METAAL ZONDER C.A.O. Kamp Uehen sluit zijn poorten: vluchtelingenstroom hield op Reusachtige brand in Philadelphia Tweemaal duizend gulden eruit L Li. Dames Opnieuw burgerhuwelijk m Engelse koninklijke familie Opstand in rood-China BEURS VAN AMSTERDAM Ongeanimeerde stemming Verdwijning Skybolt veroorzaakt werkloosheid Dick Powell overleden Einde januari pas besprekingen Peking verdenkt Moskou Gemotiveerde oplossing 33333323 3 2 2 1 8 10 11 12 13 handen Voor 3 miljoen mensen was het de poort naar de vrijheid Broodprijs gaat niet omhoog ANNEKE GRÖNLOH terug uit Malakka DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 4 JANUARI 1963 Een hevige brand heeft in Phila delphia 40 huizen en een pakhuis van negen verdepingen in de as ge legd. Honderden brandweerlieden streden tegen het vuur. De schade wordt geschat op verscheidene mil joenen dollars. Op de foto stort een gevel van het warenhuis in. (Advertentie) Wegens een misverstand bij de plaatsing van de oproepingsadver tentie voor de op 8 januari a.s. te houden algemene vergadering van aandeelhouders in de N.V. Internationale Viscose Compagnie te B'reda is deze niet tijdig in alle daar- voor in aanmerking komende bladen verschenen. In verband hiermede wordt de dag waarop aandelen uiterlijk moeten worden gedeponeerd, thans vastgesteld op 7 januari 1963. Deponering kan geschieden: a. ten kantore der Vennootschap te Breda en/of b. ten kantore der Nederlandsche HandelnMaatschappij N.V. te Amsterdam, Rotterdam en/of Den Haag en/of c. ten kantore van Van Mierlo en Zoon N.V. te Breda en/of d. ten kantore der Algemene Kunstzijde Unie N.V. te Arnhem de Voorzitter van de RAAD VAN BEHEER De stemming voor de Internationale waarden is gistermiddag reeds onmid dellijk na de opening ongeanimeerd ge weest. Alle hoofdfondsen bewogen zich beneden het voorgaande slotniveau. De lagere koersen waren mede het gevolg van gebrek aan affaire. Er werden wei nig zaken tot stand gebracht. Philips gaf op 138,80 de gehele koerswinst van eergisteren prijs. Unilevers konden zich vrij goed handhaven op 138. AKU en Hoogovens twee punten lager op respec tievelijk 402 en 558. Kon. Olies min een gulden bij een notering op 155,50. De president-directeur van de Kon. Shell- groep, jhr. mr. J.H. Loudon verwacht dat 1963 voor de meeste olie-maatschap pijen een bevredigende expansie te zien zal geven. Aandelen Kon. Olie liepen later op tot 156. Het Damrak stond onder invloed van de lagere slotkoersen uit Wall Street. De markt aldaar gaf woensdag, voor de eerste beursdag in het nieuwe jaar, flin ke koersverliezen te zien, hoofdzakelijk door gebrek aan orders. De omzetten waren gering. De Nederlandse hoofd fondsen konden zich op de New Yorkse beurs zeer goed handhaven. Zij lagen er iets beter in de markt. Dit kon echter niet verhinderen dat het Damrak gis teren een stapje terug moest doen. De Westduitse beurzen gaven koersverlie zen te zien van circa vijf punten. Londen was vast op het verlagen van het of ficiële Engelse disconto van 4'2 tot 4 pro cent. Gedurende de verdere beursduur kwam er niet veel verandering meer in de openingskoersen. De handel bleef de gehele middag zeer rustig. Het ontslag van drs. E. van den Beugel, president directeur van de KLM was ter beurze het gesprek van de dag. Dit ontslag was echter niet van invloed op de koers van de aandelen KLM, die onveranderd werden geadviseerd. 2-1 3-1 Ned. '59 4!'4 100'4 100 Ned. '61 4*4 1001 8 100 Ned. '47 3'2 9111 913,4 Ned. grootboek 1946 9134 91% AKU 405 403 gb Hoogovens 560 556Va Philips 140.15 139,10 Unilever 138.10 138 Kon. Olie 156.65 156,05 HAL 117'4 114 Scheepvaartunie 12914 127 Va Amst. Bank 388 392(2 Ned. Handelmij. 378 378 Lucas Bols 901 899 Drie Hoefijzers 390 390 Mach. Breda 166 167 Zeeuwse confectie 346 Bijenkorf 9203< 905 Simons emb.f. en houth. 127 126 Van Gelders papier 24614 247 Heineken 455 455 Hero Conserven 304 Holl. Beton Mij. 394 384 Kon. Zout 740 733 Nijverdal - Ten Cate 226 226 De Schelde 215 Scholten Foxhol 803 805 Thomassen en Drijver 704 700 Van Vlissingen Katoen 268 279 Vredestein 345 345 Zwanenberg Organon 917 895 NABEURSKOERSEN Telefonisch avondverkeer AKU 405—409 el: Kon Olie 157.50— 108.20: Philips 139.30—141.50: Unilever io9.20140.80; Hoogovens 561—569 gl. In april zal de wereld voor de derde het verre oosten verwacht men in ieder maal getuige kunnen zijn van een hu welijk dat voltrokken wordt tussen een lid van de Engelse koninklijke familie en een gewoon burger. Dan namelijk zal prinses Alexandra met de Hooglander Angus Ogilvy trouwen. De 34 jaar oude Ogilvy mag zich ech ter verheugen over een populariteit, die hij nu reeds bezit. Helemaal een gewone jongeman is Angus nu ook weer niet: hij stamt af van Schotse lairds en heeft de zogenaamde „juiste" scholen bezocht en is al meer dan acht jaar de trouwe vriend en metgezel van prinses Alexan dra Alexandra, die in december van het afgelopen jaar 26 jaar geworden is, over treft hem echter verre in populariteit. Door de grote belangstelling die zij aan de dag legde voor „de gewone man", heeft zij zich bijzonder geliefd weten te maken bij het Engelse volk. Het ziet er naar uit dat haar huwelijk de grootste bijeenkomst van vorstelijke personen in jaren zal zijn, want door haar vader, de onlangs overleden hertog van Kent, en haar moeder, prinses Ma rina. is Alexandra met vrijwel ieder ko ninklijk huis door bloedbanden verbon den. Zo is bijvoorbeeld prinses Irene van Griekenland haar nichtje. Uiteraard moeten er uitgebreide voor bereidingen worden getroffen en een van de moeilijkste punten van het af te werken programma zal zijn wie er alle maal uitgenodigd moeten worden. Uit De vliegtuigfabriek Douglas schat dat zij binnen een maand 4.000 werknemers zal moeten ontslaan in haar afdeling projectielen en ruimtevaart, wegens het besluit van het Amerikaanse ministerie van defensie het Skyboltproject te sta ken. Ongeveer 6.000 mensen van Douglas waren betrokken bij de produktie van de Skyboltraket. Een aantal van hen zal waarschijnlijk worden overgeheveld naar andere bezigheden, bijv. in het Saturnus- program. Bij enkele andere fabrieken hadden ongeveer 4.000 man werk aan de Sky bolt, in opdracht van de Douglas Air craft Company. geval de koning en koningin van Thai land, met wie zij goed bevriend is ge raakt toen zij een reis door hun land maakte. De Nederlandse en Scandinavische prinsessen worden genoemd als moge lijke kandidaten voor bruidsmeisjes. In Hollywood is donderdagmorgen de beroemde Amerikaanse acteur en tele visie-producent Dick Powell overleden. Powell werd 58 jaar oud. Hij werd onlangs ontslagen uit het ziekenhuis, waarna hij in zijn huis in Hollywood verbleef. Donderdagnacht ge raakte hij in een lichte coma.Een fa milielid verklaarde toen, dat de ziekte in een laatste stadium vekeerde en dat de dood van de acteur nabij was. In september kwam bij een onderzoek vast te staan, dat Powell aan kanker leed. In december bleek de gevreesde ziekte zich ook naar zijn rug te hebben uitgebreid. Powell's echtgenote, de filmactrice June Allyson, heeft de overleden acteur tot het laatste ogenblik gezelschap ge houden, Ook zijn zoon Norman. en zijn broers Howard en Luther stonden hem in zijn laatste uren bij. Powell was de tweede acteur die Hol lywood woensdag moest verliezen. Slechts enkele uren voor zijn dood stierf de komiek Jack Carson, eveneens aan kanker. (Van onze Haagse redactie) Het is zeer goed mogelijk dat de or ganisaties van werkgevers in de me taalnijverheid eerst eind januari hun in verband met de C.A.O.-moeilijkheden voorgenomen ledenvergaderingen gaan houden. Op het ogenblik is over de plaats en datum van deze vijf verga deringen er zijn 5 werkgeversorgani saties nog niets bekend. Medio ja nuari weten we misschien iets meer", zo werd ons gistermorgen desgevraagd door een woordvoerder van de federatie van werkgeversorganisaties medegedeeld Zoals bekend is van werkgeverszijde tot het bijeenroepen van de ledenverga deringen besloten vanwege het vastlopen van de onderhandelingen in de vakraad over een nieuwe metaal-C.A.O. De werk gevers-onderhandelaars in de vakraad hadden kennelijk geen machtiging om met voorstellen te komen, die iets meer aan de wensen van de werknemers-ver langens tegemoet kwamen. Aangenomen wordt dan ook dat van de ledenverga deringen na een uiteenzetting van de stand der onderhandelingen een nieuw mandaat gevraagd zal worden. Deze le denvergaderingen van de werkgevers organisaties zullen overigens strikt be sloten zijn. Er zal over hetgeen bespro ken wordt niets bekendgemaakt worden, zo werd ons (bij voorbaat) verzekerd. Zodra de ledenvergaderingen gehou den zijn zullen de onderhandelingen in de vakraad echter wel spoedig worden her vat, zodat de resultaten van het werk' gevers-beraad toch wel snel bekend zul len worden. In de metaalindustrie werken in totaal circa 260.000 werknemers. Sedert 1 ja nuari is thans voor hen een contractloos tijdperk ingetreden, waarvan niemand zeggen kan hoelang dit zo blijven zal. In werknemerskringen wacht men de ge beurtenissen voorlopig nog maar rustig af. Zoals bekend hebben de werknemers vertegenwoordigers in de vakraad een loonsverhoging van 7 cent per uur ge vraagd plus een dag vakantie erbij. De werkgevers willen 3 cent geven zonder vakantieverlenging. De te Calcutta verschijnende „Daily Hindusthan" heeft berichten ontvangen over een anti-communistische opstand in de Chinese provincie Sinkiang, die aan de Sovjet-Unie grenst. Volgens het blad zou de opstand medio november zijn begonnen en hadden de berichten over de rebellie India via Ti bet en Sikkim bereikt. De correspondent van het blad te Gangtok, de hoofdstad van Sikkim, meldde dat de opstand zou zijn begonnen in de Kazak- en Altaigebieden en zich later zou hebben uitgebreid. Zowel de opstandelingen als degenen die de revolte proberen te onderdrukken gebruikten wapens van Russische make lij. Aan Chinese zijde werden zware ver liezen geleden, aldus de „Daily Hindus than". Volgens het blad had de Chinese ver volging van de islamitische meerderheid van de bevolking reeds in maart 1960 tot een rebellie geleid. China veronderstelde dat de opstand op touw was gezet door de Russen, die ervan verdacht werden reeds geruime tijd een oogje op Sinkiang te hebben, al dus de correspondent. Deze week waren er twee personen die een geheel foutloze kolom hadden ingevuld, te weten mevr. A. Michels-Raaymiakers, Vissers straat 13 te Steenbergen en de heer A. J. Jooren, Moerdijkseweg 2 te Zevenbergsche- hoek. Zij, ontvingen beiden f 1000,De sociale pot kreeg er f 198.01 bij, zodat het totale bedrag nu is gestegen tot f 265.222,67. Voor de volgende ronde staat er een bedrag in de pot van f 996,24. Voor het overige inogen we U ook hier nog wijzen op enkele zeer belangrijke veranderin gen die in de voorwaarden tot deelneming zijn aangebracht. A. Als de t.v. op dit moment een film uitzendt, is bioscoop van toepassing. Is het géén film, doch b.v. een toneel stuk of causerie, dan is film hier het beste woord. Beide gevallen zijn even zeer mogelijk (3). B. Omzetten en afzetten hebben beide de betekenis van „verkopen". Afzetten in de betekenis van „bedriegen" is hier niet juist, omdat de werkwoordsvorm is „iemand afzetten" (3). C. Meubels en meubilair betekenen het zelfde. Beide woorden kunnen hier dus gebruikt worden (3). D. Men kan onmogelijk vaststellen of de mannen praten over de hooiberg (mijt) of over het meisje. Er is geen voor keur mogelijk (3). E. Beide woorden kunnen hier gebruikt worden, ze betekenen n.l. „een betere Êositie in de maatschappij krijgen", r is dus geen voorkeur mogelijk (3). F. Een plaat „draaien" of „spelen" heeft dezelfde betekenis. Beide woorden kun nen gebruikt worden (3). G. Een vuilnisbak is een bak. waarin men het huisvuil verzamelt. „Asbak" heeft meer dan één betekenis, n.l. aslade van kachel, vuilnisbak, bakje voor (si- gare- sigarette-) as en is dus min der nauwkeurig (2). H. Paar en stel hebben dezelfde beteke nis. Beide woorden kunnen gebruikt worden, er is geen voorkeur moge lijk (3). I. Het jongetje kan zich zowel bezeren als brand maken, als hij de lucifer aan steekt. Beide woorden kunnen dus ge bruikt worden (3). J. De taak van voetballers bestaat over het algemeen in het bijzonder uit het voorbereiden resp. maken van doel punten en dat is dan ook wat zij ge durende het spel doen. Deze toeschou wer is kennelijk verontwaardigd over het slechte spel en spreekt smalend over kippen fokken (2). K. Niets wijst er op, dat de koopman niet goed wijs is (met molentjes loopt). Ballonnen heeft de voorkeur (2). L. Als het over „gebroken" ging, had er moeten staan: „die heeft bij ons eens een goed glas gebroken". ,,Wel eens" duidt op gedronken (1). BELANGRIJK! Deze puzzel „Wat zegt U?" verschijnt elke vrijdag. De inzendingen moeten uiterlijk de volgende dinsdag om 18 uur in het bezit zijn van „Wat zegt U?'\ postbus 2500, Amsterdam. Alleen door de P.T.T. gestempelde briefkaarten zijn geldig. De prijs winnaars krijgen direct bericht. De uitslag en toelichting worden in de volgende publikaties bekend gemaakt. 1 11 771 iA 1 B 1 1 r 1 1 1 D i E 1 1 1 F 1 G 1 1 1 H 1 1 1 S 1 1 K 1 1 1 nJ VOORWAARDEN TOT DEELNEMING 1 Begin met het plaatje A te bekijken. U hebt de keus tussen twee woorden. Vindt u, dat het eerste woord het beste past bij de afbeelding, vul dan het cijfer 1 in achter de A in kolom I van de oplossingsstrook. Hebt u voor keur voor het tweede woord, dan schrijft u 2, in plaats van 1. Acht u beide woor den even toepasselijk, dan vult u het cijfer 3 in. Doe hetzelfde met de andere plaatjes. Is kolom I geheel ingevuld, dan is er een oplossing gereed. Daarna kunt u als u wilt de tweede, derde en vierde kolom invullen. 2 De oplossingen kunnen uitsluitend worden ingezonden per briefkaart beplakt met niet meer dan één op lossingsstrook (vier kolommen), geknipt uit de krant. Iedere deelnemer kan zo veel briefkaarten inzenden als hij wil. Aan de puzzel kan alleen worden deel genomen door in Nederland woonachtige inzenders. 3 Behalve de normale frankering moet er voor elke ingevulde kolom 0,25 aan geldige postzegels worden ge plakt. Maximum dus 1,per brief kaart extra plakken. 4 Er wordt geen verantwoording ge nomen voor geheel of gedeeltelijk zoekgeraakte poststukken, noch voor poststukken, die, door welke oorzaak dan ook, na sluitingstijd binnenkomen. Aan getekende inzendingen worden niet ge accepteerd. Alleen door de PTT ge stempelde briefkaarten zijn geldig. 5 Vul zoveel kolommen in als u wilt, maar volledig en zonder verande ringen of onduidelijkheden. 6 Inzendingen die niet aan de voor waarden voldoen, zijn ongeldig. De ingezonden postzegels komen ten goede aan de pot. 7 Personeel van het Prijsvraag Service Bureau Laurens A. Daane N.V. als mede hun gezinsleden, zijn van deel neming uitgesloten. Personeel van ons dagblad is niet uitgesloten, omdat af wikkeling van deze puzzel uitsluitend geschiedt door het Prijsvraag Service Bureau A. Daane N.V. te Amsterdam. Deelname aan de puzzel staat uitsluitend open voor lezers, woonachtig in het ver spreidingsgebied van dit blad. De prijzenpot bestaat uit de tegen waarde van de door de PTT ont vangen postzegels, verminderd met de kosten voor administratie, controle, notaris, verzekering en belastingen. Van de prijzenpot wordt 75 procent uitgekeerd aan de deelnemer, wiens oplossing over eenstemt met de door het Prijsvraag Service Bureau A. Daane N.V. bij no taris mr. F. A. de Gelder te Amsterdam gedeponeerde oplossing met dien verstan de dat per deelnemer per week geen hogere prijs dan 1000,zal worden uitgekeerd. De overige 25 procent van de prijzenpot komt ten goede aan gods dienstige, charitatieve, culturele enz. in stellingen, verenigingen, stichtingen e.d. gevestigd in het verspreidingsgebied van de drie door de N.V. Neerlandia uitge geven dagbladen, te weten ,,De Nieuwe Limburger" te Maastricht, „Dagblad De Stem" te Breda, ,,Het Centrum" te Utrecht, alsmede de Helmondse Courant te Helmond. Aanwijzing van de te be voordelen instellingen e.d. geschiedt bin dend door een terzake benoemde com missie, bestaande uit een vertegenwoor diger van de Stichting ,,De Stem" te Breda en een vertegenwoordiger van ons dagblad. 9 Zijn er meer juist ingevulde kolom men, dan wordt op elke zodanige kolom een gelijk deel van de 75 pro cent van de prijzenpot uitgekeerd, met dien verstande, dat per deelnemer de maximumprijs van 1000,— per week niet kan worden overschreden. Wanneer geen geheel juist ingevulde kolom is ontvangen, worden de 75 procent van de prijzenpot uitgekeerd aan diegene, die een kolom heeft ingezonden met slechts één fout. Worden meerdere ko lommen met één fout ontvangen, dan wordt de prijzenpot gelijkelijk verdeeld. Wanneer geen juist ingevulde kolom en geen kolom met één fout wordt ontvan gen, dan worden de 75 procent van de prijzenpot uitgekeerd aan diegene die een kolom heeft ingezonden met twee fouten. Wanneer meerdere kolommen met twee fouten worden ontvangen, wordt de prij zenpot gelijkelijk verdeeld. Ook bij 't bovenstaande geldt dat per deelnemer per week niet meer dan 1000 zal worden uitgekeerd. Waneer geen ko lommen met nul, één of twee fouten worden ontvangen, dan worden de 75 pro cent van de prijzenpot gevoegd bij het voor de prijswinnaar (s) bestemde ge deelte van de prijzenpot van de volgende puzzel, tenzij van tevoren nadrukkelijk anders is bepaald. Prijzen beneden 10,worden niet uit gekeerd: deze worden gevoegd bij de volgende prijzenpot. In de gevallen dat door het maxi mum van 1000,per week per deelnemer het totaal beschikbare prijzenbedrag niet geheel kan worden uitgekeerd, wordt het restant van de prijzenpot gevoegd bij die van de vol gende week. Het Prijsvraag Service Bureau be paalt in hoeverre de ingezonden oplossingen juist zijn en aan de ge stelde eisen voldoen. Het kent op grond daarvan definitief en bindend de prijzen toe, resp. bepaalt of de prijzenpot geheel of gedeeltelijk wordt samengevoegd met die van de volgende puzzel. Hierop wordt onder geen enkele omstandigheid terug gekomen. Over deze wedstrijd kan geen correspondentie worden gevoerd. Inzendingen moeten uiterlijk op dinsdag na de publikatie van de puzzelopgave om 18 uur in het be zit zijn van ,,Wat zegt U?", postbus 2500 Amsterdam. De deelnemers erkennen deze voorwaarden goed te hebben gele zen en zich door het feit van hun deelneming zelf, hiermede akkoord te verklaren. mmr^ iirt 11 n r i r n r ruw of schraal HAMEA-GELEIfT^pT^l Op een afstand van ongeveer twintig kilometer van de grens, die Duitsland in tweeen deelt, aan de oostelijke rand van de Luneburger hei, ligt de circa dertigduizend inwoners tellende stad Uelzen. Als industriestad heeft het zijn be tekenis praktisch verloren. Het is een plaats geworden, die voortdurend strijd moet leveren met de ongunstige ligging in het grensgebied tussen Oost- en West-Duitsland. De stad Uelzen werd echter na de oorlog in de hele wereld bekend als een plaats, waar de nood van de vluchtelingen het grootst was. Het kamp Uelzen, voor de poorten van de stad gebouwd, heeft het leed van honderdduizenden vluchtelingen ge zien, mensen die voor de terreur van het Russische regime vluchtten en veelal in de meest ware zin des woords slechts het naakte leven konden redden. Thans sluit dit kamp zijn poorten. Bij de foto: Het eerste onderkom na de vlucht. Een bed, een tafel e voedsel. Geen luxe, maar vrijheic Hier wachtten de vluchtelingen o hun overplaatsing naar een door gangskamp. Maar hier, in Uelzen, wa de drempel naar een vrij bestaan i een vrij land. In de 30 stenen en evenzovele hou ten barakken is het stil geworden Maar het is er niet stil geworden, om dat de toestand weer normaal is. Nee, het is er stil geworden, omdat dé Muur bestaat, die bijna niemand meer doorlaat. Bijna drie miljoen mensen gingen door de poorten van dit kamp. Dat zijn er bijna 800.000 meer dan er tegenwoordig in West-Berlijn wonen! Een reusachtige organisatie was nood zakelijk, om deze mensenmassa's een geschikt onderkomen te verschaffen en hun ontslagprocedure in de bonds republiek af te wikkelen. Caritas, in wendige zending en liefdadigheidsin stellingen ondersteunden het „vluchte- ingendorp" voor de poorten van Uelzen, dat zelfs beschikte over een eigen kerk, conversatie- en filmzaken, ziekenbarak ken en kinderspeelplaatsen. In de tijd van de luchtbrug naar Berlijn was de oestroom zo groot, dat het personeel '.eer veel moeite had, de mensen te egistreren. Destijds kwamen er ook uit het buitenland vele giften, teneinde de ergste nood te lenigen. In de dagen voor 13 augustus 1961 werkte het per soneel van het opvangcentrum weer onder hoogspanning. Thans zijn de meesten van deze vluchtelingen opge nomen in he leven van de bondsrepu bliek. Zij hebben een huis en werk ge- vondén. Voor hen was het kamp Uel zen de „poort naar de vrijheid". (Eigen nieuwsdienst) De broodprijsverhoging met (nog maals) één cent per 7 januari a.s. gaat zoals Wij gisteren reeds berichtten, niet door. Sinds kort is namelijk een daling van de bloemprijs opgetreden van onge veer twee gulden per 100 kg. Deze prijs daling heeft minister De Pous, van eco nomische zaken, thans doen besluiten geen verdere prijsverhoging toe te staan. De prijs van het zgn. regeringsbrood mag derhalve thans niet meer dan drie cent hoger zijn dan per 1 juni 1962 Mochten de bloemprijzen te zijner tijd weer sterk gaan stijgen, dan wil minis ter De Pous opnieuw een broodprijs- verhoging van één cent overwegen. In dit verband zij er op gewezen dat de broodprijzen plaatselijk verschillen. Op het platteland ztfn ze over het alge meen iets hoger dan In de steden, het geen onder meer verband houdt met de hogere bezorgingskosten. Een met het weerzien met haar moe der dolgelukkige Anneke Grönloh is gis termiddag van haar tournee door Ma lakka op Schiphol teruggekeerd. Gekleed in een even charmant als zomers pakje vertelde ze daar, dat ze met de Dutch Swing College-band in een maand tijds 27 voorstellingen heeft gegeven voor in totaal misschien wel 100.000 mensen, want men beschikt in Singapore over enorme concerthallen en zelfs overdekte stadions, waar de band met zang van de 20-jarige Anneke voor duizenden toe schouwers concerten gaf. De Swmg Col- lege-band is in Bangkok uit het vliegtuig gestapt om ook in die stad nog een keer op te treden. Anneke moest wel door reizen, omdat ze gisteravond reeds in Nederland een voorstelling op haar pro gramma had staan. Schilperoort en zijn mannen worden zaterdag op Schiphol te rug verwacht.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 7