Nog bergen werk, maar Tweede Kamer is moe de J0 m f n f r i a m n het ijs linkse peruanen staken GIFT Nieuwe postzegel van vier Amerikaans Vredeskorps volop actief in Afrika Psychopatenoproer was snel onderdrukt OAS hindert Frankrijk ENGELSE SNEEUWREUS WAAR? Kalmpjes aan tot verkiesingen? Samen over de streep Als beesten gehuisvest laaaó /journaal Verminderde invloed Ambassadeur Luns K.L.M.-vliegcrs gaan zich beraden Wj mis werd estien :ocht WENS EDINCEN WATER Jaag gen Haagse raad ontslaat directeur gemeentewerken met behoud van salaris JN C...Li.....Cm rV L A iM LJ Boekenwind molens en een brandblusmachine Prinses Marijke terug in Nederland wordt gebroken Hoofdwegen goed Experimenteel toneelstuk in Rome verboden Geldboete geëist voor couperen van hondjes Nederlands botanicus in Australië overleden 800 man gearresteerd Vragen in parlement Opbrengst collecte (10.000) gestolen Weduwe (73) dood in huis gevonden BEURS VAN AMSTERDAM Internationals zeer vast DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 8 JANUARI 1963 f~y i i '«r t i H Ibeiders hebben een Spaanse sinaasappe- or de zieken, bejaar- i Twente. De eerste dragen aan burge- Vries van Olden- de door een groep lie in Twente werkt eze bijzondere gele- n de nationale kle- ttoken. hde rijkspolitieman Ipunt Zanddijk-Oost- Veert een vrachtauto |et mais geladen was. dat de 2700 kg mais Iiet aan de loswal te schip „Elsy". itein P.F. R. uit St. aan de Rotterdamse In Co. toebehorende aangewend, ïeeft de vrachtauto au te Kruiningen ge- e inzittenden nader Het waren de uit W.D. D., die zich en de chauffeur S. zig de 16-jarige Hans- B. De kapitein van verklaringen van de 'n door de politie gei I werd in beslag ge- <.A. ierder. deel 1: C. J. vleubeitekenaar, deel ïtheunis te Axel; Be- pzichter (tekenaar) g te Terheijden; Ad- undig Tekenaar: A. D. A. Vos te Geer- Technisch Basis- >uw: J. P. van der C. Stoop te Breda; te Zevenbergschen- is te Etten-Leur; C. nsdonk; Uitgebreid nen Werktuigbouw: e Sluiskil; G.A. Ros :ur te Breda; Hoger amen elektrotech- ters te Geertruiden- lans te Geertruiden- e Dongen; A. M. de iberg; T. M. A. Hes. erg; A. H. W. Mus- ?nberg; Uitgebreid men Elektrotech- te Gilze; J. C. Nieu- Basisexamen Tech- O. Vermoet te Sluis- RING BIERVLIET verbetering van de imende werken van Biervliet. Ingeschre- Fa. C. de Ruijsscher 'f 38.260.—2 Jan de Dedrijf N.V. te Bier- Molict, Hoofdplaat: mingsbedrijf ELK te -; Fa. Wed. Tous- feand: f 41.565, dit werk bedroeg: 9 januari, gelden eeland de volgende ïansweert 9.15 en 1.39 en 14.08 uur; 13.35 uur; Wemel- jur. Misdaad achter het ;y en Bess, 14 j. ■gy en Bess. 14 j. e, overwinnaar, 14 j. (Van onze parlementaire redacteur L. Leyendekker) IJs en weder dienende komt vandaag de Tweede Kamer na een bijzonder kort kerstreces weer op het Binnenhof terug. Vee] werk ligt daar te wachten. Er moeten nog een paar belangrijke begrotingshoofdstukken als buitenlandse zaken, landbouw en de fensie worden afgedaan. Ook liggen er verscheidene sociale wetten op afdoening te wachten en bovendien moet er een beslissing worden genomen over omstreden zaken als het Nederlands-Duits verdrag en de commerciële t.v. De tijd, die beschikbaar is voor de afdoening van deze omvangrijke agen da, is echter zeer beperkt. In begin april gaat de Kamer uiteen om de he ren politici gelegenheid te geven hun aandeel te leveren in de verkiezings strijd voor de Kamerverkiezingen van 15 mei a.s. Als er stug wordt doorge werkt, kan er tot april natuurlijk nog heel wat verzet worden. De vraag is echter: wordt er wel doorgewerkt? Voodat de Kamer op kerstreces ging, waren er plannen om in januari-fe- bruari nog een paar weken vakantie te nemen. Gaan die vakantieplannen door, dan zullen heel wat belangrijke zaken maanden blijven liggen. Niet iedereen is er zacht gezegd van overtuigd, dat een dergelijke vertraging verant woord is. Normaal zou verwacht mogen wor den, dat Kamerleden en fracties, die zich over enkele maanden bij de stem bus aan de kiezers presenteren, zich juist in de laatste periode vóór de ver kiezingen met opgestroopte mouwen op het Kamerwerk storten. Tenzij zij bij de overgang van oud naar nieuw ook op dit punt goede voornemens hebben gemaakt, zal die verwachting echter wel niet in vervulling gaan. De Twee de Kamer is moe. De fut is er uit. De oplossing van het Nieuw-Guinea-pro- bleem heeft blijkbaar zoveel van ieders krachten geëistdat men. zich verder tevreden stellend met wat onder het kabinet-de Quay is bereikt, laat free wheelen tot de komende verkiezingen. Het lijkt wel of er ergens aen af spraak is gemaakt als bij de laatste elfstedentocht om vlak vóór de finish geen strijd meer te leveren en er alleen maar voor te zorgen, dat men gezamen lijk (met de huidige politieke constel latie) zonder ongelukken de eindstreep haalt. De oppositie speelt het spelletje mee. Men foetert wel wat. maar er is de laatste tijd geen serieuze poging meer gedaan om de regeringspartijen en het kabinet nog een stok tussen de benen te steken. De rode rakkers hopen kennelijk, dat zij, door zich nu als brave jongens te gedragen, straks weer in de regering kunnen terugkeren. Zijn de regeringspartijen het regeren moe, de P.v.d.A. is de oppositie moe. Zij heeft zich al vast voor de K.V.P. te Vondeling gelegd Van de uitgebluste strijdgeest heeft vlak voor Kerstmis het volkshuis vestingsdebat een duidelijk voorbeeld te zien gegeven. Zonneklaar is bij die gelegenheid ge- oorzaakt. Uiteindelijk hebben de andere regeringspartijen erin berust. Op an dere belangrijke punten van het rege ringsbeleid bood de P.v.d.A. geen aan vaardbaar alternatief. De goede resul taten, welke uiteindelijk onder het ka- binet-de Quay in de sociaal-econo mische sector zijn behaald, kunnen het blijven samengaan met de V.V.D. (en dus de liberale koers bij de woning bouw) rechtvaardigen. Of hier ook van een volledige rechtvaardiging, vooral over langere termijn gezien, gesproken kan worden is echter een vraag, die bij de komende kabinetsformatie opnieuw aan de orde gesteld dient te worden. Hopelijk zullen de eerst verantwoorde lijke politici zich tegen die tijd nog de T.V.-uitzending hierinneren van de N. C.R.V. vlak vóór Oudejaar over de krotwoningen in de Haarlemmer meer. Wie die uitzending heeft gezien moet zich bij de barre kou van de laatste dagen bewust zijn geweest van de schande, dat er in deze tyd van wel vaart in ons land mensen als beesten gehuisvest zijn. De Haarlemmermeer vormt op dit punt geen uitzondering. Overal treffen we krotwoningen aan. bleken, dat A.R.-minister Van Aartsen bij de bestrijding van de woningnood ernstig te kort is geschoten. Tijdens zijn bewind zijn er ieder jaar minder woningen gereed gekomen. Hij kan niet garanderen, dat het bouwprogram van 90.000 woningen voor dit jaar ge haald zal worden en over de zo hoogst noodzakelijke opvoering van de bouw capaciteit ontbreekt hem ieder concreet plan. Had de Kamer deze minister niet naar huis moeten sturen? Och, de Ka mer heeft zelf ook boter op het hoofd. De moeilijkheden rond de volkswoning- bouw zijn voor een niet gering deel te wijten aan de nieuwe koers, die de V. V.D. terzake heeft afgedwongen. De K.V.P., A.R. en C.H.U. hebben in die nieuwe koers nooit veel vertrouwen ge had. De A.R.-fractie heeft er zelfs een (kortstondige) kabinetscrisis over ver- Voor de hongerende dieren wordt veel gedaan. Men spreekt schande over mensen, die hun kettinghonden buiten laten. Wat wordt er echter voor de krotbewoners gedaan? De Tweede Kamer begint met de be grotingsbehandeling van buitenlandse zaken. Nieuw-Guinea is daarbij als hoofdschotel weggevallen. Er zal nog wel wat over nagekaart worden de verhouding tot Indonesië blijft voors hands een probleem maar ditmaal zal het debat zich toch wel in hoofd zaak bewegen rond de Europese en Atlantische politiek. De Kamer en minister Luns kunnen zich op dit punt gesterkt voelen door de wetenschap, dat blijkens recente en quêtes, in Nederland van alle E.E.G.- landen de meeste belangstelling bestaat voor de Europese problematiek. An derzijds moet het na Nieuw-Guinea en de op handen zijnde reorganisatie van de K.L.M. van een wereldluchtvaart maatschappij tot een onderneming als bv. de Swissair voor iedereen wel dui delijk zijn, dat wat nu nog over de bui tenlandse politiek op het Binnenhof wordt gezegd, in de wereld geen op schudding meer teweeg zal brengen. Na het verlies van Nieuw-Guinea zal Nederland goeddeels verdwijnen uit het diplomatieke berichtenverkeer tus sen de internationale politieke centra. Onze internationale betekenis wordt meer en meer in overeenstemming ge bracht met de grootte van ons grond gebied. De gang van zaken rond de K.L.M. is hiervan een duidelijk symp toom. Dat onze stem internationaal niet ver meer draagt, behoeft intussen nog niet te betekenen, dat er nergens meer naar Den Haag geluisterd zal worden. Wie weinig meer te zeggen heeft moet er voor zorgen dat hij des te meer te zeg gen heeft. Over dit thema is vooral op het Europese vlak een interessante dis cussie mogelijk. Wie weet, misschien ziet minister Luns het zou niet de eerste keer zijn wegen en middelen om de stroef verlopende onderhande lingen over de toetreding van Enge land tot de E.E.G. in een wat hogere versnelling te brengen. Als mr. Luns hier mogelijkheden ziet. zal hij ze ze ker niet ongebruikt laten. Waarschijn lijk staat hij, na ruim tien jaar op het plein gezeteld te hebben, aan het einde van zijn carrière als minister van bui tenlandse zaken. Vooral na de bittere pil van Nieuw-Guinea moet het hem er veel aan gelegen zijn die carrière met een diplomatiek succes af te slui ten. Nog een enkele opmerking: bij dit debat zal tevens wel geïnformeerd wor den naar de juistheid van geruchten als zou mr. Luns de hand hebben ge had in het ontslag van K.L.M.-directeur drs. van den Beugel. Misschien zal de minister ook nog gevraagd worden naar zijn toekomstplannen. Hij krijgt een eervolle plaats op de verkiezingslijst der K.V.P. Betekent dit nu ook, dat hij straks in de Kamer zal gaan zitten? Niemand gelooft erin. Na de verkiezingen zullen we hem wel als ambassadeur uit Den Haag zien ver trekken. Wat zal het worden? Rome, Parijs of Lissabon? In Parijs zou hij de enige diplomaat zijn, die De Gaulle recht in de ogen kan zien, maar.zou De Gaulle hem er wel zien? i De gemeenteraad van Den Haag heeft gisteren besloten aan de directeur van de dienst der gemeentewerken, de heer J. Bolomey, met ingang van heden eervol ontslag te verlenen met behoud van zijn salaris. De aanleiding tot dit ontslag is het feit geweest, dat gedurende de laatste maanden een diepgaand verschil van in zicht aan de dag is getreden tussen het college van b. en w. en de heer Bolomey over de bedrijfsvoering bij gemeentewer ken en wel in het bijzonder over de in voering van een meerhoofdige directie. Hiertoe had de raad in zijn verga dering van 17 december 1962 besloten. De heer B. Boer. administrateur van het gemeentelijk gasbedrijf, werd toen be noemd tot bedrijfseconomisch directeur van de dienst. Aan de heer Bolomey zal tot het berei ken van de 65-jarige leeftijd hij is thans 61 jaar een uitkering worden toegekend ter grootte van 100 procent van zijn bezoldiging. Het besluit werd na een uitvoerig de bat, dat gedeeltelijk in geheime zitting geschiedde, met 40 tegen 2 stemmen genomen. Deze maand zal het Amerikaans vre deskorps 100.000 schoolboeken, benevens een brandblusmachine en zes windmo lens per vliegtuig naar Afrika zenden, als resultaat van een onlangs gevoerde geschenkenactie. De directeur van het vredeskorps, ser geant Shriver, zei dat de bedoeling van het vredeskorps is om de andere volke ren een beter begrip bij te brengen voor de Amerikaanse levenswijze. „Niets ty peert ons land meer dan een grote be reidwilligheid tot geven en gemeen- schapsbewustzijn. Dit té altijd zo ge weest. Onze vrijwilligers hebben dat on der meer aangetoond toen ze een vrij willige brand weer groep gingen vormen. De windmolen is typerend voor de Ame rikaanse vindingrijkheid". Shriver verklaarde voorts: „Het lijkt mij belangrijk er op te wijzen dat onze vrijwilligers niet slechts leraren zijn: zij zijn volledig opgenomen in de gemeen schap waar zij onderwijzen. Ze doen hun uiterste best om die gemeenschap op een hoger plan te brengen en houden daar niet mee op als de lestijd voorbij is". In het ryksasiel voor psychopaten aan de Hereweg te Groningen heeft een aan tal gedetineerden ter beschikking van de regering gestelde mannen zondag avond deelgenomen aan een oproer. Niemand is gewond. Wel is enige schade aangericht. De geneesheer-directeur, de heer J. A van Belkum, deelde toen de rust was weergekeerd, mee, dat in de loop van de dag de bewaking had ontdekt dat een aantal mannen ontvluchtingsplannen had. Het zijn deze mannen geweest die het grootste aandeel in het oproer heb ben gehad, hoogstwaarschijnlijk omdat zij zich betrapt voelden. Een aantal ge detineerden had naar de televisie ge keken. Bij het overbrengen van de re creatiezaal naar hun verblijven kwamen ze in de hoofdgaanderij op de eerste verdieping plotseling in opstand. Enige tijd hebben zij deze gang, waaraan de verblijven van ongeveer veertig gedeti neerden zijn gelegen, beheerst. Zij sta ken meubilair en oude rommel in brand en vernielden ruiten. De brandweer van Groningen wist met behulp van de ma- girusladder van buiten af het vuur met een miststraal te blussen, waarbij van de oproerlingen geen hinder werd on dervonden. De mannen van de ge meente- en rijkspolitie, alsmede de manschappen van de koninklijke mare chaussee, die op het alarm naar het asiel waren gekomen, beperkten zich tot het omsingelen van het gebouw. Van geen van beide zijden is geweld ge bruikt. De oproerige gedetineerden eis. ten dat de geneesheer-directeur kwam. Deze eis, met de onderdirecteur, om streeks half elf gearriveerd. Zij hebben temidden van de oproerlingen de grieven aangehoord. De voornaamste waren, dat Op bijgaande foto zien we enkele mili tairen het gevangenisterrein verlaten, nadat de orde in het asiel weer hersteld was. de mannen zolang uit de maatschappij verwijderd waren en voorts was men on tevreden over de huisvesting. In dit verband wordt gemeld, dat de gedeti neerden die zijn ondergebracht in het gedeelte van het gebouw dat is ver bouwd, niet aan het oproer hebben deel genomen. Enkele gedetineerden, die de ruiten van hun verblijven hadden ver nield. zijn in andere verblijven onder gebracht. neefthUkonin»,ennTV;-rme bruine b°n«as iiTalle stiltf v, Jull.ana gisterenmiddag verzorgster van de pnr,8 S'lfegSiig>ui^Zürich! De Franse regering heeft een speciale politiemacht tegen het geheime leger in werking gesteld om een einde te maken aan de golf van overvallen, waarbij een totaal van tientallen miljoenen francs is buitgemaakt. V ele van de overvallen worden toe geschreven aan de voormalige O.A.S. uit Algerië, waarvan de leden zich thans In Frankrijk verborgen houden. Na een conferentie op hoog niveau m j u Timfter van binnenlandse zaken werd bekendgemaakt dat de politie in 24 uur tijds een totaal van 4750 auto's had aangehouden in en buiten Pariis ter controle van papieren van 9808 per sonen. Er werden 22 arrestaties verricht. Bij een overval op een bank werden maandag weer eens meer dan 150.000 francs buitgemaakt door een bende ge maskerde bandieten. De politie zal het Algerijnse systeem van ..quadrillage" gaan toepassen. Dit berust op het verdelen van de stad in kleine secties, waar de politie op elk moment snelle omsingelingen en door zoekingen kan uitvoeren. De ijssituatie op de grote rivieren ls thans zó, dat het ijs op de Oude Maas gebroken wordt. De Noord, de Beneden en Boven-Merwede en de Oude Maas bij Dordrecht zijn voor alle vaartuigen be vaarbaar. De vaart tussen Rotterdam en de Waal is daarmede hersteld. De verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam via de Lek en de sluis bij Vreeswijk is eveneens mogelyk, maar slechts voor krachtige schepen. Het Noordzeekanaal en de vaarweg Rotterdam - Den Haag waren gisteren vrij goed bevaarbaar. Gisteren is een begin gemaakt met het breken van het ijs op het Wilhelmina- kanaal. Begonnen werd vanaf Ooster hout in de richting Tilburg. Op de Lek boven Vreeswijk bevindt zich nog steeds vast ijs, dat de vaart hier onmogelijk maakt. Van Vreeswijk in de richting Rotterdam is de vaart mo gelijk voor sterke schepen. Bij Krimpen komt nog veel drijfijs voor. In de Bergse Maas en de Amer komt nog wat drijfijs voor, maar dit levert voor de scheepvaart slechts weinig hin der op. De vaarruimte via de witte ton nen Vlije, het Zijpe en het Volkerak is nog steeds moeilijk te bevaren, maar wel mogelijk voor sterke schepen. WEGEN Alle hoofdwegen in Nederland zijn thans goed berijdbaar met uitzondering van het zuidelijk gedeelte van zuid- Limburg, waar ze nog plaatselijk glad zijn. De binnenwegen over liet gehele land zijn in het algemeen glad door bevro ren sneeuwresten. In heel Europa heeft men maandag dreigende watervloeden moeten verwer ken, die waren ontstaan door de plotse linge dooi, die overal was ingetreden. Het water heeft op versche-idene plaat sen ernstige schade aangericht. Zo is bijvoorbeeld een 3-jarig jon getje in Portugal verdronken toen zijn ouders met hem een gezonken ponton brug trachtten over te steken. De stroom sleurde hem mee. In Engeland, dat zijn slechtste winter sinds 81 jaar gehad heeft, heeft men met helikopters getracht dieren te red den uit de uitgestrekte moerassen van zuidwest-Engeland. Naar de KNAC-wegeninformatiedienst meedeelt zal het vanaf heden voor vracht wagens weer mogelijk zijn Parijs te be reiken over de weg Amiens-Neufchatel- Rouen-Vernon-Parijs. Voor vrachtver keer tot 9 ton zijn de routes Maubeuge- Laon-Soissons-Parijs en Amiens-Breteuil- Beauvais-Parijs vrij. De Romeinse politie heeft bevolen de uitvoeringen van het experimentele" toneelstuk „Christus 1963" te staken, omdat het „indruist tegen de Italiaanse openbare zedenwet". Het stuk wordt of ficieel als obsceen beschreven. Enige to neelspelers treden er half naakt in op en gebruiken zinswendingen die „mo reel ontoelaatbaar en obsceen" worden genoemd. Van het stuk bestaat geen tekst, de spelers improviseren de dia loog. Het is drie avonden opgevoerd in een klein theater in het district Traste- vere in Rome. waarbij het publiek ru moerig werd. Twee toneelspelers zullen worden vervolgd. De brandblusmachine zal in Ethiopië gestationeerd worden, de windmolens in Somaliland en de schoolboeken worden vordeeld over 14 Afrikaanse landen. Vooral het laatste artikel is zeer schaars in Afrika. Shriver had daarom gehoopt op een miljoen boeken, maar een gedeelte van wat aangeboden werd was ongeschikt. Daarom zal de actie voor boeken nog voortgezet worden. Overigens hebben veel firma's toege zegd hun medewerking te willen verle nen. Zo heeft de Amerikaanse associatie voor aluminium zich bereid verklaard om zorg te dragen voor de 5000 straat naamborden, die Shriver naar Addis Abbeba, de hoofdstad van Ethiopië, wil zenden. Ook in hoger beroep W*-Oons het nodeloos veroorzaken van pijn of letsel aan enige drie dagen oude jonge poedels heeft gisterenochtend de officier van justitie bij de rechtbank te Amsterdam tegen de 26-jarige hout draaier C. C. W. uit Amsterdam beves tiging gevraagd van het door de kanton rechter op 19 juli jl. in eerste instantie uitgesproken vonnis, een geldboete van 200 gulden subs. 40 dagen hechtenis. Volgens verdachte hadden de hondjes geen nadelige gevolgen van de behan deling ondervonden. Een op verzoek van de verdachte door het parket opgeroepen dierenarts, dr. J Gajentaan, verklaarde dezelfde behan deling toe te passen. De officier van justitie vond het on gewenst dat verdachte als leek zelf had gecoupeerd en achtte daarom straf zeer op haar plaats. De rechtbank zal 21 ja nuari uitspraak doen. „Als je een sneeuwpop maakt, moet je het goed doen", moet de 16-jarige Roddv Stuart uit Aberdeen hebben gedacht, toen hij deze „wolkenkrabber-van-ern- sneeuwreus" bouwde. De hoogte van het gevaarte is maar liefst 5,75 meter. Het zal dus wel even duren voor het geval helemaal weggedooid is De Nederlandse botanicus L. G. M. Baas Becking is in Canberra in Austra lië overleden. Hij is 68 jaar geworden. Sedert het einde van de tweede wereld oorlog was hij in Australië woonachtig. Tijdens de oorlog is de heer Baas Bec king door de Duitse bezetters gearres- steerd bij een poging om per vliegtuig naar Engeland uit te wijken. Hij werd samen met de eerste Nederlandse agent van Hamel in de nacht van 13 op 14 okt 1940 aangehouden op het Tieuker- meer. Baas Becking heeft lange tijd gevan gen gezeten in het tuchthuis Sieburg in Duitsland. In april 1945 werd hij daar door de geallieerden bevrijd. Pro-communistische studenten en vak verenigingen hebben maandag in Peru stakingen georganiseerd als protest te gen de arrestatie van hun leiders. De regering heeft de staat van beleg afgekondigd en 800 personen achter slot en grendel gezet. Zy worden ervan be schuldigd getracht te hebben de heer sende junta omver te werpen op orders van Moskou en Havanna. De junta, onder leiding van generaal - majoor Ricoardo Perez oGdoy, heeft verzekerd dat in juni verkiezingen ge houden zullen worden en dat de civiele regering hersteld zal worden niettegen staande de revolutiedreiging. Het hoofd van de pro-Castro-studen- tenorganisatie van de San Marco-univer- siteit, waar studenten in 1958 de Ameri kaanse vice-president Richard Nixon be ledigden. zal waarschijnlijk de stakingen van de studenten leiden en te-vens de monstraties op touw zetten voor de be vrijding van de gevangenen. Ook van de vakverenigingen van dok werkers, bankbedienden en boeren worden stakingen verwacht. De 10.000 dokwerkers zouden alle scheepvaart op de Peruaanse havens aan de Stille Oce aan en de Amazonerivicr kunnen lam- leggen. De bankbedienden, wier leider José Luis Alvarado gearresteerd werd, heb ben van proteststakingen een gewoonte gemaakt. Zij hebben in het verleden 6 weken gestaakt omdat een Amerikaan se bediende een vuistgevecht had gele verd met een Peruaan. (Van onze Haagse redactie en A.N.P.) Het bestuur van de vereniging van KLM-vliegers heeft besloten eind januari in het Hilton Hotel te Amsterdam een buitengewone algemene ledenvergadering bijeen te roepen, waarop de leden ver trouwelijk over de dan bestaande situatie bij de KLM zullen worden ingelicht. Op deze vergadering is het niet de be doeling besluiten te nemen. Wel stelt het bestuur zich voor een discussie te laten houden ove-r het beleid dat het onder de veranderde omstandigheden naar de mening van de leden dient te voeren. Alvorens deze vergadering plaatsvindt hoopt het bestuur van de vereniging met de nieuwe KLM-directie van ge dachten te kunnen wisselen. Vandaar dat het tijdstip der bijeenkomst pas einde van de maand zal plaatsvinden. De ge- dachtenwisseling is nodig om de eigen leden straks zo volledig mogelijk te kunnen inlichten. Zoals bekend is bij de berichten over eventuele ontslagen bij de KLM ook steeds gewag gemaakt van een aangeno men noodzaak tot afvloeiing onder het vliegend personeel in orde van grootte van 200 man. De fractieleider van de P.v.d.A. in de Tweede Kamer, prof. Vondeling, wil de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën, mondelinge vragen stel len over de- jongste ontwikkelingen bij de KLM. Indien de beide ministers hier voor beschikbaar zijn zouden deze vragen reeds donderdag a.s. tijdens het zoge naamde „vragenuurtje" gesteld en be antwoord kunnen worden. De P.T.T. die, zoals wij meldden, bezig is met het vervangen van de postzegels van het oude z.g. cljfertype, komt bin nenkort met een nieuwe zegel van vier cent. ontworpen door A. v. d. Vossen uit Overveen. De zegel, waarop de koel torens van de Staatsmijnen in Limburg staan afgebeeld, zal worden gedrukt in blauw met lichte blauwgrijze ondertint. Een inbreker heeft naar schatting f 10.000, bestemd voor het Bio-vakantie- oord, gestolen uit het Passagetheater in Den Haag. Van 20 december tot 2 januari is in de Haagse bioscopen gecollecteerd voor het Bio-vakantie-oord. Dt collectebussen werden, met hangsloten afgesloten, ver zameld in afgesloten kisten, die in de kelder van het Passagetheater stonden. Er waren 31 kisten met in totaal 200 bussen, waarin zich, afgaande op de opbrengst van vorig jaar ongeveer 10.000 moest bevinden. Kennelijk heeft de dief zich laten insluiten en is hij door de nooduitgang verdwenen Het enige wat nu van de collecte nog rest is de inhoud van twaalf bussen, die in de directiekamer stonden. Deze bus sen waren nog niet bij de overige ge voegd. De 73-jarige weduwe M. K. A. Is in haar woning in Den Haag door de politie levenloos aangetroffen. De politie was gealarmeerd door buren, die last hadden van lekkage. Toen men belde werd niet open gedaan, waarop de politiemannen zich een toegang tot het huis hebben ge forceerd. Wanneer de bewoonster van het pand was overleden kon niet wor den vastgesteld. Het Damrak heeft gistermiddag de nieuwe beursweek ingezet met een vaste tot zeer vaste stemming bij de opening voor de internationale waarden. De han del was kalm. De grootste belangstelling ging opnieuw uit naar de AKU-hoek. Dit fonds, dat vrijdag zeer gevraagd in de markt lag, waardoor het de grootste omzet van nominaal f 293.600 ter beurze bereikte, zette gisteren de opmars ver der voort. Geopend werd op 420, waar na 418 werd gedaan. De vorige slotkoers was 413. De hoogste koers van gister ochtend was 422. De belangstelling voor de AKU-aandelen was een gevolg van de mededeling v^n de president-directeur van dit concern over het bereikte re sultaat van de bedrijven in Nederland in 1962. Dit resultaat ligt belangrijk bo ven dat van 1961. De mogelijkheid voor een of twee nieuwe projecten in 1963 is niet uitgesloten. Over al dit nieuws was de beurs en thousiast. Men aarzelde dan ook niet de stukken uit de markt te nemen. Dit deed de koers oplopen tot 422. Ook de overige internationale waarden lagen vast in de markt. Philips op f 145.80, tegen vrijdag als slotprijs f 142.30. Unilevers openden ƒ2.40 hoger op 134.40 doch zakten daar. na in tot f 142.80. Kon. olies verbeterden f 1.40 tot f 159.70. Hoogovens konden moeizaam meekomen. Na een opening op 573 moest terrein worden prijsgegeven tot 567. De laatste notering van vrijdag was 572. In de scheepvaartsector was de opening merendeels goed prijshoudend tot iets beter. De behaalde koerswinsten gingen echter later op de middag weer verloren. Van de leidende cultures lag H.V.A. ge vraagd in de markt. Daarentegen ont moette Amsterdam rubber enig aanbod. In de staatsfondsenhoek schommelden de koersen rond die van het vorige slot- niveau. EEN GROEP van tien vooraanstaande Papoea's, die momenteel een bezoek brengt aan Djakarta, heeft in een geza menlijke verklaring opnieuw aangedron gen op onmiddellijke overdracht van het bestuur over Nieuw-Guinea aan Indo nesië. 4-1 7-1 Ned. '59 4''4 997g 99% Ned. '61 4'4 99{J 99\l Ned. '47 3Va 9111 91% Ned. grootboek 1946 91A AKU 413U 4l8*i Hoogovens 572 867Va Philips 142.30 145.90 Unilever 141.10 142.70 Kon. Olie 158.35 159.50 HAL 118^ 117 Scheepvaartunie 129Va 128 Amst. Bank 394% 394 Va Ned. Handelmij 378 380 Lucals Bols 900 901 Drie Hoefijzers 395 398% Mach. Breda 168% 170 Zeeuwse confectie 355 Bijenkorf 9123'* 911 Simons Emball.f. en houth. 127 Van Gelders papier 249 253 Heineken 458 463 Hero Conserven 305 306 HoIL Beton Mij 395 Kon. Zout 740 743 Nij verdal Ten Cate 227 227 De Schelde 220 223 Scholten Foxhol 810 Thomassen en Drijver 704 706 Van Vlissingen Katoen 281 282 Vredestein 355 Zwanenberg Organon 910 915 NABEURSKOERSEN (telefonisch avond verkeer) AKU 415 gb418gl: Kon. Olie 159.00— 159,80; Philips 143.70—145.70; Unilever 141,50142,50; Hoogovens 561563 gL

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 3