PLEIDOOI VOOR PLANOLOGISCHE SANERING Brussel: Franse „olievlek" op Vlaams gebied MG* 5907 ag BOERENBAL GELD GELD GROEI RANDGEMEENTEN GROTER DAN VAN STAD WOONHUIS AANBESTEDING - DANSEN - De Graanbeurs - Hulst MACHINE-TEKENAAR J. W. Ter Burg „CITAX" DANSLES aktSeve jongeman Van buiten af, van binnen uit Kosten versluierd Nog niet te laat Poolse handelsattaché wil in Australië blijven VERLOREN zijden vierkanten sjaal 10 pet KORTING R. HEIJENS- v. d. BERGEN J. Mijs J. de Keukelaere TE TERNEUZEN P. J. van Campen Het herstel, de vernieuwing en het on derhoud tot en met 31 december 1963 van de aarde-, kram-, rijs- en glooiing werken aan de waterkering van het bovengenoemde calamiteuze water schap. IN HOTEL VAN LEUVEN KLOOSTERZANDE H.H. LANDBOUWERS (Vlastelers) DE FABRIEKEN N.V. afwezig Fa. J. de Smit Raamsdonksveer DANSSCHOOL VMi&Mt. TERNEUZEN Schuurblaadjes „TANTE BLANK" Geertruidenberg BOHAN ervaren arbeidsanalisten Antieks meubelen A. J. v. d. Sanden DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 5 JANUARI 1963 4 (Van een bijzondere medewerker). Bij de Vlaams-Waalse verhoudingen en tegenstellingen in België speelt de hoofdstad Brussel een bijzondere rol. De Vlamingen beschouiven haar als een verfransingshaard in het Vlaamse land en de Walen zien haar als een symbool van de eenheids staat, ofschoon zij ook vanuit Wallonië, vooral vanuit Luik, icantrouivend tvordt bezien als een macht, die alles centraliseren teil binnen haar veste en de afzonderlijke geivesten geen eigen leven laat. Dat in Brussel het Frans een overheersende positie ging innemen, is niettemin het gevolg van een geleidelijke ontwikkeling, waarin de aantrekkingskracht van de metropool als zodanig een grote rol speelt en vervolgens een bewuste verfransingspolitiek van de hoofd stedelijke overheid een voorname factor vormt. ook 1 miljoen zielen telt, maar waar die inwoners dan toch beter verspreid wo nen. Hij verklaart dan zelf, dat er overwel digende kosten op de Brusselse gemeen schap drukken. Wanneer men enkel de verkeerseconomische sector beschouwt blijken reeds miljarden frs. verloren te gaan door de over-centralisatie van de te werkstelling daar. De aantrekkingskracht die de secundaire vestigingsfactoren van de stad op de industrieën uitoefenen, verhoogt in overdreven mate de kosten van de primaire vestigingsfactoren, zo als het vinden van arbeidskrachten, het betrekken van grondstoffen, het beschik baar vinden van terreinen, zodat het so ciaal onrendabel wordt deze groei steeds verder op zijn beloop te laten. Hierbij komen verschillende andere aspecten van vestigingen in en rondom Brussel, zoals gronden, duurdere woningbouw, interne verkeersproblemen en parkeermoeilijk- heden, enz. Een ander euvel is de pragmatische ma nier, waarop de ruimtelijke uitbreiding zich voltrok, waarbij grondspeculanten en bouwmaatschappijen de toon aangaven met het gevolg, dat men een zo intense en lawaaierige bebouwing kreeg, dat hieruit alleen al een sterke uitwijking naar de randgemeenten moest voortvloei en. Zeventig procent van de vestiging in deze gemeenten komt uit de Brusselse ag glomeratie. Uitziende naar buitenlandse voorbeel den van ruimtelijke ordening laat de heer Baeyens niet na ook de Nederland se plannen tot ontlasting van de Randstad door decentraliserende regionale ontwik keling te noemen. Hij wijst verder o.m op de satellietsteden rondom Londen, die overigens daar op 60 km afstand nog te dicht bij de metropole blijken te liggen om zelf tot volwaardige zelfstandige ste den te kunnen uitgroeien. Voor Brussel zelf zou de oplossing lig gen in sanering met industriële ontlas ting en met behoud van de historische kern, waarbij de stad tussen de grote verkeersaders opnieuw in te delen zou zijn in een dertigtal stadswijken. Vrij- In 1846 sprak nog niet een derde van de Brusselse bevolking Frans; in 1947 ver klaart ruim 70 procent van de inwoners Frans-sprekend te zijn. In honderd jaar tijd blijken dus de verhoudingen hele maal omgekeerd en niet alleen is nu het Nederlands in de minderheidshoek ge drongen; het wordt tevens als minder waardig beschouwd. Als hem iets in Brussel was tegenge vallen, zo verklaarde ons nog kort gele den een Nederlander, die uit hoofde van een vooraanstaande functie bij de Euro pese organen in de Belgische hoofdstad vertoeft, dan was het de verachting; wel ke men er voor het Nederlands aan de dag legt, dat men er vaak kennen noch spreken wil, een houding, die niet enkel onbegrijpelijk is met het oog op het twee talig karakter van de Belgische staat, maar bovendien benepen-provincialistisch aandoet in een stad, die als Europese hoofdstad wil fungeren. Het probleem-Brussel vonden wij uit voerig behandeld in het jongste nummer van de „E.R.V.-Mededelingen" van de Economische Raad voor Vlaanderen waarin de secretaris van de vereniging „Mens en Ruimte" de heer H. Baeyens de Brusselse agglomeratie vooral in haar demografische aspecten beschouwt In 1830 was het oude Brussel nog slechts door lintbebouwing verbonden met 3 van de 17 dorpen, die nu de Brusselse agglo meratie uitmaken. Bij de eerste volkstelling in 1846 telde men in deze agglomeratie 210.000 inwo ners. Dat was 5 procent van de bevolking van geheel België Nu telt die agglomera tie meer dan 1 miljoen inwoners wat neerkomt op 11 procent van de Belgische bevolking De grote groei van de agglome ratie nl van 350.000 tot 760.000 inwoners vond onder invloed der industrialisatie plaats tussen r870 en 1910 Maar het merk waardige is, dat reeds vanaf 1900 een ontvolking merkbaar wordt in de stads kern van het oude Brussel zelf wat zich na 1950 gaat herhalen voor de daaraan palende gemeenten Hiertegenover breidt echter de gehele agglomeratie zich naar buiten uit over 16 gemeenten tussen de twee wereldoorlogen en nog eens drie daarna. Hiermee houdt het echter niet op. want de vangarmen van Brussel reiken al verder naar alle windstreken zoals b.v in het oosten blijkt, waar dorpen zijn, die in de laatste tien jaar hun be volking met meer dan de helft zagen toenemen. In het zuiden doorbreekt de stad reeds het Zoniënwoud. Met name de zuidelijke uitbreiding verontrust de Vlamingen, omdat daardoor de Vlaam se landstreek bezuiden Brussel als zo danig dreigt te verdwijnen. Het zijn nu deze z.g. randgemeenten, die sneller groeien dan de Brusselse ag glomeratie. Men rekent er meestal 19 on der, net zoveel als de Brusselse agglome ratie zelf telt, maar men kan er 16 aan toevoegen, die eveneens een stormachti ge bevolkingsgroei vertonen. De invloed van de hoofdstad laat zich al merken in centra van de wijdere omgeving zoals Njjvel, Aalst, Mechelen en Leuven, die grotendeels als arbeidsreservoirs voor de hoofdstad functioneren. De groei van Brussel en omstreken is hoofdzakelijk te danken aan vestigingen. Van 1951 tot 1960 was de bevolkingstoe name van het arrondissement ruim 100.000 zielen, waarvan 78 procent het ge volg was van immigratie en slechts 22 procent aan natuurlijke aangroei Van de immigranten kwamen 54 procent uit Wal lonië en 46 procent uit Vlaanderen. Alle Belgische arrondissementen stonden men sen af aan Brussel behalve Nijvel en dit laatste arrondissement dankt de omge keerde verhouding alleen aan de om standigheid, dat het in het noorden zelf een deel van het Brusselse randgebied werd. De agglomeratie van Brussel groeit nog steeds sterker dan de randgemeenten: er kwamen 30.000 Vlamingen binnen en 40.000 Walen; slechts 5 van de 19 gemeen ten tonen een overwegend Vlaamse ves tiging. Binnen de agglomeratie hebben 4 gemeenten, waaronder Brussel zelf, een vestigingsoverschot. In de kern van Brussel loopt dus on danks de toevloed van nieuwe inwoners de bevolking terug, een verschijnsel, dat men thans overal in de grote steden en zelfs in kleinere kan opmerken Men gaat betrekkelijk althans buiten wonen en de binnenstad loopt leeg, wat trouwens mede verband houdt met ver- keersdoorbraken en het opruimen van oude krotten. Hieruit vloeit weer voort, dat de ves tiging in de randgemeenten voor een groot deel van het verfranste Brussel af komstig is. Dit verklaart, waarom de Vlaams-Waalse tegenstelling zich toe spitst op deze randgemeenten, want door- dat niet alleen het gehele arrondissement een overwegend Waalse vestiging kent, maar bovendien de Brusselse agglome- het ware van de buitenkant en van bin nen, van het Brussels centrum uit be dreigd. Het gevaar, dat hierbij opdoemt, is niet alleen een kwestie van taaivervreem ding; het is tevens een dreigend verlies van de sociale banden dezer gemeenschap pen. De nieuwelingen passen zich niet aan bij hun nieuwe omgeving. Zij vormen veeleer een vreemd lichaam en leven he lemaal op Brussel met de mentaliteit, die daar de toon aangeeft. Zo'n gemeente krijgt dan een .dubbel leven", wat con sequent dubbele voorzieningen moet mee brengen, zoals b.v. voor het onderwijs, met de financiële gevolgen vandien. Hierboven werd reeds op de industria lisering als een van de oorzaken der Brusselse uitgroei gewezen. Hoezeer die factor de groei mede heeft bepaald, blijkt hieruit, dat het arrondissement Brussel met slechts 15,5 procent van de inwoners van België niet minder dan 25 procent van het totaal aantal tewerkgestelden van het gehele land herbergt. Vlaanderen omvat met 51 procent van de bevolking 43 procent van de tewerk gestelden en Wallonië met 33,5 procent van de bevolking 32 procent. Uitgedrukt in verhouding tot het voorhanden arbeids potentieel kreeg men in 1958 voor Brus sel 142 procent tewerkstelling, voor Wal- nonië 99 procent en voor Vlaanderen 89 procent Hiermee krijgt men tevens een kijk op de pendelbeweging, welke met 'n dergelijke concentratie van bedrijvigheid gepaard gaat en zonder welke zij feite lijk niet mogelijk is. Wat de heer Bayens niet uitspreekt, maar wel met deze cijfers suggereert, is, dat er ergens een grens moet zijn, waar boven deze pendelkosten en andere bij zondere uitgaven, welke deze concentra tie kost, economisch niet meer lonend zijn. Die grens is wel moeilijk aan te geven, omdat b.v de pendelkosten gedeeltelijk versluierd raken, doordat de Belgische Spoorwegen het vervoer van arbeiders met gereduceerde tarieven schijnbaar goedkoop maken. Die, reducties verlichten dan de exploitatiekosten van de Brussel se bedrijven, maar komen als kosten te voorschijn op de rekening van de Spoor wegen, waarop het gehele land de even tuele tekorten mag bijpassen. Men kan hier verder denken aan allerlei voorzie ningen, die in Brussel duurder moeten zijn dan elders, maar die de bedrijven niet of niet naar verhouding belasten, omdat de overheid die op zich neemt. Dan is vaak weer de belastingbetaler uit het hele land er goed voor, en naar rato mist men het zicht op wat nu eigenlijk in zo'n concentratie nog economisch is. Wanneer de heer Bayens aangeeft, als zoveelste bewijs voor de hoge graad van bedrijvigheid in het arrondissement Brus sel,sel, dat daar het bruto binnenlands produkt in 1959 78000 Bfr. per hoofd van de bevolking bedroeg tegen resp. 51000 Bfr in Wallonië en 48000 Bfr. in Vlaanderen, dan mag het wel lijken, dat dus de concentratie in Brussel dubbel en dwars verantwoord is, maar in het licht van het voorafgaande mag toch twijfel rijzen. Het is immers zeer wel mogelijk zelfs waarschijnlijk, dat een geringer con centratie en groter regionale spreiding van de bedrijvigheid niet enkel een even- rediger verdeling van produktie en in komen over het land teweeg zou brengen, maar ook verhoging van de produktie tegen geringer kosten. Men moet in ieder geval ook in de ga ten houden dat de agglomererende wer king van de grote stad, die grotendeels berust op haar grootstedelijke voorzie ningen, als met sneeuwbaleffect dwingen kan tot steeds wijder agglomeratie en steeds meer aantrekken van bedrijvigheid om juist de enorme kosten van die voor zieningen zoals de dure grondaankopen goed te kunnen maken. Het kan daarom schijnen, dat zij in de toestand ver keert, dat zij zichzelf verkoopt, terwijl zij in feite al in de situatie belandde, dat zij zich moet verkopen. Vanaf dit on bepaalbare op allerlei manieren verslui erde moment van overgang van de ene naar de andere situatie verkeert zij dan in geforceerde concurrentie met andere delen van het land en is haar uitbreiding feitelijk niet meer economisch. Tussen 1949 en 1959. dus in tien Jaar tijds, groeide het aantal areidsplaatsen in het arrondissement Brussel nog met 57.600 tegen 130.000 in geheel België. Niet minder dan 44,3 procent van alle nieuwe arbeidsplaatsen kon dus dit enke le arrondissement voor zich noteren. Maar ofschoon de absolute groei bij de indu strie nog groot was, ging deze relatief achteruit en kende de dienstensector de grootste expansie, wat al een gewone ur- banistische tendens is en in een admi nistratief centrum als Brussel zeker niet behoeft te verwonderen. Met een verwijzing naar Nederlandse en Franse studies stelt de heer Baeyens dan, dat het optimaal ontwikkelingsniveau van een agglomeratie schommelt tussen 400.000 en 500.000 inwoners, terwijl ais maximum toelaatbaar peil 1 miljoen in woners wordt aanvaard, in welk geval de Brusselse agglomeratie al verkeert. Hij ratie haar Waalse of verfranste inwoners parallel van „Land naar buiten stoot, ondergaan zij de ver- 'J 6 r fransingstendenzen met een cumulatiefzonder grens Aken-Luik-Maastricht, dat komend terrein zou moeten worden benut voor de specifieke hoofdstedelijke func ties en hoogbouw om de rand te ontlas ten en de groene zones te kunnen hand haven. De randuitbreiding zou zelfs moe ten worden tegengegaan door aanleg of behoud van een groene zone met bouw- verbod rond de agglomeratie. De in dustrie dient gedecentraliseerd door het stimuleren van de regionale economie. Satellietcentra kunnen slechts zijn plaat sen als Aalst, Mechelen, Leuven en Nij vel en dienen te worden afgestemd op de culturele homogeniteit van hun eigen ge bied. De slotconclusie is, dat een en ander, vooral de decentralisatie van de industrie en ook al van de diensten en de adminis tratie evenals de verhindering van ver dere randuitbreiding, dringend moet wor den aangepakt, want het is gevaarlek als het evenals in Parijs en in Londen te laat is om vast te stellen, dat de agglomeratie zoveel maal te groot is geworden. Men komt dan slechts tot groter moeilijkheden en verspillingen. Tenslotte kan Brussel bij die aanpak winnen, omdat het daarmee zijn eigen city zou kunnen uitbouwen tot volwaar dige hoofdstad van het land en even- wichtbrengend element op het raakvlak van twee culturen. GRAAUW wenst begunstigers, en vrienden G.N. De Poolse handelsattaché te Sydney, Gerzy Boniecki, die deze week naar Po len had moeten terugkeren, heeft ver zocht met zijn vrouw en twee kinderen permanent in Australië te mogen blijven. Deze vergunning is hen verleend. Bo niecki heeft zijn post prijsgegeven. De man verklaarde: ,,Ik wil in Australië blijven, omdat ik het hier prettig vind en niet wegens een politiek meningsver schil met de Poolse regering". na de nachtmis met rode rand Tegen beloning terug te be zorgen bij mevr. AARTS - Lyceumstraat 18, Hulst. VAN 2 TOT 31 JANUARI: op alle textiel Jac. de Waalstraat 12 LAMSWAARDE Enige en algemene berichtgeving t Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig gedra gen lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in het St. Liduina-ziekenhuis te Hulst, onze geliefde echt genoot, vader, behuwd- vader, grootvader, broer en oom. de heer FLORENT DE NIJS echtgenoot van mevrouw Leoniea v. Goeije in de leeftijd van 54 jaar. Wij bevelen de ziel van onze dierbare overledene in uw Godvruchtige ge beden aan. Hulst: Fam. de Nijs Fam. van Goeije Hulst, 3 januari 1963. De plechtige uitvaart dienst, gevolgd door de begrafenis, waarbij wij U beleefd uitnodigen, zal plaats vinden op maan dag 7 januari a.s. om 9.30 uur in de Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst. Samenkomst ziekenhuis om 9 uur. Zondagavond om 7.30 uur rozenkransgebed in de Basiliek. SURSéANCE VAN BETALING De Griffier der Arrondisse mentsrechtbank te Breda maakt bekend, dat bij be schikking van die rechtbank dd. 7 december 1962 de bij beschikking van die recht bank dd. l september 1961 aan: RUDOLF JACOBUS THEODORE BRAS, voor heen wonende te Breda, Irenestraat 40 en aldaar ge handeld hebbende onder de naam „BRAS MODE PER POST", thans wonende te Dedemsvaart, Primulastraat 2, definitief verleende sur séance van betaling is ver lengd voor de tijd van één jaar en zes maanden, ein digende gemelde surséance van betaling mitsdien nu op 7 april 1964. Tot bewindvoerder blijft aangewezen de Heer Mr. A. F. M. de Kok, advocaat en procureur, kantoorhouden- de te Breda, Academiesin gel 41. De Griffier der rechtbank voornoemd: Mr. R. P. E. Dahmen. Ten overstaan van de No tarissen te OOSTBURG en te EEKLO zal op vrijdag 11 jan. 1963, des nam. 15 uur, ten ver zoeke van de Fam. van Poucke, in het Hotel ,,'t Hof van Koophandel", Markt 23 te IJzendijke, in één zitting, in het openbaar worden verkocht: HET PERCEEL BOUWLAND gelegen te IJzendijke en al daar kadastraal bekend in Sectie I nr. 1113, groot 2.49.58 H.A. Te veilen in twee percelen en in cumulatie. Het geheel wordt geleverd vrij van pacht. Lasten voor rekening koper vanaf 1 jan. 1963. Betaling koopsom uiterlijk één maand na toewijzing. Meerdere inlichtingen ten kantore van genoemde No tarissen. UIT DE HAND TE KOOP aan de Donze Visserstraat 80, kadaster sectie L. nr. 992, groot 57 c.a. Verhuurd voor f 10.per week. Voor nadere inlichtingen zich wenden ten kantore van NOTARIS de Jongestraat 9, Terneuzen en de Heer M. Holten, a keiaar te Rotterdam. Het bestuur der Waterkering van het Calami- teuze Waterschap Walsoorden, zal op woensdag 23 januari 1963, des namiddags 12 uur, in het hotel „De Linde", bij A. Raes te Kloosterzande, onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten, in het openbaar aanbesteden: Het bestek ligt ter inzage ten kantore van de secretaris-ontvanger te Kloosterzande, Hoek en Bosch 3 en is vanaf 12 januari a.s. in afdruk verkrijgbaar tegen vooruitbetaling van f 2,50. De eventuele nota van inlichtingen ligt ter in zage ten kantore van de secretaris-ontvanger en in het Directiegebouw te Walsoorden. Aanwijzing zal plaats hebben op vrijdag 18 januari 1963, des namiddags 2 uur; samen komst bij A- Raes te Kloosterzande. Buitendien geschiedt geen aanwijzng. Kloosterzande, 2 januari 1963. H. A. A. Collot d'Escury, voorzitter. C. P. Schelfhout, secretaris-ontvanger op zondag 6 januari. Orkest: THE HANDY BOYS 7 JANUARI BOERENMAANDAG AANVANG 7.30 UUR Bestel nu uw ZAAILIJNZAAD bij E. TH. VERSTRAETEN Hemelstraat 11 - St.-Jansteen - tel. 011402430 Vertegenwoordiger voor een vanouds vertrouwde firma DE GROOT, VAN NES CO. N.V. te Rijsoord. Nog aan te bieden: origin, eerste, tweede en oudere na bouw, tegen scherp concurrerende prijzen. Alles ontsmet met Panogeen. Franco bedrijf geleverd tegen de zaaitijd Tevens te koop gevraagd: alle soorten STRO en HOOI. Inkoop voor een grote Coöp. Inkoopcentrale voor gras landbedrijven. Betaalt de hoogste prijzen. Aanbevelend E. TH. VERSTRAETEN TE ROOSENDAAL vragen voor de Technische Dienst een met enkele jaren praktijkervaring. Goede arbeidsvoorwaarden (o.a. t.z.t. premievrij pensioen). Sollicitaties te richten aan: Liga-Fabrie ken, Afd. Personeelszaken, Laan van Brabant 48, Roosendaal. ARTS Groenendijk 52 KLOOSTERZANDE maandag 7 januari a.s. Nagekomen Nieuwjaarswensen GRAAUW Zn. Transportbedrijf en Brandstoffen- handel familie TE KOOP gunstig gelegen MODERN VRIJSTAAND HERENHUIS MET GARAGE Bevattende o.a. woon-eet- kamer, keuken, bijkeuken, berg - wasruimte en 4 slaap kamers. Rondom tuin. Totale grondoppervlakte 350 m2. Aanvaarding in overleg. Koopprijs f 36.000.k.k. Ruime hypothecaire finan ciering mogelijk. Inlichtingen BOHAN MAKELAARDIJ Brigittenstraat 17 Utrecht Tel. 030-16757, alsmede bij de rayoninspec teur J. H. Struycker Bou- dier, Govert Flinckplein 8, Maassluis, Tel. 01899-3269. MODERN TAXIBEDRIJF 2 Wij staan Dij aankomst S van de trein aan het 5 station en wij staan te 2 uwen dienst, 2 of u draait even telefoon M. ZAN'UEE Middelburgsestraat 66 GOES. Nieuwe Voorjaarsklubs HULST Klein Patronaat Klub voor beginners A.s. zondag om 4 u. Ie les, dus niet heden zaterdag. Mi-lock, Steensedijk 5, Hulst, vraagt voor spoedige in diensttreding; meisje voor kantoorwerkzaamheden. Ver eiste: diploma Mulo en typen. Leeftijd 15-18 jaar. Aanmel den dagelijks aan kantoor. Tel. 01140-2751. GUID0 GEZELLESTRAAT 3 TEL. 2815 in bedragen vanaf f 2000. (geen z.g. spaarcrediet- systeem) op korte en lange termijn, voor diverse doel einden. Vraagt vrijblijvend inl. Bureau „Intermediair", Postbus 8003, Den Haag. vooral in deze tijd FLORA HONDENBROOD en FLORITA (ook prima voor de poes). schuren de fornuisplaat direct spiegelblank Kredieten uitsluitend groot f 1600 3 zonder borg verkrijgbaar voor elk doel en voor iedereen. Gemakkelijke voorwaarden wisselende wachttijd. Vraagt inlichtingen. „SAMENWERKING" Verstolkstr. 31 - Leeuwarden 16 RUIME EENGEZINS WONINGEN in de premie-sector on der achitectuur en directie van architect H. L. M. v. d. Meys te Waalwijk. Aanne. mer: J. J. v. d. Ouweland te Dorst. VRIJE VESTIGING Prijzen vanaf: f 19.295.—. In dit bedrag zijn alle kos ten, behalve event, hyp.- kosten inbegrepen. Ruime hypotheek mogelijk. Inlichtingen bij BOUWGEMEENSCHAP N* Brigittenstraat 17 - Utrecht Tel. 030-16757-19727 alsmede bij rayon-inspekt., J. H. Struyker Boudier, Go vert Flinckplein 8 te sluis, teL 01899-3269. Oosterhout vraagt wegens uitbreiding van haar produktie- afdelingen enkele max. leeftijd ca. 30 jaar. Sollicitaties te richten aan C. Jamin N.V., afdeling Perso neelszaken, Wilhelminakanaa! Noord 2, Óosterhout. te koop gevraagd, o.a. kabi netten, mahonie of noten - gebogen bureaus, kisten, mahonie ronde tafels en stoelen. Kristal en alle soorten antieke sieraden. Borgvlietsedreef 30, Bergen op Zoom Tel. 01640-4561 Gevr. op verschillende werken in Duitsland: Timmerlieden, metselaars, vlechters, opper lieden. Allen moeten in het bezit zijn van geldig paspoort. Vrij vervoer. Eigen kost. Hoog loon na gebleken geschiktheid. Kindertoeslag, vakantiepremie regen- zowel als vorstverlet. Aanm, G. Donkers, v.d. Mark- str. 36,Zevenbergen.Tel. 01680- 3855. Meidoornstraat 39,Breda, X Mi-lock, Steensedijk 5, Hulst, vraagt voor atelier, maasters, kettelaarsters, inpaksters, stik- sters, naaisters, vormsters. controleuses. Bij goede presta tie hoog loon. 5-daagse werk week, vrije zaterdag. Gratis vervoer m. eigen ophaaldienst. Inl. en aanm. dagelijks v 8-18 uur, en ook elke woensdag avond van 19-21 uur, aan bo venstaand adres. Brood- en banketbakker gevr. voor direct bij brood- en ban ketbakkerij A_S. Meyer, Donze Visserstraat 123, Terneuzen. Tel. 2512 Zoekt u bijverdienste-avond- werk? Ook u helpen wij hier aan. Inl.: Postbus 21, H.I.Am bacht. X Welke dame wil huishoudelijke leiding op zich nemen in W- Brabantse r.-k. pastorie? Br. ond. no. 13511 bur. v.d. blad Roosendaal. X Ontspanning. R.-k. meisjes, weten jullie, dat je donder dagsavonds een gezellige ont spanningsavond kunt hebben. Inl. bij Mej. B. Snepvangers, St.-Janstraat 19, Breda. Intel, jongeman, gehuwd, 24 j. goede kennis van Engels, Duits, Spaans en Frans, jaren lange buitenlandse ervaring, zoekt een passende werkkring. Br. ond. no. 25957. Zuiniger stoken door uiterst deskundige voorlichting bij de keuze van uw olie- of kolen- convector. Subliem verzorgd kleurenfolderpakket gratis op aanvraag. De Weerd's Lood gieters en Sanitairinstallatiebe- drijf, Markt 33, Etten. Afd. Verwarming. Tel. 01608-2310. X Bruidsjurk maat 40 t.k. te be vragen. Speelhuislaan 120A, Breda. 25905-X Naaim. koopjes. Bekkers z.z. specialisten. Alle merken dus ruime keuze, 100 pet. service en gratis lessen. Z.g.a.n. Sin- ;er z.z. in mod. tafel. Singer landnaaims. v.a. f 25,-. Vraagt offerte-folders Boschstr. 67, tel. 41725. Nog één week spec, aanb. z.z. volaut. f 298,-, elek trisch f 195,-, handn. ringspoel f 150.-. 25914-X Kinderwagen t. k. Om te hou wen tot wandelwagen. Heuvel- str. 9A, Breda. 25892 Spoorbielzen en wisselhouten te koop. Alleen eerste kwali teit. Tel. 01690-267. Bontmantels, keuze uit 200 st. Prettige bet. regeling. Kees v. d. Ven, Nieuwlandstr. 3, Til burg. 12809-X S.G.A. Lilliput, het ideale ver stelbare plastic slipje, voor celstof luiers.25831 Schrijfmachines. Nwe. koffer schrijfmachines v.a. f 137,50. Diverse gereviseerde machines o.a. Remington, Underwood en v.a. f 65,-, m. volle garantie. Reeds vanaf f 10,- per maand. Betaling in 6 maanden zonder rente. „Wilson", Utrechtsestr. 133, Amsterdam-C. Tel. 38395- 94957. Vrijblijvend demonstra tie door geheel Nederland. Ook op zaterdag de gehele dag geopend.25834 Alt saxofoon i.z.g.s. te koop. Achtereindstr. 30, Gfaauw. Kostuumdozen, rokkend., broe-. kendozen, taartdozen, souvenir dozen, 17 versch. formaten in voorraad bijWeststrate Pa- pierh., Middelburg. Tel. 2453. Tico Huis, Lange Delft. Middel burg. De speciaalzaak voor Trix en Marklin elektrische treinen. 20560 Motorblok met krukas enz. v. 4 cilinder Scania Vabis te k. Tel. 01147-267. 11334 Reiswieg pl. standaard te k. Tevens als tuinwieg te gebrui ken. A. v.d. List. Zandbergw. 68, Breda. Tel. 39834. 25962 Hoekwinkelh kruidenierszaak te koop bij volkswijk in Breda wegens dubbele zaak met ga rage en bergruimte. Omzet is 3 a 4 maal te vergroten, win kel groot 50 m2. zeer geschikt vooi comb, met groente en fruit. Groot bovenhuis met a- parte opgang, vooroorlogse nw- bouw, goed onderhouden, win kel en bovenhuis spoedig leeg te aanvaarden, prijs n.o.t.k, Br. onder no. 25824 X Woonhuis, bouwj. 1955 met kl. garage te koop. Te bevragen. Westdam 68, Sas v. Gent. X Nieuwbouw. Spoedig kopen, lage overdr.kosten. Tuinzigt v. a. f 25.000,-; Ginneken v.a. f 32.500,-. Makelaars v. d. Berg Co., Nw. Ginnekenstr. 43. Breda. Tel. 24421. X Kredieten tot f 4000,-. Voor aankoop meubelen en woning textiel. Vraagt gratis folder. Discrete behandeling en zeer lage aflossingen. Postbus 1083, Rotterdam. Woningruil Den Haag-Breda. Aangeb. heel huis, 3 gr. en 2 kl. k.; badcel; box; tuin; g.e. w. tel.; huur f 101,- p.m. incL lasten. Gevr. per 1 febr. '63, Heel huis, 6 k., tuin. Chr. Klomp, Landzijde 68, Den Haag Tel. 666694 25897-X Typen is modern schrijven. Elke dag kunt u met een nieu we cursus beginnen. Instituut Sint-Jozef, Piet Avontuurstr. 45, Breda. Tel. 40328. 25832 Belcrum-Garage vraagt steeds aanrijdingvrije auto's t.k v.a. 1957. Min Kanstr. 18-20, Bre- da. Tel. 01600-39900-39870. De Pree Autohandel. Steeds aanrijdingvrije auto's te koop gevraagd Breda, Haagweg 31- 33. TeL 33915. Tilburgseweg 135. Tel. 39753. 21332 Volkswagen te koop in goede staat. Prijs nader overeen te komen. Na 6 uur. Nieuweweg IA, Breda. 25903-X Ook in het nieuwe jaar gaan wij gewoon door met het ver kopen van betrouwbare, ge bruikte auto's: Chevrolet Con- vair 1961, Chevrolet Con vair 1960, Chevrolet Bal-Air 1958, Mercedes 220 S 1958, Ford Fairlane 500 1961, Opel Kapi- tan 1960. Opel Kapitan 1959, Opel Rekord 1961, Opel Re- kord 1960, Opel Caravan 1961, Opel Caravan 1958, Opel Be stelwagen I960 met ruiten, Opel Bestelwagen 1959, Ford Taunus 17 M 1961, Ford Tau- nus 17 M 1960, Ford Taunus 17 M 1958, Ford Taunus 17M Stationcar 1960, Ford Taunus 17 M Stationcar 1959, Ford Taunus-busje 1956, Ford Tau nus 15 M 1957, Ford Taunus 12 M 1956, Ford Anglia 1960, Ford Anglia 1959, V.W. de Luxe 1960 met roldak en ra dio. V.W. de Luxe I960, Re nault Dauphine I960, Renault Vier 1958, Peugeot 403 Diesel 1960, Peugeot 403 Stationcar 1960, Peugeot 403 1958, V.W. Pick-up met dubbele cabine 1960 enzovoort Al deze wa gens zijn of worden in eigen werkplaats grondig nagezien, en worden met 10.000 km en- of 3 mnd. garantie verkocht. Inruilen van auto-motor-scoo ter of brommer is mogelijk. Eventuele financiering zo klaar. Voor een betrouwbare wagen, naar een betrouwbaar adres. Het adres met de grootste voorraad, en met de grootste service. Belcrum-Ga rage, Min. Kanstraat 16-20, Breda. Telef. 39900-39870-43593. Vlakbij groenteveiling en sta tion. Za. en zondags gehele dag geopend25940-X Van part. Fiat 600 bj. '56 in keurige staat, redelijke prijs t. koop. Wegens aanschaf grotere wagen. Te bevr. Prins Hen- drikstr. 129, Breda, 's Avonds na 5 uur. Zaterdag gehele dag. Voor een betrouwbare gebr. auto is het adres Toon Gij zen, Vestkant 125, Breda. Tel. 33346. De volgende auto's staan bij ons in voorrad: V.W. de Luxe 1961; Taunus F K 1000 bestel met ruiten 1957. Plymouth m. radio 1955, spotprijs, een aan- hangwagentje spotprijs. Tau nus 17M 1960 Bestel, Citroën C.V. 1960, Opel Rekord 1961 m. radio, Ford Zephyr 1959, Opel Bestel 1959, Ford Taunus Pick up 1960, Opel Rekord 1959, Ford Anglia 1955, Opel Kapi- tën 1957, Opel Rekord 1956, Ford Mercury 1955 spotprijs Al deze wagens zijn in prima staat en worden onder garan tie verkocht. Inr., verk. en fi nanciering. 's Zondags geopend tot 3 uur. 25978-X Te koop of te ruil: Mercedes Diesel 190 D, nieuw model 1961 f 10.750,-, Mercedes Die sel 180 D 1958 f 5.250 Ang lia 1962 f 3.750,-, N.S.U. Prinz 1958 f 2.100.-, Arabella 1960 f 2.850.-, Consul 1955 f 850,- Hillman 1950 f 900.-, Thames bestel 500 kg. laadvermogen 1957 f 950,-, Chevrolet Cabrio let 1955 f 1.950,-, bromfiets D.K.W. Hummel, 4 maanden oud f 550,-. Alles met 3 mnd. schriftelijke garantie. Financie ring mogelijk. Zaterdag en zondag de gehele dag geopend. Tevens gebruikte auto's te k. gevr. Te bevr. v. Dooren's Automobielbedrijf Liesbosstr. 28, Breda. Tel. 41805. Uit Navo Dump ontvingen wij 89 Volkswagens in prima staat v.a. f 800,-, 9 Opeis Olympia v.a. f 650,-. Opel Caravan v.a. f 1400,-, Mercedes 170 S v.a. f 850.-, voorts keuze uit 180 B.M.W„'s v.a. f 450.-. Willem Appels, Blauwehandstraat 2, Bergen op Zoom. X Slooponderdelen voor Volkswa gen, Opel 0.M.W. en alle soor ten tweetaktmotoren. Accessoi res. bekleding guldens voorde liger. Willem Appels, Blauwe handstraat 2 Bergen op Zoom. De Pree Autohandel heeft voor u gereed staan op de Haag- weg, de showroom en op de Tilburgseweg te Breda: Ford Consul met radio 1961, Ford Taunus 17 M 1959, Ford Tau nus 12 M 1955, Fiat 1100 in staat van nieuw 1961, Fiat 600 1958, Fiat 600 Multiply 1958, Opel Caravan met radio 1960, Opel Caravan met radio 1959, Opel Caravan 1957, Opel Ca ravan 1956, Opel Rekord met radio en schuifdak 1960, Opel Rekord 1957, Opel Blitz vracht wagen met kipper 1955, Daf vrachtwagen met zes meter lange bak en met Perkins 83 motor, V.W. de Luxe I960, V.W. Combi bus 1957, V.W. Combi bus 1956 V.W. Bestel 1959, V.W. Bestel 1957, Fiat 500 1858, Goggomobil 1957 Goggomobil 1961, B.M.W. 1957 en tal van inruilwagens. Be zoekt ook onze showroom Haag- weg 33, Breda. Zaterdags en zondags en op alle feestdagen de gehele dag geopend. Spe cialiteit: auto's v.a. 1952 wor den door eigen bedrijf gefinan cierd. Diverse auto's o.a. Opel, Fiat, Ford, Chevrolet en V.W. enz. enz. Op al deze auto's is 3 maanden of 10.000 km garan tie op al het draaiende gedeel te van de auto'Su De Pree Autohandel, Haagweg 33, tel. 33915. Tilburgseweg 135, telef. 39733, Breda. 21335 Pluimveehouders! Wekelijks te leveren leg- en slachtkuikens, in elk kwantum. Pluim veebe drijf Wim Jespers, Ulicoten. Tel. 04249-246. 25833 Weg. verandering te k.: 4 j. gr. hit. Mak en eerlijk. Tuig en klikkar op lucht. Ook rui len tegen 1.5 j. paard v. d. wei. Terheydenseweg 248, Bre da. Tel. 44990. 25946 Hebt u zelf stof? Wij maken voor u een prima passend maatkostuum van f 65,-. Fa. Jos v. d. Wouw Zn., Koe straat 150-154, Tilburg. Tel. 22830. Breuklijders, wist u, dat het Scholte's patent reguleerbare luchtbreukapparaat een uit komst is voor breuklijders? Vraag gratis boekje met af beelding en prijzen. Fa. C.H. Scholte, Prinses Margrietlaan 55A, Rotterdam-Noord. Tel. 25829 Prijskaarting zon. 6 Jan. bij: F. Willekens, Oude Kaai 3, Graauw. Geld om geld. Aanv. uur. 11326 Wildschieting zon. 6 jan. bij: P. v. Dijk, Hengstdijk. Beg. 3 uur. 11327 Schieting zon. 6 jan. bij: P. Leeraert, Zandberg. Inl. 3,10. Ter. 2,50. Inl. v. 2 2.30 uur. Om 20 poularden. Het Bestuur. Schieting maan. 7 jan. bij J. Nijs, Hulst. Vooruit 3 kalkoe nen, 15 poularden en f 20,-, Beg. 3 uur. 11333-X Schieting zon. 6 jan. bij J. Nijs, Hulst. Vooruit f 25,- en 20 poularden. Beg. 3 uur. Drie kleurenschieting zon. 6 jan. bij M. Scheele, Sluiskil. Beg. 3 uur. 11331 Grote schieting zon. 6 jan. bij Ad. de Bakker, Kemzeke-Paal. Beg. 3 uur. 11335 imiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM Oosterhout zoekt voor de afdeling fabrieksadministratie een met middelbare schoolopleiding en prettige omgangsvormen. Wij bieden: een interessante job in de kostprijs- en planningssector. veel persoonlijke kontakten met diverse afdelingen. goede toekomstmogelijkheden. goede sociale voorzieningen. vrije zaterdagen. goede salariëring. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Perso neelszaken, Wilhelminakanaal Noord 2, Oosterhout.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 4