel zo goed als nieuw te koop. Te bezichtigen: woens dag en donderdag v.m. Akker straat 34, Ulvenhout. Bekkers naaim. nieuws. Uw verouderde trap- of handnaai- m. door ons geheel gemoder niseerd in elektrisch draagb. Compleet met nieuwe sockel. luxe koffer en orig. E.K.F.- motor f 120,-. Gratis revisie naaim. Door vakmanschap sinds 1890 het vertrouwde adres. De beste service ter plaatse. Breda, alleen Bosch straat 67. Tel. 41725. Na 6 uur 01601-259. Grote keuze in alle "•ereldmerken naaimachines. Voor ons filiaal Ginnekenstraat 14, Breda vragen wij met spoed een: Een baan, die ieder moment van de dag "accuratesse vraagt. Hebt U interesse Vul onderstaande bon in en stuur deze op naar de Personeelsafdeling van EDAH n.v. Kanaal dijk 82, HELMOND. BON BON BON BON BON BON BON STRAAT en HUISNUMMER enenenen Naam Straat en huisnummer Woonplaats Leeftijd 59-4. Haastig trok de jonge krijger zich terug achter een der pilaren en wachtte tot het tweetal voorbij was. Het ge laat van Satarin was ver wrongen van woede en voor spelde niet veel goeds. Aram verwenste de Handelaar en zijn gouddorst, die hen in een zo moeilijk parket gebracht had. Er moest onmiddellijk iets gebeuren, want wanneer Satarin hen beiden van hun commando zou ontheffen, wat stellig zou gebeuren, wanneer hij tot de ontdekking kwam. wat Seewart in zijn schild voerde, kregen zij geen enke le kans meer om iets te on dernemen. Nog een ogenblik oogde de jonge krijger de aanvoerder en Satarin na en pas toen hij er zeker van was, dat zij hem niet hadden ge zien, verdween hij haastig in de tempel, Deze was zo goed als verlaten. Een enkele krij ger Dasseerde hem, doch schonk nauwelijks aandacht aan hem. Aram stormde met enkele treden tegelijk de trap op, welke naar de geheimzin nig draaiende bol leidde. „Wanneer ge deze vernielt." zo had Satarin gezegd, „zul len mijn krijgers tot de wer kelijkheid terugkeren. Dan heb ik geen macht meer over hen. „Welnu, alles was beter dan straks aan de duivelse waan zin van Satarin ten offer te vallen. Ongezien had Aram de bovenste verdieping bereikt. Met een huivering keek hij naar de traag rondwentelende, grijze massa. Dan trok hij met een resolute beweging zijn zwaard.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 6