Walcheren STUDENTEN IN DE MIDDELEEUWEN Nog Twe< Speciale transportwagen voor radio-actieve afval Zeeuwsch-Vlaanderen Eski'mohutje in Vlissingen SAPPIGE SPAANSE GIFT Psychop;] snel ZUID-BEVELAND Vervroegde beslissing van kantonrechter Noodwoningen zullen binnen afzienbare tijd verdwijnen WAT na WAAR? Samen over de MIDDELBURG VLISSINGEN Instuifactiviteiten HULST Dagblad De Stem OOSTBURG TERNEUZEN Toeristentocht Vaart v. Brugge- Sluis open Faillissementen Burgemeester van Schoondijke Begrafenis F. de Meyer te Terneuzen Lading mais werd clandestien verkocht EXAMENS Mgr. G. de Vet weer naar Rome (jeóchiedenióóen la ter uan vroeger en AANBESTEDINGEN HOOGWATER Vandaag Morgen Prinses Marijke in Nederlan DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 8 JANUARI 1963 SLIPPENDE AUTO RAMT VERKEERSZUIL. In de bocht PoelendaelewegVlissing seweg is een personenauto, bestuurd door W. D. R. uit Vlissingen geslipt tijdens het nemen van de bocht. De wagen ramde hierbij de verkeerszuil, die van zijn plaats werd gedrukt, terwijl de auto aan de linkerzijde flink werd beschadigd. De inzittenden kwamen met de schrik vrij. Polen vierden „oplatek" De Vlissingse Polen, die voor tachtig procent zijn georganiseerd in de Vere niging van Poolse Oudstrijders, hebben in het Maarten Lutherhuis" hun tra ditionele „oplatek" gevierd. De jaarlijkse kerst- en nieuwjaarsbij eenkomst werd geopend door de zowel plaatselijke als landelijke voorzitter, ir. J. Minkiewicz, die na het voorlezen van de uit alle delen van de wereld binnengekomen kerst- en nieuwjaars wensen (voornamelijk afkomstig van de uit Vlissingen geëmigreerde Polen) een toespraak hield, waarin hij de voor naamste gebeurtenissen van het afgelo pen jaar de revue liet passeren. Met name stond de voorzitter van de Poolse oudstrijders stil bij het proces van de economische en politieke een wording van West-Europa, dat op de door Sovjet-Rusland onderdrukte landen een enorme aantrekkingskracht uitoe fent. Hij sprak verder over de hoop op afwerping van het communistische juk door middel van een geleidelijke vreed zame evolutie, die uiteindelijk zal lei den tot een in vrede en vrijheid ver enigd Europa. Hierna ging men over tot de verbre. king van de oplatek" (een soort van ouwel) waarbij men elkander in over eenstemming met de oeroude Poolse traditie het beste voor het nieuwe jaar toewenste. Tijdens een eenvoudige maaltijd, die het traditionele Poolse vigiliemaal op de vooravond van Kerstmis moest sym boliseren, werden bij kaarslicht Poolse kerstliederen gezongen. Hansweert In het dorpshuis Kaj Munk vond een bijeenkomst plaats van de r.-k. instuif voor junioren. Deze jongelui hebben op een buitengewoon aangename wijze zich aldaar kunnen vermaken. In de avonduren vond er voor de leden van de r.-k. instuif voor senioren een dansavond plaats. Muzikale medewer king werd verleend door het bandje The Moonlight Stars, die zoals gebruike lijk ook nu weer bijzonder aardige mu ziek ten gehore brachten. Ondanks de gladheid was de belangstelling voor deze avond boven alle verwachtingen. VACCINATIE HONDEN In het dorpshuis Kaj Munk zal donder dag van 18.00 uur tot 23.30 uur gelegen heid bestaan honden en katten te laten vaccineren tegen de zo gevreesde honds dolheid. Een en ander zal kunnen geschie den tegen een kleine vergoeding. Onge twijfeld zal het in het dorpshuis „een jankende boel" worden. Hein kpnszand Scliieting op de liggende wip De handboogsociëteit Soranus heeft m Café Vermeulen een schieting gehouden op de liggende wip waaraan door 37 schutters van 12 sociëteiten werd deelge nomen. De uitslag luidt: Hoofdvogel: P Rijk, VIOS 's-Heerenhoek, le klep: W. de Jonge, ADLM Kwadendamme; 2e klep A. de Jonge, Soranus. Heinkenszand; 3e klep: J. de Rijke. Edele Handboog, Oude- lande; le zijvogel: P de Koster, Sora nus, Heinkenszand; 2e P. Rijk VIOS 's- Heerenhoek; le kal.: P. Rijk, 2e W. Geys, 3e en 4e H. Driedijk, allen Soranus, Heinkenszand. De meeste kleine vogels werden geschoten door C. v.d. Dries, Soranus. s-Heer Arendskerke Vergadering van de raad De gemeenteraad zal vrijdag 11 janu ari a s. 's-middags om 2.30 uur in open bare vergadering bijeenkomen in het gemeentehuis. De gemeente-architect heeft B. en W. rapport uitgebracht be treffende 4 woningen, die zich in zulke slechte staat bevinden, dat onbewoon baarverklaring dient te geschieden. Het betreft de panden Kerkplein 2 en 4 te sHHKinderen; Nieuwe Rijksweg 12 te sHHKinderen en Kerkring 18 te 's-Heer Arendskerke. Na ingewonnen advies van de hoofd ingenieur-directeur van de volkshuisves ting en bouwnijverheid, stellen b. en w. de raad voor deze 4 woningen onbe woonbaar te verklaren. De bouw van vier woningwetwoningen aan de Sloe- straat te Lewedorp nadert zijn voltooi ing, zodat de raad zal beslissen aan wie deze verhuurd zullen worden. Het bestuur der r.-k. kleuterschool te Lewe dorp heeft een verzoek ingediend om medewerking tot verbetering van de elektrische verlichting in de lokalen. B. en w. hebben met het waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland onderhandeld over de overname van de Noordweegseweg. die ligt in het indus trieterrein van het dorp 's-Heer Arends kerke. De raad wordt gevraagd tot o- vername van genoemde weg te besluiten. Wólphaartsdijk LOOP DER BEVOLKING OVER 1962 31 dec. 1961: totaal 2311, mannen 1169 en vrouwen 1142: geboorten: 35, 18 en 17; vestiging: 55, 24 en 31; overlijden; 21, 16 en 5; vertrek: 105, 45 en 60; 31 dec. 1962: totaal 2275, mannen 1150 en vrouwen 1125; afnamen: 36, 19 en 17. In 1962 werden 23 huwelijken voltrokken. Nieuw- en Sint Joosland LOOP DER BEVOLKING Bevolking per 1 januari 1962: mannen 601, vrouwen 589, totaal 1190. Vermeer derd door: geboorte in de gemeente: mannen 9, vrouwen 13, totaal 22; ge boorte elders: 2, 2, 4, vestiging 24, 25, 49. Totaal 1265 (636 mannen en 629 vrou wen). Verminderd door: overlijden in de gemeente: 4, 3, 7; vertrek: 22, 21, 43. :evolking per 1 januari 1963: totaal 1215 (610 mannen en 605 vrouwen). Aan tal voltrokken huwelijken 6; huwelijks aangiften (ondertrouw) 6; huwelijkstoe stemmingen (schriftelijke) 1: inschrij vingen van uitgesproken adoptie 1. (Van onze Haagse redaktie) Eind maart zal er op de Nederlandse wegen een speciaal door D.A.F. ge construeerde trekker met oplegger verschenen voor het vervoer van ra dio-actieve afvalstoffen. Eenmaal per maand zal deze wagen langs indu strieën en instituten ryden om daar het radioactieve afval op te halen en af te leveren bij het reactor-centrum Nederland te Petten, waar voor ver- GEMEENTE HULST KOSTELOZE INENTING TEGEN POKKEN Burgemeester en wethouders van Hulst vestigen er de aandacht op, dat op donderdag 10 januari a.s. des namiddags om 2.30 uur in het Consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters, Lange Bellingstraat 44, de gelegenheid zal zijn opengesteld tot kosteloze inenting of her inenting tegen pokken, zulks voor kinderen beneden de leeftijd van 2 jaar. Bij twijfel omtrent de gezondheids toestand van een in te enten kind raad plege men vooraf de huisarts. HULST, 7 januari 1963 Burgemeester en wethouders van Hulst, A. L. S. Lockef eer, burgemeester J. F. van Denderen, secretaris. Dagblad voor Zeeland KANTOREN voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14, telefoon 2377, Hulst voor Walcheren en Zuid-Beveland: Klokstraat 1, telefoon 6252, Goes Alg. redacteur \F.ocploitatie- *voor Zeeland: inspectie Zeeland F. DE LIGT, L. K. M. DE JONG tel. 6252, Goes tel. 2377 - HULST Redacteur voor Zeeuwsch-Vlaanderen P, G. KUYPERS, telefoon 2377 Hulst privé 3327 Redacteur voor Walcheren: CH. SCHETS, telefoon 3566, Vlissingen Prijs voor losse advertenties, bestemd voor de editie voor Zeeland 0,17 per mm. 1 mm ingezonden mededelingen 2Va mm gewone advertenties. Bij contract aanzienlijke reductie. „Kleintjes": 3 regels of minder 1,— elke regel meer 0,20. Bij plaatsing ook in de Brabantse oplage resp. 1,60 en 0,45. Bij S achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld. Biervliet DE BEVOLKING in 1962 Het zielental van onze gemeente nam in het afgelopen jaar af met 16. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal inge zetenen 1916 (988 mannen en 918 vrou wen). Dit aantal vermeerderde door ge boorte met 33 (15 mannen en 18 vrouwen) en door vestiging met 41 (16 mannen en 25 vrouwen)het verminderde door over lijden met 9 (5 mannen en 4 vrouwen) en door vertrek met 81 (43 mannen en 38 vrouwen). Op 31 december 1962 bedroeg het in wonertal dus 1900 (981 mannen en 919 vrouwen). Er werden 13 huwelijken vol trokken, er werden geen echtscheidingen ingeschreven. Cadzand TOENAME BEVOLKING In 1962 nam de bevolking van Cad zand toe met 19 inwoners. De bevolking vermeerderde door geboorte met 15 per sonen en door vestiging met 60 perso nen. Er overleden 7 personen en er vertrokken er 49. Het aantal inwoners steeg daardoor van 1005 tot 1024, ISieuwvliet AANTAL INWONERS GEDAALD In 1962 nam de bevolking van Nieuw- vliet af met 9 personen. Er werden 3 personen geboren en er vestigden zich 10. Het aantal verminderde door over lijden met 5 en door vertrek met 17. Hierdoor daalde het totale aantal van 423 tot 414. HOMETRAINERWEDSTRIJDEN De tometrainerwedstrijden die zouden worden gehouden in de zaal van hotel Victory, maar die in verband met het overlijden van koningin Wilhelmina wer den uitgesteld, zullen doorgaan op zon dag 13 januari. Onder de deelnemers be vinden zich Jo de Roo (renner van het jaar). Piet Rentmeester, de streekfavo- riet, E. Verstraete en de zeer snel opko mende W. du Bois. Retrancliement BEVOLKING DAALDE De bevolking van Retranchement nam in 1962 met 12 personen af. Door ge boorte werd het aantal met 2 vergroot en door vestiging met 14. Het vermin derde door overlijden met 8 en door vertrek met 20. Hierdoor daalde het aantal van 510 tot 498. Schoondijke Middelbare landbouwschool bestaat 20 jaar De Rijks Middelbare Landbouwschool te Schoondijke bestaat deze maand 20 jaar Uit de vereniging van oud-leer- lingen der school is een commissie van voorbereiding benoemd om een feest programma in elkaar te zetten. Ir. P- W. Bakker Arkema te Wageniqgen zal een rede houden over: De ontwikkelingen en de toekomst van de landbouw, mechanisatie, 's Avonds wordt opge voerd „De Gecroonde Leersse" door het reizend Zeeuwse volkstoneel o.l.v. drs. L. Lockefeer. Dit alles vindt plaats op 11 januari 1962 in het Ledeltheater te Oostburg. BEDRIJFSJUBILEUM Dezer dagen heeft de heer J. van Baal, kapper en drogist het feit her dacht dat hij zijn bedrijf 40 jaren uit oefende, waarvan 35 jaar in Schopndij- ke. Voordien woonde de jubilaris in Zaamslag. Hij is lid van de gemeente raad en o.a. voorzitter van de afdeling van het Groene Kruis, voorzitter van de Oranjevereniging en V.V.V. TENTOONSTELLING In samenwerking met de Rijksland- bouwvoorlichtingsdienst voor Zeeuwsch- Vlaanderen heeft het bestuur van de Stichting Landbouwpraktijkschool Prins Willem een tentoonstelling gehouden in de nieuwe loods voor landbouwwerktui gen. Veel materiaal stond netjes in slagorde opgesteld, w.o. onkruid- en wiedmachines en diverse zaaimachines. Voorts vond men er o.a. stropakkenla- ders. MUTATIE OP LANDBOUW PRAKTIJKSCHOOL De heer J.J. Verpoort, instructeur van de landbouwpraktijkschool te Schoon dijke zal vanwege een benoeming elders deze school per 14 januari 1963 verla ten. AUTOBOTSING In de nabijheid van een onoverzichte lijke bocht kwamen de auto's van de heren L. v.d. H. en M.J. A., beiden uit Terneuzen met elkaar in botsing. Het ongeluk gebeurde toen de eerste vanuit de Lange Kerkstraat richting Noordstraat en de laatste in de richting van de Korte Kerkstraat reed. Beide auto's werden beschadigd. BURGERLIJKE STAND Geboren: Marinus zv Joris Kolijn Goossen; Johanna dv Willem de Graaf Riemens; Renate, dv Hans MullerBlock, te Westdorpe.- Anthonie zv Pierre Piscaer Wagemans te Sas van Gent; Elisabeth dv Jacobus DoomsScheele, Marc zv Jacobus Seegers—Soomers te Axel; Geer- tina dv Dirk de Bruijne—Eefting, Inge dv Hendrik Herrebout—Rouw; Adriaan- tje dv Dirk Wilsonde Vin, te Rotter dam. Huwelijksaangiften: Gijsbrecht Buijze, 29 jaar te Axelse Sassing en Louise Van- hijfte, 27 jaar; Izaak Casteleijn, 22 jaar, en Janna van der Peijl, 22 jaar; Johan Lu- teijn, 27 jaar te Zuidzande en Johanna Hamelink, 23 jaar. Huwelijksvoltrekkingen: Frits IJse- beart, 30 jaar en Irene van Mosselvelde 29 jaar, Harmen Betlehem 36 jaar te Amsterdam en Josephine van Puijvelde 40 jaar. Wessel Leunis 33 jaar en Ber- nardine van Wankum 20 jaar, te Amers foort. Overleden: Louis Kooymans 48 jaar, echtg. van Leony Laurens, Suzanna Ver- helste 69 jaar, echtg. van Adriaaan D. 't Gilde; Pieter Rinkhoud, 79 jaar, geh. gew. met Margaretha Dobbelaar, Julien Bau- wens, 81 jaar, echtg. van Suzanna Olie- bek, Cornelis Huijssen, 78 jaar, echtg. van Tannetje Wilhelm.- Alice de Koeijer, 70 jaar, echtg. van Emile van Cleemputte Lidewij Loof, 78 jaar, ongeh. Jan van Wijck, 87 j., geh. gew. met Cornelia Wis se; Cornelis van den Broeke, 82 jaar, geh. gew. met Anna C. Bakker; Clementia Braeckman, 74 jaar, echtg. van Edumond Willems, te Sas van Gent. Sluis LOOP VAN DE BEVOLKING De bevolking van Sluis nam in 1962 af met 40 personen. Door geboorte werd het aantal met 36 vergroot en door vestiging met 104. Het nam af door overlijden met 37 en door vertrek met 143. Hierdoor daalde het aantal van 2670 tot 2630. Zuidzande BEVOLKING GESTEGEN De bevolking van Zuidzande steeg in 1962 met 2 personen. Door geboorte steeg dit met 17 en door vestiging met 43. Het daalde door overlijden met 11 en door vertrek met 47. Hierdoor steeg het aantal van 856 tot 858. dere vernietiging en onschadelijk ma ken van deze stoffen gezorgd zal worden. Alle mogelijke voorzorgsmaat regelen zyn getroffen, teneinde een zo volledig mogelijk veilig vervoer zonder stralingsgevaar mogelijk te ma ken. Het radio-actieve afval zal in vaten worden opgeslagen in een in twee compartimenten verdeelde, geheel ge sloten laadruimte van de oplegger (lengte 7.17 meter). Bij eventuele lekkage zal nimmer ra dio-actief afval verloren kunnen gaan. Voor de zichtbaarheid is het geheel helgeel geschilderd. Bij radio-actief vervoer zullen op de wagen borden zijn aangebracht met de waarschu wing: „Radio-actieve stoffen. Afstand houden." Voor eventuele ongelukken is de wa gen voorzien van een uitgebreide brandblusapparatuur. De radio-actieve stof zal echter niet kunnen ontsnap pen. Het is de bedoeling de radio-actieve afval te verwerken bij het reactor centrum Nederland te Petten en al. daar op te slaan, in een speciaal op getrokken gebouw. Het meeste mate riaal zal daar binnen 1 jaar zijn ra dio-actieve werking verloren hebben. De vloeibare afval kan zelfs voor 99 procent worden ontsmet, waarna het evenveel radio-activiteit bevat als normaal regenwater. Het is de bedoe ling deze afval na ontsmetting in de Noordzee te lozen. In totaal verwacht men een jaarlijkse aanvoer van 500 vaten. In de toekomst denkt men in Petten een speciale oven te bouwen voor de verbranding van brandbare afval. De niet-brandbare afval zal worden sa mengeperst. Er zullen alleen stoffen met een zgn. halveringstijd van 15 dagen of meer worden opgehaald, d. w.z. stoffen die eerst na 15 dagen of meer de helft van hun oorspron kelijke radio-actieve isotoop verloren hebben. Het bij het vervoer betrokken personeel zal de vaten gewoon met de hand kunnen dragen en laden. Niettemin dragen zij apparatuur, waarmede de persoonlijk ontvangen straling nauw keurig kan worden vastgesteld. Zij bevinden zich bovendien op 4 meter van het voorste compartiment. Voor alle veiligheid zal het personeel even wel geregeld medisch worden onder zocht. Tenslotte zij nog vermeld dat de nieuwe afvalwagen eigendom van het rijk is en f 50.000,- heeft gekost. De wagen is nog niet w.a.-verzekerd, om dat hiervoor nog geen internationale regels bestaan. De wagen zal niet harder mogen rijden dan 60 km. per uur. Huurkwestie in Oostburg (Van onze correspondent) In verband met de langdurige huur- kwestie te Oostburg heeft kantonrechter H. v.d. Belt een vervroegde beslissing genomen. De huuradviescommissie heeft opdracht gekregen inlichtingen te ver strekken omtrent de redelijkheid van de huurverhoging en daarover rapport uit te brengen vóór 16 maart 1963. Tevens wordt eiseres bevolen een gesloten huur contract over te leggen en in het geding te brengen. De verdere uitspraak, zo mede die omtrent de kosten zal plaats hebben op donderdag 4 april a.s. Voor de huurder houdt dit in. dat zo lang geen definitieve uitspraak is ge schied, zij f 10,75 per week blijven be talen. Met ingang van vandaag wordt de tocht voor toeristen over de Vaart van Brugge naar Sluis weer opengesteld. Donderdagmiddag vindt de internationa le schaatswedstrijd van Sluis naar Brug ge en terug plaats, terwijl a.s. zaterdag de internationale Belgische kampioen schappen zullen worden gehouden op de Vaart van Brugge naar Sluis. Daartoe wordt in Brugge zaterdagmiddag om twee uur gestart bij café Groot Noorwe gen en gaan de rijders naar Sluis en terug. Daarnaast zal vrijdagavond een gekostumeerd ijsfeest op de verlichte Vaart plaatsvinden. Door het verbindend worden der slot- ujtdelingslijst met een uitkering van 3,9385 pet. is geëindigd het faillissement van H. Duine, Wal 33, Tholen. lIIS Adje en Leo uit de Vlissingse Bree-lzijn kant gezet, bevroren sneeuw er- waterstraat hebben een Eskimohutje over: ziedaar een iglo, die zelfs de gebouwd op het trottoir voor hun hui- vaders van Leo en Adje in verrukking zen. Een grote kist met een deksel, op l bracht. (Van onze correspondent) De burgemeester van Schoondijke heeft in de laatste raadsvergadering zijn nieuwjaarsrede uitgesproken, waarin hy concludeerde, dat Schoondyke een zeer goed jaar heeft gehad. Sprekend over de bouwnijverheid zei de burgemeester. ,,De zwarte vlek, de noodwoningen waar van ik twee jaar geleden in mijn in stallatierede moest getuigen, zal binnen zeer afzienbare tyd zijn verdwenen. Wy kunnen daar niet dankbaar genoeg voor zijn". „Vanaf deze plaats wil ik ieder die meegeholpen heeft om het woningpro bleem in onze gemeente op te lossen, lof toezwaaien. Ik hoop dat dit jaar de bouw van een lagere landbouwschool zal beginnen en dat uitbreiding van de landbouwhuishoud school spoedig gerealiseerd kan wor den. In de particuliere sector werden slechts twee woningen opgeleverd. Te verwach ten is dat de bedrijvigheid in 1963 gro ter zal zijn. Met dankbaarheid noteer ik al de start van de bouw van de ambtswoning voor de burgemeester. „Aan het industrieschap" zo vervolg de de burgemeester, „van de gemeenten Breskens, Groede, Hoofdplaat en Schoon dijke heeft de pers al de nodige aan dacht besteed. Dat doet deugd. Het is van het grootste belang, dat de reali sering ervan zo snel mogelijk tot stand komt. De betreffende rapporten voor de stedebouwkundige kunnen ieder ogen blik worden verwacht." „De opening van het bejaardentehuis was voor de gemeente een belangrijk moment", aldus spreker, die voorts ver telde, dat wij met belangstelling de ontwikkeling van dit tehuis zullen vol gen. De plaatselijke middenstand kan volgens spreker op een goed jaar terug zien, en ook de resultaten in de agrarische sector zijn goed. Dit kon hij helaas niet zeggen van de veehou derij. „Daar is de toestand uitgespro ken slecht". Het verenigingsleven te Schoondijke kampt met moeilijkheden. „Waar moge lijk stimuleert en activeert de gemeen te. Het is evenwel niet mogelijk en ook niet gewenst om in dezen op de voor grond te treden", aldus spreker. De burgemeester verklaarde tenslotte van mening te zijn, dat 1963 een belangrijk jaar zal worden. Er staat veel te ge beuren. „Bijzonder prettig is hierbij de verbeterde financiële positie van de ge meente". Het is voor de kaspositie van de ge meente wel typerend, dat ondanks al le activiteit in 1962 geen enkele geldle ning gesloten behoefde te worden. Al leen de woningwetbouw werd met rijks voorschotten gefinancierd. Ter Terneuzen is de heer F.B.G. de Meyer, mede-oprichter van de n.v. Aug. de Meyer en Zn. Scheepvaart-, Expedi tie- en Agentuur My., onder grote be langstelling van de zyde van internatio nale scheepvaart- en handelskringen, be graven. Om half elf werd een plechtige requiemmis in de St.-Wiliibrorduskerk opgedragen door de pastoor-deken van Terneuzen J.A. van Mechelen, met assis tentie van zijn beide kapelaans, de wel eerwaarde heren Krijnen en Jespers. Aan het graf werd het woord gevoerd door een der directeuren van Aug. de Meyer en Zn. n.v., de heer F.H.M. de Meyer. Namens het gemeentebestuur sprak oud-burgemeester mr. P. Teilegen en namens het personeel de procuratie houder, de heer G. Goethals. Sprekers schetsten de heer De Meyer als een figuur, die een groot aandeel had in de uitbouw van het bedrijf, waardoor het internationaal een uitstekende repu tatie kreeg. Ook voor de gemeente en de streek en het personeel was de heer De Meyer van een uitzonderlijke beteke nis. Een zeer groot aantal grafkransen dekte de baar. De directeur, de heer H.A.M.A. de Meyer, dankte namens de familie. De Spaanse arbeiders hebben een grote hoeveelheid Spaanse sinaasappe len geschonken voor de zieken, bejaar den en kinderen in Twente. De eerste gift werd overgedragen aan burge meester mr. J. de Vries van Olden- zaal; die geschiedde door een groep Spaanse meisjes, die in Twente werkt en die zich voor deze bijzondere gele genheid speciaal in de nationale kle derdracht had gestoken. Een surveillerende rijkspolitieman heeft op het kruispunt Zanddijk-OoSt- havendijk te Hansweert een vrachtauto aangehouden, die met mais geladen was. Na onderzoek bleek, dat de 2700 kg mais afkomstig was van het aan de loswal te Hansweert gelegen schip „Elsy". De Belgische kapitein P.F. R. uit St. Amandsberg had de aan de Rotterdamse firma v.d. Valk en Co. toebehorende mais ten eigen bate aangewend. De rijkspolitie heeft de vrachtauto naar het politiebureau te Kruiningen ge reden, waar ook de inzittenden nader werden ondervraagd. Het waren de uit Yerseke afkomstige W.D. D., die zich als eigenaar uitgaf en de chauffeur S. Als hulp was aanwezig de 16-jarige Hans- weertenaar P.E.M. B. De kapitein van de „Elsy" werd na verklaringen van de drie bovengenoemden door de politie ge arresteerd. De mais werd in beslag ge nomen. Van 13 tot en met 20 januari 1963 zal de bisschop van Breda, mgr. G.H. de Vet, in Rome zijn voor het deelne men aan de commissievergadering van het Concilie voor het Lekenapostolaat. Hij zal in die week niet kunnen ont vangen. Onze landgenoten leerden in de Middeleeuwen al stu derend de wereld kennen, nadat ze reeds op jeugdige leeftijd de grote of latijnse sdhool hadden doorlo pen. Ook Breda had zijn latijnse school, bestuurd door ..den rectoer ende schoelmeester", evenals andere Brabantse steden. De Bredase school stond in de Schoolstraat en werd omstreeks 1550 verplaatst naar de Nieuwstraat; de Bossche school stond in de Schil derstraat en daarna op de Papenhulst en de Bergse op de Scholierberg, een napm die later verbasterd werd tot Schoelieberg, wat niet erg vleiend voor de jeugd was. De Brabanders en Hollanders vertrokken meestal eerst naar Keulen en Heidelberg, de oude univer siteiten in het Rijnland, hoewel Leuven ook aan trekking op hen uitoefende; terwijl de Groningers en Friezen liefst naar Rostock gingen. Na deze voorbereidende studies ging de student weer op reis, ditmaal naar Frankrijk, waar de hoge scholen van Parijs, Orleans, en Montpellier, waar vooral de rechtsstudie ter hand werd genomen, zo dat men wel kan zeggen, dat de Franse rechtsopvat tingen de Nederlandse sterk hebben beïnvloed. Men kon er zowel in het geestelijk als in het wereld lijk recht studeren en bijzonder knappe koppen kon den zich „der beyde rechten doctor" noemen. Tenslotte gingen sommigen nog als afsluiting van hun studie naar Italië, vooral naar Padua en Bologna. Terwijl onze studenten in Duitsland geheel opgeno men werden in het grote verband, behoorden ze in Frankrijk en Italië, als ze uit het bisdom Utrecht afkomstig waren, tot de- Duitse natie, die door een sterke corpsgeest verbonden was. In Parijs waar hun straat (rue pavée) was gevestigd, was Keizer Karei sociëteit zouden wij nu zeggen in de Steen de Grote de patroonheilige van het corps. Reeds in 1200 deden zij van zich spreken, toen een bediende van een der rijke studenten van de Duitse natie door burgers was mishandeld. Onmiddellijk ontstond er een tumult, daar men de belediging wilde wreken en dit oproer laaide zo op, dat de ko ning er zich mee moest bemoeien en aan het corps bijzondere voorrechten moest verlenen. Op het einde der veertiende eeuw had men ook een Duits studentencorps in Orleans, waarbij vooral onze landgenoten op de voorgrond traden, want meer dan een derde van de oprichters kwam uit het Utrechtse diocees. Vele Brabanders hebben in Orleans gestudeerd, In de eerste plaats de heren van Breda en hun verwan ten. Zo overleed Johannes van Nassau er als student in 1505 en was Hendrik van Nassau er in 1502 „pro curator nationis", namelijk van de Duitse natie. Vaak gingen broers of naaste familieleden samen studeren, want het waren meestal jongens van zes tien, zeventien jaar, die door een wereld vol geva ren van het ene land naar het andere trokken en op die manier steun aan elkaar hadden. Zo vindt men de gebroeders Hendrik en Johan Oem van Wijngaerden in het midden van de vijftiende eeuw te Orleans en een eeuw later de Bosschenaars Willem en Goyaert Lombaerts van Enckevoirt: Wil lem werd kanunnik te Luik en Goyaert, die ook de universiteiten te Bologna, Siëna en Padua bezocht, werd een belangrijk man in de Bossche magistratuur, die voor zijn stad de Unie van Utrecht onderschreef. Ook Godevaert Montens, de Bredase burgemees ter, die de vergeefse verdediging der stad leidde te gen de niets en niemand ontziende Spaanse soldaten, had in Bazel en Padua gestudeerd. Na de bekende historie met het turfschip werd hij wederom bur gemeester om zijn leven te besluiten als thesaurier van prins Maurits. De gebroeders Verheiden uit Grave, liepen college te Leiden, Heidelberg en Padua, waarna Willem in krijgsdienst ging en bij Hulst in Maurits' leger sneu velde: broer Jacob, die met hem door vele landen als student had gezworven, wijdde daarop een boek aan .hem. In de tachtigjarige oorlog waren vele gestudeerde personen vertrouwder met het zwaard dan met de pen; de in Breda geboren Richardus de Merode, die in Italië was afgestudeerd, sneuvelde aan onze kant bij Bergen op Zoom; Philips Marnix van Sint Al- degonde, die Antwerpen tevergeefs tegen de Span jaarden verdedigde, had in Geneve gestudeerd, even als zijn broer Johan, die reeds jaren tevoren in de strijd was gevallen. Ook een Bredaas meisje, Maria van Eycken, werd als studente in Padua ingeschreven tesamen met haar man Eduard, markgraaf van Baden, maar of deze bei den vaak in de collegebanken zaten, valt te betwij felen; het was meer een inschrijving honoris causa. Niet alleen edelen en voorname burgers konden terugzien op hun studententijd. Men behoefde immers niet rijk te zijn om te studeren, want wie geen tien gulden per jaar te verteren had, mocht gratis de colleges volgen en kreeg bovendien om niet kost en inwoning in de internaten, zoals de enige Neder landse paus Adriaan de Zesde er een in Leuven stichtte, het „Adrianus-college". Armoede was in de middeleeuwen geen schande en een bedelende student was geen ongewone verschij ning: hoe zou hij anders aan pennen en papier heb ben kunnen komen om dictaten te maken of aan de roemers wijn, die hem zouden kunnen inspireren? Het gebeurde zelfs, dat rijke ouders aan hun zoons geen geld gaven, om hen zodoende in de harde leer school van het leven te stalen en om hen te leren met iedereen om te gaan en alle soorten mensen te leren kennen, een kennis die hen later als rechtspre kend schepen of besturend burgemeester te pas zou komen. Wanneer deze arme studenten van de ene hogeschool naar de anderen trokken, kwamen zij vanzelf in aan raking met de talloze vagebonden, die „achter lande" trokken en leerden een leven van avontuur en ont bering kennen. Sommigen konden daar zelfs niet genoeg van krij gen en bleven hun leven lang zwerven, om tenslotte langs de weg te sterven. Die ons dit liedeken eerstwerf sanc, Een clerck van Leuven was hi ghenaemt. Hi leerdet in Venus scolen. Die schoone vroukens die heeft hl lief Daerom so moet hl dolen. JACQUES R. W. SINNINGHE P.B.N.A. Geslaagd voor: Bouwkundig Uitvoerder, deel 1: C. J. Halters te Breda; Meubeltekenaar, deel 1: A. L. L. C. E. Antheunis te Axel; Be- tonbouwkundig Opzichter (tekenaar) deel 1: J. Rasenberg te Terheijden; Ad- spirant Staalbouwkundig Tekenaar: A. A. de Bok te Made; D. A. Vos te Geer- truidenberg; Hoger Technisch Basis examen Werktuigbouw: J. P. van der Est te Halsteren; J. C- Stoop te Breda; J. M. W. Beljaars te Zevenbergschen- hoek; A. M. Martens te Etten-Leur; C. J. Vissers te Raamsdonk; Uitgebreid Technisch Basisexamen Werktuigbouw: A.A. van Eetveldt te Sluiskil; G.A. Ros te Breda; H. M. Keur te Breda; Hoger Technisch Basisexamen elektrotech niek: J. H. van Seeters te Geertruiden- berg; J. J. C. Zijlmans te Geertruiden- berg; A. J. de Wit te Dongen; A. M. de Jongh te Geertruidenberg; T. M. A. Hes. sing te Geertruidenberg; A. H. W. Mus ters te Geertruidenberg; Uitgebreid Technisch Basisexamen Elektrotech niek: J. J. Broenen te Gilze; J. C. Nieu- wenbroek te Breda; Basisexamen Tech nisch Chemicus: A. O. Vermoet te Sluis- kil. STRAATVERBETERING BIERVLIET Aanbesteed is de verbetering van de bestrating met bijkomende werken van de Gentsestraat te Biervliet. Ingeschre ven werd als volgt: 1 Fa. C. de Ruijsscher en Zn. te Biervliet: f 38.160.2 Jan de Oude's Aannemingsbedrijf N.V. te Bier vliet: f 40.600,—; 3 P. Mollet, Hoofdplaat: f 40.660,4 Aannemingsbedrijf ELK te Schoondijke: f 41.500,5 Fa. Wed. Tous- saint en Zn. te Cadzand: f 41.565, De raming van dit werk bedroeg: f 45.440,—. Morgen, woensdag 9 januari, gelden voor de provincie Zeeland de volgende hoogwaterstanden: Hansweert 9.15 en 14-44 uur; Terneuzen 1.39 en 14.08 uur; Vlissingen 1.10 en» 13.35 uur; Wemel- dinge 2.47 en 15.11 uur. SAS VAN GENT Olympia 20 uur Misdaad achter het voetlicht TERNEUZEN Luxor 20 uur Porgy en Bess, 14 j. TERNEUZEN Luxor 20 uur Porgy en Bes». 14 j. OOSTBURG Ledel 20 uur Maciste, overwinnaar, 14 j. (Van onze IJs en weder dienl na een bijzonder kortl Veel werk ligt daar te| begrotingshoofdstukke fensie worden afgedad op afdoening te wachtq genomen over omstrel en de commerciële t.vl De tijd, die beschikbaarl afdoening van deze omvanl da, is echter zeer beperkt april gaat de Kamer uiteeil ren politici gelegenheid tel aandeel te leveren in de I strijd voor de Kamerverkiil 15 mei a.s. Als er stug wol werkt, kan er tot april nail heel wat verzet worden. Il echter: wordt er wel dil Voodat de Kamer op kersl waren er plannen om in f bruari nog een paar weken I nemen. Gaan die vakantiepll dan zullen heel wat belansl maanden blijven liggen. Nil is er zacht gezegd vail dat een dergelijke vertrag| woord is. Normaal zou verwacht rl den, dat Kamerleden en f| zich over enkele maanden r bus aan de kiezers preseu juist in de laatste periode vj kiezingen met opgestroopte I het Kamerwerk storten. Tl de overgang van oud naarj op dit punt goede voornerrj gemaakt, zal die verwachl wel niet in vervulling gaarl de Kamer is moe. De fut i| oplossing van het Nieuw-" bleem heeft blijkbaar zoveel krachten geëist, dat men, I tevreden stellend met watl kabinet-de Quay is bereiktT wheelen tot de komende vl Het lijkt wel of er erge! spraak is gemaakt als bijl elfstedentocht om vlak vóq geen strijd meer te leveren maar voor te zorgen, dat md lijk (met de huidige politid latie) zonder ongelukken dq haalt. De oppositie speelt mee. Men foetert wel wat,1 de laatste tijd geen serieul meer gedaan om de regeril en het kabinet nog een stoll benen te steken. De rode rakfl In het ryksasiel voor psyche de Hereweg te Groningen heef tal gedetineerden ter besch: de regering gestelde mannen avond deelgenomen aan ee Niemand is gewond. Wel is en aangericht. De geneesheer-directeur, de van Belkum, deelde toen de weergekeerd, mee, dat in de de dag de bewaking had ontdf aantal mannen ontvluchtii had. Het zijn deze mannen g het grootste aandeel in het o ben gehad, hoogstwaarschijn zij zich betrapt voelden. Een detineerden had naar de te keken. Bij het overbrengen creatiezaal naar hun verblijve ze in de hoofdgaanderij op verdieping plotseling in opsti tijd hebben zij deze gang. w verblijven van ongeveer veer neerden zijn gelegen, beheen ken meubilair en oude romm< en vernielden ruiten. De bran Groningen wist met behulp v girusladder van buiten af het een miststraal te blussen, v de oproerlingen geen hinder dervonden. De mannen meente. en rijkspolitie, als manschappen van de koninkli chaussee. die op het alarm asiel waren gekomen, beperkti het omsingelen van het gebc geen van beide zijden is g bruikt. De oproerige gedetinei ten dat de geneesheer-directe Deze eis, met de onderdirec streeks half elf gearriveerd, temidden van de oproerlingen aangehoord. De voornaamste Gehuld in een warme bruii neeft koningin Juliana giste Soh?nhniSt f'® kha?ï j°nSste dg n£ 9P7 i af«ehaald. Prinses op 27 december naar Münch keerde met haar twee vrieni met mej. L. J. Ingcn Housz verzorgster van de twee jon sessen. op Schiphol terug in liegtuig uit Zürich.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 2