Heintje Davids op televisie-scherm BLANKENHEYM DE SCHADUW VAN DE TIJD Zwart o p Wit BOEKENPLANK Minter en Hinter en de dolende Zozer Man Bodegraven in ziekenhuis iOSRAM Terugblik Christopher Landon T.v.-baby maakt het uitstekend llllliliiliiüillüiiiliiiliiflliiiiiiiilllüisiili! ^.ocjezetyd Kijk naar .naar een goede gastvrouw Radioprogramma 's Televisieprogramma 's Grootmeesters in hoogoventoernooi »tem-feuilleton Graaf Frederik Puzzel-prisma In het kort Maagklachten*! CHEFAROX Schaaktoernooi te Hastings DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 3 JANUARI 1963 (Advertentie) Heintje Davids, die dezer dagen voor de beeldbuis aankondigde, dat zij in het televisieprogramma van 11 januari a.s. op het beeldscherm zal verschijnen, heeft heel wijselijk verzwegen, dat ze met haar rechter arm in een doek loopt. Ze is de- Het derde kind van mevr. Joke Giltay- Baartmans uit Amstelveen u weet wel de baby, die onder de ogen van mil joenen kijkers in het medisch program ma van dr. A.C. van Swol en dr. H.J. Versteegh ter wereld kwam, maakt het op het ogenblik uitstekend. De kleine Richard weegt op het ogenblik al twaalf pond en drie ons en zijn moeder noemt hem een veelvraat. In 1963 zal hij zijn eerste wankele passen door de box èn de huiskamer maken. „Aartsbedelaar" Johan Bodegraven heeft zich onder medische behandeling moeten stellen. Onlangs keerde hij terug van een bezoek aan Suriname o.a. ter bijwoning van de opening van het 4 x z.n.-ziekenhuis in Paramaribo. De acute overgang van de tropische hitte in de West naar de Siberische koude in ons land hebben hem blijkbaar te zeer par ten gespeeld. Voor hen, die deze sympa thieke NCRV-medewerker een kaart wen sen te sturen, delen wij mede, dat hij wordt verpleegd in het Diakonessenhuis aan de Neuweg te Hilversum. (Advertentie) Onze lei is weer helemaal schoon. Een heel nieuw jaar hebben we voor ons. Als je rijksgediplomeerd helder ziende bent, kun je voorspellen wat er allemaal zal gebeuren. Die mensen heb je, en ze verstrekken handige lijstjes waarop aangegeven staat wat we in het nieuwe jaar zullen beleven. Het zijn gerenommeerde waarzeggers, die 77 je hoort dat wel pas achteraf destijds ook feilloos de overval op Pearl Harbour voorspeld hebben. En men kan er dus van verzekerd zijn dat de moeilijkheden die zij in 1963 voor het Midden Oosten voorzien, gegarandeerd zullen opdoemen. Als je geen waarzegger, maar een belangrijke persoonlijkheid bent, kun je de wereld meedelen wat je van 1963 denkt. Daar kijkt de wereld dan van op. Zoals Kennedy. Die heeft ge zegd hoe hij 1963 ziet. En xvat ziet hij? Hij ziet een moeilijk jaar. Rusland is wel een tikje voorzichtiger, zegt hij. Maar je moet nu niet denken dat Rus land geen moeilijkheden meer zal ver oorzaken. Zei de president. Dat is opmerkelijk. Zo had nog niemand het bekeken. Alleen een waarlijk groot man kan op die gedachten komen. En wat doen we nu met die moeilijk heden? Wel, zegt Kennedy, we zuilen ze overwinnen. Maar met moeite. Het zal niet gemakkelijk zijn. Hoe wéét zo'n man dat allemaal! Het is ver bazingwekkend. De president voorziet ook een gun stige ontwikkeling in de hulp aan de achtergebleven gebieden. De hongeren den in Latijns Amerika zullen hulp krijgen van de rijke naties, zoals de Verenigde Staten. Zelf zit dit land wel met het probleem van de werk loosheid, maar misschien, voorspelt Kennedy, is het aantal mensen die geen werk hebben beneden de zes miljoen te houden. Het zal allemaal veel moeite en vooral veel geld kosten. Maar volgens de krant van gisteren hebben we een aardig spaarpotje in de ruimte. Er dwarrelt nu al voor vele tonnen aan edele metalen door de kosmos en over enkele jaren zal de waarde van dat kostbare schroot vele miljoenen belopen. Men zou natuurlijk kunnen redene ren: laten we al die miljoenen, als het geen miljarden zijn, niet de ruimte inschieten, maar laten we er de hon gerende volkeren van te eten geven. En laten we er de werkloosheid mee bestrijden. Maar waar zouden mensen als Ken nedy dan op 1 januari over moeten Vraten? Lekker leuterenweer een heel nieuw jaar lang. Ik doe mee, elke üag weer. PRAET-MAECKER zer dagen van de trap gevallen. Geluk kig is de arm niet gebroken, maar de kneuzingen doen wel veel pijn. Maar Heintje Davids, een brok vitaliteit, lacht er een beetje om en verklaarde, dat ze volgende week weer helemaal beter zou zijn. Zij zal u dan het een en ander uit haar rijke artiestenleven vertellen. De titel van haar programma luidt: „Al tijd maar draaien". Om 19.30 uur schetst AVïtO-tv-regis- seur Roelof Kiers u in een korte docu mentaire de geschiedenis van de luchtlijn Amsterdam-Djakarta (voorheen Amster- dam-Batavia). Om 20.00 uur NTS-jour- naal, te 20.20 uur AVRO's „Televizier", om 20.30 uur een programma van de Duit se televisie, met het Nederlands Natio naal Ballet, dat werd opgenomen in de Cinetone-studio's te Duivendrecht, on der regie van Guenther Hassert. Gedanst wordt de choreografie van Leonide Mas sine op de muziek van symfonie in c van Bizet. Om 21.00 dan het tv-spel ,,Het meisje van buiten" van Clifford Odetts, in de vertaling van Cees Laseur. Onder de titel „The country girl" werd het in Nederland op de planken gezet. Om 22.20 uur een programma van Gerrit den Bra- ber en Wim F. Jansen „meer dan mu ziek" en tot besluit geeft de NTS nog het laatste nieuws aan u door. In het Vlaamse programma om 20.30 uur het programma „Tweemaal di'ie is zes" met Babe Broke en Thorn Kelling. Om 21.00 uur een overname van de AVRO: „Het meisje van buiten". In het Waalse programma te 20.30 uur ,,De man van de eeuw". Over Hilversum 1 (402 meter) het nieuws en AVRO's actualiteiten. Te 18.20 uur Peter Kellenbach piano, na de bab bels van Dick van Rijn en Albert Mil- hado over sport en Engeland. Om 18.40 uur lichte plaatjes. Om 19.00 uur keert het Klokje van zeven uur terug, daarna muziek en om 19.30 uur het programma .Eigen weg" voor de jeugd. Na nieuws in het kort concerteert om 20.05 uur het Radliokamerorkest o.I.v. Roelof Krol m. m.v. de sopraan Ank Reinders. Om 21.00 uur een gesprek met mr. F. Bordewijk, terwijl om 21.20 uur opnamen te horen zijn van ,,Die kamerkoor van die uni versiteit Rhodes" uit (u raadt het al) Zuid-Afrika. Om 21.50 uur speelt het Metropole-orkest., na nieuws en radio journaal. Om 23.00 uur het laatste sport nieuws, waarna Jan Koopman in Disco- taria nieuwe platen draait tot de nieuws lezer om 23.55 uur het woord neemt. Om 17.55 uur over Hilversum 2 (298 meter) muziek door het Seaside-kwartet. Na de sportrubriek om 18.30 uur pianist Sandor Vidak en via Sociaal Perspectief komt u te 19.00 uur bij de nieuwsdienst. Geestelijke liederen brengen u naar de Radiokrant van 19.30 uur. Na een CHU- praatje om 20.00 uur „Lichte schijven" te 20.20 uur het hoorspel „De jeugd op eigen wieken" (een terugkeer van het radiogezin De Wit) en om 20.50 uur zijn we Samen uit - Samen thuis. Als gasten o.a. de Engelse Springfields. Om 22.00 uur het donderdagavond-orgelconcert. Na het nieuws en de avondoverdenking om 22.55 uur boekennieuws. Te 23.00 uur nieuwe platen en met de literaire rubriek om 23.30 uur eindigt het NCRV-program- ma. Het laatste nieuws is om 23.55 uur van het ANP. heel wat lekkerder Rumstaafjes 75 cent Hazelnoot wafels 75 cent Turijner wafels 75 cent Sneeuw-wafels 59 cent De „Brandpunt'-redactie van de KRO- televisie is gisterenavond goed voor de dag gekomen met een aan Anton van Duinkerken gewijd programma en met een reportage over die typisch gevormde peelgemeenschap van Griendtsven, waar over echter nog veel meer interessantste vertellen zou zijn geweest. Overigens was het programma gisteren buitengewoon gevarieerd. De nieuwe film serie „Vloekjes bij de thee" zal geen groot succes worden. Daarvoor zal aan te velen de essentie van het gebodene ont gaan zijn. Een iets uitvoeriger inleiding was hierbij wel op zijn plaats geweest. In het variété-programma „Piste" be schikte men deze keer over meer attrac ties van klasse dan vele keren tevoren. In het internationale gezelschap sloegen de Nederlandse Matlas geen slecht fi guur. Voorts dient zeker Kerwich met zijn gewaagde luchtnummer genoemd te worden. Het vierde deel van de serie „De gren zen van het leven" was gewijd aan het thema „oorlog en vrede". De presentatie van de uitzending was weer in handen van Ton Lutz. Het werd een boeiend ge heel. Vooral wat de beelden betrof. De teksten waren iets te gezwollen van stijl. Aan dit programma was door ere samen stellers Leen Timp en Daniël de Lange kennelijk zeer veel zorg besteed. E.B. (Advertentie) Donderdag 3 januari HILVERSUM I 402 m AVRO: 12,00 Amus.muz. 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Uit het bedrijfsleven, lez. 12,43 Elektronisch orgelspel 13,00 Nws. 13,15 Meded., event, actueel of gram. 13,25 Beursber. 13,30 Dansork. en zangsol. 14.00 Viool en piano, klass. en moderne muz. 14,30 V.d. vrouw 15,00 Zing met ons mee 15,30 Voordr. 15,45 Licht instr. trio 16,00 Van vier tot vijf, radioprogr. in een notedop 17,00 V.d. jeugd 18,00 Nws. 18,15 Event, act. 18,20 Pianospel, lichte muz. 18,30 Sportpraatje 18,35 Gespr. brief 18,40 Lichte orkestmuz. 19,00 V.d. kind. 19,05 Actie: Open het Dorp 19,35 V.d. twintigers 20,00 Nws. 20,05 Radio-kamerorkest, klass.'en moder ne muz. 21,00 Interview 21,20 Koorzang 21,50 Metropole-ork. en sol., amus.muz. 22,30 Nws. en meded. 22,40 Act. 23,00 Sportact. 23.10 Discotaria. nieuwe gram. 23,55-24,00 Nws. HILVERSUM II 298 m KRO: 12.00 Middagklok-noodklok 12,04 Lichte gram. 12,25 V.d. boeren 12,35 Land- en tuinb.meded. 12,38 Lichte gram. 12,55 Kath. nieuws 13,00 Nws. 13,15 Lichte gram. 13.40 Wissewassen licht progr. (Herh! van zondag jl.) NCRV: 14,00 Metropole-ork. 14,40 Radiofilharm. ork., klass. en moderne muz. 15,35 Licht instr. kwintet 16,00 Bijbeloverd. 16,20 Viool en piano, moderne muz. 16,55 Gram. 17,00 V.d. jeugd 17.30 Schoolzang 17,40 Beurs ber. 17,45 Lichte gram. 17,55 Licht instr. kwartet 18,15 Sportrubr. 18,30 Pianospel, lichte muz. 18.50 Sociaal perspectief, lez. 19,00 Nws. en weerpraatje 19.10 Geest, liederen (gr.) 19.30 Radiokrant 19.50 Uitz. van de Anti-Revolutionaire Partij 20,00 Wij poetsen de plaat 20,20 De jeugd op eigen wieken, hoorspel (1) 20,50 Sa men uit, samen thuis, gevar. progr. 22,00 Kerkorgelconc. 22,30 Nws. 22,40 Avond- overd. 22,55 Boekbespr. 23,00 Platennws. 23,30 Vers in het gehoor, voordr. en muz. 23,55-24,00 Nws. BRUSSEL VLAAMS 324 m: 12,00 Nws. 12,03 Lichte muz. 12,30 Weerber. 12,34 Gevar. muz. 12,50 Beursber. 13,00 Nws. 13,15 Kamermuz. 14,00 Nws. 14,03 Vlaanderen mijn land' U mijn liefde, u mijn hart! 14,50 Viool spel en orkestmuz. 15,00 Gevar. Belgi sche muz. 16,00 Nws. 16,03 Beursber. 16,09 Lichte muz. 17,00 Nws. 17,15 V.d kind. 17,50 Vocale muz. 18,13 Klavecim- belspel 18,18 Paardesportber. 18,20 V.d. sold. 19.00 Nws. 19,30 Lezing 19.40 Lichte muz. 19,50 Politieke lez. 20,00 Lichte en klass. muz. 21,45 Gevar. muz. 22,00 Nws. 22,15 Chansons 23.00 Nws. 23.05 Uitz. gew. aan de opera 23,55-24,00 Nws BRUSSEL FRANS 484 m: 12,30 Gevar. progr. en act. 14.08 Kamermuz. 15,03 Lichte Belg. muz. 16,08 Lichte muz. 17,00 Nws. 17,30 Recital 19,30 Nws. 20,00 Gevar. muz. 20,30 Hoorspel (Om 22,00 Wereldnws.) 22,55 Nws. Vrijdag 4 januari IHLVEKSUM 1 402 m VARA: 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgym. 7,20 Socialistisch strijdlied 7,23 Lichte ochtend klanken (gr.) (7,35 V.d. voorpagina, praatje) 8,00 Nws. en soc. strijdlied 8,18 Lichte gram. 9,00 Gym. v.d. vrouw 9.10 Klass. gram. (9.35-9,40 Waterst.) VPRO 10,00 Boekbespr. -- VARA: 10.20 V.d. vrouw 11,00 V.d. kleuters 11,15 Viool en piano, klass. en moderne muz. 11,40 Elek tronisch orgelspel. HILVERSUM II 298 m KRO: 7,00 Nws. 7,10 Morgengeb. 7,15 Gram., strip v.d. jeugd, event, ber. van de wegeninformatiedienst van de KNAC 7,55 Overweging 8.00 Nws. 8,15 Lichte gram. 8.50 V.d. huisvr. 9,40 Franse chan sons 9,55 Klass. muz. (gr.) 10,30 Lichte gram. 11,00 V.d. zieken 11,40 Balletmuz. (gr.) 11,50 Als de ziele luistert, lez. Donderdag 3 januari AVRO: 19,30 Amsterdam-Djakarta, de geschiedenis van een luchtlijn NTS: 20,00 Journaal AVRO: 20,20 In AVRO's Televizier 20.30 Ballet 21.00 Het meisje van buiten, TV-spel 22,20-22,40 Meer dan muziek. FRANS BELGIë: 18,30 Ber. 18.33 V.d. kind. 19,00 Geschiedenis van de bescha ving 19,30 Table Ouverle 20,00 Journaal 20.30 De mens van de 20e eeuw, wedstr. progr. 21,30 Le Carrousel aux Images, nwe films 22,00 Lectuur voor allen 22,50 Journaal. VLAAMS BELGIë: 19,00 Progr. v.d. jongeren 19,30 V.d. vrouw 20,00 Nws. 20,25 Het manneke 20,30 Tweemaal drie in de zes 21,00 Het meisje van buiten, tv-spel 22,20 Nws. De hoogoventoernooicommissie heeft op het ogenblik een belangrijk aantal de finitieve toezeggingen van buitenlandse titelhouders tot deelname aan de groot» meestergroep, de meestergroepen en de damesgroepen ontvangen. De grootmeestergroep zal er vermoe delijk als volgt uitzien: grootmeesters; Averbach (Rusl.), Bronstein (Rusl.), Donner (Ned.), Ivkov (Zuidsl.), Matano- vic (Zuidsl.), O'Kelly (Belg.), Pilnic (Chili), Pirc (Zuidsl.), Robatsch (Oos- tenr.), Stahlberg (Zweden) en dr. Trifu- novic (Zuidsl.). Meesters: Gereben (Zwitserl.), Langeweg (Ned.), Milic (Zuidsl.). Parma (Zuidsl.) en van Schel- tinga (Ned.). Kandidaatmeesters: dr. C. B. van den Berg en de nationale kam pioen H. L. Tan. In de twee meestergroepen komen in elk geval de volgende schakers naar Nederland: Beni (Oostenr.), Canal (Ita lië), Dunkelblum (Belg.), Fazekas (G.B.) Henneberke (Ned.), Kinninger (W.-Dld.) Kramer (Ned.), Rellstab (W.-Dld.), To- ran (Spanje) en Waid (G.B.). In de damesgroep ontbreekt nog een deelneemster. Vrijwel zeker zullen uit komen: wereldkampioene Nona Gaprin- dashvili (Rusl.), Nikolau (Roemenië), Basic en Jovanovic (Zuidsl.), Gombas (Hong.), en van Nederlandse zijde Heemskerk, Roodzant, Timmer en Vree ken. De eerste ronde van de grootmeester- groep zal 18 januari worden gespeeld, de meestergroepen en damesgroep star ten op 17 januari. Op het ogenblik zijn er meer dan 300 aanmeldingen uit 15 landen binnengekomen. DE VROEGERE wereldrecordhoudster Carolyn Wood, die verleden jaar nog een tijd van 1 min. 9,2 sec. op de 100 meter vlinderslag maakte zegt de wed strijdsport vaarwel. Het 17-jarige Ame rikaanse zwemstertje kreeg bekendheid door een dramatisch voorval in de Olympische vlinderslagfinale van Rome toen zij op de eerste plaats liggend wa ter naar binnen kreeg en op de kant gehesen moest worden. die goeie ouwe (met de baard) die goeie jonge (met 't baardje) 24) ,,Ik wou dat ik nu een straffe borrel had. Geef me alsjeblieft die sleutels." Ze gaf ze me en keek toe terwijl ik de motor liet draaien en zonder iets te zeggen alle portieren afsloot. Pas toen ik haar bij de arm pakte en met haar de weg begon af te lopen probeerde ze zich los te rukken. Harry, hou op. Je bent dronken. Je hebt de motor la ten aanstaan." Tien meter...twintig meter...nu zouden we veilig zijn. ,,Ik weet dat ik de mo tor heb laten lopen, de lampen zullen helder genoeg branden om te maken dat iedereen de wagen kan zien en niemand er tegenop zal rijden." Ik draaide me om en trok haar vast tegen me aan; daar ginds op de weg gloeiden de achterlichten van de auto, boven onze hoofden straalden miljoenen sterren, er was geen ander geluid dan het ritselen van het gras onder onze voeten en het flauwe gegons van de uitlaat. .Lieveling, er heeft vannacht iemand over ons gewaakt...Ik had de wagen boven aan de helling naar Rye gepar keerd, omdat ik wist dat de accu leeg was en ik geen zin had om te zwenge len. Als ik op de starterknop had ge drukt zouden we nu niet meer hier ?ijn. Iemand die ons niet goed gezind js heeft - ik denk terwijl ik op je zat te wachten - de verbinding met de starter verbroken en een andere ver binding gemaakt. Die liep door een la ding explosieven achter het dashboard eïï, zou waarschijnlijk de hele auto uit elkaar doen springen - op z'n best zou den wij de verwrongen brokstukken van de instrumenten in onze lichamen heb ben gekregen. Het is één kans op de duizend geweest dat ik die motorkap opendeed en die koperdraad zag." ,,0, mijn God!" Ik hield haar in mijn armen tot ze niet meer beefde. ,,We lopen nu geen gevaar meer, lieveling, er bestaat nu alleen gevaar voor andere mensen. Ik meen dat we een eindje terug langs een telefooncel zijn gekomen. Ik moet de politie opbellen. Zou jij hier kunnen en willen blijven staan, vooral niet dichter bij de auto, en alle verkeer dat hier langs wil tegenhouden Dat achterlicht brandt vrij zwak, ze zouden het weieens niet kunnen zien." ,,Nee, nee. Harry. Ik wil met je mee." ,,Toe, Joan, alsjeblieft! Laten we na onze redding niet egoïstisch zijn en ook aan anderen denken." Ze begon zachtjes te huilen. „Goed, ik zal hier blijven." „Denk erom, geen stap dichterbij ko men, hoor! Ik blijf niet lang weg". Ik holde de weg terug. De sergeant van de wacht was slape- rig, hij deed gewichtig en scheen al heel weinig belang te stellen in mijn mededeling; nog minder was dat het ge val toen ik verlangde met inspecteur Fox zelf te spreken. „Die heeft geen dienst," zei hij, „hij is thuis - geeft u mij de bijzonderheden maar op." „Sergeant, heeft u het rapportenboek bij u?" „Ja. Waarom vraagt u dat?" „Schrijf daar dan in dat mr. Kent de inspecteur heeft opgebeld over een kwestie van leven en dood - heeft u dat?" ik voelde dat mijn stem een hysterische klank kreeg - „en dan kun je erbij zetten dat je, omdat je een koppige beroerling oent en me het tele- foonnummer van de inspecteur niet wou geven, elke kans op promotie hebt verspeeld. En ik verzeker je dat ik zal zorgen dat dat gebeurt ook." Het bleef even stil, toen zei hij: „Rye 3155." Ik zocht drie pennies en draaide het nummer, biddend dat hij niet uit zou zijn. Hij antwoordde direct en ik ver telde haastig wat er gebeurd was. Hij Hij antwoordde direct en ik vertelde stelde alleen een paar listige vragen, kennelijk om na te gaan of ik dronken was. „Ik kom onmiddellijk", zei hij einde lijk. „Blijf waar je bent en laat nie mand in de buurt van de auto komen." „Maak in 's hemelsnaam voort - er zal waarschijnlijk een politiewagen ko men om mijn oproep te verifiëren en wie weet hoe onvoorzichtig die lui zul len zijn. En breng een expert mee om mijn auto onschadelijk te maken." „Die hebben we niet." „Dan een takelwagen om de auto weg te slepen, mijn wagen is te gevaarlijk om te besturen. En de kerel achter het stuur zou dat weieens kunnen vergeten." Hij maakte vlug voort, zó vlug dat ik maar net naast Joan aan de kant van de weg zaj; toen de eerste politie auto met knarsende remmen gierend kwam aanstuiven. Het bleek dat de be manning al op de hoogte was gebracht. We lieten Joan achterin plaats nemen, een flink eindje uit de buurt; de chauf feur en ik wachtten op de inspecteur. Hij was er binnen de vijf minuten, met een takelwagen vlak achter hem aan. We liepen naar de Rover, en toen ik de motorkap opende liet hij het licht van zijn lantaren erin schijnen. De ko perdraad zag er erg glimmend en on schuldig uit in die lichtstraal: de in specteur bukte zich en zag hoe de draad onder de gereedschapskist door liep. Toen hij zich oprichtte zei hij heel zacht: „U heeft gelijk." „Dat dacht ik wel." „Laten we er nu maar niet over de libereren, sir. Maak nu het portier maar open, dan zullen we de motor uit schakelen." Ik keek hem recht aan: „Ik zal het portier openen, maar geef me de kans er van door te gaan voordat u de mo tor afzet." „Wat bedoelt u?" „Ik heb in de oorlog iets te maken gehad met dit soort grappenmakerijen. We denken dat alleen de verbinding met de starter is aangebracht, maar er zou weieens een tweede draad kunnen zijn naar de starterknop. Als je dan de starter overhaalt, gebeurt er niets bijzonders, maar als je de motor afzet, dan..." Hij wreef langs zijn kin. „Wat wilt u dan doen?" „Er zijn hier zes sterke mannen. Laat de motor lopen en laten ze de wagen met hun handen omkeren. Sleep hem dan weg, nog steeds met draaien de motor, totdat een expert het zaakje kan opknappen." „De motor zal de hele nacht wel blijven lopen. Er is benzine genoeg." Ik hielp de wagen omdraaien en ging toen veilig naast Joan achter in de politiewagen zitten, terwijl de anderen de Rover aan de takelwagen koppelden. Wij volgden hem op veilige afstand naar de binnenplaats van het politiebu reau. De inspecteur ging even naar binnen en toen hij terugkwam zei hij: „Die expert, mr. Jessop. hebben ze niet te pakken kunnen krijgen. Ze zeggen dat hij naar de bioscoop is. 'n Gekke tijd om naar een bios te gaan." Hij wierp een blik naar de Rover, die veilig, met zacht gonzende motor, geparkeerd stond. „Het kan nog wel een poosje duren, u doet beter met me mee naar huis te gaan en wat te drinken. U ziet er allebei uit of u wel een opkikkertje nodig hebt." We weigerden niet en het was fijn in een veilige auto naar het aardige huis van de inspecteur te worden ge reden. Joan zat op de divan, ze had haar ogen gesloten, ik zag de donkere krin gen eronder en wist hoe moe ze moest zijn. (Wordt vervolgd) GEBIT Het aantal gevonden voorwerpen na de oudejaarsviering is velerlei. Maar de vondst van de politie van Wigan in Engeland is toch wel uniek. De politie aldaar vond nl. een stel valse tanden, dat bovendien nog een sigaar omklemd hield. Wie oud-op- nieuw dus in Wigan gevierd heeft en zijn gebit, alsmede een stompje sigaar mist, weet dus ,waar hij ze terug kan bekomen. Het kan overigens ook een „zij" zijn, als we de huidige si- garenreclames mogen geloven. BIER Een brouwerij in Newark in Enge land, is om het personeelsverloop te ondervangen, nieuwjaar begonnen met de belofte aan werknemers met een lange staat van dienst, dat ze na hun pensionering elke dag vrij bier kun nen drinken op kosten van de zaak. Een geste, die wellicht ook in ons land navolging verdient. Niet alcohol verwerkende bedrijven, kunnen mis schien hieromtrent een afspraak met de diverse brouwerijen maken. Een aanvulling van onze sociale voorzie ningen, naast AOW dagelijks een li tertje bruisend schuimend gerstenat. LAVELOOS Nieuwjaarsmorgen heeft de Lon- dense politie de 45-jarige Joseph King laveloos uit de sneeuw opgegraven en beboet met het bedrag, dat hij in zijn zak had: vijf shilling. Het excuus van King: „Ik was nieuwjaar aan het vieren". Verkleumd moest King toen maar trachten thuis te komen. Eigen lijk had de politie hem nog wat geld laten houden, om hem een cognacje te kunnen laten kopen om weer wat op temperatuur te komen. POES Onze huisvriendin de kat werd een paar duizend jaar geleden door de Egyptenaren tot godheid verhe ven. Nu gebeurt dit thans indirect nog wel met schoothondjes en -poes jes, maar dat zijn dan incidentele gevallen. Dat een heel volk een poes aanbad, heeft een economische oor zaak. Ongeveer 3000 jaar voor Chris tus, gebruikte men getemde katten om de graanschuren tegen muizen te beschermen. Dit bleek behalve een zo afdoende en bovendien voor delige oplossing, dat de Egyptenaren de dieren uit bewondering en dank baarheid vergoddelijkten. Tegen woordig zouden ze er een lintje voor gekregen hebben De behanger vraagt, of hij zijn stalen-boek terug kan krygen.... Hans Jörgen Lembourn, die in Dene marken naam kreeg als romancier, heeft zich in „Graaf Frederik of de bes te van alle werelden", gewaagd aan een meedogenloze satire op dictaturen waar ook ter wereld en geeft bovendien de bu reaucratie in eigen land een veeg uit de pan. Het werd van het goede haast teveel en omdat de schrijver dit zelf ook wel besefte, laat hij ter afwisseling de held van zijn verhaal af en toe als een Ca sanova optreden, maar vaak zó triviaal, dat het middel erger dan de kwaal werd. Een en ander schijnt bedoeld te zijn als humor, doch die is dan van geen hoog gehalte. De illustraties zijn wel geestig. De uitgave is van Leopoid den Haag. N. K. Charles E. D. Julien heeft in de Pris- mareeks voor de zevende maal een aan tal puzzels uitgegeven in een pocket, een bewijs hoe groot de vraag is naar dit amusement van de goede soort. Be halve een groot aantal kruiswoordraad sels (niet minder dan 41) brengt dit boekje ook een tiental cryptogrammen, een anagram, diagramloze kruiswoord raadsels enfin, noem maar op. Wie zijn hersens wil trainen en breken en zijn vrije tijd op een onderhoudende wijze wil vullen, heeft hier enorme keuze. De kwa liteit van de puzzels is uitstekend, aan sommige zal ook de routiné de handen vol hebben. De oplossing staan achter in de pocket, maar daar moet u natuur lijk niet naar kijken alvorens u die zelf gevonden heeft. De lucht is vrij. Een spannend verhaal van een charter vlieger, zijn oorlogskameraad, een rijke oliesjeik, een paar lieve meisjes en een verdwenen kist met de allerkostbaarste juwelen. Het is telkens erop of eronder voor de held. Maar natuurlijk is het einde erop. De juwelen echter verdwijnen in de golven. Garvin Lyall tekent voor dit verhaal, dat Elsevier liet vertalen. Het dagelijks leven in de gouden eeuw. De Zwitser Paul Zumthor, die in Am sterdam Romaanse letterkunde doceert, publiceerde in het Frans een werk over het dagelijks leven in Holland ten tijde van Rembrandt. Hij heeft zich heel en al ingeleefd in die tijden; weet alleraardig ste dingen te vertellen over steden en dorpen in die dagen, over leefgewoonten en verkeer, over volksfeesten en kun sten, over gezagsverhoudingen, industrie en landbouw. Door twee Prismadeeltjes kan de Nederlandse lezer nu ook aan de hand van de Zwitser in tijd en land van zijn voorvaderen ronddwalen. Wat is Psycho-Analyse? Daniel Lagache, directeur van het psy chologisch instituut aan de Parijse uni versiteit, geeft in dit Prismaboekje een uiteenzetting van de leer van Freud en haar toepassing met de nodige variaties en correcties in de huidige tijd. Hij wil de (Advertentie) voor blijvende verbetering Vormt een genezende laag op de maagwand psycho-analiticus geen biechtvader noe men, maar ziet in de psycho-analitische behandeling een .morele ervaring' waar van de lessen levenskunst en levenswijs heid bevatten. Revolutie in Afrika. De Limburgse pater H. Smeets ont werpt in dit Prismaboekje op grond van een rijke ervaring een boeiende schets van de veranderingen, welke zich in het Zwarte Werelddeel voltrekken. Hij geeft een verrassend inzicht in de psyche van de Afrikaan en signaleert ook tal van misvattingen van het Westen, al vraagt hij wederzijds begrip en veroordeelt hij de Zuidafrikaanse apartheidspolitiek cn de houding van Portugal niet absoluut: Het is te laat om het Westen in Afrika te realiseren. Die dat nog wensen kun nen beter huiswaarts gaan. Voor wie met open oog de veranderingen in Afrika durft observeren, ziet een toekomst let terlijk glanzen in de witte ogen van de zwarte mensen. Er wordt een begin ge maakt, een groot begin. Het is de laatste kans van het westen. Ik was Cicero. Door geschrift en films is veelvuldig aandacht gevraagd voor de spionage, be dreven door een huisknecht van de Brit se ambassadeur in Ankara tijdens de oorlog. Daardoor kon Berlijn op de hoog te komen van zware oorlogsgeheimen, zelfs het een en ander van de invasie plannen. De spion werd daarvoor dik betaald, doch na de oorlog bleek, dat men hem valse bankbiljetten in de hand had gestopt. Zijn droom: een rijke hoteleige naar worden vervloog daardoor. Hij pro beert nu van de Duitse bondsrepubliek echt geld los te krijgen. Voor het voe ren van de procedure heeft hij geld no dig en daarom heeft hij nu in samen werking met een Duitse journalist een boek over zijn loopbaan geschreven. Hij treedt eruit naar voren als een gewiekst maar verre van sympathiek heerschap. De intelligentie van de Britse ambassa deur kan men evenmin hoog schatten. Er zit ongetwijfeld wel spanning in het relaas, zoals het thans in vertaling bij Het Nederlands Boekhuis verscheen. Door een overwinning op de Brit Alexander heeft de Zuidslavische groot meester Gligoric de leiding behouden van het internationale schaaktoernooi van Hastings. Hij bezit nu vier punten uit vijf partijen en beeft een voorsprong van een half punt op zijn landgenoot Marovic. De uitslagen van de partijen voor de vijfde ronde waren: Gligoric (Z.-Sl.) Alexander (Gr.-Br.) 10 Littlewood (Gr.-ET.) Smyslov (Rusl.) 0,50,5 Marovic (Z.-Sl.) Clarke (Gr.-Br.) 1 0 Kotov (Rusl.) Tan (Ind.) 10 Hollis (Gr.-Br.) Van Seters (Belg.) 1—0. Na de vijfde ronde is de stand 1. Gligoric (Z.-Sl.) 4 pnt. 2. Marovic (Z.- Sl.) 3,5 pnt. 3. Smylslov (Rusl.) 3 pnt.; 4. Kotov (Rusl.) 2,5 pnt. en 2 afgebr. partijen 5. Clarke (Gr.-Br.) 2,5 pnt. en 1 afgebr. partij 6. Alexander (Gr.-Br.) 2,5 pnt. 7. Littlewood (Gr.-Br.) 2 pnt.; 8. en 9. Tan (Ind.) en Hollis (Gr.-Br.) beiden 1,5 pnt. 10. Van Seters (Belg.) 1 pnt. en 1 afgebr. partij. 12-5. „Laten we maar weggaan!" riep Minter, want hij vond de dolende Zo zer toch een beetje griezelig. „Goed, jongen," zei oom Ferdinand, ,.we hebben ook wat frisse lucht no dig." Hij keerde zich om, maar Hinter wil de er het sijne van weten, en stapte op de gedaante toe. Op hetzelfde ogenblik echter was de dolende Zozer verdwenen.... „Hoehoe heb ik het nou?" mom pelde Hinter verbaasd, „hij kan toch niet door de muur?" „Welles!" ï-iep Minter, „en daarom is het een echt spook. Nou zie je eens, dat ze wel bestaan!" Tegelijkertijd trok hij oom Ferdinand mee, en deze vond het ook maar beter om meteen te ver trekken. Ze liepen terug door de gang, sloegen de hoek om en stonden weldra weer buiten. „Laten we de professor gaan vertel len dat we de dolende Zozer gezien hebben," riep Minter, die nu weer heel dapper was. ,,Hij was toch niet echt," hield Hin ter koppig vol, maar oom Ferdinand vond hef. toch wel een goed idee om de professor er eens nader over te spreken. Maar waar zou die te vinden zijn?..

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 9