tot 40 jaar TYPE 900 GARAGE VERVAET J HULS 1 - BOERENBAL maandag januari mZAAL VAN OOSTEROM Orkest: The Sky Rockets a™**, BAC N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindelijk! Een echte auto voor minder dan vijf duizend gulden! Gemeente Terneuzen Café-Restaurant „De Kraag" Vakkundige en onzichtbare reparatie Fa. C. P. v. d. Bilt en Zonen Gemeente Ovezande SIMCA QIIUinA ARIANE v.a. f 7745.- ARONDE v.a. f 5995.- mensen volledige in voortx DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 5 JANUARI 1963 HMKnMMMmmilPPMIill BEKENDMAKING TE HUUR: FERKET EN REIJNS Dealer voor Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland GARAGE PAUL KRUGER Paul Krueerstraat 209 Tel. 01184-2008 \LISSINGEN Sub-dealer voor Zuid-Beveland E. A. SPELIER - GARAGE DE KOEPOORT Wijngaardstraat 62 Telefoon 01100-5302 GOES dealers overal in Nederland jl overal in Europa PROVINCIALEWEG BIERVLIET Telefoon: 01152-400 8 PHILIPS VRAAGT MANNEN Inlichtingen TERNEUZEN: AXEL: OOSTBURG: BIERVLIET: HULST: ter opleiding voor de in aanbouw zijnde fabriek te TERNEUZEN. Goede lonen en goede sociale voorzieningen. op onze zittingsavonden te: maandag 7 januari a.s. in Lunchroom H. M. v. Assche, v/h Koene, Noordstraat 5, 's avonds van 7.30 uur tot 9.00 uur. maandag 7 januari a.s. in Café de la Paix, R. Dieleman, Noordstraat 1, 's avonds van 7.30 uur tot 9.00 uur. maandag 7 januari a.s. in Café „l'Ambassadeur", Een hoornplantsoen 2, 's avonds van 7.30 uur tot 8.15 uur. maandag 7 januari a.s. in Café „de Vriendschap", Hoog straat 3, 's avonds van 8.30 uur tot 9.00 uur. donderdag 10 januari a.s. in Café-Restaurant de Bruyn, Achter de Kerk, K. Nieuwstraat 13, 's avonds van 7.30 tot 9.00 uur. Fabriek Roosendaal, Afd. Personeelzaken, Zwaanhoefstraat 2 Inenting tegen hondsdolheid De burgemeester der gemeente Terneuzen maakt bekend, dat voor deze gemeente op de hierna ver melde data gelegenheid wordt gegeven tot het en ten van honden en katten tegen hondsdolheid TERNEUZEN: 12 en 16 januari a.s. van 14.0016.00 uur; 17 januari a.s. van 18.3022.00 uur; SLUISKIL: 18 januari a.s van 14.0016.00 uur. De entingen te Terneuzen zullen plaatsvinden in de gemeentegarage, nieuwe remise, Industrieweg 3. De enting te Sluiskil vindt plaats in de oude brand weerkazerne, Kanaalweg 29. (ingang vergader ruimte). De kosten van de enting bedragen voor een hond f 2.— en voor een kat 1. Zij, die de huis-aan-huis verspreide oproepkaart nog niet hebben geretourneerd, krijgen hiertoe de ge legenheid tot uiterlijk dinsdag 8 januari a.s. Na deze datum kunnen geen aanvragen meer in behandeling worden genomen en zullen de entingen particulier moeten geschieden Ook zij, wier hond of kat reeds werden ingeënt worden verzocht de oproepkaart te retourneren, zulks i.v.m. de verlenging van de in het entings- bewijs gestelde termijn. Verzocht wordt volledige medewerking aan deze entingscampagne te verlenen aangezien deze slechts met aller medewerking kan slagen Verder zij de aandacht erop gevestigd, dat het op grond van de Hondsdolheidsbeschikkingen II en III binnen zeer afzienbare tijd verboden is in de ge meente een hond buitenshuis zelfs in een tuin te laten lopen, tenzij door een geldig rijksinentings- bewijs, met daarbij behorende penning kan worden aangetoond, dai het dier tenminste 30 dagen tevo ren tegen hondsdolheid is ingeënt Terneuzen. 4 januari 1963 De burgemeester voornoemd, H. RIJPSTRA te Terneuzen. Het pand is gunstig gelegen nabij de Otheensche Kreek en heeft een vol ledige vergunning. Inlichtingen kunnen worden verkregen bij de fa. P. L. de Kerf te St. Jansteen. Moderne machines, prima vakmanschap, doorlo pende service, geven u de verzekering dat u voor MARMERWERKEN GRANITOWERKEb AANRECHTEN BOUWWERKEN GRAFMONUMENTEN de grootste keuze heeft bij Steensedijk 100 HULST Tel. 01140-2906 am AUTOSCHADE T Ook uw VERZEKERINGSSCHADE wordt door ons behandeld Antwerpsestraatweg 34-36, Prins Bernhardlaan 89-90 BERGEN OP ZOOM - Tel 4171 Het hoofd van het gemeentebestuur van Ovezande maakt bekend, dat een ontwerp van een herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen (bestem mingsplan gedeelte Bloemenstraat) met bijbehorende bebouwingsvoorschriften ter secretarie dezer ge meente voor eenieder ter inzage ligt van 5 januari t.m. 1 februari 1963. En dat belanghebbenden vóór 2 februari a.s. hun bezwaren tegen dit ontwerp kunnen indienen bij de gemeenteraad. OVEZANDE, 5 januari 1963 Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, N. W. M. MOOIJMAN (Jobse en Sturm) DEALER VOOR OOST ZEEUWS VLAANDEREN: GARAGE J. L. v.d. VOORDE Steensedijk 108 HULST - Tel. 01140-2878 s\mca/ooo fl. 4995 Dezelfde motor als de luxe Simca 1000 van f 5495.- (50 pk, 5 x ge lagerde krukas), mechanisch ge lijk (4 versnellingen, volledig ge synchroniseerd), dezelfde presta ties (128 km/u), dezelfde zuinigheid (benzine 1 op 14, 2£ 1. olie om de 10.000 km., doorsmeren 20.000 km.) - alleen een beetje eenvoudi ger in de kleren, om 't maar eens huiselijk te zeggen. De Simca 1000 is de snelste, meest uitgekiende wagen van zijn klasse, met vele accessoires, alle luxe - inclusief! Zijn „broer" heeft minder chroom, de koplamplij sten zijn gelakt, de raamlijsten zijn minder fraai, de ruitesproeier is vervallen, het in terieur is een tikkeltje soberder maar als u dat niet zo belang rijk vindt, welnu, dan koopt u voor uw f 4995.- prestaties en karakter die geen enkele auto, waar ook ter wereld, u voor deze prijs te bieden heeft. Begin 1963 met een snelle start - maak meteen een afspraak met de Simca dealer I jongste telg van de dynamische Simca familie raswagen De grote Simca die in Nederland zo'n groot succes is vanwege zijn „neder- landse" karakter: stoere degelijkheid zonder „flauwe kul". Het is niet de allersnelste auto, of de allerzuinigste, maar het is wel de enige royale 6-persoons wagen die 135 km/u rijdt en toch maar 1 op 11 verbruikt. De wagen waarmee Simca in 10 jaar tijds van assemblagebedrijf tot 2e automobielfabriek van Frankrijk groeide. Ruim 2.200.000 „Arondes" zyn er al gemaakt en nog steeds doet deze sportieve wagen even kwiek en modern aan als bij zyn geboorte. simca 11 TAC DLIJKENS tal U* en tentoonstel langstelling voo nisme levendige^ voor de leiding maandelijks tij Vlaanderen" (Pd selaere) aanleid! laatste nummer jaargang aan de: te wijden. Het is, steller Gaby Gysl toriaal opmerkt, poging om enig de aandacht te b| r\ LLEREERST beh; medts enkele bi den op de Vlaams* literatuur. Hij situee sen 1904 en 1930 met| 1915 en 1925. Zij wa wereld van de kortz| en de verburgerlijkt) dualisme verziekte de eerste bezielers weest. Daarnaast is sterke invloed uitgc| zichten is de eerste expressionisme, nan tie daad, zijn activii De tweede karakte togen messianisme, w stoi en Dostojefski weest zijn. Toen Di DE beide grote ee: Johann Sebastia ten in Leipzig en voor de westelij meer toegankelijl in de ware zin staan ze ook niet mïn of meer ar den. Zodoende is| Duitsland reeds met de oprichtin vangrijk archief onderzoekingsins leen studie zal i werk en leven va se componist. QNGEVEER tien jaj m.en in dg Neder- siteitsstad Göttingen dende werkzaamhede een centrum voor het Bach-onderzoek gesti voorbereidend werk ment van dit muziek instituut ontstaan, taak heeft deze „He grootste Duitse kerkr rok de nieuwe uitgt dige werken van Bao tig delen klaar. De 1 heeft deze uitgave m< die zeer nauwkeuri volgens de gravures gaven en die ook m gel. en pianowerker bevat. De volgende het komende jaar Hierbij zijn ook uit| mentale werken. J\E VOORZITTER val stituut toegevoegde Otto Benecke, heeft de nieuwe directeur derzoekingsinstituut is de ver over Duits! kende musicoloog pr Dadelsen, tot nu to muziekwetenschappe siteit in Hamburg, d bezighoudt met he Bach's leven en wei. jaren geleden een ze geschrift heeft uitge{ heeft „Chronologie Johann Sebastian B; zal ook in de volledi opgenomen. Bovendi Engelse en Franse omdat het bij zonde» van groot belang zijr stige Bach-onderzoelf Dr. Benecke is even» de Max Planck-Ges< van deze vereniging rmg, alsmede van ringen van de afzoi ten maakte het mo stituut in het leve hoopt ondanks alle treden met de arcij omdat zich daar zee] tituren en eerste die in de verzamelde ook werkelijk volled ontbreken. Maar da steeds in twee delen intensieve samenwer! mogelijk zijn. Meer jaar na zijn doou 4 motieven, die de uit| melde werken in de

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 12