Pfaff verlaagt de prijzen van de ZIGZAG- naai- machines1442 l TE KOOP: TEBNEUZEN administratieve krachten (vrl.) I 1 m ou Russi Rest. v. Oosterom metaaldraaier ENKELE NAAISTERS 6 GEZELLIGE PRIJSVRAGEN U doet tcth ook mee een TRACTORCHAUFFEUR kolenverkoper- bezorger JONGE ENTHOUSIASTE BANKWERKERS EN ELEKTRICIENS de FAAM N.V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN enkele A. een assistent(e) B. een assistent CHEMISCH H.T.S.'er of GEDIPL ANALIST HOOFD VAN DE BOEKHOUDING 2e hands Citroën Automobielen N.V. Autobedrijf Th. Weemaes Lo. NU BOEKHOUDER (v.g.g.v.) U bent welkom bij 1. een jeugdige beambte (mnl.) 2. een jongedame y een typiste telefoniste Spiegeüabricage administratieve hulpkracht Stofzu verjoi verorde NAAIMACHINEHUIS W. RIKKEN N.V. BOERDERIJTJE _IB Éi Jk a Gevraagd bij J. L. de Jager j N.V. HERO CONSERVEN BREDA Prov. Waterstaat in Zeeland GOES B voor de boekhouding voor de verkoop R.K. Sanatorium „De Klokkenberg" Chemische fabriek in Midden-Brabant, Leeftijd: 23-30 jaar; TE KOOP WOONHUIS ARAM EN DE GULDEN STEEN Loods v t S E IJ. DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 5 JANUARI 1963 voorheen f. 498.-* 1 I '"v |WMiawma« 1^* m t~Sn c ^3* *-V J l- P '4 r l|P (PFAFF) BERGEN OP ZOOM: Kortemeestraat 17 - tel. 5878 ROOSENDAAL: Nieuwe Markt 48 - tel. 5546 BREDA: Lange Brugstraat 30 - tel. 31745 TERNEUZEN: Nieuwediepstraat 23 - tel. 2294 ETTEN: P. Hermes, B. Molenstraat 16 - tel. 2223 GILZE: W. Koek, Nerhovensestraat 6 - tel. 340 GOES: A. C. Bastiaanse, Papegaaistraat 4 - tel. 7476 HULST: H. A. de Breuck, B. F. v. Waesberghestraat 16, tel. 2215 VLISSINGEN: G. Hemelaar, Nieuwendijk 29 - tel. 3729 VOOR BRUILOFTEN, FEESTEN en TEERAVONDEN Aan huis of in de zaal DINERS vanaf 5.- MOSSELEN ook bezorgd 2.- Plaats voor 250 personen STATION HULST TELEFOON 01140-2294 Het goedkoopste en beste adres. VRIJ TE AANVAARDEN met annexen, groot 7 HA. Omgeving Hulst (Zeeuws-Vlaan- deren). Koopsom f. 65.000,—. Aanvaarding n.o.t.k. A.STRIJBOSCH en Th.ÏHUNNISSEN MAKELAARS EN BOUWKUNDIGEN GROESBEE-KSEWEG 22-TEL. 28444 (3 lijnen) NIJMEGEN KAPELLE „IN DE BONGERD j WONING BESCHIKBAAR met veelzijdige administratieve ervaring op administratie kantoor zoekt werkkring liefst op handels- en fabrieks- kantoor in O Zeeuwsch-Vlaanderen C.V. „EUG. P. FASSAERT-VAN DE WALLE Steenstraat 4 - HULST Telefoon 2456 vraagt voor spoedige indiensttreding een Gezocht wordt iemand die actief is, goede om gangsvormen heeft en in het bezit is van een geldig rijbewijs C. Geboden wordt een interessante werkkring met een hoog loon en provisie. Sollicitaties te richten aan het adres van bovenge noemde C.V. i - - 1 De directie van DE FAAM N.V. te BREDA zoekt voor haar in opbouw zijnde onderhoudsdienst DE FAAM maakt suikerwerk en drop. Voor de gehele wereld. Daar zijn veel machines voor nodig, die door onderhoudsmonteurs grondig dienen te worden onderhouden. Dit is belangrijk werk. Het is ook afwisselend werk tegen een goed loon. Er wordt ook prettig gewerktin on derlinge samenwerking. Een prima sfeer dus bij De Faam. Naast een goed loon biedt DE FAAM nóg enkele aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden a Werkkleding ontvangt u gratis, a Indien u buiten Breda woont ontvangt u een afstandsvergoeding, a U ontvangt iedere week een gratis suiker werkpakket, a Er is een premievrij pensioen of een spaar regeling. Indien u in het bezit bent van een diploma L.T.S. (of een gelijkwaardig diploma) en u voelt voor dit werk, schrijft u dan of komt u per soonlijk langs. LINIESTRAAT 19 BREDA (vlak achter de nieuwe tunnel). Tel. 01600-22311. TELEFOONMAATSCHAPPIJ N.V.RIJEN vraagt voor de VERKOOPAFDELING (17—24 jaar) met ULO- of MHAS diploma en technische belangstelling. Taak: uitwerken van offertes en contact met cliënten. (1719 jaar) met ULO- of MHAS diploma en typediploma. Taak: administratie en typewerk. Vrij vervoer per bus die om 8 uur uit Breda vertrekt en daar om 17.15 uur terugkeert. Sollicitaties te richten tot de Directie van Ericsson Telefoonmaatschappij N.V., Rijksweg 116, te Rijen. BREDA vraagt voor de Hero-fabriek in Frauenfeld (Zwit serland) een Voor deze functie, waaraan een aantrekkelijk loon is verbonden, komen alleen zij in aanmerking, die in bet bezit zijn van het diploma bankwerken van de Lagere Technische School en een meerjarige praktische ervaring hebben als draaier Voorkeur wordt gegeven aan ongehuwde sollicitanten. Duur van het verblijf in Zwitserland 2 tot 3 jaar Scnriftelijke sollicitaties te richten aan de Afdeling Personeelszaken. Op het bureau van de Hoofdingenieur van de Pro vinciale Waterstaat te TERNEUZEN, Nieuwstraat 54, kan geplaatst worden: OP A.O. Salariëring naar leeftijd, opleiding en ervaring, op basis van het Bezoldigingsbesluit Provinciale Amb tenaren Zeeland of, voor gegadigden die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt volgens de pro vinciale loonregeling jeugdig personeel. Sollicitaties worden ingewacht bij de Hoofdinge nieur voornoemd vóór 15 januari a.s. EöeV 's-H. Hendrikskinderenstr. vraagt voor de loonadministratie van haar nieuw bedrijf te Vereiste opleiding: M.U.L.O. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelzaken van onze fabriek te Roosendaal: ZWAANHOEFSTRAAT 2. HBBSflflflHBBBBBÜH^BBflBBBBBBBBflHBBBBBlBBBBBflBBBBBB KONINKLIJKE IJZERGIETERIJEN EN EMAILLEERFABRIEKEN „DE ETNA" N.V. TE BREDA Op onze kantoren is plaats voor: Voor de functie onder A komen zowel vrouwelijke als mannelijke krachten in aanmerking met voor opleiding MULO of 3-jarige HBS. Leeftijd 17—23 j. Voor de functie onder B wordt gedacht aan een mannelijke kracht met HBS-A of daarmee gelijk te stellen opleiding. Leeftijd van 21-25 j. Eigenhandig, niet met ball-point geschreven brie ven te richten aan de Raad van Beheer van bo vengenoemde N.V., Tramsingel 17, Breda. Galderseweg 81 Breda Voor spoedige indiensttreding worden gevraagd: Salaris afhankelijk van ervaring en diploma's nader af te spreken. Sollicitaties te richten aan de chef van de huis houdelijke dienst. die zicli bezig houdt met de produktie van geïmpregneerde weefsels en lijmen op basis van synthetische rubber, harsen en kunststoffen VRAAGT: Deze functionaris zal onder leiding van de chef van het laboratorium worden belast met het zelfstandig verrichten van chemisch onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van nieuwe produkten, en met de controle op grondstoffen en eindprodukten. Geboden wordt: interessante werkkring in een modern geoutilleerd laboratorium. Bij gebleken geschiktheid prima vooruitzichten, terwijl opname in pensioenfonds mogelijk U. Eventueel kan op korte termijn voor woning gezorgd worden. Brieven met volledige inlichtingen, liefst vergezeld van pasfoto worden gaarne ingewacht onder no. 55441-00 bureau van dit blad. TER PROVINCIALE GRIFFIE VAN ZEELAND kan op het bureau Registratuur en Archief worden geplaatst een van jeugdige leeftijd op arbeidsovereenkomst. Vereist wordt het bezit van de diploma's h.b.s (3- of 5-jarig) of mulo-diploma en diploma typen. Sollicitaties dienen schriftelijk te worden gericht aan de Griffier der Staten van Zeeland, Abdij 6 te Middelburg. Geen bezoek dan na oproeping. Voor het ST. THERESIA-ZIEKENHUIS te RAAMSDONKSVEER wordt gevraagd een Ziekenhuiservaring gewenst. 4 i Sollicitaties met voll. inlichtingen te richten aan J het bestuur van het St Theresiaziekenhuis, Grote J i Kerkstraat 19. Raamsdonksveer. 4 4 in zeer goede staat. CANISVLIETSTRAAT A 9, WESTDORPE. Te bevragen bovenstaand dres. Wij hebben geregeld voorradig: in prima conditie en met volle garantie. Momenteel ook in onze voorraad: MOTORRIJWIEL „PUCH". scooter „VES- PA". - beide in zeer goede staat. KLOOSTERZANDE TEL. 01148—383 t.b.v. Triniteits Kerk, Terneuzen ■IJ, II Eö 57-4. Een uitroep van verras sing ontsnapte de jonge krij ger. „Mooi! Dan zijn wij dus met zijn tweeën en Satarin vermoedt hier niets van! Doch vertel mij eerst, wat vervoert gij in die zakken en waarom laat ge die in de to ren dragen?" Er verscheen een slimme uitdrukking in de ogen van de Handelaar. „Ik behoef voor u geen geheimen te hebben," begon hij. „Ge weet, dat deze reii mij onher stelbare schade berokkend heeft. Wel, voor het geval wij hier ooit levend vandaan ko men en erin slagen, deze dui vel in mensengedaante on schadelijk te maken, wil ik mij tenminste schadeloos stel len voor al het verlies wat ik geleden heb. Gij vraagt mij, de inhoud van die zakken te mogen zien?" Seewart wenkte de twee krijgers naderbij, sloeg de zak open en de jon ge krijger zag tot zijn verba zing, dat deze tot aan de rand gevuld was met gouden voor werpen, wier glans hem tegen- blonk. „Een kleine reserve, mijn waarde," merkte de Han delaar glimlachend op. „Men heeft hier genoeg van dit ede le metaaj en men kent er niet eens de waarde van." Aram haalde zijn schouders op. „Goed, maar hoe verwacht ge, dit ooit hier vandaan te krijgen? Zijt ge bereid, mij bij te staan in de strijd tegen oatarm? Doch ik waarschuw u van tevoren, dat het een strijd op leven en dooc zal worden!" De Handelaar richt te zich op en kruiste met een fier gebaar de armen over de borst. „Zeg mij vriend," sprak hij bijna plechtig „heb ik u ooit in de steek gelaten? Neen, nietwaar? Ook thans zult ge mij aan uw zijde vin den, zowaar mijn naam See wart is." De negende jam Op die dag werd n: de oude veste spoo Leidse gemeentera: richten. In die lood verschillende hoogt kunnen worden af) want de gemeenter dag hun kleden en i om trokken de Leid vaders, naar de nie babbelen. Duur was het niet te kloppen. Het tari« vastgesteld op een hal kante meter. Herhaal voor, dat de propere e huismoeders keu maal gen kloppen. Dan had de kloploods het dru teerde h\j zijn maatstoh (een unicum in ons lan der kleden en matten genoegen incasseerde hl ten kiopgeld voor schatkist. De kloploods op, zeiden de Leidenan Onlangs vonden de een Leidse krant het v der redactiekamers eei Kloppen was dus geboc Op straat? Dat mocht n goed thuis in de bewo van zijn stad, herinnen trent het bestaan van de regeling van januari bleek de desbetreffende steeds van kracht te het besluit snel genomer, een strikt legale k met het stoffige vloer waarts om een klopstu De komst der journ tapijt vermocht de che: hulpwerf, de heer H. niet van zijn stuk te in zijn leven wel vo gestaan. „Is de kloploods op he vroeg hij zonder blikke] een zijner assistenten. een bedenkelijk gezicht, ken namelijk enige vo netio.e sojnoa va»' oor 'hst -gebri Sto'dshulpwerf I)E iïBïl rrtefi f- Cöirl ^dobesluit' De 32 „evangelische donderdag hun toevlucl Amerikaanse ambassadi teruggestuurd naar hm Siberië. Donderdagavond zijn Moskou vertrokken voo ruim drieduizend kilom nogorsk, de Siberische lieten, omdat zij zich vanwege hun godsdiens Deze mededeling, dat uit Moskou vertrokken enige wat over hen sinds zij donderdag me

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 10