Een van de vele grapjes Verhoging straatbelasting stuit op felle tegenstand Walcheren Zeeuwsch-Vlaanderen Haven van Vlissingen in het afgelopen jaar Oostburg heeft goed jaar achter de rug Wisselende resultaten in de groothandel FILMS OPROEP WAT OBI WAAR? Spaanse zeeman slaapt roes uit in bakfiets In raadsvergadering St. -Ja nsteen DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 4 JANUARI 1963 MIDDELBURG ZUID BEVELAND GOES Zierikzee krijgt zeldzaam boekwerk aangeboden Dagblad De Stem F. B. G. de Meyer te Terneuzen overleden Voorstel toch aangenomen Scheepvaartbeweging toegenomen Kolen bunkeren loopt af Kranen Belasting Verlich tingsplan op kruising van Rijksweg 17 gereed Midden- en noord-Zeeland Omzetstijging detailhandel IJZENDIJKE HULST AXEL SAS VAN GENT TERNEUZEN OOSTBURG GOES MIDDELBURG VLISSINGEN Detailhandel Zeeuwse spuitdag uitgesteld Zwaar gewond bij smelten van was HOOGWATER Vandaag Morgen MEISJE VIEL HERSENSCHUDDING Woensdagmiddag omstreeks twee uur kwam het twaalfjarige meisje A.v.d.B. uit St.-Laurens in de Lange Delft te Middelburg zodanig te vallen dat zij met een hersenschudding in het ziekenhuis te Middelburg moest worden opgenomen. Het ongeluk geschiedde doordat het meisje rijdend op de fiets op een spek gladde weg moest uitwijken voor een auto. „EEN ENGEL KWAM VOORBIJ" De toneelvereniging Onderling Kunst genot zal op \yoensdag 9 januari a.s. in de Prins van Oranje een opvoering geven van het blijspel „Een engel kwam voor bij" van Pierre Barillet en Jean-Pierre Grédy, Dit blijspel in vier bedrijven, dat speelt te Parijs in het appartement van de familie Veyron-Laffitte, staat onder regie van mevrouw E.F. Frantzen-Cloeck Hellema. RECEPTIE HONDERDJARIGE BOEKHANDEL DE JONGE Gisteren heeft de algemene boekhandel J. de Jonge in de Lange Kerkstraat zijn honderdjarig bestaan gevierd. In de voor middag is de heer en mevrouw de Jonge door het personeel een herinneringspla quette aangeboden, die ontworpen en ver vaardigd is door de heer J. Buurman, directeur van de ambachtsschool alhier. Bij de plaquette behoorde een oorkon de, die getekend was door de heer P.C. Wondergem uit Goes, die ook de teke ningen heeft verzorgd in het boekje dat bij gelegenheid van dit jubileum is uit gegeven. Daarna had een receptie plaats, die, ondanks de slechte weersomstandigheden door velen uit Goes en omgeving werd bezocht. Ook burgemeester mr. F. Huber en de voorzitter en secretaris van de Ne derlandse Boekverkopersbond gaven van hun belangstelling blijk. Na de receptie hebben de familie de Jonge, het personeel en enkele speciale genodigden aangezeten aan een diner in De Korenbeurs, waarna een feestavond de jubileumviering besloot. s-Heer Arendskerke LOOP DER BEVOLKING Op 31 december 1961 bedroeg het be volkingsaantal 4796, per 31 december 1962 is dit gedaald tot 4724. Derhalve een terugloop van 72 inwoners. Het afgelopen jaar werden 53 huwe lijken gesloten, waarvan 27 echtparen zich buiten de gemeente vestigden. Hoedekenskerke LOOP DER BEVOLKING De bevolking in de gemeente Hoede kenskerke is in de loop van 1962 met zegge en schrijve één persoon vermeer derd. Per 1 januari j 1. telde de gemeen te 1606 inwoners. Er was een geboorte overschot van 16 en een vertreksaldo van 15. De gemeente telt nu 825 mannen en 781 vrouwen. (Advertentie) De leiding van Gidsen, Meisjesgilde, Ver kenners, Jong Nederland en Jongens- en Meisjesclubs, vraagt aan al haar leden in deze winterse dagen zoveel mogelijk te helpen, waar dit nodig is. Boodschappen voor bejaar den, sneeuwruimen, voede ren van vogels. Aardenburg KINDEROPERETTE Door het kinderkoor ,,De Krekels" werd in samenwerking met de dames zangvereniging „Amicitia" te Westkapel- le in België een uitvoering gegeven voor de bejaarden van het r.-k. bejaardenhuis aldaar. Nadat door het dameskoor enkele nummers waren gezongen onder leiding van pater H. van der Aa uit Sluis, werd de kinderoperette „Maja's Witte Duif" opgevoerd. Dit door pater van der Aa zelf geschreven kerstspel werd gespeeld door meisjes van de r.-k. lagere school. Zij zongen en speelden voortreffelijk. De rol van Ma ja werd gespeeld door de kleine Franca Paridaen. Ook voor de bejaarden van Aardenburg werd reeds een opvoering verzorgd en zondag 6 ja nuari vindt in de zaal van ,,De Roode Leeuw" een gratis uitvoering plaats, die voor iedereen toegankelijk is. JAARFEEST TENNISCLUB Tijdens een feestelijke bijeenkomst van de tennisclub „S.J.E.F." werden door de erevoorzitter de heer J. M. A. C, van Dongen de prijzen uitgereikt van de clubkampioenschappen. Beide wisselbe kers voor de enkelspelen werden voor de tweede achtereenvolgende maal ge wonnen en dus definitief eigendom der winnaars; mej. Vera Paridaen en Jac ques de Cocq. De juniorenprijs ontving Jake Trap man. De prijs voor heren.dubbelspel ging naar J. Paridaen en R. Wylleman en de prijs voor gemengd dubbelspel naar Ve ra en J. Paridaen. Na de prijsuitreiking was er een geanimeerde feestavond, waaraan medewerking werd verleend door de band „The Roly Maldo's" uit Brugge in België. „DON BOSCO" GAF OUDERAVOND De jongensclub „Don Bosco" gaf in het r.-k. jeugdgebouw aan de Brouwerij straat een ouderavond. Na een openings woord en jaaroverzicht door afdelings leider W. Dierick werden door de jongens toneelstukjes en zangnummers uitge voerd onder leiding van Willy Dhondt. Kapelaan de Kerf besloot de avond met een beroep op de ouders om medewer king en waardering voor de jeugdbewe ging. AVOND VROUWENGILDE Het r.-k. vrouwengilde verzorgt dins dag 8 januari in de zaal van „De Roode Leeuw" een ledenbijeenkomst, waarop mevr. E. J. van den Broecke-de Man en W. A. S. Dierick aan de hand van kleu rendia's zullen vertellen over hun erva ringen te Rome. Beiden waren daar in de afgelopen zomer voor internationale conferenties. Mevr. van den Broecke was er voor de Internationale Vrouwenraad en de heer Dierick voor de oprichting van een internationale vereniging voor jongensclubs. (Advertentie) Bij gelegenheid van zijn 25-jarig ambts jubileum als gemeente-arts heeft de Zierikzeese arts, C. M. van Hoorn, als blük van genegenheid voor de stad zij ner inwoning, aan deze een zeldzaam boekwerk ten geschenke gegeven. Het is een oorspronkelijk exemplaar van het beroemde boek „De Miraculis Occultis Naturae" (Over de wondere geheimen der natuur) van de zestiende-eeuwse Zie rikzeese geleerde Levinus Lemnius. Het boek dateert van 1574 en is een herdruk van de originele uitgave, die bij Plantijn te Antwerpen was verschenen. Lemnius voorzag zijn werk van een per soonlijke opdracht aan Koning Erik XIV van Zweden, wiens lijfarts de Zeeuwse geleerde is geweest. Na zijn terugkeer uit Zweden te Zierikzee werd Lemnius in het laatste deel van zijn leven nog kanunnik van de Sint-Lievensmunster- kerk. Eeuwen her trok het boekwerk in de wereld der geleerden sterk de aan dacht. Het werd vertaald in het Engels, Frans, Italiaans en Duits. Het is ver deeld in vier hoofdstukken, waarvan het tweede is gewijd aan de Zeeuwse eilan den en aan Zierikzee. In dit deel komt ook een belangrijke passage voor over de Vlaamse belegeringen van Zierikzee in de veertiende eeuw. Het kostbare geschenk werd door de gemeente in grote dank aanvaard en zal in het stadhuis een passende plaats krij gen. Dagblad voor Zeeland KANTOREN voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14, telefoon 2377, Hulst voor Walcheren en Zuid-Beveland: Klokstraat 1, telefoon 6252, Goes Exploitatie- inspectie Zeeland L. K. M. DE JONG tel. 2377 HULST Alg. redacteur voor Zeeland: F. DE LIGT, tel. 6252, Goes Redacteur voor Zeeuwsch-Vlaanderen P. G. KUYPERS, telefoon 2377 Hulst privé 3327 Redacteur voor Walcheren: CH. SCHETS, telefoon 3566, Vlissingen Prijs voor losse advertenties, bestemd voor de editie voor Zeeland 0,17 per mm. 1 mm ingezonden mededelingen 2Va mm gewone advertenties. Bij contract aanzienlijke reductie. „Kleintjes": 3 regels of minder 1,— elke regel meer 0,20. Bij plaatsing ook in de Brabantse oplage resp. 1,60 en 0,45. Bij 3 achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld. (Van onze correspondent) Een late voorbijganger zag in de Brouwerijstraat te Terneuzen, dat de deksel van een bakfiets van Albert Heijn lichtelijk bewoog. De man was beslist niet dronken, maar moest in het nachtelijk donker toch even zijn ogen uitwrijven en nog eens kijken om zeker te zijn. Het was inderdaad juist maar hij kon helaas net niet de moed opbren gen om de bakfiets te inspecteren. Dus waarschuwde hij de politie. Die kwam, zag en viste er een complete Spaanse zeeman uit op, die zijn roes uitsliep. Hij werd naar zijn schip gebracht dat op het ogenblik ter afschutting in de Westsluis lag. Zijn kooi was veel behaaglijker. Graauw BENOEMD Tot tijdelijk kassier van de plaatse lijke Boerenleenbank werd door het be stuur benoemd de heer Jos Kips, al hier. Lamswaardi KINDEROPERETTE Voor een druk bezette zaal gaven de kinderen der r.-k. lagere school een op voering van de kinderoperette „Prin ses Rozelijn", die in alle opzichten uit stekend is geslaagd. Het geheel was on der leiding van de heer J. de Waal en de zusters keurig ingestudeerd, terwijl de balletdansjes, die onder leiding van mej. M. Baart uit Hulst stonden heel aardig werden uitgevoerd. Ook het r.k. dameszangkoor gaf zijn volle medewerking. De heer de Waal, die zich hiervoor alle moeite heeft ge troost, moest zich na de uitvoering aan een spontane hulde van de bezoekers onderwerpen. SCHIETING Aan de laatste schieting, die dit jaar door de sociëteit „De Vrede" kon wor den georganiseerd, namen 38 schutters deel. Als bijzonderheid kan worden ge meld, dat door Paul Bogaert van Kuit aart niet alleen de hoofdvogel werd af geschoten, maar ook een zijvogel. De schieting had een gezellig verloop. Sluis TEENAGERBAL Door de Sluise band The Wild Winds" werd in het r.-k. parochiehuis een teena gerbal verzorgd. Er was hiervoor een grote belangstelling en de aanwezigen hebben zich dan ook voortreffelijk ge amuseerd o.l.v. Freddy, Teddy en „The Wild Winds". (Van onze correspondent) Gistermorgen om ongeveer negen uur is te Terneuzen in de leeftijd van ruim 80 jaar overleden de heer Frangois Ber nard Gustave de Meijer, ridder in de orde van Oranje-Nassau, ridder in de Kroonorde van België en ridder in de Orde van de H. Gregorius. De heer de Meijer heeft een zeer belang rijk aandeel gehad in de uitbouw van hc oorspronkelijk veembedrijf van zijn vl der, de heer Auguste de Meijer tot c huidige N.V. Aug. de Meijer Zonen Scheepvaart, Expeditie en Agentuurmar. schappij, waarvan hij mede-oprichter w< en waaraan ook een belangrijke slee) dienst is verbonden. Zijn opleiding ontving de heer de Meij- in zijn jonge jaren op Duitse schee vaartkantoren. Mede door zijn initiatie ven werden te Terneuzen de eerste o slagplaatsen gebouwd, hetgeen tot gevo had, dat Terneuzen in de eerste plaat een opslaghaven werd en de grote im porteurs van kunstmeststoffen deze voo hun produkten kozen. Na de oorlog, toen de firma de Mieije. bijna niets meer dan een door de Duit sers vernield bedrijf overhield, heeft de overledene met al zijn energie aan de wederopbouw meegewerkt. Op deze wij ze is de N.V. Aug. de Meijer een bedrijf geworden, dat op de eerste plaats aan velen werk verschaft en in de scheep vaartkringen van vele landen een grote bekendheid geniet. Wijlen de heer F. de Meijer bleef tot voor tien jaar actief aan het werk in het bedrijf deelnemen en toonde tot aan zijn dood een levendige belangstelling. Om zijn vele verdiensten op maatschap pelijk en kerkelijk terrein werd hij zo wel door H.M. de koningin als door de Belgische regering en door Z.H. de paus geridderd. De plechtige uitvaartdienst heeft maandag 7 januari plaats om half elf in de St. Willibrorduskerk te Terneu zen. Deze foto is toevallig in Kloosterzande genomen, maar een dergelijk grapje is op heel wat plaatsen te zien geweest. Een waarschuwend bord dat de snelheid tot 50 km beperkt (zie inzet) eneen sneeuwruimer die meter voor meter vordert. (Van onze redacteur) In de eerste vergadering van het nieu we jaar, waarin het gebruikelijke over zicht van de voorzitter vervangen werd door een in memoriam ter nagedachtenis van de zopas overleden oud-burgemees ter P. H. Geirnaerdt, hebben de gemeen teraadsleden van St. Jansteen elkaar niet alleen de beste wensen toegedacht, maar van de zo pas overleden oud-burgemees- heid verteld. Vooral de heer R. van Ac ker bleek in een nogal aggressieve bui en rerlangde liefst viermaal hoofdelijke stemming over bepaalde agendapunten, waaruit het college van b. en w. overi gens glansrijk als overwinnaar te voor schijn trad. Direct nadat de voorzitter in zijn ope ningswoord onthuld had, dat het aantal inwoners per 1 januari precies gelijk was aan dat van vorig jaar (3927) werd op verzoek van de heer van Acker, traditiege trouw" hoofdelijk gestemd over de no tulen van de vorige vergadering, waar tegen overigens geen schriftelijke bezwa ren waren ingediend. De heer P. Stevens vond dit blijkbaar maar een rare bedoening en wilde er daarom wel iets meer van weten, waar na de voorzitter uit de doeken deed, dat in het verleden nu eenmaal besloten is om voorstellen tot redactiewijziging van de notulen minstens tweemaal 24 uur voor een vergadering schriftelijk in te dienen, zodat zowel b. en w. als de raadsleden en de gemeentesecretaris hiervan 'n duidelijk inzicht krijgen. De heer van Acker wenste hierover ook een en ander te zeggen, maar de voor zitter sloot de discussie nog voordat zij begonnen was. Hoewel de heer Stevens zich met de Een vergelijking van het aantal schepen, dat in 1962 gebruik maakte van de havens van Vlissingen, en het aantal, dat zulks deed in 1961 laat zien: aantal Bunkerschepen (olie) 1110 Bunkerschepen (kolen) 9 Bijleggers 649 Ladende en lossende s.s. 156 Passagiersschepen 1 Mij. Zeeland 5 Reparatieschepen 37 Schoonmaakschepen 17 Diverse schepen 11 Vissersschepen 12 2007 aantal Binnenschepen 1238 B.R.T. 4.609.790 21.408 278.825 391.501 20.565 25.515 239.066 246.191 74.238 240 5.907.33$ tonnen 589.257 aantal 1070 14 517 98 2 4 39 20 5 1775 aantal 1428 1961 B.R.T. 4.498.011 54.615 263.718 304.214 18.378 17.412 331.375 258.737 55.970 150 5.802.580 tonnen 674.601 Het aantal zeeschepen, dat van de ha ven gebruik maakte, is groter dan in 1961. pok de tonnage ligt hoger. Verblijdend is, dat het aantal ladende en lossende schepen belangrijk toenam. Van de ladende-, lossende, reparatie-, schoonmaak- en passagiersschepen bun kerden er tevens 13 (v.j. 19) olie en 0 kolen (v.j. 1), zodat het aantal oliebun- kerende schepen 1123 (v.j. 1089) bedroeg en het aantal kolenbunkerende schepen 9 (v.j. 15). Het kolenbunkeren is een langzaam aflopende zaak. De N.V. Hollandsche Stoomboot Mij. Amsterdam gaf wederom elke week een afvaart. Deze dienst brengt lading aan uit Engeland en neemt lading mede naar Shoreham en Portsmouth. De vervoerde hoeveelheden nemen regelmatig toe. Het aantal binnenschepen is minder dan in 1961, aangezien dit jaar geen zand en klei werd aangevoerd voor de wa terkering rond de buitenhaven. Het toeristenverkeer met België was dit jaar als gevolg van de slechte zomer minder dan in 1961. Er werden 63 (v.j. 74) reizen gemaakt met 17.670 (v.j. 19.053) passagiers. Deze schepen maakten 49 (v.j. 62) maal gebruik van de Gemeen telijke Voorhaven en 14 (v.j. 12) maal van de Binnenhavens. Behalve door de bovengenoemde sche pen werd van de havens een druk ge bruik gemaakt door schepen van de Ko ninklijke Marine, het Loodswezen en de Provinciale Stoombootdienst. De tankinstallatie die bestaat uit 19 tanks met een totale inhoud van 41.000 m3, was in 1962 veel beter bezet dan in 1961. In de loop van 1962 werd een derde mobiele torenkraan afgeleverd, die bij een sprei van 27 meter, waarbij de arm 24.5 meter boven de grond komt? een gewicht van 2.2 ton kan lichten. Bij een sprei van 10 meter licht hij 8 ton, ter wijl hij maximaal 10 ton licht. Thans wordt beschikt over 6 mobiele kranen. De loodsruimte werd rendabel gemaakt met de opslag van erwten en stukgoede ren, terwijl, het visitatiegedeelte één maal kon worden gebruikt. In het noordelijk deel van de buitenha ven kwam een betonnen steiger voor coasters en binnenschepen gereed, die 240 meter aanleggelegenheid biedt. In november werd eindelijk begonnen met het definitieve herstel van de oorlogs schade aan de kademuur aan de Buiten haven. Dit werk zal duren tot in de zo mer van 1964 en veel overlast geven voor het stuwadoorsbedrijf. Er vestigde zich een tweede sloopbe drijf. De stuwadoorsafdeling van de N. V. Haven van Vlissingen verwerkte in 1962 274.532 ton en 5830 vadem hout tegen 257.985 ton en 1423 vadem hout in 1961. gang van zaken niet helemaal verenigen kon, behoorde hij toch niet tot de twee tegenstemmers. Dat waren de heren van Acker en C. van de Berghe, hetgeen een 8-2 overwinning voor b. en w. betekende. Naar aanleiding van een ingekomen be zwaarschrift, waarvan het dagelijks be stuurscollege de afwijzing adviseerde, werd vervolgens uitvoerig en veelhoofdig gedebatteerd over de door b. en w. voor gestelde verhoging per 1 januari 1963 van de straat- en rioolbelasting, waarvan niet langer een aantal ingezetenen 'aan niet verharde wegen) zou zijn uitgezon derd. Hiertegen trokken de heren van Acker en Stevens dan ook fel van leer, aange zien naar hun oordeel een vroeger geno men raadsbesluit pardoes terzijde wordt geschoven. De voorzitter, die zich later gesteund hoorde door de heer F. Dobbelaer en wethouder J. Blommaert beklemtoonde de noodzaak van deze maatregel, waartoe de financiële positie van de gemeente dwingt. Ter bewijsvoering noemde hij enkele sprekende uitgave-cijfers. Rente en aflossing van investeringen voor wegenaanleg f 73.648,30 wegenonder- houd: f 21.259,55; straatverlichting f 26.500; waterafvoer f 4.065, hetgeen neer komt op een totaal van f 125.472,85 in 1962. Hier tegenover staat een opbrengst van zegge en schrijve f 10.875 uit de straat- en rioolbelasting, daar aan de bedoelde categorie mensen f 3,75 per jaar gaat bij dragen. De heer van Acker bleek van oordeel, dat dit een foutieve voorstelling van zaken was', aangezien aan deze ge meentelijke voorziening iedere inwoner automatisch zijn steentje bijdraagt via de van rijkswege voorgeschreven inkom stenbelasting. De heer Stevens merkte nog op, dat hij destijds ook raadslid zijnde steeds geweigerd had deze straatbelas ting te betalen, waarna men ze eenvoudig is komen „stelen"! Wethouder Blommaert bracht terecht in het midden, dat vrijstelling van een bepaalde categorie gemeentenaren auto matisch een nog grotere verhoging voor de rest zou betekenen, wat hij bepaald onbillijk achtte. De hoofdelijke stemming resulteerde in 7-3 ten favore van b. en w. De tegenstemmers waren van Acker, Ste vens en van de Berghe. (Van onze correspondent) In de eerste raadsvergadering te Oost burg van dit jaar heeft burgemeester Van Leeuwen zijn nieuwjaarsrede gehou den, waarin hij o.m. zei, dat het kleine Oostburg naar verhouding grote functies heeft te verrichten. De financiën zijn echter een knelpunt voor de gemeente, hetgeen tot uiting komt in verzoeken tot ontheffing van vermakelijkheidsbelasting o.a. bij streek- uitvoeringen. Het zielental daalde van 3936 tot 3924. Om het wegtrekken van mensen te voor komen wordt getracht industrievestiging te bevorderen. Een belangrijk bedrijf heeft geïnfor meerd naar vestigingsmogelijkheid, waar, van de onderhandelingen nog niet zijn afgesloten. Het bedrijf zoekt opgeleide vaklieden voor speciale functies. Het aantal sollicitanten bleek te klein te zijn. Alle andere eisen voor een vestiging waren wel aanwezig. Gaarne zag de voorzitter het plan van de herindeling van Zeeuwsch-Vlaanderen daar Oostburg behoefte heeft aan een grenswijziging met de gemeente Schoondijke. „Voor west-Zeeuwsch-Vlaanderen met zijn be langrijke internationale verkeersfunctie zou zonder veel moeite iets kunnen wor den gedaan, namelijk een regelmatige uurdienst op zon- en feestdagen voor de veerdienst Breskens-Vlissingen," zo zei hij. De verkeersfunctie van west-Zeeuwsch- Vlaanderen met België vraagt naar het oordeel van de burgemeester om ophef fing van de verkeersstagnatie die ver oorzaakt wordt door de houten nood bruggen bij de Belgische grens. Oostburg kan overigens op een gunstig jaar terug zien. De middenstand moet echter be dacht blijven op zijn streekfunctie. „Uit breiding met enkele branches lijkt ge wenst," aldus spreker. De ontsluiting van de onrendabele ge bieden voor elektriciteit zag de voor zitter in de vorming van een boven pro- De plannen voor een goede verlichting ter plaatse van de gelijkvloerse kruising van de provinciale weg Roosendaal-Oud- Gastel met de rijksweg nr. 17 zijn vrij wel gereed en naar verwachting zal de verlichting binnenkort worden aange bracht. In afwachting daarvan zijn in het belang van de veiligheid van het verkeer in eerste instantie gele knip perlichten op de provinciale weg ge plaatst en zijn van de beide boven el kander geplaatste pijlborden die de baansplitsingen in de rijksweg aange geven. de bovenste verlicht, terwijl de op de'provinciale weg geplaatste borden „nadering voorrangsweg" eveneens zijn verlicht. Zowel de bebakening van de provin ciale weg als die van de rijksweg is uit gevoerd in reflecterend materiaal. Dit heeft de minister van verkeer en waterstaat, drs. H. A. Korthals, mede gedeeld in antwoord op schriftelijke vra gen van het lid van de Eerste Kamer de heer Geuze (CHU). vinciale elektriciteitsmij. Mogelijk leidt een uitbesteding van de aansluitingswer- ken voor de waterleiding tot vluggere resultaten. De burgemeester vond het nodig goed contact met de bevolking te onderhouden en stelde voor een avondspreekuur in te voeren, namelijk iedere maandag van half zeven tot half acht met ingang van de zevende van deze maand. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland heeft in een lijvig rapport over de resultaten van het bedrijfsleven veel aandacht besteed aan de groothandel en detailhan del. Bij de groothandel in oude metalen liet 1962 zich aanvankelijk ongunstiger aanzien dan gerechtvaardigd bleek. De1 nonferro metaalsector bleef zich stabiel ontwikkelen en vooral in de zware me talen is weinig schommeling opgetreden na de liberalisatie binnen de EEG. Voor 1963 luiden de vooruitzichten niet zo gunstig. De groothandel in kruidenierswaren had een tekort aan opslagruimte. De in voering van de vijfdaagse werkweek veroorzaakte eveneens moeilijkheden. Ondanks het slechte weer waren de om zetten hoger dan in 1961. De houthandel kan op een bevredigend jaar terugzien. De toekomstige resultaten zullen voor een groot deel afhangen van de mate waarin bouwvergunningen en rijksgoedkeuringen, worden verleend. Ook de handel in bouwmaterialen was bevre digend hoewel aan bakstenen en dak pannen nog steeds een tekort is. De handel in landbouwwerktuigen had in 1962 een minder willige afzet dan daarvoor. De belangstelling voor nieuwe kwaliteitsprodukten neemt evenwel toe. De stijgende omzetten in de farmaceu tische groothandel konden de gestegen kosten niet goed maken. Toch is er ver trouwen in de toekomst, ondanks een verwachte scherpere concurrentie. De rundveehandel ondervond een machtige invloed van de daling in de slachtveeprijzen. Het melkvee bleef prijshoudend. De prijzen voor jong vee en gemeste kalveren brokkelden steeds verder af. Vette lammeren waren het hele jaar door zeer duur. De paarden handel gaf reden tot grote tevredenheid. De varkenshandel had zwaar te lijden HOFZICHT-THEATER: DE DRIE MUS KETIERS. Eeq romantische film van regisseur Bernard Borderie naar de beroemde roman van Alexander Dumas. De schermmeester d'Artagnan wordt de vriend van de drie muske tiers, zij beschermen de koningin tegen intriges van kardinaal Richelieu, K.F.C. 14 jaar. BIOSCOOPGEBOUW DE DRIE STOOGES EN HERCULES. De drie komieken keren met een uitvinder van een „Tijd-ruimte-machine' 'terug naar de tijd van Hercules, die door de slimme uitvinder verslagen wordt. K.F.C. alle leeftijden. MACISTE EN DE TIRANNEN. De held Maciste redt in dit spektakelstuk het leven van de prinses en de prins; de bevolking van China komt in op stand tegen de wrede Khan, onder leiding van de prins. K.F.C. 18 jaar. HET LAATSTE SALVO. De oorlogs tragedie over de menslievende Franse dorpsdokter, die een Britse piloot helpt. Zijn dochter wordt verliefd op een Duitse arts. K.F.C. volwassenen. HET CENTRUM BLUE HAWAII. Een film over Elvis Presley, die als zingen de reisgids op Hawaii vertoeft. Hij krijgt moeilijkheden met zijn meisje, maar die worden wel opgelost. K.F.C.: alle leeftijden. VIJF GEBRANDMERKTE VROUWEN Silvano Mangano en Jeanne Moreau spelen in de hoofdrollen van deze Italiaanse oorlogsfilm. Vijf vrouwen sluiten zich aan bij de partisanen, na dat zij door de gemeenschap werden uitgestoten. K.F.C. volwassenen. OLYMPIA-THEATER VLAMMEN OVER KANSAS. Een oude western met Audri Murphey in de hoofdrol. Jesse James en zijn gezellen sluiten zich aan bij de vrijbuiter Quantrill in de burgeroorlog tussen Noord en Zuid. Vanwege de soms ruwe scènes. K.F.C. 18 jaar. RAMONA. The Blue Diamonds, Jan en Kjeld en anderen zijn sterren, die men in deze showfilm kan zien. Ramona blijkt een revuester uit Tahiti te zijn, die niet wil optreden in een Duitse revue. De film werd aangepast aan de shownummers. K.F.C. alle leeftijden. LUXOR-THEATER: DE PIRATEN VAN DE BLOEDRIVIER. Een western, met uiteraard de nodige spanning. K.F.C.: 14 jaar. DE WRAAK DER APACHEN. In deze oude western speelt o.a. Charlton Heston, toen minder bekend dan thans in zijn gransrollen Ben Hur en El Cid. Toriano is het opperhoofd van de laatste Indianen, die in Texas strijd leveren. K.F.C. 14 jaar. CONCERTGEBOUW DE WRAAK DER APACHEN. Zie voor bespreking onder Terneuzen, Luxor-theater. LEDEL-THEATER MACISTE OVER WINNAAR. De jonge Farao bevindt zich in dit spektakelverhaal in de macht van de koningin. Maciste be vrijdt het Egyptische volk van de heerschappij van de boze vrouw. K.F.C. 14 jaar. MEISJES LANGS DE WEG. K.F.C. 18 jaar. GRAND DE OVERVAL. De jongste Nederlandse speelfilm, die in de straf gevangenis in Leeuwarden voor een gedeelte jaar. is opgenomen. K.F.C. 18 CITY SO LACHT UND KüSST MAN IN TIROL. Een operettefilm van regisseur Gottlieb. Drie kameraden van de Weense IJsrevue zijn op weg naar Salzburg, maar blijven onderweg steken in een gezellig dorpshotelletje. Aan romantiek ontbreekt het hier niet. K.F.C. alle leeftijden. ELECTRO DE HELD VAN TROJE. Een film over de Trojaanse oorlog, waarbij men zich echter weinig heeft aangetrokken van de mythologie. K.F.C. 14 jaar. ALHAMBRA DE WERELD DER ZOTHEID. De filmkomiek Harold Lloyd uit de tijd, dat de film het nog zonder geluid moest stellen, heeft deze film samengesteld uit fragmenten van zijn vroegere produkties. K.F.C. alle leeftijden. van het mond- en klauwzeer; 1962 was onbevredigend; de vooruitzichten zijn niet best. Bij de coöperatieve groothandel in landbouwprodukten en -benodigdheden bleek het verbruik van gemengde mest stoffen toe te nemen ten koste van de enkelvoudige. De handel in vaste brandstoffen had moeite met de levering van antraciet- nootjes 4 en 5. De produktie van de Nederlandse mijnen is niet in overeen stemming met het stijgend gebruik van verbeterde soorten haarden. Deze moei lijkheden veroorzaken prijsstijgingen, voor de verbruiker. Bevredigende resultaten zijn er ge boekt in de handel in granen, zaden, peulvruchten en mengvoederartikelen. De verkoop van brouwgerst ondervond moeilijkheden. De aardappelhandel werd beïnvloed door het koude voorjaar in West-Europa. Hiervan werd over het algemeen goed geprofiteerd. De handel in uien en breekpeen (behalve op het eind van '62) was zeer goed. De jonge groenten waren schaars en ongekend duur. Er heerst voldoening bij de groothan del in dranken. De koude zomer ver oorzaakte een consumptieverschuiving van de stranden naar de dorpen. De omzet aan dagjesmensen werd groten deels gemist. In het verf- en glasbedrijf werd de stijgende omzet in 1962 niet onderbroken. De bouwstop had betrekkelijk weinig invloed. Geconstateerd kon worden dat de pe riode van stijgende omzetten in de detail handel zich ook over 1962 heeft uitge strekt. De meest efficiënte detailhandels bedrijven hebben hiervan het meest ge profiteerd. De netto baten waren groten deels nodig om de kostenstijgingen op te vangen. Daarbij werd de concurrentie verscherpt hetgeen in iets dalende winst marges tot uitdrukking kwam. Ten aanzien van de personeelsbezetting bestaat de indruk dat in de detailhandel de overspanning op de arbeidsmarkt iets is afgenomen, wellicht mede tengevolge van het feit dat meer gehuwde vrouwen aan het arbeidsproces zijn gaan deel nemen. De voortschrijdende industrialisatie en de komende ontsluiting van midden- en noord-Zeeland zullen de koopkracht voor 1963 gunstig kunnen beïnvloeden. De algemene Zeeuwse spuitdag, die vandaag in de Prins van Oranje te Goes gehouden zal worden, zal tengevolge van de onbegaanbare toestand van de wegen niet doorgaan. Deze algemene spuitdag, uitgaande van de Boval, zal op een latere datum worden gehouden, maar het be stuur heeft hiervoor nog geen datum vastgesteld. In een school aan de Stieltjesstraat te Nijmegen is een 57-jarige werkster levensgevaarlijk gewond geraakt toen haar kleren vlam vatten bij het smelten van boenwas. De vrouw had een pot boenwas op hét gasstel geplaatst. Bij het overgieten van de was sloeg de vlam in de pot en raakte ook haar kleding in brand. De vrouw holde gillend naar buiten, waar voorbijgangers de vlammen doof den door haar in de sneeuw te rollen. De toestand van de werkster is zeer ernstig. Enkele jaren geleden liep m Nijmegen onder precies dezelfde omstandigheden een 28-jarige werkster in een school zulke ernstige brandwonden op, dat zij enkele dagen later overleed. Morgen, zaterdag 5 januari, gelden voor de provincie Zeeland de volgende hoog waterstanden: Hansweert 10.34 en 23.16 uur, Terneuzen 10.05 en 22.48 uur, Vlis singen 9.36 en 22.17 uur, Wemeldinge 11.01 en 23.42 uur. SCHOONDIJKE Loods Praktijkschool 10-12 en 13-16.30 uur Agrarische expositie en demon straties ZUIDZANDE P. de Witte 19.30 uur Uitvoering Rederijkers ANTWERPEN KVO 20 uur De toverfluit

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 2