Bij boerenleenbanken méér kredieten en spaargelden Westduitse dames winnen Nederlandse van (11-7) Middeleeuwse ZOEN ontlast moordenaar worden kon door Bunche wil geen enkel contact met Tsjombe Pleidooi voor vrijlating politieke delinquenten Geen overeenstemming tussen NTS en musici Verdiende zege van Taxandria op Tachos Netto CCB bedrijfswinst van j bijna 4,5 miljoen j Zaalhandbalinterland in Roermond Keerslieden DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 7 JANUARI 1963 KUBALA gaat weer voetballen Jeugdschaak toernooi te Groningen Gien van Maanen. ster van het veld Vermoeidheid ZAALHANDBAL Slecht debuut Rod Laver Koudegolf kostte Engeland 20 miljoen pond Overgeleverde bewijzen uit Oud-Gastel en Zundert Engelsen willen verlenging van voetbalseizoen (Van onze verslaggever) Aan kredieten en voorschotten hadden de plaatselijke boerenleen banken die zijn aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Boerenleen bank (CCB) te Eindhoven, eind 1962 een bedrag uitstaan van 1110 miljoen gulden. Dat is 170 miljoen gulden meer dan eind 1961. Tegen hanger van deze stijging, die voor 160 miljoen gulden betrekking had op leningen van middelbare loop tijd, is de vermeerdering van de aan de boerenleenbank toever trouwde gelden met 295 miljoen tot in totaal 2300 miljoen. Van dit bedrag zyn 2075 miljoen gulden spaargelden. Met inbegrip van de bijge schreven rente steeg het spaartegoed vo rig jaar met 275 miljoen. Dat is dan al weer 25 miljoen meer dan in 1961. De spaarbankfunctie van de boerenleenbank groeit sterk, zoals blykt uit het feit dat het aantal spaarbankboekjes met 130.000 stuks toenam. In totaal zijn er thans 1.150.000 spaarbankboekjes van de boe renleenbank in omloop, zodat de directie van de CCB met trots kan zeggen dat een op de tien Nederlanders spaart by de boe renleenbank. Wat de kredietverlening betreft de voornaamste functie van deze coöpera tieve bank merkt de directie in haar jaaroverzicht op dat de leningen voor 55 procent zijn uitgezet in de agrarische sec tor en voor 45 procent buiten de boeren stand. De kredietverlening in de niet- agrarische sector had voornamelijk be trekking op de finaciering van woning bouw en van kleine zelfstandigen buiten de landbouw. De boerenleenbank is dus in 1962 opnieuw een bank voor het ge hele platteland gebleken en niet alleen voor de landbouwsector. De kredietver lening van de boerenleenbanken is veel sneller gegaan dan door de Nederlandsche Bank in de kredietbeperkingsregeling is toegestaan. Derhalve moest de CCB bij de Nederlandsche Bank een renteloos depo sito aanhouden van 25 miljoen. „Inmid dels is de conjunctuur in rustiger vaar water beland", aldus de directie, die meent, dat de spanningen in de economie zijn afgenomen. „Wij vertrouwen dat de Nederlandsche Bank hierin aanleiding zal vinden om in 1963 de kredietbeper kingsregeling buiten werking te stellen". Kredietverzekering De kredietverlening werd vorig jaar voor het eerst vergemakkelijkt door de N.V. Landbouwkredietverzekering Eind hoven. „We mogen wel zeggen", aldus de directie, „dat dit eerste jaar meteen op volle kracht is ingezet". In totaal wer den verzekeringen goedgekeurd tot een bedrag van 23 miljoen gulden. De land bouwkredietverzekering maakt het mo gelijk kredieten te verkrijgen op juri disch onvolwaardige zekerheidsvormen, zoals roerend goed. Van de verzekeringen ten behoeve van de land- en tuinbouw had 7 miljoen be trekking op hypothecaire leningen en 8,5 miljoen op leningen die gedekt werden door andere verzekeringen. „Wij heb ben hiermee als het ware een vervan- gingsmidel geschapen", aldus de directie, ,,voor de afbetalingsfinanciering, die voor de boer heel wat duurder uitkomt". Wat de „inkomsten"-kant betreft, over de spaargelden kan nog worden meege deeld dat de stijging van de inleg mede veroorzaakt is door het toenemend aantal bijzondere spaarregelingen, zoals het jeugdsparen en bedrijfssparen. Eind 1962 waren de boerenleenbanken ingeschakeld bij 1100 bedrijfs- en ambtenarenspaarre- gelingen. Per eind juni 1962 liepen bij de boerenleenbanken 77.000 jeugdspaarreke- ningen met een totaal te goed van 34 mil joen. Centrale Bank De stijging van de toevertrouwde gelden bij de plaatselijke banken heeft zijn weer slag gehad op de middelen van de Centra le Bank. De tegoeden van de boerenleen banken namen daar toe met 125 miljoen tot een totaal bedrag van 1135 miljoen. Een en ander heeft de rente-winst van de Centrale Bank aanzienlijk vergroot. De directie raamt de winst op 11.7 mil joen gld., hetgeen 1,7 miljoen meer is dan in 1961. De bedrijfskosten stegen echter van 3,9 milj. tot 4,7 milj. Dit neemt niet weg dat de directie de netto-bedrijfswinst na afschrijving en reservering voor be lastingen raamt op een bedrag van 4,4 miljoen. In 1961 werd een winst gemaakt van 3,6 miljoen. De toeneming van de omzet heeft haar gevolgen voor de administratie, die vorig jaar per dag gemideld 17.700 boekings- posten afwikkelde. De CCB gaat dan ook over tot verwerking door middel van een computer. Men heeft de IBM 1440 besteld. Het elektronische apparaat wordt in au gustus 1964 verwacht. Het is de eerste computer van dit type, die in Nederland gebruikt zal worden. Voorlopig huurt de CCB de machine voor 13.500 gulden per maand. T egenslagen De werkzaamheden van de Centrale Bank worden bovendien bemoeilijkt door de gebrekkige huisvesting over tien per celen in Eindhoven. Het zal echter nog wel even duren voordat het nieuwe ge bouw kan worden betrokken. In 1962 kon men beginnen met de onderbouw, ondanks tegenslagen bij het grondonderzoek. Bo venop de onderbouw zal de hoofdbouw komen en daar bovenop moet dan nog het torengebouw worden opgetrokken. Haar algemene indruk van 1962 formu lerend, spreekt de boerenleenbank, die in dat jaar toetrad tot de Bond voor de Geld- en Effectenhandel en zodoende vol waardig aan het effectenbedrijf kan deel nemen. van een „in het algemeen gunstig spaarklimaat" en van een „verbreding van de activiteitensfeer". Het was weder om een alleszins gunstig jaar, meent de directie, een jaar waarin de slechte be drijfsresultaten van de veredelingsbedrij- ven op de zandgronden door andere fac toren ruimschoots werden gecompenseerd, „Ik heb niets tegen de heer Tsjombe te zeggen", zo is gisteren door de plaatsvervangende secre taris-generaal der V.N., dr. Ralph Bunche, bij zijn aankomst in Ka- tanga verklaard. Hij deelde de pers mee, dat het geen zin zou hebben besprekingen met de Katangese president te voeren. Bunche begaf zich naar Katanga om Prof. mr. J. M. van Bemmelen en prof. mr. W. P. J. Pompe, hoog leraren in het strafrecht, de straf vordering en de criminologie aan de rijksuniversiteit te Leiden, resp. Utrecht, pleiten in het Nederlands juristenblad voor gratie en invrij heidstelling van de vier Duitse po litieke delinquenten, die in Neder land nog steeds een levenslange gevangenisstraf uitzitten. Het zijn Lager, Fischer, Katolla en Aus der Fuenten. Deze vier zijn de enige politieke delinquenten, die nog in gevangenschap zijn. De twee hoogleraren geven drie argu- menten voor hun oordeel dat gratie be hoort te worden verleend. Drie argumenten Zij wijzen erop, dat commune misda- i ]eve.nsiange gevangenis- zijn. vrijwel altijd na zich aan landverraad hebben schuldig gemaakt. Het derde argument is. dat levenslan ge gevangenisstraf in Nederland alge meen als een onmenselijke straf wordt beschouwd. Levenslange gevangenisstraf, indien geheel ten uitvoer gelegd, wordt zinloos omdat ze aan het gevangeniswe zen vreemd is en bovendien schadelijk, omdat ze de mensenwaarde schendt. Edelmoedigheid Tenslotte zeggen de hoogleraren te vertrouwen, dat zij naast deze drie ar gumenten ook een beroep kunnen doen op de edelmoedigheid van het Neder landse volk. „Nu deze vier Duitse poli tieke delinquenten voor hun inderdaad verschrikkelijke misdrijven meer dan 17 jaar geboet hebben, is er naar onze over tuiging volop reden voor zulk een blijk van edelmoedigheid, waar de wereld op het ogenblik meer dan ooit behoefte aan heeft". straf veroordeeld een zekere periode" die voor de vier Duitsers ruimschoots is verstreken, hun straf bij wijze van gratie omgezet zien in een tijdelijke straf, waarna zij voor waardelijk in vrijheid worden gesteld Men is bij de tenuitvoerlegging van de straffen, opgelegd aan politieke delin quenten, steeds van de gedachte uitge gaan, dat deze delinquenten hun straf op dezelfde wijze behoorden te onder gaan als de commune delinquenten. De hoogleraren zien aanleiding het systeem dat voor de commune delinquenten geldt ook toe te passen op de politieke delin quenten. Zij voegen eraan toe, dat dit te meer zin heeft, daar de vier Duitsers na hun invrijheidstelling onmiddellijk uit Nederland zouden worden uitgewe zen. In de tweede plaats voeren de hoog leraren aan, dat thans overwogen moet worden, dat de verschrikkelijke misdrij ven, waaraan de vier politieke misdadi gers zich hebben schuldig gemaakt, zijn gepleegd in tijd van oorlog, die over de gehele lijn zedenverruwing en -verwil dering en grote Zenuwspanningen met zich bracht. Verder vestigen zij er de aandacht op, dat deze vier delinquenten als Duitse ambtenaren aan veel zwaar dere druk van de nationaal-socialistische dictatuur bloot stonden, dan de Neder landers, die zich aar dergelijke misdrij ven schuldig maakten, terwijl van deze Duitsers niet gezegd kan worden dat zij een plaatselijk onderzoek in te stellen naar de stand van zaken. Hij zei, dat de V.N. van mening wa ren, dat Tsjombe geen politieke macht meer vertegenwoordigde in de campagne voor een onafhankelijk Katanga. Terwijl Bunche deze verklaring af legde, probeerden Britse en Franse con sulaire functionarissen Tsjombe over te halen naar Elisabethstad te komen om besprekingen te voeren met V.N.-verte- genwoordigers, onder wie Bunche. De Katangese president bevindt zich in Kol- wezi. Bunche wilde geen commentaar leve ren op berichten volgens welke er on enigheid zou bestaan tussen militaire en burgerlijke V.N.-leiders in Katanga en in Leopoldstad. Hij was evenmin bereid te zeggen of de V.N.-operaties in Katanga met de val van Jadotstad waren afgelopen. Katangees verzet Katangese strijdkrachten hebben twee bruggen opgeblazen om de weg naar Kolwezi te blokkeren Een brug bevindt zich op rond 45 km ten westen van Ja dotstad, dat in handen van de politie macht van de V.N. is, de andere ligt nog dichter bij Kolwezi. De mjjnbouwonderneming „Union Mi nière" heeft bekendgemaakt, dat zy ge dwongen is, al haar werkzaamheden in Katanga, ook die in Kolwezi, te staken. Het bedrijf in Kolwezi was gesloten, nadat stroomkabels waren vernield. Gustave Dechamps, een zakenman die van Elisabethstad naar Salisbury is ge gaan, heeft daar verklaard, dat er in Elisabethstad tussen de 300 en 500 ne gers en negerinnen om het leven zijn ge komen toen de troepen van de V.N. de negerwijken met mortieren beschoten. De bevolking van Elisabethstad zou vechten „om een korst brood". Lasdislao Kubala, die enkele jaren geleden zijn actieve voetballoopbaan er aan gaf om trainer te worden by Bar celona, de club, waarin hy tot dan toe ge speeld had, gaat waarschynlyk weer voetballen. Het bestuur van Barcelona heeft Ku bala namelijk verzocht terug te keren in het competitie-elftal van de Spanjaar den. De leiding van de club hoopt, dat de terugkeer van Kubala, een van de beste spelers van Europa, het hoognodige zelfvertrouwen terug zal brengen in het eerste elftal van Barcelona. Wanneer Kubala inderdaad weer zal gaan voetballen wordt hij als trainer op gevolgd door Pepe Samitier. In Groningen zijn de partijen voor de vierde en vijfde ronde van het interna tionale jeugd-schaaktoernooi gespeeld. De uitslagen waren: Vierde ronde: Ostermayer (Did.)Roscamp Abbing (Ned.) 0,5-0.5; Scholl (Ned.)Zuidema (Ned.) 0,5-0,5; Riemersma (Ned.)Van Enk (Ned.) 1-0; Richardson (G.B.) Bratzlavski (Belg.) 1-0; Noorda (Ned.) Dietrich (Lux.) 0-1. Vijfde ronde: Roscamp Abbing (Ned.) Noorda (Ned.) 1-0; Zuidema (Ned.) Ostermayer (Did.) 1-0; Van Enk (Ned.) —Scholl (Ned.) 0,5-0,5; Bratzlavski (B.) Riemersma (Ned.) 1-0; Dietrich (Lux.) Richardson (G.B.) 0-1. De stand na de vijfde ronde is: 1 en 2 Richardson en Zuidema beiden 4 pnt. 3 Scholl 3,5 pnt. 5 t.m. 8 Bratzlavski, Van Enk, Noorda en Ostermayer, allen 2 pnt. 9 Dietrich 1,5 pnt. 10 Riemersma 1 pnt. Het Westduitse damesteam zegevierde met 11-7 over Nederland in de zaalhandbalinterland, die in de nieuwe sporthal van Roermond werd gehouden. Bij de rust was de stand 54 voor West-Duitsland. De Nederlandse doelpunten kwamen op naam van Tjits de Groot (2), Lenie Opveld (2), Annie Kusters, Noortje Bos en Erika Flekken. Bij de Westduitse dames scoorden: Waltraud Holland (4), Doris von Jutrzencka (4), Christa Warns, Monika Sinnhuber, Margot Mohr. Duitsland had met deze stand geen vrede, kwam uit een door Waltraud Hol land afgestrafte Nederlandse dekkings- fout op 6-6, maar keek luttele seconden later weer tegen een achterstand op, om dat Noortje Bos bij een vrije worp een geslaagde afleidingsmanoeuvre uitvoer- Zelfs de dappere Nederlandse doelvrou- we Gien van Maanen stond machteloos tegenover de machtige schoten, waar mee de Westduitse damesploeg in de slotfase de winst greep. Talloze malen had zij de ongeveer 1000 toeschouwers tot groot enthousiasme gebracht door op onnavolgbare wijze de bal buiten haar doel te houden. Schoten van Christa Warns, Waltraud Holland en Doris von Jutrzencka, de gevaarlijkste Duitse speelsters, spatten uiteen op de vuisten en benen en soms ook op paal of lat. Aan de doelpunten had de Athleta-speel- ster geen schuld. Hoofdzakelijk door haar goede werk hield de zwakkere Neder landse ploeg lang stand, maar toen tegen het einde West-Duitsland goed los kwam werd de tegenstand definitief gebroken. De nederlaag 11-7 werd zelfs nog onver wacht groot. Nederland, dat te weinig vaart in het spel bracht, nam al snel de leiding door toedoen van de plaatselijke favoriete Lenie Opveld. Margot Mohr zorgde voor evenwicht in de score, waarna de talentvolle en razendsnelle Christa Warns na een fraaie combinatie West-Duitsland de leiding gaf. Een S0I9- actie van Annie Kusters resulteerde in 2-2. Doch na enkele machtige safes van Gien van Maanen kwam Nederland op nieuw achter, ditmaal was Waltraud Hol land daarvoor verantwoordelijk. Toch ontliepen elkaar de krachten in de eerste helft niet veel, want via een prachtige armzwaai van Tjits de Groot (3-3) goals van Waltraud Holland en Doris Jutrzenc ka en een grillig doeltreffend schot van Erica Flekken kwam de rust met de stand 5-4 in het voordeel van Duitsland. Na de hervatting: startte Nederland overrompelend. Eerst belandde een flit send schot van de sterk spelende Tjits de Groot in de bovenhoek (5-5) en ver volgens bracht Lenie Opveld na een uit braak ook haar doelpuntentotaal op twee (6-5). (Van onze radio- en t.v .-redacteur) Hoewel een woordvoerder van de NTS ons eerst had meegedeeld dat eerst morgen, dinsdag, een be spreking zou worden gevoerd met de protestantse radio-musici, welke voor het overgrote deel zijn geor ganiseerd, in de Ned. Toonkunste naars Bond, is een onderhande lingsdelegatie van beide partijen dit weekend nog bijeengekomen. De bespreking, welke ruim drie uur in beslag nam, werd gevoerd tussen de af gevaardigden van de NTB en de NTS- delegatie, bestaande uit de heren drs. A. J. v. d. Made, directeur van de KRO en de economisch commissaris van de NTS, zomede de NTS-bestuursleden J. W. Rengelink en J. B. Broeksz, terwijl ook de heer Piet te Nuyl jr., hoofd van de VARA-sectie aanwezig was. De twee confessionele vakbonden, die niet achter de actie van de NTB staan, maar wel de eisen van de musici onderstrepen in deze bonden zijn slechts weinig musici georganiseerd hadden waarnemers ge zonden. Na deze bijeenkomst verklaarde drs. Van de Made, dat men over geen enkel punt overeenstemming had kunnen be reiken. Waarschijnlijk zal morgen de lijst met wensen en grieven van de musici in de vergadering van de raad van beheer van de NTS worden besproken. De be langrijkste eis van de musici is, dat zij nu eens duidelijk onderscheid gemaakt willen zien in hun honorering van hun werk voor de radio en het optreden voor de t.v. De praktijk heft bovendien geleerd, dat de t.v., zonder enige beta ling gebruik maakt van magnetofoon- bandjes van muziekuitvoeringen voor de radio. Ook de regeling van de reis- en verblijfkosten achtte de NTB in hoge mate onvoldoende. De NTS-woordvoer- der verklaarde, dat bij vroegere be sprekingen reeds volledige overeenstem ming was bereikt over de tarief-afspra ken, terwijl in de loop van dit jaar de andere wensen onder de loep kunnen worden genomen. De musici gaan hier mede niet akkoord en willen nu ein delijk een overeenkomst, welke hun een rechtvaardige honorering garandeert. Het gevolg van een en ander zal zijn, dat de Avro-show „Music Hall" welke woens dag op de beeldband zou worden opge nomen voor een uitzending op 24 januari waarschijnlijk zal komen te vervallen. Ook het t.v.-programma gewijd aan Heintje Davids voor 11 januari staat op losse schroeven. de, waardoor de aandacht van de verde digsters zo werd afgeleid, dat zij onge hinderd scoorde: 7-6. Het was het laatste Nederlandse wa penfeit. De vermoeidheid ging een woord je meespreken, terwijl de Westduitse da mes nu pas goed in hun spel kwamen. Het werd een pure demonstratie van snel en doeltreffend spel, waarbij de combi naties net zo lang werden doorgedreven, tot er een gat in de oranjeverdediging viel. Dan stond meestal Dons von Jutrzencka klaar om hiervan te profite ren. Zij deed dit in de slotminuten drie maal terwijl tussen de bedrijven door Waltraud Holland en Monika Sinnhuber eveneens een voor Gien van Maanen niet te stuiten schot van de hand lieten ko men. De heren van Tonido komen er in distr. zuid B zaalhandbal steeds beter in. Er werd tegen Volharding aardig gecombi neerd en regelmatig werd de verdedi ging van Volharding uit elkaar gerukt. Met de rust had Tonido reeds een 7-14 voorsprong, die nadien opgevoerd werd tot 11-25. In Breda werd gespeeld Tachos-Taxan. dria, door Taxandria verdiend gewon nen met 9-12. Volt en EBHV speelden sterk verdedigend met als resultaat de voor zaalhandbal lage score van 3-5. Deze overwinning voor EBHV was ver diend- Voor de afd. West-Brabant behaalden de heren van Were Di, twee nuttige overwinningen n.l. op Rapid 8-12 en Ve- locitas 15-4. Rapid bood de felste tegen stand. In de afd. Zeeland deed het Bergense Fortuna zeer nuttig werk door Tonido II een 10-16 nederlaag toe te brengen. Ook de dames van Fortuna behaalden hun eerste winstpunt en nog wel op het on geslagen Neptunes, uitslag 6-6. Zeeland Sport, kwam weer eens goed voor de dag en klopte Tonido met 6-1. Voor de Hoofdklasse A hadden de da. mes van Niloc geen moeite met DES en wonnen met 11-1. HCG had hier heel wat moeite met V K maar won toch: 5-7. De heren van ESCO moesten hun eer ste nederlaag incasseren van het Gro ningse Olympic dat nog geen overwin ningen had behaald, uitslag 6-9. Hoofdklasse A: Dames: V K - HCG 5-7, DES-Niloc 1-11. Heren: ESCA-Olympic (Gr.) 6-9. District Zuid B: Heren: Volharding Tonido 11-25, Tachos-Taxandria 9-12, Volt-EBHV 3-5. Afd. West-Brabant: Heren le klasse: Rapid-Were Di 8-12, Were Di-Velocitas 15-4. Dames 2e klasse: Volt-Rapid 8-0, Be Fair-Volt 7-4, Uno Animo-Taxandria 6-1 Rapid-Be Fair 0-4, Uno Animo-Dongen 9-0, Dongen-Taxandria 1-9. Heren 2e klasse: EBHV 2-SOA 2 7-6. Dames 3e klasse: EBHV-2-Uilenspie- gel 0-4, SOA 2-Uilenspiegel 3-0, Terheij- den-EBHV 2 0-2. Heren 3e klasse: Taxandria 2-Veloci- De Australiër Rod Laver heeft zyn eerste party als tennisprof verloren. Zyn landgenoot Lew Hoad versloeg hem met 6-8, 6-4, 6-3, 8-6 op de White City Courts te Sydney. Ook zyn tweede profparty heeft Laver verloren. De Australiër Ken Rosewall, de huidige wereldkampioen der profs, won die party met 6-3, 6-3, 6-4. De Sunday Observer heeft becijferd, dat de koudegolf van de afgelopen paar weken, de hevigste welke dit land in 15 jaar heeft beleefd, 20 miljoen pond sterling heeft gekost. Vooral de indu strie moest een veer laten 14 miljoen pond. Zwaar getroffen werden ook de trans portbedrijven en de toto-bureaus. De British European Airways schat de in komstenderving op een kwart miljoen pond. De winkeliers hebben in sommige branches echter flink verdiend. Zo was de omzet van schoeisel groot en een Londens warenhuis noemt de verkoop van warmwaterkruiken „fantastisch". Ondanks de titel is dit geen verhaal van verliefde jongelui! Een „Zoen" noemde men in de middeleeuwen een akkoord tussen partijen, waarbij misdrijven niet door de sterke arm van de wet werden berecht, maar door een onderlinge overeenkomst van de bedrijvende en de beledigende partijen. In gevallen van doodslag en zelfs van moord werden dergelijke zoenen gemaakt. Uit ons hedendaags recht is dit gebruik practisch geheel verdwenen. Sterke en diep beleefde christelijke beginselen hebben er toe geleid, dat misdrijven op deze manier werden afgedaan. De proce dure werd aangeduid met de naam van „Zoen", dat in dit geval „verzoening" betekent. Ons huidig spraakgebruik is op de mid deleeuwse taal nog niet volledig achtergebleven, daar ook heden nog de zoen meermalen wordt gebruikt om geschillen bij te leg gen, ruzies te beëindigen of afspraken te bekrachtigen. Be justitie aanvaardde het gebruik van de zoen volkomen. Was er een zoen bereikt, dan werd het misdrijf verder niet vervolgd. Wel was gebruikelijk, dat de zoen op een officiële wijze tot stand kwam en werd vastgelegd, dit voornamelijk om latere opwellin gen van ongenoegen en wraakzucht te voorkomen. Uit enige zoe nen, die hieronder verhaald worden, zijn meerdere details te lezen over dit merkwaardig rechtsgebruik. /"\p de avond voor Driekoningen van het jaar 1957 brak er in Oud- Gastel tussen jonge gasten een vecht partij uit, waarin Dierk Ooien, een jongeman uit Gastel, werd gedood door Anthonis Henrix Botbijle, een eerlijke en rustige timmerman uit Princenhage. De doodslag was onder dronkenschap en ruzie geschied, „tot zijn te late leedwezen", zeggen de stukken. Op verzoek van de bloedverwanten en de vrienden van Botbijle werd een zoen belegd met de familie van de overledene. Normaal was, dat de be drijver van het misdrijf door de rech ter werd berecht. In deze gevallen 7? 5? Tn het jaar 1491 werd in Zundert JGoryse Jan Mers Zoon doodgeslagen door Clays Corneliszoon van Oekel De familie en vrienden van beide parujen besloten een zoen te maken tot regeling van het misdrijf. In dit geval gingen zij zelf niet over tot de bespreking en regeling van de voor waarden, maar wezen zij van beide zijden „keerslieden" aan. Partijen be- loofden tevens, dat zij zich onvoor waardelijk aan de uitspraak van de keerslieden zouden houden. Als keers lieden werden aangesteld: heer Lau- wereijs. priester te Hoogstraten, Aert Dolle en heer Heynric Gerys Werds- zoon pastoor van Klein Zundert. Deze laatste was voorzitter van het college: hij werd „zegger" genoemd, omdat hij voor schepenen het oordeel of akkoord bekendmaakte (zeggen) waar toe de keerslieden gekomen waren. Keerslieden betekent hier: lieden, die keren, d.w.z. die de aanspraken van hun partij verdedigen en de aanspraken van de wederpartij tegen gaan, van beide zijden zoveel „kerend" dat men zodoende meende het recht vaardige midden te vinden. In dit ge val werd bepaald, dat Clays Cornelis zoon van Oekel in handen van Clays de Coster en in tegenwoordigheid van de schepenen, andere getuigen en een kerkmeester een som van 122 gulden zou betalen. Nadere voorwaar den van zoen zijn in de akte niet op genomen, zodat in dit geval genoe gen schijnt genomen te zijn met de betaling van een geldsom, die naar alle waarschijnlijkheid aan de kerk van Zundert ten goede kwam. van doodslag viel de straf niet zo zwaar uit; meestal volgde een ver oordeling tot een vrij hoge boete. Maar dikwijls werd als een bijko mende straf door de familie geëist, dat de veroordeelde verbannen werd, waarin de rechter meestal" trad, om dat zodoende de kans op wraak en weerwraak praktisch geheel werd weggenomen. De verbanning was een zware straf, die het leven van iemand voorgoed kon bepalen of breken. Op overwegingen van „godvruch tigheid" bleek de familie van de ge slagene bereid te zijn te onderhande len over een zoen. Tussen de beide partijen behoefde slechts tweemaal vergaderd te worden, vóór het ak koord werd bereikt. De eerste maal geschiedde dit op 13 februari 1597, in tegenwoordigheid van de sche penen. Uiteindelijk kwam men het volgende overeen: Botbijle moest een geldboete van 12 rijngulden betalen: 6 gulden voor de armen en de kerk van Princen hage en 6 gulden voor de armen van de kerk van Gastel. Aan de moeder van de overledene moest hij 12 rijngulden ineens betalen; nog 6 waskaarsen van een half pond (waar schijnlijk bij de begrafenis gebruikt) en alle kosten voldoen, die in het vergaderen over de zoen gemaakt waren. Tevens moest hij de chirur gijn betalen, die de doodgeslagene tweemaal verbonden had. De vrienden en familie van Ooien verklaarden zich bereid Botbijle zijn daad te vergeven, doch zegden hem tevens de wacht aan, niet opzettelijk in hun tegenwoordigheid te verschij nen; zij wilden hem liever niet meer zien. Hun vergevensgezindheid hield dus een stevige slag om de arm. rJ1evens vorderden de vrienden van de verslagene, dat Botbijle te Gastel „in een kamer", door schepenen aan te wijzen, zou ver schijnen, om daar, met gevouwen handen en ontbloot hoofd, op zijn knieën te vallende almachtige God, de rechtbank en de vrienden van Ooien vergiffenis te vragen „dat hij zo onbedachtelijk een mens, die van Gods beeld gescha pen is, het leven heeft benomen," en beloven, dat hij dit nooit meer zou doen. De vrienden van Ooien schonken hem vergiffenis „zo op recht als wanneer henzelf het on geluk overkomen was." De zaak werd verder afgehandeld door Simon Wilgiers, stadhouder van de drossaard. Hij nam kennis van het akkoord van zoen door beide partijen bereikt dat hij in zijn vonnis verwerk te. Hij verleende Botbijle weer zijn „inland", d.w.z. dat hij ongestoord in het land mocht blijven. Aan de mar kies van Bergen op Zoom moest de veroordeelde 15 pond vlaams ineens betalen. Daar de rechter erkende, dat dit eigenlijk boven de draagkracht van Botbijle lag, mocht hij de boete in termijnen volden. In november bleek Botbijle alles betaald te hebben. Wel werd hem opgelegd, zich nauw keurig aan de zoen te houden, moch ten er klachten binnenkomen, dan werd de zoen vernietigd en zou het recht zijn normale loop hebben. Op maart 1597 vond de laatste en definitieve bijeenkomst plaats, niet „in een kamer", zoals de partijen hadden voorgesteld, maar op bevel van de schepenen in de kerk van Oud- Gastel. Daar moest Botbijle de voor geschreven voetval doen. De betreu renswaardige zaak eindigde met dit treffend staaltje van christelijke ver giffenis: „En nadat Botbijle door Tanneken Cornelisdochter van den Wingaert, moeder van de dode, van de grond opgeheven was, is hem de doodslag vergeven". Tn het jaar 1602 werd voor de sche- -*-nenen van Zundert een akkoord van zoen gemaakt. Anthonis Lenaerts van Mere had Jan Peeter Jan Rauwszoon „van levende lijve ter dood gebracht", de familie van de vermoorde stem de er in toe, dat Anthonis Lenaerts vrijgeleide kreeg in enige plaatsen of dorpen, met uitzondering van Zun dert en Wernhout, waar hij zich niet vertonen mocht. Dit vrijgeleide gold slechts tot aanstaande Pinksteren toe; in de tussentijd zou de partij van de overledene geen enkele stap doen. Jammer genoeg verhalen de stukken niet. wat er na Pinksteren gebeurde. Waarschijnlijk is er toen een nieuwe en definitieve zoen gesloten, daar in de bovenstaande niet gesproken werd over een boete of een schadevergoe ding, wat over het algemeen de eerste voorwaarden van een zoen waren. Een zoen ter regeling van misdrij ven heeft in rechtskundig opzicht zijn voor en tegen. Waarschijnlijk meer tegen dan voor, zodat dit gebruik ook verdwenen is. Er voor pleit, dat mis drijven of misslagen, in Gastel een ongeluk genoemd, niet naar de volle zwaarte van de wet werden berecht, maar dat wel degelijk de schuld en de aanleiding van de verslagene me de in het oordeel betrokken werden. Sterk er tegen pleit, dat een zoen dik wijls om de bijkomende voorwaarden van boeten en uitkeringen aan de naaste familie een geldzaakje werd, waaruit zoveel mogelijk gehaald moest worden. ALBERT DELAHAYE tas 2 7-4, Rapid 2-Taxandria 2 6-7, Desk 2-Uno Animo 7-6, Rapid 2-Uno Animo 9-9 Dames 4e klasse: EmBeE 2-Were Di 2 1-8. Heren 4e klasse: Velocitas 3-Rapid 3 3-7, Velocitas 3-EBHV 3 1-22. Afd. Zeeland: Dames le klasse: Zee land Sport-Tonido 6-1, Fortuna-Neptunes 6-6. Heren le klasse: Tonido 2-Fortuna 10-16 Heren 2e klasse: Fortuna 2-Neptunes 11-9. De sneeuw en de vorst hebben danig huis gehouden in het programma van de derde ronde voor het toernooi om de FA-cup in Engeland, die voor zaterdag was vastge steld. Slechts drie van de 32 cup-wed strijden gingen door en daarmee was het Engelse voetbal voor dit weekeinde byna geheel „uitgevroren". West Bromwich Albion en Sunderland plaatsten zich door ruime overwinningen op respectievelijk Plymout, Argyle en Preston North End voor de vierde ronde. De vierde divisieclub Tranmere Rovers dat de wedstrijd slechts met negen spelers uitspeelde, dwong Chelsea een 2-2 ge lijk spel af en beide clubs zullen elkaar nu woensdag nog eens ontmoeten. Het aantal afgelaste wedstrijden in het Engelse voetbal bedraagt in 14 dagen tijd nu al meer dan 200 en de Engelse profs zullen in de komende weken zwaar werk krijgen om deze achterstand weg te wer ken. Voor een dergelijke situatie in het Engelse voetbal moet men teruggaan tot het seizoen 1946-1947, toen in een week met 137 wedstrijden bijna het gehele lea gueprogramma werd afgelast. De leiding van de Football League heeft besloten de Football Association te ver zoeken goed te keuren dat het lopende voetbalseizoen, dat op 27 april zou moe ten eindigen, wordt verlengd. Het is voor het eerst sedert 1947 dat de league om een verlenging verzoekt. DE NEDERLANDSE basketbalkampioen het Amsterdamse Landlust, heeft te Krakau ook de tweede wedstrijd tegen de Poolse kampioensploeg Wisla voor de eerste ronde van het toernooi om de Europese beker verloren en is daar mee uitgeschakeld voor verdere deel neming. DE HAAGSE vereniging „De Kortenaer" heeft te Vlaardingen het Nederlandse clubkampioenschap badminton behaald door een overwinning met 5-3 op de BC Velsen. IN DE internationale speciale slalom voor dames die te Oberstaufen in Duitsland is gehouden, hebben de Oostenrijkse dames beslag gelegd op de eerste vier plaatsen. DE ZWITSER Georg Gruenenfelder heeft de eerste reuze slalom gewonnen in de „Skidagen van Adelboden", de wedstrij den waarmee bij traditie het interna tionale skiseizoen in Zwitserland wordt geopend. ROBERT J. Fischer, New York, heeft voor de vijfde maal het Amerikaanse schaakkampioenschap gewonnen. Op de laatste dag van het toernooi ver sloeg hij de New Yorker Arthur Bis- guier, die tweede werd. DE ZAALHANDBAL WEDSTRIJD tussen Zweden en Finland die in Helsingfors is gespeeld werd door Zweden met het kleinst mogelijke verschil (22-21) ge wonnen. ZWEDEN HEEFT de wereldkampioen schappen zaalhandbal voor studenten gewonnen. In de finale werd West- Duitsland door de Zweden met 14-11 verslagen. DE BASKETBALCLUB van de Joegosla vische hoofdstad Belgrado heeft op het internationale Borghi-toernooi in de Italiaanse plaats Varese het team uit Brussel geslagen met 65 tegen 48. IN HET internationale tennistoernooi te East London viel de overwinning in het heren-enkelspel voor de derde achter eenvolgende maal ten deel aan de Zuid afrikaan Abe Segal, DENNY MOYER, wereldkampioen in het junior-middengewichft, heeft in New York op punten verloren van zijn land genoot Jimmy Archer. JEAN-CLAUDE BARCLAY (Fr.) won een internationaal tennistoernooi in Pa rijs door in de finale te winnen van de Franse kampioen Pierre Darmon. DE AUSTRALISCHE tennisser Martin Mulligan is het jaar 1963 begonnen met een overwinning in een groot interna tionaal toernooi in Sydney. Hij zege vierde in de finale over de 19-jarige Brit Mark Cox. HET AMSTERDAMSE Niloc heeft in de eerste wedstrijd voor de kwartfinales van het toernooi om de Europese zaal handbalbeker voor dames met 17-7 ver loren van het Deense IFK Frederiks- berg. Bij de rust leidden de Deense da mes reeds met 10-3.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 5