Zeeuwsch-Vl aanderen Herinneringen aan Terneuzen van circa zestig jaar terug Politierechter Middelburg bestraft verkeersfouten WAT WAAR? Cafédeuren St.-Jansteen voortaan tijdig op slot? Grootmeesters geven kap- show te Bergen op Zoom Grevelingendam verspert de weg BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR O WEGEN WEER WAT BETER Landbouwactualiteiten 1962 Kleine uurtjes: grote moeilijkheden Doktersdiensten Dierenartsen In Zeeuwsch-Vlaanderen: Dagblad De Stem Jaarvergadering Tuinbouwbond kring Zeeland Schaatsen Kermis KORFBAL Luctor I krijgt zware middag! HOOGWATER Vandaag Morgen Fabriek van Technische Apparatuur zoekt Maandag DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 5 JANUARI 1963 2 Biervliet MUZIEKUITVOERING Op zaterdag 5 januari zal de Konin lijke Muziekvereniging „Harmonie' haar jaarlijkse uitvoering geven in de zaal van hotel „De Vriendschap". Onder leiding van dirigent F. van de Bussche zal de jeugddrumband „Willem Beukelsz" enkele marsen ten gehore brengen, terwijl de harmonie een 5-tal muzieknummers op haar programma heeft. Na de pauze zal de rederijkers kamer „Tot Nut en Genoegen" uit Schoondijke het blijspel „Daar moet je een vrouw voor zijn!" voor het voet licht brengen. Boschkapelle AVONDMIS OP ZONDAG Voortaan zal in deze parochie iedere zondag een avondmis worden opgedra gen. De kindermis op zondagmorgen komt dan te vervallen. Clinge MUZIEKSCHOOL SEMPER GAUDETE NEEMT DEEL AAN JEUGDFESTIVAL Het bestuur van de muziekschool Sem per Gaudete is uitgenodigd om deel te nemen aan het internationale muziekfes tival voor jeugd te Neerpelt te Bel gië. De muziekschool heeft reeds eerder aan dit festival deelgenomen en toen een prachtig succes geboekt. Het festival zal plaats hebben op 12 mei a.s. De deelnemende jeugdgezelschappen zullen in vijf groepen worden ingedeeld. De spelende leden van de gezelschap pen mogen niet ouder zijn dan 25 jaar. De jury zal bij de beoordeling van de prestaties van ieder ensemble rekening houden met de leeftijd en de mogelijkhe den. Natuurlijk zal de jury ook nog met verscheidene andere factoren rekening houden bij het beoordelen van de ver schillende nummers. Er dienen vijf stukken te worden inge studeerd, waarvan één nummer verplicht wordt gesteld, terwijl twee andere num mers naar keuze uitgevoerd kunnen worden. Evenals voorgaande jaren zullen weer geen prijzen in geld of natura worden gegeven, maar wel een kunstvol uitge voerd aandenken en eventueel een diplo ma. Voor de beste gezelschappen bestaat de mogelijkheid om te mogen optreden voor de Belgische radio en t.v. Hengstdijk TAFELVOETBAL Een tafelvoetbalwedstrijd bij Eug. de Kort had het volgende resultaat: le prijs J. Daphemont en L. v. Stevendaal; 2e prijs Gebr. Pauwels (allen uit Hengst dijk). L. v. Stevendaal wist de beker te winnen van J. Daphemont. OOSTBURG OORLOG TEGEN DE SNEEUW Met grijpers en bulldozers heeft de firma De Nood uit Waterlandekerkje een massaal offensief ingezet tegen de sneeuw in Oostburg. Dat gebeurt in opdracht van het gemeentebestuur en het rijk. Gisteren zijn al vele tonnen van de intussen grauw grijze sneeuwmassa's weggewerkt en naar het Grote Gat afgevoerd. Het is niet de bedoeling het daar te bewaren tot vol gend jaar; als de dooi doorzet zal die er wel raad mee weten. De bewoners en vporal de automobilisten, zijn verheugd over het sneeuwruimoffensief. Er komt nu tenminste weer ruimte om te parke ren. Sinds mensenheugenis is in onze gemeente nog niet zo fors tegen de sneeuwrommel opgetreden. (Advertentie) Korte Nieuwstraat 21 HULST - Tel. 2478 Sas van Cent OUDSTE INWONER OVERLEDEN De oudste inwoner van Sas van Gent de heer P. Martens, Grootmajoorstraat 12, is op 92-jarige leeftijd in het r.-k. zie kenhuis te Sluiskil overleden. Thans is de oudste inwoner van de ge meente de heer F. de Causmaecker, die dinsdag 9 januari a.s. de leeftijd van 92 jaar bereikt. BILJARTWEDSTRIJD De Sasse vereniging K.O.T. 'Krijt op Tijd) heeft een wedstrijd gespeeld tegen HBC uit Heikant. Van de acht partijen die gespeeld werden, won K.O.T. er zes, zodat de spelers van deze club als win naars uit de bus kwamen. De drie beste partijen gaven de vol gende caramboles: 1 Ingels van HTC te gen G. Begijn KOT 75-198, 2 van Goethem tegen A. van de Boogaard KOT 107-132, 3 J. Braem HTC tegen J. Maas KOT 57-78. (Advertentie) DE ECHTE HOGE GISTING Stoppeldijk PRIJSKAARTING In café Compiet werd een prijskaarting belegd, waaraan werd deelgenomen door 52 liefhebbers. De uitslag was als volgt: 1 J. Mangnus-A. de Maat, 2 H. de Kort- A. van der Meijden, 3 P. de Maagt-R. v.d. Branden, 4 R. Peersman-A. Schel- faut, 5 P. Verdurmen-E. Strooband, 6 H. de Maat-R. Hermans. Troostprijzen: 1 Th. Vereecken-P. van Damme, 2 B. de Schepper-P. Uitterhoeve. Schoondijke TONEELVOORSTELLING De toneelvereniging Nut en Genoegen heeft in Schoondijke het toneelspel „Daar en zeden. moet je een vrouw voor zijn" voor het voetlicht gebracht. In verband met de barre weersomstandigheden was de zaal minder bezet dan gewoonlijk. Het stuk, dat in hoofdzaak het privé-leven weer gaf van een schrijver van detective-ver- halen, werd vlot gespeeld. De vertolking maakte goed wat het stuk aan levens waarde miste. Na afloop werd aan de echtgenote van regisseur A.P. de Roo een vaas aange boden. Mej. Tanny van Haneghem, die jaren de vereniging als werkend lid en secretaresse heeft gediend en deze avond voor het laatst optrad, werd dank ge bracht. TERNEUZEN OOSTERSE DANSEN De stichting Zeeuwse Volksuniversi teit organiseert dinsdag 9 januari in sa menwerking met de Ned. Vereniging van Huisvrouwen en het r.-k. Vrouwengilde in de zaal der waterleidingmaatschap pij een voordrachtsavond, gewijd aan dansen uit het oosten, die zullen worden belicht en gedemonstreerd door Indra Kamadjojo. Hij is een telg uit een oud Indo-Europees geslacht en werd geboren te Banjoemas. Na zijn HBS-tijd op Java kwam hij naar Nederland en studeerde te Rotterdam en Leiden. Een ontmoeting met de Russische danser Igor Schwe- zoff deed hem besluiten zijn rechtenstu die af te breken en de dans tot beroep te kiezen. Hij bekwaamde zich in de klassieke ballettechniek o.a. in Parijs en Berlijn. Na de oorlog wijdde hij zich op de duur uitsluitend aan de oosterse dans. W estdorpe DRIEKONINGENVIERING Door het gemengd koor Crescendo is onlangs een uniformfonds gesticht dat door allerlei activiteiten de benodigde gelden bijeen tracht te krijgen voor het aanschaffen van uniformen. Voor dit doel zal vanavond een huis-aan-huis be zoek worden gebracht ter gelegenheid van het feest van driekoningen. Zuiddorpe NIEUWE AANWINSTEN R.K. UITLEENBIBLIOTHEEK Tot de nieuwe aanwinsten van de r.-k. uitleenbibliotheek behoren o.m. het mo menteel in het brandpunt van de be langstelling staande boek van Alden Hatch over Prins Bernhard en het prach tige werk van Alice M. Ekert-Rothholz: Waar tranen verboden zijn, dat een beeld geeft van de Japanse gebruiken Dit weekeinde wordt als volgt waar genomen: voor Terneuzen dokter Griek; voor Cadzand, Retranchement, Sluis en Zuidzande dokter de Meyer; voor Kloos- terzande dokter Terburg; voor IJzendijke en Biervliet dokter Lockef eer uit IJzen dijke; voor Axel dokter Kats. Middelburg: Dr. Gispen, tel. 4664. Vlissingen: Dr. Wartena, tel. 3933. Goes: Dr. van Feen, tel. 5003. Kruiningen, Hansweert, Krabbendijke en Rilland- Bath: Dr. G. J. Noome, tel. 01134-444. Driewegen, 's-Heerennoek; Dr. Geldof, Driewegen, tel. 01195-275. 's-Heer Arends- kerke, Wolfaartsdijk en Heinkenszand: Dr. H. P. van Maanen, Heinkenszand, tel. 01106-234. Borssele en Nieuwdorp: Dr. Kiviet, tel. 01105-203. Hoedekens- kerke en Kwadendamme: Dr. Wöstmann tel. 01195-450. Dienst Dierenartsen: Dr. Gakeer, Ove- zande, tel. 01195-283. Dr. Boneschanser, Kruiningen, tel. 01130-23i* Dit weekeinde nemen waar voor Hulst en Nieuw-Namen de heer de Nijs uit Hulst; voor Sas van Gent, Zaamslag en Axel de heer Cysouw uit Sas van Gent. In Zeeuwsch-Vlaanderen waren giste ren, evenals in vrijwel het gehele zuiden van ons land, in de morgenuurtjes links en rechts de rijbanen nog verraderlijk glad, maar later op de dag leverden de grote wegen nagenoeg geen moeilijkheden meer op, zulks in tegenstelling met de secundaire en tertiaire wegen. De vervoersmaatschappij SBM kon haar lijndiensten, met inbegrip van Brugge, normaal onderhouden, terwijl de ZVTM nog slechts verstek moest laten gaan op de lijnen Hoofdplaat en Westdorpe. Eerstgenoemde dienst wordt vandaag definitief en laatstgenoemde waarschijn lijk hervat. (Van onze verslaggever) In de commissie van onderzoek der gemeentebegroting 1963 werden ter jongste raadsvergadering te St.-Jan- steen benoemd de heren v. d. Berghe, Ferket en Dobbelaer, nadat de heer Stevens voor de eer bedankt had. Een voorstel tot beschikbaarstelling der benodigde gelden voor materiaal- aanschaf t.b.v. de in aanbouw zijnde kleuterschool leidde tot veelzijdige ge- dachtenwisselingen. De heer Stevens meende, dat men TE degelijk en dus te kostbaar materiaal koopt, dat niet temin wellicht over enkele jaartjes weer uit de tijd zal zijn en de heer v. Acker was van oordeel, dat er nog heel wat belangrijker uitgaven in het ver schiet liggen. Met name zinspeelde hij in dit verband op de verbetering van het gemeentehuis, „waarvan een hond de voordeur kan intrappen". De voor zitter, die er geruststellend op wees, dat deze dieren niet los mogen lopen, onthulde, dat restauratieplannen in voorbereiding zijn. Ook de gevraagde gelden (8600) voor verbeteringen aan de jongensschool re sulteerden in nogal felle discussies, waarbij de heren Dobbelaer en Engels het betreurden, dat klaarblijkelijk de urgentieverklaring voor een nieuwe school met gymzaal voorlopig niet te verwachten is. De voorzitter vertelde, dat er destijds plannen bestonden voor een grondige reconstructie van 90 a Onder auspiciën van de Stichting Landbouwkundig Onderzoek en het ryks. landbouwconsulentschap is een degelijk verzorgd en fraai geïllustreerd boek werkje verschenen, gewyd aan de land bouwactualiteiten 1962. Het is de zevende keer, dat een derge lijke publikatie verschijnt. De heren A. Ramondt en ir. J. A. H. Haenen schrijven in een voorwoord, dat men het nuttig geoordeeld heelt naast enkele actuele aspecten uit de bedrijfs voering ook de gehele bedrijfsorganisa tie te belichten. Voor de akkerbouwbedrijven van twin tig en vijftig ha wordt deze organisatie breedvoerig toegelicht door de heer J. Scheele, bedrijfsdeskundige. De heer J. H. Bouman. hoofd van het bedrijfsecp- nomisch onderzoek, wijdt een uitvoerig artikel aan „sprekende cijfers van het kleine bedrijf" en de bedrijfsdeskundige voor gemengde bedrijven R. C. C. de Bruijckere beschrijft het 10 ha-bedrijf in het zandgebied, alsmede enkele aspec ten der rundveehouderij. De bestrijding van de planteziekten wordt toegelicht door de specialist P. Verhage, die tevens een publikatie wijdt aan loonspuiterscursussen en de spuit- clubs- Het bewaren en koelen van melk wordt beschreven door de heer J. H. Lantin- ga, rijksveeteeltconsulent, die tevens het melklokaal belicht. De heer A. Remijn bespreekt het verwerken van pakken stro op het veld en de heer O. Hoekstra, voorlichtingsdeskundige, de groenbemes- ting in graan. Over het zaaien en ver zorgen van de suikerbiet schrijft de heer R. F. van Waterschoot, hoofd technisch onderzoek. Het boekje is verkrijgbaar bij het kan toor van de Rijkslandbouwvoorlichtings- dienst te Axel. Dagblad voor Zeeland KANTOREN voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14, telefoon 2377, Hulst voor Walcheren en Zuid-Beveland: Klokstraat 1, telefoon 6252, Goes Alg. redacteur voor Zeeland: F. DE LIGT, tel. 6252, Goes Exploitatie inspectie Zeeland L. K. M. DE JONG tel. 2377 - HULST Redacteur voor Zeeuwsch-Vlaanderen P. G. KUYPERS, telefoon 2377 Hulst privé 3327 Redacteur voor Walcheren: CH. SCHETS, telefoon 3566, Vlissingen Prijs voor losse advertenties, bestemd voor de editie voor Zeeland 0,17 per mm. 1 mm ingezonden mededelingen 2/2 mm gewone advertenties. Bij contract aanzienlijke reductie. „Kleintjes": 3 regels of minder 1,— elke regel meer 0,20. Bij plaatsing ook in de Brabantse oplage resp. 1,60 en 0,45. Bij 3 achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld. 100 mille, doch later had men hiervan afgezien om die urgentieverklaring niet in gevaar te brengen. De heer v. Acker meende, dat men thans de school heel solide moet opknappen ofhelemaal niets moet doen, wat dan wellicht die urgentieverklaring bespoedigen kan. Het draaide uit op een hoofdelijke stemming, waarbij de heren v. Acker en v. d. Berghe zich tegenstander ver klaarden (8-2). Nog heftiger werd gedebatteerd over de voorgestelde onbewoonbaarverkla ring der panden Ellestraat 1 en 3, waartegen vooral v. Acker fulmineerde vanwege de nog altoos heersende wo ningnood en het gebrek aan goedkope woningen. De heer Martinet merkte op, dat op Heikant méér onbewoonbaar verklaard dan gebouwd wordt en maan de tot voorzichtigheid. Daarentegen wees de voorzitter op de gemeentebe stuurlijke plichten inzake de volksge zondheid, waarbij hij zich gesteund hoorde door, wethouder Blommaert en de heren v. d. Berghe en Stevens, wel ke laatste de verzending van een tele gram aan de minister suggereerde. De voorzitter herinnerde hem eraan, dat de toewijzingsbevoegdheid berust bij Ged. Staten, welk college al eerder geatten deerd werd op de bedroevende situatie in St.-Jansteen. Opnieuw werd hoofde lijk gestemd, waarbij b. en w. met 7- 3 zegevierden. De tegenstanders waren v. Acker, Ferket en Martinet. Tijdens de rondvraag werd nogal langdurig gedelibereerd over het verle nen van verlengingsvergunningen aan caféhouders door de voorzitter als hoofd der politie. De heer Engels meen de, dat hierbij met twee maten geme ten wordt en de een langer verlenging kan krijgen dan de ander, hetgeen de voorzitter spontaan bevestigde! Er moet nu eenmaal rekening gehouden worden met de „kwaliteit" der café houders, de verenigingen waarvoor de verlenging wordt aangevraagd en hun individuele leden. Na overleg met de politie is de voorzitter van oordeel, dat het misschien beter was om geen en kele verlenging meer te verlenen, want kleine uurtjes leiden vaa!: tot grote moeilijkheden De heren v. d. Berghe en Dobbelaer zouden zulks toejuichen, doch de heer Stevens vreesde, dat de plaatselijke verenigingen dan naar elders zouden tijgen, hetgeen voor de middenstand een strop zou zijn. Een ondeugende op merking van de heer Engels, dat het verschil in verlengingsduur misschien z'n oorzaak zou kunnen vinden in het al dan niet tegenwoordig zijn van het hoofd der politie, wees de voorzitter scherp van de hand! In hotel Pays-Bas te Terneuzen wordt donderdag 10 januari om tien uur de jaarvergadering gehouden van de tuin houwbond NCB, kring Zeeland. In de voormiddag vermeldt de agenda o.a. mededelingen, jaarverslag, finan cieel overzicht, bestuursverkiezing en een inleiding door de heer J. de Wit, di recteur boekhoudbureau NCB, over „fis cale aspecten van de fruitteelt bij be drijfsopvolging". Na de middag wordt een inleiding ge houden door de heer J. Mulders, voor zitter fruittelersvakbond van de KNBTB, over het onderwerp „reisindrukken van de fruitteelt in Frankrijk", waarna ge- dachtenwisseling. Naar aanleiding van de mémoires aan Terneuzen van de heer Gerard Koevoets enige tijd geleden in ons blad ontvingen wij een artikel van de heer T. van Eterde, oud- Terneuzenaar en momenteel woonachtig in Nijmegen. Aan dit verhaal over zijn herinneringen aan zijn vroegere woonplaats ontlenen wij het volgende: Ruim vijftig jaar geleden hadden we in de zomer repe titie van het muziekgezelschap „De Verenigde Werklieden" bij Jasje de Futer, waar ook in de tuin vaak gespeeld werd. In de winter vond dit plaats bij Petje de Zeeuw. Op zaterdag kregen we daar les van de heer Pijnaert uit Gent, in het bespelen van onze instrumenten. Onze voorzitter was Klaasje Harte (Klaas Klompe). Een bijzonder type, dat de grote trom sloeg, was Charles Kes- beke. Deze trad ook op als humorist. Zijn liedjes over de margarine en spoorwegstaking sloegen in. Ook werd het culturele leven verhoogd door concerten, die in de zo mer plaatsvonden in de theetuin van het station merendeels verzorgd door Belgische muziekkorpsen, die meestal tegen vijf uur vanuit Hotel de Appel (Madammeke de Booy) al blazend optrokken door de straten naar de theetuin, vooraf gegaan door een politieman, de bekende Schaagje van- Leeuwen en het bestuur van het gezelschap. De bekende zilveren Kees is reeds voldoende belicht, maar eenmaal was er een vacante plaats in het korps ingenomen door een mannetje van niet groter dan 1.60 meter. Ik betwijfel nog of hij die maat bezat. Het gevolg was, dat overal waar hij zich vertoonde de jongens het toen in zwang zijnde liedje „Heb je soms mijn Kleine Ko gezien" begon nen te zingen of te fluiten. Het ventje liep steeds woedend over de straat tot hij tenslotte verdween uit Terneuzen. Ook Piet van Koeveren met Schele Sophie werden reeds belicht, doch één voorval op de kermis, waar zij een kraam oliebollen en patates-frites aan de man of vrouw trachtten te brengen, is dit: Sophie zat op een stoei tegen de achterwand aardappelen te schillen, toen een paar schavuiten haar wijde rokken hadden vastgenaaid met een paknaald aan het zeil. Toen ze opstond kon ze niet weg en er ontstond een grote hila riteit onder de omstanders, waarop beloofd werd haar te bevrijden als ze Piet een kus gaf midden in de kraam, hetgeen dan ook geschiedde. de tent was een reeks van kijkglazen (vergrotingsglazen) opgesteld, waar men kon kijken naar platen, waarop moor den, veldslagen en andere min of meer fraaie afbeeldingen in kleuren. Bij de entree stond in een grote glazen kast een wassen beeld van een schone jongedame met lang golvend zwart haar in een witte korte japon, een marte lares. Om het midden had ze een ceintuur, waaraan een ijzeren gewicht van ca. 10 kg hing. Zij stond op blote voeten aan een paal op een vloer met ijzeren pinnen. Daarbij maakte zij, door een soort mechaniek bewogen, de indruk van diep ademhalen en uitademen. Dit alles werd door de omstanders vol medelijdende blikken aan schouwd. Ook Doornroosje in de glazen kist ontbrak niet. Verder een tent waar een dikke dame zich liet zien. Na afloop van de kermis was het 's maandagsavonds in de koekkramen verkoop bij opbod van de nog resterende voorraad. Daarbij ging het soms hard toe tussen Jillissen en De Leeuw. De een wilde niet voor de ander onder doen en ze maakten elkaar uit voor alles wat lelijk was. In mijn ogen was dit alles comedie om maar volk te trek ken. Maar er werd daverend gelachen. Vooral Jillissen wist staande op een koekkist de boel te vermaken door de Rotterdamse gein. Verder was er steeds op de kermis op de markt de carroussel van Frans Janvier, waar men een abonnement, accoord genaamd, a raison van een gulden de gehele week kon draaien. Dit accoord werd dan om verlies te voorko men in de pet genaaid. Ook waren er steeds een stoom- carroussel, koekkramen van Jillekes en van De Leeuw en fietsjes van Fratantuono. Aanvankelijk moest door trap pen met de pedalen, later met een stoommachine de boel draaien. Ook de waarzegkramen of fototent ontbraken niet, evenmin de cinematographe van Wegkamp, waar op zater dagmiddag brand uitbrak, zodat de bezoekers door met zakmessen de zijdoeken wanden open te snijden een goed heenkomen zochten. Verder een panoptium met wassen beelden o.a. van Paul Kruger, Christiaan de Wet, Piet Jaubert, boerengeneraals uit de Transvaalse oorlog. In In de winter werd druk geschaatst op de „viever van Wolfert". Deze lag buiten de westelijke havendam met het „Hennenhooft". Op de veste bij de waterpoorte de dijk over, werd ook druk gereden. Daar fungeerde als baan veger Tiest Doorns. Deze toonde meer interesse voor fooi tjes dan voor het sneeuwvrij houden van de baan. Maar alla, hij had er een paar bankjes neergezet, waarop de schaatsen werden vastgebonden. De meer met aardse goederen bedeelden hadden een abonnement op de „ies- baone", waar Bram Verhoeven als controleur rondreed en Jozef en Elsje van Leeuwarden in de houten tent voor de „werme sukelademelk" zorgden. Om te eindigen wil ik nog enkele ons zo goed bekende typen memoreren, meestal toch brave en eenvoudige lie den. Vooreerst een type, dat, naar ik meen, een goede 60 jaar geleden van het toneel verdween, nl. ,,Myvavibo". Reeds vaak heb ik oud-Terneuzenaars hierover gepolst, doch niemand kon zich hem herinneren. Hij was een vies en infantiel ventje, droeg een bombazijnen broek en een dito buis, een soort vest en een oud model hoog zijden petje. Alles glom van vettigheid. Als de jongens „Myvavi- bo" riepen, begon hij te stampvoeten en schuimbekkend greep hij het petje van de kop, en stond te sissen van woede. Een zielige stakker. Verder Jan Pot, bij wie thuis alles geteerd zou zijn. Bij zijn huwelijk met Kaatje de Paepe, was er zoveel be langstelling voor het stadhuis, dat de dienstdoende ambte naren hem met zijn bruid wijselijk hebben afgevoerd. Van daar zijn Jan en Kaatje langs de Zeedijk over de oesterput naar de Catspolderse diek getrokken. En tot slot het be ruchte trio van vader Hennekam, beter bekend onder de naam Massa - boma - Su - Tot zover de mémoires" van de heer Van Eterde uit Nijmegen. In het mikrokorfbaltoernooi van de Zeeuwse Korfbalbond, dat zaterdagmid dag in de Goese veilinghal wordt voort gezet, kan Luctor 1 uit Terneuzen, doordat het alle wedstrijden op één middag speelt, de eerste titel behalen. De Terneuzense ploeg ontmoet in klasse lb alle tegenstanders t.w. Zuid westers 1, Togo 2 en Tjoba 2, Tjoba 2 bleek vorige week een zeer sterke opstelling te hebben en het valt te be twijfelen of Luctor 1 alle drie de wed strijden zal weten te winnen. Ook Togo 2 zal een lastige tegenstander blijken te zijn en Zuidwesters 1 probeert de slechte beurt van vorige week goed te maken. (Van onze verslaggever) Op zondag 13 januari wordt in de Hol landse Tuin in Bergen op Zoom een kap demonstratie georganiseerd. Grootmees ters op het gebied van de haute coiffure zullen laten zien welke moderne kapsels vandaag aan de dag door de kappers kunnen worden gemaakt. Aan deze show werken twaalf vakmensen mee. Ze zyn allen lid van de A.S.C.A., een vereniging die zich toelegt op de technische en arits tieke verbetering van het kappersvak. De initiatiefnemers van deze show zjjn de leden van de Bergen op Zoomse afde ling van de r.-k. Technische Artistieke Sectie van de r.-k. Kapperspatroonsbond. Voor Bergen op Zoom is deze show een novum. Met grote nadruk wijst het bestuur van de organisatie er op dat eveneens het niet-vakkundige publiek, dus bijvoor beeld de huisvrouw tegen entree toegang tot deze show heeft. Er is een interessant programma opge steld. Kapsels op allerlei gebied, zoals salon-coiffures, dagkapsels, avondkap sels en haute-fantaisie zulen worden ge demonstreerd. Duidelijk zal blijken dat de goede vakman in staat is om ook voor de gewone vrouw een goed en charmant kapsel te ontwerpen, dat houdbaar is en voor alle doeleinden draagbaar. De Grevelingendam, die voor driekwart is aangelegd, is er de oorzaak van dat thans op de Gouwe en het Zijpe veel meer drijfijs voorkomt dan vroeger. Vroege*, voor de aanleg van de dam, trok het meeste ys, dat van het Volkerak kwam, via de Grevelingen en het Brouwersha- vensegat naar de Noordzee. Maar nu wordt datzelfde drijfijs de weg versperd door de dam. Dit heeft tot gevolg dat al het ijs via het smalle Zijpe naar de Oosterschelde moet afvloeien en dit betekent tevens, dat de veerpont van de diensi Zijpe-An- na-Jacobapolder, de hoofdverbinding met Schouwen-Duiveland, veel meer last on- (Van onze correspondent) Op de gisteren onder presidentie van mr. C. E. Coester gehouden zittingen van de rechtbank te Middelburg werden enige verkeersdelicten behandeld w.o. de zaak van J. V. die op de Nw. Vlissingse Weg brommend door een hoofdagent werd aangehouden wegens het ryden onder invloed. „Verdachte reed zeker 500 meter slingerend en praatte onzeker". By ver stek werd hy dan ook veroordeeld con form de eis: f 75,of 15 dagen brommen in Middelburg en ontzegging van rybe- voegdheid voor 2 maanden. Evenzo verging het verdachte Z., die als recidivist bekend stond. Evenwel werd hij tevens veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken, proeftijd 2 jaar en ondertoezicht stelling van Zeeuws Bureau Drankbestrij ding in Middelburg. Verder waren er rake klappen uitge deeld door de landbouwers H. K. G. en N. W. M. R. beiden uit Aardenburg, toen zij verschil van mening kregen op de weegbrug over het juiste gewicht van een voer witlof. „Ik mag me toch wel verdedigen", zei verdachte G., waarop de Officier mr. Rosingh vroeg of hij die klap niet gegeven had toen alles al ach ter de rug was. Het was dus meer mis handeling. De officier eiste voor G. f 30 en voor R. f 40 of 8 dagen. De politie rechter vonniste conform, zodat het een paar dure klappen zijn geweest. Als beginnend etherpiraat stond te recht R. D. M. v. d. M. B. uit Vlissin gen die „om te experimenteren met hoogfrequente modulaties" een klein zendertje had gebouwden daarmee had uitgezonden. De officier meende dat het hier niet ging om etherpiraten zoals wij die in andere delen des lands kennen, maar hij achtte dit toch ern stig genoeg om gevaar op te leveren voor scheep- en luchtvaart. Hij eiste geen gevangenisstraf, zoals voor derge lijke delicten gebruikelijk, maar meen de dat een geldboete van f 100 wel genoeg was, om verdachte van der gelijk geëxperimenteer te genezen. Dat vond de president ook, want hij von niste conform, met inbeslagname van de zender (plm. f25.-) behalve de microfoon, want die maakt geen deel uit van een zender. Wegens rijden met een auto die niet van hen was, stonden terecht de jeugdigen F. P. K. uit Amsterdam en A. v. S. uit Middelburg. K. had ook geen rijbewijs, maar omdat hij nog een blanco strafre gister had was de eis f 50 of 10 dagen met een voorwaardelijke straf van 2 we ken met een proeftijd van 2 jaar. Betref-, fende v. S. was de zaak niet zo helder, daar die ontkende geweten te hebben dat K. geen rijbewijs had, noch dat hij niet met de vrachtwagen van zijn baas mocht rijden. De president meende K. daarom nog eens als getuige te moeten horen, zodat de zaak werd aangehouden. De Vlissinger M. G. was, al dan niet per ongeluk, op zijn brommer de stad ingegaan, terwijl hij nog een straf had lopen, waarbij hij geen motorrijtuig mocht besturen. Verdachte voerde enthousiast aan dat hij dit niet wist, omdat hij pas veel later bericht van deze ontzegging had gekregen. „U had dit moeten weten" was het commentaar van de Officier, „te meer, daar dit de 2e keer is". De eis was 1 week gevangenisstraf en 2 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid. Aldus luidde ook het vonnis. W. A. was op weg naar een familielid, dat op sterven lag een weg ingefietst, die voor alle verkeer was gestremd. Toen hij werd aangehouden en de wachtmeester hem vroeg zijn, nogal ingewikkelde naam even te spellen, weigerde A. Hij zou het zelf wel opschrijven of anders niets. Dan maar naar het bureau besliste de verba lisant. Maar daarvoor had A. weer geen tijd. In ieder geval stond A. nu voor het hekje wegens mishandeling. De eis was 2 weken onvoorwaardelijk, 1 maand voor waardelijk, proeftijd 2 jaar. A. vroeg de president dit te willen wijzigen in een boete, want anders zou zijn gezin heel erg in narigheid komen. Dit kon, en de uitspraak was i 75 of 15 dagen. dervindt van de ijsgang dan vroeger. Ook de lage waterstand speelt deze veerdienst parten waardoor de verbinding nogal eens uitvalt. Schade en gebrek De lage waterstand veroorzaakt ook andere last. Zo voer de sleepboot „Jaco ba" van kapitein J. van Lent in de Oost- kophaven die aan het einde van de Gre velingendam is aangelegd en waar veel materieel voor de deltawerken ligt, over een anker, waardoor juist onder de ma chinekamer een grote scheur ontstond. Deze scheur is provisorisch gedicht en door aanhoudend pompen wordt de sleep boot boven water gehouden. Ze heeft thans ligplaats gekozen in de werkhaven te Bruinisse. Reparatie is wegens het ijs niet mogelijk. Een ligplaats in de werkhaven hebben ook een aantal schepen gekozen die even eens in de Oostkophaven lagen en enige dagen geheel van de buitenwereld ge- isoleerd zijn geweest. Vanaf Duiveland via de Grevelingendam was wegens sneeuw en ijs de Oostkophaven niet te bereiken en vanaf Flakkee was dit door de ijs gang ook niet mogelijk. De schippers kregen zodoende aan alles gebrek. De sleepboot „Etna" van kapitein Fok- kens, die op weg was om enige kranen uit de Oostkophaven te verslepen, kreeg gistermorgen averij en moest naar Brui nisse terugkeren. Zaterdag zullen nieuwe pogingen worden gedaan om de kranen te verslepen. Ook te land Ook te land is de toestand op Schouwen Duiveland verre van ideaal. De busdienst functioneert onregelmatig en de postdienst is geheel ontwricht. Een grote bulldozer van de firma Hijmans uit Rosmalen, die was aangenomen om de wegen op Schou wen-Duiveland sneeuwvrij te maken, gleed door de gladheid van de weg van het wegdek van de Rampaartsedijk en kwam onder aan de dijk terecht. De chauf feur kreeg geen letsel. (Advertentie) Natuurlijk komen ook de heren aan hun trek. Er zullen op deze show ook ver schillende heren-modellen worden ge demonstreerd. Tussen de bedrijven door verzorgt het modehuis Rita een show van bruidstoiletten en cocktailjaponnen. De heer Van Wemmei uit Antwerpen zal voor deskundige toelichting zorgen. De bezoekers van de show zullen aan het eind van de demonstraties voor een aangename verrassing worden geplaatst. Een oude dame, althans oud en slordig gekleed, zal ten tonele verschijnen en onder de handen van een vakman wor den omgetoverd tot een lieftallige ver schijning. Hetzelfde zal gebeuren met een clochard-type. Tenslotte worden deze twee mensen als het ideale bruidspaar aan het publiek gepresenteerd. Er wer ken aan deze show ongeveer twintig da mesmodellen mee en tien tot twaalf he renmodellen. Onder de vakmensen, die nu eens zullen tonen waartoe een goede kapper in staat is zijn verschillende die een nationale of internationale kampioenstitel bezitten. Voor de herenkappers is er bijvoorbeeld de heer A. Varenbergh, nationaal en in ternationaal laureaat en bezitter van de wereldkampioensbeker 1956-1958. Als sluitstuk van de demonstratie is er voor hen die er interesse in hebben een gala-diner „Grand gala-diner des Coif fures". Hoe belangrijk deze show in nationaal verband wordt gezien blijkt wel uit het feit dat de voorzitter van het hoofdbe stuur met de vice-voorzitter aanwezig zal zijn om de gasten uit België te ver welkomen. In wezen is alles een eerste aanloop om te komen tot een uitwisseling op internationaal gebied. Na dit bezoek aan Bergen op Zoom van Belgische vak mensen zal een selectie van Nederlandse kappers en kapsters een bezoek brengen aan Antwerpen. De organisatie wil be vorderen dat een dergelijke uitwisseling ook zal gaan plaatsvinden met Frankrijk, Duitsland en Engeland en omgekeerd. Voor deze show zijn door het organisa tiecomité in Bergen op Zoom door heel Nederland circulaires verstuurd. Het is dus duidelijk dat de verwachtingen hoog gespannen zijn of hun initiatief zal wor den beloond in de vorm van een over grote belangstelling van collega's. Morgen, zondag 6 januari, gelden voor de provincie Zeeland de volgende hoog waterstanden: Hansweert 11.52 en 0.00 uur; Terneuzen 11.22 en 23.56 uur; Vlis singen 10.52 en 23.26 uur; Wemeldinge 12.14 en 0.00 uur. Maandag 7 januari: Hansweert 0.26 en 13.01 uur; Terneuzen 12.30 en 0.00 uur; Vlissingen 11.59 en 0.00 uur; Wemeldin ge 0.52 en 13.26 uur. GOES Grand 19 en 21 uur De overval MIDDELBURG City 20 uur So lacht und küsst man in Tirol, a.l. Electro 19 en 21.15 uur De held van Troje, 14 j. VLISSINGEN Alhambra 19 en 21 uur Wereld der zotheid, 18 j. Luxor 19 en 21 uur Zorro, de gemas kerde wreker, 14 j. HEINKENSZAND A. Vermeulen 14 uur Schieting Soranus BIERVLIET De Vriendschap 19 uur Muziek uitvoering IJZENDIJKE Hofzicht 20 uur De drie musketiers, 14 j HULST Bioscoopgebouw 20 uur Maciste en de tirannen DE KLINGE Cinema van Dijck 19.30 uur De wraak der barbaren AXEL Het Centrum 18.30 en 21 uur Blue Hawaii, a.l. SAS VAN GENT Olympia 20 uur Misdaad achter het voetlicht TERNEUZEN Luxor 20 uur De piraten van de bloed rivier, 14 j. Concertgebouw 20 uur De wraak der Apachen, 14 j. OOSTBURG Ledel 19 en 21 uur Meisjes langs de weg, 18 j. OVEZANDE Wed. Verbeek 14 uur Schieting Spes Nostra ZUIDZANDE P. de Witte 19.30 uur Uitvoering Rederijkers ANTWERPEN KVO 20 uur De toverfluit GOES Grand 15, 19 en 21 uur De overval MIDDELBURG City 14.30 uur So lacht und küsst man in Tirol, a.l. Electro 15.30 en 19.30 uur De held van Troje, 14 j. IN DE NAASTE OMGEVING VAN BREDA EEN om enkele van haar apparaten ca. 400 500 m2. te assembleren. Gewenst oppervlak Brieven onder no. 55330-oo van dit blad. VLISSINGEN Luxor 15 en 20 uur Zorro, de gemas kerde wreker, 14 j. Alhambra 15, 19 en 21 uur Wereld der zotheid, 18 j. IJZENDIJKE Hofzicht 17 en 20 uur De drie mus ketiers, 14 j. GRAAUW F. Willekens 18 uur Prijskaarting HENGSTDIJK P. v. Dijk 15 uur Wildschieting ZANDBERG P. Leeraert 14.30 uur Schieting HULST Bioscoopgebouw 15 uur De drie Stoo ges en Hercules, a.l., 17.15 uur Maciste en de tirannen, 14 j., 20 uur Het laatste salvo, 14 j. P. de Nijs 15 uur Schieting MOERBEKE-KOEWACHT A. de Bock 10 uur Seriekaarting SLUISKIL M. Scheele 15 uur Drie kleurenschieting DE KLINGE Cinema v. Dijck 15 en 19.30 uur De wraak der barbaren AXEL Het Centrum 15,45 uur Blue Hawaii, a.l. 20 uur Vijf gebrandmerkte vrouwen, 18 jaar SAS VAN GENT Olympia 14.30 uur Vlammen over Kansas. 17 en 20 uur Ramona TERNEUZEN Luxor 14 uur De wraak der Apachen, 14 j„ 16.30 en 20 uur De piraten der bloedrivier, 14 j. Concertgebouw 20 uur De wraak der Apachen. 14 j. OOSTBURG Ledel 14 uur Maciste, overwinnaar, 14 j. 16.30 en 20 uur Meisjes langs de weg, 18 jaar KOEWACHT A. de Nys 15 uur Schieting A. de Kind 10-16 uur Duivententoonst. KEMZEKE-PAAL Ad. de Bakker 15 uur Grote schieting GENT KNS Een driewieler voor tante Mildred ANTWERPEN KVO 14.30 uur Bohème; 20 uur Tsaar en timmerman GOES Grand 20 uur De overval MIDDELBURG City 20 uur So lacht und küsst man in Tirol, a.l. Electro 19.30 uur De held van Troje, 14 jaar VLISSINGEN Alhambra 20 uur Wereld der zotheid, 18 jaar HULST Zaal van Oosterom 19 uur Boerenbal Bioscoopgebouw 20 uur De drie Stoo- es en Hercules J. de Nijs 15 uur Schieting AXEL Het Centrum 20 uur Vijf gebrand merkte vrouwen, 18 j. TERNEUZEN Luxor 20 uur Porgy en Bess, 14 j.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 2