fótmUur VAN 0LPHEN VLOERBEDEKKINGEN!! i 1 GEVRAAGD: Profiteert bij deze KOUDE van onze SPECIALE januari-aanbieding in N.V. DORA VAN DE VEN NOG DU WACHT dohyfral G. A. GOLDSCHMEDING ACCU-MONTEUR J. v. Sabben jr. VAN OLPHEN'S SPECIAALZAKEN: a. een aankomend onderzoeker b. een onderzoeker 8 »compleet« N.V. C. C. Bender, Veemarktstraat 40, Breda, tel. 30164 Firma Gebr. van Damme Firma Gebr. van Damme GEMEENTE BREDA RECTIFICATIE vrijdag 25 januari Iemand die volkomen op de hoogte is met allerlei DRAGEERWERK Cacao- Chocoladefabriek i DELICiA N.V. AFA Accu-Service - Breda LIKDOORNS NET PERSOON BIEDT ZICH AAN v. d. Walle- Blommaert voor alle soorten Avonturen van Suske en VViske DE KWAKSTRALEN 'Ikkwakmoet kwaklijdwinhipMen tot er kwakhvlp opkwakdaaft Sukkel'.'Patio de straa!waarmee r/A latere denoelens in iemand lts ren. faakmeaktrnnnMerktök/m) vtii'.lkkwahaleen kwakdemonj strahedeven! tick, hei is toch waar! Vonder schurken air mjm deaarde een paradüs pijn''Waarom zouden wij ons niet Meren? Geefhem de mheidmi.kunnen ook (Ja, waar dat dm! het lanfttf wiiiariik worden' Geert frapies meet Pamora!Fr Meen Whom in tladwcdam'Mrti met. spreekt oaan ie kinderen om mme „Deserte Achtervc chauffeur 5x8 Bont alle, DEUR BI DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 8 JANUARI 1963 Model kamer-ver koop Rra/l/i Heeft U al eens ervaren dat het U meer ontroert als Uw kind een eenvoudig stukje op de piano speelt dan wanneer een groot pianist een concert geeft? Weet U wat het betekent, als U 's avonds wat piano speelt en hoe U dan als het ware even in een betere we reld leeft? Misschien spijt het U dat U niet kunt spe len, maar zoudt U het Uw kinderen dan niet gunnen? Ze leren op school wel teke nen, maar geen pianospelen en misschien doen ze dat later toch meer Daar kunt U voor zorgen! Duur is het niet: Uw auto kost meer in één jaar dan Uw piano in vijftig. Wist U dat iemand die in 1900 of in 1930 een piano kocht, nu nog vaak dezelfde prijs terugont vangen kan En een Rip- pen piano heeft eigen schappen die hem nog duur zamer maken kan dan ouder wetse. Dat is slechts één van de oorzaken, waardoor in 25 jaar tijds het fabrikaat Rip- pen in Europa de leiding heeft gekregen. Tien jaar na de introductie in Duitsland wordt daar reeds in 15 van dg 100 gevallen Rippen ge- Pu b I i k at i e van PIANOFABRIEK kozen. In bijna alle Europe se landen en in alle wereld delen zijn Rippen piano's bij de meest gerenommeerde pianozaken te vinden U kunt een lijst van Nederlandse adressen en ca talogi aanvra gen bij de fa briek in Ede (Reehorsterweg) waar de instrumenten in de toonzaal ook te horen zijn. Een Rippen kan ook de trots van U woning worden! U behoeft Uw kinderen geen Rippen te ontzeggen: ze ver slijten hem heus niet en een mooie piano animeert! Hr, Nu: voordoliga gezinsflacon met 200 dragees 0Q 100 dragees 3.65 VERKRIJGBAAR BIJ, PIANO- EN ORGELHANDEL GOES LANGE KERKSTRAAT 41 TEL. 7258 VERKRIJGBAAR BIJ DE LANGE NOORDSTRAAT 16 TE MIDDELBURG PAUL KRUGERSTRAAT 16 TE VLISSINGEN TEL. 3097. TEL. 2546. Op het sociografisch bureau van de dienst van openbare werken kunnen worden geplaatst: V bij voorkeur met een middelbare opleiding en beschikkend over enige ervaring in werkzaam heden op sociografisch of statistisch terrein - op een salaris van f 369.tot f 586.per maand; Salaris - afhankelijk van opleiding en ervaring - van f 399.— tot f 731.per maand. Sollicitaties vóór 26 januari 1963 te richten aan de directeur van openbare werken, Wilhelmina- park 27, Breda, onder verwijzing naar dit blad. De aanbesteding door het bestuur van de Waterkering van het Caiamiteuze Waterschap Walsoorden te Klooster - zande, zal niet plaatsvinden op 23 januari a.s. doch op zelfde tyd. Het bestuur voornoemd, 2 Sollicitaties te richten aan: ENSCHOTSESTRAAT 45 - 47 TILBURG Filiaal N.V. Bataafsche Accufabriek vraagt: of iemand die daarvoor opgeleid zou willen worden Leeftijd tenminste 25 jaar. Brieven te richten aan de personeelsafdeling Bataafsche Accufabriek, Plompertstraat 20 Rotterdam verwijderd met WONDEROLIE Weg met onhandige likdoorn- ringen en gevaarlijke scheer mesjes. Een nieuw vloeibaar middel, NOXACORN, neemt de pijn weg in 60 seconden. Eeltplekken en eksterogen verschrompelen met wortel en al. Bevat gezuiverde won derolie, Jodium en het pijn stillende benzocaïne. Een flesje NOXACORN Antisep tisch Likdoornmiddel van f. 1.60 bespaart U veel ellende. met nieuwe luxe auto voor binnen- en buitenland. Br. onder no. 55815 HET JUISTE ADRES Telefoon 6671 en 5269 j Frans den Hollanderlaan 7 GOES Elastieken kousen alsook Libelle Supp-Hose DROGISTERIJ Stationsweg 9 - HULST BONTMANTELS TILBURG; Heuvelstraat 44 Telefoon 04250-23900 - BREDA: Eindstraat 14, Telefoon 06100-31086 GINNEKEN STRAAT 64 en 83 BREDA door W. VAN DER STEEt* 93. Pamora denkt het han dig in te pikken Hij wil een staaltje straaJ laten zien en gebruikt dan zijn linker hand, waarmee hij de goede gevoelens in de mensen kan opwekken. Dat werk inder daad, op een van de twee bandieten Maar de andere is het er niet mee eens en schakelt zijn „vriend" voor verdere onderhandelingen uit. En hij heeft nog een aardig dreigementje achter d« rug.... De twee Engelse chief-engineer met i vrachtschip „Gargi onderdak zochten ir1 gisteren heeft kunm van HollandHarw ren in tegenwoordig woordiger van hun hun stadpunt geble dan nog langer sani| er niet eentje betr Met dat ontslag zal mannen zijn tenslotte delen zij alle begr| van hun standpunt. Intussen zyn de hei noot-kapitein, dan jeg Hun accommodatie in se hotel werd n.l., zo ve Engelse zegslieden, door steld, omwille van hun l heid. Vanzelfsprekend w ondersteld, dat die huisv door de kapitein dan o( worden, doch dit is acht* val gebleken. Integendee bleek gistermiddag tijder raadslagingen in hotel I de stelling te verdedigen, feite met desertie te ma scheelde toen niet veel, en machinisten waren h< gegaan, dan de twee ri diërs, die kort tevoren hotel toevallig de kazern chaussee inmarcheerden I even later weer glimlac, men. Er stond zelfs een w De 24-jarige kolenhandi uit de hoofdstad heeft zie Potgieterstraat te Amstc aan alle kanten vastged politie hem achtervolgde! van werd verdacht dron" stuur te zitten. Toen d achter de auto van de stopte, wilde deze wegrij plaats daarvan reed hij botste tegen de politieai agenten de man bevalen had hij juist de goede vonden, maar te laat. 3 auto kwam tegen een tra (Van onze corresp Belangrijke hoeveelhe brood, fruit en geldsbedï schikbaar gesteld door bi stellingen van Terneuzen na een oproep van de Jeugdnatuurwacht, de V< dierenbescherming en de Vlaamse vogelwacht teneinde de thans honger kunnen voederen. Door jeugdnatuurwach] wacht werden grote hoevf sel in de Braakman uitge eerst kreeg men een ove: geen zich nu in het ba! daar aan vogels ophoud: Een groot stuk grasland vrij gemaakt, zodat de ganzensoorten, voornamel| zen, gelegenheid zouden! gr azen". Andere jarenl eens grote ganzenconcenj Braakman aantreffen; De bezorgers van br groenten weten wat het en wind te trotseren". op uit, mind, ijs en ten spijt. Vaak blijken d( het even „aan de deur

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 4