„Klopstok55 slaat nog zelden in oude kloploods te Leiden kerk in de wereld Russen terug naar Siberië HORECAVA-1963 IN HET TEKEN VAN TOERISME Weer Chinezen aan de grens van India Verhoogde activiteit bij Borneo Armen zijn de rijkdom van Zuid-Amerika Stofzuigers verjoegen verordening J. Damen (Zeven bergschehoek) bij Nederl. Onderwijs Televisie Internationals zeer vast Loods vrij? s V.'j: jl» fcrief; f cent per feaclafc&sluit M» 9 Van lieverlee PIONIEREN IN TERRA INCOGNITA Nieuwe frankeerzegel van vier cent Walvis moet zwaar beschermd worden Bierwijnkaas koffie! en. Eerste Kamer: kernenergie nog niet nodig Liturgische kalender Van der VERFF 4 HUBRECHT IM MIERLO M Z00i\ 11 BEURS VAN AMSTERDAM DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 5 JANUARI 1963 De negende januari 1896 was een gedenkwaardige dag voor Leiden. Op die dag werd namelijk een „klopgeest" geboren, die nog steeds in de oude veste spookt Hoe kwam dat? Op 9 januari 1896 besloot de Leidse gemeenteraad om op de Stadshulpwerf een „kloploods" in te richten. In die loods hing men een „klopstok" op aan touwen, die op verschillende hoogten konden en zoals wij zullen zien nog steeds kunnen worden afgesteld. Aan klanten was er beslist geen gebrek, want de gemeenteraad had tevens bepaald, dat de huisvrouwen over dag hun kleden en matten niet meer op straat mochten kloppen. Daar om trokken de Leidse huisvrouwen, velen vergezeld door Leidse huis vaders, naar de nieuwe „kloploods" om er te kloppen en gezellig te babbelen. Duur was het niet om in die loods te kloppen. Het tarief was namelijk vastgesteld op een halve cent per vier kante meter. Herhaaldelijk kwam het voor, dat de propere en dus kloplustige huismoeders keu maakten om te mo gen kloppen. Dan had de beheerder van de kloploods het druk. Vaardig han teerde hy zijn maatstok van twee meter (een unicum in ons land) om de grootte der kleden en matten te bepalen. Met genoegen incasseerde hij vele halve cen ten klopgeld voor de gemeentelijke schatkist. De kloploods bracht zijn geld op, zeiden de Leidenaren. Onlangs vonden de redacteuren van een Leidse krant het vloerkleed in een der redactiekamers een beetje stoffig. Kloppen was dus geboden, maar waar? Op straat? Dat mocht niet. Een hunner, goed thuis in de bewogen geschiedenis van zijn stad, herinnerde zich iets om trent het bestaan van een kloploods en de regeling van januari 1896. Bij navraag bleek de desbetreffende verordening nog steeds van kracht te zijn. Toen was het besluit snel genomen. Men formeerde een strikt legale klopploeg en toog met het stoffige vloerkleed kloploods- waarts om een klopstunt uit te halen. De komst der journalisten met het tapijt vermocht de chef van de Stads hulpwerf, de heer H. Hettema, echter niet van zijn stuk te brengen. Hij had in zijn leven wel voor hetere vuren gestaan. „Is de kloploods op het ogenblik vrij?", vroeg hij zonder blikken of blozen aan een zijner assistenten. De assistent trok een bedenkelijk gezicht. In de loods ble ken namelijk enige voorwerpen, onder welke een gemeentelijke lastwagen, te zijn ondergebracht. „Roep dan Piet en Gerrit maar," be sliste de heer Hettema. De werfknecht Rosier en de bijrijder Van Dam kwamen assistentie verlenen. Geholpen door de klopploeg ruimden zij de kloploods helemaal open ge bouwd met het oog op het stof van de kleden leeg. De klopstok bleek zó hoog te hangen, dat de langste der klop- journalisten (van top tot teen meet hij meer dan een meter negentig) stok en vloerkleed niet kon .koppelen'. Dies moesten de touwen met katrollen, waar aan de klopstok bevestigd was, omlaag worden gebracht. De heer Gerrit Rosier volbracht dit karweitje op onnavolgbare wijze. Wèl bleek de klopstok een beetje scheef te hangen, maar dit was geen overwegend bezwaar. Het redactionele vloerkleed werd over de stok gehangen. Gelukkig lagen er in de loods een paar latten. Het kloppen kon beginnen. Rosier en Van Dam hielpen een handje (zonder tariefsverhoging) en na danig klop te hebben gehad was het vloerkleed inder daad vrijwel stofvrij. „Komen er vaak mensen met klop- kleden?", vroeg een der journalisten. Een gezellig praatje hoort immers van oudsher bij het klopwerk. De heer Ro sier was echter gesloten en antwoordde nodeloos voorzichtig, dat tweemaal per jaar dichter bij de werkelijkheid lag dan tweemaal per maand. Hoog is de klop- frequentie in de Leidse kloploods dus niet meer. Wie meent, dat de klopstunt na het kloppen volbracht was, vergist zich deerlijk. Een tweede gang met het zware tapijt wachtte de journalistieke stun- ters. Die tocht bracht hen over het terrein van de loods naar het kantoortje. Daar meldden zij zich weer bij de heer Hettema, tot wiens taak het behoort, de geklopte kleden op te meten en ver volgens voor het verschuldigde bedrag een kwitantie te schrijven. Wel begon de heer Hettema enige .nattigheid' te voelen, maar hij speelde de stunt voor treffelijk mee. Hij rondde de afmetingen van het kleed, naar beneden, af op twee vierkante meter. Toen vernamen de jour- De kwitantie van de gemeente, waarmee de journalisten het bewijs in handen hadden voor hun even tueel achterdochtige vrouwen dat zij hun ene cent inderdaad over de kloystok-balk hadden gesmeten. 1 D v ;oï-.ar)(le ...te Le ider.i ie soaba van roor: h-'it /rabruilr. van oe kloploods s.zn tie Jtfidshulpwerf voor het klonen van ileXejd totaal gi iiOtden, ƒ- - *n- 1 E s? k A $25'l'E Vl. Dank zij touw en katrol kon de klopstok op de juiste hoogte wor den aangebracht. nalisten dat zij de gemeente Leiden een honderdste gulden, zegge en schrij ven f 0,01 schuldig waren. Dit bedrag betaalden zij grif. De heer Hettema gaf hun de kwitantie voor die ene cent. Hoe de directie van het Leidse dagblad deze kapitale som in de boeken zal verant woorden maakt nog een punt van ern stige overweging uit. De heer Hettema was zo vriendelijk om de klopstunters of stuntkloppers een overzicht te geven van de klop-inkomsten der afgelopen jaren Vroeger was de klopstok een toverstok, die veel halve centen in de stadsgeldkoffers overhe velde. Nu is er nog maar heel weinig animo voor de daverend goedkope Leidse klop-faciliteiten. De stofzuiger nam het werk van de klopstok over. In 1950 bedroeg de klopgeldopbrengst f3.44, in 1952 f 3.65. Sedertdien werd de opbrengst van lieverlede lager. Een paar maanden geleden liet een Leidse firma nog voor negen centen .verkloppen'. En op 29 november 1962 verbrasten de journalistieke stuntklop pers voor één hele cent in de stedelijke kloploods. Duur is een klopjool in de Sleutelstad beslist niet. De Stadshulpwerf is uiterst nuttig voor de opslag van straat- en riolerings materiaal. De kloploods dient evenzeer als opslagplaats. De heer Hettema heeft, al enige malen bij het college van b. en w. aangedrongen op opheffing van de klopverordening van januari 1896, maar de klopgeest waart nog steeds op de Stadshulpwerf rond. (Van onze correspondent) De heer Joh. A. Damen te Zeven- bergschehoek is benoemd tot program macoördinator by de Stichting Neder landse Onderwijs Televisie te Den Haag. Het bestuur van de stichting, die enkele maanden geleden is opgericht door het gehele georganiseerde Nederlandse on derwijs, wordt gevormd door afgevaar digden van de drie stichtingen, open baar, protestants-christelijk en katholiek voor onderwijsfilm. In het kader van de vervanging van de frankeerzegels van het zg. cyfertype zal binnenkort een nieuwe zegel van 4 cent worden uitgegeven, vervaardigd naar een ontwerp vaai de kunstenaar A. v. d. Vossen te Overveen. Dit zegel, waarop de koeltorens van de Staatsmijnen in Limburg zijn afge beeld, zal worden gedrukt in de kleur blauw met lichte blauw-grijze onder- tint. Voordat met de verkoop van deze nieuwe zegel zal worden begonnen, zal de nog op de postinrichtingen aanwezige voorraad van het cijfertype worden uit verkocht. Aan verzoeken van het publiek om verstrekking van de nieuwe zegel zal echter worden voldaan. De internationale walvisvaartcommissie zal in april van dit jaar het verzoek ont vangen de jaarlijkse vangst van blauwe walvissen en buitruggen in de zuidelijke IJszee „drastisch" te beperken. De zee- bioloog professor Johan Ruud, rector aan de universiteit van Oslo, heeft verklaard dat een commissie van walvisvaartdes kundigen, die vorige maand bijeen is geweest, nagenoeg overeenstemming heeft bereikt over het doen van een der gelijke aanbeveling. Professor Ruud was de Noorse afgevaardigde naar de ver gaderingen van de commissie, waarop de situatie van de walvistand in de wereld in ogenschouw werd genomen. De situatie van de blauwe walvissen en buitruggen in de zuidelijke IJszee is „tamelijk ernstig", zo deelde professor Ruud mee. De toestand voor de vinvis sen is echter beter. J. DAMEN (Foto Henning - Breda) De werkzaamheden die de heer Da men zal gaan verrichten, bestaan voor namelijk in het uitwerken en sa menstellen van de door een program maraad opgedra gen uitzendingen, waarbij het accent zal vallen op de onderwijskundige begeleiding bij die samenstelling. De heer Damen is thans als leraar Nederlandse taal en letterkunde verbonden aan het Onze-Lieve-Vrou- welyceum te Bre da en aan de r.-k. h.b.s. Titus- Brandsmacollege te Dordrecht, wel ke scholen hij bin nenkort voor zijn nieuwe werkkring in Den Haag zal gaan verlaten. De datum van indiensttreding is nog niet definitief vastgesteld, doch zal waarschijnlijk 1 februari a.s. zijn. Op onze vraag hoe de heer Damen de schooltelevisie ziet, antwoordt hij: „Ik zie mijn toekomstige werkkring als een verlengstuk van mijn huidige functie. In dit licht verandert er niets, er wordt slechts gewijzigd. Als het waar is dat televisie een machtige invloed heeft, zoals alom wordt beweerd, en ik twijfel er niet aan dat het zo is, dan is de verantwoordelijkheid van de leiding en van de medewerkers des te groter, maar ook wordt dit de kans tot slagen, en die kans is groter dan die van de eigenlijk nooit geheel van de grond ge komen schoolradio. Ik zie het medium van de beeldradio dan ook als aanvul lend. verdiepend en wegens het pene trante karakter ervan vooral ook als in tensiverend. Als onderwijs behalve overdracht van intellectuele kennis ook nog vorming en opvoeding beoogt, kan het bewust leren luisteren en het bewust leren kijken, bij dragen tot het begrip dat t.v. nog iets anders en iets meer kan zijn dan louter amusement. Voorlopig is de Nederland se schooltelevisie nog terra incognita. We gaan pionieren en kunnen van het buitenland alleen leren hoe het allemaal niet moet". IN HET KANAAL, in de buurt van het eiland Wight, raakte gisteren de Belgi sche treiler „Don Bosco" in brand. Brit se marineschepen wisten het vuur te blussen. De vijf opvarenden van de trei ler bleven ongedeerd. (Van onze correspondent) De Horecava 1963, die maandag in de nieuwe R.A.I. in Amsterdam wordt ge opend, zal in het teken van het toerisme staan. Dat is zeker zinvol. Buitenlandse vreemdelingen gaven in de Horecasector in 1962 een bedrag uit van ongeveer 300 miljoen gulden Daarnaast wordt nog eens een over eenkomstig bedrag uitgegeven aan transport, vermaak, reissouvenirs e.d. Uit cijfers van de Nederlandse Bank en het centraal bureau voor de statistiek De 32 „evangelische christenen" die donderdag hun toevlucht zochten op de Amerikaanse ambassade in Moskou, zyn teruggestuurd naar hun woonplaats in Siberië. T\/rDL.nderdagi.av??d ZÜ Per trein uit Moskou vertrokken voor een reis van ruim drieduizend kilometer naar Tsjer- nogorsk, de Siberische stad die zij ver lieten, omdat zij zich vervolgd voelden vanwege hun godsdienstige overtuiging. ^^fideling, dat de Siberiërs weer uit Moskou vertrokken waren, was het enige wat over hen vernomen werd, sinds zij donderdag met een bus uit de Amerikaanse ambassade waren af- Een woordvoerder van de ami,,., j deelde mee, dat vertegenwoordigen van het Russische ministerie van buitenland, se zaken hadden verzekerd, dat er goed voor de Sibeners zou worden gezorèd Deze mensen riepen donderdag zelf toen zij in de bus stapten, dat zij zouden worden neergeschoten, in de gevangenis gestopt Of van hun kinderen gescheiden zouden worden. De Russische staatscommissie voor godsdienstzaken zou tot de conclusie ge komen zijn dat het hier geen godsdien stige kwestie betrof, en dat men de zaak verder zou laten rusten. Deze telefoto uit Moskou toont de poli tiebewaking van de Amerikaanse am bassade in de Russische hoofdstad. Ach ter de poort smeekt een groep Russen om asiel, omdat zij geen godsdienstvry- heid kennen. De Amerikaanse ambassade te Moskou heeft bekendgemaakt dat zij navraag zal doen naar het lot van de „evangeli sche christenen", die zich weer naar Si berië hebben begeven. Het Russische ministerie van Buiten landse Zaken heeft de ambassade geen mededelingen gedaan over de plaats waar de groep zich momenteel bevindt. blijkt dat de financiële doorwerking van het buitenlandse vreemdelingenverkeer op de Nederlandse economie dicht bij een bedrag van twee miljard gulden in 1960 heeft gelegen. De landelijke overheid richt bij haar toeristisch subsidiebeleid vooral de aan dacht op de Verenigde Staten en Engeland. Maar de inkomsten van toe risten uit die landen zijn voor de Horecabedrijven klein in verhouding tot wat de continentale toeristen inbrengen. De belangen in Europa zijn dan ook veel groter dan algemeen wordt gedacht. Voorlichting Welke binding het Horecabedrijf heeft met het toerisme zal op de Horecava tot uitdrukking worden ge bracht door het „Toeristisch Voorlich tingscentrum". Aantrekkelijk op het toeristische centrum is ook de kleine, met zorg samengestelde tentoonstelling betreffen de de regionale locale en provinciale specialiteiten, waarvan er in Nederland volgens een onderzoek van de A.N.V.V. tientallen blijken te bestaan. Hebt u wel eens gehoord van Friese kalverpoten, Ruiner heideplaggen, Em mer turfjes, Blokzijler moppen of Amersfoortse keesjes In de glazen zaal hebben twee evene menten inmiddels een vaste plaats ge kregen de finale van de nationale biertapwedstrijden en de vreedzame strijd om de zilveren koksmuts. Voorts is er een wedstrijd over de combinatie van wijn en kaas. De deelnemers moeten zeggen, welke kaas zij het passendst vinden bij dranken als Port, Bordeaux Bourgogne en Rose. Het vierde evenement is geheel gewijd aan één van de belangrijkste Horeca- artikelen het kopje koffie, dat niet al leen het visitekaartje voor verreweg de meeste bedrijven is, maar ook een Horeca-artikel dat in de ontwikkeling van het toerisme belangrijk is. Enkele sprekers zullen over dit artikel het woord voeren. Natuurlijk zal een goed kopje koffie worden geschonken. De Indische premier Nehroe heeft be vestigd, dat een sterke 'Chinese troepen macht nabij de grens van India is sa mengetrokken. Hij voegde hieraan toe niet te kunnen zeggen wat de 'Chinezen in de zin hebben. Nehroe zei dit bij de beantwoording van vragen, die hem tijdens een besloten zitting van het dagelijks bestuur van de (regerings) congrespartij werden gesteld. Hoewel de premier van Ceylon, me vrouw Bandaranaike, en de Indonesi sche minister van Buitenlandse Zaken, Soebandrio, vrijdag opnieuw hebben ge probeerd de weg vrij te maken voor Chinees-Indiase onderhandelingen over het grensgeschil, hebben zij Peking er blijkbaar niet toe kunnen bewegen een soepeler houding aan te nemen. Volgens een te Tokio beluisterde Chi nese radio-uitzending wil China het ge schil op vreedzame wijze oplossen op de voorwaarden die het zelf heeft ge steld. Premier Nehroe heeft verklaard, dat Engeland en de Verenigde Staten hun militaire hulp niet afhankelijk hebben gesteld van een overeenkomst met Pa kistan. Beide landen hebben, zoals be kend, ruzie over Kasjmir, een gebied waarop zij aanspraak maken. De Indonesische marine heeft vrijdag het bevel gekregen haar waakzaamheid langs 's lands grensgebieden te ver scherpen. De Indonesische schout-bij-nacht R. E. Martadinata nam deze maatregel in ver band met de „toenemende spanningen" over gevechten op Borneo. Een Indonesische politieke groep, „het nationale comité voor solidariteit met de revolutie van het volk van Noord-Kali- mantan" (Noord-Borneo), heeft de Brit se regering gevraagd de opstandelingen leider sjeik Inche Azahari te erkennen als minister-president van Broenei. Dit meldt het Indonesische persbureau „An- tara". Een delegatie van 10 personen, onder leiding van luitenant-kolonel Ali Murto- no, heeft hiertoe een verklaring over handigd aan de Britse ambassadeur in Indonesië, sir Leslie Frye, aldus „Anta- ra". Er wordt in de verklaring aan toege voegd, dat het comité verplicht zou zijn de door de revolutionairen gevraagde hulp te verlenen, als het verzoek door de Britse regering zou worden afgewe zen. Ook zou het comité dan niet ver antwoordelijk zijn voor de woede van het Indonesische volk. Volgens „Antara" zal de Indonesische regering binnenkort de Indonesische pa rachutisten op Nieuw-Guinea vervangen door gewone troepen van de landmacht. Generaal Jani zei, bij zijn terugkeer uit Nieuw-Guinea, dat de parachutisten, die dienst doen onder de Verenigde Na- lies, in goede conditie verkeren. De ge neraal wilde niet zeggen hoeveel troe pen worden vervangen. Hij verwachtte geen moeilijkheden bij de overdracht van het gebied aan Indonesië. Echter, zo zei generaal Jani, „dat wil niet zeggen dat wij onze waakzaamheid tegen even tualiteiten zullen verslappen". Een enkele keer verschijnen er beeld- statistiekjes in de dagbladen die op overzichtelijke wyze mededelen hoe het gesteld is met de wereldgodsdiensten. De katholieke kerk komt er dan altijd net jes af want onder het symbooltje „Rooms-katholiek" ziet men vyf figuur tjes staan, die ieder voor zich honderd miljoen gelovigen voorstellen. Wat de statistiek er niet bij vertelt is, dat een derde van het miljoenenleger katholieken uit Zuidamerikanen bestaat. En er zyn genoeg westerse kerkgeleerden, die vol houden dat men een Zuidamerikaan eigenlijk niet „katholiek" mag noemen, omdat zijn katholiciteit alleen maar be staat uit het feit dat hy gedoopt is door een priester. Nog niet zo lang geleden betwijfelde men in Rome zelfs nog of het wel waar was dat 90 pet. van de bevolking der Zuidamerikaanse landen uit katholiek gedoopten bestond. Het was immers ook bijna onvoorstelbaar, dat een westerse godsdienst als een lawine over een zo primitief volk als dat van Zuid-Amerika spoelde Zuid-Amerika wordt in onze dagen pas écht ontdekt. Zelfs de interna tionale handel, die toch beslist niet ach terlijk is, heeft pas een tiental jaren ge leden in de gaten gekregen dat de mil joenenbevolking van Zuid-Amerika grote commerciële mogelijkheden in zich bergt. Sinds kort zijn de Zuidamerikaanse voer. talen, Spaans en Portugees, zelfs tot resp. tweede en derde handelstaal van de wereld geproclameerd In volle clraf Vele leden van de Eerste Kamer heb ben de indruk, dat o.m, gelet op de ver rassend grote vondsten van aardgas in binnen- en buitenland, in de toekomst binnen een overzienbare periode geen reële behoefte aan kernenergiecentrales is te verwachten. Dit wordt gezegd in het voorlopig verslag van de Eerste Kamer over het ontwerp-kernenergie- wet. Vele andere leden menen dat er in Nederland op het stuk van projecten, betrekking hebbend op kernenergie centrales een achterstand bestaat. En Moskou, altijd zeer bij de pinken als het er om gaat een stilstaand water tje te ontdekken waarin communistische woekerplanten kunnen gedijen, heeft eveneens jaren voorbij laten gaan, voor het zijn kiemplantjes naar Zuid-Amerika exporteerde. Met de ontwikkelingshulp van de Ver. Naties en de V.S. voor Zuid- Amerika is het al net eender. Iedereen schijnt in volle draf te zijn om de boot niet te missen. Hoe denkt de Zuidamerikaan daar nu zelf over Het gedraaf naar de valreep ontgaat hem evenmin als ons. Afgaande op een brochure, geschreven door pater Mateo van den Hombergh, die land en volk van Zuid-Amerika als weinig ande ren kent, slaat menige Zuidamerikaan het gedoe met enige scepsis gade. MATEO VAN DEN HOMBERGH tweesprong de van de wereldkerk vertegenwoordi gen, een oproep tot de jeugd van Neder land om zich persoonlijk in te zetten, zo als de jongens en meisjes van Kenne dy's vredeskorps dat doen. Er zijn mo gelijkheden voor hen, die de stoutste ver beelding overtreffen. Mogelijkheden aan „het front", maar ook aan het thuis front. Jongere en oudere mensen die er meer van willen weten kunnen zich wen den tot pater Mateo van den Hombergh, priester van het H. Hart, Casilla 45, Chépica, Chili (S.A.). Zijn brochure „Christus in nood" is verkrijgbaar bij de heer J. Beurskens te Velden (L.), gi ro 10.56.507. Het bedrag dat men voor de brochure wil betalen wordt vrijgelaten. Verstandig? Hij is veelal arm, maar hij is daarom niet gek en hij weet bliksems goed of de nieuwe Columbussen verschijnen als helpers, als vrienden; of als exploitanten van wat dan ook. Van handelshuizen, van politieke ideologieën of van een wes terse superkerk, die het weieens even zal komen vertellen. Men spreekt over ver standige ontwikkelingshulp, zoals men praat over verstandig ouderschap en verstandig verkeersdeelnemer zijn. Maar het begrip „ontwikkelingshulp uit liefde" is nog wat vreemd, al is het zo oud als de Kerk van Christus. Liefde exploi teert niet en doceert nauwelijks. Zij is er gewoon, zoals de zon en de sterren. Mateo van den Hombergh hamert dat er door middel van zijn vlammende brochu re in en hij gaat dan voorbeelden aan halen van leden van Kennedy's vredes korps, die zichzelf zonder veel preten ties en zonder forse beloningen inzetten om mèt de Zuidamerikanen te werken. Niet eens zozeer vóór hen, al volgt het één uit het ander. Lekenapostolaat Hij wijst erop dat Zuid-Amerika zijn grote probleem zelf reeds aanpakt. Het lijdt onder een priestertekort, maar zegt hij „als Zuid-Amerika niet ten onder is gegaan aan een tekort aan priesters, dan zal het in de toekomst zich wel wachten, ten onder te gaan aan een teveel aan priesters. Natuurlijk, het te kort moet worden aangevuld, doch de Kerk is daar rijp genoeg om voor haar problemen op godsdienstig terrein tot een oplossing te komen, door bij gebrek aan priesters, leken in te schakelen." Pater Mateo trekt een vergelijking tus sen Zuid-Amerika en Kongo. In Kongo bezat de Kerk één der modernste mis siegebieden ter wereld, maar hoe wreed was de desillusie toen de dragers van het missiewerk zich onbeschermd wis ten! „Wij hebben ons kapot gemissio neerd", zei één van hen. God heeft mis schien minder kerken, scholen en hospi talen nodig dan wij weieens denken. Tegen een vonk van de genade van heilig priesterschap, zoals het in Zuid-Amerika waar het reeds door eeuwen gelouterd is, bestaat, moet elke model-missie het afleggen. Brood nodig ZONDAG 6 januari. Verschijning des Heren of Driekoningen. Wit. Mis: Ecce. Credo. Prefatie en Communican- tes van Driekoningen. MAANDAG 7. Mis van Driekoningen. Wit. Gloria. Prefatie van Driekoningen. DINSDAG 8. Mis van Driekoningen. Wit. Gloria. Prefatie van Driekoningen. WOENSDAG 9. Mis van Driekoningen. Wit. Gloria. Prefatie van Driekoningen. DONDERDAG 10. Mis van Driekoningen. Wit. Gloria. Prefatie van Driekoningen. VRIJDAG 11. Mis van Driekoningen. Wit. Gloria. Tweede gebed H. Hyginus. (Deze paus en martelaar stierf in het jaar 142). Prefatie van Driekoningen. ZATERDAG 12. Mis van de H. Maagd Maria op zaterdag: Vultum. Wit. Glo ria. Prefatie van de H. Maagd Maria. (Advertentie) Opgmcbt 18 99 Baursbirlcht no 320 Is varschsnsn MOTORENFABRIEK THOMASSEN Niettemin staat Zuid-Amerika voor een tweesprong. De miljoenenvolkeren daar ginds leven onder een maatschappelijk regime dat fundamenteel zondig is en dat met democratie even weinig te ma ken heeft als met communisme. Goed communisme zou beter zijn dan het stel sel van feodalisme, verkapte slavernij en uitbuiting waarin nu nog regeringen en vakbonden, fabrikanten en volksmen ners elkaar de bal toespelen. Goed com munisme zou de armen brood geven en aangezien zij voorlopig niet meer ver langen dan dat, en aangezien zij voorts hun enorme aantal als prijs te bieden hebben, maakt het communisme schooi in Zuid-Amerika. De toekomst van Zuid-Amerika zal grotendeels worden bepaald door de richting waarin zijn miljoenen armen worden gevoerd. De armen, die in feite de rijkdom van Zuid-Amerika uitmaken, omdat zij schuldeloos zyn en het meeste op Christus gelyken. Welke kant uit? Zij kunnen twee kanten uit. Zij kun nen achter de rode vaan opmarcheren naar de politieke 'erkenning van hun el lende. maar zij kunnen ook gehoorzamen aan het reveil dat er uitgaat van de Kerk, een Kerk die als eeuwen gele den in Rome, waar zij de slavernij de doodsteek toediende hen tot in de so ciale revolutie wil vóórgaan. Een Kerk die wil strijden voor rechtvaardigheid. Niet door van de kansel dood en verdoe menis af te roepen over de zondaren, maar door daadwerkelijk de liefde té betonen. Maar in alle gevallen begint het bij brood. En „brood" moet niet al leen in de gewone betekenis van het woord worden opgevat. Feitelijk valt er alles onder wat ,,brood"-nodig is. In de eerste plaats: de persoonlijke inzet van degenen die het offer aandurven. Pater Mateo van den Hombergh richt dan ook namens de volkeren die een der- (Advertentie) De Bank voor Brabant BELEGGINGSADVIEZEN Het Damrak heeft gisteren verrast met een vaste tot zeer vaste stemming bij de opening voor de internationale waarden. De stimulans ging hoofdzakelijk uit van Wall Street, waar de markt donderdag aan het slot flinke koerswinsten te zien gaf bij grote omzetten. De laatste dag van deze zeer korte beursweek bracht de prijs voor Philips op 142,30, tegen eer gisteren als slotprijs 138,90. Het bericht, dat het Bundesgerichtshof in Karlsruhe een voor het AKU-concern gunstige beslissing inzake de Spaltungs- zaak heeft genomen, is, aldus de beurs, mede van invloed op de koersvorming voor de rayon-aandelen. De hoek van de AKU-aandelen trok aldus de grootste belangstelling. De markt in New York werd gestimu leerd door het gerucht, dat de belasting verlaging, waarvoor de regering-Kennedy grote belangstelling heeft, een bedrag van circa acht miljard dollar zal ver gen. Een dergelijk bedrag zal ontegen zeggelijk het bedrijfsleven in Amerika ten goede komen en de werkloosheid doen afnemen. Ook de overige Europese beur zen gaven gisteren hogere koersen te zien. De Nederlandse hoofdfondsen waren op de New Yorkse beurs zeer in trek, waardoor de koersen aanzienlijk stegen. Ook de scheepvaarthoek en die van de leidende cultures gaven koersverbe- teringen te zien. De beleggingsmarkt werd wat onder druk gezet door de aan kondiging van een nieuwe 4'?2 procent leping „Bank voor Nederlandsche Ge meenten" groot 100 min a pari, waarop kan worden ingeschreven op 16 januari. De vorige lening voor genoemde instel ling was eveneens groot 100 min. Aan gezien deze lening nog betaald moet wor den. vindt de beurs het niet elegant, dat thans reeds een nieuwe lening Bank voor Nederlandsche Gemeenten wordt aange kondigd. De lening zal er, aldus de beurs, wel ingaan. 3-1 4-1 Ned. '59 4\\ 100 99% Ned. '61 41/4 100 991? Ned. '47 3% 91% 9114 Ned. grootboek 1946 91% AKU 403 gb 413% Hoogovens 556% 572 Philips 139.10 142.30 Unilever 138 141,10 Kon. Olie 156.05 158.35 HAL 114 118% Scheepvaartunie 127 i/a 129 Li Amst. Bank 392*2 394% Ned. Handelmij. 378 378 Lucas Bols 899 900 Drie Hoefijzers 390 395 Mach. Breda 167 168% Zeeuwse confectie 285 Bijenkorf 905 912% Simons emb.f. en houth. 126 Van Gelders papier 247 249 Heineken 455 458 Hero Conserven 304 305 Holl. Beton Mij. 384 Kon. Zout 733 740 Nijver dal - Ten Cate 226 227 De Schelde 215 220 Scholten Foxhol 805 810 Thomassen en Drijver 700 704 Van Vlissingen Katoen 279 281 Vredestein 345 Zwanenberg Organon 895 910 NABEURSKOERSEN Telefonisch avondverkeer AKU 414—418 1/2 gl: Kon. Olie 159.50 -160.00: Philips 143.50—145.00 gl; Uni lever 141.50143.00; Hoogovens 568 575 gl.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 11