m WINTERSE ROMANTIEK Praktisch alleen bezorgdheid in de scheepsbouwsector ASPRO L/H Ijs nog niet gebroken DE DOOI IN AANTOCHT Nieuwe burgemeester te Souburg geïnstalleerd Burgemeester herdacht overleden voorganger Over twee jaar eerste oesters in proefbassin? Handel in mensengeluk Respect WERKING. STERHOUT. ILING Industrieën Midden- en Noord-Zeeland uit de lucht Op een ijsberg De weerstoestand Bedrijfsresultaten niet sterk groeiend Toch nog gunstig Dreiging thans kleiner geworden Aanschaf brandstof Geen probleem voor bejaarden pagblad PcStcttt Hulde Omzetten gestegen Bescherm u tegen f Rillerig? Onprettig? Vlug: Te St.-Jansteen Schoorsteen te heet brand; gezin dakloos Memorie van antwoord Nieuwe ambassadeur van China bij Kroestjev DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 4 JANUARI 1963 10 uiterst voordelig Tweed ng door W. VAN DER STEEN (Van onze redacteur) De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord- Zeeland heeft in een uitvoerig rapport aan de leden de gang van za ken in de verschillende bedrijfstakken in het gebied van de Kamer over 1962 geschetst. Hieronder volgt een uittreksel van het wel en wee der industrieën in het afgelopen jaar. Slechte berichten uit de scheepsbouwsector. De hevige concurrentie in de scheepsnieuwbouw noopte tot scherpe inschrijving ter verkrij ging van nieuwe orders. Op deze wijze werd van de Koninklijke Marine de opdracht voor het maken van twee fregatten ontvangen. Ondanks het feit, dat „De Schelde" in 1962 meer schepen heeft op geleverd dan in 1961 worden geen hogere bedrijfsinkomsten verwacht, dit als gevolg van de ongunstige voorwaarden waartegen een aantal nu afgeleverde orders moest worden gecontracteerd. (Vervolg van pag. 1) De Trio uit Wemeldinge en de Dispo nibel uit Terneuzen zijn hier gestrand op hun weg van Rotterdam naar Izeghem in België Hun beijzelde buiken zitten vol olienoten. ,,lk heb ze maar laten lig gen", zegt de havenmeester, die hun plaatsen eigenlijk vrij moest houden voor de ijsbrekers. Zij blokkeren de kade voor de Volke rak en het Hollandseh Diep, twee schepen van rijkswaterstaat die als (Vervolg van pag. 1) Vooral in Noordholland en Zuidhol land, maar incidenteel ook in de ooste lijke provincies, kwamen nagenoeg alle busdiensten stil te liggen. De N.S.-bus dienst Amsterdam - Den Haag kon zelfs niet rijden. Sneeuwblazers van de luchthaven Schiphol en van de vliegbasis Leeuwar den zijn als kolossale mollen bezig om tunnels door de sneeuw te graven, o.a. op rijksweg 2 en rijksweg 13. Deze ma chines zuigen 3500 ton sneeuw per uur op en blazen het dan naar opzij weg. Wie daar toevallig staat kan beter benen maken Vliegtuigen van de Kon. Luchtmacht zijn beschikbaar gesteld voor speciale vluchten naar de Waddeneilanden en naar de geïsoleerde dorpen in het noor den, om zieken op te halen. Bij de ü«€l van gisterenavond konden de toestellen echter niet starten. Op veel plaatsen helpen militairen bij het sneeuwruimen en pekelstrooien. In de buurt van Oldebroek is men een boerderij aan het opdelven. In Gronin gen kunnen veel kinderen niet naar school. In Amsterdam slipte een ambulance wagen, die een slachtoffer van de glad heid vervoerde, tegen een vrachtauto. Een tweede ambulance kwam het dub bele gladheidsslachtoffer ophalen. De man had een gebroken enkel. Na de bot sing had hij die nog. ïn de Wieringermeer hebben vijf bull dozers en zes sneeuwschuivers de enor me taak om 300 kilometer wegen be gaanbaar te maken. Woensdagavond was men al aardig opgeschoten, maar een nieuwe sneeuwstorm maakte dat de sneeuwploegen opnieuw konden begin nen. In Drente raakte zelfs een sneeuw - P ingesneeuwd en moest het werk staxen. Het wegenoverzicht van de KNAC wees gisterenavond uiteraard on 'de al gemene gladheid. Er is echter vannacht op vele plaatsen gepekeld en hoe de toestand vandaag zal worden kan nie 7anA Gisterenavond waren op de Afsluitdijk talrijke automobilisten ge- strand. In het kielzog van een bulldozer zijn zij naar veilige haven geloodst. De oostelijke rijbaan van de rijksweg Amsterdam - Utrecht was gisterenavond zo goed als sneeuwvrij, maar toen gooi de de ijzel roet in het eten. Vergeleken met de wintergrillen die Engeland te verduren heeft, is het bij ons heilig. „Wij zitten op een ijsberg", meldde de Royal Automobile Club gisteren. Talloze treinen kunnen niet rijden doordat een sneeuwstorm, die gisteren morgen opstak, overal grote heuvels schiep. Tientallen dorpen zijn, nadat zij juist uit hun isolement waren verlost, opnieuw ingesneeuwd. Het aantal doden als gevolg van de weersomstandigheden bedraagt. gere kend over heel Europa en sedert Kerst mis. 933. In Maine (V.S.) zijn tweedui zend mensen in de sneeuw blijven ste ken of door sneeuwhopen in hun hui zen opgesloten. Helikopters voeren red dingsacties uit. Een storing boven Frankrijk heeft zich langzaam maar geleidelijk naar het noorden verplaatst. Daardoor kon de grens tussen dooi en vorst gisterenavond juist tot de zuidelijke grens van Neder land opschuiven. ,,Acbter rif grens is de temperatuur weliswaar boven nul maar in België toch ook niet meer dan één a twee gra den. zodat van een flinke dooi vandaag bij ons zeker geen sprake kan zijn. We] is te verwachten, dat in het zuidwesten renZnmCh .Van .Nederland de temperatu- "d°m het vriespunt zullen liggen. Met ne samen, welke ook vandaag boven N'cdST i 5ï?ns hangt een neerslag 'ensfw blJJyen. zij het dat de in- -nsiteit vermoedelijk iets zal afnemen moederschepen fungeren voor de ijs- brekers. Maar hofmeester Toon van Driel, die in de kombuis van de Volke rak de maaltijden klaarmaakt voor de bemanningen van de ijsbrekers die van avond binnen zullen vallen, neemt het hun niet kwalijk. Evenmin als Pieter Dekker die uur in uur uit naar de mobi lofoon luistert. Je wordt knettergek van dat getetter de hele dag", bromde hij gistermiddag, kort voordat de ijs brekers naar huis kwamen. Op handen en voeten Voor hém kruipt de tijd. daar in dat stille haventje van Moerdijk. Kruipen doet de tijd ook voor de schippers van de Trio en de Disponibel, die gister middag op handen en voeten over het beijzelde dek van hun schepen scharrel den. ,,Wat denk je Duurt het nog lang vragen zij hopend op een opti mistisch antwoord, dat echter niemand hun geven kon. Zij, hun vrouwen en kinderen klauteren naar en van de hoge kade langs een ijzeren laddertje, dat de ijzel zo glad heeft gemaakt als het vetste spek. Op hun schepen hebben zij looppaden gemaakt van jute zakken. Comfortabel is hun bestaan thans zeker niet. Lage waterstand Slecht zag het Hollandseh Diep er gistermiddag overigens niet uit. Uit het haventje van Moerdijk dreven langzaam de ijsschollen, die de ijsbrekers gister morgen los hadden gescheurd. Het was maar schijn. In de Appelzak, even buitendijks, had het ijs zich opgepakt, en dammen gevormd zoals elders op de Nieuwe Merwede en de Waal. Volgens havenmeester Groeneveld en zijn mening werd later door de ijsberichten- dienst bevestigd is het met name de lage waterstand, die de ijsgang be vordert. ,,In 1929 schoot er bij Zaltbom- mel plotseling een dam los", herinnert zich de havenmeester. ,,De ijsbrekers konden amper uit de voeten en een paar toeschouwers op een pier werden door ijsschotsen verpletterd." Pieter Dekker, de man aan de mobi lofoon op de Volkerak, liet gisteravond ondanks alle tegenslag de moed niet zakken. ,,Het zal wel lukken", dacht hij. Over de radio kregen de ijsbrekers toen bevel maar af te nokken. Èn Pieter greep nog een kouwe oliebol van de schaal die naast hem stond.... Teneinde de werkgelegenheid niet te verliezen was de scheepsbouw gedwon gen beneden de kostprijs te werken. Voor de uitbreiding van de orderportefeuille moet zwaar gevochten worden. Zelfs me dedingend met verliesgevende prijzen zoals het geval was bij de inschrijving voor de Provinciale Stoombootdienst, kan de opdracht lang niet altijd ver kregen worden omdat andere bedrijven nog grotere verliezen menen te kunnen aanvaarden. Slechts sterke bedrijven zullen de crisis in de scheepsbouw on geschonden kunnen doorkomen, aldus het verslag. De werkzaamheden voor de Sloewerf verlopen naar wens. Eind 1963 of begin 1964 kan dit complex in gebruik worden genomen hetgeen de reparatie capaciteit belangrijk zal kunnen opvoe ren. De financiële resultaten aangaande de Middelburgs enige stalhouderde heer elektriciteitsproduktie stemmen tot te- Labruyère, voerde gisteren in zijn arre- vredenheid. De afzet der produkten slee een klein gezelschap kinderen overtrof met ca. tien procent de cijfers langs de besneeuwde en bevroren\vj*J} het topjaar 1961. Op het eind van Walrherse dreven 1962 leken ™kele tekenen te wijzen op waicnerse areven. |een voorlopig hoogtepunt in de afzet. Voor de eerste maanden van 1963 zijn de vooruitzichten toch nog gunstig. In de confectie-industrie waren de ge volgen van de loonsverhogingen en van de verkorte werkweek duidelijk voel- baar. De toekomst in deze tak van indu strie wordt met vertrouwen tegemoet gezien. Voor de produktie van dames ondergoed moest een nieuwe fabriek worden gevestigd. De hierdoor verkre gen omzetstijging was aanzienlijk. Een dedingend met verliesgevende prijzen, J Vei-dere stijging ligt in het verschiet. Een fraaie houten arreslee, een ,.>uard er voor met een pluim op het hoofd en een glanzend gepoetst, rinkelend, bellentuigeen klein brokje romantisch verleden in de besneeuwde Zeeuwse hoofdstad van deze dagen. Harde strijd Nederland heeft de strijd tegen het ijs op zijn rivieren aangebonden. Niet al leen op de stromen rond Rotterdam, dat volgens het Comité voor IJsbestrijding binnenkort voor de binnenvaartschepen weer wel bereikbaar zal zijn. Maar ook bijvoorbeeld in het Zijpe. Dank zij de ijsbrekers kon gistermiddag de veer dienst daar weer worden hervat. Dat is overigens niet overal zo. Bij Olst aan de IJssel heeft men voor het verkeer te land tenminste een andere oplossing gevonden. Men heeft er een voetpad aan gelegd over het ijs. Ook de loodsdien- sten ondervinden moeilijkheden. Die in de Wielingen is geheel gestaakt en in het Oostgat worden alleen grote schepen geloodst. Hoe zwaar de strijd soms is, illustreert dit verhaal uit Dintelsas De veerboot „Gorinchem", dis gisteren van Dintelsas naar de sluishaven tracht te te komen, is in het Volkerak, samen met de begeleidende sleepboot-ijsbreker „Constantine" op een krib gelopen. De passerende sleepboot Broedertrouw" uit Zwijndrecht heeft de veerboot naar Dintelsas kunnen terugsiepen. Drie sleepboten zijn bezig geweest de zand zuiger ,,Ahoy" uit het Volkerak naar de vluchthaven van Dintelsas te slepen. Het karwei is met veel moeite geklaard. De ..Broedertrouw" is er later in geslaagd roet 20 passagiers, voornamelijk kinde- ren, van Dintelsas naar Ooltgensplaat te steken- Vrijdagmorgen zal orden getracht met twee veerboten en n^u oothulp **et veer Dintelsas oitgensplaat Sluishaven te hervatten. m0itQambtei?aren van openbare diensten maken werktijden van 20 uur om de op het eiland gaande te houden. Spookschip situaties Tif W6eJ schept soms rare vaartulL'n riff6" de^honderden binnen- nWc £L0 \n de Waalhaven lig plaats hebben gekozen is er een waar mee de Rotterdamse rivierpolitie zich gistermiddag heeft bezig gehouden Vrijdag voor de kerst vertrok de sch!pl iSfSS* hhUW 7 drie kinderen naar Delfzijl. Hij is door zijn collega's in Rotterdam nadien niet meer in de buurt van zijn schip gezien. Een bijna spook achtige sfeer hangt rond het ruim 580 ton metende vaartuig. Vloerkleedies hangen aan dek, de deur van de kajuit staat open. (bevroren) aardappels staan op een (koude) kachel en de sneeuw ligt centimeters dik op het televisietoestel Een buurman-schipper heeft zich inmid dels ontfermd over een kanarievogel die in zijn kooi dreigde dood te vriezen Dc rivierpolitie vindt het ook maar een eigenaardig geval. (Van onze correspondent) De dodelijke dreiging van opheffing welke al zolang boven Souburg hangt, is tot kleinere proporties terug gebracht. ,,Bij de eerstvolgende hearing door de vaste commissie voor binnenlandse zaken hoop ik zo goed mogelijk partij te ge ven", aldus Souburgs nieuwe burge meester, de heer B. H. G. Ter Haar Ro meny tijdens zijn installatierede gister- middeg in de Souburgse raadszaal uitge sproken. Nu door toedoen van de kroon de po sitie van Souburg vrijwel is geconsoli deerd, achtte de heer Ter Haar Romeny de tijd aangebroken om de unieke kan sen welke O.- en W.-Souburg worden ge boden ten volle te benutten. Hij noemde het een fascinerende opga ve Souburg in het zich ontplooiende Sloegebied een duidelijke plaats te mogen geven. De belangstelling voor de openbare raadsvergadering belegd voor de offi ciële installatie van de heer Ter Haar Romeny was bijzonder groot. Door de weersomstandigheden moesten enkele ge nodigden, waaronder de burgemeesters van Domburg en Westkapelle verstek la ten gaan. Nadat de raadsleden de heer W. M. Janssen en mevrouw W. Posthuma-Wold- hek als commissie van ontvangst de heer en mevrouw Ter Haar Romeny hadden binnengeleid, sprak burgemeester loco burgemeester F. Leenhouts het welkomst woord. „We hebben jaren naar deze dag uit gezien", aldus de heer Leenhouts, die een lange periode van bijna vier jaar van waarnemend en loco-burgemeester in herinnering bracht. Een speciaal woord van nagedachtenis wijdde hij voorts aan Souburgs laatste burgemeester, de heer Stemerding. De heer Leenhouts verrichtte hierna de installatie door de heer Ter Haar Ro meny de nieuwe ambtsketen van de ge meente Souburg om te hangen. Een eer ste felicitatiewoord werd gesproken door het oudste lid van de raad, de heer A. W. Bouff. Hij wees op de zware taak die het burgemeesterschap van Souburg be- IaIT Waarnemend burgemeester van de Putte hangt burgemeester Ter Haar Ro meny de ambtsketen om. behorend in zijn burgemeestersambt strikt boven alle partijen en groeperin gen te zullen staan. In het slot van zijn installatierede sprak de nieuwe burgemeester de hoop uit, met de dubbelsteden Middelburg en Vlissingen tot vruchtbare samenwerking te kunnen komen. Zo een constructieve bijdrage te leveren voor de ontwikkeling van Walcheren zag de heer Ter Haar Ro meny als een mogelijkheid om het snelst de al of niet vermeende teleurstelling bij de partners over het voortbestaan van deze bestuurskrachtige gemeente te doen vergeten. Onder de hierna volgende lange rij van sprekers waren de heer M. A. van de Putte, tot zaterdag j.l. waarnemend burgemeester, de heer G. M. Ginkel, di recteur van de Kon. Mij. de Schelde, die vertelde dat niet minder dan 632 werk' nemers van het Vlissingse bedrijf uit Souburg afkomstig zijn. Bij degenen die het woord voerden voor de verschillende kerkelijke gezind ten in de gemeente was de heer M. M. Peijnenburg A.A., kapelaan voor Souburg die de aandacht vestigde op de sterk groeiende katholieke ge meenschap. Voorts spraken o.m. burge meester J. L. Wegmans van Koudekerke namens de vereniging van burgemeesters en secretarissen op Walcheren en burge- meetser mr. J. Drijber van Middelburg, die eveneens voor zijn ambtgenoot uit Vlissingen sprak. Het grote gezelschap genodigden druk te hierna het echtpaar Ter Haar Romeny de hand. De vlasvézelfabrikage kon de produk- (Van onze Haagse redacteur) Op het ministerie van maatschappelijk werk bestaat de indruk, dat behoeftige bejaarden en invaliden in dit sneeuw- en vorsttijdperk geen problemen hebben met de aanschaf van brandstof. Desge vraagd verklaarde ons een woordvoerder van het departement, dat de gemeenten in overgrote meerderheid volledig begrip hebben voor de extra-kosten, die uit de hevige kou voor de bejaarden voort vloeien en dienovereenkomstig maatre gelen treffen. „Voor zover ons bekend wordt iedere ondersteunde, die geen geld heeft om de nodige extra-brandstof aan te schaffen, geholpen", aldus werd ons meegedeeld. Uit verdere informaties is ons vercler gebleken dat een groot aan tal gemeenten via de sociale diensten elke winter een speciale uitkering geven voor de aanschaf van brandstoffen. Sommige gemeenten hebben in verband met de hevige vorst daarboven nog een extra uitkering gegeven of overwegen dit te doen als de vorst mocht blijven aanhouden. Te Roosendaal deed zich die behoefte nog niet gevoelen. De wekelijkse uitke ring gedurende 26 weken is rond de 7. Er zijn ook nog geen aanvragen voor extra uitkering bij de dienst van Sociale Zaken binnengekomen. Voor wat de buitengemeenten betreft is in bepaalde gevallen, wanneer via de sociaal werker of werkster of rechtstreeks van invalide of bepaarden een aanvrage binnenkwam bekeken in hoeverre hier redelijke normen waren. Waren er die dan werd iets extra gedaan naar gelang de behoefte. In Waalwijk, werd ons meegedeeld, bestaat reeds een regeling, zoals ook in de meeste andere gemeenten, om de be jaarden in het winterseizoen een extra toelage te geven voor huisbrand. Deze regeling geldt voor de periode oktober- april. Op het ogenblik wordt in Waalwijk nagegaan of er nog een extraatje kan worden gegeven boven de normale huis brandtoelage. Er is echter nog geen be sluit genomen. Dit zal in de eerste ver gadering van b. en w. vermoedelijk ge beuren. Ook de sociale afdelingen van enkele andere gemeenten in de Langstraat deel den mee dat in gelijke geest als in Waal wijk wordt gehandeld. Als de behoefte blijkt, wordt beslist iets voor de bejaar den gedaan, aldus de mededelingen sa mengevat. 3 yVe hebben in deze dagen met een barse vijand af te rekenen, de win ter. Velen zetten zich nu in op de frontlinie voor een harde strijd. Zij, die klagen over wat ongemak, over de tocht van huis naar werk en omge keerd, doen goed te bedenken, hoe anderen zich nu inspannen in nacht en sneeuwjacht, om de dreigende ont reddering te bekampen. Windkracht 8 en zo'n graad of 10 onder nul laten ons zo spoedig mogelijk de beschutting van het huis en het haardvuur opzoe ken. Anderen echter trekken er dan juist op uit voor het sneeuwvrij ma ken van wegen, het doorbreken van het isolement van afgelegen dorpen. Deze mannen mogen we wel met bij zondere dankbaarheid gedenken. Ook de chauffeurs, die met hun grote kasten vvan bussen hun rijvaardigheid nu op Bij de coöperatieve zuivelindustrie op!een bijzondere proef zien gesteld, ver- Walcheren steeg de aanvoer van melk j richten prestaties, waarvoor we diep onze hoed mogen afnemen. En de men sen van het spoor, die de rails en de wissels schoon moeten houden, het begeleidend personeel, dat extra grote menigten te „hanteren" krijgt, de post bode. die ook de afgelegen woningen ten piattelande moeten bezoeken en niet. het minst de krantenbezorgers met een bijna bovenmenselijke taak ver dienen een bijzondere pluim. Het is een bittere strijd, die gestre den moet worden. Hij openbaart in degenen, die de uitdaging aanvaarden, een grote mate van volharding en moed. Onze hulde! jyjensengeluk als handelswaar, dat ls de praktijk, waartoe dictators zich verlagen. Premier Castro heeft een zo hoog mogelijke prijs willen bedingen voor het loslaten van krijgsgevangenen, die de mislukte invasie hadden over leefd. Na veel loven en bieden heeft hij hun inscheping eindelijk toegestaan doch niet dan nadat hij zich had ver gewist van de aankomst der Ameri kaanse schepen, die de verlangde goe deren meebrachten. Nieuwe winst slaat hij nu uit het feit, dat ook de familie leden van de uitgeleverde krijgsgevan genen het land zo gaarne willen ver laten. Ze kunnen daarvoor alleen toe stemming krijgen, als ze al hun bezit tingen voor de Cubaanse staat achter laten. Slechts als volkomen berooiden mogen ze naar de Verenigde Staten varen. Premier Ulbricht van Oost-Duits- land is al geen haar beter. Hij weigert alle intermenselijke betrekkingen weerszijden van de Muur, zolang de 1 ondsrepubliek hem geen miljardenkre dieten wil verlenen om een in elkaar zakkende staatshuishouding te stut ten. Zo juist is de Oostduitse wieler kampioen Harry Seidel nog tot levens lange gevangenisstraf veroordeeld voor een nieuw soort misdaad: het graven van een tunnel, om de vereniging met zijn oude moeder, die nog in Oost- Berlijn woont, mogelijk te maken. Kin derliefde wordt aldus met op één-na- de-awaarste straf bedacht. Als Ulbricht echter maar geld kan los krijgen van (de overigens voort durend als gewetenloos uitgescholden) Adenauer, dan wordt het mogelijk, dat familieleden in de gespleten stad Ber lijn elkaar weer mogen zien. En wie weet krijgt „misdadiger" Seidel dan ook wel gratie tie handhaven. Het gehele jaar door werd in drie ploegen gewerkt. De ijzergieterij was het hele jaar goed van orders voorzien. Er werden belang rijke investeringen verricht. Ondanks de schaarste aan personeel kon de groenten- en fruitconservenin- dustrie op een bevredigend jaar terug zien. Ook de fabrikage van veiligheidsar tikelen was gunstig. De verkrapping van de wintermarges kon ten dele worden gecompenseerd door vergroting van de export. In de bakkerijgrondstoffenindustrie konden produktie en omzet worden ver groot. De banketfabrikage heeft door een concentratie van bedrijven een grote omzetstijging verkregen. met 2 miljoen kg. De totale aanvoer bedroeg 24 miljoen kg. Het machinale melken blijft zich uitbreiden. De afzet is bevredigend. De houtemballage- en betonwarenindu- strie heeft goed gedraaid. De betonmor- telcentrales hebben volkomen aan de ver. wachtingen beantwoord. Ondanks de moeilijke situatie op de bouwmarkt voor scholen heeft de gym- nastiekwerktuigen- en schoolmeubelin- dustrie in het binnenland een bevredi- digende afzet bereikt. De toenemende vraag uit het buitenland noodzaakte tot modernisering en uitbreiding. In de handschoenenindustrie steeg de produktie met 10, de export met 50 pro cent. Door stijging van de export is de om zet in de glasindustrie in 1962 belang rijk toegenomen. De produktie zal dit jaar zijn verdubbeld. De chemische produktie van lijmen t.b.v. de bouwnijverheid en de schoen industrie heeft een zeer gunstig verloop gehad. Ondanks een toenemende concur rentie in binnen- en buitenland lijken de vooruitzichten voor 1963 gunstig. De fabrikage van draineermachines onderging een belangrijke uitbreiding tengevolge van de ontwikkeling van een nieuw type. Het drainagebedrijf was goed van orders voorzien. De produktie van benodigdheden voor dameshandwerken heeft een gunstig jaar achter de rug. De gemiddelde omzet stijging is echter onvoldoende voor een compensatie van de aanzienlijk gestegen kosten, die niet genoeg konden worden doorberekend. De vooruitzichten zijn on zeker. Bij de mosselconservenindustrie geven de resultaten over 1961 en 1962 geen re den tot ontevredenheid. Het in juli be gonnen seizoen. 1962-1963 toont een be perkte aanvoer. De winstmarges wor den hierdoor gedrukt. (Advertentie) Bij winterse kou... tóch een mooie gave huid (Advertentie) tekent. Samenwerking Ook de heer Ter Haar Romeny her dacht in zijn rede burgemeester Ste merding. Hy verklaarde zich gelukkig te zullen prijzen wanneer hij een gelijk waardige plaats in de harten der ingeze tenen zou veroveren als zijn voorganger. Ter nadere kennismaking over zich zelf vertellend verzekerde de heer Ter Haar Romeny een vroom lid te zijn van de N. H. kerk en politiek tot de C.H.U. Griep (Van onze redacteur) In de gisteren gehouden raadsverga dering te St. Jansteen heeft burgemees ter J. E. M. Reuser, zijn zo pas over leden ambtsvoorganger, de heer P. H. Geirnaerdt herdacht in een door de raadsleden staande aangehoorde toespraak waarin allereerst herinnerd werd aan de benoeming van de overledene tot op 1 augustus 1930. Na de moeilijke jaren van crisis en werkloosheid volgde de tijd van mobi lisatie en oorlogsdreiging, die uiteraard weer andere moeilijkheden met zich bracht. „Toen het feitelijke wapengeweld kwam en de daarmee gepaard gaande Duitse bezetting van ons land, vergde dit van iedere bestuurder dus ook voor hem grote geestkracht en zelfbeheersing. Steeds toonde hij zich een goed vader lander," aldus burgemeester Reuser, die in dit verband o.a. zijn ontslag door de Duitse commissaris-generaal voor bestuur en justitie memoreerde. Nog dezelfde dag werd hij door de Sicherheitsdienst uit Terneuzen opge haald en samen met enkele collega's uit omliggende gemeenten geïnterneerd in het gijzelaarskamp te St.-Michielsgestel, waarna hij verbleef in de concentratie kampen te Vught en Amersfoort om tenslotte te worden overgebracht naar het beruchte „Oranjehotel" te Scheve- ningen. Na in mei 1945 te zijn bevrijd, her vatte hij reeds na enkele dagen zijn ambtsbezigheden als burgemeester van St. Jansteen totdat hem op 1 oktober 1953 wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd eervol ontslag werd verleend. De aan dit pensioen ver bonden rust wenste hij zich evenwel niet blijvend te gunnen, want in 1958 liet hij zich kiezen tot gemeenteraadslid. ,,Tot twee dagen voor zijn dood heeft hij deze functie vervuld met veel animo en toewijding," aldus de burgemeester, die tenslotte concludeerde, dat hier zo wel gemeentelijke als gemeente-bestuur lijke dankbaarheid past. {-Jet gelukkige einde van de zaak-Van Kilsdonk wordt in verschillende katholieke bladen dankbaar begroet. Van reformatorische zijde komt ook een stem, die van dankbaarheid ge tuigt. Prof. dr. G.C. Berkouwer, die met acht andere hoogleraren van de Vrije Universiteit in een vroeger sta dium van zijn bezorgdheid had ge tuigd, geeft daaraan uiting in Trouw: „Deze zaak is nu opgelost. Wij moeten er ons niet verder mee bemoeien. Het zou verkeerd zijn achteraf analyses te gaan geven nu er een zo duidelijk en belangrijk besluit genomen is. Ik heb daar groot respect voor". Zo blijft ook het oecumenisch streven in ons land door deze zaak onverlet. Een felle uitslaande brand heeft giste ren gewoed op een verdieping van een woning aan de Zandvoortselaan in Zand- voort. Een te sterk verhitte schoorsteen is vermoedelijk de oorzaak van de brand. De brandweer slaagde er na een half uur in de schade tot deze verdieping, bestaande uit drie slaapkamers, te be perken. De bewoners, man, vrouw en twee kinderen, moesten bij buren onder dak worden gebracht. Huis en inboedel waren verzekerd. De nieuwe communistisch-Chinese am bassadeur in Rusland. Pan Tsoe-Li. heeft gisteren een onderhoud gehad met Kroestjev. De „Izvestia" meldde dat het gesprek „warm en vriendschappelijk" was ge- - -- weest. Het blad gaf echter" geen nadere vonden, waarmee zowel overheid als be- bijzonderheden over het onderhoud. drijfsleven kunnen instemmen. Over de Pan Tsoe-Li vervangt ambassadeur verdere uitwerking van de financiële Lioe Hsiao, die vanaf 1955 ambassadeur i voorwaarden heeft noë nader overleg in Rusland is geweest. I plaats. (Van onze parlementaire redactie) Als de aanleg van het proefbassin in het Veerse Gat volgens de plannen wordt uitgevoerd, zullen de eerste oesters in het voorjaar van 1965 in de kweek- kanalen uitgezet kunnen worden. Iedere vertraging in de voorbereiding zal echter tot een uitstel (tot het voorjaar van 1966) moeten leiden. Daardoor zou, aldus minister Marijnen in de memorie van antwoord op de landbouwbegroting de totale termijn voor de proefnemingen ontoelaatbaar" bekort worden. Wat de proefinstallatie voor het kunstmatig ver wateren van mosselen betreft verwacht mr. Marijnen dat de afwerking op zijn vroegst in het najaar van 1965 zover ge reed zal zijn, dat de eerste proeven ge nomen kunnen worden. VERRE VISSERIJ Mr. Marijnen deelt de Tweede Kamer voorts mee dat er inzake een proef met de zgn. verre visserij een vorm is ge- Het plan waarbij overigens geen sprake is van de exploitatie van een fabrieksschip voorziet in een coöpera tieve vorm van samenwerking. De deelnemers kiezen een voorzitter, die be last is met de centrale leiding en die zijn richtlijnen ontleent aan de beslui ten van een wekelijkse ledenvergade ring. Gedacht wordt aan deelneming door 10 schepen, zo mogelijk behorende tot 10 verschillende rederijen. Ieder schip moet in een periode van 12 maan den tenminste vijfmaal ter verre visserij varen, waarvan drie reizen opeenvolgend dienen te worden ondernomen. De opzet opent zo denkt de minister de mogelijkheid de proef met de verre visserij voldoende breed te kunnen op zetten, teneinde het gewenste inzicht te verkrijgen in de aan deze visserij ver bonden problematiek, alsmede in de mogelijkheden die zij biedt. Met de uitvoering van dit plan zal voor het eerste jaar naar globale raming ongeveer 1 miljoen gemoeid zijn. Zodra uit het nader overleg met het bedrijfsleven is komen vast te staan, in welke omvang van deze mogelijkheid gebruik zal worden gemaakt, zullen de nodige suppletoire voorzieningen worden getroffen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 5