haastige Twegen 1 1 VERONTRUSTING DOOR ONTSLAGEPIDEMIE BIJ DE K.L.M. Oe Thant had bezetting Jadotstad verboden Ir. F. Q. K.L.M. den Hollander zal leiden voo rlopig Vaart achter de Frans- Duitse samenwerking Over tien jaar weer Afscheidscadeau winter zoiets van de modderballet se vogels te klagen Verpopte staatslieden Paus bezocht kerkje bij Trevi-fontein VERBOLGENHEID OVER .HET LEK' Engeland nu in de mist Slechte beurt in Brussel N.V.ALMEVI Drijvende kracht Kroestjev naar oost-Duitsland Verontrusting Het lek I Wat gaan onze show- j sterren in 1963 doen I VORST NOG IN DE BUURT DAGBLAD VOOR ZEELAND Het excuus: slechte verbindingen Vorst wijkt Nato-kernmadi t volop actueel Dure winter Drijfijs De treinen Lo: en ische knipperlichtinstallaties worden laatst. De helft van de bewaakte over- fen worden geautomatiseerd, e bewaakte overwegen, die automa- h worden bediend, zijn voorzien van re spoorbomen, zodat een auto, die ?ns het dalen van de rood-witte hek- zich op de rails bevindt, niet kan den opgesloten. Deze methode is in praktijk de veiligste gebleken. de brief, die de Belgische Spoor den nu heeft gezonden aan die auto- jilisten die bij het overschrijden van rwegen hebben gezondigd, wordt ge- agd mee te helpen aan de verhoging de veiligheid op de weg door in het onder op overwegen voorzichtig te Ook wordt verzocht deze verma- en raadgeving door te geven aan >nden en bekenden, opdat dezen ook steentje kunnen bijdragen, 'en heeft in Brussel nog geen ant- >rd ontvangen op de verstuurde brie- In de toekomst zullen de foto's, die bijgesloten waren, echter aan de po- worden doorgegeven om als bewijs- c te dienen voor de begane over ling van de verkeerswet. *S i als de mensen. De watervogel niet te klagen vergeleken bij de f bossen, die vrijwel geen voedsel heeft maatregelen getroffen voor de gemeentelijke plantsoenendienst apen te hakken. n bij de bakkers opgekocht om de sel te verstrekken. De broeikas op dens deze dagen enigszins op een or de vogels gesneden en in zakken neente-maaltijd nog te kort komen Middelburgers die met een zakje iatsen verschijnen. De foto's geven dieren. 103e JAARGANGNo. 24173 Uitgave: N. V. Uitg. Mij. Neerlandia Directeur: E. H B. Brader. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: J. M. A. C. v. Dongen, C. J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. M. Mes, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. M. Vercauteren, L. J. v. 't Westende. Bureaus: Breda - Reigerstraat 16 - Tel. 22341 (5 lijnen) - Postgiro 1114111 Voor God, Koningin en Vaderland ZATERDAG 5 JANUARI 1963 Abonnementsprijs f 8,05 per kwartaal, excl. 0,20 incasso; f 9.25 per post excl. f 0,35 incasso t 0,62 per week Prijs van buitenlandse abonnementen op aanvraag. Losse nummers 15 cent. Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.42 per mm (Ing. Med. f 1,05). Bij contract aanzienlijke reductie. Volledi ge tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Klokstraat 1 telefoon 6252 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST. Steenstraat 14 - telefoon 2377 (Bijbureaus: Terneuzen: IJsbaanstraat 24 - telefoon 2601 - OOSTBURG: Nieuwstraat 41 - telefoon 2893) REORGANISATIE ZONDER AANZIEN In de etalages van grote kledingzaken in Londen, zoals hier in Oxford Street, kan men sinds enige tijd modepoppen zien staan met de koppen van presi dent Kennedy (links) en premier MacMillan (midden). De ontwerper, Jacques Bodart, uit Londen, die onge veer honderd vijftig koppen van Ken nedy heeft gemaakt, vertelt, dat het verschijnen van de president en de premier als modepoppen geen enkele onprettige reactie tot gevolg heeft gehad. De situatie in Katanga is ondanks de sucessen van de V.N.-strijdkrachten toch tamelijk verward. Het zag er naar uit dat de V.N., nu zij de drie belangrijk ste centra (Elisabethstad, Kamina en Jadotstad) in handen heeft, de gevechts handelingen tijdelijk zou staken. Dat werd gisteren in Leopoldstad algemeen aangenomen. Niettemin werd er gisteren toch weer gevochten, en wel tussen Jadotstad en Kolwezi. Laatstgenoemde plaats is in feite het laatste bolwerk van Tsjombe's gendarmerie. Zij hebben verscheidene bruggen en viaducten, op de weg naar Kolwezi, opgeblazen. Gisteren werd in V.N.-kringen in New York gezegd, dat het laatste militaire succes, de bezetting van Jadotstad, ge heel tegen de zin van secretaris-generaal Oe Thant was behaald. Hij zou de Bel gische regering beloofd hebben dat de V.N.-troepen aan de rivier de Loefira halt zouden houden. Oe Thant heeft nu in Brussel een slecht figuur geslagen. Of het gelegen heeft aan de comman danten van de V.N.-strijdkrachten. of aan het feit dat die order te laat is ge komen, weet men niet. Ralph Bunche, onder-secretaris van de V.N., is gisteren IN SAOEDI-ARABIE zijn de militaire verloven ingetrokken. De maatregel heeft te maken met de beslissing van koning Feisal om de strijdkrachten te mobiliseren in verband met de kwestie Jemen. IN INDIA zijn twee treinen frontaal op elkaar gebotst. Volgens de berichten zijn er 35 mensen om het leven gekomen. Het aantal gewonden bedraagt vijftig. IN WEST-BERLIJN zijn vier mensen aangehouden, die de hand hebben gehad in twee bomaanslagen op de muur. Zij kwamen uit West-Duitsland. In 1962 zijn, blijkens een Westduits overzicht, toch 1800 Oostduitsers naar het Westen gevlucht. Weersverwachting medegedeeld door J N'M I" 6eldiS tot vanavond: t I Matige zuidwestelijke wind. Weinig t kans op vorst. Hier en daar regen of natte sneeuw. Verspreide opklarin- i gen maar ook mist. Vandaag: zon onder 16.44 uur Maan op 13.45 uur. ,Morge.T ZOn °P 8 48 uur. onder 16.45 J Lu'' °P 14.15 uur, onder 4.54 Maandag: zon op 8.47 uur. Maan on- t der 5.54 uur. naar Leopoldstad vertrokken. Zijn reis staat mede in verband met deze kwes tie. Toen hij vertrok uit Londen zei Bunche, dat hij zeer ontevreden was over de verbindingen tussen het V.N.- hoofdkwartier in New York en de strijdkrachten in Kongo. Oe Thant heeft de Belgische regering ook beloofd alles te zullen doen om de veiligheid van de Belgen in het omstre den gebied te verzekeren. Ook in dat op zicht is er intussen nieuwe reden voor Brussel om de V.N. verwijten te maken. Gisteren werd namelijk bekend dat In diase V.N.-soldaten, die op een auto vuurden, twee Belgische dames hebben doodgeschoten. Duizenden inwoners van Katanga zou den geprobeerd hebben naar Rhodesië te vluchten. Ze werden door de Rhodesi- sche troepen echter teruggestuurd. De Verenigde Staten hebben gisteren een beroep gedaan op premier Tsjombe van Katanga om onmiddellijk een einde te maken aan zijn afscheidingspogingen. Ook vraagt Washington hem de bedrei ging met een tactiek van verschroeide aarde niet uit te voeren. Paus Joannes heeft zich gisteren voor de tweede maal sinds hij ruim een maand geleden ernstig ziek werd, bui ten het Vaticaan begeven om een be zoek te brengen aan een kerkje in de buurt van de beroemde Trevi-fontein. De 81-jarige paus was uiterst opgewekt en scheen in goede conditie te verkeren. De paus bestrafte lachend de mensen in de kerk voor hun applaus, zeggende dat een kerk „geen plaats is om te ap plaudisseren". Hij vergaf het hun echter omdat het applaus spontaan was. (Advertentie) AANLEG EN ONDERHOUD^ VAN RAAMSDONKSVEER 01621-590 BREDA 01600-44477 DES PERSOONS (Van onze Haagse redactie) Vandaag reeds zullen van KLM-zijde nadere mededelin gen worden gedaan (aanvanke lijk was wat dit betreft aan de volgende week gedacht) over de nieuwe samenstelling van de directie der KLM. De alge mene verwachting is, dat nog enkele andere KLM-directeu- ren het voorbeeld vaii drs. van den Beugel zullen volgen en eveneens ontslag zullen vra gen. In dit verband worden de namen genoemd van de heren Slotemaker, de eerste onder handelaar der KLM, mr van der Wiel, de top-jurist van onze nationale luchtvaartmaat schappij en van der Kloot, de commerciële man en vliegende handelsreiziger der KLM. De verdere inkrimping van de directie zal, naar men in KLM-kringen zelf aan neemt, gevolgd worden door het ontslag van een aantal andere hoge KLM-func- tionarissen, hoofden van afdelingen e.d. Over een massaal ontslag onder het la gere personeel is nog niets bekend. Aan genomen kan echter worden, dat het KLM-personeel op den duur over de ge hele linie zal worden ingekrompen. De ontwikkelingen van de laatste dagen duiden er immers op, dat de KLM on der drang van de raad van commissa rissen zal degraderen van de derde luchtvaartmaatschappij ter wereld tot een kleinere hopelijk meer rendabele Europese luchtvaartonderneming als bijvoorbeeld de Swissair. De drijvende kracht achter de nu op handen zijnde reorganisatie is de zeven tigjarige ingenieur Den Hollander, oud president-commissaris der Nederlandse Spoorwegen. Tegen de verwachting in is Het Russische persbureau ,,Tass" heeft gisteren meegedeeld dat premier Kroestjev de Russische delegatie zal leiden die zal deelnemen aan het con gres van de Oostduitse communistische party dat op 15 januari begint. Westerse waarnemers geloven dat het besluit belangrijke stappen in de kwes- tie-Berlijn inluidt. Men acht het waar schijnlijk, dat Kroestjev meer bijzonder heden zal geven over de gebleken Rus sische bereidheid om er mee akkoord te gaan dat westerse troepen in West-Ber- lijn blijven, mits dit geschiedt onder de vlag van de Verenigde Naties. hij door de raad van commissarissen belast met de voorlopige leiding van de KLM. Het waarnemend president-direc teurschap zou aanvankelijk aan ir. Be- sangon worden opgedragen, de waarne mend president-directeur en eerste tech nische man van de KLM. Dat hij voor deze functie is gepasseerd zal hij nu ook ontslag nemen? duidt erop, dat de raad van commissa rissen voor de volle honderd procent ze kerheid wil hebben dat de nodig ge achte reorganisatie zonder aanzien des persoons zal worden doorgevoerd. Zolang er nog geen nieuwe president- directeur benoemd zal zijn, zal ir. Den Hollander enkele dagen per week zete len op het hoofdkantoor der KLM in Den Haag. In politieke kringen is men intussen verontrust over de ontslagepidemie in de hogere leiding der KLM. Nog maar kort geleden heeft het parlement op advies van de regering bewilligd in een ruime financiële steun aan de KLM. Het heet te toen, dat de KLM na een kortstondi ge depressie weer normale goede tijden tegemoet zou gaan. Die hoop is niet be waarheid geworden. Ongetwijfeld zal de Tweede Kamer, dié de komende dinsdag van kerstreces terugkeert, over een en ander opheldering verlangen. Het schijnt intussen wel zeker te zijn, dat de rege ring, toen zij het parlement adviseerde de KLM financieel te steunen, niet op de hoogte is geweest van het kritische rapport van het Amerikaanse bureau MacKinsey voor efficiëntie-onderzoek. Er is zelfs reden om aan te nemen, dat de regering niet op de hoogte is ge weest van het voornemen van drs. Van den Beugel om af te treden. De ontwikkelingen bij de KLM zouden wat rustiger verlopen zijn, indien zowel het geheime rapport van de MacKinsey-mensen als het voornemen van drs. Van den Beugel om heen te gaan, niet meteen in de publiciteit gekomen zouden zijn. In KLM-kringen spreekt men over een „hoogst betreurenswaardig lek". Eén der commissarissen, oud-minister prof. Lieftinck, heeft zich reeds in kras se bewoordingen over dit „lek" uitge laten. „Onvoorstelbaar en ontoelaat baar" noemde hij het, dat het rapport leesvoer in de dagbladen is geworden. Geruchten willen dat het lek niet onder het KLM-personeel gezocht zou moeten worden, maar onder de raad van commissarissen. Bevestiging hiervan is op dit moment niet te verkrijgen. De woordvoerder van de KLM deelde ons gisterenavond mede, dat op het ogen blik niet overwogen wordt een justi tieel onderzoek terzake te laten instel len. Zelfs de afdeling bedrijfsbeveili- ging van de KLM, die anders' bij dit soort zaken activiteiten pleegt te ont wikkelen, laat de zaak rusten. De stemming onder het KLM-perso neel is bijzonder onzeker geworden. Men hoopt echter, dat het voor vandaag in uitzicht gestelde tweede communiqué voldoende klaarheid over de stand van zaken zal brengen. Inmiddels gaat de voorgenomen reis naar Djakarta van de voormalig onder directeur, de heer Van Konijnenburg, in de loop van de volgende week normaal Onze showredactie is de laatste da- l gen in contact geweest met vrijwel alle teenageridolen, die ons land ryk is. „Wat ga je in 1963 doen?", was de vraag die de Blue Diamonds, de Pa- Z dre-twins, Willeke Alberti en vele Z anderen voorgelegd kregen. Hun ant- l woorden kunt u aantreffen in onze J Podiumkolommen van vandaag. (Van onze weerkundige medewerker) De eerste week van januari is na 1941 in ons land niet meer zo koud geweest. Vrijdag drong wat zachtere lucht met lichte dooi ons land binnen, waardoor de vorstgrens vrijdagavond tot de lijn Alkmaar-Zwolle-Enschede was opge schoven. De vorst blijft echter in de buurt en kan later weer terugkeren, wanneer zondag een nieuwe depressie Frankrijk bereikt en de oostenwind weer doet toenemen met aanvoer van iets kou dere lucht. Ook kan deze nieuwe de pressie aan het einde van dit weekend weer enige sneeuw of ijzel veroorzaken, zodat er nog geen streep onder de win terse grillen kan worden gezet. DE WEGEN in Noord-Frankrijk, en wel in de departementen Oise en Somme zijn met ingang van vannacht 12 uur af gesloten voor voertuigen zwaarder dan zes ton. In het departement Aisne is de gewichtsgrens op 9 ton gesteld. Het de partement Marne is voor alle vervoer gesloten. DEN HOLLANDER ...onvervaard... door. De heer Van Konijnenburg, die over landingsrechten voor de KLM in de Indonesische hoofdstad gaat praten, denkt ongeveer drie weken weg te blij ven. In principe heeft Djakarta al toe gezegd de KLM landingsrechten te wil len verlenen. Het gaat er nu nog om wanneer, op welke voorwaarden en met welke frequentie dit recht verleend zal worden. Reeds eerder heeft men van In donesische zijde te kennen gegeven „de KLM niet meer die voorkeurspositie te willen verlenen die deze luchtvaart maatschappij vroeger bezat". Het heeft er alle schyn van dat bondskanselier Adenauer zal trachten om in de laatste maanden van zijn kanselierschap (hij heeft toegezegd in het najaar te zullen aftreden) een hech te basis te leggen voor een langdurige Frans-Duitse samenwerking. Het Westduitse kabinet heeft op zijn advies besloten een interministeriële commissie in het leven te roepen, die van Westduitse zijde de samenwerking op politiek gebied met Frankrijk vorm moet geven. Het hoofd van de afdeling voor Westeuropese Zaken van het West duitse ministerie van Buitenlandse 7 - ken, dr. Joseph Jansen, komt aan het hoofd van deze commissie te staan. Vol gende week begint de commissie haar werkzaamheden reeds. President De Gaulle heeft in zijn eigen land al voor de vorming van een soortgelijke commissie gezorgd en het is de bedoeling dat de beide commissies reeds op 21 januari a.s. concrete plan nen voor de verdere Frans-Duitse sa menwerking op tafel kunnen leggen. Op de 21e zullen Adenauer en De Gaulle elkaar in Bonn ontmoeten en de plannen bespreken. Tussen de Westduit se en Franse ministers van Buitenland se Zaken zal elke drie maanden per soonlijk overleg plaatsvinden. Een specifiek probleem voor Frank rijk betreft het „atoomzwaard". De Ame rikaanse ambassadeur in Parijs, Bohlen, heeft hierover een gesprek met De Gaulle gevoerd, dat volgens een vaag communiqué erg hartelijk was, maar nog door volgende gesprekken moet worden afgerond. Kennelijk heeft De Gaulle zich niet bekeerd tot de Nassau- doctrine, waarbü de V.S. leveranciers van kernwapens en/of raketten voor de Nato worden. Zoals bekend heeft Enge land deze doctrine wel aanvaard. De secretaris-generaal van de Nato, mr. Stikker, heeft over de multilaterale Nato-kernmacht gesproken met West duitse regeringsfunctionarissen, waaron der ook dr. Adenauer. Het bezoek was onverwacht. Ook Stikkers activiteiten kunnen gezien worden tegen de achter grond van de Bahama-conferentie. Uit de veelheid van soms tegenstrijdige plannen en bedoelingen moet op niet al te lange termijn één gemeenschappelijk kernbeleid voor de Nato groeien. We kunnen er nu wel weer (heel zachtjes) om lachen. De sokken en schoenen hangen te drogen en we kunnen ons alvast gereedmaken voor een eventuele volgende Siberiaanse winter. Brabant en Zeeland hebben vanaf gistermorgen vroeg van de dooi kunnen profiteren, maar hoe noordelijker men kwam hoe gladder het werd, want de dooigrens kwam vanuit het zuiden opzetten. Zo stonden vele Amsterdamse werk gevers gistermorgen tevergeefs op hun personeel te wachten. Dit personeel op zyn beurt, stond tevergeefs op de bus of de tram te wachten en de bussen en trams wachtten tevergeefs bij het cen traal station op de treinen. De ijzel heeft namelijk een onaange- Ook de scheepvaart heeft van de strenge winter veel te lijden. Dik onder het ijs komen de schepen in de havens aan, zoals deze hout boot in de Holtenauer kanaalsluis bij Kiel. naam laatste hoofstuk van de sneeuw- periode gevormd. Naarmate de dag vor derde werd het echter ook in het noor den van het land steeds beter en modderiger, al waren tot gisteravond nog verschillende dorpen in Groningen, Drente en Friesland door sneeuw- barrières omgeven, zodat militairen met man en macht ter hulp moesten snellen om de dorpen uit hun isolement te ver lossen. Tot gistermiddag toe kon er op Schip hol niet gestart of geland worden en ook de onmisbare vliegtuigjes van de rijkspolitie, die van boven af de wegen verkennen bleven aan de grond. Engeland heeft veel zwaarder dan ons land van de winter te lijden gehad. Het was voor dat land de ergste winter sinds 81 jaar. Men schat dat het 200 miljoen gulden zal kosten om overal de sneeuw en modderbergen op te ruimen. Dertig miljoen is normaal. Gisteren trad ook in Engeland de dooi in, maar er ontstond tegelijkertijd mist zodat de verkeers chaos van de laatste paar weken z( mogelijk nog iets groter werd. Een Britse weerkundige heeft het pu bliek gesterkt met zijn mededeling dat <ms over tien jaar weer zo'n winter wacht. Laten we ons maar voorberei den", zei deze meteoroloog. ,,Van onze ellende kunnen wij iets leren". Van Westeuropees eenheidsweer kan en nu niet meer spreken. Terwijl in de "ennen sneeuw verwacht wordt, even- s in Engeland, is het in Beieren weer an vriezen. De vooruitzichten voor s land vindt men in het weeroverzicht. De binnenvaart in ons land heeft nog wel enige tijd te kampen met het drijf- ys. De kolenvoorziening is echter niet In gevaar. Voortdurend vertrekken er lange kolentreinen uit het Limburgse mynbekken. De P.T.T, zal wellicht vandaag nog moeten improviseren met de postbestel ling. Drukwerken zullen niet overal be zorgd worden. De A.N.W.B. had gisteren voornaamste gereedschap was een spade, tiet openbaar vervoer boven de grote rivieren had gister tot in de middag van de ijzel te lijden. Bovenleidingen bevroren en in Olst brak zelfs een draad waardoor de treinenloop op het traject Zwolle Deventer in het honderd liep. De eerste trein in de richting Den Haag Rotterdam bleef bij Rodenrijs ste ken. Pas in de middag begon de treinen loop weer een beetjt op de dienstrege ling te lijken. Hetzelfde gold met be trekking tot de busdiensten. De rijkswegen waren na de middag goed bruikbaar, maar de secundaire wegen bleven onbetrouwbaar. Vandaag geldt dit ook nog. Extra aandacht gaat uit naar de waterwegen en rioleringen. Er moeten geweldige hoeveelheden water en drijf ijs geloosd worden. De regering heeft de bakkers en melk- slijters toestemming verleend om per brood resp. per fles melk of melk- produkten tijdelijk één sneeuwcent extra te vragen. De demonstraties tegen kernwapens die vandaag gelijktijdig in Den Haag, Amsterdam en Groningen gehouden zouden worden, zijn afgelast wegens de barre toestand van de straten. De veerdiensten zijn, op uitzonderin gen na, hersteld. Ook de Wadden- nog alle wegenwachten op de weg. Hun eilanden zijn weer per boot bereikbaar.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 1