J E S E. H Larive nieuwe Moeilijkheden op schip in Sluiskil Sterke prijsdaling Zunderts diepvries Studentenorkest weer in Bergen Veerboot zoek op was het enige uren Haringvliet Raad van commissarissen vergaderde zes uur Nieuwe periode van vorst ANDA iDIENST IE BAAN Larive (47), verdienstelijke loopbaan 1 oordiger sterfiguur Mutaties per 1 april Kindje te Terheijden gestikt Buit van f 12000.- bij inbraak Telegrammen Kroestjev- H. Vader INBREKER IN DE VAL 12 liegtuigbouw N.V. ENSDRECHT MADEFABRIEK ng van haar ïcorps bant en Zeeland. >TRIE RAAK DAGBLAD VOOR ZEELAND Twee slachtoffers van kolendamp DE OORZAAK? Lichte tot matige vorst ENGELSE CONSUL KOMT Directie van vier Het personeelsbestand Tegenhanger voor dure verse groenten Bij zware ijsgang in de mist op zandbank itbreiding van onze afdeling nog enige oor het verrichten van lichte series. (Geen lopende band die 2 k 3 weken duurt (gedu- eeds een goed loon verdiend). en lichte en luchtige afdeling, md. Goes - Woensdrecht, Breda - - Woensdrecht en St.-Philips- irecht vindt rechtstreeks met tussen 19 en 20 uur bij 255 te Bergen op Zoom, Tel. ig contact t, is ver red loon. eden in bin- voor het orzienmgen later kans ns ion kosten ijke mogelijkheden. I jaar, zend noelzakan, 2* njdianst iderhoud S/5/1/ 15 NG INDUSTRIE JRG N.V. lat gespecialiseerd is op vrouwelijke een groep van circa 15 varing met de moderne 'tijd ligt tussen 25 en 35 aan de winstdeling en Woning per augustus vermelding van leeftijd, n gericht aan de iding Industrie lam. 5EST bestaande relaties in d* en horecabedrijven. .S. ;ding. - AMSTERDAM 503e JAARGANG No. 24174 Uitgave: N. V. Uitg. Mij. Neerlandia Directeur: E. H. B. Brader. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: J. M. A. C. v. Dongen, C. J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. M. Mes, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. M. Vercauteren, L. J. v. 't Westende. Bureaus: Breda - Reigerstraat 16 - Tel. 22341 (5 lijnen) - Postgiro 1114111 Voor God, Koningin en Vaderland MAANDAG 7 JANUARI 1963 Abonnementsprijs f 8,05 per kwartaal, excl. t 0,20 incasso; t 9,25 per post excl. 0,35 incasso t 0,62 per week Prijs van buitenlandse abonnementen op aanvraag. Losse nummers 15 cent. Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0,42 per mm (Ing. Med. f 1,05). Bij contract aanzienlijke reductie. Volledi ge tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. jjjjj^rvooTde Zeeuwse Eilanden: GOES. Klokstraat 1 telefoon 6252 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST. Steenstraat 14 - telefoon 2377 (Bijbureaus: Terneuzen: IJsbaanstraat 24 - telefoon 2601 OOSTBURG. DRIE DIRECTEUREN K.L.M. GAAN HEEN (Van onze Haagse redacteur) Als de aandeelhoudersvergade ring er akkoord meegaat, wordt Etienne Henri Larive, oud 47 jaar, thans directeur van Shell Tankers n.v., per 1 april benoemd tot di recteur bij de KLM. De in Singa pore geboren en thans in Den Haag woonachtige directeur heeft dan reeds een zeer verdienstelijke loop baan achter de rug die er als volgt uitziet: Van 1934 tot 1937 was de heer Larive adelborst op het Koninklijk Instituut voor de Marine te Wil lemsoord, waarna hij benoemd werd tot luitenant ter zee III en als zodanig naar het toenmalige Nederlands-lndië werd uitgezon den. In april 1940 keerde hij, aan boord van H.M. torpedobnotjager „Van Galen" naar Nederland terug en nam aan boord van dit schip deel aan de oorlogshandelingen in Rotterdam, waar op 10 mei van dat jaar de „Van Galen" na een lucht bombardement tot zinken werd ge bracht. In juli 1940 werd de heer Larive, die weigerde de erewoords verklaring aan de Duitsers af te leggen, in krijgsgevangenschap naar Duitsland gevoerd, waaruit hij na ennkele mislukte pogingen in 1941 ontvluchtte en Engeland wist te bereiken. Hier werd hij benoemd tot com mandant van de Nederlandse mo tortorpedoboten in het zgn. Do ver Command. Eind 1944 werd de heer Larive in Londen benoemd tot hoofd van de Marine-voorlich tingsdienst, met welke functie hij ook na zijn overplaatsing naar Ne derland in 1945 belast bleef. In 1946 verliet de heer Larive de Koninklijke Marine en trad hij in september van dat jaar in dienst van de Koninklijke Shell-groep, waarna hij werd uitgezonden naar Curagao in dienst van de n.v. Cu- ragaosche Scheepvaart Maatschap pij. In 1949 werd hij belast met de leiding van de Nederlandse staf afdeling van de Anglo-Saxon Eastern ltd., thans genoemd Marine E. H. LARIVE Administration of the Shell co. of Singapore in de gelijknamige stad. In oktober 1951 ging hij op nieuw naar Curagao, waar hij werd benoemd tot adjunct-directeur van de n.v. Curagaosche Scheepvaart Mij. In 1954 werd de heer Larive overgeplaatst naar Nederland, waar hij in december van dat jaar werd benoemd tot directeur van Shell Tankers n.v. Hij heeft tijdens zijn loopbaan de volgende onderscheidingen ver worven: Militaire Willemsorde 3e klasse: het bronzen kruis (2x); het oorlogsherinneringskruis met 3 gespen; het Distinguished Service Cross and Bar: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaar den. Van zijn hand verscheen het oor logsboek „Vannacht varen de Hollanders". (Van onze Haagse redacteur en A.N.P.) De raad van commissarissen van de K.L.M. heeft zich zaterdag 5(4 uur lang beraden over de structuur van de directie in verband met de omstandigheden waaronder de K.L.M. thans werkzaam is. Hij is daarbij tot de conclusie gekomen, zo staat in een com muniqué, dat onder de huidige omstandigheden aan een directie van vier leden de voorkeur dient te worden gegeven. De heren mr. L. H. Slotemaker, mr. J. van der Wiel en J. C. van der Kloot hebben, teneinde het de raad van commissa rissen mogelijk te maken een reconstructie van de directie van de vennootschap tot stand te brengen, in overleg met deze raad besloten, hun lidmaatschap van de directie beschikbaar te Stellen en hun ontslag als zodanig aangeboden. De raad van commissarissen zal aan een op 24 januari 1963 te hou den algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen het ontslag van genoemde heren per 31 maart 1963 te aanvaarden on der betuiging van de bijzondere dank voor de grote diensten, die elk hunner gedurende vele jaren aan de KLM heeft bewezen. De heren Slotemaker, Van der Wiel en Van der Kloot hebben zich op ver zoek van de raad bereid verklaard hun kennis en ervaring onderscheidenlijk op de gebieden van luchtvaartpolitiek en samenwerking, van het personeelsbe- Te Wervershoof is gisteren het echt paar Koomen-Smit door kolendampver giftiging om het leven gekomen. Ge trouwde kinderen, die argwaan kregen omdat de gordijnen gesloten bleven, trof fen omstreeks het middaguur de man in zijn stoel aan, terwijl zijn echtgenote op de divan ;ag. Medische hulp mocht niet meer baten BONDSKANSELIER Adenauer, die zaterdag zijn 87ste verjaardag heeft ge vierd, heeft uit vele delen van de wereld gelukwensen ontvangen. INDIA heeft communistisch China op nieuw voorgesteld hun grensgeschil voor te leggen aan het Internationale Ge rechtshof in Den Haag. KARDINAAL Wiszinski heeft de tussen komst van het Poolse ministerie van onderwijs in het door de kerk gesteunde godsdienstonderwijs zeer scherp veroor deeld. NA EEN ZIEKTE van enkele maanden is gisteren op 55-jarige leeftijd overleden de heer J. Buurke, sinds 1928 directeur van hotel Hamdorff te Laren. EEN ISRAËLISCHE patrouille heeft ir de Negeb-woestijn twee Egyptenaren ge dood, die, gewapend met stenguns en in het bezit van een radio-installatie, het Israëlische grondgebied hadden betre den. IN EEN VOORSTAD van Sao Paulo is een schipbrug over de rivier de Tiete weggespoeld. Zeventien personen worden vermist. IN TURKIJE zijn, in een plaatsje nabij Ordu, dertien kinderen met hun ouders levend verbrand, nadat een petroleum lamp in hun huis was ontploft. IN JAPAN zijn bij de traditiegetrouwe beklimming omstreeks Nieuwjaar van de berg Kamikaze dit jaar tenminste vijf Alpinisten omgekomen en worden er acht vermist. PRO-COMMUNISTISCHE Pathet-Lao- rebellen hebben ten noordwesten van Laos een Amerkaans vrachtvliegtuig neergeschoten. De vier inzittenden bleven ongedeerd. (Van onze correspondent) Aan boord van het Indiase 10.000 ton metende vrachtschip Gargi Jayanti, dat aan de kade van de Nederlandse Stikstof Maatschap pij te Sluiskil ligt en daar kunst meststoffen heeft geladen, zijn ern stige moeilijkheden ontstaan onder de bemanning. Als voorzorgs maatregelen werden de vuren af gedekt en de waterleiding en de elektriciteit afgesloten. Twee oproerkraaiers die bepaalde grie ven hadden tegen de Engelse officieren die zich aan boord bevinden, hebben kans gezien een gedeelte van de uit 50 koppen bestaande bemanning, allen In diërs, op hun kant te krijgen. Een aan tal, dat zich liefst afzijdig zou willen houden, durfde dit niet uit angst voor eventuele represailles. Ondertussen zijn er al klappen geval len en aan het adres van de officieren dusdanige bedreigingen geuit, dat de gemeentepolitie van Axel en Terneuzen die ter assistentie werd geroepen, de of ficieren de raad heeft gegeven aan wal te gaan. Zij zijn in hotel „Ambassadeur te Terneuzen ondergebracht. Welke oorzaken aanleiding tot deze nioeilijkheden hebben gegeven is nog niet recht duidelijk Wél heeft een dei- twee belhamels als twee dagen achter een moeilijkheden gehad met de Terneu- k £emeentepolitie. De kapitein van net schip had besloten hem naar Bre men te sturen om hem op een ander schip et6®non»en. Daar het schip zijn lading !rff- t ngen°men en een ander, de Par- vati Jayanti (van dezelfde maatschappij) in het Zevenaarsdok ligt te wachten om eveneens aan de NSM te worden gela den, moest de Gargi Jayanti zondagmor gen vertrekken. Omdat het schip niet op eigen kracht kon varen, werden v: Z Weersverwachting van het K.N.M.I., Z tot vanavond, opgemaakt zondag- Z avond 23.15 uur. I Opklaringen en vrijwel nergens l neerslag. Matige tot vrij krachtige noordoostelijke wind. Lichte tot matige vorst. Vandaag zon onder 16.47 uur. Maan op 14.51 uur. Morgen zon op 8.47 uur. Maan onder 7.06 uur. Zaterdagmorgen kwam mevr. Damen- van Oosterhout te Terheijden tot de ont stellende ontdekking, dat haar acht maanden oude dochtertje zodanig onder de dekentjes was weggekropen, dat het gestikt was. Begrijpelijk is de versla genheid in dit gezin zeer groot. sleepboten gecharterd om het buiten de haven te brengen waar het verder van uit lichters zal afgeladen worden. Inmiddels werd de Engelse consul te Rotterdam van een en ander op de hoog te gebracht. Deze zal vandaag naar Ter neuzen komen, teneinde door bemidde ling te trachten een oplossing te verkrij gen. In hotel „Ambassadeur" verblijven thans de twee machinisten en de drie stuurlieden, allen Engelsen, terwijl de eveneens Engelse kapitein aan boord is 8®J?leven. Met een drietal Nederlandse officieren uit Terneuzen en omgeving werd het schip gistermorgen naar het Zevenaardok gesleepa. De Engelse con sul wordt vanmiddag in Terneuzen ver wacht. Verondersteld wordt, dat hij de beide oproerkraaiers naar het in Bremen liggende schip zal sturen en zal zorgen voor een nieuw Engels officierenkorps. Het schip zou dan woensdag op de rede van Terneuzen verder kunnen worden af geladen, een maatregel, die voortkomt uit het feit. dat het kanaal niet diep ge noeg is, waarna het zijn reis naar India zal kunnen beginnen leid en van commerciële aangelegen heden, in een adviserende functie ter beschikking van de K.L.M. te stellen. De raad heeft voorts besloten aan de op 24 januari 1963 te houden alge mene vergadering van aandeelhou ders voor te stellen de heer E. H. Larive, directeur van Shell Tankers n.v. te benoemen tot lid van de directie van de K.L.M. Het KNMI deelt mede: De dooi van het afgelopen week- einde heeft niet veel te betekenen 2 gehad. In het zuidoosten van het i land is het kwik zaterdag nog tot omstreeks plus drie graden geste- gen, maar in het noordwesten kwam de temperatuur over het algemeen niet hoger dan plus 1 graad. Hoe- i wel de dooigrens verder oostelijk in Europa tot in Zuid-Zweden doordrong, is hij in onze omgeving niet verder gekomen dan de Wad- deneilanden, omdat een hogedruk- gebied tussen Schotland en IJs land een verder noordwaarts op- 2 dringen van de zachte lucht ver- 1 hinderde. Dit hogedrukgebied heeft zich thans over het noordelijke deel van de Noordzee, Zuid-Scandina- vië en Denemarken uitgebreid. In onze omgeving werd de zachte lucht door noordoostelijke winden weer 2 teruggedrongen. Gisteravond om 2 tien uur was koude, uit Scandinavië afkomstige lucht, het gehele land weer overstroomd. In Midden- en Noord-Zweden vroor het zondag omstreeks 30 graden. Deze lucht zal echter niet naar ons land stro- 2 men. De wind zal bij ons nog ver- 2 der naar het oosten draaien en lucht 2 wit Noord-Duitsland aanvoeren. Daar komt inmiddels echter ook weer lichte tot matige vorst voor. Verwacht mag worden, dat de tem- peratuur maandag overdag enkele 2 graden beneden het vriespunt zal 2 blijven en dat deze nieuwe ijsdag 2 de inleiding is van een nieuwe S vorstperiode. 2 De directie zal bij aanvaarding van dit voorstel per 1 april 1963 worden ge vormd door de heren ir. F. Besangon, mr. L. de Block en E. H. Larive. De president-commissaris der K.L.M., dr. F. Q. den Hollander, zal zoals ge meld, in afwachting van de benoeming van een president-directeur, tijdelijk het voorzitterschap van de directie vergaderingen bekleden. De heer Van den Beugel is, zoals eveneens reeds gemeld, op medisch advies een rustkuur begon nen. Hij ondergaat die in een ziekenhuis in Den Haag. „Er zijn de laatste dagen berichten en geruchten geweest over de K.L.M. die volkomen onjuist zijn en zelfs schadelijk voor ons bedrijf. Ik verzeker u, dat t.a.v. het personeelsbestand b.v. nog geen enkele definitieve beslissing gevallen is, noch t.a.v. andere takken van bedrijfsvoering. Het rapport dat het Amerikaanse bureau Mackinsey over de K.L.M. heeft opgesteld, geeft alleen een „doorlichting" van de organisatie en structuur van ons bedrijf. Dit rapport verschaft inzake het personeelsbestand geen cijfers en noemt evenmin namen, Wel houdt het zich bezig met de functie indeling bij de K.L.M." Dit verklaarde ons de chef public relations bij de K.L.M., de heer Rein Vogels, toen hem gevraagd werd welke berichten en geruchten van de laatste dagen nu wel en niet juist waren. De heer Vogels zei, dat de uitwerking van het rapport Mackinsey op de eerste plaats een zaak van de directie zal zijn, rekening houdend met de opvattingen van de raad van commissarissen. De directie zal ook moeten kiezen uit de lopende reeks van plannen, welke bij de K.L.M. in het verleden reeds zijn opge steld. (Van onze correspondent) In de nacht van zaterdag op zondag is in Eindhoven ingebroken in de enkele weken geleden geopende supermarkt van ETOS. De inbrekers, die via een bovenlicht binnen zijn gekomen, braken een safe open en namen een bedrag van 12.000 mee. (Van onze verslaggever) Vanaf vandaag zijn de prijzen van een bepaald merk diepvries groenten drastisch verlaagd als ge volg van een initiatief, waartoe de in Zundert gevestigde industrieel A. Zuiderent in samenwerking met de Dongense groothandel W. Sprangers gekomen is. De al en kele jaren sterk oplopende winter- prijzen van „verse" groenten zijn afgelopen zomer al aanleiding ge weest tot het treffen van voorbe reidende maatregelen, die hun be slag krijgen nu het klimaat daar voor gunstig is. Het gaat hier om prijsdalingen van dertig tot veer tig procent voor produkten van de Zundertse naamloze vennootschap Groko, waarvan de directie meent, dat diepvriesgroenten stukken goedkoper voor consumptie kun nen worden aangeboden dan tot heden het geval is geweest. Op deze manier, aldus de heer Zuide rent tijdens een dit weekeinde te Breda gehouden persconferentie, kan paal en perk worden gesteld aan het prijsbeleid bij een concurrerende diepvriesindustrie, die door haar praktische monopolie positie in Nederland tegen onnodig hoge prijzen voor binnenlandse afzet zou produceren. Kuiken-kanalen Voor een snelle distributie van goed kopere diepvriesgroenten in ons land zul len de initiatiefnemers in eerste instan tie gebruik maken van dezelfde kanalen als waarlangs de destijds geruchtmaken de Fri-ki-braadkuikens hun weg naar de afnemers hebben gevonden (vijftien honderd winkeliers). Twaalf grossiers hebben inmiddels bovendien medewer king bij de verkoop van goedkopere diepvriesgroenten toegezegd. Overigens staat het iedere winkelier vrij in deze campagne mee te spelen met behoud van een normale winstmarge. In een r.-k. landelijk ochtendblad is voorbarig en op bepaalde punten mis leidend over deze prijsverlagingsactie bericht, zo is te Breda meegedeeld. Het betreft hier niet een diepvriesgroenten- oorlog van het soort dat de winkeliers dupeert. Evenmin zal, zoals bedoeld blad exact meende te kunnen berichten, de kiloprijs voor diepvries-spinazie vijftig cent worden. Voor het totale assortiment van diepvriesgroenten zal in het kader van deze campagne een prijsverlaging worden doorgevoerd en wel naar de volgende normen spinazie vijfhonderd gram van een gulden tien naar vijfen zeventig cent andijvie vijfhonderd gram van negentig naar zevenenzestig cent boerenkool vijfhonderd gram van vijfentachtig naar tweeënzestig cent. Al dus verwacht de Zundertse industrie, die in Bladel dicht bij België een tweede vestiging tot stand wil brengen, de afzet van diepvriesgroenten in Nederland dit jaar te kunnen verdubbe len. Bevorderen In ons land is de diepvriesgroente een nog vrij nieuw produkt, waarnaar de gemiddelde huisvrouw totnutoe nog niet royaal heeft gegrepen vanwege de ver houdingsgewijs hoge prijzen. De heer Zuiderent meent dat zijn prijscampagne de binnenlandse afzet sterk zal bevorde ren. Het jaarlijks binnenlands verbruik ligt momenteel op tienduizend ton, die de Zundertse industrie alléén al jaarlijks produceert. De helft daarvan werd voor binnenlandse afzet bestemd. Vier diep vriesindustrieën beheersen thans de Nederlandse markt. En van de totale binnenlandse omzet maakte de spinazie vijftig tot zestig procent uit. Niettemin vertonen de omzetcijfers van bijvoor beeld andijvie, doperwten en boerenkool percentagegewijs een gunstiger stijgings beeld. Het is niet denkbeeldig dat de prijzen van braadkuikens door de verwachte stijgende consumptie van diepvriesgroenten nog zullen dalen, nu het genoemde distributiesysteem wordt gevolgd, zo benadrukte de initiatiefnemei's. De doelmatigheid van het produktie- apparaat, het vermijden van „franje" in de vorm van onnodig geachte bijkomen de kosten en de nieuwe distributie kanalen maken gezamenlijk de prijsver laging mogelijk. De diepvrieskasten gaan de helft minder kosten als bij het huidige stelsel van bonuskortingen. In het algemeen beklemtoonden de initiatiefnemers dat het bevriezen van groenten geen nadelige invloed op het vitaminegehalte heeft. De huisvrouw, die een pak diepvriesgroente koopt, weet zeker dat ze het aangegeven gewicht ook in de pan krijgt, dit in tegenstelling tot blikgroenten, waaraan water is toe gevoegd. Een ander voordeel van diep vriesgroente is dat het produkt pan klaar is, geen afval dus. De bevroren groente kan het beste direct worden ge kookt en mag niet worden ontdooid. Middelharnis heeft zaterdag middag enige uren van grote on gerustheid beleefd, daar de veer boot „Haringvliet" van de RTM (Rotterdamse Tramweg Maat schappij), die om vier uur van Hellevoetsluit was vertrokken met ongeveer 200 passagiers, bij wie vrouwen en kinderen, als mede tal van vrachtauto's met le vensbenodigdheden voor het eiand Goeree-Overflakkee aan boord, niet op kwam dagen. Naar later is gebleken^ is het schip als gevolg van de zware ijsgang op het Haringvliet en door de mist bij eb op een zandbank gelopen, waarvan het eerst omstreeks half negen kon worden vlotgetrokken. De normale vaart op dit veer duurt ongeveer 20 minuten en nu gewoonlijk anderhalf a twee uur. Daar het schip echter zolang wegbleef en niets werd gehoord, verwekte dit op het eiland grote ongerustheid. De „Haringvliet" is wel voorzien van radar maar er is geen zender of een mobilofoon aan boord, zodat er geen verbinding met de vaste wal is. De motorboot „Goeree" (60 ton, eigendom van het scheepvaartbedrijf „Vikingbank" te Vlaardingen), die nor maal pendelarbeiders vervoert en in de haven van Hellevoetsluis lag, trok er in de duisternis en mist op uit om het schip te zoeken, maar kwam zonder resultaat terug. Intussen werden auto riteiten gewaarschuwd. Burgemeester P. W. Hordijk van Middelharnis pro beerde twee sleepboten van de Rijks waterstaat, die in de Tramhaven lagen, in de vaart te krijgen maar de chefs in Dordrecht, die telefonisch waren op gebeld, achtten dit zinloos, omdat er op deze boten geen radar is. Dit nam vrij veel tijd in beslag. Burgemeester Hordijk heeft toen contact opgenomen met de Rotterdamse Droogdokmaat schappij om de Dockyard XV, die wel radar aan boord heeft, te laten zoeken, waarvoor toestemming werd ver kregen. Deze boot is echter niet meer uitgevaren omdat de „Haringvliet" in middels was gevonden en wel door de „Goeree", die wel radar aan boord had en er weer op uit was getrokken. Voordat de vloed opkwam, gelukte het de „Goeree" de „Haringvliet" los te trekken. Het schip had geen schade aan roer of schroeven opgelopen vertelde ons de kapitein G. Jongejan. De „Haringvliet" kon op eigen gelegenheid de haven be reiken en was even voor negen uur aan de aanlegsteiger. Het schip is nog aan een groot ge vaar ontsnapt, doordat een van de vrachtwagens, een tankauto met huis brandolie uit Dirksland. een kortslui ting op de accu kreeg. De bak waarin deze accu's staan was reeds roodgloei end. Een van de chauffeurs zag het tijdig en heeft de draden losgetrokken om erger te voorkomen. Voor de tiende maal is het Neder landse Studentenorkest naar Bergen (N.-H.) gekomen om zich daar voor te bereiden op de traditionele concert tournee. De burgemeester van Bergen kreeg een vijftal verkeersborden in NS O-uitvoering aangeboden met het verzoek deze te doen plaatsen aan de grens van de gemeente en nabij de Ruïne-kerk, ten einde eraan te herin neren, dat het orkest tijdens de repe tities niet gestoord wil worden. Ver- Premier Kroestjev heeft ter gelegen heid van de jaarwisseling Paus Joannes XXIII per telegram zijn gelukwensen aangeboden. Paus Joannes heeft de Sovjet-premier in zijn antwoord-telegram bedankt en eveneens gelukgewenst. Het telegram van de H. Vader was gesteld in het Latijn en zoals gebruikelijk bij der gelijke gelegenheden ondertekend door kardinaal-staatssecretaris Cicog- nani. Officieel is over deze telegramwisse ling niets door het Vaticaan meegedeeld, overigens ook niet ontkend. Mogelijk dat de tekst der telegrammen nog in de Osservatore gepubliceerd zal worden. volgens werd het gemeentebestuur een NSO-klok aangeboden als blijk van dank voor de gedurende tien jaren genoten gastvrijheid in Bergen. Foto: Het vrolijke gezelschap compleet met borden voor de Ruïnekerk, waaraan de bel reeds een plaats heeft gekre gen. Links de burgemeester. (Van onze correspondent) Gisterenmorgen in alle vroegte zijn burgers en politie in Valkenswaard erin geslaagd een inbreker, die als een muis in de val zat, te pakken te krijgen. De schoenen, die onder de toonbank in een hoedenzaak te Valkenswaard uitstaken, bleken ten slotte H. V. uit Arnhem nood lottig te worden. De man had zich in deze zaak ver stopt. Een inwoner van Valkenswaard had een verdacht individu gezien dat zich vanuit de achterdeur van een optiek naar de hoedenzaak begaf, en daar bin nendrong. De eigenaar van de hoeden zaak had niets van de inbraak bemerkt, en moest door de politie worden ge wekt. Toen begon de speurtocht, want V. bleek onvindbaar. Zelfs voor de eigenaar van de hoedenzaak, die meende toch alle bergplaatsjes van zijn woning en winkel te hebben doorzocht. Toen hij nog even onder de toonbank keek, zag hy de schoenen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 1