9 amon 10 „Liever ontslag, dan langer samenwerken" kerk in de wereld Toon Hermans boordevol goede nieuwe show vondsten in Hog er katholiek agrarisch onderwij scentrum St.-Paulus' gehandicapt door moeilijk blijspel NOG DUIZENDEN VOGELS WACHTEN OP VOEDSEL Nieuwe r.-k. partij in Italië PREMIERE IN MAASTRICHT Een ton voor „het H. Land" Vijf Engelse officieren en twee Indiërs naar huis HOOGMIS OF KERKCONCERT? Bidweek: één tekst en één intentie Arbeiders voor de oogst Vrede stichten Openhartigheid Meer liedjes pittige tekst LINDELINGS mits! ft Mm inn'MD) vief. ideren cw made. IN-SCHEEPSAFFAIRE TE SLUISKIL ..Deserteurs" Achtervolgde chauffeur reed 5x8 aan Rotterdam viert 100 jaar haven OP 2 ha BOSSCHE GROND IN SCHOUWBURG TE MIDDELBURG Opvoering niet on ver dienstelijk Bont allerlei Voorraad nodig DEUR BLIJFT OP EEN KIER Water ondermijnt Parijse voorstad Mijnramp in Bohemen Oud-burgemeester K. Wouters van Dongen overleden gpagblad pe^fetn Meer liedjes Kolder-conférence Havenarbeider van ziekenhuis naar Amsterdamse cel 75 doden bij guerrilla-activiteit in Zuid-Viëtnam DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 8 JANUARI 1963 ik niet dat u altijd vol- rdig eet. Want een ot deel van de nodige uurlijkevitaminen gaat is verloren.; Door ko- i, schillen, bakken en den... Met Davitamon vult u dit tekort aan. n dragee per dag is al aoeg. BEVAT DE ONMISBARE VITAMINEN ALLE 10 Ook in voordelige gezinsverpakking van 500 dragees verkrijgbaar. 086 GINNEKENSTRAAT 64 en 83 BREDA door W. VAN DER STEEN (Van onze redacteur) De twee Engelse stuurlieden en drie machinisten (waaronder een chief-engineer met een zestienjarige staat van dienst), die het Indiase vrachtschip „Gargi Jayanti" in Sluiskil de rug toekeerden en tijdelijk onderdak zochten in hotel De Ambassadeur te Terneuzen zoals u gisteren heeft kunnen lezen zijn gisteravond per bootdienst Hoek van HollandHarwich naar hun vaderland teruggekeerd na tevo ren in tegenwoordigheid van o.a. de Britse consul, een vertegen woordiger van hun vakvereniging en de kapitein gedecideerd bij hun stadpunt gebleven te zijn: „Liever op staande voet ontslag dan nog langer samenwerken met die Indiase bemanning, van wie er niet eentje betrouwbaar is!" Met dat ontslag zal het overigens vermoedelijk nogal meevallen, want de mannen zijn tenslotte in dienst van een Shipping Company, die zo oor delen zij alle begrip zal weten op te brengén voor de rechtvaardigheid van hun standpunt. Intussen ztfn de heren vertrokken met meer wrok jegens hun landge noot-kapitein, dan jegens de onbetrouwbare Indiërs. feur voor hen gereed maar dit beteken de in elk geval toch hun deportatie naar het vaderland en in eerste instantie naar Bremerhaven in Duitsland. De vijf Engelse „deserteurs" die teza men ruim 140 jaar zeemanservaring ver tegenwoordigden, vertelden ons, zoiets nog nooit eerder te hebben meegemaakt. Aan boord van dit schip hebben discrimi- naliteiten plaatsgevonden, die nauwelijks voorstelbaar zijn. En nou kan men wel twee raddraaiers de scheepsdeur wijzen maar daarmee zijn de trubbels niet op gelost, want het zouden er minstens ne gen of tien moeten zijn, aldus nog steeds de beide stuurlui en drie machinisten, Hun accommodatie in het Terneuzen- se hotel werd n.l„ zo vertelden ons onze Engelse zegslieden, door de kapitein be steld, omwille van hun bedreigde veilig heid. Vanzelfsprekend werd daarbij ver ondersteld, dat die huisvesting financieel door de kapitein dan ook geregeld zou worden, doch dit is achteraf niet het ge val gebleken. Integendeel: deze kapitein bleek gistermiddag tijdens urenlange be raadslagingen in hotel De Ambassadeur de stelling te verdedigen, dat men hier in feite met desertie te maken had en het scheelde toen met veel, of de officieren en machinisten waren hem liever te lijf gegaan, dan de twee raddraaiende In diërs, die kort tevoren tegenover het hotel toevallig de kazerne van de mare chaussee inmarcheerden om er echter even later weer glimlachend uit te ko men. Er stond zelfs een wagen met chauf- De 24-jarige kolenhandelaar G. van A. uit de hoofdstad heeft zich zondag in de Potgieterstraat te Amsterdam letterlijk aan alle kanten vastgereden toen de politie hem achtervolgde omdat hij er van werd verdacht dronken achter het stuur te zitten. Toen de politiewagen achter de auto van de kolenhandelaar stopte, wilde deze wegrijden, maar in- plaats daarvan reed hij achteruit en botste tegen de politieauto. Toen de agenten de man bevalen uit te stappen had hij juist de goede versnelling ge vonden, maar te laat. De onbemande auto kwam tegen een trap tot stilstand. die uiteindelijk hun hotelkosten zowel als hun terugreis naar Engeland zelf heb ben moeten betalen. Zij zijn dus afgereisd met een antipathie tegen de Indiase bemanning en hun eigen kapitein. Maar met bijzonder veel sympathie voor iedereen in Terneuzen en Sluiskil, die hen terzijde stond, waar onder de scheepsagentuur, de sleepdienst de bevoorradingsdienst en last not least de bevolking. Omdat het dit jaar een eeuw geleden is sinds de wet op het graven van de Nieuwe Waterweg tot stand kwam, be staat in Rotterdam het streven 1963 tot een „havenjaar" te maken. Een daartoe ingestelde commissie heeft een zeer voorlopig programma opgesteld, dat o.m. aangeeft dat op 24 januari a.s. in de St.-Laurenskerk een plechtige bij eenkomst zal worden gehouden waarop mr. G.E. van Walsum en mr. W.F. Lich- tenauer het woord zullen voeren. Op die dag wordt in het historisch museum een tentoonstelling, gewijd aan de Nieuwe Waterweg, geopend. Op 10 mei zal „de dag van de mari niers" worden gehouden en op het Oost plein het mariniersmonument worden onthuld. Er staan verder verschillende haven dagen, een Harwich-race, zeilwedstrijden op de Maas en de opening van de Maas boulevard op dit ha ven jaar-programma. (Van onze Haagse redacteur) Ongeveer 2.5 miljoen gulden gaat het Hoger Katholiek Agrarisch On derwijscentrum kosten, dat in Den Bosch zal worden opgetrok ken. De aanbesteding van deze on der de vleugelen van de Katholie ke Nederlandse Boeren- en Tuin- dersbond tot stand gekomen agra rische scholengemeenschap ge schiedt in september a.s. De school zal 400 leerlingen gaan huisvesten. De hogere tuinbouwschool, die nu nog in Roermond gevestigd is, zal, zo ver nemen wü, tegen 1964-1965 uit Roer mond naar Den Bosch verhuizen. Daar zal dan geconcentreerd zyn het hoger katholiek tuinbouw-zuivel- en agrarisch technologisch onderwijs. De Kath. Hogere Zuivelschool is thans reeds in Den Bosch gevestigd. Het ho ger agrarisch technologisch onderwijs is in september j.l. gestart met 25 leer lingen. Men doceert hier de fabrieksma tige verwerking van agrarische produk- ten. Het onderwijscentrum krijgt een vierjarige cursus. Het eerste jaar geeft een basisopleiding. Daarna specialiseert men zich in de richting zuivel, tuin bouw of agrarische technologie. Het onderwijscentrum wordt een ge bouw van vijf etages. Het wordt opge trokken bij de IJzeren Vrouw- De K.N. B.T.B. heeft van de gemeente Den Bosch de gemeentelijke stadskwekerij in eigendom verkregen. Met inbegrip van deze kwekerij zal het agrarisch onderwijscentrum in totaal ruim 2 hec tare beslaan. De minimum-toelatings eis wordt Mulo-B. Wie Den Bosch met goed gevolg heeft doorlopen kan even tueel door studeren in Wageningen. 55 Zondag 6 en maandag 7 januari bracht de r.-k. toneelgroep St.-Paulus in de schouwburg te Middelburg „Het manne tje van de kunstmaan", een blijspel van Felix Coen. De regie had L. Castenmil- ler met raamregie van Toine van Bergen. Wel een actueel stuk, maar bepaald niet sterk geschreven. De dialogen waren wat langdradig en de oplossingen in het derde bedrijf waren voor iedereen vol komen onbegrijpelijk. (Van onze correspondent) Belangrijke hoeveelheden granen, brood, fruit en geldsbedragen zijn be schikbaar gesteld door bewoners en in stellingen van Terneuzen en omgeving, na een oproep van de Terneuzense Jeugdnatuurwacht, de Vereniging voor dierenbescherming en de Oost-Zeeuwsch- V'aamse vogelwacht „De Steltkluut" teneinde de thans hongerende vogels te kunnen voederen. Door jeugdnatuurwacht en vogel wacht werden grote hoeveelheden voed sel in de Braakman uitgestrooid. Toen eerst kreeg men een overzicht van het geen zich nu in het barre winterweer daar aan vogels ophoudt. Een groot stuk grasland werd sneeuw vrij gemaakt, zodat de verschillende ganzensoorten, voornamelijk de Kolgan- zen, gelegenheid zouden hebben tot „grazen". Andere jaren kan men wel eens grote ganzenconcentraties in de Braakman aantreffen; dit jaar schij nen zij zich over geheel Zeeuwsch- Vlaanderen te hebben verspreid. Er werden zeer veel patrijzen en fa zanten waargenomen; grote aantallen meerkoeten, wilden eenden. Naast de patrijzen zijn er in het Braakmangebied zeer veel leeuweriken en vrij veel geel- gorzen, verschillende lijstersoorten: me rels, koperwieken en kramsvogels. Op en bij het water een bonte mengeling van toppers, kap-, zilver- en mantelmeeu wen, scholeksters, tureluurs, steenlo pers enz. Hoewel het na de vorstperiode is gaan dooien, schijnt er volgens de weer berichten een nieuwe vorstperiode op komst te zijn. Daarom werden de leden van de Terneuzense jeugdnatuurwacht opgeroepen brood e.d. mee naar school te brengen om eventueel verder te kun nen gaan met voederen. Vooral de vogels in de afgelegen en door de sneeuw moeilijk te bereiken ge bieden hebben het in een dergelijke vorstperiode bijzonder hard te verdu ren. Als er van de zijde der vogelvrien den geen hulp wordt geboden, zijn zij ten dode opgeschreven. Jammer van dit derde bedrijf, waar het tweede bedrijf juist veel verwachtingen had gewekt. Overigens geen gemakkelijk stuk en zeker niet voor L. van Hecke als opa Plotter, de uitvinder van een kunst maan. Deze rol werd echter voortreffe lijk gespeeld. Hij was helemaal het be drijvige, energieke mannetje, die er wel een wat bizarre hobby op na houdt tot groot ongerief van zijn dochter en schoon zoon bij wie hij in huis woont. In al zijn bedrijvigheid wordt hij trouw terzijde gestaan door zijn kleindochter Marylin (L. Jellema) en niet te vergeten de drogist Winny, een alleraardigste ka rakterrol van J. Weve, die uit deze kleine rol haalde, wat er uit te halen viel. L. Jellema gaf een frisse en zeer vlotte ver tolking van de teenager Marilyn. Een iet wat strakke interventie in alle moeilijk heden van F. Meyer als dominee Purpel. Met de komst van Edgar Bliss (J. Sies), de schoonzoon kwam ook de vaart het stuk. Het was echter moeilijk voor hem die vaart er tot het eind toe in te houden, waar zijn tegenspelers deze vaart misten. Dit geldt vooral t.a.v. zijn echtgenote Mary gespeeld door A. Joosse, die alleen maar zuur was zonder enig temperament en voor A. de Wilde (a.g.), die ons niet kon overtuigen van het feit, dat hij een rechercheur van politie was. IJaar wij later vernamen is de heer De Wilde twee weken voor de uitvoering ingevallen en daar hij vooral in het derde en moeilijkste bedrijf vrij veel tekst had is het dus begrijpelijk, dat deze rol er nogal vlak uitkwam. Overigens werd hij zeer bekwaam terzijde gestaan door J. van Hecke als agent van politie. De opkomst van miss Henderson, A. van Hecke, gaf wel enige sensatie, niet alleen wat haar kostuum betreft, dat fantastisch van stijl was, maar ook door haar rol in het stuk, waarvan de ont knoping niet erg gelukkig was. Het pu bliek, maar ook zijzelf, hadden nogal moeite om dit alles te begrijpen. Zij speelde deze onsamenhangende rol ech ter met veel zwier. T. Borst (a.g.) was een wat myste rieuze drogistenbediende, die er dit klei ne rolletje goed afbracht. Het geheel was voortreffelijk geregisseerd door L. Cas- tenmiller. Rest ons nog een eervolle ver melding van het bijzonder goed aange paste decor, dat geheel in eigen beheer en onder leiding van de heer F. Meyer werd uitgevoerd. C.B.A, De bezorgers van brood, melk of groenten weten wat het betekent „weer en wind te trotserenZij moeten er op uit, wind, ijs en gladde wegen ten spijt. Vaak blijken de huisvrouwen iet even aan de deur staan" nog te koud te vinden. De bakker ziet slechts om het hoekje van de deur een hand verschijnen, die brood aanneemt, geld aangeeft en weer schielijk wordt terug getrokken uit de koude buitenlucht. Ingenieurs en geologen hebben maan dag getracht te ontdekken waar het water vandaan komt dat klaarblijkelijk de Parijse voorstad Thiais ondermijnt. Bewoners van de plaats vrezen een zelfde ramp als twee jaar geleden toen 27 mensen om het leven kwamen bij het instorten van een onderdergrondse spe lonk, waardoor huizen van het kleine dorp Clamart werden verwoest. Vier gezinnen zijn reeds geëcavueerd uit het gebied waar in de huizen de grootste scheuren zijn opgetreden. Auto riteiten zijn nog niet bij machte geweest te ontdekken waarom waterputten, na dat ze leeggepompt waren, zeer snel weer geheel gevuld waren. Kelders en keukens zijn overstroomd en de bewo ners vrezen dat er ondergrondse gaten zullen ontstaan door het water die hun huizen gullen doen instorten. De overlast begon verleden week toen het waterpeil in de rivieren en beken in Frankrijk begon te stijgen als gevolg van de smeltende sneeuw. Bij een brand in de bruinkoolmijn „Catharina" in noord-Bohemen zijn 15 mijnwerkers om het leven gekomen. Door gas- en rookontwikkeling konden de reddingsploegen de mijngang, waar de arbeiders zich bevonden, niet berei ken. Te Rijswijk overleed de heer K.L.J. Wouters, oud-burgemeester van Dongen. De heer Wouters is 67 jaar oud gewor den. In 1931 kwam hij van Vinkenveen naar Dongen. In zijn ambtsperiode deze gemeente ,die tot 1940 duurde, heeft hij zijn taak met grote toewijding en nauwgezetheid vervuld en Dongen „groot"' gemaakt. Na 1940 was de heer Wouters burgemeester van Valkenswaard en Monster. Na zijn pensioengerechtigde leeftijd woonde de heer Wouters met zijn gezin in Rijswijk. Hij heeft slechts twee jaar van een welverdiende rust mo gen genieten. TTet ziet onrechte dan tot een juiste harmonie, tot een ware opluistering van de eredienst. Juist de zaak dus, waarom het be gonnen is. Het ware te hopen, dat een bezin ning op dit facet van de eredienst een einde maakt aan de hierboven gesignaleerde, meestal waarschijnlijk wel goed bedoelde uitwassen. Dat kan alleen maar tot een beter meebele ven van de H. Mis leiden. A.J.K. naar uit, dat niet ten de laatste tijd het on derwerp kerkzang en -muziek aan de orde wordt gesteld als een zaak die eens duchtig bestudeerd moet wor den. Bij alle vernieuwingen die bin nen het kerkgebouw worden doorge voerd en die dan hoofdzakelijk be trekking hebben op hetgeen zich op het priesterkoor afspeelt, lijkt het, of het andere koor, daar waar de zan gers resideren, een eigen leventje bljjft leven. Een eigen leventje, dat zich bijvoorbeeld soms niet aanpast aan het moderne streven om het mis offer centraal te stellen in de litur gie. Nog kort geleden hadden we het twijfelachtige genoegen om daar een duidelijk voorbeeld van te beleven Het was op nieuwjaarsdag in een pa rochiekerk in een Westbrabantse stad. Het was venijnig koud in de kerk en aangezien een ondermaatse tempera tuur bepaald niet bevorderlijk is voor de aandacht van het kerkvolk, was dat op zich al reden genoeg geweest om de plechtigheid niet langer te rekken dan nodig was. Maar op het zangkoor heerste blijk baar een aangenamere temperatuur, want de heren zangers hadden geen haast en ze grepen de gelegenheid nijver aan om een mis te zingen die schitterend kon dienen tot meerdere eer en glorie vankoordirecteur en zangers. Niet tot meerdere eer en glorie van God, vonden wij, want het spektakelstuk vergeef ons deze on eerbiedigheid noopte de celebrant enkele malen de H Mis te onderbre ken en gelaten te wachten tot de he ren koorzangers uitgegalmd waren. Zoals het altijd ai merkwaardig heeft aangedaan, dat een gedeelte van de tekst van de .Sanctus' door het koor nog na de consecratie moet worden afgewerkt, viel dat ook hier weer op. Men kan dan bepaald niet meer spreken van een vocale bege leiding van de liturgie. Nog merk waardiger was echter, dat het koor met diezelfde tekst nog niet gereed was, toen de priester klaar stond om het Pater Noster te gaan zingen. En dus.. ..wachten maar. Hetzelfde herhaalde zich, toen het koor zich op het Agnus Dei had ge worpen. De celebrant stond klaar om de H. Communie te gaan uitreiken, maar hij was gedoemd om zelf te wachten en de communicanten te la ten wachten. Daarmee was de zangersmaat nog niet vol. Tijdens het uitreiken van de H. Communie werkte het koor snel de Gregoriaanse communiezang af (daar is immers toch weinig eer aan te behalen!) en onmiddellijk daarna werden alle registers openge trokken voor enkele kerstliederen, die, hoe fraai ook uitgevoerd, maar bitter weinig met het H Misoffer te maken hebben. Intussen was het communiceren van de gelovigen afgelopen en voor de celebrant brak weer een rustpau ze aan. Want de kerstliederen waren nog niet afgelopen. Eindelijk kon de priester ongestoord het laatste stukje van de H. Mis afwerken. Dat het koor zich daarna geroepen voelde om als toegift nog een uitge breid kerstlied te zingen, was alleen maar hinderlijk door de kou, die in al die tijd wel kans gekregen had om in merg en been door te dringen. Maar ook al was het niet koud ge weest, zo'n hoogmis geeft toch wel reden tot denken. Naar onze smaak zijn hier de verhoudingen zoek. Wie naar de H. Mis gaat of dat nu een gelezen H. Mis is dan wel een hoogmis gaat om mee te bidden, mee te offeren, om te communiceren. Niet om naar een concert te luisteren. Het is goed mogelijk, dat de compo nist van een mis met de beste inten tie bezield is geweest. De vraag is echter, of hij zijn doel: het opluiste ren van de liturgie, niet voorbijge schoten is. Als de gelovigen zich ge drongen voelen om onder de mis naar het koor te Kijken om te zien van wie die mooie stem is, dan is de aandacht letterlijk en figuurlijk ver keerd gericht. Dan leidt de koorzang af van datgene waarvoor men naar de kerk komt. Zelf wonen wij nog al eens een hoogmis bij, waarin een eenvoudige Gregoriaanse mis wordt gezongen. Zo eenvoudig, dat iedere kerkbezoeker kan meezingen. En dat doen ze dan ook, samen met de priester. Dat leidt Met het oog op de verkiezingen, welke in mei of juni in Italië zullen worden gehouden, heeft de oud-am bassadeur van Italië in Brazilië, Hu go Sola een nieuwe katholieke partij gesticht, de „politieke beweging van Italiaanse katholieken". Naar de heer Sola meedeelde, hij tot het stichten van deze partij gekomen, omdat vele katholieken het niet eens zijn met de tegenwoordige politieke partijen en een afkeer heb ben van de doorbraak naar links, die door de Democrazia Christiana is tot stand gebracht. Sola zegt, dat zijn partij gegrond is op de leer der Pau selijke sociale Encyclieken, dat zij evenwel niet confessioneel is en niet door de kerk wordt gesteund. Hij verklaarde zich van belangrijke financiële steun verzekerd. De gebeden voor de internationale bidweek van 1963 en de overwegin gen, die daarbij behoren, zijn dit jaar dezelfde voor protestanten, ka tholieken en orthodoxen. Zij zijn in grote lijnen samengesteld op basis van de bijbel- en gebedteksten, welke de internationale vereniging voor christelijke eenheid te Lyon heeft voorgesteld. De wereldraad van kerken ver spreidt ze in brochurevorm met een oplage van 2 miljoen in ongeveer 12 talen. In het algemeen zal de internatio nale bidweek worden gehouden van 18 tot 25 januari, maar bij enkele protestantse groeperingen voelt men er meer voor haar te plaatsen in de week voor Pinksteren. Het boekje geeft intenties voor ie dere dag van de bidweek te begin nen met de 18e januari, waarop ge beden wordt voor de eenheid van al le christenen, voor de hernieuwing en heiliging van de kerken in waarheid en liefde, voor de wereldraad van kerken, voor alle bewegingen en or ganisaties, die trachten de eenheid te dienen en voor allen die bijzondere verantwoordelijkheid dragen voor de eenheid. De laatste dag bidden allen voor de wereldvrede, voor de inter nationale organisaties, voor de ver drukten, de hongerenden en de bezit lozen. Spanje zal in de komende jaren nieuwe pogingen doen, om het tekort aan priesters en gevormde leken in Zuid-Amerika aan te vullen. In 1963, '64 en '65 zal katholiek Spanje trach ten om tenminste 1500 en als het mo gelijk is zelfs 2000 priesters en leken te zenden. Dit heeft dezer dagen de bisschop van Saragossa, mgr. Morcil lo Gonzales verklaard, in zijr kwali teit van voorzitter voor de samenwer king tussen Spanje en Zuid-Amerika. In Zuid-Amerika werken momenteel reeds 648 Spaanse priesters en 64 katholieke leken. TToe meer berichten over Katanga men leest, hoe minder men van de situatie begrijpt. Tsjombe is een lastig en grillig heerschap, dat weten we. Maar hij werd op zijn post gedra gen door de sympathie van de over grote meerderheid in Katanga. De UNO, allereerst geroepen om vrede te stichten en compromissen aan te bevelen, is echter in een ware oor logsstemming geraakt. Ze wil van praten en onderhandelen niets meer horen. De troepen onder haar beheer doen daar nog een schepje bovenop en gaan te keer als echte vechtjassen, die zelfs de bevelen van. New York negeren. Er zijn ook al een paar vrouwen slachtoffers van hun schietdrift ge worden. Grote scharen vluchtelingen zetten zich in beweging als gevolg van de krijgsoperaties. Alsof het vluchtelingenprobleem in deze wereld il niet groot genoeg is. De mijnen der Jnion Minière, die aan Kongo een economisch draagvlak moeten verle den, hielden op met produceren. We rfcoeten zeggen: een prachtig resultaat van een vredesoperatie! De drijvende kracht achter dit alles schijnt de Ame rikaanse regering te zijn. Ze draagt het leèuweaandeel van de kosten voor het UNO-leger in Kongo. Ze vindt, dat er nu maar eens definitief orde op zaken gesteld moet worden. En die ordfe acht ze alleen bereikbaar, als de centrale regering in Leopoldstad zeg genschap krijgt over de hele voorma- Sge Belgische kolonie. Tsjombe wordt wel 'ns 'n marionet genoemd van de Union Minière. Als er ecshter van een marionet sprake is, dan is dit zeker Adoela, die uitslui tend door de gunst van UNO en Ame rika in het zadel blijft. Het parlement is op non-actief gezet. Een en ander heeft Washington in ernstig conflict met Londen gebracht. De Britse regering verbergt haar mis noegen over het UNO-optreden niet. Ze gelooft ook niet in de doeltreffend heid van het gewapende optreden. Bevolkingscentra kan men immers wel bezetten, maar 96 procent van de oppervlakte is jungle en een guerrilla kan het jaren en jaren uithouden ook tegenover een militaire overmacht. Zo verstoort Kongo ook de eenheid in de Atlantische wereld, die juist door het akkoord van Nassau moei zaam was hersteld. Dit alles bij elkaar heet dan; vrede stichten. ]")e KLM is in volle reorganisatie. Daar zijn ook de belangen van het 16000 man tellende personeel ten nauwste bij betrokken. We kunnen het dan ook volkomen verstaan, dat de bedrijfsgroepen burgerluchtvaart van de drie grote bonden van vervoer personeel grote aandacht tonen en in lichtingen vragen. Het is de laatste tijd enige malen in het Nederlandse bedrijfsleven vertoond, dat reorgani saties met ongunstige gevolgen voor het personeelsbestand tot stand kwa men geheel buiten de personeelsver- tegenwoordigers om. Enig medeweten en mede-adviseren, om nog niet eens te praten over mede zeggen ligt toch eigenlijk wel in de geest van de tijd. De bedrijfsgroepen vragen nu aan de nieuwe directie een ruime plaats aan de betekenis en de waarde van de factor „arbeid". Minister Korthals zal ter zake ook wel aan de tand gevoeld worden, als hij deze week waarschijnlijk zal moe ten antwoorden op vragen uit de Ka mer. Een feit is trouwens, dat het me deweten van de Kamer ook maar zeer gering is geweest, toen ze onlangs toestemde in het verlenen van een staatsgarantie voor een nieuwe KLM- lening. De huidige ongerustheid kan het best bedaard worden door open hartigheid, voor zover die met de be langen van het bedrijf in overeen stemming is. Verzwijgen helpt trouwens toch niet veel. Het nieuws perst zich toch door de lekken heen en dan in een vorm, die het bedrijf lang niet altijd ten goede komt. De ridders van de Orde van het Hei lige Graf hebben het eerste gedeelte van hun actie voor de bouw van een kerk, een klooster en een school in Madaba in Israël afgerond door het bereiken van de helft van het benodigde bedrag, zijn de 200.000 gulden. De actie voor het hei lige Land werd een jaar geleden begon nen. De 100.000 gulden maakte men vol door een fancy-fair in het St.-Ignatius- college te Amsterdam, die 10.000 gulden opbracht. In vele landen wordt een dergelijke actie door de ridders van het Heilige Graf gevoerd. Een talrijk publiek heeft Toon Hermans dezer dagen een ovationele hulde gebracht na het (middernachtelijk) slot van zijn One Man Show-1963, waarvan hij de eerste aflevering in Maastricht ten doop heeft gehouden. Een donderend applaus, bloemen en juichkreten overtuigden Nederlands eerste cabaretier er van dat hij het er met zijn nieuwe programma op kan wagen. uitputtelijk! werd als een gloednieuw kostbaar juweel bewonderd en genoten. Een grootste creatie als Golden John nie, als „Vaders Blue Bell", als „Va riété" of verschillende andere nummèrs, zij waren stuk voor stuk verrassingen. Verrassingen van groot formaat. Een première. Men gaat dan onwille keurig zoeken naar zwakke momenten. Men denkt ze soms te vinden, in de op zet en achtergrond van een praatje, in de inzet van een liedje. Maar juist wan neer men gelooft het zwakke schakeltje gevonden te hebben, dan krijgen praatje en liedje een diepte, een verrassende frisheid of artistieke draai, die alle aanvankelijke bedenkingen weg-waaien. Zeker, men vóélde wel dat het een pre mière was: het ging iets trager, dan het na een of twee voorstellingen zal gaan; de tekst bleef wel eens een enkele flit! sen de seconde hangen en misschien zelfs dat een praatje hier of daar nog preg nanter wordt. Maar wat de première koorts aan kleine zwakkere plekjes mocht veroorzaakt hebben, diezelfde premièrekoorts voelde men ook bij het publiek. En dat gaf aan deze uitvoering nog een aparte, verrassende charme. Elk goed nummer en Toon scheen on- Moet men iets vasters van deze nieuwe show zeggen dan zal het zeer velen interesseren, dat er ditmaal nog meer liedjes in zitten dan in zijn vorige show. Het programma voor de pauze bestond zelfs vrijwel uit, op een gezellige wijze aaneengehechte liedjes, terwijl het programma na de pauze veel meer kol der-conférence, onderlijnd met liedjes, had- En wat voor liedjes! Feestelijke, vriendelijke, zonnige liedjes zoals, om er enkele te noemen: Op de piano van Bonne-mamman, Serenade voor Sien, een poëtisch liedje als „Tien Tranen" met een bijna surrealistisch grondidee balladeske liedjes als het grandioze ..Variété"' (een soort geloofsbekentenis van de man van het arnusementsvak) of „Moe", waarin hij fel van leer trekt te gen een bepaalde tijdgeest en zijn eigen levensvisie daartegenover plaatst. Het wondere in al deze en in zijn andere liedjes is dat het schijnbaar zo maar muzikale vondstjes zijn, flarden van een zingende geest, terwijl zij, soms eerst naar het slot, soms na de eerste inzet plots liedjes blijken te zijn. boordevol zin, knap, boeiend en aantrekkelijk. Een niet gering deel van de aantrek kelijkheid dezer liedjes verzorgde het muzikale arrangement in de begeleiding van een uitgebreid, zeer goed orkest. Toon Hermans had bovendien gezorgd voor een toneel-entourage, decors die goede smaak en zelfs verfijning verraad, den. Zelfs het musichall-snufje in ver lichte bloemen ontbrak niet. Maar ook hier maakte het decor deel uit van tekst en show. Zij, die verliefd zijn op de bekende kolder-conférence van Toon Hermans kwamen echter even zeer aan hun trek. Het mis-bruikte, het spits geplaatste en gecombineerde woord en zelfs het doorborduren op een klein dwaas thema zorgden voor een plezier, dat een be vrijding is. Tenslotte ontbraken, zelfs in de liedjes, de kostelijke imitaties niet. Zo won Toon in deze eerste uitvoering meteen het pleit voor zijn nieuwe show, die wellicht nog wat bijgeknipt zal wor den, maar die de even talrijke als bijzon dere kwaliteiten van deze kunstenaar volledig tot hun recht laat komen. L. M. De 24-jarige Amsterdamse havenarbei der G. J. L. is gisteren van het zieken huis verhuisd naar een politiecel, om dat de politie hem verdenkt van poging tot doodslag c.q. poging tot zware mis handeling. In de nacht van 8 december bedreig de L. in een dronken bui eerst zijn vrouw, schoonmoeder en kind in zijn woning met een groot broodmes en daarna twee politieagenten, die de twee vrouwen en het kind wilden ontzetten. Een van de agenten loste daarop een schot, dat de man in het onderbeen trof. Kort tevóren had hij kans gezien de agent met het mes te raken. De havenarbeider, die in het zieken huis voor de schotwond werd verpleegd, wilde in de bewuste nacht zijn kind meenemen, wat zijn vrouw weigerde. Volgens de eerste berichten van offi ciële zijde zijn zondag 12 man van de regeringstroepen gesneuveld, 10 gewond en zeven vermist als gevolg van een aan val van communistische guerrilla-troepen op een versterkt dorp 360 km ten noord oosten van Saigon. Aan de kant van de aanvallers bedroeg het aantal doden en gewonden zestig. De overvallers maakten 100 stuks wa pens buit waaronder mortieren en machi negeweren. Aan de aanval van zondag was een guerrilla-aanval in de provincie Kontoem voorafgegaan met eveneens ge voelige verliezen voor de regeringstroe pen in mensen en materieel. Volgens een officiële opgave zijn in de eerste week van januari meer dan 130 man regeringstroepen gesneuveld en 200 man gewond. Van militaire zijde zijn evenwel hogere verliescijfers gegeven.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 5