Gevolg van E.E.Gemeenschap Margarine-belasting Sterren van kraag naar schouder Katanga op papier bij Kongo ingelijfd Schooltelevisie komt einde van dit jaar van de grond Peking reageert positief op Colombo-voorstellen menselijke begin SIMOFOON: seinen van afspraken Meredith wil universiteit verlaten Voorlopig 20 experimenten it-bros Ichuit iiüti kut DAGBLAD VOOR ZEELAND VERZET NIET MEER MOGELIJK OOK BROODPRIJS OMHOOG Concilie Schema „de Kerk thans in studie LEVEN WAS HEL PEfx TSJECHOSLOWAAKSE televisie heeft haar programma's voorlopig ge- halveerd in verband met de beperking van het stroomverbruik, die de Tsjechi sche regering zaterdag heeft voorge schreven vanwege de slechte kolensitua- tie. Maatregelen van centrale regering Afnemende wind Aanslaggrens inkomsten belasting wordt f 8650,- GEEN INSTRUCTIE PROEFSCHOLEN Amerika en Rusland beëindigen Cuba-gesprek China contra India Doodstraffen in Sovjet- Unie voor economische delicten (Advertentie) Als ik een van de theo rieën van Teilhard de Chardin goed begrijp, zijn wij ongeveer als volgt begonnen. Op een gege ven ogenblik in de ge schiedenis richtte een van onze dierlijke voor onders zich op, merkte dat hij op zijn achterpoten in evenwicht kon blijven en beslootmet een em bryonale glimlach om de lippen, het daarbij voortaan te houden. Na tuurlijk hadden ook an dere aap-achtigen dit vroeger al geprobeerd, maar zij waren gevallen en met een lichte hoofd pijn op vier poten naar huis gewandeld. Toen het echter bij die ene gingwas de evolutie niet meer te keren. Er ont stond een hele generatie van op de achterpoten lopende bijna-mensen. Deze konden nu de voor poten voor de verdedi ging gaan gebruikenmet het gevolg, dat ze daar voor hun tanden niet meer zo nodig hadden. De kaken werden kleiner en omdat er aldus meer mogelijkheden voor de kop ontstonden om in de 1 groeien, kwamen de hersens kkeling. Op een bepaald mo- Vtte de Schepper in twee van Iens een ziel en onze eerste >s waren er. fdelijk heb ik niet de nauw- betracht die ten aanzien hnschappelijke zaken vereist pp echter globaal de gedach- van de beroemde jezuïet te ceergegeven. Als hij gelijk Ilen enkele zaken op. rst staat het natuurlijk vast, noment, waarop de voormens ft reeg en daardoor mens werd, \grijkste is geweest. Ik zou ook op willen wijzen, dat blik waarop het op twee po- bleek te lukken, niet van ntbloot is. Biologisch gezien in elk geval een ommekeer, kte de ontwikkeling van de mogelijk en al is het onmis- dat velen van ons dat be- orgaan nog steeds niet of cs gebruiken, zónder hersens nj niet zijn wat we zijn. De van de staande aap moet on- ilijk geweest zijn. Hij wist et, dat zijn Houding ten grond- liggen aan alle wetenschap en m de televisie, de paperclips, fiets en de viering van oud- irop ik dit schrijf omdat de i toch nog niet geheel voor \ie gereed zijn. aag die zich nu onmiddellijk is deze: of ik de vorenom- theorie van Teilhard de Char- d. Het antwoord is ja. Dit zal schappelijke onderzoekers die zijn werk bezighouden vol- oud laten. Toch is het zo. Ik ze instemming met de ziens- de grote antropoloog op een zoek aan de dierentuin. Wij aar de apen bezien. Ik behoej nauwelijks iets toe te voegen, rijflust verleidt mij tot een hildering. Eén van de apen eenzaam in zijn hok te ver had de hand onder het hoofd de bezoekers aan met een le verachting. Van tijd tot hij op, veegde het hok wat ng weer zitten. Ik verdenk erk van, onder zijn bed een '.n tabakspot te hebben weg- welke hij 's avonds als het gesloten is gebruikt, ze plaatsen kan ik (Darwin ard begrijpen. Veel dichter nvaarding van zijn stelling mij echter twee orang-oetans ibijgelegen hok. Deze waren r aankwam aan de maaltijd, i elk een banaan in de hand ?ze traag op. Dat wil zeggen zover ze er zin in hadden, elijk de banaan van de moe- Iriekwart op was, gaf ze het gedeelte aan de vader. Die 'm overgebleven stuk daarbij >en op tafel staan. In het pla- k zich een geheime holte te waar hij de beide stukken 'Kennelijk ging het hier om iden van de bewaker. Na het den de beide apen op, legden om elkaar heen en begonnen Dit gebeurde met een zo- voel voor ritme en een zo stheid van bewegingen, dat :houwers wisten: hier ont leen de muziek. De afwezig her sens bleek nauwelijks nen trouwens ook van som smanifestaties op de teevee m. Soms keken de apen over uder naar het publiek, met van: bemoei je er niet mee. dijk zou iemand van de kij- vreemd gevonden hebben, als en het GEZEGD had. De ver- g zou later gekomen zijn; op nt zelf was het gebeuren van üge menselijkheid, dat alles leek. leze belevenis geloof ik dus de Chardin. Wat wij echter houdt is dit: als het vroeger ïet nu ook wel eens kunnen. mits de Schepper daarmee Vij weten echter niet, of Hij iet. Het lijkt niet waarschijn- het mensdom is in behoor- e aanwezig. Maar het zóu c meen niet, dat wij daarvan ije omgeving getuige zullen ijvoorbeeld een sterk-geëvo- ip in de Antwerpse dier en- tot bewaker gepromoveerd n worden. Het verhaal ech- •n missiepater die mij vroe- bezocht en volgens welke Ide aap in Afrika daar elke vanuit het bos naar de im, stemt tot nadenken. Het in belang, dat de wetenschap figuren goed in het oog YORICK 103e JAARGANG No. 24175 Uitgave: N. V. Uitg. Mij. Neerlandia Directeur: E. H. B. Brader. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: J. M. A. C. v. Dongen, C. J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. M. Mes, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. M. Vercauteren, L. J. v. 't Westende. Bureaus: Breda - Reigerstraat 16 - Tel. 22341 (5 lijnen) - Postgiro 1114111 Voor God, Koningin en Vaderland a$W üd DINSDAG 8 JANUARI 1963 Abonnementsprijs f 8,05 per kwartaal, excl. 0,20 incasso; f 9,25 per post excl. 0,35 incasso f 0,62 per week Prijs van buitenlandse abonnementen op aanvraag. Losse nummers 15 cent. Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0,42 per mm (Ing. Med. f 1,05). Bij contract aanzienlijke reductie. Volledi ge tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Klokstraat 1 telefoon 6252 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST. Steenstraat 14 - telefoon 2377 (Bijbureaus: Terneuzen: IJsbaanstraat 24 - teiefoon 2601 OOSTBURG Nieuwstraat 41 - telefoon 2893) ZUIVEL BINNEN VIJF JAAR Om twaalf uur gisterenmiddag startte de P.T.T. het Simofoonproef- bedrijf dat voor de Nederlandse tele foonabonnees nieuwe mogelijkheden gaat bieden. Op datzelfde moment kon de echt genote van een dierenarts in de Noordoostpolder haar man, die er gens in de polder een koe onder zocht, seinen: 1. Dat hü direct naar huis moest komen; 2. Dat h\j de veeartsenijkundige dienst moest bellen; 3. Dat de koe van boer Jansen op kalven stond; 4. Dat het rabiësvaccin was aan gekomen; 5. Dat hü een prüs in de voetbal toto had en 6. Dat de afgesproken avondvisite hij de familie niet doorging. Zes mogelijkheden voor liet seinen van tevoren gemaakte afspraken met haar man stonden de vrouw van de dierenarts ter beschikking. Zij wist alleen, dat haar man ergens in de polder was. De dierenarts, die onder een koe in een warme veestal zat, had naast zich in het stro de nieuw ste vinding van de P.T.T. staan, de Simofoon, een vier en een half kilo wegend kastje, dat aan een transis torradio doet denken. Als een van de lampjes op het kastje gaat gloeien, weet hij wat dat betekent. Het is een van de zes afspraken, die hij 's och tends met zijn vrouw heeft gemaakt. Veertig personen en ondernemin gen beschikken op dit ogenblik over zo'n kastje. Met hen zal de P.T.T. en kele maanden lang gaan experimen teren om tenslotte aan het eind van het jaar voor ten hoogste 50.000 tele foonabonnees de eerste Nederlandse Simofoondienst officieel in gebruik te stellen. De naam van deze nieu we dienst is een samentrekking van de eerste letters van enige woorden uit de functieomschrijving: het sig naleren aan een mobiele gebruiker, dat met hem per telefoon contact wordt gezocht. De Simofoon is ontwikkeld door de P.T.T. en Philips en gaat voor de abonnees in de toekomst aanzienlijk minder kosten dan bijvoorbeeld de mobilofoon, waarvan de abonne mentskosten zeventig gulden per maand bedragen. Men kan door de Simofoon echter niet spreken. De be zitter wordt alleen op do hoogte ge steld dat een telefoonabonnee hem bepaalde inlichtingen wenst te ver schaffen. De Simofoonabonnee kan zijn apparaat in zijn auto aansluiten op accu en antenne. Hij kan het echter ook meenemen. Het werkt dan op eigen antenne en batterij. De reikwijdte voor de simofoon is on beperkt dank zij een verbinding via de hoofdzender in IJsselstein en de twee hulpzenders in Smilde en Huls borg. 50 pet DUURDER (Van onze parlementaire redactie) In agrarische kringen neemt men aan, dat Nederland het verzet tegen de door de E.E.G. voorgestelde zuivelveror- dening zal moeten opgeven en op dit punt concessies zal moeten doen. Als deze verwachting wat waarschijnlijk is bewaarheid wordt, zal de prijs van boter en marga rine in de komende jaren geleidelijk met rond 50 procent worden verhoogd. De prijsverhoging van boter tot het Europese prijspeil betekent een ontlas ting van de schatkist met enkele hon derden miljoenen. De boeren worden er niets wijzer van. Aangenomen kan wor den dat de prijsverhoging van margari ne „afgeroomd" zal worden door een belasting op margarine, die dan bijvoor beeld gebruikt zou kunnen worden voor de financiering van de Nederlandse bij drage aan een Europees structuurfonds. Bij een jaarlijks gemiddeld gebruik van 19,5 kg margarine per persoon in Nederland zal de prüsverhoging voor een gezin van 4 personen resulteren in een lastenverzwaring van ongeveer f 40 per jaar. Tegelijk met verhoging van de boter- en margarineprijs zal ook de prijs van kaas en melk worden opge trokken. De zuivelverordening van de E.E.G. wil een zekere uniformiteit van de bo- terprijs in West-Europa tot stand bren gen. Deze zuivelverordening gaat uit van een koppeling van de boterprijs aan die van oliën en vetten. Nederland ver werpt die koppeling, dat wil zeggen een vaste 1 3-prijsverhouding van marga rine en boter. Het ziet er echter naar uit dat dit verzet niet te handhaven zal zijn. Tot dusverre zijn beslissingen op dit punt steeds weer uitgesteld. Gezien het standpunt van enkele landen als Frankrijk, dat over de zuivelverorde ning overeenstemming bereikt moet worden, alvorens beslist kan worden over de toetreding van Engeland tot de E.E.G., is de veronderstelling gewettigd, dat nu binnenkort op dit punt een be slissing genomen zal worden. De Euro pese commissie heeft hiervoor als streef datum 1 april a.s. gesteld. De huidige boterprijs wordt via toeslagen uit de schatkist kunstma tig laag gehouden in Nederland. De boterprijs bedraagt hier op het ogen blik ongeveer f 4.- per kilo; in an dere E.E.G.-landen f 6,50 a f 7, per kilo. Als Nederland op dezelfde prijs zou overschakelen kunnen de consumentensubsidies uit de schat kist op den duur vervallen, de boe ren krijgen er echter geen hoger in komen door. Het is intussen duidelijk, dat de ko mende prijsverhogingen van eerste le vensbehoeften als margarine, boter, kaas, melk en brood ook de brood prijs stijgt onder invloed van E.E.G.- impulsen een gevolg moet hebben voor de lonen en (waardevaste) sociale uitkeringen als die van de A.O.W. Som migen beschouwen deze ontwikkeling als normaal. Het is onnatuurlijk zeg gen zij, dat Nederland in de E.E.G. een goedkoopte-eiland blijft. Anderzijds is het echter ook duidelijk, dat een te snelle optrekking van het Nederlandse tot het Europese loonpeil gevaarlijk kan worden voor onze exportpositie, die ge baat is bij ©en relatief laag loonpeil. Prof. Verrijn Stuart, de voorzitter van de S.E.R., heeft op dit punt zeer on langs nog een waarschuwing laten ho ren. Het schema over de Kerk, dat het Concilie gedurende de laatste week van zijn eerste zitting in bespreking geno men heeft, wordt momenteel door de bisschoppen over de gehele wereld ver der bestudeerd. Opmerkingen hierover moeten vóór 28 februari bij het Conciliesecretariaat in Rome ingeleverd worden. Daarna zal worden beslist, wie de herziening van het schema te behandelen zal krijgen. De beslissing daarover is in handen van de coördinatiecommissie, die de H. Va der kort voor het eind van het Concilie heeft ingesteld en waarvoor hij onlangs 6 kardinalen als leden benoemd heeft. Tot op heden is nog geen vergadering van de coördinatiecommissie vastgesteld: men verwacht niet dat dit voor het eind van deze maand zal geschieden. In deze vergadering zal vermoedelijk ook het laatste voorstel van kardinaal Suenens aan de orde worden gesteld: oprichting van ee»i Conciliesecretariaat voor de noden der' hedendaagse wereld. Dit secretariaat zou moeten worden op gezet naar het model van het secreta riaat voor de eenheid. James Meredith heeft maandag ver klaard, dat hij niet van plan is om zich voor het volgende semester van de uni versiteit van Mississippi te laten in schrijven, tenzü de school stappen on derneemt om liet leven, dat hem tot een „hel" gemaakt is, te verlichten. De negerstudent voegde hier an toe: „Ik zal mij niet voor het volgende se mester laten inschrijven, voordat er de finitieve en positieve maatregelen geno men worden om mij het studeren te ver gemakkelijken". Meredith zou veel moeite met de leer stof hebben gehad, wat moet worden toegeschreven aan het feit, dat er een zware druk op hem is uitgeoefend sinds hü zün intrede in de universiteit maak te. DE WESTDUITSE minister van buiten landse zaken, Gerhard Schroeder, is maandag in Londen aangekomen Hii zal daar met Britse ministers spreken ovpt de NAVO en de Euromarkt MR. R. VAN DEN EERGH (PvdA) is Amsterdam is benoemd verklaard tni lid van de Tweede Kamer; hij zai zyn be noeming aanvaarden. Het gaat hier om de zetel, die vacant is gekomen door het overlijden van mr. A. J. Schouwenaar. TE BYDGOSZCZ in noordwest-Polen is maandagmorgen jl. een locomotief tij dens dichte mist op een niet gesloten overweg ingereden op een bus met vijf tig passagiers. Negen mensen verloren het leven, veertig werden gewond. Men krijgt sterk de indruk, dat het verzet van Katanga ineenge stort is, nu Jadotville gevallen is. De premier van de centrale rege ring van Kongo, Cyrille Adoula, heeft zodoende maandag de eerste officiële papieren tot weder-inlij ving van Katanga bij de republiek Kongo ondertekend. De documen ten voorzien in overneming van het bestuur over Katanga door de centrale regering, de inlijving van het Katangese leger bij het Kon golese en de invoering van een enkele Kongolese valuta. Een missie onder leiding van de se cretaris-generaal van het ministerie van openbare werken, Francois Kalala, zal tijdelijk het bestuur over Katanga uit oefenen. Het huidige ambtenarenkorps zal worden gehandhaafd en Katangese soldaten, die de eed van trouw aan de regering in Leopoldstad afleggen, zullen in hun huidige rang in het leger mogen blijven. De Kongolese wetten op de deviezen zullen van heden af in Katanga van kracht zijn. De Kongolese monetaire raad heeft bovendien opdracht gekregen een direc teur voor de bank van Katanga te be noemen. Al het bankpersoneel zal aan blijven. Dit alles is het gevolg van het feit. dat Tsjombe blijkbaar de macht in het geheel niet meer in handen heeft. Wat Tsjombe op het ogenblik van plan is, weet men niet. Enerzijds gaat het ge- Enige tientallen Belgische vrijwilligers hebben in Elisabethstad een groot mas sagraf gegraven voor de ongeveer 150 doden, welke tijdens de recente gevech ten onder de burgerbevolking zün ge vallen. Aan de luchtdrukverdeling boven onze omgeving verandert op het ogenblik weinig meer. Een krachtige rug van hoge luchtdruk strekt zich uit van Groenland over IJsland naar J de Noordzee en Denemarken. De £oor£oostelijke wind is echter in kracht afgenomen, aangezien sterke luchtdrukstijgingen boven Zuid- Frankrijk tot het opvullen van het aldaar aanwezige lagedrukgebied hebben geleid. Jc? ^e,.aanY9er van koude lucht uit 9 bcandinavië is thans stopgezet. De temperatuur in Polen en Duitsland is *00P van c*e dag echter aan- zienlijk gedaald. Maandagavond kwam in Noord-Polen reeds meer dan tien graden vorst voor. Ook in het zuiden van Duitsland is de vorst weer ingevallen, zodat een tot matig J of zwak afnemende oostelijke wind toch lucht met temperaturen beneden het vriespunt blijft aanvoeren. Aan de huidige vorsttoestand komt de komende dagen dan ook nog geen einde. J Maandag is het kwik overdag in het gehele land beneden het vries- t punt gebleven. Het koudst was het in Friesland, waar op het vliegveld Leeuwarden de temperatuur niet ho- l ger kwam dan min vijf graden Cel- sius. (Van onze Haagse redactie) Rij de Tweede Kamer is een wetsont werp ingediend tot wijziging van de in komstenbelasting en de loonbelasting. Hierbij wordt voorgesteld de aanslag- grens ae grenSt die beslist of ten aanzien van de loontrekkenden kan wor sen volstaan met het heffen van loon belasting dan wel of zij tevens in de in komstenbelasting dienen te worden be- te verhogen van f 8000 tot r h n en an<*er Pe* 1 januari 1963. Hij de Tweede Kamer is reeds aan hangig een wetsvoorstel om de aanslag- grens belangrijk verder te verhogen, na melijk tot f 12.000, maar dat voorstel is vervat m het ontwerp van wet op de in komstenbelasting i960, en zal pas tege lijk met die wet in werking kunnen treden. DE 22-JARIGE joodse godsdienstonder wijzer Sjalom Sjtraks, is maandag jl. in Jeruzalem tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld we-gens ontvoering en mein eed. Sjtraks zou zijn 10-jarig neefje hebben ontvoerd om er zeker van te zijn dat de jongen een godsdienstige op voeding kreeg. De jongen, die men in PV.1 .ïn New York ontdekte, is nu weer by zijn ouders in Israël. Het eerste schooltelevisiejaar van de stichting Nederlandse on derwijs televisie (N.O.T.) en de Nederlandse Televisie Stichting (N.T.S.) start niet eerder dan eind 1963. De beperktheid van zo wel de zendtijd als de financiën dwingt daartoe. De schooltelevisie zal trachten een verrijking te bieden, die de onderwij zer en de leraar met de hun nu ten dienste staande middelen niet kunnen bereiken. Wat de programmering be treft beweegt de schooltelevisie zich op vier hoofdgebieden: maatschappe lijke vorming, de beroeps- en school keuze, de natuurwetenschappelijke en technologisch ontwikkelingen en de praktische kennis van een der moder ne vreemde talen. Voorts gaan de ge dachten uit naar culturele, ethische en esthetische vorming. De programma's worden via het ge wone kanaal uitgezonden en zijn voor iedereen te ontvangen. Voorlopig zijn de uitzendingen experimenteel. De N.O.T. wil komen tot uitzendingen, die de schooltelevisie op een zo gunstig mogelijke wijze in het onderwijs in troduceert en tegelijkertijd nagaan of de opzet aan het gestelde doel be door commissies van respectievelijk het protestants-christelijk, het katho liek en het openbaar en bijzonder- neutraal onderwijs. Hierin hebben ook representanten van de betrokken om roepverenigingen zitting. antwoordt, gegeven de Nederlandse on derwijssituatie. De N.O.T. is 1 januari jl. een perio de ingegaan van daadwerkelijk expe riment, waarvoor als basis werd ge vonden de overeenkomst tussen de N.O.T. en de N.T.S. D© N.O.T. is het uitvoerend lichaam van het gehele ge organiseerde onderwijs; de N.T.S. de technische uitzendinstantie van het georganiseerde omroepbestel. De N.O. T. ontwerpt de programma's en zal deze in scenariovorm samenstellen. De uitvoering en produktie worden be hartigd door de N.T.S. Voor het eer ste schooltelevisie jaar staan niet veel meer dan twintig uitzendingen op het programma. De programma's richten zich deels tot kijkers van royaal ge nomen leeftijdsgroepen en deels tot leerlingen van bepaalde schooltypen. Instructie per televisie zal de eerste jaren vrijwel uitgesloten zijn. De ge dachten gaan in eerste instantie uit naar uitzendingen van meer vormen de en oriënterende aard. De programmaraad wordt gevormd Een beperkt aantal scholen neemt deel aan het schooltelevisie-experi ment in zijn eerste fase,. Met ver schillende instanties zullen de finan ciële consequenties voor deze scholen worden geregeld. De proefscholen worden door de N.O.T. geselecteerd en uitgenodigd voor deelneming. Richt lijn hierbij is, dat een verantwoorde research mogelijk wordt gemaakt. Een toestel wordt voor de duur van het experiment in bruikleen gegeven. Over het opstellen van het apparaat en de stand van het televisietoestel zullen uitvoerige richtlijnen verschij nen. Het staat iedere school vrij de ex perimentele schooltelevisie-uitzendin gen te volgen. De bedoeling is echter, dat de televisielessen zo goed mogelijk in het onderwijs worden geïntegreerd. Een goede verwerking van de gepre senteerde stof is van het grootste be lang. Handleidingen kunnen bij elk programma aan de scholen worden verstrekt. De stichting N.O.T. heeft een bu reau aan het Sweelinckplein 33 in Den Haag, dat geleid wordt door de heer H. Jongbloed, de directeur van de stichting Nederlandse Onderwijsfilm. rucht, dat hij opnieuw ontmoetingen heeft gehad met enkele opperhoofden, die zijn partij zouden kiezen; anderzijds wordt gemeld dat hij in feite onvind baar is. Wel is bekend geworden, dat hij overleg heeft gepleegd met de generale staf van zijn gendarmerie over de orga nisatie van een guerrilla tegen de V.N. Men krijgt sterk de indruk dat het gehele verzet in Katanga aan het instor ten is. Gisteren hebben de V.N.-troepen opnieuw een stuk van de afgescheiden Kongolese provincie heroverd. Men schijnt op weinig verzet te stuiten en het plaatselijke stamhoofd heeft de volke renorganisatie verzekerd met haar sa men te zullen werken. Ralph Bunche, de plaatsvervangend secretaris-generaal der V.N., is thans in Kongo aanwezig voor het voeren van besprekingen en verwacht wordt, dat de plannen der V. N. vaste vorm zullen gaan aannemen nadat Bunche zijn inspectiereis heeft voltooid. Oe Thant liet duidelijk verklaren dat hij in h©t geheel niet van zins was met Tsjombe nog in contact te treden. Hij had dit overigens al eerder te kennen gegeven. Ook dr. Bunche gaf te ver staan Tsjombe niets te zeggen te hebben. Be halve Bunche zal ook een Engels per- lementslid zich naar Kongo begeven om een onderzoek in te stellen naar de ge vechten. Bij de Nederlandse Koninklijke Land macht is een begin gemaakt met de in voering van de nieuwe uitmonstering van de uniformen. De koperen emble men, die de tak van dienst aangeven, worden van de epauletten verplaatst naar de kraagpunten en de rangonder scheidingstekenen van alle militairen boven de rang van sergeant-majoor, worden voortaan op de epauletten ge dragen. De sterren, die van een wat gro ter formaat worden, komen op een rij op de epauletten. De gekleurde strook jes boven aan de schouder met de re- gimentsnaam komen te vervallen. Foto: links de oude, rechts de nieuwe uitmon stering van een kapitein. De besprekingen over Cuba die Ame rika en Rusland hebben gevoerd in sa menwerking met de Verenigde Naties, zullen heden beëindigd worden. Dit heeft de Amerikaanse vertegenwoordiger bij de UNO, Adlai Stevenson, die deze be sprekingen voerde, gisteren meegedeeld aan de raad van de organisatie van Amerikaanse staten. Stevenson heeft tegenover de raad be vestigd, dat de besprekingen zijn vast gelopen op de Russische weigering toe te staan dat tegen een nieuwe opbouw van militaire installaties op Cuba ge waakt wordt door middel van inspectie ter plaatse. Als resultaat van he-t vastlopen der besprekingen met de Russen, zal Ameri ka de Russen generlei formele garantie aanbieden tegen een militaire invasie op Cuba, hoewel president Kennedy bij herhaling heeft gezegd dat dergelijke stappen niet zullen worden genomen be halve in geval dat een aanval dreigt De Chinese regering heeft .posi tief gereageerd' op de voorstellen van de conferentie te Colombo ter regeling van haar grensgeschil met India. Aan deze conferentie werd, zoals bekend, deelgenomen door vertegenwoordigers van Afrikaan se en Aziatische landen. In een te Peking uitgegeven communiqué over het overleg tussen de Chine se leiders en de afgevaardigden van de conferentie wordt® gezegd, dat de voorstellen nog niet gepubli ceerd zullen worden. Het hooggerechtshof van de Oekraïne heeft zes Russen tot executie door mid del van de kogel veroordeeld, onder de beschuldiging dat zij met 200 financiële tranacties zouden hebben geknoeid. Dit zou nadeel hebben berokkend aan de monetaire kringloop en het krediet systeem van de Oekraïne. De knoeierijen zouden een bedrag van 10 miljoen oude roebels betreffen. Op de terdoodveroordeelden en hun mede plichtigen, die tot langdurige gevange nisstraffen veroordeeld werden, vond men zes kilogram goud en 330 uit goud, pla tina en zilver vervaardigde voorwerpen, 48 gouden horloges en een groot aantal diamanten. Door de regionale rechtbank van Ivano- Franskovsk werden drie personen tot de kogel veroordeeld, op beschuldiging van zwendel. Zij werden veroordeeld omdat zij grote partijen laken illegaal zouden hebben doorverkocht. |UE RUSSISCHE ambassadeur in Hon garije, Vladimir Oestinof, die verleden week uit Hongarije werd teruggeroepen laar Moskou, zal het land binnen 10 da gen verlaten. Het betreft hier een rou tinezaak, een opvolger is er nog niet. Het communiqué was uitgegeven door premier Tsjoe En Lai van communis tisch China en mevrouw Bandaranaika, minister-president van Ceylon, die naar Peking is gekomen om de voorstellen van de conferentie aan de Chinese lei ders voor te leggen. Beide premiers zeggen in het commu niqué, dat het overleg in Peking in een hartelijke sfe<er is gevoerd en dat een eventuele regeling van het grensgeschil tussen China en India er een moet zijn in de geest van de conferentie van Ban doeng, waar aangedrongen werd op vreedzame coëxistentie. China's reactie op de voorstellen zul len niet eerder gepubliceerd worden dan nadat mevrouw Bandaranaika deze voorstellen heeft besproken met premier Nehroe van India en het resultaat van het overleg meegedeeld is aan alle zes landen, die op de conferentie in Colom bo vertegenwoordigd waren. (Advertentie) Een modern begrip voor lekker eten

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 1