Waarom al die herhalingen en oudejaarsoverzichten DE SCHADUW VAN DE TIJD In naaste toekomst geen te hoge looneisen Minter en Hinter en de dolende Zozer Kijk naar Terugblik Christopher Landon Oude koek" ten koste van actualiteit Grote „ingeblikte voorraad F* i T.g.v. Driekoningen KRO presenteert boonwedstrijd Radioprogramma s Televisieprogramma s Ilefon Tien studenten in Japan doodgevroren SER-VOORZITTER Europees sociaal- ec. beleid nog niet mogeli Amerikaanse Cubanen naar de V.S. Tiende onderzeeër met Polaris-rakcücn in dienst van V.S. DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 4 JANUARI 1963 (Van onze radio- en tv-redacteur) A fgelopen zondagmiddag heeft de programmaleiding van de KRO gemeend om 's middags vier uur een sportoverzicht over 1962 te moeten uitzenden, aangezien vrijwel alle sportevenementen, die voor deze dag waren vastgesteld, kwamen te vervallen door de ongunstige weersomstandigheden. De heer Paga- no heeft toen kennelijk in allerijl de magnetofoonbanden uit het NRU-archief bij elkaar moeten scharrelen om hiermee, het zij gezegd, toch nog een dragelijk sportoverzicht te kunnen maken. landse overzichten van de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Dat men niet alleen in herhalingen valt maar bovendien de luisteraars te gen de haren in strijkt met deze ,,oude koek", is boven iedere twijfel verheven De televisiemensen doen niet voor de collega's van de radio onder en flansen de meest spectaculaire beelden van het afgelopen nieuwsjaar aan elkaar. Daarnaast liggen er dan nog enige oude telerecordings klaar om de rest van de kostbare zendtijd te vullen. Wil men per se een oudejaaroverzicht handhaven, waarom dan geen beroep gedaan op een figuur als Kees Stip, die voor Polygoon-Profilti het journaal overzicht voor de bioscopen samenstel de? Dan kunnen de kijkers tenminste genieten van de verrassende en spitse commentaren van deze „outsider''. Velen met ons zullen zich die middag hebben afgevraagd, waarom de KRO het voorbeeld van Bob Spaak bij de VARA niet heeft gevolgd en de luiste raars heeft verrast met prettige gram- mofoonmuziek. De keuze van disk jockey Spaak moge misschien bij be paalde luisteraars niet direct in de smaak zijn gevallen er zijn toch ook nog wel schijven zonder barbaars klinkende improvisaties van overspan nen jazzmusici maar de jongeren hebben kennelijk genoten naar wij van diverse kanten, zowel schriftelijk als mondeling, vernamen. Daarom viel 't ons zo tegen, dat juist de KRO, waar van de omroepers beweren, dat haar programma's zoveel lichte muziek be vatten, gegrepen had naar de oude, afgezaagde methode om de luisteraars lastig te vallen met vaak vervelende montages van de belangrijkste gebeur tenissen van het jaar. Wij hadden de indruk, dat ook de heer Pagano zich beslist niet happy voelde met deze op dracht. Hij heeft er vaak van gemaakt wat er van te maken viel en dat siert hem. In het algemeen gesproken vragen wij ons af waarom de omroepen nog steeds naar de reeds lang verouderde metho de van de „terugblikken" grijpen. Dat er in Hilversum en Bussum genoeg ligt „ingeblikt" weten de luisteraars en kijkers al sinds jaren. In de zomer worden zij „verrast" met herhalingen van hoorspelen natuurlijk op veler verzoek en rond de jaarwisseling komt de een na de andere omroep in de ether met buitenlandse en binnen- BOB SPAAK muziek 2ocjezecfcl Tot nog toe heb ik het aan mijn verregaande behoudzucht en mijn volstrekte gemis aan aanpassingsver mogen geweten dat ik des zaterdags, als ik ingevolge de gangbare opvattin gen inzake de werkiveek thuis was in plaats van op cle redactie, een krie belig gevoel in de voeten kreeg. Die willen telkens wegkrantwaarts. Dat zit er, door jarenlange oefening, in gebakken en dat krijgt de arbeidstijd verkorting er niet zo maar één twee drie uit. Ik schaamde me altijd een beetje voor die neiging om op de vrije zaterdag toch aan het werk te willen. fïct staat zo stom, m deze verlichte tijd. Maar nu blijkt dat het toch nog zo gek niet is. Want nu heeft de geneesheer-directeur van de psychia trische inrichting in Santpoort beslist dat daar niet de vijfdaagse werkiveek zal worden ingevoerd. Wel voor het personeel, maar niet voor de patiënten De geneesheer-directeur zegt dat de arbeid van de patiënten een integre rend onderdeel van de behandeling is. Daaruit volgt, meen ik, dat het de patiënten zou schaden als de arbeidstijd verkorting doorgevoerd zou worden. Dat is een opmerkelijk bericht. Je kunt er natuurlijk gauw even overheen lezen, desnoods nog snel „kijk, kijk" denken en dan iets anders gaan doen. Maar als men de beslissing van die geneesheer-directeur in Santpoort overweegt, komt men tot de conclusie dat arbeid toch eigenlijk wel bijzonder gezond moet zijn. Er zijn enkele be jaarde en dank zij de welvaart intussen in onbruik geraakte spreekwoorden die deze opvatting bevestigen. Niemand gelooft er meer aan. Korter werken is het streven. Maar nu zegt die direc teur in Santpoort dat voor zijn patiën ten geen sprake zal zijn van een vijf daagse werkiveek. In het belang van hun geestelijke gezondheid, uiteraard. "et personeel onthoudt hij dit voor recht niet. Zo lang het nog niets man heer kan het dan ook geen kwaad om acs zaterdags vrij te zijn. Maar laat ons oppassen. Je kunt van zo'n vrije «ei-das „ai alles krijgen, vrees ik. w" niet betogen dat de vijfdaagse ons allemaal rijp zal maken voor antpoort. Maar mócht ik ooit het ufpngste symptoompje daarvan in KL 'tndien aanwezige) psyche ont- oKfcen, dan zal ik de psychiatrie vóór m en ga ik uit preventie uit mezelf ua zaterdag werken. dn wetenschap heeft nu be- s i\ga dat het een soort medicijn moet zijn. PRAET-MAECKER En waar blijft het vaak tot in den treure zo hoog geroemde streven naar actualiteit bij radio en tv? Waar viel er meer spectaculair nieuws te verza melen dan in het door de barre Sibe rische koude geteisterde eigen land? Sneeuw, oostenwind en vorst hadden tal van stadjes en dorpen geïsoleerd, terwijl er zelfs treinen bleven steken. De melk- en voedselvoorziening is zwaar bemoeilijkt en steeds meer dreigt het verkeer in een chaos te ver anderen. Behoudens enkele berichten van de KNAC-wegeninformatiedienst, waren waarschuwingen van de ver- keersgroep van de rijkspolitie en de summiere, vaak nog onjuiste telexbe richten van het ANP het kompas, waarop Hilversum de luisteraars en kijkers vaak nog liet mistasten. De journalisten van de Nederlandse dagbladpers bleven toch ook niet bij de warme kachel zitten. Zij zorgden, de barre sneeuw- ten. Zij zorgden, de barre sneeuw- woêstenij ten spijt, dat hun lezers een nauwkeurig beeld kregen van de wan hopige situatie in vele streken. De AVRO gaf op de avond van nieuw jaarsdag twee korte telefoongesprekken met correspondenten in Purmerend en Hoogland en de reporters konden daar door rustig thuisblijven. Men had van de mobilifoongesprekken, gewisseld tussen de vele politie-auto's en de di verse verkeersgroepen een meester lijke reportage kunnen samenstellen. De luisteraar werd echter zoet gehou den met een reportage over „De grootste wereldhaven Rotterdam". Mo gen de radio- en televisiemedewerkers en, vooral, de reportagestaven zich in het begin van 1963 laten leiden door het „koude en keiharde" nieuws, waar iedereen over spreekt. Naar oud gebruik treft men in vele gezinnen op driekoningendag een zo genaamd driekoningenbrood op tafel aan. In dat brood is dan een boon meegebakken met de bedoeling, dat een van de kinderen een snee treft met de boon erin. En hij is dan op die LEO PAGANO niet happy dag de koning. Al sedert jaren baseert het KRO-radioprogramma „De Zonne bloem" op dit gebruik rond het drie koningenfeest zijn boonwedstrijd. De „boon" in dit radioprogrammr is een onderdeel van de uitzending, waarvan de luisteraars de identiteit moeten ra den. De oplossingen worden in groten getale en in allerlei fraaie werkstukken naar de KRO te Hilversum gezonden en vormen in de hal van de studio, waar ze worden opgesteld, elk jaar weer een even fraai als indrukwekkend décor. Dit jaar valt de wedstrijd van daag, dit in verband met het feit, dat de ziekenprogramma's nimmer op zon dag worden uitgezonden. Op Hilversum I (402 meter) brengt de VPRO de nodige causerieën. Om 21 uur volgt een Metropole-show en om 21.35 uur het debat „Zonder blinddoek". Om 22.40 uur volgt een gesprek onder de titel „Verre-kijken", gewijd aan de te levisie met o.a. als spreker pater drs. A. van Straaten. Tot besluit is er om 23.10 uur het platenprogramma onder de titel „Prettig weekend". Op Hilversum II (298 meter) opent de KRO om 19.40 uur het avondprogramma met de populaire platenrubriek „Vlie gende schijven". Daarna om 20.30 uur presenteert Dick de Vree zijn rubriek ..Staccato". Magda Janssens vertelt om 21.20 uur haar levensherinneringen. Ver volgens kunt u om 21.35 uur luisteren naar een quasi-komisch zangspel, geti teld: „Een driekoningenavond op Nova Zembla". Tenslotte noemen wij nog een uitzending om 22.40 uur in „Avondthea ter". Opgevoerd wordt het spel „Een drakentroon" van Oskar Wessel. Om half acht presenteert de NCRV de maandelijkse rubriek over beroepsmoge lijkheden. Na het journaal stelt de NCRV om 20.20 uur de vraag: „Wat verwacht u van een vrouwenprogramma?". Om 20.25 uur volgt een nieuwe aflevering in de filmserie „Alles draait om moeder". Een uitgebreid muziekprogramma met vele bekende Nederlandse artiesten wordt om 20.50 uur onder de titel „Riedels en fiedels" op het beeldscherm gebracht. Peter van Campen komt hierna om 21.20 uur met zijn actualiteitenrubriek „At tentie". Vervolgens worden om 22.05 uur( door twee solisten van het nationale bal let enkele dansduetten uitgevoerd. Dr. O. Jager stelt tenslotte om 22.25 uur de vraag: „Wat boeit u het meest in de bij bel?". België Vlaams biedt om 20.30 uur een cabaretprogramma, om 21.05 uur de ru briek „Verover de aarde" en om 21.55 uur de rubriek „Première". Na een terugblik over de roemrijke vliegershistorie op de route Nederland- Indonesië, die officieel op 25 september 1930 werd geopend en die thans weer erg actueel is in verband met de kans dat deze lijn dit jaar weer heropend gaat worden, was het een hele poos ijs, sneeuw en ijzel wat de tv-klok sloeg. Men kreeg een globaal overzicht van de ijselijke toestanden in eigen land en ver daarbuiten. Wij vonden het jammer dat ballet Symfonie in C weer werd verschoven tot later datum, dubbel jammer omdat het programma A story of Marvin Davis met enkele nietszeggende jazzsoli zeker de mindere moet zijn geweest van het nu afgelaste balletprogram. Gelukkig duurde het niet al te lang en werden wij uitstekend gerevancheerd met het toneel spel Het meisje van buiten, van de suc cesvolle schrijver Clifford Odets. Een spel dat ons de levensgang in allerlei facetten laat zien van een groot acteur die door drank aan lager wal is geraakt. Door de liefde van zijn vrouw en de overtuiging van zijn regisseur hervindt de acteur echter het goede pad om op nieuw te gaan schitteren aan het toneel- firmament.. Dank zij voortreffelijk spel van Ina van Faassen, Ton van Duynho- ven en Jan Retel werd het een boeiend en vaak indringend toneelstuk dat de echte toneelliefhebber deugd zal hebben gedaan. Met Meer dan muziek, een klein programma rond het geestelijk lied en zijn betekenis werd deze AVRO-tv-avond besloten. J.D.R. De Vlaamse t.v. wijdde een programma aan de Zuiderkempen dat als ontwikke lingsgebied de speciale zorg van de Bel gische regering gaat krijgen. Industriële, agrarische en andere as pecten werden belicht. Een vergelijking met wat bij ons op dat gebied in be paalde streken gebeurt, zal de Neder landse kijkers wel de indruk hebben ge geven dat hier de trom eerder geroerd werd. Wat de t.v.-kant betreft, dit pro gramma bewees dat de reportageploeg van de Vlaamse t.v. de noden en moge lijkheden van de Zuiderkempen in beel den wist klaar te maken en dat ook in Nederland dergelijke programma's b.v. over west-Brabant, meer begrip zouden kunnen wekken voor de mogelijkheden van ons hele land in verband met de Euromarkt. Vrijdag 4 januari HILVERSUM I 402 m AVRO: 12,00 Licht instr. ens. en zang sol. 12,20 Regeringsuitz.V.d. landb. 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Sport en re creatie, afgewisseld met gram. 13,00 Nws. 13,15 Meded. en event, act. of gram. 13,25 Beursber. 13,30 Lichte orkestmuz. 14,00 Pianorec., klass. muz. 14,25 Literair progr. 14,45 Kerkorgelconc. 15,15 Dieren in en rondom het huis, progr. over huis dieren VARA: 16,00 Dansork. en zang sol. 16,30 V.d. zieken 17,00 Tijd voor teen agers 17,50 Act. 18,00 Nws. 18,15 Gespr. brief uit Vlaanderen 18,20 Kinderkoor en sol. 18.50 Onder het mes, politiek praatje 19,00 V.d. kind. 19,10 Muz. v. kinderen (gr.) VPRO: 19,30 Kunstkron. 20,00 Nws. 20,05 Aan het begin van het nieu we jaar, lez. 20,20 Klarinet en piano, klass. muz. 20,40 Boekbespr. 20,45 We reld in beweging, lez. 20,55 Een belang rijk woord voor de vrijz. Lutheranen, praatje VARA: 21,00 Metropole-ork., koor en sol., amus.muz. 21,35 Zonder blinddoek, forum 22,15 Buitenl. week- overz. 22,30 Nws. VPRO: 22,40 Verre- kijken, gesprek over televisie VARA: 23,00 Soc. nws. in Esperanto 23,10 Lichte gram. 23,55-24,00 Nws. HILVERSUM II 298 m KRO: 12,00 Middagklok-noodklok 12,04 Licht instr. kwartet met zangsol. 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Pianospel met ritm. begel. 12,55 Kath. nws. 13,00 Nws. 13,15 Platennws. 13,20 Dansork. met zangsol. 13,45 V.d. vrouw 14,00 Paris et ses vedettes 14,25 Gram. 15,30 V.d. zieken 16.30 Wij stellen u voor, kamer- muz. 17.00 Boekbespr. v.d. jeugd 17,15 Kinderkoor 17,40 Beursber. 17.45 Pro- menade-ork. en sol. 18,20 Uit het land van Hertog Jan. Brabants halfuur 18,50 Re geringsuitz.: Bescherming Bevolking vraagt uw aandacht 19,00 Nws. 19,10 Act. 19.25 Boekbespr. v.d. jeugd 19,30 Zend tijd politieke partijen: VVD 19,40 Vlie gende schijven, verz.progr. v.d. mil. 20,30 V.d. jeugd 21,00 Licht strijkork. 21,20 Levensherinneringen 21,35 Een Drieko ningenavond op Nova Zembla, zangspel 22,15 22,25 Boekbespr. 22,30 Nws. 22,40 Avondtheater: 1 De drakentroon, hoorspel, 2 Chinese muz. (gr.) 23,55-24,00 Nieuws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12.00 Nws. 12.03 Lichte muz. 12.30 Weerber. 12,35 V.d. landb. 12,45 Zang 12,50 Beursber. 13,00 Nws. 13,15 Gevar progr. 14,00 Nws. 14,03 Zangrec. 14.45 Amus.conc. 15,30 Gevar. muz. 16,00 Nws. 16,03 Beursber. 16,09 Casinoconc. 17,00 Nws. 17,15 Lichte muz. 17,50 Lichte muz. 18,00 Nws. 18.03 Lichte muz. 18,20 V.d. sold. 18.50 Radiokron. 19,00 Nws. 19.40 Zang en dansmuz. 20,00 Lichte orkestmuz. 20,35 Theaterkron. 21,00 Chan sons 21.45 Zuidamerikaanse liedjes 22.00 Nws. 22,15 Jazzmuz. voor piano 22,35 De zeven kunsten 23.00 Nws. 23,05 Ka- mermuz. 23,30 Negro-spirituals 23,55- 24,00 Nws. BRUSSEL FRANS 484 m: 12.30 Gevar. progr. en act. 14.03 Belg. muz. 17,00 Nws. 19,30 Nws. 20,00 Festival van Luik 22,00 Wereldnws. 22,15 Moderne jazz 22,55 Nws. Zaterdag 5 januari HILVERSUM I 402 m VARA: 7.00 Nws. 7,10 Ochtendgym. 7,20 Soc. strijdlied 7.23 Lichte ochtendklan ken (gr.) (7,35 V. d. voorpagina, praatje) 8,00 Nws. en soc. strijdlied 8,18 Lichte gram. 8,40 Volksdansen (gr.) 8,50 Tips voor trips en vakanties 9,00 Gym. v.d. vrouw 9.10 Klass. gram. 9,35 Waterst. 9,40 Amateursork. VPRO: 10,00 Samen thuis, lez. 10,05 Het spoor van zijn komst, lez. VARA: 10,20 Lichte orkestmuz. (gr.) 10,30 Van de wieg tot het graf, praatje 10,45 Geknipt voor herh. HILVERSUM II 298 m KRO: 7,00 Nws. 7,10 Morgengeb. 7,15 Klass. gram. 7,30 V.d. jeugd 7,45 Geest, liederen 7,55 Overweging 8.00 Nws. 8,15 Lichte gram. 9,00 Djinn, gevar. progr. Vrijdag 4 januari NCRV: 19,30 Toekomstmuz., rubr. voor teenagers over beroepsmogelijkheden NTS: 20,00 Journaal en weeroverz. NCRV: 20,20 Wat verwacht u van een vrouwenprogr.? interviews 20,25 Alles draait om moeder, tv-film 20,50 Riedels en fiedels, Nederl. muziekprogr. met Nederl. artiesten 21,20 Attentie 22,05 Ballet 22,25-22,35 Wat boeit u het meest in de bijbel? FRANS BELGIë: 18,30 Berichten 18,33 V.d. jeugd 19.00 Eng. les 19.30 Religieuze kath. uitz. 20,00 Journaal 20,30 Tartuffe, spel 22.20 Quatre mille photos d'Emile Zola, film 22,35 Journaal. VLAAMS BELGIë: 19,00 Intern, jeugd- kron. 19,25 Sportprogr. 20,00 Nws. 20,30 Cabaretprogr. 21,05 Wetenschappelijke reportage 21,55 Filmnws. en nieuwe films 22,40 Nieuws. 25) „Weet u wie dat gedaan heeft, mr. Kent?" Ik had die vraag verwacht en toch schrok ik toen hij zo plotseling werd afgevuurd. .,Wat-? Eh-ik weet het n*et zeker, maar..." „Als u het wéét moet u ook de reden weten." Ik lachte even. „Iemand moet een erge hekel aan me hebben." Het bleef even stil, toen ging hij voort: „U werkt voor John Stebbings, is 't niet?" „Best mogelijk." ,.U zoekt zijn dochter Margaret, hè?" „Misschien wel." Hij zuchtte. „Als u morgen naar het bureau zou willen komen kan ik u het dossier over deze zaak laten zien - zó dik -" Hij wees de omvang met zijn handen. ,,U kunt het allemaal lezen tot de laatste bladzijde, waar staat „zaak gesloten". Het heeft geen zin er verder mee door te gaan, mr. Kent. Ze is dood - mishandeld en in het een of andere kanaal gegooid." -,Dat geloof ik niet." „Waar is ze dan?" „Een heel eind hier vandaan - en ik zal haar vinden." „Een eind hier vandaan -?" Zijn stem klonk nu verwonderd. De kolen in de haard zakten met een plofje in, buiten klonk het lang aangehouden loeien van een vrachtauto die de heuvel naar Has tings opreed. „Uw thee is koud gewor- ?en,0,rnr- Kent. Wilt u iets anders drin ken? .«Ja, graag." ik keek naar het tele foontoestel op het zij tafeltje. "f1.®. nemen er wel verdraaid lang de tijd voor, hè?" „Ik heb order gegeven me op te foc**!a ze iets weten." Hij stond op, maakte twee whisky- soda s klaar en kwam dichter bij me zitten, meer in het licht. Hij staarde in Zijn whisky-soda, en terwijl hij het g!iTS 7e Vt0e^ ronddraaide, zei hij: ,'Mr. Kent, als er een jungle was, en u wist dat daar een wild dier vrij rondliep en als u erop uit was het te vangen wat zou u dan doen?" „Een kring mannen om die plek heen opstellen en het beest in het nauw drijven, denk ik". „En hoe zou u reageren als er één plek niet bewaakt werd en als dan juist als ze wilden beginnen met op drijven, de een of andere buitenstaan der per ongeluk natuurlijk - stomweg die open plek opliep en uw hele plan in de war stuurde?" Je kunt beeldspraak het best op de lfde manier beantwoorden. „Ik denk dat ik verduiveld kwaad £ou worden en misschien ook een beet je bezorgd over de veiligheid van de indringer..." Ik hoopte dat ik daarmee had gezegd wat hij wilde horen: dat we wisten dat we op dc hoogte waren van eikaars activiteiten, maar dat geen van beiden de ander ooit zou inlichten. .,0, juist..." Hij stond op en legde een stuk papier op mijn knie. „En wat zou u hiermee doen, mr. Kent?" Er stond wat op getypt en er was adres noch ondertekening. „Roep je bloedhond terug en zorg dat hij zijn mond stijf dicht houdt, anders krijg je vandaag over een week een pakje dat je zal bewijzen dat we meenden wat we over Margaret hebben gezegd." Terwijl ik het las praatte hij door. „Na ons gesprek van vanmorgen leek het me gewenst eens wat meer aan dacht te gaan besteden aan de post van mr. Stebbings. Op het postkantoor bedoel ik. Dit briefje is vanmiddag ge komen en hij heeft het nog niet gele zen. Wat zou u in mijn plaats doen?" „Verbranden!" Ik was zelf verbaasd dat mijn stem zó fel en luid klonk. „Laat hem met rust, inspecteur," zei ik, nu zachter. „Hij kan u niet helpen en...hij heeft al genoeg narigheid gehad." „Maar kan hij u niet helpen?" „Nee, niet meer. Wat ik zoek is niet hier." „Waar dan?" ,,In Frankrijk." Voor het eerst las ik verbazing in de helderblauwe ogen. „Dat kan niet, ik weet zeker dat ze dood is. U zult uw tijd verspillen, sir." „Mogelijk, maar ik geloof het niet. Ik heb tot nu toe al uw vragen beant woord, wilt u nu één vraag van mij beantwoorden? Wanneer zal de val die u heeft uitgezet, dichtslaan?" Hij aarzelde even: „Als het wild niet gevlucht is - precies vandaag over een week." Een week...Ik keek naar het papier in mijn hand. ,.Dat schijnt aardig te kloppen met dit hier," zei ik bitter. .Luister eens, inspecteur, uw wild zal zich niet laten verjagen - het zal misschien wegkruipen, maar het zal blijven waar u wilt dat het blijft. Kunt u het niet uitstellen?" ,Nee, sir." .Zelfs niet om een klein meisje te redden?" „Ik geloof niet dat ze nog leeft en mijn chefs geloven dat evenmin. Dit is een zeer ernstige zaak. mr. Kent. Het spijt me, maar het zal niet gaan." Een week...nu waren beide partijen tegen me in deze wanhopige race. Er was geen tijd te verliezen - we moesten naar de Loire...en we hadden francs nodig om daar te komen. .Morgen, nee, vandaag' dacht ik op mijn horloge kijkend - .vandaag is het zondag.' Er was dus al één dag verloren. Ik wreef met mijn knokkels in mijn pijnlijke ogen. „U weet zeker niet hoe ik onmiddellijk aan 200 pond sterling in francs kan komen?" „Misschien wel. Ik heb vrienden die u dat bedrag zouden kunnen verschaf fen. Welke bank heeft u?" Ik zei het hem en keek toen weer naar het papier. „Zal ik het verbranden?" „Nee", hij nam het me uit de hand. „maar ik beloof u, dat niemand het te zien zal krijgen voor.. Plotseling rinkelde de telefoon en luisterde ik naar de korte conversatie van „ja" en „nee" die lange tijd door ging. Toen de inspecteur de hoorn op de haak legde, zei hij: „Ze hebben het gevonden. Er was een tweede draad. Mr. Jessop zegt dat iedereen met een beetje verstand van motoren zoiets in een paar minuten heeft kunnen aan brengen." We reden zwijgend naar het politie bureau. Eindelijk vroeg ik: „Verzamelt u autonummers, inspecteur?" „Soms" „Er staan of er stonden - geregeld verscheidene goeie wagens in Lion Street Uit Londen, geloof ik." „Dat is ons bekend en ze zijn ge noteerd." „Er vliegen vliegtuigen over de hei., begon ik, maar hij viel me in de re de: „We zijn daarvan volkomen op de hoogte, mr. Kent." Ik kon hem dus niets vertellen, niets dat hem zou beletten zijn plan uit te voeren. Nog één week De Rover stond zacht snorrend op ons te wachten, het leek onbegrij pelijk dat hij twee uur geleden een do delijk wapen was geweest. De inspecteur zei: „Ga nog niet weg", en liep het bureau binnen. Hij kwam terug met een stuk papier in zijn hand. „Ik zal niet nog eens herhalen dat u uw tijd ver knoeit, maar als u.. daarginds., in moeilijkheden mocht komen, draai dan dit nummer in Parijs, het is het num mer van de Süreté. Ze zijn daar geheel op de hoogte." De politie werkte dus aan beide zijden van het Kanaal! (Wordt vervolgd) KUUR Om zichzelf niet door alcohol te laten verleiden, heeft een 42-jarige flatbewoner in Turijn zich dezer dagen in vrijwillige gevangenschap begeven door zichzelf met een paar handboeien aan een radiator van de centrale ver warming te ketenen. Veiligheidshalve wierp hij het sleuteltje een eind de kamer in. Spoedig bleek hem echter, dat de ongemakken van zijn „kuur" groter waren dan hij zich had voorgesteld. Vier dagen lang riep hij om hulp, alvorens de van vakantie terugkerende buren hem hoorden. De politie bracht toen de verlossing. GESCHEKKPAKKET Paartjes, die in San Bernar dino in de Amerikaanse staat Californië om een trouwvergun- ning a raison van 2 dollar ko men, krijgen er een geschenk pakket bij. Daar zit in: een boek je met goede wenken, soep, stijf sel, zeeppoeder, vloeibare zeep, een receptenboek en een mid deltje tegen hoofdpijn. DAKKBARE OlEF De 29 jaar oude monteur James Newton uit Los Angeles heeft van de jaarwisseling gebruik gemaakt om een langgekoesterde hartewens in ver vulling te doen gaan. Hij klom klokslag twaalf uur oude jaarsavond in een lege bus, startte deze en reed naar de buitenwijken van de stad, onderwijl aan iedere voorbijganger luidkeels een gelukkig nieuwjaar toewensend. De functionarissen, die hem kwa men arresteren begroette hij met weer andere opgewekte kreten. Op het politiebureau verklaarde James Newton, dat hij er zijn hele leven al naar verlangd had om eens een keer buschauffeur te zijn. Dat hij zich aan diefstal had schuldig ge maakt imponeerde hem geenszins. „Het was fantastisch", zei hij, „lk dank u wel". FAMILIEVISITE De achttienjarige Salvatore Ca- labro op Sicilië kon helaas niet aanwezig zijn bij het huwelijk van zijn broeromdat hij ergens anders drukke bezigheden had. De politie ontdekte hem terwijl hij het huis van de ouders van de bruid aan het leegroven was Ik moet me nodig scheren Advertentie) In de Dai-Sessan-bergen in het noorden van Japan zijn tien studenten in een ijzige sneeuwstorm omgekomen. De li chamen van twee studenten zijn reeds gevonden maar het speuren naar de an dere acht moest opgegeven worden toen een nieuwe sneeuwstorm kwam opzetten. De studenten waren lifters. Zij studeer den aan de universiteit van Hokkaido. (Van onze Haagse redactie) Prof. Verrijn Stuart, voorzitter van de sociaal-economische raad, is van oor deel, dat de tijd nog niet rijp is voor een Europees eenheidsbeleid in de so ciaal-economische sector. In zijn nieuw jaarsrede wees hij er gistermorgen op, dat de situatie in de onderscheidene E.E.G.-landen daarvoor nog te veel uit eenloopt. Prof. Verrijn Stuart achtte het wèl gewenst dat er met meer kracht ge streefd wordt naar een coördinatie in de sociaal-economische sector. In dat geval behoudt Nederland de vrijheid om b.v. een eigen loonpolitiek te blijven voeren. Dat eigen loonbeleid is nog nodig, be toogde de S.E.R.-voorzitter, want in de Nederlandse economie vormt een goede loonpolitiek een wezenlijk bestanddeel van de algemene economische en so ciale evenwichtspolitiek. Voor de naaste toekomst is ook als er geen recessie komt geen plaats voor voor omvangrijke looneisen constateerde prof. Verr'ijn Stuart. Is de S.E.R. echter zelf niet reeds te ver gegaan door de an derhalf procent voor 1963 beschikbare margeverruiming op 2,7 procent te bren gen Door niet te millimeteren heeft de S.E.R. een verantwoorde bijdrage gele verd bij het doorhakken van een sociaal- economische knoop, die anders zeer hin derlijk had kunnen blijken, oordeelde prof. Verrijn Stuart. Als de S.E.R. te hoog zou hebben gegrepen kan de rege ring, zei hij, altijd nog ingrijpen. Prof. Verrijn Stuart verwacht voor 1963 overigens geen recessie. Er kan, meent hij, opnieuw gerekend worden met een ruime mate van bedrijvigheid met een verdere, zij het minder snelle groei. Gezien de openheid van de Nederland se economie is echter een bijzondere ma te van voorzichtigheid gewenst. De ge ringe expansie die voor 1963 in West- Duitsland, onze grootste afnemer, wordt verwacht, zou ons nog wel eens parten kunnen spelen. Is er dus geen reden tot paniek, voor ongeremd optimisme is ook geen plaats. In dit verband deed de S.E.R.-voorzitter een nadrukkelijk beroep op het bedrijfsleven om bij de komende loonontwikkeling een grote mate van zelfdiscipline in acht te nemen. Honderd Cubanen, die het Amerikaan se staatsburgerschap bezitten, zullen vrij dag per vliegtuig van Cuba naar de Ver enigde Staten vertrekken, werd gisteren door het Rode Kruis in Miami bekend gemaakt. Op de reis naar Cuba zal het vliegtuig drie doktoren naar Cuba brengen, die toe zullen zien op de verdeling van de geneesmiddelen, die als losprijs voor de Cubaanse gevangenen naar Cuba zijn ver voerd. Premier Castro zal in totaal aan 250 Cubanen, die het Amerikaanse staats burgerschap bezitten, toestaan het eiland te verlaten. De Amerikaanse marine zal heden de tiende onderzeeër met Polaris-raketten aan boord aan de vloot toevoegen. Het schip, de Thomas Jefferson, is de vijfde onderzeeër, die erop berekend is zowel de Polaris A-2 raket, als de A-3 af te vuren. De raketten hebben een res pectieve reikwijdte van 2700 km en 4500 km. Vijf andere Polaris-onderzeeërs zijn gebouwd maar nog niet aan de vloot toe gevoegd. Het zijn de Lafayette, de Alexander Hamilton, de Andrew Jack son, de James Monroe en de Henry Clay. De vloot zal in de toekomst een totaal van 41 Polaris-onderzeeërs tellen. Advertentie^ 13-5. Nu is Egypte een warm land, zó warm dat de mensen er doezelig van worden en iedere middag een tuk je doen. „Wha wha!" gaapte oom Ferdinand dan ook na het twaalf-uurtje, „een slaapje sterkt de botten." Zonder zich om de jongetjes te bekommeren, ging hij languit op de bank liggen en trok zijn hoed over de ogen. Minter en Hinter waren dat hele maal niet gewend; ze hadden geen slaap en vroegen oom of ze de pro fessor niet gingen zoeken. Oom gaf alleen gesnurk als antwoord. „Psst!" fluisterde Minter toen. ,.Kom mee, dan gaan we er alleen op uit." „Dat is veel te gevaarlijk," vond Hinter, „misschien verdwalen we wel." Maar Minter luisterde niet naar zijn broertje. Heel voorzichtig opende hij de deur van het winkeltje en stapte in de zonnige straat. „Kom nou!" deed hij tegen Hinter. En omdat Hinter hem niet alleen wilde laten gaan. liep hij mee, zodat de twee jongetjes even la ter parmantig door het Egyptische dorpje stapten. De straten waren ver laten en uit alle huizen klonk een Hild gesnurk. „Laten we nog eens bij de pyramide gaan kijken of we de professor zien," fluisterde Minter....

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 9