„DE ZUSTER MET DE GLIMLACH" Chansonnière - in - het - klooster prefereert de anonimiteit weer meisjes te plaatsen van 15 jaar en ouder 6 dubbelgeld - spaarzegels Padv pad o Hitier bewo TYPEN De Silva v. Goethem 8 fijne knakworsten gefruite uitjes pittige poederkoffie F c. J. e. van ceel NAGEKOMEN NIEUWJAARSWENSEN VERMEEREN ARNBERG N.V. - INDUSTRIESTRAAT 7 GOES Dekkleden in diverse kleuren, kwaliteiten en prijzen boks- en judowedstrijden prima elektromonteur N.V. Autobedrijf Th. Weemaes i.o. bestaaI methol ONVOLDcS Liedjes over kleine dingen Dr.J.v.Kalmthout Grondwerkbedrijf GEBR. A. en W. VERBIST J. W. VAN EIJKELENBURG 2e hands Citroën Automobielen Zeeuw en Brabander naar Israëlische kibboets Vechtpartij met Ruimen in Middelburg mes in St.-Willebrord Eerste opname Pastoor Fassaert 25 jaar in Nispen Varkens en kalf omgekomen bij schuurbrand EXAMENS geen spreekuur Onze bezorgers zijn geen bankiers G. A. v. OVERLOOP-PIETERS Alléén voor keurige meisjes ligt hier een kans F. de Munter en Zn Zeilmakerij AAAKELAARSKANT OOR Shadow- Meisje hie aanhouding jeugdige o Vliegramp C< Alle inzittj omgekoi Ame 4 DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 2 JANUARI 1963 In de schaduw van de bronzen leeuw van Vlaanderen te Waterloo bij Brussel staat een groot huis van rode baksteen. Het staat langs de schilderachtige landweg die naar Ohain voert. In dat huis wonen de dominicanessen van Fichermont, een kleine gemeenschap van zuster-missionarisgpn, die zich voorbereiden op het apostolaat, dat zij straks in de verre wereld gaan vervullen. Het geloei van de wind over het oude slagveld dringt niet tot de stille wandelgangen van het klooster door. Maar op warme zomeravonden wordt de stilte wel eens verbroken door het heldere, vrolijke gezang van groepjes jonge retraitanten. grammofoonplatenmaatschappij voor een commerciële opname te vervaardigen. De dominicanessen gaven toestemming om die in de handel te brengen. Dat was het begin van een carrière van een schuch tere novice. Journalisten van de Italiaan se, Franse en Belgische televisie reisden naar Fichermont, waar hen echter één grote tegenvaller te wachten stond: De „zuster met de glimlach", die niet be greep, dat er zoveel drukte gemaakt moest worden om enkele simpele lied jes, die haar hart haar hadden ingege ven, verkoos schuil te gaan achter de anonimiteit van een pseudoniem, dat haar wonderwel past. Trots op de pu bliciteit, die de camera's haar gaven, is ze niet. Ze zingt omdat ze uiting wil ge ven aan haar vreugde als novice. Soeur Sourire is 21 jaar oud. Eind 1959 kwam zy naar Fichermont. Daar werd, zoals bovenomschreven, haar muzikaal talent ontdekt. Daar ook voelde z\j voor het eerst de drang tot componeren en zingen, hoewel zy nooit eerder aan mu ziek had gedaan. Componeren doet zy instinctmatig, zy laat als het ware haar ziel spreken, improviseert een melodie op een thema dat zy zoekt op haar gi taar, die zy „Soeur Adèle" heeft genoemd. Ze ontwikkelt daarna het thema en vindt er woorden op, die meesterwerkjes zyn van poëzie, vol sprankelende humor, af en toe een tikje stoutmoedig, maar al tijd teder en hoopvol. Soeur Sourire, die lerares in sierkunst is, studeerde in Belgische kloosterscho len. Zij hield zich actiet bezig met di verse jeugdgroeperingen. Zij trok zich uit de wereld terug om haar ideaal in het kloosterleven te vinden. Het geluk, dat zij daar vond, vervulde haar met zoveel vreugde vreugde, dat zij er be hoefte aan had, door haar zang anderen in haar geluk te laten delen. Twee jonge mensen, de 21-jarige R. van Wezel uit Halsteren en de 24-jarige Tony Hage uit St.-Annaland, vertrekken vanavond om zes uur met de trein vanaf station Bergen op Zoom voor een reis naar Israël. Twee maanden lang zullen zij werken in de Kibboets van Haifa met nog veer tig andere Europeanen. Het wordt een avontuurlijke reis. In Eindhoven stappen zij op de romantische Oriëntexpres, die hen naar Athene brengt. Vandaar gaat het met de boot naar het eiland van bisschop Makarios, Cyprus, en vandaar zullen zij volgende week dinsdagmorgen om zes uur in Haifa aankomen. De reis van deze twee jonge mannen is georganiseerd door de stichting Uit wisseling en studie voor het Platteland". Zaterdagavond is het tussen twee leden van de familie L. en de familie de J. tot een handgemeen gekomen, waarbij het mes een rol ging spelen. Gelukkig bleven de gevolgen van het hanteren daarvan beperkt tot wat vleeswonden en snij- wonden. Aanleiding tot de twist was een hoog lopend gesprek over het vervoer van personen. Dit ontaardde in een handge meen in en buiten het café, waarbij de J. jr. een prik in de schouder kreeg. Hij wond zich hierover nogal op, toog naar huis en kwam terug naar het café, gewapend met een broodmes. De J. sr. volgde zijn zoon en bemoeide zich even eens met de vecht- en steekpartij die vader en zoon L. en zoon J. eerst binnen en daarna buiten het café afepeelde. De inmiddels gewaarschuwde politie kwam tussen beide. De opgelopen ver wondingen werden door een dokter be handeld, waarna de politie zich over de ruziemakers ontfermde. 1 In de straten van de Zeeuwse hoofdstad had men minder last van door de wind opgejaagde sneeuw dan op het vlakke veld. Veel opruimingsploegen van de ge meente Middelburg waren echter de ge hele nieuwjaarsdag bezig de straten sneeuwvry te maken om bevriezing van het „sneeuwwegdek" enigszins te voor komen. Op zekere avond voegde een schuch tere novice zich by de jonge meisjes. Toen zy begon te zingen, werd iedereen stil en luisterde geboeid. Er was iets bijzonders in die klank en die melodie. Toen de vingers van de jonge dominicanes ophielden de snaren van de gitaar te strelen en het lied lang zaam wegstierf, was iedereen verrukt: het talent van „Soeur Sourire", de zus ter met de glimlach, had zich geopen baard. Het succes was zo groot, dat verschei dene meisjes na hun afscheid van Fi chermont herhaaldelijk moeder-priorin verzochten een opname van liederen van de „zuster met de glimlach" te laten ma ken. Zo kwam het, dat op een dag twee zusters door de straten van Brussel lie pen, op weg naar de opnamestudio van een grammofoonplatenmaatschappij. Daar bereidde de jongste novice zich op de opname voor. Vanuit de luistercabine gaf men haar een teken, dat ze kon beginnen Ze zong. Eerst tekende zich verbazing af op Pastoor Th. Fassaert heeft maandag op sobere wijze het feit herdacht, dat hij 25 jaar pastoor te Nispen is. Het was de uitdrukkelijke wens van de jubilaris dit gebeuren zo rustig mogelijk te houden. Er werd om 10 uur een plechtige H. Mis uit dankbaarheid opgedragen, waarna op de pastorie gelegenheid was voor felici taties. Daarvan hebben vele Nispenaren ge bruik gemaakt. Het geschenk van de parochianen komt binnenkort. Het is een nieuwe luidinstallatie. De Zuster van de Glimlach, hier spe lende temidden van haar medezusters verkiest de anonimiteit. de gezichten van de technici, daarna een zeker ongeloof en tenslotte een complete verbazing. Haar stem deed hen enigszins denken aan die van Georges Brassens, soms aan die van Marie-José Neuville of van pa ter Cocagnac, maar het was toch iets anders, frisser. Het ritme en de beelden hadden een warme tint, getuigden van een waarachtige liefde en spraken van simpele dingen. „Quand midi s'émerveille Dans la joie de l'été Mets ton joli jupon mon ame Onmiddellijk na deze auditie stelde de ETTEN Gisteravond brak er brand uit in de achterschuur van de heer Luykx in de Grauwe Polder te Etten. Een moeder varken, haar biggen en een kalf kwa men in de vlammen om. De buren die snel ter plaatse waren konden het huis en de stal met 45 stuks vee redden met behulp van de blusappa- raten die in de buurt aanwezig waren. De brandweer kon niet tijdig aanwezig zijn vanwege de slechte toestand der wegen. SOCIALE WETENSCHAPPEN Aan de Kath. Econ. Hogeschool te Til burg zijn geslaagd voor het kandidaats examen sociale wetenchappen H. van Erven, Tilburg, H. Lockefeer, Roosen daal, E. Albada Jelgersma, Breda. Voor het doctoraal examen economische weten schappen H. Ruys, Tilburg, E. Nijeholt. Breda en J. Kasdorp, Tilburg. Met grote vreugde geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje THOMAS PIETER J. Bosch M. Bosch-JSorghstijn Harry Marlou Margot Hulst, 24 december 1962 Steenstraat 10. RUNDVEE Voor de vlugge en prompte uitbetaling van mijn op 18 dec. 1962 onteigende koe, verzekerd bij de Onderlinge Rundvee-Verzekeringsmaat schappij te Hulst, betuig ik hiermede mijn welgemeende dank. Eug. Pluijm Westdorpe INTERNIST HULST tot maandag 7 januari Indien U ons dagblad per week betaalt, mag onze bezorger er dan ook op rekenen, dat het abonne mentsgeld klaar ligt en dat dit wekelijks uiterlijk des dinsdags aan hem wordt voldaan Hij moet in 't midden van de week met ons contant afrekenen en de abonnees kunnen dan toch niet van hem ver langen dat hij hun ach terstallige abonnements geld uit eigen zak voor schiet. Voor Uw medewerking zeggen wij U namens onze bezorgers vriende lijk dank. Administratie Dagblad De Stem GEVESTIGD: tandarts SPECIALIST VOOR WONDHEELKUNDE EN CHIR. PROTHETIEK Te consulteren: voor particulieren dinsdag en vrij dag 2-3 uur en volgens afspraak Koninginnestraat 19, Breda, tel. 44265; m.i.v. maandag 7 januari 1963: maandag t.m. vrijdag 9-11 uur St. Ignatiusziekenhuis, Breda tel. 22600. AR'SDALE Café „Klimop" Tel. 01140 - 2677 Autohandel - Sloperij - Groothandel in zuivelproducten Absdaalsestraat 44 St.-Jansteen wenst vrienden en cliëntèle ZALIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR NIEUW NAMEN Alle cliënten, vrienden en familie wensen wij een zalig nieuwjaar. Koninginnestraat 8, Nieuw-Namen Telefoon 01144 3«3 Begin het nieuwe jaar goed! Leer U kunt direct beginnen Koninginnestraat 32, Breda Tel. 35841 TELEFOON 7686 Nadat wij een jaar lang wegens plaatsgebrek geen nieuwe krachten hebben kunnen aannemen, zijn wij thans, door ons nieuw, zeer modern atelier, in staat Vanzelfsprekend wordt bij ons op een goed gedrag zeer scherp gelet. Mondelinge of schriftelijke aanmelding aan bovengenoemd adres. Bü aanmelding van jonge meisjes stellen wij het zeer op prijs, dat moeder tevens komt kennis maken en dan ook ons atelier kan bezichtigen. - Reiskosten voor beiden worden gaarne vergoed. NIEUW-NAMEN Aannemersbedrijf Nieuw-Namen wenst familie, vrienden en bekenden ZALIG NIEUWJAAR OVEZANDE Familie, vrienden en be gunstigers een voorspoedig 1963 toegewenst. PAREE en ZONEN Schoenreparatie - schoenh. Ovezande GOES F. FELIUS Brood en Banket St.-Adriaanstr., Goes. G.N. HEIKANT FRANS DE BRUIJN Julianastraat 45. Heikant. Metselaar Z.N. HENGSTDIJK JOS DE ROOIJ Aannemer. Margretsedijk 5 Post Hengstdijk wenst vrienden en cliënten I EEN ZALIG NIEUWJAAR HEIKANT Tel. 01140-2838 TEVENS REPARATIE. BEZOEKT ZATERDAG A.S. DE ten bate van actie „Sporthal" in het Concertgebouw te Vlissingen Entree f 2.50 Bal na Aanvang 20 uur 9 UUUtUteAd AS °- Net r.-k. meisje gevr., intern met huiselijk verkeer, als hulp in de huishouding en cafetaria. Liefst zelfstandig kunnende werken in gezin met 2 kinde ren. „Cafetaria Centrum", J H. den Ridder, Vrijheidsplein 6, Dussen Tel. 04169-119. X Zoekt u bijverdienste-avond- werk? Ook u helpen wij hier. aan. Inl. Postbus 21. H.I.Am- bacht. In hotel te Hulst gevr. huis knecht en nette werkvrouw. Hoog loon. Br. onder no. 11325 bijk. Hulst Mi-lock, Steensedijk 5, Hulst, vraagt voor spoedige in diensttreding; meisje voor kantoorwerkzaamheden. Ver eiste: diploma Mulo en typen. Leeftijd: 15-18 jaar. Aanmel den dagelijks aan kantoor. Tel. 01140-2751. Mi-lock, Steensedijk 5, Hulst vraagt voor atelier, maasters, kettelaarsters, inpaksters, stik- sters, naaisters, vormsters, controleuses. Bij goede presta tie hoog loon. 5-daagse werk week, vrije zaterdag. Gratis vervoer m. eigen ophaaldienst. Inl. en aanm. dagelijks v.. 8-18 uur, en ook elke woensdag, avond van 9-21 uur, aan bo venstaand adres. Naaim. koopjes. BeT kers z.z. specialisten. Alle merken dus ruime keuze, 100 service en gratis lessen Z.g.a.n. Singer z.z. in mod. tafel, Singer hand- naaims. v.a f 25,-. Vraagt of ferte/folders Boschstr. 67. Tel 41725. Nog één week spec aanb z.z, volaut. f 298,-. elek trisch f 195,-. handn. ringspoeJ f 150,-. X Fr. aquarium 85x35x30 cm met 25 vissen te koop. Com pleet f 48,-. Te bevr.Mevr. ieijmans. Zeildijk 51, Hulst. 11319-X Autoradio t.k. 6 volt. Mast- bosstr. 51, Breda. 25810 Kindje blij, zegt ta, ,ta, ta, heeft een plastic broekje S.G.A. Zuiniger stoken door uiterst deskundige voorlichting bij de keuze van uw olie- of kolen- convector. Subliem verzorgd kleurenfolderpakket gratis op aanvraag. De Weerd's Lood gieters en Sanitairinstallatiebe- drijf. Markt 33, Etten. Afd. Verwarming. Tel. 01608-2310. X R.-k. bedrijfsleider in voedings middelensector zoekt m.i.v. 15 januari 1963 gemeubileerde zit- slaapkamer op goede stand in Breda of omgeving. Br. met prijsopgave onder no. 25839 aan bur. v.d. bl. *in VOOR DIRECT GEVRAAGD Bekendheid op gebied van radio en t.v. strekt tot aan beveling. Loon nader overeen te ko men. Eventueel nette woning be schikbaar. Fa. BOGAARTS, Dinteloord Gelden beschikbaar als le en 2e hypotheek, tophypotheken en financieringen.Billijke voor waarden. Bosma's Bureau, Hee renveen. Postbus 31. 25828 Belcrum-Garage vraagt steeds aanrijding vrije auto's t.k. v.a. 1957. Min. Kanstr. 18-20, Bre da. Tel. 01600-39900-39870. De Pree Autohandel. Steeds aanrijdingvrije auto's te koop gevraagd Breda, Haagweg 31- 33. TeL 33915. Tilburgseweg 135. Tel. 39753. 21332-X Voor een betrouwbare gebr. auto is het adres Toon Gijzen, Vestkant 125, Breda. TeL 33346. De volgende auto's staan bij ons in voorraad: Taunus 17M 1960 Bestel, Citroën C.V. 1960, Opel Rekord 1961 met radio, Ford Zephyr 1959, Opel Be stel 1959, Ford Taunus Pick up 1960, Opel Rekord 1959, Taunus 12 M de Luxe met ra dio 1959, Ford Anglia 1955, Opel Kapitan 1957, Opel Re kord 1956, Ford Mercury 1955 spotprijs, Ford Anglia 1956 spotprijs Al deze wagens zijn in prima staat en worden on der garantie verkocht. Inr., verk en financiering, 's Zon- dags geopend tot 3 uur. X Er zijn bedrijven die van hun werkplaats een speelplaats ma ken. Daar spelen de jongens in plaats van werken. Bij ons wordt niet gespeeld, maar wor den de wagens prima door er varen vaklui klaargemaakt. Dan weten wij zeker dat er niets vergeten is, en kunnen er geen ongelukken gebeuren. Want het zal u maar gebeu ren, dat er een bout of stang losbreekt, die onvakkundig is gemonteerd. Dan hebt u wel z.g.n. unieke garantie, maar in het ziekenhuis hebt u weinig aan unieke garantie. Daar kost het pijn en unieke centjes Koop dan ook uw wagen in een echte zaak- een zaak met echt personeel, in een aparte werk plaats onder verantwoorde lijke leiding. In onze show room staan heden Ford Tau nus 17M. 1961; Ford Taunus 1960 17MFord Taunus 17M. 1959: Ford Taunus 17M. 1958; Ford Taunus 15M. 1956: Ford Taunus 12M 1956; Ford An glia 1961; Ford Anglia 1960; Ford Anglia 1959, Ford An glia 1958; Ford Taunus Station car I960; Ford Taunus Station car 1959; Opel Rekord 1961. Opel Rekord I960; Opel Re kord 1959; Opel Kapitan 1960; Opel Kapitan 1959; Chevrolet Con vair 1961, Chevrolet Con- vair 1960; Mercedes 220S 1958; Fiat 1100 I960: Ford Consul '60; Peugeot Stationcar 1960; Peu geot 403 diesel 1960; Ford Fair- lane 5oO 1959; Ford Fairlane 1961 met gasinstallatie git zwart; Renault Dauphine 1960; V.W. de Luxe 1960 enz. te veel om op te noemen. Voor een betrouwbare wagen naar een betrouwbaar adres met de grootste voorraad, de groot ste omzet, en met de groot ste service. Onze verwarm de showroom is dagelijks ge opend van 8 uur v.m. tot 10 uur n.m. Ook zaterdags en zondags. Belcrum-Garage. Min. Kanstraat 16-20. Breda. Telef. 01600-39900-39870 Vlakbij groen teveiling en station. Ford Taunus 15 M 1956 f 1250,- te koop< Mastbosstr. Bl. Breda. Al weer heeft de Vito-Garage te Breda een prachtige col lectie gebruikte automobielen in voorraad, welke zij tegen de volle schriftelijke garantie verkopen. Onze bekende ga rantie is zeer uniek. Onver schillig wat u aan de auto zou kunnen krijgen is garan tie. U kunt gerust bij onze concurrenten gaan kijken en u zult overtuigd zijn dat bij ons de mooiste en beste au to's te koop zijn. Koop niet een auto bij onvakkundige mensen, maar koop een auto bij een bekende en goede ga rage, die volledig achter u staat. Informeert eerst waar u een auto gaat kopen, want er zit veel kaf onder het koren en laat u niet misleiden met mooie woorden. Wij hebben in voorraad: V.W. de Luxe 1961, V W. de Luxe 1960 met radio, V.W. de Luxe 1960, Fiat 600D 1961 zeer mooi. Fiat 600D 1962 met roldak, zo goed als nieuw Fiat 1100 1960 de Luxe, Volks wagen Stationcar 1962 als nieuw, Renault 4L 1962, Opel Rekord 1957 met radio, Opel Rekord 1959, Opel Rekord 1961 type 1700 4-deurs, Merce des Diesel 1959, Volvo 1960 sport 122S, V.W. de Luxe 1958 met roldak. Ingeruild Fiat 500 1958 zeer goedkoop. Wij zullen trachten onze naam zeer hoog op peil te houden en proberen weer in 1963 hon derden tevreden klanten te winnen. Let op het juiste adres: Vito-Garage te Breda. Ginnekenweg 340-342- Recht tegenover de kerk, vlakbij de Ginnekenmarkt. Tel. 01600.- 36173. Zondags 's middags ge opend van 1 tot 6 uur. Even tuele financiering zeer vlot ge regeld. Inruil mogelijk. Wij wensen onze relaties een voorspoedig 1963 Soestdijkerstraatweg 7 Hilversum Telefoon: 02950 - 12074 presenteert gebruiksartikelen voor het geld van volle dubbelgeld-spaarboekjes. Ook u kunt nog profiteren van de eerste aanbieding van deze nieuwe aktie van EDAH-ZieZol Voor het geld van 687 dubbelgeld-spaarzegels ontvangt u een 100% wollen 1-persoons- deken. Voor het geld van 812 dubbelgeld-spaarzegels komt een 100°lo wollen 2-persoonsdeken (extra lang!) in uw bezit. En om u vlug en gemakkelijk dubbelgeld-spaarzegels te laten sparen zijn hier weer nieuwe, aantrekkelijke voordeel-aanbiedingen. kunt u kopen bij elke 3 pakjes Kasteel maigatine. (Dat is 5 zegels extia voor uw wollen deken!) boierhamworst 200 gram van JtV voor witte tuinbonen 3/4 liferpot IIO 2 sterke dweilen samen nu 2 plastic Sponzen samen in pot vanjWKvoor praktisch vanMWilco" en lekkerzakje Kasteel, busje 50 gram van 434"'voor li appelmoes van goudrenetten grol» pol rui BAKVERSE KOEKJES zak i 250 gram pindakaas Kasteel per pol van -75hu voer hoestmelangeuk i 200 gram WIJ HEBBEN GEREGELD VOORRADIG IX PRIMA CONDITIE EN MET VOLLE GARANTIE Momenteel ook in onze voorraad: MOTORRIJWIEL „PUCH" SCOOTER „VESPA". Beide in zeer goede staat. KLOOSTERZANDE TEL.: 01148 - 383 Een zeventienjarig 1 gevonden om de rici I verdwaald zijn gera B vergelijking tot de t«B se leger en de ArH Owendoff hebben ovH rikaanse strijdkrachi Bob is de zoon varB doff, die in Falls Chifl Bob is al vele jareH vaak in de wilderm^H lerlei technische onc$| gewonnen op technisH Toen hij drie jaar groep padvinders een I dwaalde hij van de grH zijn weg naar de bewooiB terugvinden. Hij brachtH met de vraag in well^H oosten toch wel kon lig^H Toen hij ten slotte terugvond en thuis kwanjfH diepgaande studie te ma^| dan toe bekende maiH iemand die zonder kor^| de windstreek kan bepajM tot de slotsom dat alle b^| den onbevredigend warefl| wierp hij een nieuw syr^ lossing werd geprezen do en astronomen. De methi 50.000 proefnemingen in doorstaan. ar I ad I is Dl Bob noemt zijn vinding tip"-methode. Deze werk| Sla een stok in de g dat hij tenminste een de oppervlakte uitstee* merkteken daar waar de schaduw de grond even, tien minuten is en merk de plaats waarl de schaduw dan de g Trek een lijn tussen de punten op de grond. D« van het westen naar he tweede punt is het oos Volgens Bob is zijn me gevallen nog nauwkeuri, kompas. „Een kompas is in fei trouwbaar als je in een vj dwaald bent", zegt hij. „Als je niet weet welj je moet aanbrengen voor afwijking die geldt voor je je bevindt, kan een koi king van de werkelijkhe; wel 55 tot 90 graden kan Zijn eigen methode di( op de beweging van de z< ten naar het westen he> delde afwijking van slechM In zeer extreme gevallen I Dank zij de oplettendhe| jarig meisje zijn drie jq meisje, die zich het af, einde hebben bezig gehoil forceren van de geldlader telefooncellen in Den Fac op het politiebureau belan De plaatselijke telefoon zondag bij de politie, dat i zeven telefooncellen de gé licht. De schade bedroeg t per telefooncel, nog afg dubbeltjes, die de P.T.T. 's Avonds belde een be\ Abrikozenplein de politie dochtertje twee jongelui ir plein had gezien. Met 1 draaier forceerden zij de g< dv/enen in een zwarte au noteerde het kenteken. Kc de wagen in Loosduinen 1 houden. Uit de auto ro dubbeltjes. Reddingsploegen van he hebben maandag het wra de Boeing 307. die zoals wl den zaterdag in een hevig, I in botsing kwam met de bi| hoge Mont Renoso op Co ders hebben geen overlev troffen. Het vliegtuig had en drie bemanningsleden Het lal oude) toestel bi vloog in brand. Vermoed^ inzittenden op slag gedoo< Bij de pogingen het w| koude sneeuwstormen en berghelling te bereiken militairen gewond door vi I te en valpartijen op de ro Drie Amerikaanse ge leerden, Gerhard Wein-| berg van de universitei" van Michigan, Williai Askew van de Colga' universiteit en Robert M< Neal van de Mc Maste: universiteit, hebben op de 77e jaarlijkse ontmoetini van de Amerikaanse his torische vereniging ge zegd, dat Hitler en Musso lini hun bewondering vooi de kracht van Amerika later verloren hadden er dat de derde dictator, Sta lin, de Amerikanen nooi heeft vertrouwd. De geleerden kwamer tot de conclusie, dat Ame rika het aan zichzelf t<

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 4