Voor bedrijfsleven duidelijk kansen tot ontplooiing Met de straat krant de op sc\ RU IN U Walcheren Zeeuwsch-Vlaanderen ,Chroniek der stede Goes' bij jubileum boekhandel Hockeyteam rekent op retourtje Tokio T M Z. Vlaanderen kan wel eens andere wegen zoeken Adres van K. v. K. aan G.S. tegen ontwerp-streekplan Cees VI uil Voorzitter K. v. K. Zeeuwse eilanden: Einde van de vette jaren 0nó WAT na WAAR? COME-] Zeeuwse r tweedaa Poolse oudstrijder ten grave gedragen ZUID BEVELAND en handen ruw? PU ROL Dagblad De Stem Veiligheidsinspectie motorvoertuigen EXAMENS Omzet veiling Kapelle over tien miljoen „Vogelhoeder Clinge in Nieuwjaarsreceptie jhr. mr. De Casembroot uitgesteld Schouwcn-Duiveland vereist soepel plan Nog niet rijp Herkozen NS. en P.T.T. Juwelendicfstal land en de pelen, HOOGWATER Vandaag Morg en WIELERSP/^I OOft ZONDA GEEN V0ETB DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 3 JANUARI 1963 VLISSINGEN Alhier vond de begrafenis plaats van de Poolse oud-strijders Eljazs Wysocki, tevens werknemer van de N.V. Kon. Mij. ,,De Schelde", die tijdens de af gelopen kerstdagen plotseling was over leden. Achter de naar liepen in rijen van vier ca. veertig landgenoten van de overledene, voor het merendeel leden van de Vereniging van Poolse Oud-strij ders, alsook enkele leden van de Pool se Volksvereniging. Aan het geopende graf werd in het Pools en daarna in het Nederlands het woord gevoerd door de secretaris van de Poolse oud-strijders, de heer B. Strenk, die er o.a. op wees, dat de overledene als een van de overwin naars in de slag om Monte Cassino reeds tijdens zijn leven de geschiedenis was binnengegaan en dat zijn' gedach tenis zal blijven voortleven in lengte van dagen. GOES LEZING OVER EEG VOOR ALLIANCE FRANcAISE De afdeling Goes van de Alliance Fran- Caise zal 8 januari een vergadering be leggen in De Korenbeurs. De heer Léonce Clément is uitgenodigd te komen spre ken over de gemeenschappelijke markt; een onderwerp, d#t buitengewoon in de belangstelling staat. NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTEBESTUUR Burgemeester, wethouders en secreta ris van Goes hebben gisteren met hun echtgenotes gerecipieerd in de raadzaal bij gelegenheid van de jaarwisseling. Het was de tweede receptie van deze aard. De eerste had plaats van 1960 op 1961 Een groot aantal Goesenaren heeft de ze gelegenheid om het stedelijk bestuurs college zijn beste wensen aan te bieden aangegrepen. Men zag vertegenwoordi gers van allerlei verenigingen en instel lingen. Verder o.a. raadsleden, dokters, industriëlen en vertegenwoordigers der verschillende kerken. BIJEENKOMST VROUWENGILDE De afdeling Goes van het Katholiek Vrouwengilde zal op woensdag 9 janu ari bijeenkomen in Slot Osteude. Aan de hand van dia's zullen de leden geïnfor meerd worden over kindervoeding e,d, In februari zal een bestuursverkiezing aan de orde komen. Mevrouw J. van Osch-Bekkers is aan de beurt om af te treden. Zij heeft zich herkiesbaar gesteld. Kapelle H. P. Gaiiseiiian overleden Op 81-jarige leeftijd is te Kapelle over leden de heer H. P. Ganseman, een rustend landbouwer en veehouder die gedurende vele jaren een belangrijke rol heeft gespeeld in het landbouw organisatie leven in Kapelle. Zo behoorde hij tot de groep van mensen die in 1916 besloot tot de oprich ting van een veiling in Kapelle en hij maakte deel uit van het eerste bestuur van de veiling K.B.O. Verder was hij op richter en nog altijd secretaris van de vereniging van varkenshouders en ook de plaatselijke landbouwvereniging heeft van zijn organisatietalenten geprofi teerd. De heer Ganseman had ook geruime tijd voor de oorlog zitting ln de ge meenteraad van Kapelle voor de Vrij zinnig Democratische Partij. (Advertentie) Biervliet UITSLAG DUIVENTENTOONSTELLING Door de postduivenvereniging ..Hoop werd een duivententoonstelling gehouden. Hieraan werd met 181 duiven deelgeno men. Als keurmeesters waren de heren J. Jobse en M. Jaspers uit Middelburg aanwezig. De uitslag werd als volgt: Oude doffers: 1 en kampioen H. du Puy. 2 H. de Krijger, 3 J. Boeye, 4 And, du Puy. 5 idem, 6 idem, 7 G. Termote, 8 H. du Puy. Oude duivinnen: 1 A. du Puy (kam pioen), 2 idem, 3 F. van den Hemel, C H. du Puy, 5 M. Deveneijns, 6 W. de Jonge. Jarige doffers: 1 H. du Puy, 2 C. Bre vet, 3 Ch. van Vooren. 4 J. Boeye, 5 Th. de Boevere, 6 idem, 7 And. du Puy, 8 J Boeye. Jarige duivinnen: 1 Th. de Boevere, A. du Puy, 3 F. van den Hemel, 4 M. de Regt, 5 M. Deveneijns. Jonge doffers: 1 j. Boeye, 2 Ch. van Vooren, 3 H. de Ruijsscher, 4 A. du Puy 5 J. Boeye, 6 J. van Ee, 7 Th. de Boe vere, 8 idem. Jonge duivinnen: 1 F. van den Hemel 2 idem, 3 P. van der Linde, 4 Ch. van Vooren, 5 L. Bracke, 6 A. Naeije II, 7 J, Dingemanse, 8 L. Bracke. Late doffers: 1 W. de Jonge, 2 M. de Regt, 3 J. Dingemanse, 4 M. Lecluijze, 5 R. Blomme. Late duivinnen: 1 H. de Krijger, 2 W, de Jonge. 3 H. de Ruijsscher. Stand 4 duiven: 1 Th. de Boevere met 366,5 p., 2 W. de Jonge met 365,5 p. Graauic VERKEERSONGEVALLEN De bromfietser Et. D. slipte met zijn bromfiets en botste tegen een gepar keerde auto op. Met een gecompliceerde beenbreuk werd hij in het ziekenhuis op genomen. De heer F. de W. slipte in de Bea tnxstraat met zijn auto en botste tegen een paal van het lichtnet op. Doordat hij met zijn voorhoofd tegen de spie gel in de auto aanvloog, liep hij ver. wondingen aan het voorhoofd op en moest hij zich onder doktersbehandeling stellen om de wonden te laten hechten De auto liep lichte schade op. HULST Zeshonderd gulden voor „het dorp" De attractieve dansavond ten bate der actie „Open het dorp" is ondanks de abominabele weersgesteldheid een groot succes geworden. Ruim driehonderd aan wezigen zorgden tezamen voor een re cette van f 600, die geheel werd afgedra gen. Er werden vier verlotingen gehou den. Industriëlen en neringdoende mid denstanders, die hiertoe met hun giften in natura de gelegenheid hadden gescha pen, hoorden zich hartelijk gedankt. Koewacht BADHUIS In het afgelopen jaar werden er in het badhuis 12.460 baden genomen. Dit aantal is gelijk aan voorgaande jaren. In de 5 jaren, dat het badhuis in ge bruik is, zijn er steeds ieder jaar ruim 12.000 baden genomen. ZILVEREN FEEST „ST. ANDRIES" In januari bestaat de Ver. Vlasroterij ,.St. Andries" alhier 25 jaar. Het zil veren feest zal echter op 20 febr. a.s. worden gevierd. Dit feest kent tevens 6 jubilarissen, te weten de bedrijfslei der, die 25 jaar in dienst is, en verder 5 leden van het bestuur en raad van toezicht, welke een kwart eeuw zitting hebben. TONEELNIEUWS In de vergadering van onze plaatse lijke toneelvereniging ,,Tot nut en ge noegen", werd op eigen verzoek eervol ontslag verleend aan mevr. v.d. Ber- ghe-Rombout als lid en bestuurslid. Na verkiezing ziet het bestuur er als volgt uit: Jos. Geerards, voorzitter, A. de Coninck secretaris-penningmeester, K. (Van onze correspondent De algemene boekhandel J. de Jonge, Lange Kerkstraat te Goes, herdenkt van daag het feit, dat de boekwinkel 100 jaar bestaat. Ter gelegenheid hiervan heeft de firma een boekwerk uitgegeven van de hand van de stadsarchivaris van Goes de heer G. Stadermann. Onder de titel ,,Uit de chroniek der stede van der Goes" brengt de schrijver het ontstaan en de ontwikkeling van Goes onder de aandacht van de lezer. Deze speciale uitgave zal niet in de handel komen maar slechts dienen als relatiegeschenk van de firma De Jonge. Na een voorgeschiedenis van de ontwik keling van Goes vanaf het ontstaan om streeks 731-732 schrijft de archivaris dat in de Goese courant van donderdag 1 januari 1863 een advertentie wordt aangetroffen, waarin de heer A. A. W. Bolland de geachte stad- en landgenoten bericht, dat zijn goed gesorteerde boek en papierhandel in de Lange Kerkstraat vanaf 3 januari geopend zal zijn en waarin hij zich minzaam aanbeveelt tot het leveren van alles, dat tot dat vak behoort. Dit was het begin van de hui dige zaak van boekhandel De Jonge. De heer Bolland bleek een regelmatig ad verteerder te zijn in de Goese Courant, waar hij de ene keer meedeelt, dat hij een grote collectie kerkboeken voor alle Dagblad voor Zeeland KANTOREN voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14, telefoon 2377, Hulst voor Walcheren en Zuid-Beveland: Klokstraat 1, telefoon 6252, Goes Exploitatie- inspectie Zeeland L. K. M. DE JONG tel. 2377 HULST Alg. redacteur voor Zeeland: F. DE LIGT, tel. 6252, Goes Redacteur voor Zeeuwsch-Vlaanderen P. G. KUYPERS, telefoon 2377 Hulst privé 3327 Redacteur voor Walcheren: CH. SCHETS, telefoon 3566, Vlissingen Prijs voor losse advertenties, bestemd voor de editie voor Zeeland 0,17 per mm. 1 mm ingezonden mededelingen 2Va mm gewone advertenties. Bij contract aanzienlijke reductie. Kleintjes": 3 regels of minder 1, elke regel meer 0,20. Bij plaatsing ook in de Brabantse oplage resp. 1,60 en 0,45. Bij 3 achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld. gezindten, schilderijlijsten, beste en ge kleurde schrijfinkt, kastpapier en kast randen en een andere keer een grote collectie muziek voor piano en orgel enz. enz. heeft aan te bieden. In december 1897 geeft de heer Bol land aan zijn collegae kennis van zijn voornemen om op 1 januari 1898 zijn boek-, papier-, muziek- en kunsthandel over te doen aan de heer P. A. H. Pieterman. Op 14 mei 1931 overleed de heer Pie terman na een arbeidzaam leven, waarna de heer J. de Jonge de boekhandel gaat voortzetten. Enkele jaren later -werd de huidige naam geboren: Algemene Boekhandel J. de Jonge v.h. P. A. H. Pieterman. Verschillende verbouwingen en ver beteringen kwamen in de eerstvolgende jaren aan de orde. Een nieuwe tijd stelde nieuwe eisen. De zelfbediening deed toen reeds haar intrede in de boekhandel. In zijn chroniek noemt de heer Stadermann speciaal de procuratiehouder van de zaak, de heer A. Geene, die nu reeds meer dan 32 jaar zijn beste krachten aan de zaak geeft. Door zijn grote ken nis en werklust heeft hij zeker een be langrijk aandeel gehad in de tegen woordige bloei van de nu 100-jarige. Het honderdjarig bestaan wordt fees telijk herdacht met een receptie in de zaak. In de laatste maanden van vorig jaar is ook Zeeland opgenomen in de rij van plaatsen of provincies waar een vrijwil lige periodieke veiligheidsinspectie van wege het Verbond voor Veilig Verkeer op motorvoertuigen wordt gehouden. Te gen een kleine vergoeding kan iedere be rijder van een auto of een motor zijn voertuig in een van de daartoe aange wezen garages laten testen, al dan niet in combinatie met een grote onderhouds beurt. De inspectie bevat niet minder dan 45 keuringspunten. Blijkt de auto te vol doen aan alle normen die bij de inspectie gesteld worden, dan wordt een veilig heidsvignet afgegeven. Het Verbond voor Veilig Verkeer geeft ieder half jaar een vignet in een andere kleur uit, zodat in één oogopslag te zien is, of de betreffen de auto aan een recente inspectie is on derworpen. SOC. WETENSCHAPPEN J. de Blok te Terneuzen is aan de Kath. Econ. Hogeschool te Tilburg ge slaagd voor het kandidaatsexamen so ciale wetenschappen. Jansen, A. van Laere en Fr. Mosse- velde bestuursleden. A. Swartelé regis seur. Op 27 jan. en 3 febr. komt de vereniging voor he$ voetlicht met het toneelspel in 4 bedrijven ,,Een schip op strand" van Barend van der Veen in bewerking van Ys Vissel. Verder zal de vereniging haar medewerking verlenen aan de bonte avond van de fanfare E.M.M. VLASSERSBAL Het slechte weer is geen spelbreker geweest van het vlassersbal, dat in ho tel Zelandia werd gehouden. Dit bal was, zoals ieder jaar, georganiseerd door de Vereniging van oudleerlingen der vlassersschool en kende een grote be langstelling. Ossenisse MISSIE UITGESTELD In verband met de weersomstandig heden waardoor vele wegen door de sneeuw zijn geblokkeerd zal de missie, die a.s. zaterdag 5 januari in de parochie Ossenisse zou worden geopend, tot later datum worden uitgesteld. Sas van Gent BEVOLKING TOEGENOMEN Het aantal inwoners van de gemeente Sas van Gent is in de loop van het afge lopen jaar 1962 toegenomen met 112 per sonen, zodat het totaal aantal inwoners op 1 januari 1963 4.570 bedroeg. NIEUWE ROLTROMMELWAGEN De gemeentereinigingsdienst is verrijkt met een nieuwe vuil niswagen. Het is een zogenaamde rol- trommelwagen. Op het ogenblik is men bezig met het huis-aan-huis bezorgen van de nieuwe vuilnisemmers. De nieuwe emmers zijn iets kleiner dan de vorige, doch het geheel is een verbetering, voor al wat betreft de hygiëne, omdat het verspreiden van stof door het gebruik van deze emmers bij de nieuwe roltrom- melwagen tot een minimum wordt be perkt. Als alle huisvuilemmers zijn ver deeld zal de nieuwe auto in gebruik wor den genomen. LOTERIJ VOOR CARNAVAL Tot steun aan de jaarlijkse carnavals stoet heeft het carnavalscomité een loterij georganiseerd. De stoet wordt elk jaar groter, de onkosten stijgen daarmee. Om deze reden besloot het comité de loterij op touw te zetten. Sluis Vaart naar Brugge weer opengesteld (Van onze correspondent) Met ingang van gistermiddag is de vaart van Sluis naar Brugge weer voor schaatsers opengesteld. Het besneeuwde ijs aan de kade is geruimd en met water werd het ijs op gespoten waardoor vooral binnen de (Van onze correspondent) kaaimuren in de gemeente een unieke gelegenheid is ontstaan om te schaatsen Met ingang van donderdag kan men dan ook weer deelnemen aan de toe ristentocht van Sluis naar Brugge en terug. In de avonduren zal er gezorgd worden voor verlichting langs de vaart met passende muziek. St.-Jansteen „BUIGEN OF BARSTEN" Op 13 en 14 januari a.s. zal de toneel vereniging de „Camere van Rhetorica St. Jan ter Steene" voor de tweedemaal dit seizoen een stuk op de planken bren gen. Hiervoor koos men het blijspel „Bui gen of barsten". De regie wordt gevoerd door de heer van Waesberghe. Naast oudere geroutineerde krachten als v.d. Branden, van Wiel en Reekede Cock zullen ook enkele jongere leden voor het voetlicht verschijnen. De aller jongsten van de „Camere" zullen „Aan melden van nieuwe leerlingen" opvoeren, SUPPORTERS MET VERSCHUEREN NAAR ANTWERPEN Zaterdag a.s. zullen in het Sportpaleis te Antwerpen de kampioenschappen van België achter derny-motoren verreden worden voor amateurs. Twee bussen vol supporters zullen Theo Verschueren uit St.-Jansteen vergezellen naar Antwerpen, waar Theo alles in het werk zal stellen om wereldkampioen De Loof te verslaan. Door de zware sneeuwlaag op de velden hebben de vogels gebrek aan voedsel. De oud-adjudant der rijkspolitie, de heer F. van der Zande uit Clinge, heeft het tot zijn liefhebberij ge maakt om de vogels in deze koude tijd te voederen. Iedere dag trekt hij er op uit om de vogels in de om geving van het dorp Clinge van eten te voorzien. Hij is hiermee de gehele dag in de weer. Het benodigde voedsel heeft de heer van de Zande in de afgelopen zomer en in het najaar gratis ontvangen van de CHV uit Hulst. Voorlopig heeft hij voldoende voorraad zodat hij van de bevolking geen extra voedsel no dig heeft. Nog juist in het oude jaar heeft de omzet van de veilingvereniging „Kapelle- Biezelinge en omgeving" te Kapelle de tien miljoen gulden overschreden. Dit werd meegedeeld door de directeur van de veiling, de heer A. C. de Klerk in zijn nieuwjaarsrede die hij hield voor het begin van de woensdag gehouden eerste veiling in het nieuwe jaar. De heer De Klerk zei dat dit resultaat alleszins tot tevredenheid stemt. Het vorig jaar werd de tien miljoen omzet bij de veiling Kapelle op 7 november vol gemaakt. Het boekjaar van deze veiling loopt van 1 april tot 31 maart zodat er nog drie maanden bij komen. Het vorig jaar was de totale omzet van deze veiling 12 miljoen gulden, wat toen bijzonder hoog was. Het was nog niet eerder voorge komen. De heer De Klerk deelde mede dat vooral het zachtfruit dit jaar gustige resultaten heeft opgeleverd. Er zijn nog vrij ruime voorraden appels op het ogenblik zodat de telers van hard fruit het uiteindelijk resultaat over 1962 nog niet kunnen opmaken. De prijzen die tot op heden werden betaald, waren be vredigend maar belangrijk lager dan het vorig jaar. In verband met de vorst was de aan voer op de eerste veilingdag van het nieuwe jaar nog bijzonder gering. De nieuwjaarsreceptie van de commis saris der koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, op zaterdag 5 januari is in verband met de weersom standigheden uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Door de bouw van de brug over de Oosterschelde zal het insulaire karakter van Zeeland in 1963 tot de voltooid verleden tijd behoren. Door de korte (ongeveer 85 km) wegverbinding met de Randstad Holland zal dit gebied dan een goede toekomst tegemoet gaan. Dit zei gisteren in hotel „De Koren beurs" te Goes de heer C.A. Kam meraad, voorzitter van de Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland te Middelburg, in zijn nieuwjaarsrede. De kansen voor ontplooiing van het bedrijfsleven zijn, aldus de heer Kammeraad, duidelijk aanwezig. De industrie- en handelsterreinen van het Sloeplan liggen al klaar om be bouwd te worden. De zeehavennota van de minister van verkeer en waterstaat met zjjn visie op de plaats van het Sloecomplex aan de Westerschelde tus sen de andere Nederlandse zeehavens wordt met grote belangstelling tegemoet gezien. Het economisch leven zal zich beraden op de mogelijkheden die de Oosterscheldebrug als verbinding tus sen produktie- en consumptiegebieden zal openen. Het bedrijfsleven heeft in het algemeen, aldus de Kamervoorzit ter, een voldoening gevend jaar achter de rug. Hij was echter van mening, dat de prioriteit die de woningbouw vorig jaar heeft gekregen ten opzichte van de industriële bouw de internationale con currentiekracht verzwakt. Spreker ver wachtte een sterke impuls voor de re. creatie en het Horecawezen als gevolg van de ontsluiting van Zeeland. Reeds in 1962 is een begin gemaakt met een propagandacampagne, waarvoor ook het Roergebied en Noord-Frankrijk naar de mening van de heer Kamme raad in aanmerking komen. Een voort gaand onderzoek naar de herkomst, verblijfsduur en ontspanningsbehoeften van de recreatie-zoekenden zal een wel kom inzicht geven in de te treffen voor zieningen en de spreiding hiervan. Rijkswaterstaat is begonnen met de in richting van de haven van Veere tot jachthaven. Dringend nodig is voorts de uitvoe ring van proeven tot behoud van de oester- en mosselcultuur, hoewel daar- (Van onze redacteur) De leden van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor midden- en noord-Zeeland hebben zich gistermorgen uitgesproken over het door de Kamer by Gedeputeerde Staten ingediende be zwaarschrift tegen het ontwerp-streek plan Schouwen-Duiveland. Voorzitter C. Kammeraad zei dat het adres niet vooraf door de Kamer kon worden besproken omdat de tijd dit een voudig niet heeft toegelaten. De termijn voor het indienen van bezwaren verliep op 2 december. In het adres wordt aan Gedeputeerde Staten in overweging gegeven het ont werp-streekplan in te trekken. Voor het Ons redactionele „le lijke eendje" moest uit komst brengen!, want de mooie volkswagen van onze exploitatie- afdeling kreeg de trouble niet verwerkt!... Het was een hele con sternatie gistermorgen op ons bureau in Hulst, toen bleek, dat nog ver schillende lijndiensten van de ZVTM niet of slechts ten dele konden worden onderhouden en dus diverse kranten-pak ken in de Steenstraat dreigden te blijven lig gen, omdat de wegen naar verschillende klei nere gemeenten en dor pen vrijwel onberijdbaar waren. Voor bussen en Volks wagens tenminste. En stellig ook voor diverse andere soorten en mer ken voertuigen. Maar NIET voor het Eendje... Tezamen met een der Zeeuwsch-Vlaamse ex ploitatiemensen zijn we dus een paar uurtjes krantenbezorger" gaan spelen, waarbij Hengst dijk ons einddoel vorm de. Hengstdijk: op een steenworp afstand van Hulst, maar toch (ge hebt het wel degelijk goed gelezen): een paar uurtjes! In het begin ging het allemaal nogal lekker: vanuit de Steenstraat via de dubbele poort over (Van onze redacteur) „de grote weg" naar Terhole en vandaar naar Stoppeldijk. Nou ja: we moesten zo nu en dan het beestje wel eens aan de kant zetten om tegen liggers de kans te geven tussen de sneeuwhopen door te manoeuvreren en we gleden bij tijd en wijle wel eens over de regelementsgrenzen van het verkeersboekje, maar daarin bleek in elk ge val geen greintje gevaar te schuilen. Voor ons zelf niet, maar en dat is misschien nog belang rijker ook voor ande ren niet! Trouwens: die anderen zaten, voor zo ver ze gemechaniseerd waren, met precies de zelfde ervaringen... Maar o wee: van Stop peldijk naar Hengstdijk! Ons „Eendje" bleef aan vankelijk trouw doen wat van dit soort eendjes verwacht wordt: het worstelde zich gestaag door de sneeuwbarrica- des en bleek daarbij zelfs in staat om waar no dig er als het ware over heen te springen of onderdoor te kruipen. Totdat tenslotte de grens bereikt was... Helaas nee: niet de grens van Hengstdijk, maar van het Eendjes vermogen! Pardoes zaten we daar ergens in de weidse gure vlakte op een sneeuw hoop, die ons beestje te machtig was en het wei gerde dan ook, prompt om naar beneden te flad deren of zelfs maar te waggelen! Het gelukkige toeval wilde, dat ter plaatse vrijwel tezelfdertijd een „Jeepke" strandde als mede twee wielrijders. Met vereende krachten hebben we elkaar voor waarts en achteruit ge duwd, waarbij de beno digde krachtsinspanning een ideaal opwarmertje bleek ter bestrijding van de ijzige koude. Een ge neesmiddel, dat ten dele met de spade bleek te moeten worden ingeno men... Ons „Eendje" moest nadien zo'n anderhalve kilometer achteruit wag gelen om een beter be gaanbaar pad te zoeken, dat langs de Hoge Dijk bleek te leiden. Mensen: we hebben het gehaald. En dus is ook gisteren in Hengstdijk de krant weer gelezen, al kwam die dan wat *a- ter dan gewoonlijk en zullen wellicht enkele af gelegen adressen niet meer bereikbaar zijn ge weest. Weest er van over tuigd: we doen ons best. Natuurlijk wilt u wel begrip opbrengen voor de moeilijkheden van de krantenbezorger, die in deze dagen een honde baantje heeft Zelfs als het „Eendje" zijn lasten verlicht. geval daaraan geen gevolg kan worden gegeven bevat het adres een reeks van bezwaren tegen het plan. De Kamer heeft het adres gisteren op de stem van de heer C. Hoek na aan genomen. De heer L. van 't Westende sprak van een „echt waardig protest met gezonde, steekhoudende argumenten". De heer Hoek kon zich er evenwel niet mee verenigen dat in het adres wordt aangedrongen op intrekking van het ont werp-streekplan. Volgens hem is een streekplan, voor Schouwen-Duiveland wel degelijk noodzakelijk. Zonder streek plan zullen Provinciale Staten volgens de heer Hoek geen vat op de ontwikke ling van Schouwen-Duiveland krijgen. Verder was spreker van mening dat de Kamer zich geen deskundig oordeel over deze zaak heeft kunnen vormen. De heer Kammeraad antwoordde op het laatste dat het bestuur zich degelijk heeft laten voorlichten. De vele onzekere factoren rondom de ontwikkeling van het eiland hebben het bestuur echter tot de overtuiging gebracht dat de tijd voor de indiening van een streekplan voor Schouwen-Duiveland momenteel nog niet rijp is. Secretaris mr. W. Otten voegde hier later aan toe dat deskun digen op het gebied van de planologie meer gaan voelen voor het ontwerpen van soepel te hanteren structuurplannen dan van te detaillistische en te starre streekplannen. Het nieuwe wetsontwerp aangaande de planologie ademt volgens de heer Otten dezelfde geest uit. In aansluiting hierop deelde de heer Van 't Westende mede dat streekplannen „keurslijven zijn waar je nooit uit komt". De heer C. van der Peijl, be stuurslid, noemde de kwestie Vrouwen polder (Eurohotel) in het streekplan Walcheren een schoolvoorbeeld van deze starheid. Enkele leden vonden het adres wat negatief gesteld. Zij misten er waar dering in voor de poging van het pro vinciaal bestuur, een goede richting te geven aan de ontwikkeling van Schouwen-Duiveland. De meeste leden waren het hiermee echter niet eens. De heer J. Roose bracht nog de grote mate van onwetendheid van de betrok kenen naar voren wanneer het gaat om de gevolgen van uitbreidingsplannen en streekplannen. Het kwam hem wense lijk voor dat hieraan eens meer aan dacht wordt besteed. Hij pleitte voor al voor meer voorlichting. Tijdens deze vergadering werden de heren A. Maljers en A. Polderdijk als lid geïnstalleerd. Voorzitter C. Kamme raad werd herkozen. Ook de beide onder voorzitters zagen zich opnieuw benoemd (de heren K. van Everdingen en C. van der Peijl). De voorzitter deelde mee, dat de post cheque- en girodienst de Kamer de primeur voor Zeeland heeft gegeven van een nieuw ontwikkeld betalingssysteem per postgiro van de jaarlijkse bijdragen aan de Kamer. Tijdens de rondvraag vroeg de heer J. Roose aandacht voor een zo efficiënt mogelijke energievoorziening in de pro vincie de heer E. Oosterhuis wees op de lange wachttijden bij het aanvragen van internationale telefoongesprekken in de vakantiemaanden tussen 5 en 10 uur 's avonds, terwijl de heer J. Germing van mening was dat het bedrijfsleven veel hinder heeft ondervonden van het besluit van de posterijen de kantoren op 24 en 31 december j.l. als op zaterdag geopend te houden. voor nog geen gelden beschikbaar zijn gesteld. Wat betreft de rijksweg Bergen op Zoom-Vlissingen pleitte de heer Kammeraad voor vier rijstroken tussen Goes en Vlissingen, nu dit stuk verbe terd wordt. Oeververbinding Het uitblijven van opdrachten tot stu dies van de vaste oeververbindingen tussen Zeeuwsch-Vlaanderen en overig Zeeland stemt bepaald niet gerust. Wan. neer het gebied ten zuiden van de Wes terschelde zich slechts met moeite kan oriënteren op het noorden zal het maat schappelijk en economisch leven andere wegen zoeken en vinden. Of de ge volgen hiervan bewust worden geaccep teerd werd door de heer Kammeraad betwijfeld. De heer Kammeraad sprak de hoop uit dat de aardgas-vondst t.z.t. zal kun nen leiden tot lagere gasprijzen in het Zeeuwse gewest. De ontwikkeling van de EEG met zijn vele onzekere factoren maakt de toe komstige bedrijfsvoering volgens de voorzitter vol met onzekerheden. Scherpe waakzaamheid is hier zeker op zijn plaats. De niet ophoudende stroom van berichten van buiten Zeeland over fu sies en samenwerkingen van kleinere en grotere bedrijven geven stof tot naden ken, zo meende de heer Kammeraad. „Wie met zijn produkten of diensten ope reert temidden van internationale krach tenvelden berade zich op eigen sterkte." Met waardering maakte de voorzitter gewag van de stimulans die van de overheid uitgaat m.b.t. de industrialise ring van Zeeland. Wel kwam het hem als wenselijk voor dat oude en nieuwe ondernemingen gelijkelijk door de over heid behandeld moeten worden. Wat de pendel aangaat wees de heer Kammeraad op een objectieve beoorde ling van het eigen personeelsbeleid. „In vesteringen in secundaire arbeidsvoor waarden zijn al vrij gauw verantwoord." Voor het behoud van de rentabiliteit van de ondernemingen achtte de voor zitter van de Kamer echter grote be- hoedzaamheid geboden bij verdere ver hogingen van het loonniveau en bij het opvoeren van sociale voorzieningen. De nu reeds aanzienlijke loonkosten inflatie zal bij voortschrijding de werkgelegen heid in 1963 in gevaar kunnen brengen, aldus de voorzitter. Wat de goederenstroom tussen Ant werpen en de Rijn via het Kanaal door Zuid-Beveland betreft stelde de heer Kammeraad verschillende vragen. Kan de waardevermeerdering die door be werking van deze goederen plaatsvindt niet in Zeeland tot stand komen? Is Zee land zich voldoende bewust van het be lang van de ligging van het tracé der Schelde-Rijn.verbinding voor zijn eco nomische ontwikkelingsmogelijkheden? Spanningen De heer Kammeraad ziet de midden stand in de nabije toekomst geplaatst voor grote spanningen. Volgens hem heeft het in- en verkoopbeleid van de distribuerende middenstand zich nog onvoldoende aangepast aan de gevol gen van de massaproduktie en de daar uit volgende verkoopbevordering. De heer Kammeraad sprak vervolgens zijn voldoening uit over de gedeeltelijke totstandkoming van de rijksweg 17. Aan de andere kant betreurde hij het uitblijven van de vergoedingen z.oals die zijn vastgelegd in artikel 8 van de Deltawet. De staatsbedrijven wensen iedere Ne derlander een voorspoedig 1963 toe. Het is echter, blijkens de nieuwjaarsbood schappen van de N.S. en de P.T.T., niet uitgesloten dat het nieuwe jaar onaan gename berichten zal brengen. De N.S. staan voor de keuze om de ta rieven voor het reizigersvervoer te ver hogen, dan wel zware stroppen te in casseren. In 1962 boekten de N.S. voor het eerst sedert de oorlog verliezen die er niet om liegen. De P.T.T. heeft gewaarschuwd dat er op de kleintjes gelet moet worden, om dat de hoge exploitatiewinsten van vroe ger wel eens in verliezen kunnen om slaan. Het aantal t.v.-toestellen steeg met 24 procent in 1962, maar het aantal hoofd aansluitingen voor draadomroep daalde mot 4 pet. De decentralisatie bij de Postcheque- en Girodienst heeft gunstige resultaten gehad. De telefoondienst zit, ondanks 95.000 nieuwe aansluitingen, nog met een wachtlijst welke met 17.000 nieuwe adressen groeide. Maroesia Toumanoff, die zichzelf een Poolse prinses noemt, is beroofd van 150.000 dollar aan juwelen. Terwijl Ma roesia bij twee vrienden vertoefde dron gen inbrekers haar huis in West Los Angeles binnen. Dit was de tweede maal, dat inbrekers Maroesia's huis binnen drongen. Op 1 april jl. meldde zij een diefstal van 100.000 dollar aan juwelen. De K.N.H.B. telde halverwege 1962 een kleene 35.000 leden (10.310 heren senio ren, 8105 heren junioren, 1025 jongens as. piranten, 6070 dames senioren, 8494 da mes junioren en 596 meisjes aspiranten). De 171 verenigingen in de hockeybond beschikken tezamen over 2251 elftallen, die ys en weder dienende op 431 velden spelen. 16 verenigingen zijn voorts in het gelukkige bezit van halverharde terrei nen. Het Nederlandse elftal behoort tot de vaste vertegenwoordigingen op de Olym pische zomerspelen. Enkele malen wer den voortreffelijke resultaten geboekt: zilver in Amsterdam 1928, brons in Ber lijn 1936, brons in Londen 1948 en zilver in Helsinki 1952. Het slechte, resultaat van het Neder lands elftal in Rome (1960) is voor de huidige elftalleider Piet Bromberg de prikkel geweest tot het opzetten van een straf voorbereidingsprogramma. In het afgelopen jaar werd de tournee door India gevolgd door opmerkelijke overwinningen tegen Engeland, Duits land, Wales en Frankrijk. De kern van de trainingsploeg is voor 1963 gehand haafd. Afgevallen zijn van Buchem, Ta- miniau en de Ruiter. Na de winterpauze werd de centrale training op 4 februari hervat met twee bijeenkomsten per week, waarin zowel de conditie als de techniek aan bod komt. Het drieman schap Bromberg-Elink Schuurman-Nef- kens moet de spelers voor deze training nog aanwijzen, doch als kandidaten kun nen reeds worden genoemd: de doellie- den Veentjer (HDM) en van der Zee (SCHC), de achterspelers: van Gooswilli- gen, Leemhuis, Herbers ((allen SCHC), en Terlingen (Amsterdam), de halfspe- lers: Fiolet (HDM), Overdijkink (SCHC), Fokker (Laren), van Rossem (HHIJC) en Mijnarends (Amsterdam), de voorhoe despelers: Krol (Leiden), van 't Hooft PIET KEIJZER (Breda) .goede kans op uitzending.... (Hilversum), F. Zweerts ((SCHC), N. Spits (Amsterdam), van Vroonhoven (SCHC), Voigt (Amsterdam), de Lanoy Meyer (Laren) en de Keyzer (Breda). Alvorens de internationale hockey-fe- deratie die nog altijd onder leiding staat van onze landgenoot jhr. L. J. Quarles van Ufford, in januari 1963 de groepsin deling van het Olympisch toernooi in Tokio bekend zal maken, krijgt de na tionale ploeg een zwaar oefen, en inter land-programma te verwerken. De vol gende landenwedstrijden staan op de agenda: Schotland-Nederland op 23 maart in Glasgow, Spanje-Nederland op 7 april in Madrid, DuitslandNederland op 27 april in Hannover en Nederland- België op 12 mei in Amstelveen. Van 28 september tot en met 6 oktober volgt dan nog een groot landentoernooi in Lyon met vermoedelijk zeer sterke deelneming (o.a. India). Op de eerste oktober-zondag van 1963 zullen de krachtsverhoudingen wel zo ongeveer zijn bepaald. Coach Piet Bromberg geniet het vol ste vertrouwen, zowel van zijn jongens als van het bestuur van de K.N.H.B. Hij hoopt dat dit vertrouwen zo verstrekkend zal zijn, dat het bondsbestuur akkoord zal gaan met zijn plan (een plan, waar aan hij zo zeer zal vasthouden, dat men het beter een eis kan noemen) om het Nederlands elftal het volgend seizoen in de competitie te laten meespelen. Aan de oefenwedstrijden, die noodgedwongen op zaterdagmiddagen dus op de dag voorafgaande aan de normale competitie wedstrijden moeten worden gespeeld, hecht hij terecht slechts een betrekke lijke waarde. Morgen, vrijdag 4 januari, gelden voor de provincie Zeeland de volgende hoog waterstanden: Hansweert 9.17 en 22.03 uur; Terneuzen 8.48 en 21.35 uur; Vlis singen 8.19 en 21.03 uur; Wemeldinge 9.52 en 22.33 uur. ST. JANSTEEN Gemeentehuis 16.30 uur Raadsverg. OOSTBURG Gemeentehuis 19.30 uur Raadsverg. GENT KNS Een driewieler voor tante Mildred ANTWERPEN KVO 20 uur Tsaar en timmerman SCHOONDIJKE Loods Praktijkschool 10-12 en 18-16.30 uur Agrarische expositie en demon straties 9 O Rudi Licbrechtsï Verkerk uit Putters! de twee meest in h| van de eerste dag baan in het „Stadl 500 en 5000 meter i:| current, de eveneen| plaats in de algen nodig om hem nu Daarmee zou Henk omdat hij zijn train| toernooi, een waard Want ongetwijfeld is die twee jaar geleden f aan het international) ment verscheen en zijn vestigde in Gothenburg! wereldkampioenschap -1 van der Grift en Vikfl derde werd, doch het teleurstelde, op de goe<| come-back. Overigens, voor een 21-jarige spoil Reeds op de 500 metl stevige basis voor zijn V het klassement. In de op hij tot 46,4 sec., welke I baar was, zelfs voor ADOLF CHRISTIAN Oostenrijker, die in 195'| eindigde in de Tour zal in het komende seizii om als beroepsrenner il den, nadat hij de laatst* zoenen in het bezit wf amateurslicentie. Chrisl weg niet helemaal ontf den, maar wil zich toch! lijk op de stayerij toe g| ARIE DEN HARTOG, van het seizoen 1962, zal stelling met eerdere! ook in 1963 nog amata Hij wil zich door prest! voorseizoen in de ploa Tour de l'Avenir rijdeij WILLY TRUYE. een etappewedstrijdrijders heeft zich uit de wiell ruggetrokken. Truye 1954 onafhankelijken van België. EDGARD SORGEL< luitenant van Van L< moeten afzien van zijn om achter de motor op Edgard kwam in de klini en daar opereerde men blindedarmontsteking. V den zal dit baanseizoen meer komen. De KNVB heeft woens besloten alle voetbal v af te gelasten. Het pro£ geheel worden versch zondag 13 januari. De Ronde van Midden-Ze 1963 een tweedaagse wedst Op vrijdag 28 juni wordt et reden in de omgeving van zaterdag 29 juni een grote de eilanden. De data zijn al door de KNWU goedgekei OP DE KANARISCHE eilai de Deense club Roldklubb* gen een vriendschappelijk tegen Las Palmas met 1-2

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 2