KIK Manhattan, een dode haven Zware slepers beginnen met ijsbreken op Hollands Diep ACHTHONDERD DODEN DOOR SIBERISCH WEERTYPE Vorst-varia Pater van Kilsdonk blijft aan AARDAPPELEN DUURDER? Landbouwbeleid baseert zich op de structuur W egeninf ormatiedienst een zoemende bijenkorf jgHfc mê Brood blijft 47 cent In volle vaart omlaag De wegen IJsdek groeit ca. 20 km. per etmaal Veerdiensten ongeregeld Messe vorm /e/- iradepaardjes" irid Habler Belt Mozart Klei g van de hond DAGBLAD VOOR ZEELAND Explosie in fabriek eist vele slachtoffers Oostelijke wind Meeste wegen berijdbaar Langverbeide nota belooft: Perspectief op lange termijn niet ongunstig Kroesljev vermijd nieuwe crises Telefojonrecord op nr. 114.241 Ongelukken op NS-stations Verschroeide aardepolitiek in Katanga IJsdammen Volte vluchthaven Veerdiensten l/EN end met het Weens Fil- kest onder leiding van Dohnanyi, is een vol- jie een volle en rijke strument strijkt, e van deze twee wer- rder genoemde (en voor stijds niet gelezen mocht ffelijk uitgevoerde) cel- Schumann, kunnen wij uichen. Ze bewijst een <mvang zeer bescheiden echt een bijzondere eer. dron is er o.i. alleszins s van zijn eigen liefde >p de luisteraar over te >s 835 130 AY stereo). land wint de belangstel- >rgelmuziek veld en die houdt ongeveer gelijke waakte waardering voor 'oorganger van Handel l in de schaduw van de gelsman is blijven staan, werken kunnen met die dij veren. jve EP in de reeks Gra- Klassieken van His speelt dr. Thalben Ball van de Temple Church paardjes" van het klas- rtoire, zoals de Aria uit ce, de Trumpet Tune van Yumpet Voluntary van alben Ball is geen „Brit- wel hij de muziek ook estraal opvat. Van de ën maakt hij evenwel Istukken, om goedkope winnen. Daaraan bezon- organisten zich wel eens. iheel Engels plaatje (be ne Bachwerkje dan), dat ldt dat de Trumpet Vo- Clarke is en niet van op sommige labels wordt lisverstand blijkt nog niet de weg geruimd. (HMV heid van de kroning van d speelde Mozart zelf de de twee concerten die d daarvan werden uitge- rste. Mozarts 26ste piano- 37) heeft sindsdien de bij- gsconcert" behouden, om- sal voor die gelegenheid neerd. Het andere was 459), een van de minder Ie lange reeks. Diezelfde ncerten zijn bijeen ge- nieuwe Fontanaplaat (30 orden daarop uitgevoerd idens Symfonie Orkerst avis. De soliste is de nog pianiste Ingrid Habler, verscheidene platen heb- leluisteren. In beide con- an vooral het Kronings- zoveelste bewijs is van aliteit, treffen de grote lepelheid waarmee Ingrid eert. Die maskeren zelfs rote technische virtuosi- i evenzeer reëel is als izikaliteit. Ingrid Habler „weke" toets en het lijkt ?auw geneigd is haar cen- de uitvoering af te staan ie sfeer en de kleur van De uiterst sympathieke adrukt de waardige, maar minder feestelijke feeste- leze muziek. 061 CY). it heden beter te beheer- •staan". Maar troostend toe: Voorzeker zal eens leze tijd tot bedaren wor- i zal men op een bepaald venwicht, de schoonheid ^an Hellas wederom hoog- trachten. ceer naar deze hoogschat ting zal deze Kleine Atlas kunnen bijdragen. ntecleer in De Bilt h?eft Handenarbeid als creatief e deel uitgegeven dat de behandelt. Het boek met talloze voorbeelden its vertaald door T. Blan- scheen in de oorspronke- de hand van Ernst Rött- Klante. Uit de inleiding boek een handleiding wil ogenblik dat het kind de eving vaarwel zegt, waar- at het kind ongeremd en en ontwikkelen. Daarbij •g geleerd wat vorm be aat er niet in de eerste kind te leren boetseren. het boek ontdekt men menten, die de opbouw ogisch maken zodat een 1 geconstrueerd, die het introduceert in de we- :n techniek. Na een groot nte structuuroefeningen tn van de vlakverdeling eliëfs aan de orde, waar stempels o.m. te pas ko- bmt de ruimtelijke vorm- orde. Geometrische figu- frnerhand een hoge vorm bereiken. Grote aandacht aan het construeren van li, flessen en kandelaars, ook dierfiguren in aan- worden geboetseerd. Het alloze en boeiende voor- zodoende bijzonder con- omdat er een technische is toegevoegd. Zij is ng voor leraren handen- 'eschikt voor leiders van behalve de opbouw van jok tal van gedegen en seelden in vinden, n voorzag het werk van voorwoord. M. maatschappij Kosmos in de vierde druk verschij- ik Hoe verzorgen wij on- van de hand van G. van werd herzien en bijge- Amersfoortse dierenarts Het is een populaire haar betekenis in de bewezen heeft, want de scheen in 1934. instructief boekje, dat zal helpen bij het op n bun huisvriend. Het aardevolle adviezen, die H-mens alleen maar ten 103e JAARGANG No. 24171 Uitgave: N. V. Uitg. My. Neerlandia Directeur: E. H. B. Brader. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: J. M. A. C. v. Dongen, C. J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. M- Mes, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. M. Vercauteren, L. J. v. 't Westende. Bureaus: Breda - Reigerstraat 16 - Tel. 22341 (4 lijnen) - Postgiro 1114111 Voor God, Koningin en Vaderland DONDERDAG "3 TANUARI 1963 Abonnementsprijs 3,05 per kwartaal, excl. 0,20 incasso; f 9.25 per post excl. 0,35 incasso t 0,62 per week Prijs van buitenlandse abonnementen op aanvraag. Losse nummers 15 cent. Advertentieprijs voor de gehele oplage 0.42 per mm CIng. Med. f 1,05). Bij contract aanzienlijke reductie. Volledi ge tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES. Klokstraat 1 telefoon 6252 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST. Steenstraat 14 - telefoon 2377 (Bijbureaus: Terneuzen: ÏJsbaanstraat 24 - telefoon 2601 OOSTBURGNieuwstraat 41 - telefoon 2893) EUROPA PREPAREERT ZICH OP LANGDURIGE VORST In Zwitserland wordt bij zacht weer de skisport bedreven en de Italianen gaan onder een blauwe hemel naar hun werk of liggen te zonnebaden. Een Duitse gevangene die op nieuwjaarsdag er in geslaagd was uit zijn gevangenis in Helmstedt te ontsnappen, kwam in de avond uren in Brunswijk op een politie post vragen of hij alstublieft naar de gevangenis terug mocht. Het is te koud buiten," zei hij. In de wachtkamer van het station van Brunswijk zaten vier van zijn ka- meraden rond de kachel te wach- ten tot de politie hen naar hun cel zou terugbrengen. Zij hadden I alle vijf de tralies van hun cellen tijdens een oudejaarsvuurwerk I verbroken. De bisschop van Haarlem, mgr. dr. J. A. E. van Dodewaard, zal pater J. van Kilsdonk s.j. niet uit diens functie van studentenmoderator verwijderen. Het secretariaat van het bisdom Haar lem heeft hierover het volgende com muniqué verstrekt: „De bisschop van Haarlem heeft nader overleg gepleegd met kardinaal Ottavia- ni, secretaris van het H. Officie, betref fende de moeilijkheden, welke gerezen waren naar aanleiding van de redevoe ring van pater J. van Kilsdonk s.j. voor de St.-Adelbertvereniging te Rotterdam op zondag 30 september 1962. Het H. Officie handhaaft zijn bezwa ren tegen de wijze, waarop pater Van Kilsdonk in deze rede ten opzichte van de Romeinse curie stelling nam. Gezien echter de in Nederland door de overheid reeds ondernomen stappen en de reactie op deze redevoering, laat het H. Officie ook eventuele verdere maatregelen over aan de plaatselijke bisschop. De bis schop van Haarlem zal pater Van Kils donk niet uit zijn functie van studen tenmoderator verwijderen". (Van 01121e Haagse redactie, ANP en UPI) Het ziet er voorlopig niet naar uit dat de winter spoedig zal wijken. Na twaalf dagen van strenge vorst, sneeuw en het daarbij komend ongerief, zal Europa zich moeten prepareren op lage temperaturen, nieuwe sneeuwval en hier en daar mist. Engeland betaalt momenteel de zwaarste tol. Dikke mist belemmert daar de werkzaamheden tot redding van tientallen ingesneeuwde automobilisten. Engeland had in 87 jaar niet zo'n barre winter. Naar schatting is het Siberische weertype de oorzaak geworden van de dood van ruim achthonderd mensen, waarbij Frankrijk met 303 doden het trieste Europese record houdt. Uit alle Europese hoofdsteden dwarrelen als sneeuwvlok ken de winterberichten naar ons toe. Bij een explosie in een vleesconserven- fabriek in Terre Haute, Indiana (V.S.), zijn woensdag minstens zeven mensen om het leven gekomen. Vele arbeiders werden onder tonnen puin begraven en reddingsploegen hadden te kampen met dodelijke ammoniakdampen. Minstens 46 personen raakten gewond. Men vreest dat het aantal doden tot 17 zal stijgen. De fabriek werd totaal verwoest. WEGENS HELING van 28 handvuurwa penen, die door een ander op Schiphol waren gestolen, heeft de Amsterdamse officier van justitie een jaar gevangenis straf geëist tegen „Pistolen-Paultje" die de pistolen doorverkocht had. IN EEN FLATGEBOUW in Emmen sprongen kort na elkaar twee geisers uit elkaar. Een man en een vrouw wer den gewond. De vrouw moest naar het ziekenhuis worden gebracht. EEN SEKTE van pessimisten heeft zich in Pelham (Zuid-Carolina. V.S.) ver schanst, in afwachting van de dag dat Amerika zal worden vernietigd. De sek te telt 40 aanhangers. De sekte bevindt zich in een bedompte kelder waarin het slechter leven is dan in het tot onder gang gedoemde Amerika. PRINSES BEATRIX is herstellende van een lichte longontsteking. De aandoe ning was niet ernstig en de kroonprinses mag het bed al weer uit. J Weersverwachting medegedeeld door i £et K.N.M.I., geldig tot vanavond: J i Zwaar bewolkt met vooral in het zuiden van het land plaatselijk t i J.neeuw of ijzel. Overwegend krach- oostelijke wind. In het noorden f van het land overwegend matige, in J t nirLi lichte tot matige vorst, t ,verwacht: In Noord-België 5°*, -i» sneeuwval. Kans op glad- J tle j Matige tot lichte vorst. J J Vannaag: zon onder 16.42 uur. Maan J op 12.55 uur. t Morgen: zon op 8.48 uur. Maan onder J 1.58 uur. In Dartmoor (Engeland) zijn achttien mensen, waaronder zes kin deren, al vijf dagen geïsoleerd in een bar. Men brengt hen voedsel met behulp van helikopters. Drank hebben zij (uiteraard) niet nodig. De weerkundigen hebben gisteren gezegd dat het zeer koude weer en de sneeuwjachten elkaar nog minstens een week maar waarschijn lijk langer, zullen afwisselen. Het weer is van streek, want in de zuidpoolstreken vriest het momenteel nauwelijks. Figuurlijk gespro ken heerst er een hittegolf. voor voorziening op medisch en sociaal gebied genomen. Wel hebben de ge meentebesturen richtlijnen gekregen om op eigen initiatief hulp te kunnen bie den. De rijksoverheid bemoeit zich wel met de macro-vorstproblemen, zoals het be rijdbaar maken van Vegen, waarvoor „Defensie" mate-rieel en personeel heeft aangeboden. Gisteren was er sprake van dat ook de B.B. zou moeten aantreden, maar tot nog toe zijn hiervoor geen richtlijnen uitgegaan. Het rijk heeft ook de jacht gesloten verklaard. Dit gebeurt ter bescherming van het wild. Er mag op geen enkele wildsoort meer worden gejaagd. De Kon. Ned. Jagersvereniging heeft besloten de weitassen te vullen met voedsel voor de dieren, waarop anders zo levendig wordt gejaagd. In vele steden worden voeder- acties voor de vogels ondernomen. In Rotterdam is zelfs een stedelijke brood inzameling gaande. Met de slechte vooruitzichten die wij hebben begint menigeen zich zorgen te maken over de voedselvoorziening, ook in ons land. Wat de brandstoffen betreft: de kolenhandel heeft in de meeste plaat sen een voorraad voor circa twee weken in huis. Hoe het daarna zal zijn is moei lijk te zeggen, want voor het kolen- transport is men aangewezen op de bin nenscheepvaart, die momenteel praktisch stil ligt. De aardappelvoorziening is eveneens voor twee weken gewaarborgd, althans in de grote steden. Er moet wel rekening worden gehouden met een prijsstijging van 2 tot 5 cent. Er is een aardappelvoorraad, toereikend tot maart, in de koelhuizen, en dit betekent dat de grossiers, als de nood aan de man komt, uit die voorraden kunnen putten. Inge kuilde aardappelen kunnen nu echter niet worden aangevoerd. Het ministerie van Sociale Zaken heeft nog geen specifieke maatregelen De kroniek van de winter klonk gis terenavond iets vrolijker dan de dag daarvoor. De meeste hoofdwegen zyn weer berijdbaar en de dorpen in enkele provincies, die op Nieuwjaarsdag ge ïsoleerd werden, zyn weer toegankelijk. Alleen voor de Waddeneilanden en voor het eiland Marken is de toestand er niet rooskleuriger op geworden. De verbin dingen worden met militaire voertuigen onderhouden. De inwoners van Zuiderwoude (Noord holland) hebben zichzelf geholpen door gezamenlijk de sneeuw-Himalaya, die hun dorp omringde, te bedwingen. Vre- depeel, een kerkdorp van Venray, drinkt weer net als vroeger water uit de put. De wateraanvoer, per tankwagen, is ge stagneerd. Ernstige ongelukken zijn gisteren niet gemeld. De burgemeester van Haarlem, mr. Cremers, is op het ijs gevallen en liep een hoofdwond op, waardoor hij en kele weken het bed zal moeten houden. Bij de Koninklijke Nederlandse Zout- industrie in Hengelo en in Delfzijl moet men thans alle zeilen bijzetten om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar wegenzout. Per uur wordt in Hengelo ge-middeld zestig tot honderd ton afge leverd. Voor het westen van het land beschikt de K.N.Z. in IJmuiden over enorme voorraadruimten, die in de zo mermaanden reeds zijn gevuld. Men kan daar een voorraad van 40.000 ton ver werken, waarin echter al een behoorlijk gat is geslagen. Gisterenmorgen hebben twee sneeuw- schuiven ruim baan gemaakt voor een arts uit Middenmeer die dringend me dische hulp in verband met een beval ling in een boerderij in de Wieringer- meer moest verlenen. Zij slaagden er in de doktersauto tijdig door de sneeuw massa's te loodsen. (Van onze parlementaire redactie) Minister Marijnen (Landbouw en Vis serij) heeft thans bij de Tweede Kamer zijn lang verbeide „nota inzake het land bouwbeleid" ingediend. Daarin zegt hij nog eens heel duidelijk en positief: „In het nationale landbouwbeleid zal het accent dienen te worden verschoven van een markt- en prijsbeleid naar een structuurbeleid, dat gericht is op het stimuleren van een snelle fundamentele aanpassing van de landbouw aan de zich wijzigende economische, technische en institutionele omstandigheden". Met dit streven als uitgangspunt ziet minister Marijnen het perspecief van de Nederlandse land- en tuinbouw op lan gere termijn in het algemeen als gun stig. Komende ingrijpende wijzigingen zul len een slagvaardig en op moderne leest geschoeid bedrijfsleven vereisen. De overheid zal er naar streven hiervoor, mede in het kader van het structuur beleid, de passende voorwaarden te scheppen. De ontwikkeling in de landbouw, met dalende prijzen als gevolg van een stag natie in de afzet van een wassende pro- duktie, en anderzijds een sterke kosten stijging, en daarbij het op gang komende gemeenschappelijk landbouwbeleid in de E.E.G., maken een hernieuwde bezinning op plaats, taak en inrichting van de Ne derlandse landbouw noodzakelijk. Over deze nieuwe situatie i.v.m. de E.E.G. zegt minister Marijnen: „Indien na de overgangsperiode van de E.E.G. een vrij onderling handelsverkeer der partnerlanden tot stand zal zijn geko men, zal de mate, waarin het Nederland se agrarische produktieapparaat zich in doelmatigheid en slagvaardigheid van het agrarische bedrijfsleven in de part nerlanden onderscheidt bepalend zijn 1 voor het aandeel van ons land in de markt van land- en tuinbouwprodukten en in de uitbreiding van de markt. Op voering van de produktiviteit per man en per bedrijfsoppervlakte is hierbij een dringende noodzaak". (Vervolg op pagina 3) Op de foto een beeld van de uit gestorven haven van Manhattan, New York. tussen de 43e en 59e straat. De luxe passagiersschepen, welke men hier altijd aantreft, zijn verdwenen. Premier Kroestjev en president Breznjev van de Sovjet-Unie hebben in een nieuwjaarsboodschap aan president Kennedy gevraagd zich ernstig in te spannen om nieuwe crises te vermijden en de betrekkingen tussen de Sovjet- Unie en de V.S. in 1963 een gunstige wending te laten nemen. De boodschap is in het Sovjetrussische re-geringsblad Izvestia gepubliceerd. President Kenne dy heeft volgens het blad hierop geant woord, dat bet Amerikaanse volk naar vrede streeft. „Wat ons betreft, verze ker ik u dat wij geen gelegenheid zul len laten voorbijgaan om algehele vrede en onderling begrip tussen alle volkeren te bevorderen". Premier MacMillan heeft aan Kroest jev geschreven dat de Engelse regering zich alle inspanningen zal getroosten om een regeling van de moeilijke wereld vraagstukken te bereiken. Van 's morgens vyf tot 's avonds elf heerst er in een klein kamertje van het K.N.A.C.-gebouw in Den Haag een druk te als in een bijenkorf. Voortdurend rin kelen telefoons en gonzen er stemmen. In het bewuste kamertje zetelt de we geninformatiedienst, die momenteel a la minute zijn enorme waarde voor het wegverkeer bewijst. Nummer 114 241 is al sinds Kerstmis Nederlands telefoon kampioen. Volgens het laatste bulletin van giste renavond was de rijksweg Amsterdam- Utrecht tussen Amsterdam en Loener- sloot nog steeds voor het verkeer geslo ten. In Zuidholland waren in het kust gebied van Katwijk tot aan de grens met Noordholland de wegen onbegaan baar. De wegen in Zeeland en de toe gangsweg van Bergen op Zoom naar Zuid-Beveland zijn zeer slecht berijd baar. Op Schouwen-Duiveland zijn de wegen zeer slecht, evenals de weg Lage- Zwaluwe - Zevenbergen - Roosendaal. De wegen binen de driehoek Den Haag, Delft, Rotterdam en tevens in de omge ving van Leiden zijn moeilijk berijd baar. Vooral vanmorgen vreest men voor nieuwe, lange files op de rijkswegen. Dit zal in nog sterker mate het geval zijn op de wegvakken die met verse of met opgewaaide sneeuw bedekt zijn. De provinciale wegen in Brabant zijn» over het algemeen bruikbaar. Alleen de weg Dussen - Almkerk - Werkendam zit dicht. Men neme de rijksweg Raams- donk - Gorinchem, die er parallel mee loopt. Verder zijn gedeelten van de weg Kruisland - Steenbergen en van de weg Steenbergen - Moerstraten onberijdbaar. (Eigen nieuwsdienst) De laatste verhoging van de brood prijs met één cent per 7 januari, gaat niet door in verband met de daling van de bloemprijs. In juli werd een brood- prijsstijging van vier cent in het voor uitzicht gesteld. Deze verhoging ge schiedde in fasen en de prijs is thans reeds gestegen van 44 tot 47 cent. Aan de laatste verhoging van 48 cent had de minister de voorwaarde verbonden, dat vóór het ingaan van deze verho ging, die was bepaald op maandag 7 ja nuari, de bloemprijs niet gedaald zou zijn. Nu de bloemprijs thans met f 1.50 tot f 1.75 per 100 kg gedaald is, zal de voorgenomen verhoging van de brood prijs komen te vervallen. Bakkers, die hun brood thans reeds voor 48 cent ver kochten, zoals op enige plaatsen in ons land het geval is, zullen hun brood nu weer voor 47 cent moeten gaan verko pen. de dupe geworden van hun arbeid ijs- en sneeuwvrijmaken van de spoor lijnen. Op het station Oss werd een weg werker door een trein overreden en op slag gedood. In Uitgeest greep een trein een onderploegbaas van „Weg en wer ken". De man is levensgevaarlijk ge wond naar het ziekenhuis vervoerd. Op het Kopje van Bloemendaal kan de jeugd zich naar hartelust amuseren met het sleetje rijden. Er worden top- snelheden gemaakt. De Katangaanse regering heeft in een communiqué gezegd, dat zij de gendar merie opdracht had gegeven do twee bruggen over de rivier Loefina en de masten van hoogspanningsleidingen op te blazen „overeenkomstig de door pre sident Tsjombe geproclameerde politiek van de verschroeide aarde". Het com muniqué beschuldigde de Verenigde Na ties ervan „verschrikkelijke slachtin gen" onder de burgerbevolking aan te- richten en van hun militaire overmacht gebruik te maken om de economie van Katanga te verwoesten. De Katangaan se regering verklaarde voorts, dat de troepen van de volkerenorganisatie thans meer dan negentig kilometer van Elisabethstad uit zijn doorgestoten, „in tegenstelling tot een mededeling van de Verenigde Naties, dat zij zich slechts zesendertig kilometer buiten de stad hebben begeven en niet verder opruk ken". Secretaris-generaal Oe Thant streeft absoluut niet naar hervatting van de on- Twee personeelsleden van de N.S. zijn derhandelingen over Katanga. Dit heeft het F~n V.N.-woordvoerder woensdag ge zegd. Hij gelooft dat het daarvoor nu te laat is. Indische troepen zijn de rivier Loefira overgestoken. Tot nu toe vielen onder de Indiërs en Ieren vier doden en 19 ge wonden. In Elisabethstad is een groep functionarissen van de centrale regering aan het werk gegaan. Tsjombe heeft in een boodschap woensdag zijn aanvaarding van het her- enigingsnlan Oe Thant bevestigd. De V.N.-troepen hebben twee „huur lingen" gevangen genomen, een Belg en een Hongaar. De centrale regering heeft ondertussen heftig geprotesteerd tegen de toestem ming van Oe Thant voor terugkeer naar Katanga zonder voorafgaand overleg met de centrale regering. Sommige treinverbindingen zijn ver anderd omdat trajecten ondergesneeuwd zijn. Treinreizigers kunnen zich omtrent wijzigingen in dienstregelingen e.d. het beste op de vertrekstations oriënteren. De omstandigheden wijzigen zich name lijk met het uur. Bij Oosthuizen (Noordholland) is een trein in een sneeuwberg geraakt en uit de rails gelopen. Op talrijke lijnen ko men vertragingen voor, maar erger dan 20 minuten vertraging was het giste ren niet. De busdiensten in de noorde lijke provincies kwamen gisterenavond weer op gang. Soms reden de bussen nog eerder dan de treinen. HET ACTIECOMITé van AVRO-vrien den heeft zijn kort geding tegen de AVRO, waarbij het ging over een alge meen of een beperkt stemrecht bij be stuursverkiezingen, gewonnen. Zeven zware slepers zullen van morgen van de Moerdijk af het Hollands Diep opvaren om het op stoppende drijfijs te breken. Men begint vlak voor ebtij om zo lang mogelijk van snelle afvoer van ge broken ijs naar zee te kunnen pro fiteren. Iedere „breektorn" zal pl. m. 13 uur duren. Het ijsbreken zal waarschijnlijk ook ditmaal beperkt blijven tot bet open houden van het Hollands Diep, de Nieuwe Merwede en de Waal. Door de Waal stroomt ongeveer de helft van het uit Duitsland aangevoerde Rijnwater. Voor zover gisteravond bekend was, be vond zich alleen op de Nederrijn ijs, dat lastig was voor de scheepvaart. Slaagt men er in het zich in de Waal en Nederrijn bevindende ijs los te hou den, dan kan het, zonder veel schade aan te richten, naar zee worden gespuid. (Later, wanneer het Haringvliet zal zijn afgesloten, zullen de thans in aanbouw zijnde spuisluizen voldoende capaciteit hebben om ijsmassa's af te voeren). Het gevaarlijkste punt, waar het ijs zich kan vastzetten is het rivierstuk in de Nieuwe Merwede tussen de ,,kop van 't land" in de Biesbos (tegenover Dubbeldam) en Gorcum. Bij Werkendam, waar de kentering uren duurt, vriezen schotsen snel aan elkaar, Bij tien graden onder nul breidt dit ijsdek zich dan stroomopwaarts met een snelheid van 15 tot 25 kilometer per etmaal uit. Door iedere dag het ijs los te maken kan dus het ijsdek op de rivier over dezelfde afstanden korter worden gehouden. Dit kan enorme schade aan bruggen, stuwen, sluizen en dijken voor- komen aangezien overlast van kruiend ijs bij dooi daardoor zoveel mogelijk be perkt wordt. Door op Hollands Diep en Nieuwe Merwede te breken kan onder gunstige omstandigheden zelfs bereikt worden, dat de Waal over 150 kilometer tot Lobith geheel open blijft. Naar mening van deskundigen heeft ijs breken op de IJssel geen zin, omdat het verzoete IJsselmeer toch dichtvriest en dan geen ijs kan opnemen. Wanneer de Waal open is, zal het geweld van kruiend ijs in IJssel, Beneden Merwede en Lek betrekkelijk gering zijn Naast het breken in Hollands Diep en Nieuwe Merwede wordt er zoveel mogelijk voor gezorgd, dat zo min mogelijk ijs in boch ten van de Waal terechtkomen en vast gaat zittten. Hierdoor kunnen gevaarlijke ijsdammen dwars door de rivier ont staan. Deze dammen kunnen slechts met springstoffen uit de weg worden ge ruimd. De ijsrapporten van gisteravond waren zorgwekkend. De Lek was toen bedekt met middelzwaar, opeengepakte drijfijs waardoor alleen schepen met sterke motoren zich een weg konden banen. De kanalen in ons land zijn praktisch gesproken onbevaarbaar, met uitzonde ring van het Noordzeekanaal. Op de IJssel bevindt zich vanaf de Ketelmond tot aan Zutfen vast ijs. Op de Beneden Merwede, de Noord en de Kil bevindt zich veel drijfijs. De vluchthaven en de Lingehaven te Gorinchem liggen vol schepen die een wijkplaats hebben ge zocht. De veerdienst Numansdorp Willem stad is gestremd. Tussen Middelharnis en Hellevoetsluis wordt zeer onregel matig gevaren in tegenstelling tot het veer Zijpe Anna Jacobapolder. De busverbinding met Schouwen en Duive- land wordt onderhouden via Westhoek Zierikzee Zijpe. Het veer Gorinchem Woudrichem is gisteren uit de vaart genomen. Tussen het vasteland en Texel is gisteren slechts tweemaal, moeizaam gevaren. Tussen Dintelsas en Ooltgensplaat zal vandaag waarschijnlijk weer gevaren kunnen worden. IJsbrekers proberen de veer- route over het Volkerak open te maken. De passagiersboten „Friesland" en „Oost-Vlieland", die resp. van Ter schelling en Vlieland een dagelijkse ver binding met Harlingen onderhouden, zul len wegens de ijsgang op de Waddenzee niet varen. Vandaag zal een sleepboot, de Stortemelk, van Terschelling ver trekken en op hetzelfde tijdstip vertrekt een oude passagiersboot, de Vlieland, van het gelijknamige eiland. Samen, de Stortemelk voorop, zullen de boten trachten Harlingen te bereiken. De „Oost-Vlieland" wordt in gereed heid gehouden, om als het varen op de Waddenzee helemaal onmogelijk wordt, te trachten via de Noordzee met IJmui den een verbinding tot stand te brengen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 1