Sint-Jozefziekenhuis te Vlissingen vijftig jaar Walcheren „Wieldrecht" liep in Vlissingen van stapel Zeeuwsch-Vlaanderen IJS LEGT VEERSE HAVEN STIL Nieuwe ulo te Kruiningeu Jubileumviering werd grootse gebeurtenis Feest bij 20-jarig bestaan R.M.L.S. in Schoondijke ZUID BEVELAND Biljartzege in Middelburg Gedetineerden in Groningen in opstand WAT G3 WAAR? DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 7 JANUARI 1963 MIDDELBURG GOES Schip verdween in de mist Confectie TERNEUZEN G. Meert viert zilveren jubileum Gevaarlijk spel Dagblad De Stem Matigheid KORFBAL Luctor kan titel niet grijpen Axelaar strandde te Roosendaal Weer koude motors Drukke receptie Op 22 januari Concert van Het Brabants Orkest te Middelburg Viering te Oostburg op 11 januari Glas-in-loodraam Grandiose feestavond EXAMENS In psychopatenasiel Volleybaltoernooi in Goes voor Matador MARK l EN HOOGWATER Vandaag Morgi en 2 PERSONENAUTO TEGEN BOOM Een personenauto, bestuurd door J. J. N. uit Vlissingen, reed op de Oude Vlis- singseweg tegen een boom. Het ongeval, waarbij de auto licht beschadigd werd, ontstond toen de personenauto een vracht auto, bestuurd door K. G. uit Souburg, passeerde en ging slippen. BEVOLKING MET 400 ZIELEN TOEGENOMEN De bevolking van onze gemeente is in de periode van één januari 1962 tot en met 31 december 1962 toegenomen met 400 zielen tot een totaal van 15.864 inwoners. Door geboorte van 304 baby's en vesti ging van 1017 personen kwam het totaal van 15.464 op 1 januari 1962, op het eind van het jaar op 16785 inwoners. Tegen over deze toename stond echter een ver trek van 790 inwoners en een overlijdens- cijfer van 131, waardoor het bevolkings cijfer op 31 december 15.864 zielen be droeg. Het aantal in 1962 gesloten huwe lijken bedroeg honderd. W ol phaartsdijk WINTERVOEDERING VOGELS In onze plaats is onder leiding van de heer L. P. Pieterse, met medewerking van het gemeentebestuur en de rijks politie, een comité gevormd voor winter- voedering van vogels. Giften hiervoor in de vorm van voedsel en geld, zijn harte lijk welkom op het gemeentehuis. (Van onze verslaggever) Weinig ogenblikken nadat mevrouw Y Matthyssen-Scholten zaterdagmorgen op een der hellingen van de N.V. Kon. Mij. De Schelde met forse slagen het laatste beletsel had doorgehakt, en de „Wiel drecht" met toenemende vaart zijn ele ment opzocht, ontstond op de eretribune grote hilariteit. Nauwelijks had de .Wiel drecht" zijn geboortegrond voor het nat van het dok verwisseld of het schip was door een opgekomen mist geheel aan het oog onttrokken zodat de al of niet goede gang van zaken bij het laatste gedeelte van de stapelloop een ongewisse zaak bleef en zelfs, zoals ir. J. H. Mulock Houwer, een der directeuren van de K.M.S., later opmerkte, het een vraag was of de Wieldrecht' 'nog wel exis teerde. Deze ongerustheid bleek echter niet gegrond. Direct na de tewaterlating werd de kiel gelegd voor bouwnummer 318, een vrachtschip van 14.800 ton voor de Lon don and Overseas Freighters. De vele genodigden, die later aanzaten aan een lunch in het Scheldekwartier werden verwelkomd door de heer Mulock Hou wer, die, zoals gebruikelijk bij deze ge beurtenissen, iets vertelde over de ac- Het hoofd van de St. Willibrordus- school, de heer G. P Meert, herdenkt a.s. dinsdag zijn zilveren ambtsjubileum. Te Dongen, aan de St. Gerardus Majella- kweekschool, behaalde de heer Meert zijn onderwijzersakte. Dat was in de crisisjaren voor de tweede wereldoorlog en evenals vele anderen moest de jonge onderwijzer zich met de „betrekking" kwekeling met akte te Koewacht tevre den stellen. Na enige tijd werd hij te Kaatsheuvel benoemd, waar hij ruim 9 jaar voor de klas stond en tevens was verbonden aan de technische school te Waalwijk. Van 1953 tot 1959 werkte hij aan de r.-k. uloschool te Gemert en kwam daar_ na als hoofd der St.-Willibrordusschool naar Terneuzen. Niet alleen het onderwijs op de lagere school, het boekhoudonderwijs en de opleiding voor het praktijk, en midden standsdiploma, maar ook het vereni gingsleven had zijn belangstelling. Hij was o.a. voorzitter van de harmonie te Kaatsheuvel en oprichter en voorzitter van een jeugdcentrale te Gemert. Daar was de heer Meert ook drie jaar lid van het actiecomité voor de bouw van de nieuwe kerk en nu, in Terneuzen, zet hij al zijn krachten in voor de inrichting van de nieuwe Triniteitskerk. Gedurende de jaren die de heer Meert in Terneuzen als hoofd der r.-k. jongens- school zijn krachten heeft gegeven, heb ben de ouders der leerlingen hem leren kennen als een toegewijd en bekwaam onderwijzer en opvoeder. Dinsdagmorgen om half negen wordt er een H. H. Mis uit dankbaarheid opge dragen, terwijl er een receptie in de jon gensschool wordt gehouden. Grote hoeveelheden sneeuw worden door de gemeentelijke reinigingsdienst per vrachtauto naar de Schependijk ge bracht en daar in het water gedeponeerd. Deze hoeveelheid is zo groot, dat het er naar uitziet, of de sneew de bodem van het kanaal heeft bereikt en nu boven het wateroppervlakte uitsteekt. Voor sommige kinderen was dit aanleiding op deze sneeuwbergen te gaan spelen. Het is zon der meer duidelijk, dat dit een levensge vaarlijk spelletje is, daar er grote kans bestaat, dat zij in de sneeuw wegzakken of in het water terecht komen. Ongetwijfeld zal verstikking of ver drinking het gevolg zijn. De ouders die nen er in deze dagen wel zeer nauw lettend op toe te zien, dat de kinderen van deze gevaarlijke plaats wegblijven. AUTO ZWAAR BESCHADIGD Op het kruispunt Tramstraat-Van Cant- fortstraat had een aanrijding plaats tus sen een auto, bestuurd door de heer A. de R. uit Vlissingen en een auto, die werd bestuurd door de heer E. L. K. uit Ter neuzen. De zwaar beschadigde auto van de heer De R. moest met een takelwagen van de firma Viser naar de garage wor den gesleept. De schade aan de andere auto was minder groot. Sluis PLANNEN VOOR IJSBAAN In het algemeen duurt het vrij lang voordat de vaart van Sluis naar Brugge berijdbaar is. Als men elders reeds lang schaatst dan kan pas de vaart naar Brug ge voor het publiek worden opengesteld. Om dit in de toekomst te voorkomen wor- Dagblad voor Zeeland KANTOREN voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14, telefoon 2377, Hulst voor Walcheren en Zuid-Beveland: Klokstraat 1, telefoon 6252, Goes Alg. redacteur voor Zeeland: F. DE LIGT, tel. 6252, Goes Exploitatie- inspectie Zeeland L. K. M. DE JONG tel. 2377 - HULST Redacteur voor Zeeuwsch-Vlaanderen P. G. KUYPERS, telefoon 2377 Hulst privé 3327 Redacteur voor Walcheren: CH. SCHETS, telefoon 3566, Vlissingen Prijs voor losse advertenties, bestemd den thans plannen voorbereid om te ko men tot stichting van een ijsbaan. Men meent hiervoor een geschikt terrein te kunnen vmden achter de Stenen Beer. Het plaatselijk ijscomité meent daarom dat het goed is te komen tot oprichting van een officiële ijsclub waarvan men dan in gezinsverband lid kan worden. Een ijs baan maakt het mogelijk sneller van de ijspret te kunnen genieten. Bovendien wordt hierdoor het gevaar voorkomen, dat de schoolgaande jeugd zich te vroeg op de diepe vaart waagt en bestaat de mogelijkheid om te komen tot een betere organisatie van grote wedstrijden op de vaart. IN STUDIE Door de Rederijkerskamer „De Oranje- bloem" werd de thriller „Het huis aan het meer" door Hugh Mills, in het Neder lands bewerkt door Alfred Pleiter, in studie genomen. Dit 3-delig tonee.lstuk zal medio februari voor de leden en do nateurs van „De Rederijkers" opgevoerd worden. Schoondijke LANDBOUW DEMONSTRATIE- DAGEN De door de landbouwstudieclub I Vlaanderen in samenwerking met rijkslandbouwvoorlichtingsdienst Schoondijke georganiseerde demonstratie- dagen hebben veel belangstelling getrok ken. In totaal hebben ongeveer 400 perso nen de grote hal van de landbouwprak- tijkschool Prins Willem bezocht, waar leden van het perceel groepen belangstel lenden rondleidden en uitleg gaven oveir datgene wat te bezichtigen viel. Het zaaien van bieten d.w.v. precisie- machines was een van de demonstraties die veel belangstelling trok, evenals het stropakken laden en diverse systemen van schoffelmachines. Niet alleen viel er veel in de enorme hal te bewonderen, maar ook de land- bouwpraktijkschool zelf en de rijksmiddel bare landbouwschool toonden de bezoe kers wat er zo in de landbouwstreek Schoondijke op het gebied van het land bouwonderwijs te beleven valt. De laatste school was al weer gereed om de nieuwe cursisten te ontvangen. In een doorlopende filmvoorstelling konden de bezoekers kennis maken met het onderwijs zoals het in de praktijk ge geven wordt. Ook werden enkele in structiefilms van het ministerie van land bouw vertoond. Van de gelegenheid om het internaat met bijgebouwen te bezich tigen werd druk gebruik gemaakt. Het moet de bezoekers zijn opgevallen dat het landbouwonderwijs te Schoondij ke zich de laatste jaren bijzonder storm achtig heeft ontwikkeld, daar de beide bovengenoemde scholen grote uitbreidin gen hebben ondergaan. tuele toestand in scheepsbouw en scheep vaart. Hij noemde de huidige economi sche aspecten in deze bedrijfstakken ver re van rooskleurig. Voor deze toestand wordt een complex van factoren aange voerd en een groot aantal verbeterende maatregelen, als overheidssteun en de sanering van de werven aanbevolen. Doch, ofschoon men in de scheepsbouw graag optimistisch wil blijven moet men wel pessimistisch worden. Uitvoerig ging de heer Mulock Houwer in op het stan daardschip, waarvan „de Wieldrecht" er een is en waarvan „De Schelde" er in de afgelopen jaren een groot aantal heeft gebouwd. Hij vergeleek deze bouwmetho de, die vele economische voordelen kan bieden, met de confectie-industrie. Zich steeds richtend naar de geldende be hoeften kan het standaardschip voor el ke koper worden aangepast. Voor de symbolische cent deed de heer Mulock Houwer hierna het bijltje, waar mee mevrouw Matthijssen de tewaterla ting had verricht, aan haar over, teza men met een herinneringsgeschenk. De heer C. D. Matthijssen, een der le den van de raad van beheer van Phs. van Ommeren N.V. voor welke rederij het schip is gebouwd, noemde de scheep vaart, sprekend over de huidige malaise: „een klont boter waaraan iedereen vette handen kreeg, behalve de reder zelf". Hij hoopte op een spoedige verbetering in de scheepvaart. De voorzitter van de raad van beheer de heer Phs. van Ommeren P. Jzn. haakte hierop in met de opmerking, dat de reders in een periode verkeren, dat elk dubbeltje twee keer moet worden omgekeerd. „Wij zijn het slachtoffer van onze eigen agressie om steeds groter te worden in plaats van bij de uitbreiding van de scheepsruimte meer matigheid te betrachten", zei hij. De kiel van de „Wieldrecht" werd ge legd op 10 maart van het vorig jaar. Het draagvermogen bedraagt 14.800 ton, ter wijl de 6 cilinder Schelde-Sulzer een ver mogen levert van 6600 APK. Zoals te verwachten was is het Ter- neuzense Luctor er niet in geslaagd om de titel in klasse lb te veroveren. Wel hebben de oranje-witten zich met veel elan in de strijd geworpen maar reeds in de eerste wedstrijd (tegen Zuidwesters 1) troffen zij een tegenstander die vast van plan was de slechte indruk van de vorige week uit te wissen. In lb moet de wedstijd tussen Togo 2 en Tjoba 2 nu de beslissing brengen. In klasse 3b plaatste Togo 4 zich defi nitief als eerste door met 1-0 van Zee- landia 2 te winnen en met 2-0 van Zuid westers 3. De uitslagen: lb: Luctor 1Zuidwesters 1 0-3, Luctor 1Togo 2 0-0, Luctor 1Tjoba 2 0-1; 2a Swift 3Zuidwesters 2 2-1. 2c.: Elto 2 Swift 5 32, 3b Togo 4Zeelandia 2 1-0; Togo 4Zuidwesters 3 2-0. Zaterdag, even na de middag, slipte de heer S. uit Axel op de Nispenseweg te Roosendaal met zijn auto in een der boch ten, op het moment, dat er uit tegenover gestelde richting een vrachtauto naderde. Met een gebroken knieschijf en snijwon- den aan het hoofd moest de heer S. m het ziekenhuis te Roosendaal worden opge nomen. Hij is, na daar te zijn verbonden, naar het ziekenhuis te Sluiskil overge bracht. De heer S., Roosendaler van geboorte, was op weg om vrouw en kinderen op te halen, die door de slechte weersomstan digheden na de feestdagen nog enkele da gen bij familie te Roosendaal waren ge bleven. Zijn auto werd zwaar beschadigd. Ts uw motor vanwege de kou weiger achtig om aan te slaan? Bedenk hier bij dat het geen zin heeft langer dan 8 a 10 seconden achtereen te starten; start u toch door, dan maakt u het er alleen maar erger mee. Gun uw batterij liever een minuutje adempauze, ze komt er van bij en zal bij de volgende start poging weer voldoende energie kunnen opbrengen. (Van onze verslaggever) Het St. Josephziekenhuis is zaterdag bij de viering van haar vijftig jarig bestaan een massale belangstelling ten deel gevallen, die weinig twijfel liet over de belangrijke plaats en vooral de grote populariteit welke het r.-k. ziekenhus in de loop der jaren in Vlissingen heeft ver kregen. Vertegenwoordigingen uit alle lagen der bevolking, autori teiten van kerken en overheid, personaliteiten uit de medische en be drijfswereld hebben door hun aanwezigheid, zowel bij het dankoffer, de recepties en de feestavond, dit jubileum een allure gegeven, die niet licht zal worden vergeten. Monseigneur G. de Vet droeg 's mor gens in de parochiekerk een pontificale dankmis op, waarbij o.m. de burgemeester van Vlissingen, mr. B. Kolff aanwezig was. Het kerk koor en het knapenkoor de Zeeuwse Koorschool uit Goes verleenden hun medewerking aan deze indrukwekkende plechtigheid. In de grote zaal van het verpleegsters huis had 's middags de receptie plaats. Tot 1" de vooravond schoof een vrywel onafgebroken stroom genodigden en be langstellenden langs de tafel waarachter zich het bestuur, onder voorzitterschap van de heer A. W. van Nieuwland en voorts de moeder-overste van het zieken huis, zuster M. Adriana, hadden ge schaard om de gelukwensen in ontvangst te nemen. De bisschop van Breda, monseigneur de Vet, sprak het eerste felicitatie woord. Hij wees op het belang van de ziekenver pleging, ook voor de kerk en prees be stuur en personeel voor de goede naam, welke zij aan de instelling tot ver buiten Vlissingen hebben verbonden. Bijzonder verheugd toonde monseigneur de Vet zich over de hechte samenwerking welke bestaat met het Protestantse Streekzie kenhuis Bethesda. Ook mr. B. Kolff liet zich in lovende woorden uit over St.-Joseph. De leidende plaats, welke het al spoedig na de tot standkoming op het gebied van de zie kenverpleging in de Scheldestad ver wierf, heeft het ziekenhuis tot op de dag van vandaag weten te behouden. De ge dachten hierbij, aldus mr. Kolff, gaan op de eerste plaats uit naar de zusters Franciscanessen en voorts de le- kezusters, die hier hun beste krachten hebben gegeven en waarvoor de overheid warme waardering heeft. Sprekend over de plannen voor het nieuwe ziekenhuis, herinnerde de burgemeester van Vlissin gen eraan dat, ofschoon het geen eenvou dige taak is geweest, nu toch overeen stemming is bereikt over de plaats waar het bouwwerk zal moeten verrijzen. Namens het Bethesdaziekenhuis voerde de heer J. van der Meulen het woord. Hij liet zijn gelukwens vergezeld gaan van een geschenk. Dokter M. Schreuder, namens de specialisten, dokter R. Grip- JANINE DACOSTA (Van onze correspondent) Het jaarlijks terugkerende concert van Het Brabants Orkest onder leiding van dirigent Hein Jordans, zal dit jaar te Middelburg plaatsvinden op dinsdag 22 voor de editie voor Zeeland 0,17 pei 'januari a.s., in de Concert- en Gehoor- 1 mm ingezonden mededelingen 2M? mm gewone advertenties. Bij contract aanzienlijke reductie. „Kleintjes": 3 regels of minder 1,— elke regel meer 0,20. Bij plaatsing ook in de Brabantse oplagt resp. 1,60 en 0,45. Bij 3 achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld. saai, het geheel onder auspiciën van de Z.V.U. Voor de pauze zal het orkest een symfonie van Joh. Chr. Bach, de grootse Praagse symfonie van W. A. Mozart, als mede Roemeense dansen van Bartok ten gehore brengen Na de pauze zal de pia niste Janine Dacosta soliëren in het vier- de, pianoconcert van Beethoven, in de muziekliteratuur gekenschetst als het meest poëtische en tevens het meest vol- maakte van Beethovens vijftal. Het con cert wordt besloten met een uitvoering van de Ouverture Egmont, eveneens van Ludwig van Beethoven, (Van onze correspondent) De inspecteur voor het lager onder wijs, inspectie Goes, L. F. J. H. Frant- zen, heeft een door beeldhouwer Hein Vree ontworpen plastiek onthuld, waar mee Kruiningen zich de trotse bezitster van een nieuwe ulo-school kan roemen. Het door ir. J. Poly ontworpen gebouw maakt een riante indruk, en voorziet in een grote behoefte, te meer daar de klassen voorheen enige honderden me ters uit elkaar waren gelegen. Burgemeester A. Schipper zegde dan ook ieder hartelijk dank, die aan de totstandkoming van het bouwwerk zijn steentje had bijgedragen. De heer Frantzen zei in zijn openingsrede, dat het ulo-onderwijs de laatste jaren enorm in belangrijkheid is gestegen zodat de school daardoor ook in een grote behoefte voorziet. Hij schetste terloops de ontwikkeling van het ulo-onderwijs, waarbij bleek, dat er dit jaar ongeveer 50.000 exami nandi zullen zijn in Nederland. Overi gens meende de inspecteur toch even waarschuwend de vinger te moeten op heffen. Was vroeger de leerling norm gevend, tegenwoordig is het examen in sommige scholen belangrijker. „Daar zijn concrete voorbeelden van", aldus de heep Frantzen. „De maatschappij vraagt niet meer de persoonlijkheid van de mens, maar wat hij kan. Het is dus al leszins wenselijk u dagelijks te bezin nen op de taak van de school. Te meer, daar het een bekend verschijnsel is, dat de opvoedkundige waarden in het gezin steeds minder onderkend worden." Hij zegde voorts het hoofd der school, de heer Nietveld, dank voor alles wat hij gedaan heeft en nog steeds doet voor de jeugd. „Ik geloof in de jeugd, en ik spreek de hoop uit dat vele gelukkige jonge mensen de school mogen verla ten." De burgemeester overhandigde voorts nog een herinnering aan de ope ning aan de heer Frantzen en aan zijn dochter Annelies, die de eerste steen had gelegd. Hierna voerden nog andere sprekers het woord. Aan de middenafstandloper Jlm Beat- ty, die in 1962 een wereldrecord en zes Amerikaanse records heeft verbeterd, is de James E. Sullivan-prijs van de Amerikaanse atletiekbond toegekend. Deze prijs, een herinnering aan de op richter van de Amerikaanse atletiekbond wordt jaarlijks toegekend aan die atleet die door prestaties, voorbeeld en goede invloed het meest in het betrokken jaar heeft gedaan om de zaak van goede sportiviteit te bevorderen. Vorig jaar ging de prijs naar de hard loopster Wilma Rudolph. In januari 1963 zal de Rijks Middelbare Landbouwschool te Schoondijke 20 jaar bestaan. Gezien de betekenis, die deze instelling voor de landbouw heeft, heb ben de oud-leerlingen gemeend dit feit niet ongemerkt voorbij te moeten laten gaan. Immers, vele leerlingen renbedrijf in hun belangstellingssfeer be trekken, blijkt wel uit het avondpro gramma- Dat bevat, na een koffiemaal tijd, een opvoering in het Ledeltheater van het vrolijke stuk „De Gecroonde Leersse" van Michiel de Swaen door het Reizend Zeeuws Volkstoneel onder lei ding van drs. L. Lockefeer, dat met dit stuk het Zeeuws Landjuweel won. Na de toneelvoorstelling is er in hotel „De Eenhoorn" te Oostburg nog een ge zellig samenzijn, met muzikale omlijs ting van de heer J. Antonisse en mede hebben wei"kers. Dan kan er nog eens worden nagekaart en kunnen goede, oude herin- in die periode de school met een diploma neringen worden opgehaald, verlaten. Haar invloed op het boerenbe drijf en het boerenleven is onmisken baar. Daarbij komt, dat de school met haar tyd meegaat en op alle mogelijke en verantwoorde manieren tracht van de toekomstige boeren goede onderne mers te maken. Dat de school met alles wat erby hoort (vervolgcursussen, schooltuin enz.) een levend geheel is en algemeen wordt gewaardeerd in de streek zal men overal kunnen horen en ondervinden. Teneinde aan de nodige gelden voor de viering te komen heeft de vereniging van oud-leerlingen een grote verloting op touw gezet. Een aardige bijzonderheid daarbij is dat, geheel in de sfeer blij vende, als prijzen een paar varkens be schikbaar zijn. Vrijdag 11 januari 1963 is de .grote" dag. In de feestelijke middagvergade ring in het Ledeltheater in Oostburg, die onder leiding van één der oud-leerlingen staat, zal het hoogtepunt worden ge vormd door de rede, die zal worden uit gesproken door de heer ir. P. W. Bakker Arkema, Rijkslandbouwconsulent voor landbouwwerktuigen te Wageningen over, het onderwerp „De ontwikkelingen in en| de toekomst van de landbouwmechanisa tie". Een onderwerp dat volop in de aan dacht van de landbouwers staat en dat vooral ook de jonge boeren bezighoudt. Gezien de deskundigheid van de heer Bakker Arkema en zijn naam als vlotte spreker kan erop worden gerekend datj peling voor de Vlissingse huisartsen en dr. B. J. Ter Bals uit Middelburg, voor de Kon. Ned. Mij. ter bevordering van de geneeskunde afd. Walcheren, beklommen eveneens het spreekgestoelte. Bijzonder op prijs gesteld werden ook de lovende woorden van drs. F. S. Kloos terman, die voor de Hervormde Ge meente, in het bijzonder voor wijk II, waarin St.-Joseph is gelegen, de felici taties aanbood. Voor een bijzondere verrassing zorgde mej. Schuurmans, die het jubileumge schenk van het voltallige personeel van St.-Joseph aankondigde, een groot glas- in-loodraam met een voorstelling van de barmhartige Samaritaan. Daar het raam niet tüdig gereed kwam kon zij zaterdag slechts het ontwerp tonen. Het raam zal een opvallende plaats in het ziekenhuis krijgen en later zeker naar het nieuwe ziekenhuis worden meegenomen. Voorzitter A. W. van Nieuwland dankte de sprekers voor hun hartelijke woorden. Onder de vele aanwezigen waren J. N. Kossen, oud-pastoor van Vlissingen, C. Holtkamp, deken, H. Snel. pastoor van Middelburg, de heer ir. J. H. Mulock Houwer, een der directeuren van de Kon. Mij „De Schelde" en de wethouders Ch. Gillissen Verschage en F. G. Smit. Be wondering en applaus oogstte op deze middag ook weer het knapenkoor, dat ter afwisseling enkele liederen ten geho re bracht. Een uitgesproken succes is hierna ook de feestavond voor personeel en geno digden geworden, die in het Schelde- k\v artier werd gegeven. Een geestig wel komstwoord werd hier gesproken dooi de heer G. N. van Ginkel, lid van het bestuur. Een opgestelde televisiecamera, be langeloos door de heren Dert beschik baar gesteld, maakte het met de bijbe horende apparatuur mogelijk, dat een groot aantal zieken via de beeldbuis het gehele programma kon volgen. Het programma werd begonnen met het derde optreden deze dag van de Zeeuwse Koorschool. In kleurig 18e eeuws kostuum gestoken vormde het koor voor oog en oor een aantrekkelijk evenement. Een hartelijk en langdurig applaus had de volle zaal hierna over voor een zestal zusters religieuzen van St.-Jo seph. die deze avond voor de eerste maal in het openbaar optraden en met een gitaar en mandolinebezetting een mars, een wals en een tango ten geho re brachten. Conferencier-parodist Ro land Wagter jr., het quintet John de Mol, het Spaanse danspaar Carmen y Rafael de Lara, de goochelende Niber- co Brothers en het zangkwartet Fou- ryo's brachten in de zaal een voortref felijke stemming, die zij trouwens tot het einde van de avond wisten te hand haven door veelal geestige en oor. spronkelijke presentaties van vooral de Niberco Brothers en Roland Wagters parodie op reclameteevee. In de balzaal van het Scheldekwartier werd de jubileumdag besloten met een zeer geanimeerd bal onder leiding van de heer C. de Jong en met dansmuziek van het quintet John de Mol. STAATSPRAKTIJKDIPLOMA BEDRIJFSADMINISTRATIE Voor het staatspraktijkdiploma voor be drijfsadministratie slaagden de volgende cursisten van de Stichting voor Voortge zet Economisch Onderwijs te Middelburg Voor het eerste deel: mej. D. Naye te Heinkenszand en de heren C. de Lignie te Kloetinge, P. H. Luitwieler te Yerseke en C. P. Bayens te Kapelle: voor het twee de deel: de heren J. Koeling te Zie- rikzee, W. Adriaanse te Colijnsplaat en R. P. Dobbelaar te Boschkapelle. Het is momenteel bijzonder rustig in het Veerse haventje. Met de sneeuw en het ijs van de afgelopen weken was het onmogelijk de werkzaamheden in de haven voort te zetten. Ook al is het nog wat erg vroeg: de tekenen van een naderend zeilseizoen zijn al te bespeuren. De eerste van een aantal nieuwe aanlegsteigers is reeds klaar. Zodra het weer wat gunstiger wordt (wanneer?zullen de steigers worden afgebouiad. Men gaat eveneens verder met het herstel van de havenwand. Omstreeks half tien gisteravond is in het Psychopatenasiel te Groningen de voormalige strafgevangenis aan de Hereweg een oproer onder de gedeti neerden uitgebroken. Om elf uur was men in zoverre de toestand meester, dat er weer bewaking binnen het afgegren delde gedeelte was. De opstand begon tegen half tien. Sommige gevangenen weigerden nadat zij in de vergaderzaal een bijeenkomst hadden bijgewoond, naar de cellen terug te keren. In de hoofdgaanderij op de eerste verdieping van de noordvleugel, staken zij meubilair en oude rommel in brand. Daarna werden de ruiten inge slagen. Op dat moment sloeg de be waking alarm. Zowel de brandweer van Groningen als politieversterking ver schenen op het toneel van de opstand. Het bewakingspersoneel kreeg assisten tie van gemeente- en rijkspolitie, als mede van de koninklijke marechaussee, De brandweer wist met behulp van een magirusladder van buitenaf de brand met een miststraal te blussen. De brand* weerlieden ondervonden daarbij ge« hinder van de oproerlingen. In het psychopatenasiel verblijven meest ter beschikking van de regering gestelde mannen. Voor een goed gevulde zaal heeft de volleybalclub E.G.V.C. zaterdagmiddag in de sportzaal van de Ireneschool een z.g.n. conditie-volleybaltournooi georga niseerd. Hieraan werd deelgenomen door de teams van Terhole. Möller (Bergen op Zoom) Matador en Marathon uit Vlissin gen en de organiserende vereniging EGVC. Matador was de toonaangevende ploeg in dit toernooi en plaatste zich verdienstelijk als eerste. Marathon won verrassend van EGVC en plaatste zich daardoor als tweede. Voor Möller werd het een teleurstellend tournooi, omdat zij alle wedstrijden verloren. Terhole speel de verdienstelijk, doch had te weinig techniek en routine om tot betere resul taten te komen. EGVC speelde verdedi gend zeer goed, doch de aanval was vol komen van slag af. De einduitslag luidde: 1 Matador, 8 punten, 2 Marathon, 6 punten, 3 EGVC, 5 punten, 4 Terhole, 2 punten, 5 Möller, 0 punten. KOEWACHT, 3 jan. Gezwingeld vlaslint WR 160-185, DR 150-170, breek- vlas 100-110, ruwe lokken 20-45, gezwin gelde lokken 70-92,5, gekeurd lijnzaad 53- 55, slagzaad 43-44. kaf 9-11, bolraap 3-4, scheven 6,5-7,5. Vlotte markt. MIDDELBURG. 4 jan. goudreinette 75-80 43—57, 70-75 52—54, 65-70 48—54, 3 grof 4446: gold, delicious 75-80 7176, 65-70 63. 60-65 64; jonathan 70-75 37—57, 60-65 3651, 3 fijn 2428; cox orange 60-65 6567; gieser windeman 60 en op 51. 55-60 42—43; st. remy 55-65 32—39, 3 fijn 32; groenten: r.kool 14-44, w.kool 5-9, spruiten 68-100, witlof 84-116, prei 97-128, glasand. 116-133, sav.kool 10-46, boerenkool 14-26, uien 12-29, glasveld sla 117-139, breekpeen 20-25. het Ledeltheater met vele genodigden en belangstellenden gevuld zal zijn. De ver. gadering begint om 15.00 uur. Dat de oud-leerlingen hun tijd ver staan en ook andere zaken dan het boe- In het Nederlands Koffiehuis te Mid- lelburg werd 't driebanden-biljarttoer- looi voor de clubs op Walcheren en Zuid-Beveland gehouden. Winnaar van deze wedstrijd werd de heer J. Goense uit Ovezande van de biljartclub D.O.S. De heer Goense werd hierdoor definitief bezitter van de wisselbeker. Tweede werd de heer Chr. Gabriëlse uit Middel burg van de club A.L.M. Fotode heer Overbeeke, organisator van het toernooi, rijkt de trofee uit aan winnaar Goense. Rechts de voorzitter! va de afdeling Walcheren-Zuid-Beveland, de heer D. Melse. Morgen, dinsdag 8 januari, gelden voor de provincie Zeeland de volgende hoogwaterstanden: Hansweert 1.24 en 13.55 uur; Terneuzen 0.52 en 13.21 uur; Vlissingen 0.22 en 12 49 uur; Wemel- dinge 1.54 en 14.20 uur. GOES Grand 20 uur De overval MIDDELBURG City 20 uur So lacht und küsst man in Tirol, a.l. Electro 19.30 uur De held van Troje, 14 jaar VLISSINGEN Alhambra 20 uur Wereld der zotheid, 18 jaar HULST Zaal van Oosterom 19 uur Boerenbal Bioscoopgebouw 20 uur De drie Stoo- es en Hercules J. de Nfts 15 uur Schieting AXEL Het Centrum 20 uur Vijf gebrand merkte vrouwen, 18 j. frneuzen Luxor 20 uur Porgy en Bess, 14 j. Misdaad achter het AS van gent Olympia 20 uur voetlicht ierneuzen Luxor 20 uur Porgy en Bess, 14 J.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 2