Koningin Wilhelminafonds dankt duivenliefhebbers Menselijk lichaam reageert straks als een geigerteller DIT ZIJN HUN PLANNEN Papier voor UW pen Duivenkroniek van „Den Bruinen Procf met radio-actieve bestraling van ratten POTTERS „LINIA" PLANNEN VOOR KOMEND SEIZOEN Straatveger werd Engelse graaf Volgende VS-astronaut maakt 22 rondjes The Blue Diamonds Willeke Alberti Ria Valk The Bebits The Young Sisters Jumpings Jewels Nieuws uit ons gewest üAWPHsu. MENTHOLPELLETS Te£en hoest en Keelpij' Uitwerking frappantj DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 5 JANUARI 1963 Het Koningin Wilhelminafonds verzocht ons de volgende dankbetuiging in onze rubriek op te nemen: Het is het bestuur van de afdeling Breda van de Nederlandse vereniging tot steun aan het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding een be hoefte langs deze weg oprechte dank te betuigen voor de belangrijke bedragen, welke het in 1962 dankzij de activiteiten van de Bredase bond van postduiven- liefhebbers, de „C.C. Breda en Omstre ken", wederom voor haar werk heeft mogen ontvangen. De reeds sinds lange tijd bestaande traditie, om de gelden van de liefdadig- heidspool van de wedstrijd vanuit Parke- ston ter beschikking aan het KWF te stellen, heeft het afgelopen jaar een nog mooier resultaat gehad dan het vorig jaar. De opbrengst bedroeg ruim 1000. Daarnaast werd voor de tweede maal de grote Bredase kampioenendag van postduiven in november gehouden en op een nog grotere schaal dan vorig jaar opgezet. Het financiële resultaat van de rond deze dag gevoerde acties voor het KWF sloeg alle records. Circa 2500 werd in het belang van de lijdende mensheid door deze acties beschikbaar gesteld! Het totale bedrag, dat de acties in Breda per jaar opbrengen, ligt boven het landelijk gemiddelde. Het zal duidelijk zijn, dat de activiteiten van de „C.C. Breda en Omstreken" hiertoe in zeer be langrijke mate bijdragen. Wij zijn dan ook bijzonder dankbaar gestemd jegens alle postduivenliefhebbers, die, op welke wijze dan ook, tot het grote financiële succes voor onze vereniging hebben bijgedragen. Het succes is voor ons een stimulans om ons werk in het belang van de kankerbestrijding met enthousiasme voort te zetten. Het bestuur van de afd. Breda van het K.W.F. Vluchtprogram 1963 Ondanks de barre weersgesteldheid zit ten de diverse bestuursleden reeds plan nen te maken voor het komende seizoen. Het hoofdbestuur van de Zuid-Neder landse bond heeft in overleg met de overige gezamenlijke bonden het vlucht- programma 1963 samengesteld. Ook de nationale vluchten zijn hier in opgeno-, men. Van de zaterdagvluchten is, zoals u uit onderstaand programma kunt op maken, nog maar weinig terechtgekomen. Uit gehouden enquêtes is gebleken, dat plm. 80 pet. van de liefhebbers nog voor zondagsvliegen is. Hier volgt dan het programma van de afd. Midden-Brabant van de ZNB. Oude duiven: 7 april Duffel; 14 april Vilvoorde; 21 april Neufvilles; 28 april St. Ghislain; 5 mei Vilvoorde en Noyon; 12 mei Neufvilles en Creil; 19 mei St. Denis; 23 mei (Hemelv.) St. Ghislain; 26 mei Noyon; 1 juni Angoulême (zat.); 2 juni Creil; 9 juni St. Denis; 16 juni St. Ghislain; 15 juni Orleans; 21 juni St. Vincent (vrijdag); 23 juni Noyon; 29 juni Chatereaux (zat.); 30 juni Creil; 6 juli Corbeil (zat.); 7 juli Noyon; 13 juli Ruffec (zat.); 21 juli St. Denis; 26 juli Dax (vrijdag). Jonge duiven: 7 juli Duffel; 14 juli Vilvoorde; 21 juli Neufvilles; 28 juli St. Ghislain; 4 augustus Noyon; 11 aug. Creil; 17 aug. Orleans (zat.); 25 aug. Duffel; 31 aug. Chatereaux; 1 sept. Vil voorde; 7 sept. Parkeston; 8 sept. Neuf villes; 15 sept. St. Ghislain; 22 sept. St. Ghislain. De afdelingen Oost- en West-Brabant, hebben voor de Belgische lossingsplaat sen enig verschil, dit in verband met de ligging en africhting. Op de Franse sta tions trekken de drie afdelingen geza menlijk op, terwijl de fondvluchten alle met de Nederlandse algemene bond van postduivenhouders zullen worden verzon den, dit is zeer aan te bevelen daar dan voldoende wagons aanwezig zijn voor een extra trein, zodat voor diverse vluchten één dag later kan worden ingemand, tegen een goedkoop tarief. Het programma ziet er zeer aantrek kelijk uit, zowel de vitesse, midfond, als fondspelers komen in dit programma zeer zeker aan hun trekken. STADSFEESTEN GEERTRUIDENBERG (IV) Wat mij betreft zullen de stadsfeesten zeker slagen! In 1960 kwam men bij de middenstand reeds om bijdragen van f100 per jaar of f300 ineens. Er is wat dat betreft geen enkel bezwaar, maar wanneer er iets dergelijks door hetzij gemeente of comité georgani seerd moet worden, dan wordt er overal een beroep gedaan om financiële steun etc. Maar het is alleen ernstig te betreu ren, dat wanneer er van de andere zijde moeilijkheden moeten worden op gelost, hetzij door gemeente of comité, het steeds op een nul uitloopt, soms met de woorden: ,,Dan kan dk wel heengaan". Van een organisatie of iets dergelijks mag verwacht worden dat zij' een on der een goede leiding zijnde, niet alleen naar eigen belang ziende, maar eerlijk en oprecht met iedereen rekening hou dende organisatie is. Neem wat een organisatie aangaat een voorbeeld aan „Open het dorp", waarvoor van eenieder zeer grote be langstelling was en is. Om dergelijke dingen te bereiken moet men op de eerste plaats rekening houden met alle zakelijke aangelegen heden die uitgevoerd dienen te worden, door het hoogste bestuur van Geer- truidenberg. Waarop dan zeker een steun ook financieel uit voort zal vloeien. GEERTRUIDENBERG W.W. VERLICHTING IN DONGEN (II) In „Papier voor uw pen" van zater dag 29 december jl. las ik met „bijzon der" leedvermaak wat een Dongense vaartbewoner daar schreef. Op de eer ste plaats werden de armoedige (straat-) verlichting en de kaduke bruggen daar ter plaatse terdege aan de kaak gesteld. En wat dat betreft kan ik de onte vredenheid van de schrijver delen, maar ik kan niet begrijpen dat daar de toekomst van de Dongense jeugd aan opgeofferd moet worden. Ik heb zo'n idee dat u tot de mensen behoort die praten over „de jeugd van tegenwoor dig". U bent verantwoordelijk voor die jeugd: dat zij een goede school en dus ook een goede opleiding krijgt. Dan heeft die „misdadige" jeugd ook geen tijd om 's avonds de straat op te gaan en ontucht uit te halen. Zou dit mis schien niet belangrijker zijn dan dat u 's avonds rustig uw krantje kunt lezen (wat ik u overigens graag gun). En zo gauw als ook u verder als dat krantje kunt kijken noemt men u niet meer ouderwets. Dan kijkt u met ons jon geren mee naar de toekomst. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik niet afhan kelijk ben van de bouw van uw u.l.o. KAATSHEUVEL GYMNASIAST P.P. DE TERUGGANG VAN HET PROTESTANTISME IN NEDERLAND Een van de meest markante gege vens van de voorlopige eindcijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek voor de kerkelijke gezindte van de be. volking in ons land volgens de telling op 30-5-1960, is wel de sterke teruggang van het protestantisme, en in die mate, dat hier thans meer katholieken zijn dan protestanten. In 1859 was het per centage van de Ned. hervormden 54.9 pet., dus nog overwegend protestant, en thans is hun peil tot 28.3 pet. ge slonken en als daarbij geteld worden de gezamenlijke gereformeerden met 9.3 pet., met de helft of 1.8 pet. van de overige kerkelijke gezindten waaron der oud-katholieken, joden en anderen begrepen zijn dan blijft het percen tage van alle protestanten met 39.4 pet. beneden dat van 40.4 pet. van de katho lieken. Het verloop daarbij was langzaam en zeker, en in deze eeuw in versterkte mate, en wel als volgt: jaar Ned. herv. geref. 1958 54.9 1879 54.5 1899 48.4 7.1 1930 34.4 8 0 1947 31.0 9.7 I960 28.3 9.3 De Ned. hervormden zijn hier de gro te verliezers, en de vraag wordt ge steld: wat is de grote oorzaak van dit betreurenswaardig feit, daar hiermede ongeveer een gelijke groei van het percentage van ,,geen kerkelijke ge zindte" gepaard ging, dat sinds 1899 steeg van 2.3 tot 18.4 in 1960 Is het soms de grote persoonlijke vrijheid, die daar voor het godsdienstig leven be staat? Zo ja, dan mag dit een waarschu wend teken aan de wand betekenen voor die katholieken, die een persoon lijk godsdienstig leven voorstaan met minachting of verwaarlozing van het algemeen verband. Het heeft zeker zijn voordeel om in gesloten gelederen in de strijdende kerk Gods te blijven op rukken. om 't gevaar voor mogelijke uitvallers te voorkomen, die later soms afvalligen worden en niet meer tot hun oude basis weerkeren. Intussen is het de gewichtige taak voor de Ned. her vormde kerk in Nederland zich ernstig te bezinnen over het groot verlies van haar leden. OOSTBURG P. D. Zondag 6 januari a.s. wordt in café Het Hoekske te Rijsbergen een grote gecombineerde postduivententoonstelling gehouden van de combinatie Rosbergen, Zundert en Wernhout. De organisatie is in handen van de postduivenvereniging De Vredesduif uit Rijsbergen. Er worden plm. 400 dui ven tentoongesteld. Er zal ook een ver koop van bonnen worden gehouden, ge schonken door diverse vooraanstaande liefhebbers. Verder zullen 26 duiven wor den verkocht van de heer J. Schrauwen uit Zundert, aanvang verkoop 13 uur. Zondag 6 januari heeft eveneens een on derlinge tentoonstelling plaats bij de heer P. Dircken aan de Leursebaan te Breda. Dit zal ook zeer zeker de moeite waard zijn om hier een kijkje te gaan nemen. Verder heb ik bericht ontvangen dat de grote kringtentoonstelling Zeeuwsch- Vlaanderen, welke gehouden zou worden in hotel Dobbelaere te Schoondijke, geen doorgang kan vinden dit in verband met de slechte toestand van de wegen in Zeeuwsch-Vlaanderen. Zodra de weers gesteldheid beter is zal nog nader over leg worden gepleegd. Ik eindig met de directie en redactie van Dagblad De Stem en alle duiven sjarels in binnen- en buitenland het beste toe te wensen voor 1963. Allemaal goeie, P.O. DEN BRUINEN (Advertentie) De negende graaf van Buckingham shire, lord Vere Frederick Cecil Hobart- Hambden, overweegt bij nader inzien toch zijn baan bij gemeentewerken van Southend op te geven en zitting te ne men in het Britse Hogerhuis. Hobart-Hambden, die tot voor kort straatveger was in Southend en zijn 61 levensjaren met een klein salaris geluk kig had doorgebracht, erfde de titel van van graaf van Buckinghamshire van een verre oom, die kinderloos stierf. De achtste graaf van Buckinghamshire was een van de meest welgestelde landeige naars van heel Engeland. Aanvankelijk voelde de nieuwe lord niets voor het Hogerhuis, maar bij nader inzien heeft vooral de financiële zijde van het lidmaatschap van de Engelse Eerste Kamer hem tot andere gedach ten gebracht. Hobart-Hambden, die het voorheen met 10 pond sterling per week moest doen, krijgt als lid van het Ho gerhuis een ruime onkostenvergoeding ten bedrage van ongeveer 3 pond sterling per dag. Bij deze parlementaire ver dienste ziet de nieuwe graaf nog meer mogelijkheden om munt te slaan uit zijn pas verworven adellijke staat. ,,Er zijn talrijke maatschappijen, die het bijzonder op prijs te stellen een adel lijke naam in hun briefhoofd te voeren", zegt hij met betrekking tot de Britse ge woonte tenminste één edelman in de directie van een grote firma aan te stellen. ,,Dat zou ook wel iets voor mij zijn", overweegt hij ondernemend. Ook zijn politieke kleur heeft hij al gekozen: ,,Ik neem zitting in het Ho gerhuis voor de conservatieve partij", zo zegt lord Vere Frederick, die lid is van het algemene en gemeentelijke vak verbond. „Zeker niet voor Labour", voegde hij er nog aan toe. De volgende Amerikaanse astronaut, Gordon Cooper, zal in het komende voor jaar wellicht 22 rondjes om de aarde maken in plaats van 18 zoals in het voornemen lag. De vier rondjes extra zullen alleen uitgevoerd worden als de eerste 18^ zonder storingen verlopen. De verandering in het vluchtplan houdt in dat Cooper in de Stille Oceaan zal landen in plaats van in de Atlantische Oceaan. De vlucht zou oorspronkelijk 24 uur duren. Als er vier rondjes aan worden toegevoegd zal Cooper 34 uur onderweg zyn. Een groep medici, werk zaam by een tehuis voor oudstryders in de staat Cali- fornië, is tot de conclusie gekomen dat zoogdieren in staat zyn de aanwezigheid van radio-actieve straling te constateren. De onderzoe kers menen dat ook de mens deze onderscheidingsmoge- lykheid heeft. Thans nemen zy proeven om deze ver onderstelling te bewyzen; eerst worden deze proeven genomen met ratten. De premisse is, dat mensen en zoogdieren radio-actieve straling kunnen onderschei den indien zij leren gebruik te maken van de mogelijk heden welke hun lichaam daartoe biedt. proeven met ratten nebben al veel belovend re sultaat opgeleverd. De rat ten stellen de aanwezigheid van de straling zeer snel vast. De ratten werden in een kooi gebracht waaraan scha kelaars met stokjes er in vastgebonden waren. Men bracht de beesten bij dat zij een lekker hapje konden krijgen door twaalf maal zo'n stokje omlaag te du- wen. De bodem van de vloer was van gaas. de bo venzijde werd gevormd door het „zendscherm" van een röntgenapparaat. De ratten bevonden zich in de denkbeeldige bundel radio- stralen uit de machine. Als voorbereiding wer den de ratten bestraald. Hiervoor werd een geringe stralingskracht gebruikt, twee seconden achtereen constant en daarna acht se conden lang in schokken. De schokken wekten reac ties van onbehagen op, zo als zij dat bij de mensen ook doen. De redenering was dat de ratten, als zij de straling konden ontdekken, al zou den reageren tijdens de twee seconden constante stra ling. De schokken zijn voor hen het onaangenaamst en de constante straling was dus, bij de „ervaren" rat, de waarschuwing voor de ophanden zijnde schokken. Om te voorkomen dat de ratten zich zouden oriënteren op het geluid van het röntgenapparaat werd een geluidsbundel op de dieren gericht - het geluid van de machine verdronk geheel in de bijgeluiden. Maar zelfs toen men met deze voorbereidingen bezig was reageerden de ratten al op de straling. Zodra het röntgenapparaat in werking kwam deden zij wilde pogin gen om uit hun kooi te ont snappen. Toen de proeven eenmaal op gang kwamen, bleven zij wild reageren. De installatie werd in werking gesteld: de ratten begonnen weer aan het hefboompje te duwen om het eten te krij gen. Op het moment dat de eerste straling door de kooi ging hielden ze op, en kro pen in elkaar alsof ze weer schokken verwachtten. Zo bleven ze ineengedrongen zitten, ook toen er geen schokken kwamen. Pas toen de constante straling werd uitgeschakeld gingen ze aan het werk met de hef boompjes. Men dacht dat de ratten zich op iets anders dan de straling oriënteerden en schoof een dikke loodplaat tussen het röntgenapparaat en de kooi. Toen het rönt genapparaat toen in wer king kwam deden de ratten niets er was wel straling, maar de ratten werden er, dankzij de loden bescherm- plaat, niet door geraakt. Men weet op het ogenblik nog niet waar de straling door de rat „gemeten" wordt, maar het vermoeden bestaat dat het zenuwstelsel de „alarminrichting" bevat. Mocht blijken dat het ze nuwstelsel van zoogdieren de mogelijkheid tot waar schuwing bij radio-actieve straling bezit, dan zou de mens na enige opleiding in staat zijn radio-actieve straling zelf waar te ne men, zonder hulpmiddelen als geigertellers. Zelfs lage stralingen, die de mens geen schade doen, zouden ontdekt kunnen worden.... Dank zij een persoonlijke uitnodiging van de „Jump ing Jewels", een van Nederlands populairste teen ager-bands, waren wij dezer dagen met tal van nationale sterren te gast op een gezellige artiesten bijeenkomst in Den Haag. Aan al deze artiesten (en aan allen, met wie wij dezer dagen elders contact hebben gehad) vroegen wij: „Wat verwacht je van 1963?" Daarom presenteert onze showredactie jullie in deze eerste aflevering van „Podium" in het nieuwe jaar: „The Blue Diamonds" waren niet op het feest, maar lagen I nog in bed toen wij naar hun plannen vroegen. „Eerst dit j hele jaar nog dienst", was het S antwoord. Heel gemeen vroe- j gen wij „Hoe lang nog?" „Dit jaar uit", vertelde ons Ruud „en daarna een grote tournee naar Scandinavië en het Verre i Oosten. Tijdens de dienst zijn we natuurlijk gebonden, maar als we over enkele maanden onze verbindingsopleiding ach- ter de rug hebben en sergeant- telegrafist zijn, rest ons mis- schien meer tijd. Wellicht kun- nen we een reisje naar Duits- land maken. Neen, we zijn niet in dienst van de Welzijnszorg momenteel, maar reizen buiten de dienst wel door het land". „Tja.", zei Willeke Alberti, die op het ogenblik door angina niet kan zingen, ons, „plannen! Met mijn va der ga ik optreden in een show. Bovendien starten de Jumping Je wels waarschijnlijk in september met een eigen show, waaraan ik ook meewerkIn januari treed ik op in een i adio-musical en iedere maand een keer voor de televisie. Neen, een tcernee staat niet op het programma" Ria vatte haar plannen heel kort en bondig samen. ,,Goed voor Herman (haar man) zorgen. Hard werken, veel geld verdienen en misschien in Duits land films maken". j Padre-twins 2 „Wij hebben heel weinig plannen 2 voor dit jaar", vertelde ons Wim Vader. „Begin januari maken we een plaatje. Aan de ene kant staat „Morning Star" en aan de andere „Dusting en dreaming". Als dit nummer een succes wordt zullen 2 nog meerdere platen volgen. Dit is 2 2 eigenlijk alles. Natuurlijk ben ik nog 2 2 gebonden door de dienst". „The Bebits", die jullie op oude- jaarsavond op de televisie hebben Z kunnen zien, vertelden ons dit jaar vooral hun studie in de gaten te Z X moeten houden. Gonny en Dick 2 moeten hun hoofdakte halen. Joice Z 2 en Ger zijn zover nog niet, maar 2 zullen toch hard aan moeten pak- 2 ken. Hun activiteiten in de show- wereld moeten daarom naar het tweede plan worden geschoven. Maar op de vrijdagavonden, in de Z weekenden en in de vakanties ho- Z pen ze toch voldoende tijd voor op- Z X tredens te kunnen vinden. Op deze X 2 foto zien jullie behalve The Bebits 2 2 de bekende Joke van den Burg 2 (rechts). 2 (Foto Koelme, Den Haag) Schuin rechts boven: „Wij zitten vol plannen", vertelden ons de Young Sisters, met wie wij de reis naar het koude Den Haag maak ten. „In januari en februari zitten we helemaal vol. In maart gaan we veer tien dagen naar Duitsland voor op tredens in een groot hotel. In mei naar Hamburg voor uitvoeringen in de Muziekhallen, waaraan wellicht ook optredens in België, Frankrijk, Spanje en Duitsland verbonden zijn. In juni gaan we vakantie houden aan de Ri- vièra. In juli treden we op aan de kust o.a. met de Jumping Jewels. In augustus zitten we in de Beierse Alpen voor uitvoeringen zoals in mei. Tja in september begint het nieuwe seizoen, en dan moeten we maar afwachten. Verder nieuwe platen maken en lessen volgen. Van radio en tv-optredens we ten we nog niets". Het nieuwe jaar wordt voor de Jumping Jewels heel belangrijk. Hun ma nager, Herman Batelaan vertelde ons enthousiast over hun a.s. tv-optre dens in Noorwegen, Zwe den. Denemarken, Italië en Singapore. Bovendien bereiden zij een geva rieerde show voor, waar mee zij in september ho pen te starten en waar van wij dezer dagen de voorbereidingen hebben bijgewoond. Ook de Wel zijnszorg kan dit jaar re kenen op deze steeds po pulairder wordende groep In Kruiningen is een groot teenager festival gehouden, waaraan door 20 en sembles en solisten werd deelgenomen. In de A-klasse (gevorderden) ging de overwinning naar de Belgische deel nemer Gilbert Verhelst uit Kapellen. De verdere uitslag: 2 The Mokes, Ruc- phen, 3 Joke Musters, Hoogerheide, 4 Anneke Leenmeyer, Goes. Anneke was de hoogst geklasseerde Zeeuwse deel neemster en werd daarom Zeeuws kampioene. De overwinning van Gil bert Verhelst is mede te danken aan de begeleiding van het Puttense jeugd- ensemble „Acseta" en „The Kontici's" Het optreden van eerstgenoemde groep werd beloond met een vierde prijs en twee medailles. Uitslag in de B-klasse (beginners): 1 Swing Brothers and Sister, Goes 203,5 pt; 2 The Electric Sisters, Goes 171,5 pt; 3 Kwartet Ineke de Leeuw, Goes, 158 punten. Voor alle deelnemers waren er mooie prijzen. Ricky Hill koestert grootse plan nen. Sinds enige tyd heeft hij een eigen band, ,,The Jumping Rollers" waarmee hy dit jaar in vele Ne derlandse plaatsen te zien en te be luisteren zal zyn. In januari al wordt zijn eerste plaat van 1963 ge lanceerd. Welke mogen we nog niet verklappen. Ook staat er een toer- nee naar Singapore op het program ma. Over zijn plannen hier omtrent hebben we een vorige keer reeds geschreven. Daarnaast gaat hij nog meer zang- en balletlessen nemen en staan een groot aantal radio- en televisieprogramma's te wachten. Wij hebben een vorige keer reeds de verwachting uitgesproken, dat Ricky weldra tot het country, en westerngenre zou overstappen. Wel nu, dit is intussen gebeurd. Ook zonder zijn band zal Ricky blyven optreden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 5