■sSf- K.AJ. start morgen zevende uurloon-actie Boerenzonen Israël naar Broers „maken" antiek TWAALF KILOMETER WORSTEBROOD Bedreiging met broodmes kost Bredanaar celstraf jpaablaD Gepast BEDRIJFSRESULTAAT „DAF" IETS GEDAALD Nageslacht moet wegen meebetalen K.L.M. in moeilijkheden Overpeinzing Geen techniek Postduif Nu samen Prentenboeken Liefhebberen Komische entree verkeerde in ruzie Jonge boeren naar Canada Confectie-industrie heeft nieuwe C.A.O. Installatie van adv.-generaal in Den Bosch Donderdag 17 jan. in Den Bos/ch: Ardenner-type op keuring van trekpaard-hengsten K. v. K. Oost-Brabant Zaak tegen jonge Bredase dief aangehouden Voor mensen die kwaliteit verlangen I Zuid-Vietnam Regeringstroepen leden verliezen Y oedervluchten uitgesteld DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 5 JANUARI 1963 De 21-jarige Rinus van Wezel uit Halsteren zal de tweede dag van het jaar 1963 niet licht vergeten. Om vijf uur stond hij naast zijn bed en de ganse, wit-besneeuwde januaridag bracht hij door in treinen. Eerst reis de hü naar Amsterdam om voor zich zelf en voor zijn vriend, de 24-jarige Tony Hage uit St.-Annaland, de pa perassen te halen die zij nodig had den voor hun rets naar de kibboets Usha in Israël. Die middag heeft Tony Hage, samen met zijn vader wach tend op Rinus' terugkeer op de boer derij De Ooievaar in Halsteren, meer dan eens op de klok gekeken. Als Rinus niet op tijd terug was, zouden de ondernemende jongelui in Bergen op Zoom de trein van 18.09 missen, en in Eindhoven de Oriëntexpres Zij hebben die trein gehaald. Tegen vijf uur kwam Rinus de huiskamer van de van Wezels binnenstormen. Met een doorreisvisum voor Joego slavië en een verblijfsvergunning voor Israël. Tijd om te eten had hij niet meer. Zijn moeder stopte op de valreep een paar zakken krenten bollen in zijn tas. Vrijdagavond stonden de twee boerenzoons in Athene. De krentenbollen zullen toen wel op zijn geweest. Per schip ver trokken zij zaterdagavond naar Hai fa. In Israël hebben zij zich inmiddels bij de 40 Europese jongeren gevoegd, die ..logeren" op de kibboets Usha. Zij zijn de twee enige Nederlanders in dat gezelschap. Je staat er amper bij stil, maar het feit dat twee boerenzoons die gebo ren en getogen zijn aan de Schelde- stroom, in de trein stappen om voor een week of vier naar Israël te gaan, is een overpeinzing wel waard. Het is nog niet zo lang geleden dat de wereld van de Brabantse en Zeeuw se boeren ophield bij het naast bij- zijnde dorp. Een reis naar „de stad" was in die dagen een avontuur waar lange winteravonden over te vertel len viel. Nu zijn twee boerenjongens naar Israël gegaan, naar een kib boets, een collectief boerenbedrijf waar 180 mensen wonen en werken. Het resultaat van hun reis zal een verruiming van hun uitzicht zijn. Zij zullen straks de samenlevinkjes van onze dorpen en stadjes van een af stand kunnen bekijken, de betrekke lijkheid van veel wat daar als abso luut en eeuwig geldt kunnen inzien. Niet om het goede ervan over boord te gooien, maar hopelijk om de heil zame krachten die er werken aan te wakkeren ten voordele van een betere gemeenschap. Nieuwe landbouwmethoden? Ach, Tony Hage en Rinus van Wezel gelo ven niet dat zij in de vreemde tech nieken zullen leren waar de boer hier veel aan zal hebben. De om standigheden, waaronder de boeren elders werken, zijn zoveel anders dan hier. Hun methoden zijn hier niet toepasselijk. Dat heeft hun de erva ring wel geleerd, want beiden heb ben al meer rond gekeken in de grote wereld. Rinus van Wezel kan u een plakboek laten zien met krante artikelen die hij geschreven heeft over een melkbedrijf in Engeland en over de varkenshouderij in Schot land. Het is interessant om te zien hoe ze het daar doen, maar meer ook niet. Tony en Rinus kennen elkaar van de landbouwschool in Goes en wat zij gemeenschappelijk hebben is hun reislust. Tony's eerste reis bracht hem naar Engeland, naar het dorpke Fleetwood aan de Clyde. Het was stom toeval. In 1950 ving hij een postduif op, die blijkens de ring toe behoorde aan een meneer B. Karr in Engeland. Tony stuurde het beest je retour, kreeg de portokosten prompt vergoed en tevens een uit nodiging om naar Fleetwood te ko men. Dat deed hij dan in 1956. Hij was toen 16 jaar oud. Drie jaar latei- trok hij er weer heen. Vorige winter reisde hij naar 'n jongerenconferen- tie in de Harz en bezocht op kosten van de Westduitse regering Berlijn. Deze zomer keek hij wat rond in Zweden. En nu zit hij in Israël. Rinus van Wezel is al even onderne mend. Na de mulo in Bergen en de landb.-school in Goes reisde hij naar Denemarken, waar hij een paar we ken op een grote boerderij rondkeek, Vlak voor het vertrek. Links Tony Hage rechts Rinus van Wezel. Op de grond de visa die Rinus op die sneeuwwitte dag in Amsterdam ge haald heeft De reis was, evenals deze trip naar Israël, georganiseerd door de Stich ting Uitwisseling en Studie voor het Platteland. Kort daarop ging hij naar Schotland, nadat de van Wezels een paar weken gastvrijheid hadden ver leend aan een Schotse boerenzoon. „Zuinig zijn ze helemaal niet," luid de zijn commantaar na zijn terug keer in Halsteren, De reis naar Israël is de eerste die zij samen maken. Stom toevallig ove rigens. Eind november vroeg Tony roet een lach aan Rinus: „Hoe is het? Reis je nog wel eens?" Rinus liep toen al met plannen rond voor een tocht naar Israël. Thuis had hij er nog niet over gesproken „Jij rei zen en ik maar werken!" zegt zijn vader met een lach. Het verbond was toen gauw gesloten en de vaders werden overgehaald. ff „De vraag is groter dan het aan bod". Dat zegt ons Pieter Klep (20) in Etten. We staan in de werkwin kel achter het huis in de Bisschop molenstraat. „Klep-van Bavel" staat er op de etalageruit, „Antiquair". Maar de Kleps zijn meer dan dat. Zij maken antiek, zou je kunnen zeggen. Zij maken antiek, want met geduld en vlyt toveren zy versle ten 16e-eeuwse en 17e-eeuwse meu belen om tot nieuwe huisraad. Dat antiek gewild is, weten we. In een dere, gestroomlijnde huizen wil je wel een oud tafeltje of een antieke kast. Het geeft iets eigens. Het ap pelleert aan onze romantische gevoe lens, die in deze technische wereld zo slecht aan hun trekken komen. Hoe doe je dat, antieke meubels restaureren? Pieter Klep die samen met zijn broer Antoon (24) de ge renommeerde naam van de zaak na vaders dood poogt hoog te hou den en het lukt hun uitstekend is nu bezig een 17e-eeuwse kast op te knappen. Zo'n kast met beeld houwwerk en heel veel krullen, weet u wel. Maar het beeldhouwwerk is eraf, de lijsten zijn vermolmd en de Worstebrood is nog altijd een ge wilde lekkernij in het zuiden van ons land. Maar vrijwel nergens viert dit produkt van slager en bakker nog zo grote triomfen als in Zundert, waar men volop in de tijd der „worstebroodmaaltijden" zit. Geen vereniging in de grens plaats die zich respecteert en dat zijn er heel wat als men be denkt dat er alleen al zo'n twintig schuttersgilden bestaan zal een seizoen voorbij laten gaan zonder een worstebrood. Waarbij nog komt dat in Zundert het gebruik in ere wordt gehouden, dat de baas of bazin van het verenigings lokaal een avondje op worstebrood trakteert. Bij al deze evenementen wordt dan gerekend op vijf stuks per persoon. Niet alleen verenigingen; als de boeren een varken slachten wordt een worstebroodmaaltijd georga niseerd voor familie en buren. En als de gemeentebegroting in een huishoudelijke vergadering wordt behandeld, zorgt de burgemeester er voor dat de heren fit blijven en trakteert hij op... worstebrood. Zelfs in de zomermaanden blijft Zundert het smakelijke broodje trouw; als de grote stoet van het bloemencorso trekt worden voor de werkers, verkenners enz. voed selpakketten rondgedeeld. En denk niet dat er ooit worstebrood aan zal ontbreken. In Zundert hebben we iemand ont moet die het worstebrood al in het hoofd was geslagen. Hij .liep maar te filosoferen: een broodje is ongeveer twaalf centimeter lang, er zijn zoveel verenigingen, vijf stuks per persoon, enz. enz. Het ontstellende resultaat van deze gedachtengang en berekeningen was niets meer of minder dan dat in Zundert in ieder seizoen een worstebrood wordt opgepeuzeld, dat aan elkaar twaalf kilometer lang is ofwel de afstand van het grensdorpje naar Breda. Lust je nog peultjes... eh worste brood? krullen ziiten dik onder de lagen vernis. Met Jobsgeduld krabt Pieter de krullen bloot en Antoon snijdt nieuwe gebeeldhouwde koppen. Niet uit kervers hout, maar uit onbruik bare resten van andere antieke meu belen. Hun onmisbare steun is daar bij de meesterknecht Willem Ma- thijssen, die nu haast een kwart eeuw bij de familie Klep in dienst is. Hun andere steunpilaren zijn de boeken vol prenten van antiek. Pie ter laat ons in K. Sluitermans „Huisraad en binnenhuis in Neder land in vroeger eeuwen" een af beelding zien van de kast, die hij nu onder handen heeft. Straks prijkt het meubel in de kleine winkel. Er zullen liefhebbers genoeg voor zijn klanten uit Limburg, Holland, Brabant, Zeeland. Zij zullen lieve duit moeten neertellen voor die kast. Allicht, want het restaureren is handwerk en dus duur. „Ik werk er een week of z.even aan", raamt Pieter Klep. Hij zal dik 2000 piek moeten opbrengen." Even later laat hij de beitels zien, een kist vol bei tels, die hij streelt met de toppen van zijn vingers. Het zijn geen huis-, tuin- en keukenbeitels. Het is fijn spul. „Er zijn er bij die je al. leen maar met de grootste moeite op de kop kunt tikken", mompelt Pieter. Hij heeft het vak van zijn vader geleerd. En die had het van zijn vader. Die had een café, maar in zijn vrije tijd liefhebberde hij in antiek. In het begin met weinig suc ces, maar hij kreeg er kijk op, en al gauw stopten er tilbury's en sjezen voor het huis. En het ge beurde niet zelden dat grootvader Klep mee insteeg om eens te kijken of er nog iets te doen was aan die ouwe Zeeuwse kast... Handwerk... Maar dat niet alleen. Voor dit wonderlijke vak zijn drie dingen nodig: versleten antiek op kopen, restaureren, het „verjongde" antiek verkopen. De handelsman en de ambachtsman zijn hier verenigd in een persoon. Piet Klep, de te vroeg gestorven vader van Pieter en Antoon, was zo'n man. Hij heeft een reputatie opgebouwd in Neder land. Zijn zoons hebben zijn werk overgenomen. Met mannenmoed, al waren zij nog jongens toen hun 'va der stierf. En zij hebben succes. „We hebben nog opdrachten voor twee jaar", lacht Pieter tevreden. Meesterknecht Willem Matthijssen (links) en Pieter Klep aan het werk. Zij restaureren hier een antieke kast van omstreeks 1620. (Van onze rechtbankverslaggever) Hoe komisch de entree van B. S. uit Breda in een café op de Hacgdyk op 18 maart van het vorig jaar dan ook geweest mocht zjjn hy gooide na een biertje besteld te hebben een kwartje op de toonbank en hoorde als commentaar van de andere bezoekers: „Misschien kryg je nog wel geld terug" het einde was bepaald droevig en dieptreurig geweest. Want S. had het zo bont gemaakt in het café dat de kastelein hem de deur had gewezen en dat had S. met zyn dronken hoofd niet kunnen verkroppen, dus liep hy naar huis, greep een broodmes en ging de kastelein bedreigen. Kom maar eens hier dan snij ik je nek af', heeft hij gezegd', zei gistermorgen de kastelein als getuige tegen de Bredase politierechter, mr. C. M. Vliegenthart. Een tweede getuige kwam dat nog eens onderstrepen, zodat achter de groene ta fel bij de officier van justitie, mr. P, van Benthem, niet de minste twijfel be stond aan de bedoelingen van verdachte, die trouwens zelf wel toegaf dat hij he lemaal fout was geweest. „Verdachte staat bekend als een driftig en vechtlustig man", aldus de officier. „Hij drinkt geregeld en is vroeger her haaldelijk gestraft. De laatste jaren gaat het iets beter, nu is hij echter weer he lemaal uit de band gesprongen". De eis was zes weken gevangenisstraf, waarvan drie weken voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en toezicht van de reclasseringsvereniging plus ver beurdverklaring van het in beslag geno men mes. Verdachte deed moeite genoeg de po litierechter te overtuigen van zijn goede bedoelingen voor de toekomst, maar daarmee was de poging tot zware mis handeling niet van de baan. Hiervoor kon verdachte geen enkele redelijke veront schuldiging op tafel brengen. De politierechter was iets clementer. S. werd veroordeeld tot vier weken, waarvan de helft voorwaardelyk; de rest van de eis bleef gehandhaafd. In april zal een groep jonge boeren en tuinders naar Canada vertrekken. In het bezit van een visum en een werkver gunning zullen zij voor een periode van negen tot achttien maanden op Canadese bedrijven gaan werken. Daarmede vol gen zij het voorbeeld van 350 jongens die vanaf 1958 reeds aan de uitzendingen hebben deelgenomen. Tijdens hun verblijf in Canada zijn de jongens te gast in Canadese gezinnen. Zij krijgen de gelegenheid land en volk van Canada te leren kennen en een rijke ervaring op te doen. Op last van de Ca nadese autoriteiten zullen de deelne mers na hun verblijf naar hun vader land moeten terugkeren om daar hun er varingen uit te dragen. De voorbereiding van deze uitzending ligt in Nederland voornamelijk in han den van de drie centrale landbouwjon- gerenorganisaties, die in het kader van deze voorbereiding op maandag 7 ja nuari in het Groothandelsgebouw te Rotterdam een voorlichtingsdag over Canada organiseren. In het programma van deze dag is ook opgenomen een be zoek aan het stoomschip Rijndam, om belangstellenden voor de uitzending reeds nu met het schip, waarmee zij straks de overtocht zullen maken, ken nis te laten maken. De onderhandelingscommissie van het sociaal werkgeversverbond voor de confectie-industrie en de drie werk nemersorganisaties, zijn onder voorbe houd van goedkeuring door de respec tieve besturen tot overeenstemming ge komen over een nieuwe c.a.o. voor de confectie-industrie voor 1963. Voor de onder de c.a.o. vallende werk nemers is een loonsverhoging overeen gekomen tot 0,06 per uur. Daarnaast werd een uitbreiding van de vakantie tot 15 dagen overeengekomen, wat in 1963 zal resulteren in 14 werkdagen. De confectie-industrie is de eerste grote bedrijfstak, waarop het nieuwe systeem van loonvorming zal worden toegepast. (Van onze correspondent) In een buitengewone zitting van het Bossche gerechtshof is de nieuwe advo caat-generaal bij dit Hof, jhr. mr. N. Wit- sen-Elias uit Leeuwarden als zodanig ge ïnstalleerd. Hij volgt in deze functie dr. W. de Vries op, die enige tijd geleden raadsheer bij het Hof is geworden. De installatie geschiedde door de president mr. Th. Ariëns, die deze benoeming bij zonder welkom noemde, omdat de faam van bekwaamheid van deze A.G. hem is vooruitgegaan. De procureur-generaal, mr. A. Receveur verwelkomde hem na mens het parket en sprak tevens met grote waardering over de wijze waarop dr. de Vries in de afgelopen jaren zijn functie bij het parket heeft vervuld. Vanwege de Koninklijke Vereniging „Het Nederlandsche Trekpaard" wor den ieder jaar in de maand januari de verplichte hengstenkeuringen gehouden. Deze keuringen zijn zeer belangrijk, omdat zij vrijwel de totale trekpaard- hengstenstapel omvatten. Tijdens deze keuringen wordt het mannelijk fokma- teriaal voor het dekseizoen 1963 gekeurd op exterieur en afstamming en eventu eel goedgekeurd voor dekking en gepri meerd. Vanaf 4-jarige leeftijd kunnen de hengsten bovendien worden opgeno men in het Keurstamboek. Bij de ou dere hengsten wordt bij de beoordeling tevens rekening gehouden met de reeds behaalde fokresultaten. Indien zij ten minste 3 jaren tevoren in het Keur stamboek zijn opgenomen, kunnen zij op grond van bijzondere fokwaarde voor een periode van 4 jaren goedgekeurd worden. Voor het eerst zal men ter gelegen heid van deze keuringen kennis kunnen maken met een afzonderlijke klasse „Ardenner-type". Het hoofdbestuur der Kon. Ver. „Het Nederlandsche Trek paard" heeft nl. in overleg met de ju ry besloten, om bij de a.s. hengsten keuringen speciale aandacht te gaan be steden aan het kleinere en met be houd van de goede en juiste verhou dingen - ook lichtere trekpaard. Dit be sluit werd genomen om daarmede tege moet te komen aan een steeds toene mende vraag naar dit type trekpaard, waarbij echter met nadruk wordt ge steld, dat het gerenommerde midden- zware trekpaard in 3 maten niet alleen gehandhaafd,maar zelfs hoofdzaak blijft. Het totale aantal aangiften voor de ze keuringen bedraagt 152. waaronder 36 jonge (3-jarige hengsten,) die voor 't eerst ter keuring verschijnen en wel ke categorie sietus in ut- üiiuaex. it der belangstelling staat. Voor de Pro vincie Noord-Brabant zal deze keuring plaatsvinden op donderdag 17 januari a.s- in de Veemarkthallen te 's-Herto- genbosch. (Van onze correspondent) Het bedrijfsresultaat over 1962 van de DAF-fabrieken zal lager liggen dan in het voorgaande jaar. Dit wordt veroor zaakt door de stijging van afzet en pro- duktiviteit, die de zeer snelle kostenstij ging niet hebben kunnen compenseren. Dit vertelde gisterenmiddag de voorzit ter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oostelijk Noordbrabant, de heer A. Kersten, in zijn nieuwjaars rede. De afzet van DAF-produkten in bin nen- ep buitenland is gedurende het af gelopen jaar bevredigend gestegen. In de E.E.G.-landen bedroeg deze stijging 17 pet. In de landen buiten Europa ech ter was er sprake van een teruggang van 17 pet. De DAF-export bestaat ech ter voor 73 pet. uit export naar E.E.G.- landen. In zijn nieuwjaarsrede heeft de voor zitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oostelijk Noordbra bant, A. G. H. Kersten voor een betere verkeersgeografische ontsluiting van Oost-Brabant en voor meer voorzienin gen ter verbetering voor het woon- en leefklimaat op het platteland. Hij opperde de gedachte om meer dan voorheen de gelden, die beschik baar zijn ter bevordering van de re gionale industrialisatie, aan te wenden voor algemene voorzieningen in de daar voor in aanmerking komende regio's, in plaats voor bijzondere financiële facili teiten voor nieuwbouw en uitbreiding van industrie in kerngemeenten. Dit laatste schept scheefgetrokken verhou dingen, omdat industrialisatie geen ge meente-grenzen aanvaardt. Met betrekking tot de wegenbouw achtte de voorzitter het thans jaarlijks beschikbare budget geheel onvoldoen de. Indien de landsoverheid ertoe zou willen overgaan wegenbouw te finan cieren via geldleningen en als rente en aflossing van deze leningen zou betaald worden uit het jaarlijks budget van rijkswaterstaat voor nieuwbouw, komen aanzienlijk meer middelen beschikbaar, zonder dat hierdoor de rijksbegroting zwaarder wordt belast. Het mag geen bezwaar zijn dat de kosten van we genbouw ten dele op het nageslacht wor den afgewenteld, daar toch dit nage slacht mede de vruchten plukt van de met deze gelden gerealiseerde werken, aldus de heer Kersten. Eerst psychiatrisch rapport (Van onze rechtbankverslaggever) De twintigjarige Bredanaar A. T. B. schijnt helemaal geen zin te hebben het goede pad te bewandelen. Al tweemaal eerder veroordeeld wegens diefstal, kwam hij gistermorgen gedetineerd in het huis van bewaring zijn opwachting ma. ken voor de politierechter, mr. C. M. Vliegenthart, voor het stelen van loon zakjes ten nadele van mede-arbeiders. Het was gebeurd op 21 november te Dinteloord. Daar had hij tijdens de nacht dienst uit het colbertjasje van een voor man een loonzakje, inhoudend 124 gulden gestolen. Daarnaast had hij een loonzakje met 133 gulden, dat hij had moeten af geven aan een zieke arbeider, in zijn ei gen zak gestoken. De officier van justitie, mr. E. C. G. Bauwens, was de mening toegedaan dat er maar flink gestraft moest worden. De eis was zes maanden met aftrek. Raadsman mr. D. Lolcama daarentegen vond het hoog tijd worden dat er eens een uitgebreid psychiatrisch rapport over verdachte zou worden ingewonnen om eens te weten te komen of er misschien iets haperde aan de geestelijke gesteld heid van de jongeman, die ook nu weer geen enkele verklaring kon geven voor zijn gedrag. In afwachting van dit onder zoek vroeg mr. Lolcama schorsing van voorarrest. Na raadkamer verwees mr. Vliegenthart de zaak naar de rechter-commissaris voor het inwinnen van het gevraagde rapport; de invrijheidstelling werd geweigerd. Op 25 januari wordt de behandeling van de ze zaak voortgezet. (Advertentie) ■yijdens de huldiging van Anton van Duinkerken in Nijmegen heeft kar dinaal Alfrink woorden gesproken, welke veel verder reiken dan het eren van zulk een verdienstelijk man. Hij heeft het thema „vrijheid van spreken in de Kerk" behandeld in een geest van voorname openheid. Vrijmoedig heid beval de kardinaal aan, maar dan met toevoeging van het woord „ge paste". Nu is dit woord min of meer erfe lijk belast. Het werd nogal eens te onpas gebruikt om kritiek de pas af te snijden. De kardinaal gaf er echter een heldere omschrijving van: „Een vrijheid van spreken, die past bij de persoon en die is aangepast aan de si tuatie waarin men spreekt en aan de zaken waarover men spreekt. Dat ver onderstelt dat naar alle kanten de juiste verhoudingen in acht genomen blijven: de menselijke verhoudingen en de zakelijke verhoudingen; aller eerst de verhouding van christelijke liefde die er in de Kerk moet zijn van mens tot mens maar ook de gezags verhouding die er ondanks de dienen de taak van de overheid in de Kerk be staat en daarnaast de kennis van zaken die door het onderwerp wordt vereist". Een dergelijke gepaste vrijmoedig heid, aldus de kardinaal, is een dienst aan de Kerk. Zodra de vrijmoedigheid deze kwaliteit gaat verliezen, loopt zij gevaar om te slaan in een schade voor de Kerk. Deze woorden verdienen ongetwij feld gepaste overweging. Waarbij we intussen o.i. eveneens mogen bedenken, dat hart en vurigheid om een uitdrukking van Van Duin kerken te gebruiken wel eens kun nen meeslepen naar het leggen van te zware klemtonen, het te scherp aan zetten van de contouren. Zulk een emotionaliteit zal men niet gauw zwaar moeten aanrekenen, vooral als ze opwelt uit een jeugdig gemoed. Als ze maar niet de goede trouw aanrandt en de waarheid beledigt. £)e KLM heeft haar moeilijkheden nog niet overwonnen. De president directeur. heeft na slechts anderhalf jaar in dienst te zijn geweest, ontslag gevraagd en verkregen. Dit gevoegd bij het ontslag, dat de onder-directeur dr. E. van Konijnenburg nog onlangs nam, heeft een diepe crisis in de lei ding aan het licht gebracht. De KLM, die pioniersarbeid verrichtte in de luchtvaart en trots wedijverde met de grootste wereldmaatschappijen, is bui ten adem geraakt door te grote krachtsinspanningen. Een zekere ma laise heeft het hele luchtvaartbedrijf aangetast, doch onze KLM is er zeer bijzonder door getroffen. Een algehele heroriëntatie op haar toekomstige plaats en taak zal nodig zijn. Hierbij zal men tot de bevinding kunnen ko men, dat bepaalde traditionele dienst verleningen. welke tot glorie van de maatschappij hebben bijgedragen, die nen te worden afgekapt, dat men zich vooral moet gaan specialiseren in lij nen op middelgrote afstand. Ook nau we samenwerking met maatschappijen van andere kleine landen zal men ern stig moeten blijven nastreven. We vra gen ons af, of het Beneluxverband hier geen richtsnoer zou kunnen betekenen. De KLM is een particulier bedrijf, maar de staat is er financieel zeer zwaar bij geïnteresseerd. Dit betekent, dat ook de belastingbetaler erbij be trokken is. In die kwaliteit heeft iedere Nederlandse burger dus eveneens gro te belangstelling voor verdere sane ringsplannen, die niet mogen uitblij- BOTTLED (Van onze verslaggever) Rond 6 januari, het feest van Driekoningen, viert de door mgr. Cardyn opgerichte internationale KAJ, die thans over niet minder dan 103 landen is vertakt, haar interna tionale dag. Op die dag start de Ne derlandse KAJ, die ook de VKAJ omvat, haar jaarlykse uurloonactie, de zevende in successie. Tydens deze actie wordt de leden gevraagd een uurloon af te staan ten behoeve van reeds in uitvoering zijnde of nog uit te voeren projecten ten bate van de minderontwikkelde gebieden door zo wel de nationale als internationale KAJ. Jaarlijks vertrekken een aantal Kajotters voor enige tijd, in de meeste gevallen voor een periode van twee jaar, naar ontwikkelings gebieden, om daar belangeloos hun krachten in te zetten voor de op bouw en verheffing van deze landen. Uit het diocees Breda werkten in die achtergebleven gebieden Joop Krol uit Dongen, als zetter op een drukkerij, Jo Maas uit Terneuzcn en Jan Raas uit 's-Heerenhoek, beiden als metselaar. Sedert de aanvang van het „Wereld wijd"-project in 1956 werden niet minder dan 80 Ne derlanders uitgezonden. Deze jon gens en meisjes stelden geheel voor niets, hun louter verantwoordelijk heidsgevoel ten opzichte van hun minderbedeelde medemens, twee jaar van hun leven ten dienste van de ontwikkeling van achtergebleven volken. De reiskosten en andere bijkomende kosten, tezamen zo'n f 5000 per persoon, worden door de KAJ betaald, die het geld hiervoor van de leden krijgt. Dit geld wordt o.m. verkregen door contracten, waarin de leden beloven het komen de jaar zo of zoveel af te staan voor de uitzending van een bepaald persoon. Naast deze contracten is er dan de jaarijlkse uurloonactie, om de tekorten, die er altyd blyven, aan te zuiveren. Op 17 juli jl. vertrok Henk van Kesteren uit Culemborg naar Bukoba (Tanganyika) om daar zijn timmermans-vakmanschap in dienst te stellen voor de bouw van een school en een ziekenhuis. In het bisdom Breda namen de Zeeuwsch- Vlaamse jongeren het op zich de reiskosten in twee jaar bijeen te brengen, terwijl de Westbrabantse jongeren de overige kosten (f 2235,-) voor hun rekening namen. De jonge ren op de Zeeuwse eilanden hebben de uitzending van Wil Vermey uit Gouda, die 12 januari naar West- Afrika vertrekt, voor hun rekening genomen. De voorzitter van de KAJ in het bisdom Breda, de heer Christ uit Oosterhout, heeft van de uurloon actie, die morgen start, grote ver wachtingen, gezien de stijgende re sultaten in de voorafgaande jaren. Bracht deze actie in 1960 f 1800,. op, in '61 was dit f 4420,- en in '62 zelfs f 5800,-. Werden het vorig jaar door de 120 afdelingen reeds 9000 zakjes aangevraagd, dit jaar werden er reeds 16500 verstuurd, waarvan Oos terhout met 4500 zakjes, Roosen daal en Halsteren met 1200 stuks en Vlissingen met 1000 uurloonbuiltjes de kroon spannen. De opbrengst van deze actie en men verwacht weer een nieuw record komt zowel ten goede aan projecten van de inter nationale als de nationale KAJ. Een extra editie van „Werkende Jeugd", voor- en toelichtingsavonden bij de diverse onderafdelingen en speciale uurloonzegels brengen de KAJ-leden het belang van deze actie onder ogen. De Zuidvietnamese regeringstroeppen hebben in hun jarenlange strijd tegen de communistische Viet Cong deze week de zwaarste verliezen geleden, sinds no vember 1961. Bij gevechten om het ge huchtje Ap Bac, 50 kilometer van de hoofdstad Saigon, zijn aan regeringszij de 65 man gevallen en 100 gewond. De gevechten begonnen woensdagmor gen en duurden tot donderdag. Naar schatting tweehonderd guerrilla's hiel den stand tegen een tienvoudige over macht en slaagden er tenslotte in te ont snappen in het oerwoud. Volgens de of ficiële cijfers werden 101 guerrillastrij ders gedood, maar Amerikaanse advi seurs, die het dorp na het gevecht be zochten. zagen slechts enkele lijken. Bij de gevechten werden vijf hef- schroefvliegtuigen met Amerikaanse be manningen neergeschoten en zes zwaar beschadigd. Drie Amerikanen verloren het leven en vier werden gewond. De Amerikaanse militaire adviseurs zijn slecht te spreken over de wijze waarop de regeringstroepen de veel kleinere groep guerrilla's hebben aange pakt. Zij verwijten de Vietnamezen ge brek aan doortastendheid en doorzet tingsvermogen. Door het gevaar van ijsafzetting op de vleugels van de vliegtuigen heeft de Koninklijke Luchtmacht nog geen ge volg kunnen geven aan haar voornemen om de vele duizenden vogels in ons land, die door de barre winter in nood zijn komen te verkeren, te hulp te komen. Met de uitvoering van het plan, dat is opgesteld op initiatief van de vliegers zelf, die grote „vogelconcentraties" had- den waargenomen en hadden gevraagd of zij niet iets konden doen om de die ren te helpen, zou gisteren een aan vang worden gemaakt. Wanneer de voedervluchten doorgaan maar de luchtmacht vreest dat dit ook vandaag nog niet zal kunnen gebeuren, zal het voer in zakken worden neer-' geworpen, die op de grond of op het ijs uit elkaar ploffen, waardoor het voer wordt verspreid. De toestellen zullen opstijgen van de vliegvelden Ypenburg en Leeuwarden. Ypenburg zorgt o.a. voor de vogels, die waargenomen wor den in de Biesbosch. de Hollandse me rengebieden en de streken ten westen van de Moerdijk,

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 3