TER tar x. Greep van sneeuw en ijs verslapt TRAANGAS BIJ POLITIEKE REL MES Rijp siert Amsterdam Landbouw- nota Adriaan Veraart: afscheid van Dagblad De Stem BANKBOEKJES Jl, «WAGEN 9RECHT I0EPJE DE WEEK ...zo spreekt de natuur ook in KING 1963 Maak meer rente van Uw geld Toespraken en geschenken Vierling op Philippijnen In april Zesde uitzending jonge boeren naar Canada Katanga Gelukkige wending Klapsigaretten als terreurwapen dealer agendealer Dordrecht verkoopster en enTN Maar nog steeds wijzigingen in busroutes paeblaD üe.Stcm Overvragen en ondervragen Structuurbeleid Cultuurtechniek Voor diegenen, die er oog voor hebben, is Amsterdam niet te overtreffen, als de rijp zijn winterse kant heeft geklost aan de bomen. De molen aan de Zee- burgerdijk zorgt dan nog voor een fraaie afsluiting van het beeld. De KING fabrieken Tonnema N. V. wensen u een gelukkig het beste dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking Op een vergadering van de Afrikaanse Nationale Unie van Kenya in Nairobi is het tot een treffen gekomen tussen twee stromingen in de partijnL de tegenstanders van partijsecretaris Tom Mboya, uit Kanoe en de aanhangers van Mboya. De politie moest met traangas de rel de kop indrukken. De tegenstanders van Mboya vroegen om nieuwe verkiezingen in het district Nairobi waar Mboya voorzitter is. De Afrikaanse Nationale Unie is de partij van de roemruchte Jomo Kenyatta. Ai oiitie F. VAN LANSCHOT, BANKIERS - REPUTATIE VAN 225 JAAR Storten en opnemen ook per giro ^vCw\ cX'vcAT' Folder op aanvraag verkrijgbaar VHertogenbosch, Hoge Steenweg 27-31, tel. 22321, giro 11 17570 Eindhoven, Keizersgracht 17, tel. 27442, giro 11 30570 !7j7 Tilburg, Stationstraat 17, tel. 30300, giro 11 40570 GEMAKKELIJK OPEISBAAR GEEN KOSTEN GROTE SOLIDITEIT (Van onze verslaggever) De lieer Adriaan Veraart, gedurende vele jaren als sportredacteur aan ons blad verbonden, nam woensdag in ver band met het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd afscheid van „Dag blad De Stem". Dat gebeurde tijdens een intieme plechtigheid, die in de conferen tiezaal van ons bedrijf te Breda werd gehouden. Bloemen en geschenken onder streepten de hulde, die aan collega Veraart werd gebracht. De directeur van „Dagblad De Stem", de heer E. H. B. Brader, was de eerste, die de heer Veraart toesprak, nadat hij mevrouw Veraart het traditionele bloe metje had overhandigd. In het kort doorliep hij de periode, waarin de heer Veraart in verschillende functies en op meerdere plaatsen voor de krant werkte. Hij besteedde uiteraard de meeste aan dacht aan het sportredacteurschap van de heer Veraart en hij prees de werk kracht en de ijver, die deze laatste steeds aan de dag legde. Hij roemde vooral diens eerlijkheid en openhartigheid. De heer Brader wenste de heer en mevrouw Veraart toe, dat zij samen nog lang van het leven zouden mogen genieten. Had de directeur reeds stil gestaan bij de journalistieke kwaliteiten van de scheidende sportredacteur, de hoofdre dacteur, de heer J. J. H. A. Bruna, vulde zijn woorden nog aan. Hij trok een parallel tussen de thans ook in feest- kring vertoevende litterator Anton van Duinkerken (eveneens een Bergenaar) en collega Veraart, die de sportjourna listieke pen hanteerde. „Ik durf echt niet te zeggen wie het meest is ge lezen", zei de heer Bruna, die hiermee op de belangstelling voor het sport nieuws duidde en verder een aantal De 40-jarige mevrouw Victoria Tablizo Ylanan heeft het leven geschonken aan vier meisjes. De artsen van het zieken huis in Manilla, waar de bevalling plaats vond verklaarden, dat de moeder en de vier kinderen het goed maken. De ge wichten van het viertal varieerden van 900 tot 1000 gram. De meisjes, die het kindertal van het gezin Tablizo op tien brengen, zullen Adelaia. Bella, Celia en Dina heten. Mevrouw Tablizo was bijzonder blij met. de geboorte van de vierling. Het enthousiasme van haar echtgenoot, Al fredo Tablizo. die monteur is, was ech ter aanmerkelijk minder groot. Hij ver dient 50 dollar per maand. „Wat moeten we nu doen", zo zei hij. „Hoe moeten we voor hen zorgen?" herinneringen opriep aan de vele jaren van prettig samenwerking en plezierig samenspel op de redactie. De chef-redacteur, de heer J. Ver- diesen, zei namens alle collega's: "Adriaan, we zullen je missen. Op de eerste plaats om je grote collegialiteit en kameraadschappelijkheid". De opvolger van Veraart, de heer P. Hack .dankte zijn collega voor het vele, dat hij in de afgelopen jaren de jongeren ter redactie meegaf. Ook mevrouw Veraart werd nauw be trokken bii de hulde, die haar man werd gebracht. In april 1963 zal een zesde groep jonge boeren en tuinders naar Canada vertrekken. In het bezit van een visum en een werkvergunning zullen zij voor een periode van negen tot achttien maanden op Canadese bedrijven gaan werken. Hiermede volgen zij het voor beeld van de 350 jongens, die vanaf 1958 reeds aan de uitzendingen hebben deelgenomen. Tijdens hun verblijf in Canada zijn de jongens te gast in Canadese gezin nen. Zij krijgen de gelegenheid land en volk van Canada te leren kennen en een mooie en rijke ervaring in hun jonge jaren op te doen. Op last van de Canadese autoriteiten zullen de deelnemers aan de uitzending na hun verblijf in Canada naar hun vaderland moeten terugkeren om daar hun erva ringen uit te dragen. De voorbereiding van deze Canada uitzending in Nederland ligt voorname lijk in handen van de Drie Centrale Landbouw Jongerenorganisaties. Deze Jongerenorganisaties beleggen in het kader van deze voorbereiding op maan dag 7 januari 1963 te beginnen om 10.30 uur in het Groothandelsgebouw te Rotterdam (café-restaurant Engels) een grote voorlichtingsdag over Canada en de Canada-uitzending. In het program ma van deze dag is opgenomen een bezoek aan het stoomschip „Rijndam" om belangstellenden voor de uitzen ding reeds nu met het schip te laten kennis maken, waarmee de deelnemers aan de uitzending 1963 de overtocht zullen maken. Belangstellenden voor de Canada-uit zending kunnen de voorlichtingsdag in Rotterdam geheel vrijblijvend bezoeken. Voor de aanmelding kan men zich rich ten tot het adres: Landbouw Jongeren organisaties, Nieuwe Parklaan 105, 's-Gravenhage. F)e V.N.-macht in Kongo heeft ge meend het jaar te moeten inluiden met een fiks oorlogje tegen Tsjombes gendarmerie. Natuurlijk moest die het loodje leggen. Ze vluchtte de jungle in, gereed voor een guerrilla. Tsjombe, uitgeweken naar Rhodesië, begon al dadelijk te oreren over zulk een guer rilla en over „verschroeide aarde" en dergelijke verschrikkelijke dingen meer. Aan de andere kant liet de be velhebber van de V.N.-troepen uiter mate kordate taal horen: Nu zou men doortasten en eens en vooral een ein de maken aan de Kantangese afschei ding. Dat voorspelde allemaal het erg ste. Maar in Kongo gebeuren de din gen altijd anders dan men denkt. Het zal vooral wel de invloed van Enge land, later versterkt door Amerika, zijn geweest, die secretaris-generaal Oe Thant van zijn houding van sta-vast afbracht. Tsjombe krijgt nogmaals veertien dagen respijt, om de plannen inzake federalisatie van Kongo met een afschuiving van een groot deel van Katanga's rijke inkomsten naar Leo- poldstad goed te keuren. Hij heeft dit overigens al een paar keer goed gekeurd, doch even zovele malen ook weer verworpen. Nu hoopt men hem dan met een militaire overmacht op zijn woord vast te pinnen. De z.g. cen trale regering in Leopoldstad, die haar macht uitsluitend ontleent aan de steun van de V.N., heeft intussen een lastig parlement maar eens een tijd uit wan delen gestuurd. Wat Oe Thant daarvan denkt, is nog niet bekend. Maar alles bij elkaar is en blijft Kongo een vat van onrust, waarin een heleboel V.N.- geld wordt gesmeten, zonder dat het nog veel rendement heeft gegeven. De vraag rijst ze is ook gesteld door de grote Afrika-kenner Albert Schweit zer of dat wat in de koloniale tijd door het bestuur van één land werd bijeengehouden, nu ook nog met alle geweld bijeengehouden moet worden. Mag hier het zelfbeschikkingsrecht niet gelden? Dezelfde vraag heeft op een wat andere wijze gespeeld in het Nieuw-Guinea-conflict. Zowel in het ene als in het andere geval kozen de V.N. voor het bij-elkaar-houden. Ze zullen er in het Kongolese geval, vre zen we, nog veel narigheid van bele ven. zou niet goed zijn, geloven we, het jongste bericht betreffende de zaak-Van Kilsdonk van uitvoerig com mentaar te voorzien. We volstaan met onze voldoening erover uit te spreken, dat „Rome" de uiteindelijke beslissing over de handhaving van het studen- tenmoderatorschap aan de bisschop van Haarlem heeft gedelegeerd. Zij, die vreesden, dat dit monitum van het Heilig Officie een zekere recessie be tekende na hetgeen op het concilie openbaar werd. zijn nu ongetwijfeld gerustgesteld. We geloven, dat het ook een daad van rechtvaardigheid is, als nu de bezwaren van het Heilig Officie tegen de wijze, waarop pater Van Kils donk meende te moeten spreken, een rustige objectieve overweging verkrij gen. De autoriteiten in Aden hebben de be volking gewaarschuwd tegen het roken van sigaretten die van een springlading zijn voorzien en door de Verenigde Ara bische Republiek met vliegtuigen in het door de royalisten bezette gebied van Oost-Jemen zijn afgeworpen. Uit een on derzoek met x-stralen in Aden is ge bleken dat twee pakjes, die een gewonde Jemeniet bij zich had, enige sigaretten bevatten met genoeg springstof om de roker te doden of ernstig te verwon den, aldus een officiële verklaring. lANtfSOrt S XSk 018509746 zonder roldak van 1954 tot f 1675— tot f 1575— 1959, 1960 f 3500— tot f 4750— 1961 exportuitvf 7350. 56 cn 1958 f 1000— tot f 2750— 3 en 1961 f 2500— tot f 4250— n 1956,1957 f 1150— tot f 4250— iken 1961 f 5450— >9 en 1961 f 1000— tot f 4500— LTILWAGENS 54 f 1090— nlf gesl. laadruimte) f 500. ïar 1960 f 2250 P955 1 425-— r f 375— f 275— Ireist' Aanmelden na zes uur. JZIJN P. C. KOLSTEREN Breda door W VAN DER STEEN |ats altijd hef |.- boodschappen slechts 15 cent AANBIEDINGEN GELDIG VAN I 8 JANUARI 1963 BETERE WAAR PROCENT i DE I GRUYTER DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 3 JANUARI 1963 (Eigen nieuwsdienst) In de toestand van de wegen in Zeeland en Brabant is sinds gis teren nog weinig verandering gekomen. Op Walcheren werkt alleen de busdienst Vlissingen-Middelburg en van Middelburg naar Goes. Het overige busverkeer ligt stil. De wegen zijn nauwelijks berijdbaar. In Zeeuwsch-Viaanderen is de toestand van de wegen redelijk, even als op Schouwen-Duiveland, maar verschillende dorpen zijn alleen bereikbaar via omwegen. In west Zeeuwsch-Viaanderen kon de vervoersmaatschappij SBM normaal rijden. De ZVTM zal ook vandaag nog ge dwongen zijn enkele routes te wijzigen of te laten vervallen, waaronder Zuid- dorpe-Westdorpe.Sas van Gent en Bier- vliet-Hoofdplaat-Breskens. De oost-Zeeuwsch-Vlaamse verbinding met Perkpolder-haven (veerdienst Perk- polder-Kruiningen) is nog moeilijk en het snelverkeer zal wellicht ook vandaag nog een omweg moeten maken. Vrij goed bereikbaar zijn de hoger ge legen dijkwegen, waar de wind de sneeuw uiteraard het eerst te lijf ging en weg blies. In en rond Oostburg waar de we kelijkse markt van de spreekwoordelijke kaart werd geblazen wegens gebrek aan belangstelling, beperkten de verkeers moeilijkheden zich tot de secundaire we gen. dank zij de activiteiten van de rijks- en provinciale waterstaat, die met permanente opruimingsploegen de grote banen beveiligden. Met name de rijksweg naar Breskens dan Groede. en Aardenburg als ook de provinciale wegen, bleken voor het gemotoriseerde verkeer geen onoverkomelijke proble men op te werpen. Hetzelfde geldt voor o.a. Terneuzen, Axel en Hulst, in welke laatste gemeente de sneeuw overigens maar matig geruimd bleek. De veerdiensten werkten opnieuw hun normale schema af, maar overmatige belangstelling bestond er niet voor. teren bijna weer normaal. Ellewoutsdijk, teren bna weer normaal. Ellewoutsdijk, dat het langst geïsoleerd is gebleven, werd gisteren tegen 17.30 uur weer be reikbaar. De bussen rijden met 5 a 10 minuten vertraging. De treinen naar Zee land hebben gemiddeld 40 minuten ver traging. 's-Heerenhoek is gisteren eveneens uit zijn isolement bevrijd dank zij een hon derdtal inwoners die spontaan meehielpen met het opruimen van de sneeuw. Dokter J. Lucas Luijckx kon nog slechts te voet zijn woning bereiken, daar de sneeuw voor zijn woning bij zonder hoog was opgewaaid. Verschillende kruispunten in de ge meente werden sneeuwvrij gemaakt. De vrijwilligers, die zelfs met trac toren aanwezig waren, vervoerden de sneeuw. Het vervoer op het veer Breskens- Vlissingen was minder dan normaal, vanwege de gladheid van de wegen. Op het veerplateau liggen hopen sneeuw van een meter hoog. De bus Breskens- Groede-Cadzand kon niet verder komen (Advertentie) Tn haar jaarverslag heeft de Ant- werpse Scheepvaartvereniging iets gezegd over de tegenstelling, welke in België bestaat inzake een nieuwe verbinding AntwerpenRijn. De Bel gische regering vraagt van Nederland een kanaal langs de kortste weg door de Tussenwateren. Het convenu tus sen de Rotterdamse en Antwerpse Ka mers van Koophandel vindt een door steek van de Kreekrakdam al voldoen de. Och. zegt het jaarverslag, dat is maar een tactisch verschil als tussen een minimum- en een maximum-op lossing. En de Antwerpse Scheepvaart- vereniging schijnt niet zo veel fiducie te hebben in het bereiken van de maxi mum-oplossing. Op de achtergrond van dit verslag speelt intussen een stroming bij het Antwerpse bedrijfsleven, die de Rijn vaartpremies zo lang mogelijk wil be houden. Zij beïnvloedde ook het „con venu", waarbij het uitzicht op het voorlopig behoud daarvan genoegen deed nemen met de oude vaarweg door het Zijpe vanaf het Kreekrak. Het mag hierom des te meer een vraag heten, of het „convenu" de Ne derlands-Belgische onderhandelingen heeft gestuwd en niet veeleer gestoord, want het is duidelijk, dat het ingaan op het verlangen van de Belgische rege ring naar een definitieve oplossing voor Nederland moeilijker wordt, wan neer de naast belanghebbenden in Ant werpen hieraan minder behoefte aan de dag leggen. Het is overigens paradoxaal dat men in Antwerpse scheepvaartkringen, na zo lang te hebben gestaan op een vaar weg rechttoe rechtaan naar het Hol- landsch Diep, het roemruchte „Moer dijkkanaal", nu de behoefte zelfs niet meer zou gevoelen om althans de kort ste weg door de Tussenwateren te kun nen nemen en vanaf het Kreekrak met de omweg door het Zijpe dik tevreden zou zijn. Maar het zou eerder tragisch moeten heten, als de onderhandelin gen over een nieuwe Schelde-Rijn-ver- binding, na vele malen door overvra gen van België te zijn mislukt, nu nog eens door onder-vragen hetzelfde lot beschoren moest worden. Laten we daarom maar hopen, dat de onderhan delaars werkelijk tot een definitief akkoord komen (Advertentie) Reumatiek TOGAL HELPT Griep TOGAL' HELPT Migraine TOGAL HELPT Menstruatiepijn TOGAL HELPT Verkouden TOGAL HELPT Hoofdpijn TOGAL HELPT Spit TOGAL HELPT (Vervolg van pagina 1) van verbetering der marktpositie ligt er volgens minister Marijnen een belangrijke eigen verant woordelijkheid by het agrarisch be drijfsleven zelf Als noodzakelijkheid ziet hij een verdere concentratie en spe cialisatie van de verwerking van agra rische grondstoffen. Daarbij moeten gro tere produktie-eenheden, intensieve marktverkenning en afzet langs goed ge organiseerde kanalen van gerenommeer de Nederlandse merkartikelen hrt mS" gelijk maken een groter aandeel van de Europese markt voor het Nederlands produkt te veroveren. «eaenands De minister stelt uitdrukkelijk dat dit eigen taken en verantwoordeliikhed. voor het bedrijfsleven zelf zijn. Terzake het structuurbeleid zegt mi nister Marijnen dat van Nederlandse ziil de in Brussel krachtig zal worden aan gedrongen op een Europese begripsvor ming over en spoedige verwezenlijking van een. verantwoord structuurbeleid. Nationaal structuurbeleid zal daarbij steeds meer een zaak moeten worden van gemeenschappelijk beraad en co ördinatie. Van zeer groot belang is een verder gaande kwaliteitsverbetering. De minis ter noemt met name de melkprodukten. «r? ^egt zelf dat overwogen zou kunnen z en Ca;v- de melk een naar kwali- ceren^6billende uitbetaling te introdu- ^arijnen zal voortgaan op de rii,iffVan verkotering van externe pro- iKtie-omstandigheden door middel van verkavelingen- Hij meent dat aaarbij met name steeds bezien moet dpr hoeverre aan kwalitatief min- gronden op grotere schaal een ,,.n landbouwkundige bestemming kan rden gegeven (b.v. recreatieve be stemmingen). nniLilet j ?er van a^e hierboven ge- noemde doeleinden hecht minister Ma- rihlü g b,etek?nis aan het op te fonds on'W]kkelings- en sanerings- uAa„Zijner ti-'d za' .zÜns inziens kunnen den overwogen in hoeverre de wer- 2fee; 7an dit fonds moet worden (gebreid tot andere bedrijfstypen dan .^mengde bedrijven op zandgronden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 5