Gijsbert Karei van Hogendorp werd maar kwalijk bejegend Polen moeten buikriem nauwer gaan aanhalen 37 IQ Presic KLM méér bij De Spar dubbel bij De Spar gratis bij De Spar 52 64 ™iï3 •cacao «sis? 89.., 18 172-70°/o 139-70°/o Koop bij de Spaar bij de GLIB Twee eeuwen geleden werd grondlegger van koninkrijk der Nederlanden geboren Spar-margarine VROOM DREESMANN Groene erwten Spliterwten Appelstroop Macaroni Marie biskwie Droptoffees v i' ij da§'-pi*ijzeii Prins van Oranje duwde hem naar het achterplan Zonder schokken zal het zeker niet gaan Openhartigheid Handel met het westen De liefde door de maag SPAAR Geld. rookworst SPAAR 7 f\ SPAAR SPAAR GOUDSE KAAS Vanilleruitjes gfam 49-10% Gest. gehakt biik ±24 met 25 ctZtLt Haagse leverworst 44mef g^Li Ital. tomatenpuree 39 Verband Minder w DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 3 JANUARI 1963 Wanneer Nederland volgend jaar de 150ste verjaardag van haar onafhankelijkheid gaat vieren, zal vele malen de naam Gijsbert Karei van Hogendorp naar voren komen. Neerlands bevrijding in 1813 is onafscheidelijk verbonden met deze man, die meer dan welke Neder lander ook, heeft bijgedragen tot de nationale herrijzenis. Toen de overgrote meerderheid van de Nederlandse notabelen zich nog in de ogen wreef of de Fransen werkelijk gingen vertrekken en zich moei lijk konden losmaken van hun verbondenheid met de Keizer der Fran sen, had Van Hogendorp al een jarenlange studie achter de rug om zo goed mogelijk de bevrijding voor te bereiden. Maar pas één jaar vóór de bevrijding zocht hij contact met een klein aantal landgenoten, die hij in vertrouwen nam. Gijshert Karei van Hogendorp heeft het niet aan teleurstellingen ontbroken. De Prins van Oranje, de man voor wie hy alles gedaan had en wilde doen, drukte de „voorman" van de bevrijding slechts een slappe hand. Vier jaar later ontnam dezelfde Prins van Oranje, als Koning Willem I, de hem in 1813 gegeven titels, daar Van Hogendorp democratischer dacht dan de vorst, die in vele opzichten de voetsporen van zijn vijand, Napoleon, wilde volgen. Als ambte loos burger stierf Gijsbert Karei van Hogendorp. Zijn vijanden uit de dagen van de Franse bezetter zaten op het ere-gestoelte. Voor idealisten als Van Hogen dorp was geen plaats in de jaren na 1813 Het lijkt er veel op dat Gijsbert Karei van Hogendorp voorbestemd was in zijn leven steeds een schaduw van tegenslag achter zich te weten. Dat was in de spannende jaren omstreeks 1813 en daarna de jicht, die het hem onmo gelijk maakte steeds daar te zijn, waar hij wilde. In 1773 verloor Willem van Hogendorp de vader, door speculaties zijn vermo gen en ging toen naar Ned. Indië om een nieuw fortuin te verwerven. Caro lina, zijn dochter, kreeg toen een toe lage van prinses Wilhelmina, gemalin van prins Willem V. maar in ruil daar voor moesten de twee zonen een offi ciersopleiding volgen in Potsdam. Tra gisch is het geweest dat vader Willem op de thuisreis naar Nederland in 1781 is omgekomen en de nog jonge kinderen tussen 1773 en 1781 nimmer hun moe der zagen. Hun opvoeding was in han den van Pruisische officieren! Tegen zijn zin heeft Gijsbert Kare] zijn tijd in Potsdam uitgediend, want de weten schap boeide hem heel wat meer dan de militaire dienst. Gelukkig had hij ver van huis een goede vriend in de persoon van zijn leermeester Biester, die hem Latijn en Grieks leerde. In 1781 eiste Carolina, die intussen door het fortuin dat haar man in In dië gemaakt nad de buitenplaats Sion te Rijswijk had kunnen kopen, haar kinderen weer op. Gijsbert Karei kwam thuis, maar dit betekende dienen in het ongedisciplineerde Hollandse leger... In 1782 kreeg Gijsbert op zijn verzoek groot verlof en vertrok 17 juni 1783 naar Amerika. Dit besluit kwam mede, omdat hij een afschuw had van de par tijstrijd tussen prinsgezinden en patriot ten in zijn vaderland. Kapitein in Breda Van Hogendorp reisde naar de U.S.A. met het oorlogsschip ,,De Erfprins". Op 19 sept. kwam het schip in een orkaan terecht. Een der masten knapte af en slechts met pompen was het vaartuig boven water te houden. Bijna twee maanden dreef het schip op de Atlan tische Oceaan rond, voordat een Ame rikaanse schoener voorbij kwam en Gijsbert uitverkoren werd om met de schoener mee te varen en aan de kust melding te maken van de hopeloze toe stand waarin ,,De Erfprins" zich be vond. Twee schepen gingen op zoek naar het oorlogsschip. Zij vonden twee sloepen met 40 man aan boord. ,,De Erfprins" was gezonken. Meer dan 300 mannen waren omgekomen in de gol ven. Gijsbert van Hogendorp heeft na dit avontuur, waar hy gelukkig heelhuids afkwam, min of meer op goed geluk door Amerika gereisd. Hij ontmoette zelfs George Washington en vond de Amerikaanse meisjes heel wat liever en beter dan de Duitse en Hollandse. Ze waren minder stijf. Dit betekende echter niet dat Gijsbert in Amerika verlangde te blijven. Zijn hart bleef uitgaan naar het oude Europa. Via Engeland kwam hij in juli 1785 terug in Nederland en moest weer in mili taire dienst. Hy werd als kapitein ge legerd in Breda. In de zomer van 1785 ging Gijsbert tussen de militaire bedrijven door rech ten studeren. Kort daarna nam hij deel aan de partijstrijd als overtuigd prins gezind, hoewel hij in zijn hart wist dat veel wat de patriotten wilden moest ge beuren. Hij verwachtte echter van hen een nog grotere dictatuur dan onder de prins bestond en juist deze dictatuur haatte hij met geheel zijn hart. Nu kreeg hij ook ontslag uit de militaire dienst. Door de relatie met prinses Wilhelmina en het feit dat hij kleur" had bekend, kon Van Hogendorp weldra koerierdiensten verrichten en dat juist in de spannende dagen die vooraf gin gen aan de aanhouding van prinses Wil helmina in de Krimpenerwaard en de komst van de Pruisische troepen naar Holland. Verder bracht Van Hogendorp de tijd door met voor kranten te schrijven. Eind 1787, toen de patriotten waren uitgeschakeld, werd Gijsbert Karei van Hogendorp tweede raad en pensionaris van zijn geboortestad Rotterdam. Twee jaar later huwde hij de rijke Amster damse bankiersdochter Hester Clifford. Er braken nu rustiger jaren voor Gijs bert aan, maar toch zag hij duidelijk de donkere wolken aan de horizon Nauw lettend volgde hij het gebeuren ir het buitenland. In 1793 zag hij reeds het einde van de Republiek naderen, toen Dumouriez oprukte naar Rotterdam. De bui, die toen overdreef, was de voor loper van een ernstiger onweer in de cember 1794, toen Pichegru met zijn troepen in Brabant lag en daarmee op 10 jan. 1795 de Waal overstak toen de ze was dichtgevroren. De revolutie Op 17 jan. 1795 besloot de stadhou der te vertrekken. Gijsberts moeder raakte in paniek. Gijsbert, die Rotter dam verliet en zijn toevlucht nam op| Sion, bleef kalm, hoewel hij toen dui delijk als zijn mening liet horen: „We moeten rekenen op een Franse bezetting van 20 jaren." De patriotten en Fransen lieten de afgezette Van Hogendorp ongemoeid. Alleen was de inkwartiering een grote last voor het gezin. Van Hogendorp was nu een ambteloos burger, maar daarin kwam spoedig verandering door het overlijden van schoonmoeder Clifford. Hester van Hogendorp-Clifford erfde nu het handelshuis en Gijsbert nam het over. Dit bezorgde hem veel werk en hij verhuisde naar de buitenplaats Adri- chem bij Beverwijk. In 1798 maakte hij nog een reis door Duitsland. Zijn tienjarig huwelijk had hem intussen 4 dochters en 3 zonen opgeleverd. Van Hogendorps inzicht in de politiek blijkt duidelijk uit zijn afzijdigheid tij dens de Engels-Russische landingen in 1799 bij Camperduin. Hij bleef er bui ten, want hij vond dat deze onderne ming geen kans van slagen had. Anders was het in 1801, toen voor de zoveelste maal gepoogd werd de Bataaf se Republiek een goede grondwet te geven. Op 3 nov. 1801 overhandigde hij persoonlijk de president van het Staats bewind een verklaring met zijn ziens wijze omtrent de grondwet. Hij kon daarin zekere beginselen van de patri otten onderschrijven, doch prefereerde in de eerste plaats een constitutionele monarchie onder leiding van een Oran je! Dit was een waagstuk van de eerste rang. Hij verwachtte niet anders dan gearresteerd te worden, daar ook het diplomatieke corps een copie was toege zonden en bovendien een illegale druk kerij het document afdrukte en clandes tien verspreidde onder het volk! Er ge beurde echter niets. De Fransen lach ten om de man in Adrichem en vonden een arrestatie te veel eer... Jicht en politiek In september 1809 verhuisde de fami lie van Hogendorp van Adrichem naar Den Haag, Kneuterdijk 8. De jicht maak te het Gijsbert onmogelijk buiten te wo nen en bovendien was hij dagelijks bezig geschiedenis en staatshuishoudkunde te studeren en...een grondwet samen te stellen. Toen op 9 juli 1810 Nederland werd ingelijfd by Frankryk, trok Gysbert zich geheel terug in zyn studeerkamer. Het was hard voor hem, dat zijn broer Dirk luitenant-generaal in Franse dienst was en zelfs tot taak had in Neder land nieuwe compagnieën te vormen en in Den Haag de vooraanstaande inge zetenen voor te stellen aan Napoleon, toen deze de Hofstad bezocht. Gysbert weigerde ook maar één ogenblik naar de neizer te kijken toen deze voorbij trok.... In 1812 zocht Van Hogendorp contact met Adam van der Duyn van Maasdam en maakte deze zijn plannen bekend. Nog hetzelfde jaar kon Gijsbert zijn vreug de nauwelijks bedwingen. Had nog op 18 december de Franse ..Moniteur" ge jubeld over de keizerlijke intocht in Moskou, op 21 december verscheen het befaamde bulletin van Napoleon, opge steld in Wilna, met de mededeling dat de koude zijn leger uit Rusland had verdreven.... In het jaar 1813 smaakte van Hogen dorp het genoegen hier en daar het verzet te bespeuren onder de gewone man. In Leiden werd de princevlag op een toren gehesen. In Scheveningen smeet een vrouw een Fransman gloei ende kolen in het gezicht en preekte ds. Faassen de Heer openlijk vóór Oranje. Maar onder de upper-ten van Holland waren er maar weinigen, die de keizer ontrouw durfden worden.... In het voorjaar van 1813 moest Gijs berts zoon, Willem, in dienst als Gar de d'Honneur", lid van de keizerlijke lijfwacht. Gijsbert trachtte zijn zoon vrij te krijgen, doch niets mocht baten. Willem werd opgehaald en naar Metz gestuurd. Nu was ook de tijd gekomen vrienden als prof. Kemper en de graaf Van Limburg Stirum op de hoogte te stellen van de plannen.... November 1813 Op 3 november 1813 verscheen het bericht van de Franse nederlaag bij Leipzig. Van Hogendorp achtte nu het moment gekomen om de laatste voor bereidingen te treffen. Op 14 november ontbood hij de Amsterdamse zeekapitein Job May. die bevel kreeg Amsterdam in opstand te brengen en drie dagen later, toen het Franse garnizoen uit Den Haag vertrok, was het uur der be vrijding gekomen. Het oranje werd open lijk gedragen en om 2 uur wapperde de princevlag van de stadhuistoren. Het voorbereidende werk was gedaan. Maar weldra kwamen de teleurstellin gen. De vergaderingen van regenten, door Van Hogendorp opgeroepen werden slecht bezocht en bleven bovendien zon der resultaat. Menige notabele meende dat Van Hogendorp een onwettig gezag vestigde, want de Fransen moesten eerst het gezag overdragen. Nadat op 30 november de Prins van Oranje ge land was, moest Van Hogendorp een tweede tegenvaller incasseren. Het bleek maar al te gauw dat de prins helemaal niet ingenomen was met het provisio nele bewind" van Gijsbert Karei en zijn vrienden In plaats van bij Van Hogendorp te overnachten of bij één van de andere ..samenzweerders", ging de prins naar baron Collot d' Escury, die juist geen vriend van Van Hogen dorp was De grondwet, zoals Van Hogendorp die dacht, werd bestreden door Van Maanen. onder Napoleon één van de topfunctionarissen in Nederland. Wel werd Van Hogendorp vice-voorzitter van de Raad van State en Minister van Staat, maar zoals wij in de aanvang reeds hebben vermeld, werden later, in 1817, deze titels hem ontnomen. Tot 1824 bleef Van Hogendorp 's kónings tegenstander in de Kamer, en daarna was hij. zoals van 1795-1813, weer amb teloos burger. In 1834 kwam het einde. Een werkelijk groot man ging heen, door velen toen niet begre pen, doch later geëerd en vereerd. Hij was werkelijk de grote stuw kracht van het verzet en de be vrijding in 1813, de grondlegger van de constitutionele monarchie in Nederland, die pas 14 jaar na zijn overlijden, in 1848, werkelijk heid zou worden onder Thorbecke, (Eigen buitenlandse dienst). Het is voor een buitenlandse correspondent in de Poolse hoofdstad niet gemakkelijk werken. Hij moet altijd op zijn qui vive zijn, opdat hem niets ontgaat van de grote gebeurtenissen van de dag. Bepaald meegaand zijn de autoriteiten nu eenmaal niet en soms ervaart men eerst na enkele dagen, wat door de officiële Poolse instantie aan be richten naar het buitenland zijn gespuid. Toch zijn er van die teke nen, die bepaalde indicaties inhouden. Is er een bijzonder hardnekkig gerucht over een of andere kwestie in de kringen der regering, dan kan men zeker ervan zijn, dat er een behoorlijke steek van waarheid in zit en komt het alleen maar erop aan die waarheid uit te vorsen. Wanneer wij des morgens per autobus naar het centrum van Warschau rijden en we zien in de bus de passagiers demonstratief, breeduit en talrijk een of andere krant voor zich uitgebreid hou-, den, dan is dat voor ons een sig naal, dat er iets aan de hand is wat voor 't regiem niet zo prettig is. De „Schadenfreude" ligt er dan waarlijk wel heel dik op. Dat was dezer dagen weer het geval, toen de Poolse bladen het verslag bevat ten van de rede, welke de Poolse partij chef Gomulka op het vijfde congres der Eenheidsvakverenigingen in Warschau heeft uitgesproken. Het was een rede En het waren die koppen en die misère ouvert met een praatje, dat de Polen elkaar kwasi toevallig voorhielden. De kleine vreugden bij een grote smart. Met opmerkelijke o. -nb~rtigheid heeft Gomulka een schets getekend van de weinig tot optimisme aanleiding gevende situatie in Polen. Waarmee hij dan het voorbeeld gevolgd heeft van zijn collega Kroestjev, die het schijnbaar eveneens tactischer gevonden heeft, de massa de ongeschminkte werkelijkheid onder ogen te brengen, dan verder in het land der luchtkastelen te blijven vertoeven. Wat Gomulka vaststelde was: wij heb ben in Polen een slechte oogst binnen gebracht, de export heeft zich onvol doende ontwikkeld als gevolg o.a. van een gevaarlijke ontwikkeling in de ham del met het buitenland, wij hebben veel te hoge produktiekosten en maken ern stige fouten in ons economisch bestel. Op het gebied van de verzorging met levensmiddelen is de toestand in Polen al geen haar beter, dan in de andere landen van het communistisch blok. Ook Polen heeft zyn kostbare devie zen moeten benutten om granen in te voeren. In het afgelopen jaar bedroeg deze import 2,1 miljoen ton. In verge lijking tot het vorige jaar is de land- bouwproduktie in dit jaar weer eens met 7,8 procent teruggegaan. Alleen al de oogst van graan zonk met 20 kilo per hectare, de aardappeloogst liep terug met 7,6 miljoen ton, de suiker opbrengst met 1,3 miljoen ton. In de jaren 1960 tot en met 1962 heeft Polen alleen voor de invoer van granen 2,5 miljard zloty met buitenlandse koers moeten uitgeven. Dat vooral ligt de Poolse economie als een baksteen in de maag en Gomulka noemde dar ook de likwidering van deze invoer een hoofd taak van de economische politiek van de komende jaren. Daarbij moet men bedenken, dat Gomulka in Polen een zeer milde kolchose-politiek heeft ge voerd en de boeren nog op vrij brede wijze in de persoonlijke verantwoordelijk heid van eigen hof en bodem heeft ge laten. Als tweede voornaamste reden van de deformatie en ontreddering in de eco nomische politiek heeft Gomulka de wij ze van handeldrijven met het buitenland aangewezen. Polen heeft van het buitenland grote kredieten gekregen, maar die kredieten hebben tot ec~ grote schuld aan het buitenland geleid Deze be draagt op dit ogenblik reeds 70 mil joen dollars buiten de aflossingen. Met de buitenlandse kredieten is slecht gewerkt, stelde Gomulka vast, daar ze minstens voor vijftig pro cent gebruikt zijn om levensmiddelen te kopen. En dat moet radicaal veranderen: die kredieten zullen moeten worden besteed aan de produktie van machines en hoog waardige fabrikaten, zodat Polen op de internationale markt met succes zal kunnen optreden. Letterlijk zei Gomulka: ,,Wij hebben het gezicht te zeer naar het Westen gewend. Bijna veertig pro cent van onze wederzijdse buitenlandse handel bedrijven wij met de westelijke landen. De ervaring leert, hoe gevaarlijk zulk een ontwikkeling voor onze economie is. Wij moeten en willen handel met de kapitalistische landen drijven, maar wij kunnen het ons niet veroorloven, van hen afhankelijk te zijn". Wat stelt Gomulka nu als tegenmaat regel tegen deze ongunstige ontwikke ling Een ganse rij van maatregelen, welke de Polen weinig goeds belooft. Ze zullen zich op een algemene versobe ring van het leven moeten voorbereiden en dat wordt een zeer moeilijke toestand daar het Poolse volk sinds de opstand van 1956 geleidelijk aan naar een levensniveau is gegroeid, waarvan het node en onwillig zelfs afstand zal doen. De bestuurders der vakverenigingen kre gen op hun congres zonder meer te ho ren, dat de investeringen op het gebied van de lichte industrie, de levensmidde lenindustrie, de plaatselijke handel, de transportindustrie en zelfs de openbare gezondheidsdienst in de toekomst geheel zullen wegvallen. De kredieten voor de woningbouw zullen worden gehandhaafd, in de landbouw worden verhoogd Bijzonder heeft Gomulka de nadruk erop gelegd, dat de Polen de buikriem een paar gaatjes dichter moeten sluiten want, ondanks de relatieve bevolkings toename en de nog steeds zich ontspan nende veer van het meerverbruik kan een verder stijgen van het levensmidde- lenverbruik niet meer gedoogd worden. Als er echter een spreekwoord waar is, dan is dat hetwelk zegt, dat de liefde door de maag gaat. Na lange jaren van stalinistische terreur en ar moe heeft het Poolse volk geleidelijk aan een menswaardiger bestaan gekend. Of het zich weer zo gemakkelijk laat terugdrukken op het niveau dat Gomulka noodzakelijk acht, mag ernstig betwijfeld worden. De stemming onder de massa is niet meer zo slaafs onder het com munistische juk als voorheen. Waarbij dan nog de psychologische uitwerking komt, welke de capitulatie van het com munistische machtsbewustzijn op Cuba op de geknechte volkeren van het oost- blok heeft gemaakt en die zelfs de achterlijkste mensen aan het denken heeft gezet. Grote actie! MARGARINE- VOORDEEL! mef 7 zegel ct voordeel ERWTENSOEP-FESTIJN „extra kwaliteit" „extra kwaliteit" pak 500gram zak a 500gram pak 500 grom zak a 500 gram ca.225 gram met 9 zege) ct voordeel ct voordeel 1 7 zegel met I I ct voordeel 7 ~J zegel met I ct voordeel NIEUW BIJ DE SPAR 100 gram in de nieuwe Europa-verpakking fer kennismaking tijdelijk met \Jct voerdeel beker Gtj me 7 A zegel 1 O ct voordeel pak 36 me -J zege/ ct voordeel CO 7 f\ zegel rol èj cU me i v cl voordeel 71 zege! zakje "Ste# me 1 V cf voordeel Verlaagde prijs en nog eens 20% korting zegel ct voordeel KAAS met 10% KORTING! volvet belegen 500 gram volvet Jong 500 gram Koekje van de week 36 "iet 7 ct voordeel 200 gram 2 blikjes a 70 gram o E co c a a> KOPEN BIJ DE SPAR IS SPAREN BIJ DE KOOP ALLEEN CELDIC VRIJDAG 4 JAN. 1963 IMPERIAL MINTS 150 gram 39 SPRITS groot pak, inh. 12 «tuks De echte Jamaica RUMBONEN 250 gram slechts 'W MEISJES SCHOENEN van echt j'achtleder met stevige nylon zool extra sterk. Sierlijk model, prima pasvorm. Maten 30 t/m 35, vanaf Alleen verkrijgbaar in onse xaak te Oosterhout 99° FLANELLEN LAKENS pracht kwaliteit fla nellen lakens in on gebleekt, zeer dicht geweven en zacht Ge ruwd Een persoons i|7 5 150 x 220 cm JAVA KAPOK prima onvermengde kwaliteit. Nu voorde lig uw matras en/of kussen bijvullen. Per zak van 1/a kg 198 slechts BEDRUKTE SATIJN FLANEL sublieme kwaliteit in prachtige bloem- en fantasie dessins. Voor pyama's, dusters, peig noirs, enz. 90 cm breed, per meter J75 DAMES SJAAL het veel gevraagde, langwerpige model, in uni tinten en ruitdes- sins Heerlijk warm. Royale maat. O50 Speciale prijs Fabriekspartij Moderne Weefstoffen en bedrukte dobby's in diverse dessins en kleuren. Een uitzon derlijk mooie kwali teit en voor ieder in terieur een passend dessin. 120 cm O08 br., per meter BUITEN THERMOMETER met zeer duidelijke schaalverdeling. Zowel rechts als links te plaatsen voor uw raam. Roestvrij en 025 onbreekbaar MULTO INTERIEUR voor losbladige dictaat cahiers. Prima geli nieerd houtvrij papier. Passen ook in ordners en aflegbandjes, met 8 cm perforatie. 2 pakjes a 50 TE bladen voor LAKENFLANEL extra zware, warme, ongebleekte flanel. Kies zelf Uw laken- lengte. 1 80 cm breed, dus voor 2 persoons lakens, 05Q per mtr slechts DAMES MONTY COAT met capuchon, welke is gevoerd met 'n fris se wollen ruit. Deze coat van wollen kwa liteit is geheel warm gevoerd. In zwart of blauw. 9Q75 maten 34-42 Schriftelijke bestellingen welke ZATERDAG in ons bezit zijn worden SNEL EN ZORGVULDIG tegen deze PRIJZEN uitgevoerdI BREDA - BERGEN OP ZOOM - OOSTERHOUT 103e JAARGANG Uitgave: N. V. Uitg Directeur: E. H. B. 1 Hoofdredacteur: J. Redactieraad: J. M. C. J. v. Hootegem, ir Mes, mr. H. M. L. de Vercauteren, L. J. Bureaus: Breda - Tel. 22341 (5 lijnen) Bureau voor de Zee IX) IJsbrekers zijn donde Tiet Hollandsch Diep Mertuede om te pogen van een ijsvloer te ho (Van onze Haagsi Drs. E. van den Bi het belang van het april a.s. ontslag gen sident-directeur va Dit ontslag is hem gi door de raad van c< verleend. De leiding van de voorlopig worden door de waarnemeij directeur ir. F. Best Drs. Van den Beug ren terstond reeds d< gelegd omdat hij o] vies rust moet neme Naar verluidt bestaat sen de ontslagaanvrage] den Beugel en het rapp" Amerikaanse bureau „Mackinsey" op verzoek DE PHILIPPIJNEN zulle ken op soevereiniteit ov< van Noord-Borneo weer i stellen tijdens bespreking1 veau in Londen. Dat zal beuren. BONDSKANSELIER Ade dent De Gaulle zullen nuari in Parijs bespreking de belangrijkste grondsk voorgenomen nauwere F menwerking. DE KROONDUIF, doch van de K.L.M. in Biak, is gedragen aan de Indor vaartmaatschappij „Gari Airways". ALHOEWEL het van off wordt bevestigd, schijnt voornemens te zijn om bezoek aan Japan, dat zi wegens het overlijden moeder moest onderbreke| voorjaar te brengen. DE EXPLOSIE in de cj te Terre Haute (Indiana mensen het leven te hebï mensen worden vermist gewonden bedraagt 55. DE bekende vioolpedagot, die o.a. Theo Olof. Herr Willem Noske en Jo Ju leid, is op 83-jarige leef overleden. Weersverwachting van geldig tot vanavond: Veel bewolking met v keiijk hier en daar ijzel den regen. Later plaatsi tige tot zwakke wind richtingen. In het zuide: ten van het land temper vriespunt. Vandaag: zon onder 16 op 13.19 uur. Morgen: zon op 8.48 uu 3.18 uur.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 10