het it ht? Zonder Bert Paige i zaten radio- en t.v. dÊ steeds om hoog DE SCHADUW VAN DE TIJD •EN Befaamde arrangeur I van Belgische i herkomst Men zegt Minter en Hinter en de dolende Zozer Christopher Landon ten Europa >nge landen 5? 5 TCJjk na Stem-feuilleton Huid-handen-lippen Zwaar gewond bij ruzie Radioprogramma 'v Televisieprogramma 's Oriëntatiedagen over Europese priesternood Kustvaarder bij Bath aan de grond 4 lat bedoeld was - lerij" bij zijn ver houden. Ik schrijf ■de hertog) als een f voor de belang- pgheid aan de dag he en de weten- pad voor uw onder ling van uw prach- Ileze woorden blijkt, Itige geestelijke de Paissance voldoende ?t hof van de Sfor- I e kunnen zijn. I iouden - ook wel li genoemd - vero- |i De beide Ameri- het eveneens. Het alle andere gebie- Jider Europees be- la wonder, want als J?n van handel, be- |het tot nu toe niet an kort na 1850 zijn J de westerlingen en prote wereld binnen st vrijwel direct om in te voeren, de Nederlanders Iweest, die van 1640 lachten zijn om han- ■e bibliotheken daar Indse handleidingen liaar zij waren niet l'ierpen zich honder- Japanners op de lekhouden. In 1872 legering de Engels en Shand op om een pn voor de boekhou- tpanse) banken. Het |n ten dage gebruikt, die Japan voort van Pacioli', wa- William Cogswell B. Braga, respec- I burger en Portu- veel vroegere kolo- I protectoraten onaf- Stuk voor stuk heb- manier van dubbel |omen. Dit bleek op- houdkundig congres niet minder dan wereldoorlog gebo- |iwoordigd waren. twintigste eeuw Machines hebben fier boekhouding veel I overgenomen. Maar boekhouding' moet die de Italiaanse *r Lucca Pacioli on- 11 geleden formuleer- rekeningen moeten I leerd en overzichte- l incipalen - ongeacht I F commerce and in- I genten zijn - in staat I overzienhoe hun I pulair gezegd - hoe laan. boekhouden zou dat zouden de moderne en het hedendaagse Ymaar een gevoel van V ongerief vergeten, rstreken werd mijn jen gegeven moment Igelden. Van dat mo- |<7 mens méér op de rel ivas vergetende ten mijn vader niet zhap vermocht hem Men zou hem met Iehei hebben kunnen lef gemerkt hebben. Je slaap. ij toch wakker. En ten hevige schreeuw L/s aanvallende Cu- \en rauwe primitieve (erfje. Een bloedstol- \der een alarmkreet Maar toen zag hij, tuisje ivijdopen stond \amend aan de wet- iaar buiten was ge beide mijn vader zijn te bewaken hart- \brommer en verliet idacht van de moor oord van onheil en 'e uitvoerder bij ons \nijn vader, met me de semi-overheids- rgelatenHet bleek ivas ontstegen aan W-nachtieaker, die lkrieken was komen •ht was, toen hij in- '.elijke oude man te \lakte werd geslagen bende bromfiets. De- de krant-, „Wegens e nachticakers, per- lerrichten van bewa- uitvoering Ge it te reflecteren". TOMASO DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 7 JANUARI 1963 en, doch deze wilde r hem luisteren. „De- heeft mij reeds zwaar ;etroffen, mijn vriend," ij, „laat mij dus de vreugde, mij enigszins os te stellen!" Doch ks had hij deze woor- pgd of in de verte zag e aanvoerder terugke- de voet gevolgd door (Van onze radio- en tv-redacteur) BIJ het woord arrangeur denken velen ten onrechte aan een hoffelijke chef de réception bii een gerennommeerd hotel, waar hij de gasten met een sierlijk gebaar hun plaatsen aan de fees telijk gedekte tafel aanwijst. Maar de amateur- en beroeps musici weten maar al te goed, dat men daarmee een vakmusi- cus bedoelt die bepaalde melo dieën voor orkesten instrumen teert. Het is tegenwoordig een speciaal vak en in de radio- en televisiewereld heeft Bert Lepa ge, bij de luisteraars en kijkers waarschijnlijk beter bekend on der zijn artiestennaam Bert Pai ge, zich als zodanig onmisbaar weten te maken Bert Paige is in de Belgische stad Gent geboren, waar zijn vader ook musicus is. Hij was erg muzikaal en al jong behaalde hij het diploma voor trompet, harmonie en contrapunt aan het conservatorium in zijn geboorte stad. Hij startte in de vooral bij de ouderen nog bekende band van Ro bert de Kers. Maar toen na de oorlog de Beneluxgedachte baan brak. trok Bert naar Hilversum, waar hij een en gagement bij de Ramblers kon krij gen. Hij heeft geen spijt gehad van deze stap, te meer omdat er in zijn vaderland zo weinig gesubsidieerde orkesten zijn en een jong musicus daar vaak moeilijk emplooi kan vin den. Hij is dan ook enthousiast over het Nederlandse muziekleven met zijn elf gesubsidieerde regionale orkesten. Veel Beneluxers werken dan ook in Nederland en de situatie is momenteel in België zo, dat men haast geen goe de violisten kan contracteren. Dit alles is volgens Paige een gevolg van een ouderwetse en verkeerd gerichte mu- ziekpolitiek in zijn vaderland. De 9 r trompettist Bert Paige, die bij de Ramblers startte in 1950, heeft van het arrangeren tegenwoordig een full time job gemaakt. Hij heeft een druk leven Ook vertelde hij terloops dat de boter ham van een arrangeur, ook hier in Nederland, niet zo vreselijk dik be legd is. Maar het is nu eenmaal een echte levensbehoefte voor hem ge worden en hij kan het tegenwoordig niet laten om uren achter elkaar te componeren aan de hand van een leuk melodietje. Zijn vrouw zegt, dat hij sneller een arrangement schrijft dan een brief voor zijn familie in Bel gië. Veel opdrachten Tn vroeger tijden schreef de componist AWW zijn melodie of thema op de no tenbalken. waarna hij de partituren voor de diverse instrumenten maakte Thans, bij de huidige massaproduktie. vooral in de sector van de lichte mu ziek. gebeurt dat anders De compo nist van een melodietje bij een liedje schrijft eenvoudig de pianopartij en stuurt dit dan in naar de omroep of de muziekuitgever En Paige neemt dan de rest, zeg maar het zwaarste deel van de componist over en arran geert de melodie voor de vele instru menten en kleine ensembles Indien mogelijk maakt hij er een lichte sym fonische compositie van en zijn werk wordt daarna door de vaste orkesten van de Nederlandse Radio Unie en met te vergeten het befaamde Metro- pole Orkest onder leiding van Dolf van der Linden, ten gehore gebracht voor de microfoon. Bij de viering van het derde lustrum van de N.RU kreeg hij de opdracht om voor het Metro pole Orkest de compositie „Taboe" van de Cubaan Lecuona te arrangeren De uitvoering werd een groot succes Over zijn werk zelf zegt Paige dat het beslist met zo romantisch is als vele Amerikaanse films wel hebben gesug gereerd. Daar ziet men dan de com ponisten van tophits achter een witte vleugel zitten Plotseling krijgen ze de zo zeer gewenste inspiratie, slaan even het thema op de toetsen aan en enkele minuten later speelt een immens or kest een overrompelende compositie Zo eenvoudig en romantisch gaat het er in huize Paige te Hilversum beslist niet toe. Als Bert het melodietje in zich heeft opgenomen, dan gaat hij met vele vellen muziekpapier achter zijn bureau zitten en begint dan te componeren. Voor dit werk is niet al leen muzikaal gevoel voldoende, maar de arrangeur moet nauwkeurig de mo gelijkheden en de klankeffecten van het orkest als het ware verstandelijk berekenen en uitwerken. Zo'n speel bare orkestratie vraagt zeker een vol le dag ingespannen werken Uiteraard vraagt dit werk niet alleen een grote inventiviteit, maar de musicus dient als een laborant dagelijks bezig te zijn met experimenten TT ij moet als het ware meevoelen met J-Ade stemming van de strijkers, als ze na het sterke koper door de tegen woordig zo knap opgestelde micro foons naar voren worden gehaald Zijn ideaal is een echte spontaneïteit in de compositie te leggen en de luis teraar te boeien door jolige en rit misch knap georkestreerde melodie tjes. Bij de voorbereiding van deze ar rangementen is Bert Paige menigmaal voor vreemde situaties komen te staan. Zo kreeg hij eens opdracht om enkele liedjes van Vico Torriani te ar rangeren. Daarvoor moest hij gewoon lijk naar de studio om tijdens een kleine repetitie de stemomvang van de solist (e) te kunnen bepalen. In dit ge- va) zou Vico de liedjes zelf zingen maar hij vertoefde op dat ogenblik in Beieren. Goede raad was duur. Bert Paige belde Vico op en verzocht hem via de telefoon even iets voor te zin gen. Een paar dagen later ontving zijn bekende opdrachtgever de liedjes net jes gearrangeerd in zijn hotel en Vico was zo enthousiast dat hij onmiddel lijk Hilversum opbelde om Bert Paige in een overvloed van woorden zijn waardering te betuigen Overigens maakte Bert Paige tegen woordig regelmatig gebruik van de telefoon als communicatiemiddel met de veelal drukbezette solisten. Hij laat ze dan een bekend grammofoonplaatje horen en vraagt hen om het even na te zingen. Als dat gebeurt is gaat hij achter zijn bureau zitten en begint met de uitwerking van zijn arrange ment. Zijn echtgenote vertelde ter loops nog. dat haar man Winston Churchill hevige concurrentie aandoet in het roken van geurige sigaren tij dens zijn werk. De heer Paige merkte op dat dit dan ook zijn enige liefheb berij was, welke hij tegelijkertijd kon beoefenen onder het componeren. Bin nenkort breekt in Hilversum de koorts van het Songfestival weer los en Bert is er dan van de vroege morgen tot de late avond weer druk mee, om de liedjes zo snel mogelijk te arrangeren voor de grote radio-ensembles. Trou wens de televisie doet de laatste jaren ook vaak een beroep op hem om de melodietjes te instrumenteren, welke in de showprogramma's voor de came ra's worden uitgevoerd. Menige feestelijke muzikale omlijs ting van t..v-programma's zijn aan zijn inspirerende fantasie ontsproten Kort en goed, zonder Bert Paige zou de mu ziek- en radiowereld in het Gooi met de handen in het haar zitten. dat Heintje Davids, die dezer dagen voor de beeldbuis aankondigde dat ze in het televisieprogramma van 11 januari a.s. op het beeldscherm zal verschijnen, heel wijselijk verzweeg dat ze met haar rechterarm in een doek loopt. Ze is dezer dagen van de trap gevallen. Gelukkig is de arm niet gebroken, maar de kneuzingen doen haar nog erg veel pijn. Maar Heintje Davids, een brok vitaliteit, lacht er een beetje om en verklaarde dat ze volgende week weer helemaal beter zou zijn. Zij zal u dan het een en ander uit haar rijke artiestenleven vertellen. De titel van haar programma luidt: „Altijd maar draaien". dat het derde kind van mevrouw Joke Giltay-Baartmans uit Amstelveen u weet wel de baby die onder de ogen van miljoenen kijkers in het medisch programma van dr. A. C. van Swol en dr. H. J. Versteegh ter wereld kwam, het op het ogenblik uitstekend maakt. De kleine Richard weegt op het ogenblik aj twaalf pond en drie ons en zijn moeder noemt hem een veelvraat. In 1963 zal hij zijn eerste wankele passen door de box en de huiskamer maken. Van de televisie trekt hij zich niets aan en hij slaapt rustig in, ook als de trotse vader, die hem Barney noemt, naar het bekende figuurtje uit de populaire K.R.O.-tekenfilmserie van de Flintstones, het t.v.-toestel wat luidruchtig heeft aanstaan. dat een bekende radiofiguur zich onder medische behandeling heeft moeten stellenHet is de aartsbedelaarJohan Bodegraven. Onlangs keerde hij terug van een bezoek aan Suriname o.a. ter bij woning van de opening van het 4 x Z-N.-ziekenhuis in Paramaribo. De acute overgang van de tropische hitte in de West naar de Siberische koude in ons land hebben hem blijkbaar te zeer parten gespeeld. Voor hen, die deze sympathieke N.C.R.V.-medewerker een kaart wensen te sturendelen wij mededat hij wordt verpleegd in het Diaconessen- huis aan de Neuweg te Hilversum dat de economische ontwikkeling in de horecabedrijven geen gelijke tred heeft gehouden met de algemene economische ontwikkeling in ons land. Dit wordt voor een deel geweten aan de wijzigingen in het bestedings patroon van het Nederlandse publiek, mede als gevolg van de toegenomen huiselijkheid van de gemiddelde landgenoot, waaraan de snelle uitbreiding van het aantal televisietoestellen niet vreemd is. dat in de nieuwe televisiestudio A te Hilversum voor een schat aan elektronische apparatuur is ondergebracht. Een van de nieuwste snufjes vormt wel de dolly-duwer. Een dolly is het wagentje waarop de televisie camera rijdt. Tot nu toe moesten deze dolly's met handkracht door een leerling-technicus in alle gewenste standen worden gereden, maar thans zit dit „hulpje" achter op de dolly en kan het aan de hand van een stuur en 'n paar knoppen alle camerastanden feilloos en zonder handkracht instellen. Op Hilversum I <402 m) wordt om 20.05 uur de melodieën expresse uitgezonden. Om 20.30 uur volgt de quiz „Je neemt er wat van mee". Het radiomagazin „Ma rimba" begint om 21.50 uur. Tenslotte musiceert om 22.40 uur het Concertge bouworkest o.l.v. Rafaël Kubelik. Op Hilversum II (298 m) speelt om 20.00 uur het kwartet van Ad v. de Hoed. Daarna kunt u om 20.20 uur luisteren naar het hoorspel „Het brood dat wij breken". Piano trio's van Haydn kunt u om 21.30 uur beluisteren. „Muzikale mo mentopnamen" worden om 22.15 uur uit gezonden en tot besluit is er om 23.05 uur nog de muzikale vraagbaak. Om half acht volgt een uitzending van „Logboek", ditmaal verzorgd door ds. J. J. van Hille. Daarna is er om 19.50 uur een aanbeveling van de cursus openbaar kunstbezit. Na het journaal is er om 20.20 uur een politieke uitzending van de KVP. De NTS vertoont om 20.30 uur een do cumentaire van Jaap Nieuwenhuis over het waterloopkundig laboratorium. Om 20.45 uur begint de hoofdfilm „Tumult in toga" waarvan sommige scènes minder geschikt zijn voor jeugdige kijkers. Om 22.15 uur is er nog een tweede uitzending van het journaal. België Vlaams geeft om 19.30 uur een uitzending over openbaar kunstbezit in Vlaanderen. Om 20.30 uur volgt de oor logsfilm van Kurt Meisel „Krijgsraad". De t.v. heeft het afgelopen weekeinde niet zo heel veel verrassingen gebracht. Zondagavond werd o.m. het traditioneel concert uitgevoerd, voorafgegaan door een aflevering van „stadhuis op stelten", welke serie de moeite van het bekijken totaal niet waard is. Dan was de zaterdagavond toch aan trekkelijker, ook al was de Judy-Gar- landshow lang niet zo goed als men er van had mogen verwachten. Heel leuk was echter het optreden van Jean Sa- blon in de cabaretrubriek „Mens durf te leven". Sablon liet een heel stel van zijn oude, nog lang niet vergeten successen horen op een plezierige wijze. Simon van Collem had zaterdag zijn oude draaidoos thuis gelaten en presen teerde nu een interview met Peter Us tinov, een hoogst begaafde acteur, au teur en regisseur, die een interessante persoonlijkheid is. Men kon uit dit vraaggesprek zeer vele wetenswaardig heden opdoen. Van de zondagavond willen we dan nog vermelden het eenvoudige, maar daarom niet minder interessante en boeiende filmpje over het werk van de zusters Augustinessen van St.-Monica in een der randgemeenten van Parijs. Dit zegen rijke werk is gelijk aan dat, welk de ge noemde zusters in ons eigen land met zoveel succes verrichten en waarvoor allerwege waardering bestaat. B. E. (Advertentie) 27) Ik schonk Josh en mij in, ging zitten en vertelde hem alles van A tot Z. Hij luisterde aandachtig en stelde af en toe een vraag of wees op iets dat nog niet bii me was opgekomen. „Als ik dat kind vasthield, Harry, en ik wist dat iemand haar op het spoor was zou ik haar voor alle zekerheid er gens anders heenbrengen." Ik schudde mijn hoofd ,Nee. dat zou ik niet doen, want ik zou geen ogenblik vermoeden dat ik door die foto s iets had verraden, en als ik zeker wist dat ik een veilige schuilplaats voor haar had - en daar zou ik natuurlijk van overtuigd zijn zou ih de aandaent op me willen vestigen door naar er gens anders heen te brengen „Ben je er zo zeker van dat mijn aanwijzing juist is ouwe jongen?" „Absoluut." Hij zuchtte. „Ik hoop van harte, dat ie het bij het rechte eind hebt. ter wille van ons allemaal." We haalden de grote kaart van Frank rijk te voorschijn, spreidde die op de grond uit en probeerden uit te maken hoe we het best en het vlugst de uit gestippelde streek zouden kunnen be strijken We behoefden alleen maar de kastelen te bezoeken ik was nu be zeten van dat idee - en dat zouden we in vier dagen kunnen doen. we zouden dan echter niet veel tijd overhebben, vooral nu ik geloofde dat we gevolgd werden en dat een van ons die achter volgers op een vals spoor zou moeten brengen. We waren zo verdiept in de kaart dat we niet merkten hoe de tijd ver liep en met een schok opkeken toen Joan met een dienblad de Kamer binnen kwam en de tafel begon te dekken. Ze schonk zich eerst een glas in en keek onderzoekend naar de inhoud van de fles. ,En Harry heb je het hem ge zegd9" „Ja. Hij gelooft niet dat we meer hadden kunnen doen en.." .Dat bedoel ik niet Ik bedoel dat andere dat je me beloofd hebt". „Eh.. nee. liefje Er waren zoveel an dere dinger te bespreken, zie je Ik ben er niet toe gekomen.." Mijn stem stierf weg. Ze stond rechtop, met haar glas in de hand en keek op ons neer ..Josh, herinner ie je de laatste keer dat je in deze flat hebt gegeten?" Hij keek verbaasd „Nee, beste kind, eerlijk gezegd niet. Maar ik herinner meh eel goed hoe heerlijk je kunt ko ken. „Schei nu maar uit met je compli. menten, je hebt toen alleen spiegelei eren met spek gegeten om half drie in de morgen. j Ze hield het glas nu onder zijn neus: „Als je meegaat is dit de laatste keer dat je zoiets krijgt. Geen drank meer voor jou." Hij nam het glas aan en keek er aan dachtig naar. „Zelfs geen aperitief?" „Nee." Hij keek schuins naar haar op hij leek nu op een ondeugende, uit zijn krachten gegroeide jongen. „Geen wijn ook?" Ik zag haar mond even vertrekken om haar lachen te bedwingen en ik wist dat de strijd gewonnen was. „Bij kleine hoeveelheden - en geen in gegooide ramen meer." „Alles met mate," mompelde hij, Toen keek hij Joan recht in de ogen. „Ik geef me over., ik beloof het je." Later moest ik, bij al wat er gebeur de, steeds weer terugdenken aan de manier waarop hij die borrel in één teug naar binnen goot als de bezege- f Q ''-.f 'm - >5i ling van., „de laatste van vele." Alles ging nu vlotter en ik genoot van mijn omelet. Josh scheen te voelen welke rol nij moest spelen, want hij maakte Joan onder het eten aanhou dend aan het lachen met een geestige beschrijving van een zekere kolommen- schrijver in een bepaalde krant. Bij de koffie namen we onze plannen door. Nu we het erover eens waren dat verrassing onze zekerste troef was moes ten we zorgen dat het ook werkelijk een verrassing werd, en daarom moes ten we maken dat er zo weinig moge lijk kans zou zijn dat ze ons uit Enge land naar Frankrijk volgden - ook al zouden we een dag van onze kostbare tijd moeten offeren om een vals spoor uit te zetten. Ik kon hen gemakkelijk ervan overtuigen dat ik. als de man die ze het best kenden, dat spooi zou moeten uitzetten, maar het kostte tijd om Joan te doen aanvaarden dat zij, daar ik haar niet alleen wilde laten rei zen, met Josh zou moeten meegaan. Eindelijk stemde ze toe en we bespra- ruw of schraal? PUROL Bij een ruzie tussen twee arbeiders, werkzaam op het landgoed „Bornia" te Driebergen, heeft zaterdag de 37-jarige W. A. F. de 44-jarige G. B. zodanig met een stuk hout geslagen dat B. levens gevaarlijk gewond in het Zeister zieken huis moest worden opgenomen. Nabij de zagerij van het landgoed, waar beiden aan het werk waren, kregen de 37-jarige F. en B. woorden. Dit twist gesprek liep ten slotte zo hoog, dat F. in plotselinge drift een stuk hout greep en hiermee zijn collega enkele malen op het hoofd sloeg. B. zakte bewuste loos in elkaar en moest met zware ver wondingen naar het ziekenhuis worden vervoerd. Voor zijn leven wordt nog steeds gevreesd. F. is door de plaatselijke politie ge arresteerd. ken de details van hun vertrek met de boottrein en de plaats waar we elkaar zouden ontmoeten: de westelijke ingang van de kathedraal van Chartres om tien uur dinsdagmorgen. Dat gaf ons hoogstens drie en een halve dag om de twaalf kastelen te bezoeken, maar er zat niets anders op. Ik geeuwde en keek op de klok. „Ik geloof dat we maar vroeg naar bed moeten gaan, het wordt morgen een lange, vermoeiende dag. Jullie begrijpen zeker wel dat, als de francs niet voor ons klaarliggen en de Bank niet wil meewerken, er van ons hele plan niets kan komen." De Bank werkte echter mee, want men had order gekregen dat te doen. Ik stond op de stoep zodra de deur open ging en werd regelrecht bij de direc teur toegelaten. Hij trachtte zijn nieuws, gierigheid te verbergen naar wat hij noemde „het bericht", dat hij telefo nisch de vorige middag - op zondag - had ontvangen. Hij wilde gaan uitwei den over de moeite die hij genomen had om al heel vroeg naar het hoofd kantoor te gaan teneinde het geld te ha len. Maar hij had het nu en ik kon krij gen zoveel ik wilde. Ik nam driehonderd pond in biljetten op en reed in een taxi naar het Victoria- station om te zien of Stebbings even goed zijn belofte had gehouden als de inspecteur. Inderdaad was er een pakje voor me, Groot of klein, elk écht genoegen haalt u even uit de sleur. Neem Arsenal: een gróte sigaret in formaat, smaak en aroma. Overigensrookt al Arsenal? Maandag 7 januari HILVERSUM I 402 m VARA: 12,00 V.h. platteland 12,05 Dans- ork. met zangsol. 12,30 Land- en tuinb.- meded. 12,33 Act. of gram. 12,38 Elektro nisch orgelspel 13,00 Nws. 13,15 Praatje voor de middenst. 13,20 Western-muz. 13,45 Wikken en wegen, praatje 14,00 Lichte gram. 14,15 Dit is uw leven 15,15 Pianorec., klass. muz. 15,45 Archeologie in Israël, lez. 16,00 Zestig minuten voor boven de zestig 17,00 Oude liedjes '7,'5 Streekuitz. 17,35 Licht instr. ens. 18,00 Nws. en comm. 18,20 Act. 18,30 Elektro nisch orgelspel 18,45 Uitz. in samenwer king met de liberaal joodse gemeenten 19,00 Pari. overz. 19,15 Regeringsuitz.: Maatschappelijk opbouwwerk in een stadswijk. Een gesprek met de heren B. Duyster en W.P. van Brakel, resp. voorzitter en secretaris van de stichting Wijkopbouw Zuidwijk te Rotterdam 19,30 Maliënkolder, hoorspel 20,00 Nws. 20,05 Melodieën-expres 20,30 Je neemt er wat van mee quiz 21,20 Licht instr. sextet 21,50 Marimba, maandagavond magazine 22.30 Nws. 22,40 Concertgeb.- ork., moderne en klass. muz. 23,55-24,00 Nieuws. HILVERSUM II 298 m NCRV: 12,25 Voor boer en tuinder 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Licht orkest 12,54 Gram., event, act. 13.00 Nws. 13,'5 Licht ens. 13,45 Gram. 14,05 Klass. gram. 14,30 Samen uit, samen thuis, gevar. progr. 15,40 Musette klanken (gr.) 16,00 en op de terugweg naar de flat keek ik telkens uit het achterraampje om te zien of ik gevolgd werd. Ze stonden gepakt en gezakt te wach ten tot het tijd was voor de boottrein. Ik liep naar het raam en keek de straat naar beide kanten af. Niets te zien, alleen het gewone verkeer. „Laten we nu nog eens voor het laatst alles doornemen. Jullie gaat elk op eigen gelegenheid per trein naar Parijs. Als Joan denkt dat het veiliger is voeg jij je bij haar en gaan jullie samen ergens eten. Dan nemen jullie de nachttrein naar Chartres en wachten daar op me bij de westelijke ingang van de kathe draal, dinsdag om tien uur." „Wat ga jij doen, Harry?" vroeg Joan. „Ik ga eerder weg dan jullie, om de aandacht af te leiden van iedereen die 9P de loer mocht liggen. Verder weet ik het nog niet, ik heb wel een idee, maar dat is nog niet zeker, dus daar praat ik liever niet over. Ik zal zorgen op tijd in Chartres te zijn." Ik begon het pakje dat ik fan het station had afgehaald uit te pakken. Er zat een gehavende gele teddybeer in met één oog, vol kale plekken en met een groen rokje om zijn middel. „Onze talisman," zei ik, hem aan Joan gevend. (Wordt vervolgd) Bijbeloverd. 16,30 Pianorec. (gr.), moder ne muz. 17,00 V.d. kleuters 17,15 V.d. jeugd 17,30 Lichte gram. 17,40 Beursber. 17,45 Gram. 17,50 Regeringsuitz.: Het geldwezen in Suriname, door drs. C. de Jong 18,00 Orgelspel amusmuz. 18,30 Met band en plaat voor u paraat 19,00 Nws. en weerpraatje 19,10 Gram. v.d. jeugd 19,30 Radiokrant 19,50 Mexicaanse klan ken (gr.) 20,00 Licht instr. kwartet 20,20 Het brood dat wij breken, hoorspel 21,25 Gram. 21,30 Klass. pianotrio's 22,00 Volk en staat, pari. comm. 22,15 Klass. en moderne kamermuz. 22,30 Nws. 22,40 Avondoverd. 22,55 Boekbespr. 23,05 Muz. vraagbaak 23,40 Evangelie in Esperanto 23,55-24,00 Nws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12,00 Nws. 12,03 Lichte muz. 12,30 Weerber. 12,35 Landb.kron. 12,42 Recital 12,50 Beursber. 13,00 Nws. 13,15 Kamermuz. 14,00 Nws. 14,03 Schoolradio 15,45 Lichte muz. 16,00 Nws. 16,03 Beurs ber. 16,09 V.d. zieken 17,00 Nws. 17,15 Zang en piano 17,40 Lichte orkestmuz. 18,00 Nws. 18,03 Chansons 18,18 Paarde- sportber. 18,20 V.d. sold. 18,50 Radiokron. 19,00 Nws. 19,40 In en om de opera 20.00 Jazzmuz. 20,30 V.d. teenagers 21,00 My fair lady, musical 22,00 Nws. 22,15 Volksdansen en -zangen 22,35 De zeven kunsten 23,00 Nws. 23,05 Gevar. muz. 23,35 Kamermuz. 23,55 Nws. 24,00-0,15 V. d. zeelieden. BRUSSEL FRANS 484 m: 12,30 Gevar. progr. en act. 14,18 Operettemuz. 15,03 Lichte muz. 17,00 Nws. 17,15 Panorama van de Belg. muz. 18,45 Gevar. muz. 19,30 Nws. 20,00 Hoor spel 22,00 Wereldnws. 22,15 Jazzmuz. 22,55 Nws. Dinsdag 8 januari HILVERSUM I 402 m AVRO: 7,00 Nws. 7,10 Ochtendgym. 7,20 Ochtendvaria (gr.) VPRO: 7,50 Dagopening AVRO: 8,00 Nws. 8,15 Progr.-overz. Aansluitend, lichte gram. 9.00 Gym. v.d. vrouw 9,10 De groente man 9,15 Klass. gram. 9,35 Waterst. 9,40 Morgenwijd. 9,55 Boekbespr. 10,00 Ar beidsvitaminen (gr.) 10,50 V.d. kleuters 11,00 V.d. zieken. HILVERSUM II 298 m KRO: 7,00 Nws. 7,10 Morgengeb. 7,15 Gram., strip v.d. jeugd, ber. van de KNAC en act. 7,55 Overw. 8,00 Nws. 8,15 Lichte gram. 8,50 Moeders wil is wet. progr. v.d. huisvr. 9,40 Schoolradio 10,00 V.d. kleuters 10.15 Lichtbaken, lez. 10,25 Klass. gram. 11,00 V.d. vrouw 11.30 Lichte gram. 11,50 Volaan vooruit, lez. Maandag 7 januari CVK, IKOR, RKK: 18,30 Bijbelprogr. v.d. jeugd NTS: 19,50 Aanbeveling openbaar kunstbezit 20,00 Journaal en weeroverz. 20,20 Zendtijd politieke par tijen, Kath. Volkspartij 20,30 Waterwe gen in miniatuur, documentaire film 20,45 Tumult in Toca, speelfilm 22,15-22,30 Journaal. FRANS BELGIë: 18,30 Berichten 18,33 V.d. kind. 19,00 Engelse les 19,30 Sport- progr. 20,00 Nws. 20,30 Histoire de rire 21,20 Haïti ou le travail en chansons, rep. 21,45 Le Rendez-vous, ballet 22,25 Nws. VLAAMS BELGIë: 19,00 Progr. v.d. jongeren 19,30 Openbaar kunstbezit in Vlaanderen 19,40 Zoeklicht op de cultu rele act. 20,00 Nws. 20,30 Kriegsgericht, speelfilm 22,00 Medium, toneel en lite ratuur 22,30 Nws. Zaterdagmiddag werden in het „Huis der Vlaamse Leergangen" te Leuven, de oriëntatiedagen over Europese priester nood, waaraan ruim 300 priesters, stu denten en jeugdbewegingsleiders hebben deelgenomen, besloten. Merkwaardig was de toespraak van professor Winter van de universiteit van Salzburg, die de helft van zijn leven in Amerika en Azië doorbracht, over „Heeft Europa nog een geestelijke zen ding?" Hij verloor niet zijn scepticisme over het avondland, dat verloren loopt in de techniek en de hoogconjunctuur. Tot zijn vreugde ontdekte hij evenwel op meerdere plaatsen nieuwe experimenten en nieuwe stemmen waar de geest weer opflakkert. Heel bepaald is hij ontroerd door de nieuwe geest van het Concilie die in de ganse wereld een nauwelijks te begrijpen weerklank kent, zelfs bij mensen die niet in God geloven. Mr. Bruno Heim, apostolisch delegaat in Scandinavië deed een oproep om hulpverlening aan Scandinavië, waar do kerk in de eerste 50 jaar niet voortkan zonder buitenlandse hulp. Het slotwoord werd uitgesproken door mr. dr. J. J. Dellepoort, directeur van het Europa-seminarie. Zondagmorgen, rond half vijf, is de Belgische kustvaarder Charles van de rederij biermans, bij boei 79 ter hoogte van Bath op de Westerschelde aan de grond gelopen. De kapitein wees de aan geboden sleepboothulp af. Te tien uur gistermorgen gelukte het de bemanning het 1143 ton metende schip bij hoog wa ter op eigen kracht vlot te brengen. De Charles ,die onderweg was van Ant werpen naar Valencia, heeft de reis nor maal voortgezet. 15-5. Nauwelijks had Hinter zijn ver baasde woorden geuit, of Hofni ont waakte met een schok. ,.Wie haalt mij uit de gelukkige velden van mijn droom?" sprak hij. ,,Ah, wat zoekt gij hier, dubbelknaap uit het westen? Dat Allah uw terugreis betale!" Minter en Hinter vonden dat niet zo vriendelijk, „We hadden het zo warm," zeiden ze, ,.en toen De middagzon duld, geen gedraaf." zei Hofni verstoord. ,,Wat zoekt gij?" „Weet u misschien waar de profes sor is?" vroeg Hinter beleefd. „Professor?.. Ah juist. Bij Allah, de geleerde heer is minder dwaas dan gij. al komt hij ook uit het westen. Hij slaapt in vrede en wetenschap." Hinter liet zich echter nie. van de wijs brengen. „Waar?" vroeg hij. ,.In de tent der kennis," antwoordde de Egyptenaar. Voor Hinter verder kon vragen, barstte er plotseling een driftige stem los achter de struiken. „Hofni, wat voer je in je schild ja? Met wie sta je te beuzelen?" Er klonk een gekraak van takken «n geritsel van bladeren en daar verscheên een verstoord gezicht. Het was profes sor Schmauler

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 7