Padvinder Bob vindt zijn pad op zeer ingenieuze wijze Hitler en Mussolini bewonderden VS. UITKOMST VOOR OMA Ruimte is vuilnisemmerl met kostbaar schroot Westberlijners bomaanslagen pleegden Oost in Gedachten over vrede brievenbus NIEUWJAAR Goochelwoorden jumbo de olifant grapjes Geheimzinnige regels Een prettige dag op het land e Amerikaanse luchtmacht koopt idee DE HERFST Sneeuwvlokje in de nacht J BESTAANDE METHODEN ONVOLDOENDE Shadow-tip Meisje hielp bij aanhouding van jeugdige dieven Vliegramp Corsica Alle inzittenden omgekomen Drie methoden Adelaar viel Volkswagen aan Als protest tegen laffe houding het Westen van Amerikaanse historici Goed begrepen De pastoor en het kattekwaad Kabouter Hein Raadsels Een wonderlijke kerstnacht DIERENNAMEN BLOEMENNAMEN DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 2 JANUARI 1963 Een zeventienjarige Amerikaanse jongen heeft een nieuwe methode gevonden om de richting te bepalen voor mensen, die zonder kompas verdwaald zijn geraakt. De methode is zo'n enorme verbetering in vergelijking tot de tot nu toe gebruikte middelen, dat het Amerikaan se leger en de Amerikaanse luchtmacht de uitvinding van Bob Owendoff hebben overgenomen. Als beloning heeft Bob van de Ame rikaanse strijdkrachten 500 dollar gekregen. Bob is de zoon van luitenant-kolonel en mevrouw Robert A. Owen doff, die in Falls Church, in de Amerikaanse staat Virginia wonen. Bob is al vele jaren padvinder. Hij houdt van de natuur en zwerft vaak in de wildernis rond. Hij is in hoge mate geïnteresseerd in al lerlei technische onderwerpen. Reeds enige malen heeft hij een prijs gewonnen op technische tentoonstellingen voor scholieren. Toen hij drie jaar geleden met een groep padvinders een tocht maakte, dwaalde hij van de groep af en kon zijn weg naar de bewoonde wereld niet terugvinden. Hij bracht vier uur zoek met de vraag in welke richting het oosten toch wel kon liggen. Toen hij ten slotte zijn weg weer terugvond en thuis kwam, begon hij een diepgaande studie te maken van alle tot dan toe bekende manieren waarop iemand die zonder kompas verdwaalt de windstreek kan bepalen. Hij kwam tot de slotsom dat alle bestaande metho den onbevredigend waren. Daarom ont wierp hij een nieuw systeem. Zijn op lossing werd geprezen door wiskundigen en astronomen. De methode heeft reeds 50.000 proefnemingen in het vrije veld doorstaan. Bob noemt zijn vinding de „Shadow- tip"-methode. Deze werkt als volgt: Sla een stok in de grond zodanig dat hij tenminste een meter boven de oppervlakte uitsteekt. Maak een merkteken daar waar de punt van de schaduw de grond raakt. Wacht even, tien minuten is lang genoeg, en merk de plaats waar de punt van de schaduw dan de grond raakt. Trek een lijn tussen de twee merk- punten op de grond. Deze lijn loopt van het westen naar het oosten. Het tweede punt is het oosten. Volgens Bob is zijn methode in veel gevallen nog nauwkeuriger dan een kompas. „Een kompas is in feite niet zo be trouwbaar als je in een vreemd land ver dwaald bent", zegt hij. „Als je niet weet welke verbetering je moet aanbrengen voor de magnetische afwijking die geldt voor de plaats waar je je bevindt, kan een kompas een afwij king van de werkelijkheid vertonen die wel 55 tot 90 graden kan bedragen." Zijn eigen methode die gebaseerd is op de beweging van de zon van het oos ten naar het westen heeft een gemid delde afwijking van slechts acht graden. In zeer extreme gevallen kan de afwij- Dank zij de oplettendheid van een 14- jarig meisje zijn drie jongens en een meisje, die zich het afgelopen week einde hebben beziggehouden met het forceren van de geldladen van publieke telefooncellen in Den Haag, in een cel op het politiebureau beland. De plaatselijke telefoondienst meldde zondag bij de politie, dat in de stad van zeven telefooncellen de geldlade was ge licht. De schade bedroeg honderd gulden per telefooncel, nog afgezien van de dubbeltjes, die de P.T.T. miste. 's Avonds belde een bewoner van het Abrikozenplein de politie op, dat zijn dochtertje twee jongelui in de cel op het plein had gezien. Met een schroeve- draaier forceerden zij de geldlade en ver dwenen in een zwarte auto. Het meisje noteerde het kenteken. Kort daarop kon de wagen in Loosduinen worden aange houden. Uit de auto rolden heel wat dubbeltjes. Reddingsploegen van het Franse leger hebben maandag het wrak bereikt van de Boeing 307. die zoals wij reeds meld den zaterdag in een hevige sneeuwstorm in botsing kwam met de bijna 2600 meter hoge Mont Renoso op Corsica. De red ders hebben geen overlevenden aange troffen. Het vliegtuig had 22 passagiers en drie bemanningsleden aan boord Het (al oude) toestel brak in stukken vloog in brand. Vermoedelijk zijn alle inzittenden op slag gedood. Bij de pogingen het wrak in de ijs koude sneeuwstormen en de mist op 'de berghelling te bereiken raakten 15 militairen gewond door vallend gesteen te en valpartijen op de rotsbodem. king toch nog maar dertig graden zijn, aldus de jonge uitvinder. Bob is niet de eerste die op de ge dachte is gekomen de beweging van de zon voor het gewenste doel te gebrui ken. Er zijn tenminste drie methoden in gebruik waarbij steeds merktekens op de grond worden gemaakt. Elk van deze methoden heeft echter nadelen. Een van de methoden, die bij de lucht macht gebruikt werd voordat bob's systeem werd ingevoerd, was de methode van de kortste schaduw: steek een stok in de grond en blijf op de grond aanteke ning houden zodat je te weten komt wanneer de schaduw het kortst is. Dat punt ligt precies ten noorden van de stok. Het grote nadeel van deze methode is dat je moet wachten tot het midden van de dag en als je net te laat bent moet je 24 uur wachten voor je de proef kunt nemen. De methode van de „gelijke schadu wen", die aanbevolen wordt in het offi ciële handboek van de Amerikaanse pat vinders werkt als volgt: een stok wordt in de grond gestoken en een cirkel er om heen getrokken, waarbij de lengte van de schaduw van de stok als straal wordt gebruikt. Er wordt een merkteken ge maakt op het punt waar de schaduw de cirkel raakt. De tweede maal dat de punt van de schaduw de cirkel raakt wordt er weer een teken op de grond gemaakt. Dit punt breekt aan in de middag indien I de cirkel in de morgen is gemaakt en andersom. Bij verbinding van de twee merktekens vormt het midden van de lijn het noorden. Ook deze methode kost] zeer veel tijd. De derde bekende methode was de 1 uurmethode" waarbij de punt van de schaduw van een stok 's morgens ge-| merkt wordt en zes uur later opnieuw Het midden van de verbindingslijn is dan weer het noorden. Het Amerikaanse leger heeft deze methode 75 jaar lang ge bruikt. Het nadeel van de methode is dat er een klok of een horloge bij nodig is. Verder is de methode evenals de an dere tijdrovend. Er is een vierde systeem dat niet be rust op merktekens op de grond maar) op de stand van de zon. Er wordt een horloge bij gebruikt: richt de grote wij zer van een horloge op de zon, dan ligt het zuiden halverwege tussen de grote] wijzer en twaalf uur. Volgens Bob is deze methode hoogst I onbetrouwbaar. „De methode is gebaseerd op de vcr-| onderstelling dat de zon zich vijftien graden per uur verplaatst en dat is een onbetrouwbare veronderstelling. In Washington bijvoorbeeld, verplaatst de zon zich overdag in juni wel 70 graden in twee uur. Verschillen in hoogte, in da tum en tijd kunnen afwijkingen veroor zaken tot 175 graden, die je precies de| omgekeerde richting op zouden sturen" aldus Bob. Voordat Bob zijn „shadow tip"-methode had uitgevonden, was het eigenlijk veel gemakkelijker 's nachts je weg te vin-| den dan overdag. Sinds de oudheid baseren de zeelieden I zich 's nachts voor het bepalen van de| richting al op de poolster en het zuider kruis. Alhoewel Bob's vader legerofficier is, I heeft Bob's moeder zijn methode onder de aandacht van de militaire autoritei ten gebracht. Zij stopte het idee zonder I meer in de ideënbus van een militair onderdeel waarbij zij een burgerbaan heeft. Als antwoord kreeg Bob een cheque van 500 dollar thuisgestuurd. Bob heeft plannen om te gaan studeren I aan de Amerikaanse militaire academie) te West Point. Op het ogenblik zweeft in de wereld ruimte een hoeveelheid edel metaal die een waarde heeft van 190.000 dollar en over enkele jaren zal er nog wat bijge komen zijn, totdat tenslotte voor een waarde van 133.000.000 dollar aaji plu tonium 238 in omloop is. Men maakt zich in Amerika nu al zorgen over de terug winning van dat edele metaal. Als er ooit ruimtestropers zouden komen - en wie zegt van niet? - zou het Pu-238 wei eens de reden van hun ontstaan kunnen zijn. Pu-238 is radio-actief. Het is echter niet in staat tot explosies, die bij een „lagere" plutoniumvorm wel voorkomen en dan de aanleiding tot kernexplosies vormen. Pu-238 is kunstmatig gemaakt. Het heeft het grootste „atoomgewicht", is een van de allerzwaarste metaalsoorten, en is zo edel dat de waarde van een onsje plu tonium 800 maal de waarde van een ons je goud is. Het plutonium 238 wordt gebruikt als brandstof voor kleine batterijen van een speciaal ontwerp, die een speciale hitte bestendige vulling nodig hebben en ge durende lange tijd de instrumenten van een satelliet van energie kunnen voor zien. Andere batterijen dan dit pluto- niumtype zijn niet bestand tegen de sterk wisselende temperaturen die tijdens een lancering en een ruimtevlucht gemeten worden, en kunnen niet constant de no dige elektrische energie leveren. Het plu tonium 238 wordt verkregen uit uranium tijdens een scheikundig en later een natuurkundige behandeling in een kern reactor. Het eindprodukt heeft een waar-1 de van ongeveer 1000 dollar per gram, of een half miljoen gulden per pond. De radio-activiteit van het element is constant en heeft een „halfwaa2'detijd" van 90 jaar. Kleine elektrische stromen kunnen onder invloed van deze radio activiteit zonder verder instrumentarium worden opgewekt. Het is wel de duurste elektriciteit welke op de aarde beschik baar is: een generator-installatie met Pu-238. die een vermogen van 25 watt heeft, kost 1.107.000 dollar. Een adelaar is op een Volkswagen I neergestreken om de twee inzittenden aan te vallen. Het dier drong door de voorruit heen en verwondde de beide inzittenden die op konijnenjacht waren, dusdanig met zijn klauwen, dat zij zich onder doktersbehandeling moesten stel len. Zij wisten de adelaar met een 22- kaliber geweer te doden. De vleugels van de roofvogel hadden een spanwijdte van ruim 1,85 meter. Het gebeurde in de buurt van Melrose) in New-Mexico. Anti-communisten hebben maan dag in Oost-Berlijn twee ontplof fingen veroorzaakt om te protes teren tegen wat zij noemen de „communistische terreur en de laffe houding van het Westen". Drie Amerikaanse ge leerden, Gerhard Wein berg van de universiteit van Michigan, William Askew van de Colgate universiteit en Robert Mc Neal van de Mc Master universiteit, hebben op de 77e jaarlijkse ontmoeting van de Amerikaanse his torische vereniging ge zegd, dat Hitler en Musso lini hun bewondering voor de kracht van Amerika later verloren hadden en dat de derde dictator. Sta lin, de Amerikanen nooit heeft vertrouwd. De geleerden kwamen tot de conclusie, dat Ame rika het aan zichzelf te wijten heeft, dat de drie dictators het land hebben onderschat. Volgens Ger hard Weinberg was Hitler diep onder de indruk van de succesvolle concurren tie van Amerikaanse pro- dukten op de Europese markt in de twintiger ja ren. De Italiaanse dictator Mussolini bewonderde Wilson en had bewonde ring voor de Amerikaan se macht, tot in het mid den der dertiger jaren, toen „indrukwekkende uitspraken" van Ameri kaanse functionarissen niet werden gestaafd door daden. Volgens Askew was de fout van de V.S. om Italië er niet van af te houden met nazi-Duitsland samen te werken in juni 1940 een opzienbarende diploma tieke fout. Volgens de historicus beoordeelde Mussolini de Amerikaan se plannen onjuist en was hij slechts „geïrriteerd" door de herhaalde pogin gen van Franklin Roose velt om met hem te on derhandelen. Robert Mc Neal tenslot te zei, dat Stalin zich niet kon verenigen met de klassestrijd in Amerika en dat het land in zijn ogen een „imperialistische macht" was. Volgens ,,het actie-comité Peter Fechter", de organisatie, die de ontplof fingen veroorzaakte, hebben leden van de groep even na middernacht in de buurt van het Oostberlijnse hoofdbureau van politie en bij het Russische vriend schapshuis' twee bommen tot ontplof-1 fing gebracht. Het üostduitse persbureau A.D.N. heelt bevestigd, dat de expiosies inder daad hebben piaatsgenad en beschuldig de westerse fascisten" ervan misbruin te hebben gemaakt van de „miide" regeling, die door de üostduitse autori-) teiten is getrofien, voor de toegang tot de oostenjKe sector van de stad. Het üostduitse persbureau maakte) verder bekend, dat een derde boni, die was verpakt m eeu plastic tas, werd gevonden voordat hij tot ontploffing had| kunnen komen. Een van de bommen explodeerde in I een tentoonstellingshal, vlak na de slui ting van een tentoonstelling, die wai ge houden in het Russische vriendschaps huis. Het interieur van de hal werd be schadigd maar persoonlijke ongelukken zouden zich niet hebben voorgedaan. Volgens het üostduitse persbureau waren de bommen geplaatst door ïeden van de Westduitse inlichtingendienst en| door ieden van de christen-democra tische unie", de partij van bondskanse-| lier Adenauer. Lang voordat A.D.N. iets over de aan slagen bekendmaakte, bereikten ano-|| nieme telefoongesprekken de westelijke pers aan de andere :ijde van de muur. Men maakte toen reeds melding van de| bomaanslagen in Oost-Berlijn. Vluchtelingen Gisteren heeft zich aan de sector grens in Berlijn een treffen voorgedaan tussen Vopo's en Westberlijnse politie mannen. Zij vuurden enige tijd op elkaar nadat de Vopo's een vluchteling be schoten. De laatste vluchteling van 1962 was een jongen van zestien jaar, die door drie prikkeldraadversperringen wist te komen. De eerste van het nieuwe jaar was een vrouw van 28 jaar, die de ijs-) koude grensrivier overzwom. KEES v. d. WESTEN Past. Oomenlaan 27, Prinsenbeek Jumbo is een olifant Hij is heel deftig en parmant Soms blaast hij op een trompet, en alle kinderen hadden pret, wanneer hij gaat dansen en springen en tienerliedjes gaat zingen Hij speelt ook op een trommel van rommeldebommeldebommel dan krijgt hij een bordje gist en danst voor alle mensen... de twist! Maar dan komt Corry met een spuit en blaast Jumbo het circus uit. ELLIE DEN RIDDER Galderseweg 95, Breda De wereld schept éven adem lijkt éven wondermooi. Als wij denken aan dat kindje, dat geboren werd in 't hooi, zoveel, zóveel jaar geleden, klappertandend van de kou, geven wilde ons de Vrede, aan allen: kind en man en vrouw..- Ach wat heeft dit kind geleden, pijn en moeite zich getroost, altijd liefde ons gegeven, steeds gedaan wat hij beloofd'. Maar die hele slechte wereld, is daar haast niet vatbaar voor Altijd moet er oorlog wezen, ruzie, doden, steeds maar door. En nu was het dan weer Kerstmis, 't Vrede op aarde klonk zo schoon De hele wereld leek nu anders, leek nu beter dan gewoon Maar het duurt misschien niet lang meer dat deez wereld zal bestaan En dan zal er VREDE wezen als wij bij God binnengaan. LENI WISSE Dit gedicht stuurde Leni voor Oom Jan en Tante Thea. Wij hopen dat zij het wel goed vindt dat we het in de krant zetten. KAREL LUYTEN Sav. Lohmanstraat, Breda Als ik op mijn kamer zit te dromen, Zie ik opeens de kaal geworden bomen Een dik bladerentapijt Ligt onder de bomen gespreid Alle kleuren rood, geel en bruin Sieren nu mijn tuin. De zomer is van ons heengegaan De herfst kwam met snelle schreden aan. Ach, het kan ons niet verwonderen De natuur doet zulke wonderen En welk getij het ons ook bracht Steeds is zijn gave vol van pracht. MARIANNE VOETEN Poolseweg 73, Breda Het is donker boven Berlijn Deze nacht zal 1962 afgelopen zijn Nog een paar uur, dan is er 't nieuwe jaar Wat zal het brengen? Wisten we 't maar. De mensen zijn vrolijk en blij Ze zingen en dansen in een rij Nu smelten verdriet en pijn Deze nacht zullen allen één zijn. Beste jongens en meisjes, die alle maal zo graag tekeningen maakt: zul je er aan denken dat we niet graag tekeningen hebben die worden na getekend? En helemaal niet graag tekeningen, die zijn overgetrokken? Wat je zo maar uit jezelf verzint vinden wij véél mooier. Dat zul je misschien niet kunnen geloven en toch is het heus waar. Dag allemaal, Oom Jan en Tante Thea De meester heeft een vol uur les gegeven over punten, komma's en kommapunten. Nu wil hij weten of zün leerlingen het begrepen hebben. „Vertel eens. Peter", vraagt bh, „wat doe je aan het eind van een lijn?" „Eeeeeh", stottert peter, „een vis haak meneer". De pastoor ziet een kleine jongen aan de dour van zyn buurman staan. Het jongetje probeert aan de bel te komen, maar het gaat niet goed. „Wacht, ik zal je helpen", zegt de pastoor, en meteen rukt hij aan de bel. Het kleintje neemt nu zijn hand en zegt: „En nou lopen meneer pas toor, het was BELLETREK". WILLIE VAN OPSTAL Prinsenbeek Alleen bij de muur staan de Vopo's op wacht Zij staan er, zelfs in deze nacht. Ook zij verlangen naar de warmte van thuis. Maar voor hen is er enkel plicht, mogen niet naar huis. Ze zijn toch geen machines, hebben toch ook een hart Zij kennen toch ook vreugde en smart Hoe kan het regime zo hard zijn Veel mensen doet het verschrikkelijk pijn. Maar dan plots, is het 12 uur Nieuwjaar, ook voor de Vopo's bij de muur. Zij wensen met heel hun hart Dat 1963 iets anders zal brengen dan alleen smart TEENAGER Prinsenbeek ERIC en BRIGITTA KINT Gravenstraat 106, Clinge In een huisje zo klein in een huisje zo rein woont kaboutertje Hein en vindt het er fijn. Hij eet marsepein ITfT en drinkt witte wijn u en wil helemaal nooit ergens anders meer zyn. 1 Op welke dag steelt geen enkele dief? 2 Ik hoor alles en ik zou wel iets willen zeggen, maar ik kan het niet. 3 Roept de koekoek in de winter of in de zomer? 4 Welke schuit vaart niet op het water? 5 Waarom kun je een muis niet melken? •U3JJ3Z tuny 13puO 13WLU13 U33B 13 3t J»p -mo .'finyossg p .'jfaojfaoj/ \%d3oi ClH f :U310 3f 2 !)IZ SIU3ÖUVC136 3p ui Ciit fvp Bnp sp do l :Suissoido HANNEKE DE LEUW Troelstrastraat 8, Breda Het was de nacht van Kerstmis. Het sneeuwde. Er was een bijzonder sneeuwvlokje, dat Aagje heette (zo als nieuwsgierig Aagje). Het dwarrel de een beetje rond vlak bij de kerk. Het sneeuwvlokje zag een meisje lopen en dacht: ik wil de kerk wel eens van binnen zien. Ze kwam vlak bij het meisje en liet zich zakken op haar jas. Het meisje ging naar binnen een kaars ontsteken bij het kerststalletje. Het sneeuwvlokje keek en keek, zoiets prachtigs had het nog nooit gezien. Het vlokje vond het nog het mooist van al. Het voelde dat het ging smelten het keek nog één keer heel goed en smolt in vree. CORRIE JOOSSEN Koekoekstraat, Breda 't Was een dag voor het kerstfeest. Bij Agues hadden ze de kerstboom en de kerststal al gezet. Alleen moes ten er in de boom nog allerlei din gen gehangen worden, zoals mooie ballen, rood, geel en blauw, groen en wit. Trompetjes, engeltjes, vogel tjes, lichtjes en boven in de top een mooie ster. Moeder was bezig het lekkers klaar te maken voor het kerstfeest. Agnes kon niet veel helpen, want ze was lam en had nooit kunnen lopen. Er werd gegeten en daarna moest Agnes en haar broertje naar bed, want 's nachts zouden ze opstaan om naar de nachtmis te gaan. Het was nu half twaalf, moeder wekte de kinderen. Zij hielp Agnes met wassen en aankleden en toen gingen ze naar de kerk. Agnes reed in haar wagentje tot vlak bij een bank, terwijl het orgel vrolijke kerst liedjes speelde. De Mis begon en Agnes bad mee in haar kerkboek. De preek was mooi; toen kwam het Gloria, ja en toen moet het wonder gebeurd zijn, want Agnes dacht te voelen dat ze zou kunnen lopen. Toen de missen uit waren probeer de ze het en ja, het ging. Wat een vreugde was dat! Nu gingen ze vlug naar huis en wa ren zo gelukkig als nooit tevoren. Ze zongen de kerstliederen extra mooi voor het Kerstkind. ALMA JANSEN Prinsenpolderstraat 18, Made Oeioeioei!De wind blies door de kieren van het nuis, de kinderen rilden in hun dunne kleertjes. O jeetje! Daar blies de wind de pannen van het dak en nu drong de regen door de open gaten. Oma rilde; dat zó het kerstfeest moest beginnen. Toen de wind wat bedaarde zongen de kinderen zachtjes Stille nacht, heilige nacht. Oma zingt zowat klappertan dend mee. Waarom had den zij geen gezellig kerst feest met een boompje met lichtjes en een kribje? Pas een jaar zorgde Oma voor de kinderen. Hun ouders waren kort na elkaar ge storven en sindsdien had zij zich over de kinderen ontfermd. Nu was het van daag dus eerste kerstdag en eigenlijk was het feest. Maar hoe kon je in zo'n huis dat meer op een schuur leek, Kerstmis vie ren. Nu zaten ze daar ril lend bij elkaar, het was erg koud en de wind woei verschrikkelijk hard. Maar het was pas 11 uur en ze hadden dus nog een hele dag voor de boeg. Opeens werd er op de deur geklopt. Wie zou dat zijn? Wie wist er nog dat zij hier woonden? Weer klopte iemand ongeduldig. Toen strompelde Oma naar de deur. Half verkleumd stond daar meneer pastoor. „Meneer pastoor", zei oma verbaasd, ,,kom bin nen!" Toen de pastoor binnen was, viel hij meteen met de deur in huis. „Ja", zei hij, „ik kom na mens de hele parochie. We hebben samen gespaard om voor u en uw kinderen een gezellig knus huisje te vinden. En daar zijn we nu in geslaagd, komt u maar eens mee". Even later reed Oma en haar kroost met de pastoor mee en toen ze in de Brei- lingstraat uitstapten sloeg zij haar handen in elkaar van verbazing. Nog geen paar uur later waren ze al in het huisje getrokken want alles was er gemeubileerd: er wa ren bedden, stoelen, tafels schilderijen enzovoort. En in een hoek van de kamer stond een stal letje en een kerstboom met lichtjes. O, o, o, o, zeiden de kinderen. „Oma kijk daar!" en ze kwamen bij het kribje en dankten God innig met heel hun hart. Want zo'n kerstfeest had nog nooit iemand gehad, meenden ze. ELS MELSER Tilburg (In iedere regel zit een die rennaam verborgen) 1 Ko en Piet gaan naar huis 2 De hondsdolheid is een ernstige ziekte. 3 Magda, ik doe een paar dekens van je bed. 4 Deze la is stuk. 5 Lieve hemel wat een dom oor! NELLY DE POORTER Sasput 0 27 Schoondijke (In iedere regel zit een bloe mennaam verborgen) 1 De Sint prees vele lieve kinderen. 2 An, je regenmantel is ge scheurd. 3 Dit is jouw jas, mijn jat hangt daar. 4 Papa vertrekt met de trein 5 Zij droeg een bijzondere Oosterse ring. PIET VAN LOON Calfven 76, Ossendrecht Je neemt het ding waar bloemen in geplant worden en je voegt er een zwaar metaal bij. Dan krijg je iets om mee te schrijven. Je neemt het woordje dat je schreeuwt als je pijn hebt; zet daar een meisjesnaam achter en veel plezier op het fijne ritje dat je nu maken kimt! Je neemt een mens (geen vrouw) en daarbij voeg je een ander woordje voor seconde. Nu heb je een warm kledingstuk. Neem je vader en zet hem voor een hooggeplaatst persoon, dan krijg je de baas van een knecht. Oplossing: potlood, auto, mantel, patroon. Toen ik 12 jaar was ging ik logeren bij mijn grootvader op de boerderij in Borsselerwaart. Ik was er heengegaan om de zomer daar door te brengen. Op een zonnige dag zou er een dorpsfeest ge houden worden op het uitgestrekte land van opa. Hoewel er niet veel mensen in het dorp woonden, waren de meesten toch gekomen, 's Morgens had den de wedstrijden van de jongeren plaats. De eer ste wedstrijd was voor jongens van 12 tot 14 jaar. Ik mocht er ook aan meedoen. De jongens moesten een polsstok nemen en daarmee over talrijke sloten van het landgoed springen- De route was afgezet met koorden en veel mensen hadden een plaatsje gevonden om de wedstrijden te volgen. Het start schot werd gegeven en daar stormden de jongens op de sloten af. De stok voor zich uit stekend om hem daarna in de modderige massa te planten en zo vlug mogelijk over de sloot te komen. De mensen hielden hun buik vast van het lachen toen sommige jongens een natte broek haalden. Met mij ging het tot nu toe nog goed, één jongen was voor mij. Ik najderde de een na laatste sloot. Maar tot mijn grote spijt viel ik over mijn stok zodat de jongen die eerst achter mij liep, me voorbij rende. On danks die val, was ik toch nog derde geworden. Er volgden nog meer wedstrijden voor jongens en meisjes. Om twaalf uur was het etenstijd, tot één uur, dan zouden de wedstrijden voor de volwassenen beginnen. Voor de heren waren er steekspelen op de paarden. Toen werd er een grootscheepse speurtocht op üouw gezet. Jong en oud trok de bossen in, om een denneappel die zilver geverfd was te zoeken. De gene, die de denneappel bij opa bracht, kreeg het zes weken oude varkentje als beloning. De vinder was een jongetje van acht jaar, die de appel tussen het kreupelhout had gevonden. Hij was dolgelukkig met z'n „kuusje" zoals hij hem noemde- Het dorpsbestuur had ook nog een verrassing voor allen. Ieder kind kreeg een zakje toffees, de ouderen een doosje bon bons, toen men om zes uur naar huis ging. 's Avonds toen de kinderen op bed lagen was er nog een bal voor de ouderen op opa's erf, versierd met lampionnen. Zo was er een heerlijke dag vol vreugde geëindigd en iedereen lag die nacht met een tevreden hart in bed. LOUBER v. d. SWART Leystraat 71a, Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 5