Het !JS breken als het jong is Geweld en tactiek in de strijd tegen ijs op de binnenwateren Nederlandse vlag in N.-Guinea gestreken Ondergedoken herinneringen verlaten hersenschuilhoek fit Tsjombe (na ultimatum) bereid terug te keren IN ALLE STILTE Oude keukenmeid sprak plotseling Hebreeuws BANKBOEKJES Oe Thant nu vastbesloten MENSELIJK GEHEUGEN IS WONDERLIJK MECHANISME 4 IN DE TANG GENOMEN Roemrijke „Siberië" Frans blad beweert „V.S. en Rusland gaan samen naar de maan Bommen helpen niet Vijf kinderen bij brand gedood BUS IN RIVIER 38 DODEN Overval op hoofd kwartier communisten in Venezuela Geen straf voor man die broer schedel in sloeg Groot warenhuis in Djakarta Maak meer rente van Uw geld DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 2 JANUARI 1963 Ervaring en de moderne techniek helpen mee om de ongemakken voor de scheepvaart, die het ijs op onze rivieren veroorzaakt zo snel mogelijk te bestrijden. Zij hebben de middelen aan de hand gedaan, om deze strijd zo doeltreffend mogelijk te maken, door het ijs zo vroeg als het kan, als het nog „jong" is, al aan te pakken. De tijd is voorbij waarin men de sterkste sleepboten liet optornen tegen een ijsdam, die men rustig had laten aangroeien tot er gevaar voor de dijken dreigde. Over de moderne aanpak van het ijs wist men ons in de afgelopen dagen te Rotterdam het een en ander te vertel len. Dat gebeurde op het hoofdkantoor van de slepersvloot, waartoe de legen darische ..Siberië" behoorde, die in de winter van 1956-1957 haar laatste ijzige lauweren" verwierf. Trouwens, ook de Noorwegen, de Denemarken, de Canada en de Frankrijk waren toen steeds van de partij, maar al deze roemruchte stoomsleepboten hebben het veld moeten ruimen in de jaren, waarin de gehele vloot van de C.V. Ned. Stoomsleep- dienst v.h. Piet Smit jr, gemotoriseerd werd. Het is dit bedrijf, dat als het begint te spannen op het open water, van de Rijkswaterstaat het sein krijgt, ijsbre- kers klaar te maken. De R.W.S. is de leidinggevende instantie als het op ijs- breken aankomt. Er is een contract ge sloten met wat men in Rotterdam kort weg .,Piet Smit" noemt. Deze sleep dienst moet bij oproep met breken be ginnen, waarbij contractueel is vastge legd hoeveel boten zij ter beschikking moet stellen en van welk vermogen deze moeten zijn. Daarmee wordt dus niet meer gewacht tot hot ijs zich ergens op de rivieren heeft vastgezet, integendeel. De tactiek van de brekers is thans meer gericht op het verzekeren van de afvoer van het ijs naar zee. De grootste bedreiging vormen ijsdammen. Om deze te vermijden tracht men het kruien van het ijs, waardoor deze ijsdammen ontstaan, te voorkomen door het nog jonge ijs zoveel mogelijk te laten afvloeien met de ebstroom. Daar bij zorgen de zwaardere brekers voor het losbreken der grote stukken, die daartoe in een tangbeweging genomen en vervolgens door de lichtere ijsbre- kers klein gemaakt worden, tot ze in schotsjes wegdrijven. Het zijn voornamelijk de zogenaamde ,,Pool"-boten die het zware werk doen met hun ongeveer 400 pk. Hun namen zeggen al genoeg: Noordpool, Zuidpool, Groenland, IJsland, Spitsbergen. Het zijn echte vechters tegen het ys, die er onvervaard op lostrekken. Dat wil zeg gen: in de winterdag want in de andere seizoenen verrichten ze weer hun ge wone, vreedzame slepersdiensten. Er zijn, wat vermogen betreft nog twee andere klassen, een van 300 pk en een van 150 pk. Een verschil met vroeger jaren, waar in de zware breker „Siberië" zijn roem vergaarde, vertonen de stevens van de moderne ijsbestrijders. Voor de toe schouwers op de wal of op de dijken was het, sinds de „Siberië" in 1928 in de vaart was gekomen een ontzagwek kend gezicht hoe deze met zijn ijssteven een aanloop nam, zich in het ijs boorde tot de boot zelf omhoog rees en dan door zijn eigen gewicht het ijs kapot- drukte in het water. Daarnaast beston den er twee soorten van ploegen, de z.g. „puntploeg". die onder het ijs werd geschoven en door het gewicht van de boot een opwaartse druk veroorzaakte waardoor het ijs brak, en verder de „drijfploeg" welke óp het ijs schoof en door zijn gewicht dit in stukken drukte. Deze laatste methode werd en wordt on der andere toegepast OP wateren met weinig diepte zoals bijvoorbeeld op de Schie en de Vliet tussen Rotterdam en Den Haag en Leiden. Dit ijsspektakel is gedeeltelijk geschie- ÜenlS geworden. De moderne ijsbreker heeft bij zijn bouw al een zware ijsste ven meegekregen, zodat er niet perio diek een ploeg behoeft te worden aange bracht of afgenomen. Tegenwoordig maakt de motorische voortstuwing der brekers ook een snellere wendbaarheid mogelijk. Het breken is nu een kwestie geworden van met volle kracht een aanloop op de ijsvelden nemen en dan door over stuurboord en bakboord te zigzaggen, de breuk te vergroten. Dat hierbij heel wat op de boot aankomt be hoeft geen nader betoog. Voorheen had het rammen met de ijsploegen niet zo'n beste invloed op de boten. Bekend is het zeer typerende geval, dat een der bre kers na haar strijd met de ijsmassa's niet minder dan tien centimeter smal ler geworden was over de gehele lengte' Ook werd wel onzichtbare schade opge lopen. die dan later aan het licht kwam Toch worden punt- en drijfploegen nog wel gebruikt en men kan deze tij dens een zomerse rondvaart op de ri vier hier en daar op de wal in reserve zien liggen. Zij doen bijvoorbeeld nog dienst in Rotterdam om het ijs in de havenbekkens, zoals de Waalhavens b.v., los te scheuren, wanneer er schepen liggen die verhaald moeten worden. Aanvankelijk werd in het verleden een ijsbreker besteld door aan de rivier lig gende grote industrieën, zodat schepen met grondstoffen van overzee hun dicht gevroren losplaatsen konden bereiken. Later nam de Rijkswaterstaat het initia tief, maar niettemin behield Rotterdam een vorm van particuliere „ijszorg". Er ontstond uit e^n conglomeraat van fa brieken, scheepswerven en andere be- 55 langhebbenden een Comité voor IJs- bestrijding", dat gemeenschappelijk de kosten draagt voor het ijsvrij houden van wateren binnen het gebied waar de oprichters hün belangen hebben. Het belang van de leiding der ijsbre- kerij springt direct al naar voren als men bedenkt, welk een rampen er uit kruiend ys voort kunnen vloeien. Men heeft wel geprobeerd een ijsdam op te ruimen met explosieve stoffen, zelfs zijn er uit een vliegtuig bommen (van vóór de oorlog) op neergeworpen, maar een yspakket geeft daaraan niet toe. Het is daarom dat er thans systema tisch te werk gegaan wordt en tot dit doel zet de Rijkswaterstaat op elke ijs breker een van haar ambtenaren, die te beslissen heeft waar en op welke wijze er gebroken zal worden. Het (particu liere) Comité voor IJsbestrijding te Rotterdam maakt bij haar activiteiten gebruik van de adviezen die de Rijksha venmeester haar geeft. Op de ijsbrekers die door het Comité gecharterd wor den, maakt een onderhavenmeester de tocht door het ijs mee. Dit tamelijk gecompliceerde bestek werkt in de praktijk zeer vlot, dank zij de prettige samenwerking en de juiste coördinatie. Sluipend en in alle stilte strekt het ijs zijn schadelijk en gevaarlijk plaveisel over onze rivieren uit, van Delfzijl tot in Zeeland en Brabant. Hamerend met de harde stoten ,.van hun ijsstevens scheuren de brekers het uiteen. De mo derne boten gaan dank zij hun grote manoeuvreerbaarheid iets gematigder te werk dan de vroegere, die van hun machtige aanloop iets spectaculairs kon den maken. Doordat er tijdiger met bre ken wordt begonnen, kan de stormloop nu iets gematigder zijn, al blijft ze nog altijd geweldig onder andere dank zij het vermogen der Pool-boten van Piet Smit. Het blijft een indrukwekkend ge zicht ze in paren, of met drieën of vie ren op een uitgestrekt ijsveld te zien in beuken. Men vergeet daarbij al kijkende soms te gauw, dat de schade niettemin aan zienlijk is die de stilgelegde scheep vaart lijdt, al doen zich overigens geen rampen voor. En dan blijven er de pro blemen met de Delta. Op een van de foto's ziet men hoe twee boten het ijs bij de Moerdijkbrug „in de tang" ne men. De schotsen laten daar aan dikte niets te wensen over voor wie van spek takelstukjes houdt. Evenwel: als de zeegaten langs onze kust eenmaal gesloten zullen zyn er er zoetwaterbekkens achter de nieuwe zee weringen in Zeeland zijn ontstaan, heeft men er te kampen met een veel snellere ijsvorming op het water. Hoe dit ver schijnsel bestreden zal kunnen worden wanneer alleen nog maar via de Nieuwe Waterweg en de sluizen in het Haring vliet ijs naar zee kan worden afgevoerd, is vooralsnog een puzzel. In de buurt van Reading in Pennsyl vania zijn gisteren vijf kinderen, onder wie een tweeling, om het leven gekomen toen hun huis in brand raakte. De ouders waren op het tijdstip van de brand niet thuis. De Franse krant Paris Presse heeft gisteren in een artikel op de voorpagina geschreven dat de Ver. Staten en de Sovjet-Unie na geheime besprekingen zijn overeengekomen de eerste bemande ruimtevlucht naar de maan gezamenlijk te ondernemen. ,,Een gemengde ploeg van Amerikanen en Russen zal in 1970 op de maan landen en daar de vlag van de V.S. planten", aldus het blad. Volgens de krant is een basis-overeen komst voor dit project ondertekend door de onderdirecteur van het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart <Nassa), dr. Hugh Dryden, en de Sovjet- Russische professor Anatoli Blagonravov, leider van het kunstmanenprogramma van de Sovjet-Unie. „Van nu af aan maken de twee landen °en eind aan de strijd voor verovering van de ruimte en zullen hun geleerden samenwerken bij het lanceren van kunst kanen en ruimteschepen", aldus Paris Presse. Dryden heeft het bericht overigens toet beslistheid ontkend. Maandagmorgen om half twaalf plaatselijke tijd is de Nederlandse vlag op Nieuw-Guinea, die daar sinds 1 oktober naast die van de V.N. wapperde, officieel en in alle stilte gestreken. Bij het neerhalen van de vlag in de ambtswoning van de V.N.-bestuurder (het vroegere paleis van de gouverneur) werd niemand toegelaten. Fotograferen was uitdrukkelijk verboden. Een uur la*er was daar een groot gezelschap bijeen voor de officiële hijsing van de Indonesische vlag naast die van de V.N. Aanwezig waren de V.N.-bestuurder, dr. Djalal Abdoh, de commandant van de politietroepen van de V.N., generaal Said Oeddin Khan en vele hoge Indone sische officieren, die zondag op Nieuw- Guinea waren aangekomen. Ook de Nederlandse vertegenwoordiger, mr. L. Goedhart was aanwezig. Bij de plechtig heid stonden Pakistaanse V.N.-troepen met blauwe helmen en Indonesische parachutisten met rode baretten. Er werden geen toespraken gehouden. Tevoren werd om negen uur de Indonesische vlag plechtig gehesen bij het huis van de Indonesische vertegen woordiger, mr. Soedjarwo Tjondronego- ro, waarbij deze en generaal Jani het woord voerden. Zij zeiden blij te zijn dat deze nieuwe fase in de strijd voor de bevrijding van West-Irian thans is be reikt. Overal in Hollandia zijn maandag Indonesische vlaggen uitgestoken op particuliere huizen, meestal door Indo nesiërs, maar ook vaak door Papoea's. Ook op tal van auto's was de Indone sische vlag zichtbaar. Er rijden echter nog steeds enkele auto's met de Papoea vlag. Maandag reed zelfs nog een Volks wagenbusje vol Papoea's door de stad. dat was versierd met een grote Neder landse en een Papoeavlag, terwijl de Papoea's in de bus met luide stemmen het Papoea-volkslied zongen. IN PHILADELPHIA in de V.S. is een vierling geboren. Drie van de kinderen overleden reeds kort na de geboorte. De toestand van het vierde is kritiek. BIJ DE gevechten met China zijn aan Indiase zijde tot dusver 224 militairen gesneuveld en 468 gewond. Er worden 1700 soldaten vermist en ruim drie duizend bevinden zich in Chinese krijgs gevangenschap. (Advertentie) Foto boven: Van de brug af gezienDe „Tur kije" en de Duitslandboren zich met hun ijsstevens in de barrière die uiteenbarst in kleine schotsen, naar zee wegdrijvend (febr. 1956). Foto hiernaast: Ijsveld bij de Moerdijkbrug dat door de boten Turkijeen „Duits land" in de tang wordt genomen, februari 1956. Heel het gebied van de Waal tot aan West-Brabant wordt, zo gauw er ijsgang dreigt, onder leiding van de Rijkswater staat (district Dordrecht) in het oog ge houden. Van dat ogenblik af liggen de slepers die als ijsbrekers dienst gaan doen met hun zware, gepantserde ste vens weer klaar om van het ochtend- grauwen tot de avondbeschemering neerdaalt, ons land te beveiligen tegen rampen zoals vroeger door het °°S op kruiend ijs veroorzaakt werden. Goede vaart, allemaal! In Zuid-Irak is een bus met 77 school kinderen en onderwijzers vrijdag in de rivier de Euphraat geraakt: 29 meisjes, de hoofdonderwijzeres en acht andere onderwijzers verdronken. Het ongeluk gebeurde doordat de bus een ponton brug opreed, die voor beladen voertui gen verboden was en onder de last be zweek. De chauffeur is door de politie gearresteerd. Kinderen en onderwijzers waren afkomstig van de lagere school van Sjatra. Secretaris-generaal Oe Thant van de Verenigde Naties heeft president Tsjom be gewaarschuwd binnen veertien dagen de afscheiding van Katanga te beëindi gen, wil hy vermijden, dat er „andere maatregelen" tegen hem genomen wor den. Oe Thant deelde verder mee, dat de V.N. de op de vlucht gegane Katan- gese gendarmerie niet opnieuw in de Katangese hoofdstad terug zal laten ko men en snel en resoluut zich tegen elke nieuwe aanval te weer zal stellen. Oe Thant zegt in zijn verklaring, dat de verdrijving van de Katangese gen darmerie uit Elisabethstad het vooruit zicht op een spoedige hereniging van Kongo verbeterd heeft en dringt nu aan op een snelle aanvaarding en uitvoering van het herenigingsplan, dat hij in augustus aanbood. Een aantal niet met name genoemde De Venezolaanse politie heeft in de binnenstad van Caracas een inval ge daan in een boekwinkel die volgens de politie diende als hoofdkwartier voor communistische benden van bankrovers en als verbindingscentrum voor commu nistische activisten in de stad en gue- nistische activisten in de stad en guer- rijke arrestaties verricht en een grote voorraad wapens en propagandamate riaal in beslag genomen. In de winkel bevond zich het commu nistische parlementslid Guillermo Gra- cia Ponce, die echter niet werd gearres teerd vanwege zijn parlementaire on schendbaarheid. De rechtbank te Alkmaar heeft uit spraak gedaan in de zaak tegen de 33- jarige Klaas B. in Krabbendam, die in de ochtend van 16 augustus zijn broer Jan met de kolf van een buks de schedel had ingeslagen. Verdachte was moord, subsidiair dood. slag ten laste gelegd. De rechtbank heeft verdachte vrijgesproken van het primair ten laste gelegde, maar hem schuldig verklaard aan doodslag op zijn broer. Overeenkomstig het psychiatrisch rapport werd verdachte niet strafbaar verklaard. De rechtbank gelaste zijn opname een krankzinnigengesticht voor de tijd van niet langer dan een jaar en daarna ter beschikkingstelling van de regering ter verdere verpleging. landen houdt hij voor, dat hij hun steun verwacht voor dit herenigingsplan pon der verdere aanmaningen". Waarschijn lijk doelt hij hiermee op Engeland, Frankrijk en België, waar men Oe Thants Kongopolitiek vaak met wenk brauwen fronsen heeft bezien. Bij premier Adoela van de centrale Kongolese regering dringt Oe Thant aan op een spoedig debat in het parlement over de federale grondwet, waarbij dan amendementen uit andere provincies en ook uit Katanga zouden moeten worden aanvaard. Tevens verzoekt hij om een „eerlijke en doelmatige" toepassing van de amnestie die president Kasavoeboe onlangs heeft afgekondigd. In een overzicht over de- gevechten van de laatste dagen in Katanga geeft Oe Thant de Katangese regering alle schuld. Van Tsjombe en zijn ministers eist hij dat zij naar Elisabethstad terug keren. Hij verzekert hen, dat de V.N. zich niet met hui* werk zal bemoeien, zolang zij zich onthouden van aanmoedi gingen tot vijandig optreden tegen de UNO- u De Amerikaanse regering heeft de verklaring van Oe Thant dadelijk on dersteund. Waar president Tsjombe zich nu pre cies bevindt, is niet officieel bekend. In Leopoldstad is vernomen, dat hij maan dag uit Zuid-Rhodesië is teruggekeerd naar de Katangesse stad Kolwezi, een centrum van de kopermijnen, 240 kilo meter ten noordwesten van Elisabeth stad. Toen hij uit Salisbury in Zuid-Rho desië vertrok leek het, of hij naar de Katangese grensplaats Ndola wilde gaan, waar zich zijn vrouw bevond, die ge durende het weekeinde een miskraam had gehad. Men tast in bet duister wat betreft zijn politieke plannen: voortzetting van zijn campagne tegen de Verenigde Na ties, of aanvaarding van Oe Thants laat- ste „ultimatum". In Salisbury heeft hij tegenover journalisten verklaard, dat hij de strijd tegen de V.N. tot het bittere einde zal doorzetten en desnoods de tac tiek van de verschroeide aarde zal toe passen. De Rhodesische premier sir Roy Weienski waarschuwde na zijn gesprek met Tsjombe, dat dit dreigement ernstig opgevat moet worden. Gisterenavond liet president Tsjombe weer weten dat hij heeft besloten naar Elisabethstad te gaan, onder voorwaarde dat hy volledige vrijheid van beweging zal behouden. In Elisabethstad heeft de V.N. een avondklok ingesteld. Zweedse en Ghane- se V.N.-troepen hebben de stad Kamina bereikt. Ze hebben de gehele weg van Elisabethstad naar Kipoesji aan de Noordrhodesische grens onder controle. In Elisabethstad zijn samenscholingen van meer dan vijf mensen verboden. De V.N. heeft gewaarschuwd, dat plunde raars zonder pardon zullen worden neer geschoten. De Indonesische minister van handel, dr. Soeharto, heeft aangekondigd, dat Djakarta tegen het eind van 1964 zijn eerste grote warenhuis rijk zal zijn, ge bouwd met behulp van Japanse herstel betalingen. President Soekarno heeft het plan goedgekeurd, dat enkele Indonesi sche bouwkundigen die kort geleden een bezoek aan Japan brachten, hebben op gesteld. Het warenhuis zal „Sarinah" he ten en verrijzen in de buurt van het nieuwe „Hotel Indonesia". (Van een medewerker) Op 8 januari 1925 brachten eni ge Nederlandse kranten het ver slag van 'n merkwaardige rechts zitting, die te Parijs had plaats gevonden. De derde kamer van de Parijse rechtbank, die in de regel slechts dorre en vervelende civiele zaken placht te behande len, leende op die dag haar oor aan een hartroerende liefdesge schiedenis uit het oude Egypte met als hoofdpersoon de hoge priester Ramsikon en de schone Griekse slavin Io. De rechtbank, die zich niet zo gemak kelijk kon verplaatsen in het tijdvak van omstreeks 1500 vóór onze jaartel ling, behandelde nu maar liever de moderne fase van het geval, waaraan te pas kwamen een vermogend bankier te Boekarest, Stefanescu genaamd, de gewezen Roemeense minister van han del Nicolescu, een bekend Frans schrij ver, De Waleffe, en andere personen uit de twintigste eeuw. Het bleek dat de heer Stefanescu in 1916 zijn neef, de Roemeense minister van handel, op een avondje had ontvangen en dat die avond de heer Nicolescu plotseling in een hypnotische droomtoestand kwam te verkeren en in die toestand, als me dium van wijlen de Roemeense schrij ver Carragiale, een omstandig verhaal deed van zijn ontmoeting in de gees tenwereld met Ramsikon en Io. Bij verschillende latere gelegenheden aldus werd voor de rechtbank ver klaard was de minister opnieuw in trance geraakt en andermaal had de overleden schrijver Carragiale door zijn mond gesproken over Ramsikon en Io. Het verhaal was zo boeiend en leven dig, dat de heer Stefanescu de door zijn neef in droomtoestand gesproken woorden stenografisch deed optekenen en het verhaal daarna als novelle liet uitgeven. Maar toen liep het geval spaak. Op een goede dag zag Stefanescu in een boekwinkel een roman liggen van de Franse auteur De Waleffe, waarin niet alleen hetzelfde verhaal behandeld werd, maar met precies dezelfde woor den als Carragiale, door middel van zijn medium Nicolescu, had gebezigd. On verwijld klaagde Stefanescu de Franse letterkundige wegens plagiaat aan, maar met gelijke voortvarendheid toon de De Waleffe aan, dat zijn boek reeds in 1906 was verschenen, tien jaren vóór. dat de Roemeense minister zijn merk waardige trancetoestand beleefde. En, niet tevreden met deze repliek, diende de Franse schrijver bovendien een eis tot schadevergoeding van 100.000 francs in tegen Stefanescu. Of de eis van De Waleffe werd toe gewezen, vermeldde het kranteverslag niet en het is dan ook niet bekend, hoe de Parijse rechtbank over de zaak ge dacht heeft. Maar de psychologen heb ben zich met deze merkwaardige ge schiedenis beziggehouden en wat zij er Dat herinneringen, die in het onder bewustzijn van een mens zijn onderge doken, in bepaalde omstandigheden onder meer bij hypnose, zoals u zag hun schuilhoek verlaten, is iets waarvan de beoefenaars van de weten schap der psychologie al lang vóór het Parijse proces van 1925 op de hoogte waren. Zij wisten bijvoorbeeld, dat een Luthers predikant van Duitse oorsprong die in Amerika woonde en werkte en een aantal Duitsers en Zweden onder zijn gemeenteleden telde, er al op het einde van de 19e eeuw zijn verwon dering over had uitgesproken, dat die Duitsers en Zweden kort voor hun dood plachten te bidden in hun moedertaal, een taal die zij al tientallen jaren sche nen vergeten te zijn. Ook de doodsangst was dus aldus de psychologen In staat, zeer oude, schijnbaar vergeten herinneringen uit het onderbewustzijn te doen opduiken. „Nood leert bidden", zegt het spreekwoord. Met een variant daarop zou men kunnen zeggen: „Nood doet herinneren". Het is bekend dat mensen, die enkele ogenblikken in groot levensgevaar ver- F. VAN LANSCHOT. BANKIERS - REPUTATIE VAN 225 JAAR Storten en opnemen ook per giro )07 Folder op aanvraag verkrijgbaar "vC'v'v-v 'a-Hertogenbosch, Hoge Steenweg 27-31, tel. 22321, giro 11 17570 Eindhoven, Keizersgracht 17, tel. 27442, giro 11 30570 Tilburg, Stationstraat 17, tel. 30300, giro 11 40570 GEMAKKELIJK OPEISBAAR GEEN KOSTEN GROTE SOLIDITEIT van dachten, hebben zij wel bekendge maakt. Ziehier nu de verklaring van het geval: Kort nadat De Waleffe zyn verhaal publiceerde, had Nicolescu het gele zen. Zoals dat echter meestal gaat met romans, die men eenmaal doorgelezen heeft, zo ging het ook met de roman over Ramsikon en Io: hij verdween vol ledig uit het bewuste geheugen van Nicolescu, dat wil zeggen: als iemand Nicolescu had gevraagd, wat er in de roman van De Waleffe stond, zou hy daar geen antwoord op hebben kunnen geven. Hy zou zich waarschijnlijk zelfs niet hebben herinnerd ooit een boek van een zekere De Waleffe te hebben gelezen. Maar het onderbewust zijn van Nicolescu herinnerde zich de roman nog heel goed, ja zelfs woorde lijk. En toen dit onderbewustzijn in Nicolescu's hypnotische droomtoestand was blootgelegd, had het Nicolescu het oude verhaal van De Waleffe in de mond gegeven keren, in die momenten hun gehele le ven aan hun geest zien voorbijtrekken. Het opmerkelijke hierbij is niet slechts dat dit herinneringsproces zo ongeloof lijk snel gaat een geheel leven in een paar seconden! maar ook, dat in zo'n geval herinneringen opduiken, die men al lang dacht vergeten te zijn, doch die veilig waren opgeborgen in de schuil hoeken van het onderbewustzijn. Behalve de hypnose en de doodsangst kan ook het gebruik van bedwelmende midelen van een mens met een nor maal herinneringsvermogen een waar geheugenwonder maken. In zijn boek „Bekentenissen van een opiumschuiver" gaf de Engelsman De Quincey daar een goed voorbeeld van toen hij schreef: „Het komt mij, na het gebruik van opium, voor, zeventig jaar of een eeuw in één enkele nacht te hebben geleefd. De kleinste gebeurtenissen mijner jeugd de vergeten tonelen mijner eerste ja ren, waren dikwijls verlevendigd. Men kan niet zeggen dat ik mij bewust her innerde, want indien men ze mij in wa kende toestand had verteld, zou ik niet in staat geweest zijn ze te herkennen als deel uitmakend van mijn vroegere on dervinding. Maar vóór mij geplaatst, zoals zij dat in de droom waren, als innerlijke aanschouwing. omgeven door de nietigste omstandigheden en gevoelens die ze vergezellen, herkende ik ze onmiddellijk De Quincey had gelijk: men kan in derdaad niet beweren, dat hij zich de gebeurtenissen uit zijn jeugd „bewust" herinnerde. Maar dat de verlevendiging van zijn jeugdervaringen, zoals hij het noemde, toch een haast wonderbaar lijke, zij het onbewuste, geheugenpres tatie was, is niet te ontkennen. Ondergedoken herinneringen kunnen ook uit hun schuilplaats in het onder bewustzijn te voorschijn treden tijdens een delirium, dus bijvoorbeeld bij een ijlende ziekte. Dat bleek vijfenzeventig jaren geleden, toen een oude Duitse keukenmeid, die Maria heette, ernstig ziek werd en aan het ijlen sloeg. Tot verwondering van haar huisgenoten was er echter geen woord te verstaan van wat zijn bij die gelegenheid sprak. Zelfs de haar behandelende dokter be greep daar niets van ,maar het opval lendste vond hij nog, dat Maria gere geld bepaalde woorden en zinnen, waar geen touw aan was vast te knopen, her haalde met dezelfde stembuiging en gelijke rustpauzen na bepaalde woor den. Toen hij er eens goed op ging let ten, meende hij na enige tijd toch een paar bekende klanken te ontdekken, klanken, die hem niet vreemd waren, omdat hij een vriend had, die He breeuws kende en die hem wel eens gekscherend in een brief een groet in die oude taal had gezonden. Toen de dokter deze geleerde vriend aan Maria's ziekbed had gebracht, bleek al spoedig, dat het allerminst wartaal was, die de zieke sprak. Zij citeerde de ene uitspraak na de andere uit... de Bijbel, maar dan in het Hebreeuws! Gelukkig voor de wetenschap en na tuurlijk ook voor Maria zelf, herstelde zij van haar ziekte en kon worden na gegaan, hoe het mogelijk was, dat een ongeletterde keukenmeid hele bladzij den uit de Bijbel in het Hebreeuws kon opdreunen. Het bleek, dat zij drieën veertig jaar tevoren in betrekking was geweest bij een familie, die eens in de zomermaanden een neef in huis had gekregen, die theologisch student was en zich op zijn laatste examen voorbe reidde. Elke morgen, als Maria de gang stofte en boende, hoorde zij die student hardop de Hebreeuwse teksten lezen, welke hij voor zijn examen kennen moest. Zij kon er natuurlijk geen touw aan vastknopen en alle geleerdheid ging dan ook zo scheen het althans haar ene oor in en het andere uit. Maar toen Maria meer dan veertig jaar later zo ziek werd, dat haar bewustzijn werd uitgeschakeld en haar onderbewustzijn aan het woord kwam, deed zich het vreemde verschijnsel voor, dat een een voudige oude keukenmeid Hebreeuws sprak. Want het bewuste geheugen mag de mens dan al vaak in de steek laten, het onderbewustzijn vergeet niet! De volgende keer: Discotheken van vlees en bloed

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 3