steno-typiste ARTSENBEZOEKER r~ MEISJES LEERLING-VERPLEEGSTERS EEN ADMINISTRATIEVE KRACHT MAGAZIJNMEESTER OPERATOR AVIOLANDA GALVANITAS N.V. OOK IN DE STATIONSDIENST BIEDT NS EEN PRETTIGE BAAN EEN BOUWKUNDIG OPZICHTER-TEKENAAR groepschef een vertegenwoordiger 12 12 BYRON JACKSON N.V. Etten (N.B.) a. productiefrezer b. schaver c. radiaalboorder d. hulp in de harderij e. hulp in de expeditie N.V. BYRON JACKSON Etten (N.B.) een tekenaar een adm. kracht Ivo van Haren's Schoenfabrieken N.V. N.V. Industrieéle Maatschappij „Geertruidenberg" KRAANMACHINISTEN N.V. Machinefabriek Schuurink geroutineerde (stenoj-typistes een vaste knecht PROPHARMA N.V. - HAARLEM Maatschappij voor vliegtuigbouw N.V. BEDRIJF WOENSDRECHT NEDGULF TANKERS N.V. hoofdwerktuigkundigen 3e werktuigkundigen 4e werktuigkundigen ass. werktuigkundigen 3e en 4e stuurlieden Vinke Co KACHELMAKERIJ EMAILLEERDERIJ ELEKTRICITEITS en 0NDERH0UDSAFD. STAMPERIJ N.V. DRANKENINDUSTRIE RAAK DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 5 JANUARI 1963 SINCE 1872 Division of Borg-Warner Corp., Chicago Amerikaanse fabriek van gereedschappen voor olie boringen en van centrifugaal pompen, vraagt voor haar Machinefabriek: met enige kennis van electrisch lassen. Jongemannen tot 24 jaar, welke nog geen ervaring hebben doch een vak willen leren, kunnen opgeleid worden voor bovengenoemde functies. Persoonlijke sollicitaties dinsdag- en vrijdagavond tus sen 8 en 9 uur aan defabriek, Parallelweg 6, (Etten N.B.). Schriftelijke sollicitaties te richten aan: Byron Jackson N.V., Postbus 25, Etten (N.B.). SINCE 1872 Chicago Division of Borg-Warner Corp., Amerikaanse fabriek van gereedschappen voor olie boringen en van centrifugaal pompen, vraagt: a. voor tekenkamer voor het uitwerken van constructies voor mechanical seals. Na een inwerktijd van een half jaar zal hij dit werk zelfstandig moeten verrichten. Min. opleiding U.T.S. of gelijk waardig. Min. leeftijd 23 jaar. b. voor productiebureau met enkele jaren kantoorervaring. U.L.O.- opleiding wordt op prijs gesteld. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: Byron Jackson N.V., Postbus 25, Etten (N.B.). vraagt voor haar bouwbureau LEEFTIJD 25—30 JAAR Bij gebleken geschiktheid vaste positie. Sollicitaties aan het hoofdkantoor te Waalwijk, HOOGEINDE 35. In het PROVINCIAAL ZIEKENHUIS nabij Santpoort (Gem. Bloemendaal) kunnen worden geplaatst enige ter opleiding voor het Staatsdiploma B. Bruto-salaris per maand (ongeacht de leeftijd) Eerste-jaars f 167.- boven het genot van kost, Tweede-jaars f 183.- I inwoning, geneeskundige be- Derde-jaars f 216.- handeling, bewassing etc. Ook 17-jarigen kunnen in aanmerking komen. Een gemiddelde werkweek van 45 uur is ingevoerd. MULO, Voortgezet onderwijs, IVIO-diploma dan wel Huishoudschool strekken tot aanbeveling. Eenmaal per 14 dagen vergoeding van reiskosten voor bezoek aan ouderlijke woning. RUIME EERSTE AANSCHAF VAN UNIFORMKLEDING VRIJ Bij eventuele oproep vergoeding van reiskosten, ook voor één van beide ouders, die de minderjarige sollicitante wenst te vergezellen. Schriftelijke sollicitaties onder letters LV te richten aan de Eerste Geneesheer-Directeur. Bij de GRIFFIE van de arrondissementsrechtbank te Breda, Paleis van Justitie, Kloosterlaan 46, be staat gelegenheid tot plaatsing van:, leeftijd 21 tot 30 j'aar, mulo- en typediploma vereist Salaris max. f 431,30 per maand, exclusief huur- compensatie; uitloop tot f 490,43 niet uitgesloten. Gegadigden gelieven zich persoonlijk te melden ter voormelde griffie op maandag 7 januari 1963, des voormiddags van 9.3012.30 uur. KONINKLIJKE IJZERGIETERIJEN EN EMAILLEERFABRIEKEN „DE ETNA" N.V. TE BREDA Over enige tijd komt in ons handelsartikelen-maga zijn de functie vrij van: Gezocht wordt naar iemand, die reeds enige erva ring heeft op dit gebied. Die leiding kan geven en voldoende vooropleiding heeft genoten om deze taak te kunnen vervullen. Administratief en magazijnpersoneel staan tot zijn beschikking. De te benoemen functionaris zal eerst enige tijd meelopen naast de huidige magazijnmeester en daar na de algemene leiding op zich moeten nemen. Leeftijd tot 40 jaar. Eigenhandig, niet met ballpoint geschreven brieven te richten aan de Raad van Beheer van bovenge noemde N.V., Tramsingel 17, Breda. vraagt voor één harer produktie-afdelingen EEN ACCURAAT PERSOON met verantwoordelijkheidsgevoel voor de functie van voor gehuwde kandidaten of voor reflectanten die binnenkort in het huwelijk treden moderne eengezinswoning beschikbaar. Met de hand geschreven sollicitaties met opgave van leeftijd, vorige betrekkingen en referenties, te richten aan de N.V. Industrieéle Maatschappij „GEERTRUIDENBERG", Statendam 4, Geertruiden- berg. AUTOGEEN LASSERS ELEKTRISCH LASSERS 0 SAMENSTELLERS 0 e.a. funkties HOUTBEWERKERS HOUTBEWERKERS in diverse functies PRODUKTIE BANKWERKERS HOOG LOON, GOED EN VAST WERK. U kunt zich melden op de afdeling Personeelsza ken, dagelijks aan de fabriek van 8-12 en 13-18 uur of wanneer U onderstaande strook afknipt en aan ons toezendt, komen wij gaarne bij U thuis om een en ander te bespreken. Zenden aan GALVANITAS N.V., OOSTERHOUT (N.Br.) NAAM STRAAT PLAATS FUNKTIE Ik zou gaarne bezoek ontvangen voor nadere inlichtingen. Veerhaven Kats 01109255. Men vraagt: voor torendraaikranen, 300 tons traversen, 875 tons traversen. AANKOMEND TEKENAAR. EERSTE KLAS MONTEUR voor werkplaats. Nadere inlichtingen 's avonds 01100—7940. VRAAGT: Beslist Ulo-diploma, alsmede enkele jaren kantoor ervaring vereist. Leeftijd omstreeks 19 jaar. Sollicitaties te richten aan bovengenoemde N.V., SPEELHUISLAAN 170, BREDA. Voor tijdelijke werkzaamhe den kunnen wij nog steeds plaatsen Ned. en moderne talen en VROUWELIJK KANTOORPERSONEEL zowel facturistes, telefonis tes enz. enz. Elke week ont vangt u een afrekening. Uitzendbureau FEMINA Lange Schijfstraat 61a Tilburg - Telef. 04250—30531 Gevraagd per half maart a.s. in N.H. op gemechaniseerd akkerbouwbedrijf bekend zijnde met alle ma chines en werkzaamheden, kennis van aardappelselec tie strekt tot aanbeveling - Prima woning met gas. elek triciteit, waterleiding aan wezig. Adres: TH. P. KNOOK Westerweg P 1 Purmereiid tel. 02990-3482 Voor onze Wetenschappelijke Voorlich tingsdienst zoeken wij voor het zuiden van het land een Middelbare schoolopleiding is vereist, ter wijl kennis van de farmaceutische en medi sche terminologie, resp. beroepservaring aanbeveling verdienen. Wij bieden een goed gesalarieerde werk kring. Auto is beschikbaar. Opname in het pensioenfonds na 1 jaar mogelijk. Schriftelijke, uitvoerige sollicitatie recente pasfoto aan: Stephensonstraat 38 Postbus 60 Afd. Personeelszaken. met Overzicht van de afdeling kabelboomproduktie. In verband met de verdere uitbreiding van onze afdeling kabelboomproduktie kunnen wij nog enige van 16 jaar of ouder plaatsen voor het verrichten van lichte montagewerkzaamheden in kleine series. (Geen lopende band- of massawerk). Wij bieden u o.a. aje Een opleiding tot monteuse, die 2 h 3 weken duurt (gedu rende deze opleiding wordt reeds een goed loon verdiend). Prettig en schoon werk in een lichte en luchtige afdeling, die 's winters goed is verwarmd. Vijfdaagse werkweek van 45 uur. Gratis flatteuze werkkleding. jjc Vergoeding van reiskosten, (het verkeer langs de routes Goes - Woensdrecht, Breda - Roosendaal - Bergen op Zoom - Woensdrecht en St.-Philips- land - Steenbergen - Woensdrecht vindt rechtstreeks met eigen autobussen plaats. Persoonlijke aanmelding bij het bedrijf te Woensdrecht op alle werkdagen behalve zaterdag tussen 8 en 16 uur. Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kunt u zich ook dagelijks wenden tot de Gewestelijke Arbeidsbureaus en des avonds tussen 19 en 20 uur bij de heer C. J. de Wit, Antwerpsestraatweg 18 te Hoogerheide, Tel. 0 1646-551 en/of de heer Q. C. A. J. Gommers, Moerstraatsebaan 255 te Bergen op Zoom, TeL 0 1640-6264. Op uw verzoek zenden wij u desgewenst een uitgebreide folder. Fabriek van Stalen en Houten meubelen Wilhelminakanaal Zuid 104 - OOSTERHOUT N.B. vraagt voor spoedige indiensttreding VAKBEKWAAM STEMPSTELLER voor Metaal- war enfabriek. GEREEDSCHAPSSLIJPER en MACHINESTEL LER voor houtwarenfabriek. FIJN TTnn/4«nn.. TIMMERLIEDEN 0 MACHINALE U verdient een goed loon bij NS Levendig, afwisselend werk; interessant ook door regelmatig contact met het publiek. Wie bij de stationsdienst goed werk levert, is ver zekerd van een vaste positie en hij verdient er een goed loon. STATIONSASSISTENTEN hebben: een vaste betrekking met pensioen voordelige reismogelijkheden In bin- op 24-jarige leeftijd een loon, met nen- en buitenland, ook voor het vaste toelage mee, van drca f425.- gezin bruto per maand, buiten de flinke toe- uitstekende sociale voorzieningen slagen voor diensturen 's avonds, bij gebleken geschiktheid later kans 's nachts, gedurende het weekeinde op plaatsing als conducteur en op feestdagen tegemoetkoming in pensionkosten Bij het wegonderhoud liggen eveneens aantrekkelijke mogelijkheden. Hebt U volledig Lager Onderwijs genoten, en bent U tussen 18 en 40 jaar, zend dan deze bon Ingevuld aan: |f aaai N.V. N*d«rl«ndsch* Spoorwegen, Dienst van Personeelzaken, 2e afdeling. Utrecht. (s.v.p. duidelijk InwNen NAAM: LEEFTIJD: mat blokletters en frankeren els brief.) ADRfiS: WOONPLAATS: inlichtingen over stationsdienst te solliciteren naar wegonderhoud Op de enveloppe in de linkerbovenhoek vermelden no. S/5/1 15 Doorhalen wat niet wordt verlangd. heeft op haar nieuwe supertankers plaatsingsmogelijkheid voor: In het bezit van diploma O met ervaring op turbine-tankschepen. in het bezit van diploma A met turbine-ervaring. in het bezit van diploma A of VD. Moet in staat zijn zelfstandig wacht te doen. in het bezit van getuigschrift AM of BM, eventueel hiervoor opgeleid zijnde. in het bezit van diploma S HL. Zeer gunstige voorwaarden en verlofregeling, prettige accommodatie. PARKLAAN 28 ROTTERDAM Sollicitaties aan de managers TELEFOON 13 65 80 TOESTEL 87 r~ KONINKLIJKE IJZERGIETERIJEN EN EMAILLEERFABRIEKEN „DE ETNA" N.V. te BREDA Op woensdag 9 januari a.s. overdag 10 0017.00 en 's avonds van 19.0020.00 uur bestaat de gelegenheid voor het aan melden van nieuw personeel in onze ontspanningszaal, in gang naast de pastorie. Bramers Boorders Hulparbeiders (in 3 ploegen) Bankwerkers (in 2 ploegen) Electro-monteurs (in 2 ploegen) Stampers (in 2 ploegen) Voor jongeren bestaat de gelegenheid tot goede scholing en opleidingscursussen. N.V. NEDERLANDSCHE KLEEDING INDUSTRIE v/h PEEK CLOPPENBURG N.V. ROTTERDAM Voor ons bedrijf in ZEVENBERGEN, dat gespecialiseerd is op herenkleding zoeken wij een mannelijke of vrouwelijke In deze functie wordt leiding gegeven aan een groep van circa 15 vrouwelijke personeelsleden. Vereist wordt een gedegen vakkennis en ervaring met de moderne productiemethoden. De meest gewenste leeftijd ligt tussen 25 en 35 jaar. Geboden wordt een goed salaris, deelname aan de winstdeling en opname in het premie-vrije pensioenfonds. Woning per augustus a.s. beschikbaar. Sollicitatiebrieven in eigen handschrift, met vermelding van leeftijd, vakopleiding en vakervaring, kunnen worden gericht aan de Directie van de Nederlandsche Kleeding Industrie Berkelselaan 97, Rotterdam. SNEL GROEIENDE LIMONADEFABRIEK vraagt voor de uitbreiding van haar vertegenwoordigerscorps MET PIONIERSGEEST voor de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Taak: Bezoeken van nieuwe en bestaande relaties in d« levensmiddelengroothandel en horecabedrijven. Vereisten: Mulo-diploma of 3-j. H.B.S. rijbewijs B-E verkoopervaring. Geboden wordt: een aantrekkelijk salaris een auto een ruime onkostenvergoeding. Sollicitaties aan JOH ANN SIEGERSTRAAT 6 AMSTERDAM

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 14