GLIBBERIG WEST-EUROPA HERADEMT Zuidelijk Brabant profiteert ervan President - directeur' KLM neemt ontslag Ijs niet strijd gebroken, gaat door Siberische boeren vroegen asiel op ambassade der V.S. Voortaan ook maximum-prijs bij één of twee fouten Jadotstad in VN-handen ATTENTIE PUZZELAARS! Pot naar Steenbergen en Zevenbergschehoek „Maatschappij niet ten dode opgeschreven" INCIDENT IN MOSKOU DAGBLAD VOOR ZEELAND Verband met efficiency-rapport Van Konijnenburg naar Indonesië Boven nul Geen ongelukken Niet vliegen 103e JAARGANG No. 24172 Voor God, Koningin en Vaderland Uitgave: N. V. Uitg. Mij. Neerlandia Directeur: E. H. B. Brader. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: J. M. A. C. v. Dongen, C. J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. M. Mes, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. M. Vercauteren, L. J. v. 't Westende. Bureaus: Breda - Reigerstraat 16 - Tel. 22341 (5 lijnen) - Postgiro 1114111 VRIJDAG 4 JANUARI 1963 Abonnementsprijs f 8,05 per kwartaal, excl. 0,20 incasso; t 9,25 per post excl. 0,35 incasso t 0,62 per week Prijs van buitenlandse abonnementen op aanvraag. Losse nummers 15 cent. Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0,42 per mm (Ing. Med. f 1,05). Bij contract aanzienlijke reductie. Volledi ge tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES. Klokstraat 1 - telefoon 6252 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST. Steenstraat 14 - telefoon 2377 (Bijbureaus: Terneuzen: IJsbaanstraat 24 - telefoon 2601 OOSTBURG: Nieuwstraat 41 - telefoon 2893) DÖOÏGRËNS IS IN AANTOCHT IJsbrekers zijn donderdag ingezet op het Hollandsch Diep en de Nieuwe Merwede om te pogen het water vrij van een ijsvloer te houden, waardoor drijfijs van de Waal naar zee kan af vloeien. Op de foto de sleepboten Turkije en Sloe op de Nieuwe Merwede (Van onze Haagse redactie) Drs. E. van den Beugel heeft „m het belang van het bedrijf" per 1 april a.s. ontslag genomen als pre sident-directeur van de K.L.M. Dit ontslag is hem gisterenochtend door de raad van commissarissen verleend. De leiding van de K.L.M. zal nu voorlopig worden waargenomen door de waarnemend president- directeur ir. F. Besancon. Drs. Van den Beugel heeft giste ren terstond reeds de leiding neer gelegd omdat hij op medisch ad vies rust moet nemen. Naar verluidt bestaat er verband tus sen de ontslagaanvrage van drs. Van den Beugel en het rapport dat door het Amerikaanse bureau voor efficiency „Mackinsey" op verzoek van de K.L.M. DE PHILIPPIJNEN zullen hun aanspra ken op soevereiniteit over en het bezit van Noord-Borneo weer aan de orde stellen tijdens besprekingen op hoog ni veau in Londen. Dat zal deze maand ge beuren. BONDSKANSELIER Adenauer en presi dent De Gaulle zullen op 21 en 22 ja nuari in Parijs besprekingen voeren over de belangrijkste grondslagen voor de voorgenomen nauwere Frans-Duitse sa menwerking. DE KROONDUIF, dochteronderneming van de K.L.M. in Biak, is formeel over gedragen aan de Indonesische lucht vaartmaatschappij „Garuda Indonesian Airways". ALHOEWEL het van officiële zijde niet wordt bevestigd, schijnt prinses Beatrix voornemens te zijn om haar zesdaagse bezoek aan Japan, dat zij vorige maand wegens het overlijden van haar groot moeder moest onderbreken, alsnog in dit voorjaar te brengen. DE EXPLOSIE in de conservenfabriek te Terre Haute (Indiana V.S blijkt elf mensen het leven te hebben gekost. Vijf mensen worden vermist en het aantal gewonden bedraagt 55. DE bekende vioolpedagoog Oskar Back, SJ® oa- Theo Olof, Herman Krebbers, Willem Noske en Jo Juda heeft opge leid is op 83-jarige leeftijd in Brussel overleden. over de organisatie van het nationale luchtvaartbedrijf is uitgebracht. Uit dit rapport zou blijken dat vooral het direc tiebeleid de laatste jaren veel te wensen heeft overgelaten (De K.L.M. telt thans 5 directeuren en 13 onderdirecteuren). Er zouden vooral tekortkomingen zijn op het gebied van de coördinatie. Het rapport „Mackinsey" handelt over de organisatie van de K.L.M. en niet over de exploitatiepolitiek van de K.L. M. Er worden dan ook, naar verluidt, geen suggesties in gedaan over afvloei ing in de personeelssector, waarover de laatste tijd zovele geruchten de ronde doen. De voltallige raad van commissarissen heeft zich gisteren zeer langdurig over de inhoud van dit rapport beraden. Dit beraad werd gedeeltelijk bijgewoond door prins Bernhard, die gedelegeerd commissaris van de K.L.M. is. Aan het slot van de vergadering werd het volgende communiqué verstrekt: „De raad van commissarissen der K.L. M. deelt mede dat drs. E. H. van der Beuge-1 besloten heeft zijn functie als president-directeur en lid der directie van de maatschappij neer te leggen. De raad meent dit besluit te moeten eer biedigen en zal aan de algemene verga dering van aandeelhouders voorstellen per 31 maart 1963 het gevraagde ontslag op de meest eervolle wijze te verlenen met bijzondere dank voor de goede diensten door hem aan de K.L.M. bewe zen. Aan de heer Van der Beugel is met ingang van heden verlof verleend voor een periode van rust, welke hij op me disch advies in acht moet nemen. In de loop van de volgende week zal de raad van commissarissen over de sa menstelling van de directie nadere me dedelingen doen". Minder wind j Weersverwachting van het K.N.M.I. f l^idig tot vanavond: ir«r*i b.e.Wo,kinff met vooral aanvan- J Keiijk hier en daar ijzel of in het zui- J den regen. Later plaatselijk mist. Ma- t zu'akke wind uit oostelijke richtingen. In het zuiden en zuidwes- ten van het land temperaturen om het vriespunt. J Vandaag: zon onder 16.43 uur. Maan t op 13.19 uur. Morgen: zon op 8.48 uur. Maan onder 3.18 uur. J Voor het KLM-personeel kwam het ontslag van de president directeur gisteren als een donder slag hij heldere hemel. Omdat het Europese verkeer stil lag was er ruimschoots tijd om het nieuws te bespreken en overal stonden groepjes KLM-mensen hij elkaar om er over te praten. Toen mof. P. Lieftinckdie lid van de raad van commissarissen van de KLM is, op de luchthaven aankwam om weer terug te vlie den naar New York, zei hij tot de journalisten: „De beslissing is gevallenDe vergadering is bijna ten einde.(Prof. Lieftinck had de vergadering in Den Haag ver laten voordat deze afgelopen was.) Over wat er besproken is wilde hij niets zeggen. Wel gaf hij zijn persoonlijke visie op de toekomst van de KLM. „We zullen nog enkele jaren van grote moeilijk heden meemaken. Maar de KLM is zeker niet ten dode opgeschre ven." Dr. E. van Konijnenburg zal zich, naar wij vernemen, op 9 januari naar Indonesië hegeven teneinde aldaar de besprekingen over landingsrechten voor de K.L.M. voort te zetten. Figuurlijk gesproken kunnen wij zeggen, dat Europa zich gisteren en vannacht, door op glad ijs te gaan, meer één is geweest dan in jaren het geval was. Miljoenen Europeanen hebben op zwikkende enkels, sneeuw, ijzel en koude getrotseerd en het geeft een diep ge voel van verbondenheid, te weten dat het in Brussel net zo glad was (of is) als in Bergen op Zoom en dat de sneeuwstorm die Engeland gistermorgen teisterde minstens zo lelijk aan kwam als zijn killa collega, die enkele dagen geleden Geertruidenherg met een bezoek vereerde. Maar.... het is een hoopvol teken dat uit Frankrijk en West-Duitsland zachter weer wordt gemeld. In sommige gedeelten van Zwitserland scheen zowaar het lentezonnetje. Is de tortuur spoedig voorbij? Volgens het KNMI is de dooigrens ons land vanuit het zuiden genaderd. Het is wel te hopen, want heel wat mensen zijn gehandicapt bij een situatie zoals die zich giste ren in de namiddag en de avond voordeed. Met uitzondering van Brabants zuidwesthoek lag in Noordbrabant het verkeer vrijwel stil. Ook be halve de spoorwegen dan het openbaar vervoer. We moeten zeg gen, dat de chauffeurs op de ver schillende busdiensten het uiterste gedaan hebben. Ze zijn pas over stag gegaan toen het echt niet meer doenlijk was. Op sommige plaatsen was dat al betrekkelijk vroeg in de middag; op andere plaatsen pas in de avond. Vooral de interlokale Brabantse bus diensten hebben het zwaar te verduren gehad. De B.B.A; in het Tayori Den Bosch legde van 1 tot 4 uur alle lijn diensten stop. Toen de toestand rond 4 uur wat gunstiger le-ek het hele em placement stond toen vol gestrande reizi gers trokken de chauffeurs er weer op uit. Met volkomen voorbijzien overi gens van het busboekje. Er werd maar gependeld al naar gelang de behoefte van de wachtende reizigers. En dat kwam dan neer op een samenspel tussen Den Bosch en Tilburg, vooral om zoveel mogelijk arbeiders in de „thuishaven" te krijgen. Om 8 uur moest er echte-r de finitief een punt achter gezet worden en om half 9 was de laatste lijndienstbus op stal. De Bossche stadsdienst bleef het pro beren, dit in tegenstelling tot de stads dienst in Breda, die om half negen be slist niet meer kon rijden. Dat gold ook voor de lijndiensten rond Breda. De bus van Breda naar Gorcum kon nog tot Nieuwendijk komen. De brug liet echter geen verkeer -toe. En zo lag ook vanuit Oosterhout verder iedere lijndienst stil. In zuidwest-Brabant daarentegen meld de men ons in het begin van de avond dat de wegen er vrij göed te berijden waren. Alleen kon de bus naar het veer in Anna Jacobapolder slechts tot Vosse- meer komen. Ook de andere wegen in het westen waren vrij goed. De tempe ratuur was er tot boven het nulpunt op gelopen en de pekel, die er al eerder ge strooid was, bewees er goede diensten. De douane aan de grenspost We-rn- hout weg goed berijdbaar meld de een geringere drukte dan men daar gewend is, zowel van het vrachtvervoer als van luxe auto's. Men had er de indruk dat er reizi gers in België waren gestrand. In de afgelopen dagen waren meerdere wagens na sluitingstijd aan de grens gearriveerd. Rekening hou dend met de moeilijkheden die het vrachtvervoer ondervindt heeft de douane de nodige soepelheid be tracht. Ongelukken kwamen er gelukkig niet veel voor. De automobilisten legden zich voor zover de omstandigheden dat dan al niet deden een grote mate van discipline op en voor zover het tot schui vers kwam, bleef de schade toch „blik". In Zeeland speelde gisterenochtend op de weg door Walcheren en Zuid-Beve land de stuifsneeuw nog parten. Later was het de ijzel die de automobilisten een snelheidsbeperking tot 20 km op legde. Noord-Beveland was wegens de glad heid vanaf tien uur gisteren geïsoleerd en Schouwen-Duiveland vanaf drie uur. De weg van Goes naar Wolphaartsdijk was rond 4 uur zo glad. dat de bus het opgaf. Een vrachtwagen, die het niet opgaf, gleed van de dijk. De Breda-bus, die uit Zeeland kwam, althans moest komen, reed in de middag en avond niet, hetgeen in jaren niet is voorgekomen. Vanuit Breda vertrok de middagdienst wel, maar die kwam niet verder dan Nieuw-Namen, waar de Z.V. T.M. de reizigers overnam. De S.B.M. in W.-Z.-VIaanderen moest verstek laten gaan in Brugge. De bus sen kwamen slechts tot de grens. De K.L.M. en de diensten die op het vliegveld Zestienhoven vliegen, hebben gisterenmiddag alle vluchten moeten staken wegens de gladheid. In het noor den van het land trad weer een sneeuw storm op. waardoor een tiental dorpen werd geïsoleerd en een ploegentrein tus sen Sneek en Staveren (op weg om sneeuw te ruimen) vastliep. Een andere ploegentrein moest erop af om de eer» ste trein uit te graven. (Zie vervolg pagina 3) (Van onze verslaggever) De zeven ijsbrekers, die gisteren een hele dag hebben gezwoegd op het Hollandsch Diep en de Nieuwe Merwede, zetten vandaag hun actie voort. Volgens plan hadden zij gisteren het ijs vlot moeten krijgen tot aan Werkendam, maar zjj hebben het niet gehaald. Gisteravond meldden zij dat bij de brug te Dordrecht alles vast zat. Een van de schepen, de Turkije, moest gis termorgen de strijd al staken wegens een mankement aan de schroef. Een van de ijsbrekers4e Zype, werd gister- mórgen naar Drïmirielen gedirigeerd om een vaargeul te maken voor de rijks politie te water, die een vrouw die in verwachting was, uit de Biesbosch wilde halen. Het is opperschipper G. G. Pot echter niet gelukt om de Visplaat, de polder waar mevrouw J. Saarloos woont, te bereiken. Hij rapporteerde gisteravond „Wij konden niet verder komen dan de strekdam. Dat betekent dat de vrouw anderhalve kilometer over beijzelde stenen zou hebben moeten lopen om aan boord te komen. Dat was te riskant." Mevrouw Saasloos verwacht haar baby over veertien dagen. De politie heeft wel een familielid van mevrouw Saarloos, dat het weekeind in Drimmelen had doorgebracht en tot nog toe niet naar de eenzame Visplaat had kunnen terug keren, bij de strekdam afgezet. De scheepvaart ondervindt de grootste moeilijkheden van het kruiende en zich opeenpakkende ijs. Overigens zijn gister morgen uit Dordrecht nog een Russisch vrachtschip en een Noorse tanker naar zee vertrokken. Zij kregen assistentie van ijsbrekers, evenals het konvooi tank schepen dat gistermiddag naar Ant werpen poogde te komen. Een van de sleepboten van het konvooi is in het ijs vastgeraakt. Het is typerend voor de situatie op de grote rivieren. Pieter Dekker, de man van de mobi lofoon aan boord van de „Volkerak" in de haven van Moerdijk, de uitvalsbasis van de ijsbrekers. „Je wordt knetter gek van dat getoeter de hele dag", zegt hij. „Het is iets anders dan gewoon," karakteriseerde gistermiddag in Moer dijk havenmeester T. Groeneveld de toe stand laconiek. Iets anders dan ge woon.... Aan de ijsberichtendienst van rijkswaterstaat rapporteerde hij gister morgen „Zwaar opeengepakt drijfijs op de rivier, middelzwaar, verspreid ijs in de haven". Nu kijkt hij door het raam naar de schepen in zijn kleine haven zeven vissersboten die hun net ten triest laten hangen langs de mast, „Laten zij die in God en Christus geloven ons helpen. Wij vragen het! Wij vragen hun die aan God en Christus geloven ons te helpen". Deze woor den sprak gisterenmiddag een oude Rus, gekleed in een lange overjas, en hij richtte zich tot Amerikaanse journalisten die zich bevonden op het ter rein van de Amerikaanse ambassade in Moskou. Het was de aandoenlijke climax van een incident dat gisterenmorgen begon toen een groepje van dertig Russische boeren uit Tsjernogorsk in Si berië, de Amerikaanse ambassade in Moskou binnenliep, de Russische schild wachten negerend, en asiel vroeg. De Amerikanen zaten met dit onverwachte bezoek nogal in de maag. De ambassade in Moskou heeft namelijk geen recht om asiel te verlenen en daarom helde men het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken maar op, dat direct een paar aalgladde afgezanten zond. Na een snelle opmars hebben troepen van de V.N. de Katangese mijnstad Jadotstad bezet. Daarmee heeft de V.N. een stevige greep op de verbindings wegen in het zuiden en ligt de weg open naar Kolwezi, de luchtbasis van de Katangezen. Men had gehoopt Tsjombe in Jadot stad te kunnen vinden, maar hij was de V.N. opnieuw te vlug af. Vermoed wordt dat hij in Kolwezi weer zal op duiken teneinde moord en brand te schreeuwen. Van zijn opdracht aan zijn troepen om de verschroeide-aardepolitiek toe te passen is nog niet veel terecht gekomen. De V.N.-troepen hebben door enkele snelle operaties een deel van de instal laties van de Union Minière veilig kun nen stellen. Men heeft de sluizen van het stuwmeer dat de hydro-elektrische in stallaties, waarvan de Union Miniere zijn stroom betrekt, opengezet zodat bij een eventuele sabotage op de stuwdam, geen ernstige overstromingen zullen op treden. Alom wordt jacht gemaakt op huurlingen van Tsjombe van wro dat een bunkerschip waar de yWrekersis nu wel duidelijk - het initiatief bij voedsel halen voor hun vei moeide eventuele sabotage-acties zal moeten uit motoren, en twee binnenschepen genoanmey:-Katang <7.ie vervolg nagina 3) houdt zich liever op de vlakte. Glunderend kijkt het gezin Joor en naar de 40 briefjes van f 25.- waarmee onze redactiechef, de heer J. Ver die- sen, de tafel versiert. (Van onze verslaggever) Twee trouwe puzzelaars zijn deze week (wat zegt u?) duizend gulden rijker geworden. En al is dat voor de betrokkenen natuur lijk uitermate prettig, we hebben toch nog een belangrijker mede deling te doen. Voortaan namelyk zal het maximum bedrag van 1000 gulden niet alleen wor den uitgekeerd wanneer er een geheel foutloze oplossing binnenkomt, maar ook wanneer de beste inzender met één fout uit de bus komt. En is er zelfs geen op lossing waar slechts één fout in voor komt, dan komt ook de man met twee fouten nog voor de maximumprijs in aanmerking. In de voorwaarden zie de puzzelkolommen kan men daar alles over lezen. In elk geval waren het deze week in zenders zonder een enkele fout die de duizend gulden in de wacht sleepten. We moesten er voor naar Steenbergen cn Zevenbergschehoek, wat ondanks sneeuwhopen en ijzel vrij aardig lukte. Het echtpaar A. Jooren-Broeders in laatstgenoemde plaats (Moerdijkseweg 2) was volkomen overdonderd. Of we voor een kwartaalabonnement kwamen pleiten? Nee, dat kwamen we niet. We kwamen gewoon de duizend gulden brengen uit de puzzelpot. En voor een van beiden in staat was daarop commen taar te geven, juichte de aanwezige kin derschaar:, ,Daar komt onze televisie!" „Wat een nieuwjaarsverrrassing", zei de heer Jooren, die als grondwerker da gelijks naar het Botlekgebied pleegt te pendelen, maar momenteel is uitgevro- ren. „Wat een nieuwjaarsverrassing", zei ook zijn vrouw en ze informeerde on middellijk wie nu eigenlijk het goede kolommetje had ingevuld. Zij of haar man? Want al jaren sturen ze trouw twee kolommetjes per week in. We hadden geen antwoord op die vraag. Vandaar dat eerst vandaag zal worden beslist of mevrouw Jooren hon derd gulden krijgt van de prijs die haar man heeft gewonnen, of dat er een nieu we fiets voor de heer des huizes ge kocht wordt van de duizend gulden die zijn vrouw in de wacht heeft gesleept. Maar hoe dan ook: blijdschap volop. Vooral ook bij Joke (13). Kees (16) en Lieske (7), die niet op hun stoel konden blijven zitten van plezier. De twee oud sten. Basje en Corrie. zouden het nieuws eerst 's avonds vernemen. Die waren namelijk op hun werk in Zevenbergen. Er moest natuurlijk op gedronken wor den en toen dat gebeurd was strooide de heer Jooren zand op het trapje voor de deur, omdat hij niet wilde dat de bren gers van 40 rode briefjes bij het ver laten van het huis één of meer ledema ten zouden breken. „En u komt er nog zou winnen. meer eens rustig een borrel op drin ken Volhouden! Een tweede hoofdprijs van f 1000,- („Wat zegt u?!') viel in Steenbergen bij de fam. Michels, Visstraat 13. „Er moest ook wie weer 'ns een prijsje komen", vond mevr. Michels, die weke lijks trouw enkele kolommetjes invult, „want ik heb altijd meegedaan", hetgeen overigens niet impliceert dat ztf niet verrast was, toen de rayonbeheerder van het Dagblad De Stem in Bergen op Zoom, de heer W. M. H. Bijl, bij haar binnenstapte met de mededeling, dat hij een „kleine verrassing" kwam brengen. Toen de heer Bijl haar en haar echt genoot feliciteerde met het winnen van de hoofdprijs van f 1000,-, stond zij even sprakeloos. Om haar verwarring te ver bergen schonk zij toen maar een kopje thee in, maar dat bleek een wel erg moeilijk karwei te zijn want „ik zit ge woon te beven, zo blij ben ik", zei ze. Haar man zat het geheel een beetje vergenoegd aan te zien. vooral toen zijn vrpuw vertelde, dat hij haar al zo dik wijls had gezegd er toch maar mee op te houden, omdat ze toch nooit-nie iets Eén ervan weerde de fotografen van het voorterrein van de ambas sade en twee anderen occupeerden zich met de Siberische boeren, die zo lang gastvrijheid in de eetzaal geno ten. Wat er precies aan de hand was werd men buiten niet gewaar. De twee regeringsafgezanten hebben en kele uren met de boeren, die een treinreis van vier dagen achter de rug hadden, gepraat. Aanvankelijk boekten zij geen resultaat. Een rege ringsautobus stond al enkele uren op de binnenplaats van de ambassade te wachten, toen de boeren eindelijk schoorvoetend instapten en zich lie ten wegbrengen. Intussen hadden Russische politie mannen een soort barricade van hardboard en palen gemaakt, waar door de groep tijdens de tocht naar de bus niet door nieuwsgierigen kon worden gezien. Naar een hotel Later werden de geïmproviseerde schuttingen weggehaald. Toen, aldus vertelde een correspondent van Uni ted Press International, „kwamen er eerst negen vrouwen en kinderen naar buiten. Eén dor vrouwen droeg een baby. Vervolgens verschenen er enkele mannen, die zich voegden bij het groepje dat bewegingloos op de besneeuwde binnenplaats bij de autobus stond. Eén der mannen, hij zag er oud uit, zei tegen een Ameri kaan van de ambassade: „Laat ons toch blijven! Zij zullen ons doodschie ten!" Toen de UPI-correspondent aan één der regeringsvertegenwoordigers vroeg wat er met de boeren zou ge beuren, kreeg hij ten antwoord: „Zij gaan naar een hotel". Geen foto's Voor het gebouw verschenen intus sen steeds meer Russische agenten in burger, die de journalisten vertelden dat fotograferen verboden was en dat de toestellen bij overtreding in be slag zouden worden genomen. Op hun vragen kregen de journalisten te ho ren, dat de groep boeren behoorde tot een evangelische sekte. De groep was min of meer toevallig bij de Amerikaanse ambassade binnenge stapt, omdat de leiders van de boeren dachten dat op elke buitenlandse am bassade asiel gegeven zou worden. De Russen hadden naar Israël willen gaan, vertelde een lid van de am bassade, maar het werd niet duidelijk of zij het bijbelse of het moderne Is raël bedoelden. Een leugen! De boeren hadden aan ambassade personeel verteld dat zij vervolgd werden wegens hun geloof en dat zelfs hun kinderen afgenomen zouden worden. Eén der Russen had zijn kinderen al in twee jaar niet gezien. Het argument dat hen tenslotte be woog om de autobus in te stappen was, dat zij nimmer toestemming zou den krijgen om het land te verlaten. Ambassadepersoneel vroeg aan de regeringsvertegenwoordigers om het trieste groepje te beloven dat de kin deren goed behandeld zouden wor den en dat de godsdienstige opvat tingen van de mensen zouden worden gerespecteerd. Hierop kreeg men ten antwoord: Er is godsdienstvrijheid in Rusland. Het is een leugen dat mensen om hun op vattingen worden vervolgd! De groep boeren kreeg wel de vage toezegging: „Er zal niets met jullie gebeuren". Het vertrek Stil en een beetje verdrietig klom men de Siberische boeren in de bus en terwijl politiemannen de journa listen het fotograferen beletten door de toestellen naar beneden te slaan, vertrok de bus met onbekende be stemming. Voor zover het de ambas sade betrof was het kleine drama voorbij. Voor de boeren begint het pas goed. Gewoonlijk worden Russische be- zoekers^ van de Amerikaanse ambas sade bij de voordeur al weggestuurd door Russische agenten, die daar op post staan. De groen van dertig boe ren werd doorgelaten, omdat de wachtposten ervoor terugdeinsden zo'n grote groep mensen weg te stu ren. De boeren waren familie van een groepje mensen uit Siberië, dat vorig jaar asiel vroeg op de Britse ambas sade ook tevergeefs, omdat de am bassades in Moskou zich niet met kwesties tussen de Russische rege ring en haar onderdanen mogen be moeien. Een woordvoerder van de commis sie voor godsdienstaangelegenheden van de Sovjet-ministerraad deelde gisterenavond mede, dat een onder zoek zal worden ingesteld naar de misstanden waarover de vluchtelin gen zich beklagen. Als blijkt dat de plaatselijke autoriteiten zich aan on regelmatigheden, wat betreft de gods dienstvrijheid hebben schuldig ge maakt. zullen justitiële maatregelen worden genomen, aldus de woord voerder. He-t is trouwens niet de eerste keer dat mevr. Michels een prijs van deze puzzel in de wacht sleepte. Een paar jaar geleden won zij in de prijsvraag „Een. twee, drie" een prijs van f 200,-. Een andere keer dacht zij een prijs te hebben gewonnen, maar toen ging de pret niet door. „Volhouden, volhouden, is mijn de vies. er moet altijd wel iets komen", zei ze. En ze heeft toegezegd door te blijven puzzelen tot in de eeuwigheid van haar dagen en die van de leuke prijsvraag: „Wat zegt u?".

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 1