Bevredigende toepassing E.E.G.- re ge 1 i n ge n Prioriteit aan EEG- suive herordening Moed om vastgetreden paden te verlaten öie£arine,,4 Hofhouding-efficiency Chemisch reinigen via munt-automaat Min. Marijnen tevreden Damrak zette gunstig in Sneeuwvlokjes voor de skiërs Wetenschap redde vele kinderlevens Kath. Onderwijzersverbond Epidemie mond en klauwzeer kostte 44 miljoen Roomboter voor militairen Prins en prinses van Luik geslipt Senator Kerr overleden STAKING VAN BONTWEVERS IN WINTERSWIJK 4-voudige bestrijding van pijn en griep! BEURS VAN AMSTERDAM Vrouwen op Mt. Blanc OOSTENRIJKS ETEN THUIS Tieners met zolder of alkoof Nieuwtjes voor de breisters „Eerste keurmeester" OUDSTE TEXTIEL BEROEMDE GENEESM/DDELÉN IN ÉÉN TABLET (Van onze parlementaire redactie) „Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest, dat de Nederlandse landbouw met moeilijkheden is geconfronteerd op een moment, dat enkele verordeningen van de E.E.G. in werking zijn getreden". Aldus minister Marijnen in zijn memorie van antwoord op de landbouwbegroting 1963. De minister noemt in dit verband al lereerst de graanheffingenverordening. De werking van de E.E.G.-verordenmgen voor varkens, slachtpluimvee en eieren wordt beïnvloed door enige buiten de directe steer dezer verordeningen liggen de factoren. Zo is gebleken, dat niet in alle landen de nationale wetgeving tij- In antwoord op opmerkingen in het voorlopig verslag der Tweede Kamer geeft de bewindsman te kennen, dat het hem bepaald te ver gaat te stellen, dat het begin van uitvoering van het ge meenschappelijk landbouwbeleid slecht is geweest en dat onvoldoende maatre gelen van Nederlandse kant zijn getrof fen om de daarbij optredende moeilijk heden te overbruggen. Hoewel met het nodige voorbehoud (de verordeningen werken pas ongeveer drie maanden) trekt de minister de con clusie, dat de praktische toepassing van de in het kader van het gemeenschappe lijk landbouwbeleid tot stand gekomen regelingen in het algemeen bevredigend werkt. Volgens een recent rapport van de Britse dienst voor de volksgezondheid hebben nieuwe geneesmiddelen en vac cins sinds 1935 de levens van ongeveer 175.000 Britse kinderen gered. De voornaamste doodsoorzaken voor kinderen zijn nu ongelukken en kanker. Als er een geneesmiddel tegen kanker zou bestaan zouden er nog 800 kinderen per jaar gered kunnen worden. dig was aangepast aan de nieuwe situa tie. Intussen is een aantal van deze aan- vangsmoeilijkheden uit de weg geruimd. Als een tweede factor valt met name in de pluimvee- en eierensector de pro- duktie- en voorraadontwikkeling aan te merken. Naar bekend, is voor de inwer kingtreding van de verordening slacht pluimvee een grote voorraad gevogelte in West-Duitsland opgeslagen, die de handel na 30 juli sterk heeft bemoeilijkt. In de eierensector is de daling van de Nederlandse export gedeeltelijk te ver klaren uit de lagere produktie in ons land. maar ook uit de duidelijk hogere produktie in de Bondsrepubliek. Inmid dels is nadien in d© eierenhandel een verbetering in de situatie opgetreden. De handel in levende en geslachte varkens heeft naar het zich laat aanzien een be vredigend verloop. De groente- en fruitverordening heeft tot nu toe bevredigend gewerkt. (Van onze parlementaire redactie) De minister van Landbouw, mr. Marijnen geeft in de memorie van antwoord op de landbouwbegro ting de verzekering, dat hij het totstandkomen van een zuivelver- ordening voor de E.E.G. (het ont werp, dat een zeer ingewikkelde materie beoogt te regelen, is bij de raad van ministers van de E.E.G in behandeling), een zaak van hoge prioriteit acht. De bewindsman verklaarde voorts, dat zijn medewerking aan de totstandkoming van verordeningen voor andere produk- ten mede zal worden beïnvloed door de voortgang bij de totstandkoming van een zuivelverordening. De voorzitter van het Katholiek Onderwijzersverbond, de heer Joh H. M. Derksen, heeft gisteren in zijn openingsrede ter jaarvergade ring in het Kurhaus te Schevenin- gen onder meer gezegd, dat „het tweede Vaticaanse concilie van ons de moed eist, vastgetreden pa den te verlaten, om mee te wer ken aan een in- en uitwendige her vorming van onze religieuze prak tijken, om deze meer inhoud te ge ven en ze te zien in het licht van de geopenbaarde waarheden. Wij moeten de' relativiteit van onze godsdienstige gewoonten en gebrul ken, vaak zo hecht in het school leven verankerd, durven erkennen en ons zonodig ervan los durven maken." Nadat hij enkele vragen over het ka tholieke onderwijs had opgeworpen die grondige bestudering zullen eisen, be sprak hij de mammoetwet. ..Ons enthou siasme over deze wet is niet uitbundig", zo zei hij, „maar er zijn veel gunstige zijden aan te wijzen". Over de gevolgen van deze mammoetwet zei dhr. Derksen dat over de mate van gebondenheid van de eigen opleiding voor de m.a.v.o. -leer krachten aan de huidige kweekschoolop leiding nog niets te zeggen valt. Er zal echter een duidelijker scheiding komen tussen de leerkrachten, werkzaam bij het basisonderwijs en bij het l.a.v.o. en m.a.v.o. (Van onze parlementaire redactie) De intussen bedwongen mond- en klauwzeerepidemie van het vorige jaar zal de schatkist in totaal rond 44 mil joen gaan kosten. De kosten van de be strijding van deze ziekte komen name lijk, ingevolge de veewet, ten laste van het rijk, zo blijkt ook uit de m.v.a. van de landbouwbegroting. Hoewel het prijsverloop voor het rundvlees de laatste maanden voor de veehouderij onbevredigend moet worden genoemd, deelt minister Marijnen de me ning van het Produktschap voor vee en vlees, dat een geleidelijke uitbreiding van de rundvleesproduktie in ons land verantwoord moet worden geacht Deze opvatting is gebaseerd op een toenemen de vraag naar rundvlees van goede kwa liteit in ons land en in enkele E.E.G.- landen (Italië en West-Duitsland) die onder normale omstandigheden een be langrijk invoeroverschot hebben. (Van onze parlementaire redactie) Het Produktschap voor Zuivel, gerug- gesteund door het ministerie van Land bouw, onderhandelt thans met Defensie over de beschikbaarstelling van roombo ter aan militairen. Er zijn ook nog an dere plannen in voorbereiding om het boterverbruik te bevorderen Intussen is reeds een geleidelijke stijging van de binnenlandse afzet bij stabiel prijs peil merkbaar. Zo is het boterver bruik (gemiddeld per vier weken) ge stegen van 4185 ton in 1960 tot 4702 ton in 1962. (Advertentie) De voorzitter besprak kort nog enkele andere onderwijspunten, zoals de zijns inziens beslist onvoldoende scholenbouw en de nog steeds niet opgeloste spelling kwestie. Met kracht zal het verbond blij ven aandringen op ©en verkorting van de nu 27 jaar lange salarisschaal. Over verdere verbeteringen die zouden moe ten komen, zei de voorzitter, dat het al lemaal zo tergend langzaam gaat. Tenslotte sneed hij de besprekingen om te komen tot een Nederlandse katho lieke vakcentrale aan. ,,Onze vertegen woordigers mogen en kunnen zich niet op enigerlei wijze binden maar het z°u on juist zijn niet mee te werken bij het po gen tot een goede oplossing te komen." Prins Albert en prinses Paola van Luik zijn in de buurt van de Italiaanse stad Turijn met hun auto geslipt op een gladde weg. Hoewel de auto tweemaal in het rond draaide bleven beiden ongedeerd. Het paar was op weg van Turijn naar San Raffaele Cimena, een klein dorp waar de familie van de prinses een villa bewoont. De prins reed met een snelheid van 80 km per uur over een beijzelde weg. Tijdens de slippartij bleef de wa gen op de weg. Boeren uit de omgeving hielpen een handje om de wagen weer op het berijdbare deel van de weg te krijgen. Een van de broers van de prinses reed dertig meter vooruit en zag de Mercedes in zijn spiegeltje in het rond draaien. Hij stopte zijn sportwagen en liep terug om te helpen. Toen de prins en de prinses hun reis voortzetten zwaaide een wat bleke prin ses de behulpzame boeren ten afscheid. Senator Robert S. Kerr van Oklahoma, misschien wel de machtigste man in het Amerikaanse Congres, is aan een hart aanval overleden. Hij was 66 jaar. Kerr, een democraat, was voorzitter van de senaatscommissie voor de ruimtevaart en de tweede man in de financiële com missie van de senaat. Kerr werd miljonair nadat er olie was ontdekt in het land dat tot zijn boerderij behoorde. Zijn collega's in het Congres noemden hem ,,de ongekroonde koning van de senaat". Ruim 100 arbeiders van de n.v. bont weverij „De Batavier" in Winterswijk, zijn gisterenmorgen in staking gegaan. Zij willen hierdoor protesteren tegen de weigering van hun directie om ingevol ge een gemaakte afspraak aan het per soneel over 1961 een uitkering uit de winst te doen. Hoewel de drie vakbon den in hun kritiek op de werkgevers eensgezind zijn, wordt er alleen gestaakt door leden van de algemene textielar- beidersbond „De Eendracht"; in Win terswijk verreweg de grootste vakbond. De staking is gisterenavond geëindigd. Dit gebeurde nadat een districtsbestuur der van „De Eendracht" in een verga dering van ongeveer 250 stakers had meegedeeld dat de bond de staking niet kan steunen. De directie van de fabriek zou tegenover de districtsbestuurder ze kere toezeggingen hebben gedaan. OP TERNATE is de vulkaan Gamalama op oudejaarsavond beginnen te werken. Er vielen vijf doden, twee mensen wor den vermist. De Indonesische regering heeft het leger ingezet om te helpen bij de evacuatie van de bewoners. Nederland heeft er voor gepleit in de zuivelregeling de marktinterventie niet te beperken tot boter. Bij gebleken be- moefte moeten aanvullende regelingen voor andere produkten dan boter moge lijk zijn, om te voorkomen dat de pro duktie zich te eenzijdig zou richten op het zwakkere produkt boter, waarvoor zich bovendien afzetproblemen voor doen. Zonder deze aanvullende regelin gen is geen maximale valorisatie te be reiken, noch een daarbij behorende ge wenste spreiding van de melkproduktie. De minister acht het, zonder hiervoor enige zekerheid te kunnen geven, niet onmogelijk, dat de zuivelverordening alsnog per 1 aprli 1963 in werking zal treden. (Advertentie) Vier middelen in één iablet doen wonderen zonder de maag van streek te maken I De vier geneesmiddelen van Che- farine „4" worden in de hele wereld op grote schaal gebruikt. In één tablet verenigd werken zij bijzonder snel, krachtig en weldadig, vaak zelfs wanneer andere middelen falen. Tegen pijn en griep, Geschikt voor een gevoelige maag, want die wordt beschermd door het bestanddeel Chefarox. 20 tabletten f 0.80, 40 tabletten 1.60,100 tabletten f 3.60 Het Damrak heeft gisteren de eerste I beursdag van het nieuwe jaar ingezet met een gunstige stemming bij de ope ning voor de internationale waarden. De handel verliep in alle hoeken zeer rus-1 tig in verband met het feit, dat vele I handen werden geschud vergezeld gaan de met de beste wensen, waardoor de affaire wat op de achtergrond werd ge schoven. 1962 is voor de beurs een te leurstellend jaar geweest. Men hoopt het, in dat jaar verloren terrein in 1963 te kunnen inhalen. Voo gisteren echter liet het Damrak de stroom van voorspel lingen voor 1963 gelaten over zich heen gaan. Dit voor wat het zakenvolume be treft. Genoemde voorspellingen (over het algemeen is men voor 1963 zeker niet pessimistisch gestemd) hebben echter mede tot de gunstige opening bijgedra gen. Philips, het meest actieve fonds in 1962, had door gebrek aan affaire enige moeite om een openingskoers tot stand te brengen. De arbitrage had wat vraag voor Londense rekening. De markt al daar was vast onder meer op de belas tingverlaging voor weelde-artikelen. De Westduitse beurzen waren goed prijshou dend. Wall Street sloot maandag (oudejaars-1 dag) 1962 af in een min of meer prijs houdende stemming. De belastingverko pen werden er goed opgevangen. Het dow jones gemiddelde voor de industrie-aan delen eindigde maandag zeventig punten lager op 652.10 ten opzichte van het begin van 1962. De hoop is thans dat de rege ring belastingverlagingen zal voorstellen om het bedrijfsleven in Amerika te sti muleren en zodoende de werkloosheid te doen verminderen. Men spreekt reeds over drastische verlagingen ook voor de persoonlijk lagere inkomensklassen. Van de Nederlandse hoofdfondsen lag Unile ver op de New Yorkse beurs iets hoger in de markt. Later op de middag zakten de koersen over de gehele linie wat in hoofdzakelijk als gevolg van gebrek aan affaire. In de scheepvaarthoek was het uiterst rustig met koersen die rond het vorige slotniveau schommelden. De leidende cul tures waren nauwelijks prijshoudend. In de staatsfondsenhoek was het zeer kalm met prijzen die weinig verandering te zien gaven ten opzichte van die van vorige week vrijdag. 28-12 2-1 Ned. '59 4% 100% 100',8 Ned. '61 4 100'8 100 Va Ned. '47 31'2 91,% 91U Ned. grootboek 1946 91% 91% AKU 401 405 Hoogovens 557''2 560 Philips 138.90 140.15 Unilever 138.20 138.10 Kon. Olie 156.95 156.65 HAL 116 117% Scheepvaartunie 126% 129'2 Amst. Bank 390 388 Ned. Handelmij. 379 378 Lucas Bols 892 901 Drie Hoefijzers 388 r 390 Mach. Breda 166' 166 Zeeuwse confectie 350 346 Bijenkorf 930 920% Simons emb.f. en houth. 125 127 Van Gelders papier 244 246% Heineken 450 455 Hero Conserven 303 Holl. Beton Mij. 393% 394 Kon. Zout 723 740 Nijverdal - Ten Cate 226 226 De Schelde 214 Scholten Foxhol 808 803 Thomassen en Drijver 700 704 Van Vlissingen Katoen 266 »/2 268 Vredesteln 340 345 Zwanenberg Organon 909% 917 NABEURSKOERSEN Telefonisch avondverkeer AKU 402—403 U2; Kon. Olie 155.00 gb I 156.00: Philips 138.80—139.70; Unilever 137.50; Hoogovens DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 3 JANUARI 1963 Tijdens de achter ons liggende feestdagen heeft elke huisvrouw weer ondervonden dat zij een duizendpoot moet zijn om alles te laten verlopen zoals verwacht wordt en zoals zij het ook graag wil. Op dit moment zal zij minder geneigd zijn kritiek te hebben op een vorstelijke hofhouding, waar alle dagen van het jaar voorbereidingen getroffen moeten worden, die honderdmaal zo ingewikkeld zijn als de onze op topdagen. Een rijtuig krijgt In ons land zijn enkele goede sport zaken, gespecialiseerd op wintersport uitrustingen. Daarom gaat men er meer en meer toe over, zijn inkopen hier in het land te doen; men kan er meer tijd aan besteden en houdt, een een flinke beu geschenken aanvaarden van wie zij v.„. Gebruikt hij een dat zou willen. Ook mag zij zo maar maal in het heerlijke oord aangeland, onrvi* nmn ynchte Seen diensten accepteren, die men iedere minuut voor puur plezier. sopje v haar onbetaald zou willen verlenen. Van experts die het weten kunnen zeep Of is het een Als zij op reis gr.at, dan staat inder- zijn de volgende tips: synthetisch was- daad de koninklijke trein voor haar j gereed, maar die rijdt ook de Engelse miaaeir (JOK ai koningin niet voor niets en de Britse rijdt de koningin spoorwegen rekenen voor zo'n reisje liever in een ge- ™kee're ®uldens voor één enkeIe kil°" Skischoenen zijn zowat het be langrijkste van de hele uitrusting. Wees bij het kopen hiervan niet zui nig. Als het er moeilijk af kan, neem dan liever een goedkope trui. (Het is duidelijk dat hier een man aan het wone autohet is Buiten het kilometerbedrag moet v,«kv, Vnar vlicht er- voor alle personen gewoon een eerste «oord is. maar mannen hebber ook haar plicht er kaa£je worden betaald Een wel eens gelijk!) voor te zorgen dat doodgewoon reisje komt haar dan ook irhilderina en op honderden guldens te staan. In 1760 heeft koning George III ko- gelijk!) Er zijn ebbehouten en stalen ski's; voor de middelmatige skiër •hininn hpf 111 i,uu xlcCiL xvullllls vjrcuiaaa n.u- zl,n de houten aangewezen. De veilig- oiaagoua van net ninkijjke bezittingen aan de staat heidsbinding is alleen maar doelma- karos over derd jaar nog even mooi is: een der taken van 't huispersoneel. hon- overgedragen in ruil voor een door het parlement te bepalen inkomen voor het koningshuis. Deze bezittin gen brengen altijd nog heel veel geld op, dat een tiental jaren terug nog zelfs het dubbele bedroeg van wat de De beste stokken lopen conisch toe. koningin aan inkomsten krijgt. De lachende derde in dit geval is dus uitsluitend de fiscus. tig voor de ervaren skiër: het is nu maar de vraag of u dat worden wil. Skistokken zijn tegenwoordig van metaal en hebben leren handgrepen. Bijna 250 bedienden van het Engel se koninklijke huis bereiden zich voor op een efficiency-onderzoek in de Hof houding van Buckingham Palace. Prins Philip heeft dit onderzoek aan gekondigd en sinds die tyd heeft het Engelse koningshuls weer in de vooral financiële belangstelling ge staan. Vakbondsleiders hebben de mi nister van Sociale Zaken al haastig meegedeeld dat zij het recht voorbe- van de koningin brengt de tijd door houden mede profijt te trekken van met de hoger in rang staande be- dienden te bedienen". Het blad zegt de besparingen, die uit het onderzoe dat auemaaj komt door een straf zouden kunnen voortvloeien. doorgevoerd protocol en vertelt dat er bijvoorbeeld „twaalf bedienden voor nodig zijn om de koffie veilig op tafel te brengen". Momenteel komt de hofhouding de Engelse koningin jaarlijks op eer. be drag van driehonderdduizend pond (ongeveer drie miljoen gulden) te staan. Tegenover dit hoge bedrag staat echter dat de Engelse koningin veel plichten en verplichtingen heeft, die het haar onmogelijk maken zich met de kleine zaken in het koninklijk huishouden te bemoeien. Zij heeft Honderd vrouwen hebben plan nen om West-Europa's hoogste top. de Mont Blanc, te beklimmen. Het zijn vrouwen uit alle landen van Eu ropa, die dit plan in juli volgend jaar willen uitvoeren. De tocht wordt georganiseerd door de Italiaanse Alpi nistenclub, die honderd jaar bestaat. Bekwame gidsen zullen deze vrou wen-expeditie leiden en de Franse politie heeft hulp toegezegd. Ook twee En een aantal dag- en weekbladen artsen hebben zich bereid verklaard vindt het een heerlijke gelegenheid de expeditie te vergezellen. De klim- om alvast op het onderzoek vooruit sters, die deelnemen aan dit stout- te lopen en suggesties" aan de hand moedige plan, zullen eerst in Milaan te doen, wat meer weg heeft van kri- samenkomen, tiek spuien. „Waarom", zo vraagt de „Sunday People" bijvoorbeeld, ,,moet Bucking ham Palace door 250 man personeel bestierd worden als het koninklijke gezin er maar dertig dagen ver blijft? "En het blad gaat dan verder; „Een groot aantal van de bedienden De lekkerste sokken zijn van Noorse schapewol; ze zijn niet ont vet, krimpen niet en moeten dus precies passend gekocht worden. Jack en pantalon moeten bewe- gingsvrij en winddicht (langs zakken en polsen) zijn en graag voorzien van een capuchon. De trui wordt onder het windjack gedragen en daaronder weer een zachte, warme blouse. (Daaronder weer een wolletje). Wanten kunnen van canvas zijn en ongevoerd; dan draagt men ze over wollen wanten heen. Gevoerde canvas wanten hebben geen onder want nodig. Cracks dragen nylon wanten en leren handschoenen. - Om niet te vergeten: skibril, zon nebrandolie, lippenpommade, pantof fels en eventueel een skitasje. Voor de ski-ster: donkere make-up. Het culinair aroma van Oosten rijk bestaat uit talrijke geuren. Van suiker, boter en rumvan verse Daarbij komt ook dat haar leven ners van nieuwe, doel- duurder is dan vele kritische mensen matige woningen ja- veronderstellen De koningin kan in loers op zijn. Op bij- Engeland bijvoorbeeld niet zomaar gaande tekening is te koffie en blijmoedige roddeltjesbaal-om personeel nodig. Dat neemt van sterk bier en pittige goulash. weg, dat zij zich er heus wel Maar bovenal van de liefde voor mee bozig houdt al laat zij het dage- goed eten en de avontuurlijke lijks toezicht over aan haar Major geest om het te bereiden". Domus, het hoofd van de huishou- Met bovenstaande ivoorden leidt dinSzü voert vaak besprekingen MhrpSnr tGrriili thuil" waarmée'ziHedere dag overleg^leegt In een ouderwets huis kookboek ,,Oosteniijks eten thuis wat er gegeten zal worden. Oo^ wil kan de moderne, vin- in, en deze ivoorden bepalen er de Engelse koningin op de hoogte dingrijke huisvrouw de sfeer van. Wat is een kooboek worden gesteld van nieuwe aanschaf- soms een oplossing to- zonder sfeer? Voorts vinden wij een fingen, van bijvoorbeeld linnengoed, veren, waar de bewo- volledige garantie voor de inhoud, i.„m+ „nir dat haar ipven ners van nieuwe, doel- in een dankwoord dat luidt: dank aan mijn familie die genera ties lang recepten genoteerd en verzameld heeft: in nette schriften op nu vergeelde stukjes papier, in dunne, spichtige handschriften, en krachtige vastberaden...... Wij we ten het: de kookkunst van groot moeder is nauwelijks te evenaren. Van de 156 bladzijden heeft Gre- tel Beer er 76 gewijd aan zoete na gerechten en zo moet het ook, want in de Oostenrijkse keuken geldt het devies dat het aangena me boven het nuttige gaat. Dit mag niet verkeerd ivorden opge vat, want op de overige bladzijden komen vele voortreffelijke hartige gerechten voor en de schrijfster voorziet ze van opmerkelijk nuttige wenken. Wie eens in Oostenrijk is geweest wordt vertederd bij het lezen van de oorspronkelijke namen die in hoofdletters boven de recepten prijken: daaronder staat zo moge lijk een vertaling, maar wie ver taalt Strudel, Knödel en Guglhuvf! Het is zo'n boekje dat reeds bij het lezen culinair genot verschaft. Het werd uitgegeven bij G. J. A. Ruys Amsterdam. zien wat men kan ma ken van een nis, zoals die soms tussen dubbele deuren zit. De .scheeps- kooi' boven, en de boe ken met andere bezit tingen beneden, geven dit kamertje alle char me van een eigen ,hol'. Stoei en werktafel zijn voorbeelden van ..doe- het-zelf "-mogelijkhe den. Is dit kamertje 'n idee om bij de komende voorjaarsschoonmaak na te volgen? Breit u zelf? En houdt u van die vlotte stijl? Koop dan eens Shet- iandwol, dat zacht-ruige spulletje, dat voor een sportieve, wat non chalante stijl zo bijzonder geschikt is. Loopt u met een sportief model niet zo hard weg, koop dan een fijne, langvezelige wolsoort, b.v. een zachte merinowol. Merinowol is geen wolmerk, maar een wol- soort. U moet er in de winkel dan wèl even om vragen. Ze geeft een truitje of vestje een zacht-zyig en heerlijk soepel uiterlijk. XXX Houdt u van een glansgarentje in uw breiwol? (U moet het na tuurlijk zelf leuk vinden). Hoe dan ook, in ieder geval is breiwol met een glansgarentje meestal een metaaldraadje op het ogenblik mode. Wat de kleuren betreft, ook daar zien we tijdelijke mode-invloeden weer meespelen. Kleuren van ou de wand-tapijten zijn favoriet: muskaat b.v. (donkerblauw met een groenig waasje), brons met een gele schemer, warm Buchara- rood (Buchara is een oosterse ta pijtsoort), gobelin-blauw (een blauw, dat wat aan de grijzige kant is, maar toch heel warm van toon) XXX Het is misschien belangrijk, dat u in dit verband weet, dat alleen wol zich in die „voorzichtige" tinten zo prachtig laat verven. In ieder geval, mocht u aarzeler tus sen b.v. een zuivere breiwol en een breiwol gemengd met synthe tische vezels, let dan ook op de kleuren van beide. Kijk goed! De verschillen lijken voor een onge oefend oog op het eerste gezicht niet zo groot, maar eenmaal „ver breid" tot een rug- of zijpand is het wel eens een verschil van dag en nacht. Mevrouw C. Bekman uit Amster dam is de eerste vrouwelyke keur meester van tropische vogels in Ne derland en misschien zelfs ook van heel Europa. Het predikaat keu- meester heeft zij verworven nadat zij in Utrecht met goed gevolg een exa men heeft afgelegd. In het zuiden van Turkije zijn bij opgravingen stoffen (vermoedelijk wollen) gevonden, die voor zover be kend 's werelds oudste textiel verte- gewoordigen. De stoffen zouden zijn gevonden bij opgravingen van de ne gen duizend jaar oude stad Katal Hoejoek. Het is nog niet bekend hoe oud de stoffen wel zijn. Als de modieuze mouwloze japon een jasje of bolero heeft, kunnen wij spreken van een praktisch idee. De Franse mode-ontwerper Cardin laat met dit model zien, dat hij ook wel eens praktisch denken kan. Het ensemble is van grijze wollen flanel terwijl de bolero (een gedeeltelijk dichtgenaaide rechte lap) is afgezet met vossenbont. In Eindhoven is een au tomaat voor het zelf „sto men" van kledingstukken geïnstalleerd. Natuurlijk komt dit nieuwtje uit Ame rika. De ontwikkeling van de gewone was-automaat, die na het inwerpen van munt stukken werkt met water en zeep, is in Amerika ge lijkmatig verlopen, maar de muntautomaat voor het chemisch reinigen Is in geslagen als een bom, zegt men. Nu maar afwachten of hetzelfde van de instal latie in Eindhoven kan worden gezegd. De „stoom"-automaat (de huisvrouw blijft hard nekkig „stomen" zeggen, ofschoon bij chemisch rei nigen helemaal geen stoom te pas komt) lijkt uiterlijk wel iets op een wasmachi ne, maar verder gaat de overeenkomst niet. Alles wat de huisvrouw te doen heeft is: een deurtje ope nen, vier kilo stoomgoed in het apparaat te depone ren, vijf keer een gulden in de geldopening te wer pen en het deurtje te slui ten. Na twintig tot dertig minuten kan het goed uit de automaat genomen worden. Wat is er intussen ge beurd? Het oplosmiddel (perchlooretyleen, formule C2 C14) is vanzelf te voor schijn gekomen en de kle dingstukken zijn daar eni ge tijd in gewassen. Op een bepaald ogenblik is de „per" weggestroomd, men heeft het door de patrijs poort kunnen zien, en daarna is de automaat gaan centrifugeren. Het resultaat van deze bewerking is niet gelijk aan het werk van de fa briek die chemisch reinigt want de laatste fase, de nabehandeling die nog ont- vlekken, persen of apprê- teren inhoudt, ontbreekt. In de landen waar deze automaten met groot suc ces worden gebruikt, blijkt dat het ontbreken van de nabehandeling geen be zwaar is. Veel soorten goed kan men inderdaad zonder nabehandeling weer zo aantrekken; zo niet dan zal de huisvrouw zelf de laatste hand hieraan leggen. Het gebruik van de au tomaat is wel zeer econo misch, want een voorbeeld van hetgeen voor vijf gul den gereinigd kan worden is niet gering: 3 rokjes, 1 kinderjasje, 1 japon met jasje, 2 vesten, 1 mantel kostuum. Voorts is de tijd winst heel belangrijk, want Dit is de nieuwe muntautomaat voor chemisch rei nigen te Eindhoven de eerste in ons land. Alle han delingen verlopen volautomatisch. Na ruim een half uur kan alles gestoomd" en droog mee naar huis worden genomen. er is geen chemisch reini- gingsbedrijf dat het goed in een half uur kan afle veren. De automaat is niet ge schikt voor huishoudelijk gebruik: de prijs bedraagt 30.000 gulden!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 7