Oostenwind blies BRABANTSE en ZEEUWSE wegen dicht Afscheid Middelburg 1962 Allerbeste wensen voor vriend en voor vijand... Walcheren Groot materiaal ontoereikend in sneeuwslag: Verkeer in Zeeland bijna overal totaal ontwricht W.-Brabant: ingesneeuwde auto's en autobussen GESCHIL ALS TUSSEN MAN EN STOPPELMAN ZUID-BEVELAND Z.-Vlaanderen C. C. M. LIGTINBERfi PASTOOR TE BREDA „Jaar van triomf" „De Heer zegene ons" Vuurpijl oorzaak van hotelbrand? stoffenkoopjes WAT E3 WAAR? MIDDELBURG GOES OOSTBURG TERNEUZEN De eilanden Dagblad De Stem W aarschuwingen Eresaluut De Langstraat de stoffenman HOOGWATER Vandaag Morgt en DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 2 JANUARI 1963 OPVOERING „ST.-PAULUS" De r.-k. toneelgroep ,,St.-Paulus" zal op zondag 6 en maandag 7 januari in De Schouwburg het blijspel „Het man netje van de kunstmaan" van Felix Coen opvoeren. De regie is in handen van L. Castenmiller, Oudelande OUDERAVOND LANDBOUWSCHOOL Zoals gebruikelijk na het eerste rap port werd ook nu weer een oudermiddag georganiseerd op de lagere landbouw school om daardoor de ouders in de ge legenheid te stellen de vorderingen van hun zoons met de diverse leerkrachten te bespreken. Is dit dus reeds een tradi tie geworden, het schijnt al evenzeer traditioneel te zijn, dat deze ouderavond gepaard moet gaan met uitgesproken slecht weer. Dit laatste is ongetwijfeld een rem mende factor geweest. Ouders en leerkrachten gaven duide lijk te kennen met de ouderavond inge. nomen te zijn. Met name wordt er op gewezen, dat een en ander zeer bevor derlijk kan zijn voor een gezonde ver houding en een grote mate van begrip tussen ouders, leerlingen en school. Dit is van des te meer belang, nu sedert de opheffing van de kath. lagere landbouw school te 's-Heerenhoek de agrarische bevolking, die vroeger op deze school was georiënteerd, eveneens op de school in Oudelande is aangewezen. Ovezande BEJAARDENMIDDAG De vrouwenbond organiseert donder dag een gezellige middag voor de be jaarden van Ovezande. Het zal dan de eerste keer zijn. dat iets dergelijks, hier plaatsvindt. De vrouwenbond heeft in haar nog zo prille bestaan reeds be wezen op het stuk van organiseren voor geen kleintje vervaard te zijn. De bijeenkomst begint om twee uur in de St.-Agnes-nijverheidsschool en de be zoekers worden vergast op een optre den van mej. Tilly de Kok uit Goes, die met voordrachten en liedjes de oudere garde zal bezighouden. Ondertussen zal men zich tegoed kunnen doen aan een kopje koffie, een borreltje en een sigaar. OPERETTE-PREMIèRE De Goese Operettevereniging zal op vrijdag 18 januari in de Prins van Oranje haar première geven van de operette „Ein Walzertraum" van Oscar Straus. De uitvoering begint om half acht. s-Heerenhoek OUDEJAARSSCHIETING Niet minder dan 42 schutters van 12 sociëteiten namen aan de schieting bij P. Rijk-Vlas deel. Hoofdvogel R. Oosthoek, Concordia, 's-Heerenhoek; eerste zijvogel C.D. Raas, Willem Teil, Ovezande; eerste zijvogel A. van Steenbergen, Ovezande; eerste hoofdkal B. Vermeulen, Zeelandia, Ove zande; tweede hoofdkal L. de Jonge, Concordia, 's-Heerenhoek; eerste onder- kal H. Verhoeven, Eensgezindheid, Heerenhoek; tweede onderkal L. Ver donk, Concordia, 's-Heerenhoek; eerste klep C.D. Raas, Willem Teil, Ovezande; tweede klep J. Doene, idem; derde klep W. de Jonge, ADLM, Kwadendamme: meeste vogels F. van Steenbergen, Wil lem Teil, Ovezande. VERHOGING GRONDPRIJS Bij raadsbesluit van 25 oktober 1961 werd een exploitatieplan voor het Schut- tebocht vastgesteld, waarvan verscheide ne cijfers nog slechts voorlopig waren, waaronder de kosten voor openbare wer. ken. Nu deze inmiddels zijn aanbesteed, kan de grondprijsberekening opnieuw worden opgezet. Aangezien de aanbeste ding Openbare Werken tegenviel, zal de grondprijs een aanzienlijke verhoging moeten ondergaan. B. en w. stellen voor deze prijs van f 15,90 op f 19,80 per vierkante meter te brengen. Voor het exploitatieplan voor het ver lengde van de van Ostadestraat bleek de aanbesteding mee te vallen, zodat de oorspronkelijk vastgestelde grondprijs ad. f 17,45 per vierkante meter te hoog lag. B. en w. adviseren nu f 15,50, maar voor woningwetwoningen slechts f 15,- per vierkante meter. BURGERLIJKE STAND Geboren: Elizabeth dv F. den Doelder de Pooter; Brenda, dv L. Strijdonk— den Doelder; Francijntje, dv R. Smit Noorddijk; Christina dv G. de JongDie- leman; Harold zv L. de Rooijvan den Bergen; Ronald zv C. de DeckerBlaak man; Wen dij dv A. KolijnSoors; Elisa beth, dv M. Dielemanvan der Spoel; Huwelijksaangiten: Pieter van der Hoeven, 33 jaar en Rosette Doppegieter 39 jaar. Francois Dooms 23 jaar en Anna Vinke 18 jaar. HuwelijksvoltrekkingenDingeman Scheele, 27 jaar en Cornelia Polderman 23 jaar. Pieter van Meir, 38 jaar en Luci Krugmann. 39 jaar. Overleden: Cornelis Spietael, 80 jaar, echtg. van Ph. Vrieze; Christina de Jong, oud 12 dagen: Jozina de Pooter, 83 jaar, geh. gew. met J. Dieleman; Virge- nie Lauret, 80 jaar, geh. gew. met C. Rammeloo; Oscar Talboom, 49 j. echtg. van G. van de Calseijde; Gijsbert Boer, 77 jaar, echtg. van S. Mieras; Sara Schee- Ie, 47 j., ongeh. won. te Zaamslag. (Advertentie) (Eigen nieuwsdienst) Het „witte spook" felle, harde oostenwind en stuivende sneeuw heeft ook Zeeland en West-Brabant de afgelopen dagen in zijn greep gehad. Het waren met name de noord-zuidverbin dingen die als vangcentrales fungeerden voor de door oostenwind opgejaagde stuifneeuw en het barre resultaat was, dat sneeuwruggen van een meter en soms van meters geen zeldzaam heid waren. Dat bleek in vele gevallen funest voor het verkeer, zozeer dat tal van kleine plaatsen het nieuwe jaar geheel geïsoleerd in gingen. Sneeuwruimploegen van rijks- en provinciale waterstaat kwamen in het geweer, water-en weg schappen zetten hun manschappen en materiaal in en in vele gevallen waren de verbindingen in de loop van dinsdag te herstellen. Maar andere bleven verbroken of zouden pas in de loop van de nacht weer hersteld worden. Als althans de oos tenwind (soms stormachtig) niet aan een nieuw spelletje gaat beginnen. werden gisteren weer berijdbaar gemaakt uitgezonderd het weggedeelte Zierikzee- Brouwershaven, dat nog op verschillende plaatsen versperd was. Oost-Souburg was Het traditionele nieuwjaarsbezoek aan familie en vrienden in Zeeuwsch-Vlaan- deren danig in het gedrang gekomen. De veerponten hebben vrijwel zonder ver traging de normale dienstregeling kun nen realiseren, maar de toevoerwegen bleken moeilijk berijdbaar. Het traject vanuit oost-Zeeuwsch-Vlaanderen jiapx Perkpolder-haven was op nieuwjaarsdag tot in de namiddag eenvoudig niet te be rijden, vanwege de gladheid en de links en rechts hoog opgewaaide sneeuw, die ook elders tot verscheidene verkeers stremmingen heeft geleid. De busdiensten van ZVTM en SBM hebben zo goed en zo kwaad als het ging getracht de normale lijndiensten te on derhouden, maar dit bleek niet helemaal mogelijk. Op bepaalde trajecten moest de dienst eenvoudig gestaakt worden en op andere plaatsen had men met nogal wat vertraging te kampen. Omdat de situatie van uur tot uur veranderde, kon het normale dienstschema moeilijk als uit gangspunt gelden. De ZVTM- en BBA- verbindingen met Breda bleven gehand haafd, maar in België moest de gebruike lijke route enkele malen gewijzigd wor den, omdat daar op verscheidene plaatsen de sneeuw niet geruimd bleek, zulks in tegenstelling met de meeste rijks- en provinciale wegen in het Zeeuwse land, waar de sneeuwploegen vrijwel perma nent in actie waren. Niettemin raakten verscheidene secundaire wegen en klei nere plaatsen volkomen geisoleerd. Verschillende automobilisten zijn ge strand op de vaak verraderlijk hoge sneeuwhopen, waar zij nadien moesten worden uitgegraven. Het weggedeelte Groede-Potjes, dat normaliter al een gevaarlijk kruispunt vormt, was gisteravond nog versperd. Ook het wegtracé IJzendijke-Belgische grens was nog niet vrij gemaakt, hetgeen geen probleem vormde, daar het verlengde van de weg op Belgisch gebied versperd bleef. Alle provinciale wegen op Noord- en Zuid-Beveland konden zover sneeuwvrij worden gemaakt, dat verkeer mogelijk was. Het hachelijkste punt voor de rui mers vormde hier het tracé Hoedekens- kerke's-Gravenpolder. Sneeuwruggen tot drie meter hoogte over honderden meters stelden de ploegen voor zware op gaven. Alle beschikbaar materieel als bull-dozers e.d. moesten worden ingezet. Het moeilijkst was de situatie gister avond nog op Walcheren. Zo waren de wegen Middelburg-Veere en Middelburg- Serooskerke nog versperd. Ze zullen op zijn vroegst eerst vandaag weer voor het verkeer begaanbaar zijn. Tussen Seroos- kerke en de hoofdstad was verkeer alleen via binnenwegen mogelijk. Verschillende auto's die al eerder op het traject Serooskerke-Oostkapelle-Kou- dekerke-Biggekerke-Zoutelande in de sneeuwmassa waren gestrand, konden ook gisteren nog niet worden bevrijd. Op Walcheren worden de zwaarste obstakels gevormd door de ongewone sneeuwopho- pingen. In ploegen wordt, gebruik ma kend van al het beschikbare materiaal, doorgewerkt. Zelfs draglines grijpen de sneeuwblokkades aan. De provinciale waterstaat werkt nauw samen met het wegschap, dat tot taak heeft de secundaire en tertiaire wegen sneeuwvrij te maken. De provinciale we gen op Tholen en Schouwen-Duiveland Op Zuid-Beveland was de situatie niet al te verward: de oost-westverbinding was goed bruikbaar en ernstige ongeluk ken zijn niet gebeurd. De treinen hadden nogal wat vertraging. De laatste trein in de richting Vlissin- gen maandagavond had een vertraging van drie uur. Dinsdag was de ergste ver traging op die lijn en in die richting veertig minuten. Een grote moeilijkheid die zich zowel op het Zeeuwse als op het Brabantse platteland voordoet is het melktransport. De boeren hebben al moeite om hun melk aan de weg te krijgen, maar daarbij staan velen van hen nog voor de zorg om met hun melk op eigen kracht de fa briek te bereiken. Hetgeen in de gegeven omstandigheden soms letterlijk ondoen lijk is. De busdiensten op Schouwen-Duiveland zijn gisteravond om 19.09 uur gestaakt. ook deze avond nog voor de busdiensten In de westhoek van het eiland is een alleen via de kanaalbrug bereikbaar. On- aantal automobilisten gestrand, doordat der de verschillende diensten die waren de aangewakkerde wind de losse sneeuw uitgevallen waren die van Vlissingen plaatselijk tot nagenoeg onneembare bar- naar Koudekerke en Vlissingen-Haven- rières heeft opgehoopt, dorp. 1 Algemene vergadering van aan deelhouders in de n.v. Internatio nale Viscose Compagnie op dins dag 8 januari 1963 te 11.00 uur ten kantore der Vennootschap, Markkade 50, Breda. AGENDA 1. Opening. 2. Goedkeuring notulen algemene vergadering van aandeelhou ders, de dato 11 december 1961 3. Vaststelling balans per 30 juni 1962 en winst en verliesrekening over het boekjaar 1 juli 1961 30 juni 1962 met jaarverslag. 4. Winstbestemming. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. Afschrift van de jaarstukken Is voor de aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap te Breda, zowel als bij de Nederlandsche Handel maatschappij n.v. te Amsterdam. De voorzitter van de Raad van Beheer. Aandeelhouders moeten uiterlijk 5 januari 1963 hun aandelen heb ben gedeponeerd: a) ten kantore der Vennootschap te Breda en/of b) ten kantore der Nederlandsche Handelmaatschappij n.v. te Amsterdam, Rotterdam en/of Den Haag en/of c) ten kantore van Van Mierlo en Zoon n.v. te Breda en/of d) ten kantore der Algemene Kunstzijde Unie n.v. te Arnhem. Pastoor C. C. M. Ligtenberg De bisschop van Breda mgr. G. de Vet heeft de pastoor van de parochie van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria te Breda benoemd C. C. M. Ligtenberg, kapelaan te Breda van de Maria Hemelvaartparochie. Pastoor Ligtenberg volgt hiermede de onlangs overleden pastoor J. C. Dek kers op, die oprichter en meer dan der tig jaar pastoor van de parochie is ge weest. Pastoor Ligtenberg werd op 25 janu ari 1913 te Dongen geboren. Na zijn priesterwijding in 1937 te Hoeven werd hij benoemd tot onderpastoor in de Bel gische plaats Walem. In 1938 volgde zijn benoeming tot kapelaan te Sint- Willebrord; in 1944 werd hij rector van de catechisten in Etten. Op 29 januari 1947 werd hij te Breda benoemd, waar hij sinds 1959 ook moderator en gods dienstleraar was van katholieke ulo scholen. Naast de dagelijkse parochiële arbeid hield pastoor Ligtenberg zich in de Hemelvaartparochie o.m. bezig met de opleiding van misdienaars en was hij adviseur van de gidsenbeweging. Verder is hij geestelijk adviseur van de wieler vereniging „Sportief" te Breda. Waar schijnlijk zal pastoor Ligtenberg, die een ruime ervaring in een moderne stadspa- rochie heeft verworven, volgende week vrijdag in zijn nieuwe parochie feeste lijk worden ingehaald. Het tekort aan geestelijken is er oorzaak van dat voor lopig geen nieuwe kapelaan zal worden benoemd in de Hemelvaartparochie. die drieduizend zielen telt en over nog een kapelaan beschikt. Voorts heeft de bisschop benoemd tot moderator en godsdienstleraar aan het Smt-Norbertuslyceum te Roosendaal C. P. J. van Bavel, kapelaan te Breda (Ó.L. Vrouw van Goeden Raad)tot ka pelaan te Breda (O.L. Vrouw van Goe den Raad) P. A. M. van Zon, modera tor en godsdienstleraar aan het Sint- Norbertuslyceum te Roosendaal; tot voorzitter van het Stedelijk Pastoraal Comité te Breda rector N. A. Nooren. Dagblad voor Zeeland KANTOREN voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14, telefoon 2377, Hulst vooi Walcheren en Zuid-Beveland: Klokstraat 1 telefoon 6252 Goes AIq. redacteur I Exploitatie' voor Zeelandinspectie Zeeland F DE LIGT, L K M DE JONG tel. 6252. Goes tel 2377 - HULST Redacteur voor Zeeuwsch-Vlaanderen P G KUYPERS telefoon 2377 - Huls' privé 3327 Redacteur voor Walcheren. CH SCHETS. telefooD 3566. Vlissingen Prijs voor losse advertenties, bestemd voor de editie voor Zeeland 1 0.17 pei mm 1 mm ingezonden mededelingen 2M> mm gewone advertenties Bij contract aanzienlijke reductie „Kleintjes": 3 regels of minder 1,— elke regel meer f 0,20 Bij plaatsing ook m de Brabantse oplage resp. f 1,60 en 0.45 By 3 achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld. -iet nieuwe jaar heeft Middelburg in alle rust zijn intrede gedaan, wat te danken was aan de kou. Toch kwamen er nog gillende keukenmeiden, rotjes, vuurpijlen en andere zaken aan te pas, die lawaai veroorzaken. Een onaangenaam incident bij het af scheid, dat Middelburg van 1962 nam, was de verwijdering van de ijzeren hek ken voor het stadhuis op de Markt. Op geschoten jongelui smeten de hekken midden op de weg, zodat het verkeer Markt-Lange Noordstraat werd ge stremd. De politie greep bijtijds in. Op de moeilijk begaanbare wegen bleef het verder vrij rustig; de enkele aanrijdingen en slippartijen leverden slechts lichte materiële schade op. Vele automobilisten hadden moeite, door de opgehoopte sneeuw te komen. Zo had de coöperatie voor het brood bezorgen een vrachtwagen ingeschakeld. Een complete verkeerschaos is in west Brabant ontstaan tengevolge van het dichtsneeuwen van tal van verkeers wegen. In de avonduren van maandag waren verschillende auto's en autobussen van de BBA vastgelopen in sneeuwrug gen van honderden meters lengte en soms meer dan een meter hoog. Alle sneeuwploegen en bulldozers die maar te vinden waren, werden door rijks- en provinciale waterstaat opgeroepen en in gezet voor het ruimen van sneeuw. Op tal van plaatsen stond men echter voor een hopeloze taak. Verschillende plaatsen zoals Nispen, Kruisland, Willemstad, Dinteloord, Zegge, Rucphen, enz. waren totaal onbereikbaar. In de loop van dinsdag konden slechts enkele wegen sneeuwvrij worden ge maakt. De meeste plaatsen bleven onbe reikbaar. Tal van gehuchten waren totaal van de grotere centra afgesneden. De melk fabriek te Roosendaal kreeg ongeveer 90 percent van de te verwachten melk bin nen, zij het met ongeveer vier uur ver traging. Een autobus van de Brabena met 32 Franse kinderen strandde op de Nispen- seweg tussen Essen en Roosendaal. Met behulp van landbouwtrekkers is de bus uiteindelijk in de nieuwjaarsmorgen rond vijf uur te Roosendaal aangekomen. Over het traject Essen-Roosendaal, ongeveer 10 km, was de bus toen ruim vier uur onderweg geweest. Een lijnbus van RoosendaalAnna Jacoba is maandagnamiddag om 4 uur uit Roosendaal vertrokken. Zij is ergens in de buurt van Philipsland gestrand en i was dinsdagnamiddag nog niet terug. Op de lijn Bergen op Zoom-Steenber- gen-Dinteloord-Oud-Gastel liepen enkele bussen in de late avonduren vast. Zij konden pas in de loop van dinsdag wor den uitgegraven. Dinsdag rond de middag werd met alle mogelijk materiaal gewerkt aan het vrij maken van de provinciale weg Steenber- gen-Dinteloord-Heijningen - Willemstad. Pas in de late avonduren was er een kleine rijbaan vrij tot Willemstad. Roosendaal richting Oud-Gastel was niet te rijden langs de provinciale weg. Voor een hopeloze taak stond provinciale Waterstaat op de weg Roosendaal-Kruis- land. Er was praktisch geen onderscheid te maken tussen weg en sloot. Hier het begin van de Roosendaalseweg gezien vanaf de Wouwseweg. Ter gelegenheid van de jaarwis seling hebben alle staatslieden boodschappen gezonden waarin zij vrend en vijand de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar deden toekomen. Dat politieke „veel heil en zegen" gaat uiter aard altijd gepaard met een reeks opmerkingen waarvan veronder steld wordt dat de geadresseerde ze in zijn zak zal steken Zo wisselden Kroestjev en Ulbricht boodschappen uit, waarin van beide kanten werd gezegd dat er een afzon derlijk vredesverdrag met Oost-Duits- land dient te komen. Maar opmerke lijk is wel dat alleen in het nieuw- jaarswensje van de Oostduitse leider Ulbricht werd gesproken over de eis dat West-Berlijn tot een neutrale en gedemilitariseerde stad moet worden gemaakt Kroestjev repte daarover niet. Ook in andere gedeelten van zijn boodschappen en van zijn toespraken op bijeenkomsten ter gelegenheid van de jaarwisseling toonde hij zich bij zonder gematigd, al kon hij uiteraard niet nalaten wat bekende dreigemen ten te herhalen. In de boodschap aan het Russische volk doet Kroestjev het min of meer voorkomen alsof hij met zijn politiek meesterschap voorkomen heeft dat de kwestie Cuba tot een kernoorlog is uitgegroeid. Diezelfde kwestie is ook een belangrijk punt in de boodschap die hij Kennedy stuurde, maar hij ge bruikte daarin wat voorzichtiger ter men. In een toespraak in het Kremlin bracht Kroestjev de geschillen met China ter sprake. De westerse wereld verkijkt zich daar toch wel op, zei hij. ..Er zijn inderdaad geschillen, maar dan zoals die tussen man en vrouw", aldus de Sovjetpremier. „Als een ka pitalist zijn neus daar insteekt, zullen we hem samen bevechten", dreigde hij. Mao Tse Toeng kreeg dan ook een vriendelijke nieuwjaarsboodschap van Kroestjev, met de hartelijke groeten en allerbeste wensen voor 1963". Er zal, zei de boodschap, niets worden nagelaten om de ..broederlijke vriend schap" tussen de beide landen te ver stevigen. Willy Brandt heeft de Westberlijners beloofd dat de stad ook in 1963 vrij zal blijven. Maar we zullen in het nieuwe jaar heel wat moeilijkheden te overwinnen krijgen, aldus de burge meester van 's werelds meest omstre den stad. De Gaulle heeft zijn nieuwjaars boodschap aangegrepen om de wereld nog eens duidelijk te maken wat Frankrijk als militaire macht bete kent. Het jaar 1963 zal beslissend zijn voor de vernieuwing van de gehele defensie, aldus De Gaulle. In dat jaar zal de kernmacht van de Franse strijd krachten gereedkomen. Ook bracht hij de Westeuropese eenheid ter sprake, daarbij Engeland te kennen gevend dat het zich „zonder voorbehoud en voor goed" bij de Westeuropese mogendhe den dient te voegen, wil het door de anderen als lid van hun gemeenschap aanvaard worden. De Gaulle achtte het mogelijk dat de spanning tussen Oost en West aanzienlijk zou afnemen en dat er eindelijk een vredesregeling tot stand zou kunnen komen. Franco heeft de Spanjaarden aan zienlijke loonsverbeteringen toegezegd. De Spaanse regering kan niet langer het bestaan van ondraaglijk lage mini mumlonen dulden, aldus Franco. Onder de talloze staatshoofden die hun goede wensen in een politieke ver klaring verpakten, was ook Soekarno. Het jaar 1962 is voor Indonesië „het jaar van de triomf" geworden, aldus de president. De bestuurder van de V.N. in Nieuw-Guinea heeft zich tot de bevolking gericht met een nieuw jaarsboodschap. Met heldere vaste stem heeft paus Joannes XXIII een enthousiaste me nigte van vijftigduizend mensen op het St.-Pietersplein een gelukkig nieuw jaar toegewenst. Tot grote vreugde van de wachtenden verscheen de H. Vader aan het venster om met hen de Engel des Heren te bidden. Daarna riep hij hen „Een gelukkig nieuwjaar, één, twee. drie keer gelukkig". De paus besloot zijn spontane wens met „De Heer zegene ons allén". Ook hier was een BBA-bus gestrand. Het verkeer werd via de provinciale weg Oud Gastel-Oudenbosch-rijksweg 17 naai de Westrand te Roosendaal geleid. Bor den „doorgaand verkeer gestremd" waarschuwden het verkeer op verschil lende plaatsen bepaalde wegen niet op te rijden. Rucphen bleef dinsdag onbereikbaar. In de richting Nispen liep de eerste BBA- bus pas om half drie en dan nog met heel veel moeite. De Roosendaalseweg naar Kruislanden de Langeweg van Kruisland naar Steen bergen was door de ongeveer één meter hoge sneeuwlaag, welke op verschillende plaatsen aanwezig was, niet te berijden. Kruisland was dan ook slechts via Oud Gastel te bereiken. Van Oud-Gastel richting Fijnaart en Stampersgat was over de provinciale weg niet te rijden. Rucphen was totaal ge isoleerd. De lijndienst Breda-Roosendaal v.v. reed over rijksweg 56 en boog enkel bij de kruising St.-Willebrord even tot het midden van dit kerkdorp af. De weg van Maple Farm tot Rucphen had op sommige plaatsen een rug stuifsneeuw van ongeveer een meter hoog. Bosschen- hoofd was vanuit Oudenbosch praktisch niet te bereiken. Te Fijnaart was zondag en maandag heel wat sneeuw geruimd. De dijkwegen waren hier vrij goed berijdbaar; alleen in de richting Willemstad liep het bij Heijningen en Helwijk vast. Te Zevenbergen was de situatie zeer slecht. De Zandeweg richting Leur zat dicht, Zwartenberg was niet te bereiken. De Achterdijk richting Zevenbergsche- hoek was evenmin berijdbaar. Alleen in de richting Klundert en rijksweg 17 was het met enige moeite doenlijk per auto te rijden. Een eresaluut verdienen de ambtena ren van rijks- en provinciale waterstaat, de kantonniers, de chauffeurs van de bulldozers, tractors enz. die de koude en felle oostenwind trotseerden in hun soms vergeefse pogingen de wegen vrij te maken. Bij de spoorwegen was alles in touw om de wissels sneeuwvrij te houden en alles zo regelmatig mogelijk te laten lo pen. Hier en daar moest echter wegens stuifsneeuw de snelheid worden gemin derd. Vertragingen van 15 tot 20 minu ten waren daarvan het gevolg, doch ge zien de verkeerschaos op tal van wegen kon men dit echt wel voor lief nemen. In de Langstraat en het Land van Heusden en Altena zag het er allemaal niet veel anders uit. De provinciale weg Heusden-Haarsteeg-Den Bosch moest worden afgesloten wegens de hoog op gewaaide stuifsneeuw. Het was nog niet te zeggen of vandaag de weg weer bruikbaar zal zijn. Ook Dussen-Sleeuwijk is gisteren de gehele dag afgesloten geweest. „Wij heb ben het personenvervoer moeten sta ken", aldus een mededeling van de busonderneming ALAD te Wijk en Aal burg. „Wij zijn de hele dag bezig ge weest bussen uit te graven, die maan dagavond zijn blijven steken." Een muur van sneeuw had zich ook gevormd op de weg van Heesbeen naar de brug van Heusden, waardoor ook hier geen verkeer meer mogelijk was. Nagenoeg alle ruilverkavelingswegen in het land van Heusden en Altena zijn on begaanbaar geworden. In de Langstraat zijn de wegen over het algemeen nog wel berijdbaar ge bleven en de BBA heeft ondanks vertra gingen het personenvervoer op gang weten te houden. De lijndiensten 22 en 23 moesten echter via Zevenbergschehoek worden omgeleid, omdat de weg via Hooge en Lage Zwaluwe niet meer be rijdbaar bleek. Tussen Raamsdonksveer en Raams- donk-dorp heeft de provinciale weg op enkele plaatsen tijdelijk dicht gezeten. De hoofdverkeersader Breda-Ooster- hout-Raamsdonksveer-Gorcum is dankzij een voortdurende activiteit van de sneeuwploegen van rijkswaterstaat goed berijdbaar gebleven. Vrijwilligers Het rayon Oosterhout van de BBA heeft met man en macht gewerkt om het personenvervoer zo 1 goed en zo kwaad als het kon op gang te houden. De eerste zeven bussen die uitreden gistermorgen kwamen in de op sommige plaatsen metershoge sneeuw vast te zit ten. Uitgraven vergde doorgaans een uur of vier hard aanpakken. Ondanks de nieuwjaarsdag zijn veel chauffeurs die eigenlijk vrijaf hadden, zich vrijwillig komen melden om de helpende hand te bieden. Een chauffeur die zich gistermorgen al vroeg had gemeld dacht er gister avond om acht uur nog niet aan naar huis te gaan. Eerst naar Lage-Zwaluwe, waar een bus in hopen sneeuw aan het kantje van een dijk stond. Het gedeelte bij de Staphorsterkrui sing en het stuk van Oosteind naar Don gen was bijzonder slecht. Om half vijf kon pas de eerste bus van Oosterhout naar Dongen vertrekken. Het lichte verkeer zag bij de Stap horsterkruising een uitweg door via ak kers op de provincialeweg te komen. De weg zelf was onbegaanbaar. Ook dit idee is afkomstig van een B.B.A.-chauffeur. die zelf hopeloos vast zat. Een pater die in Dongen een H. Mis moest lezen haalde het zelfs niet over de akkers. Hij is overgegaan tot een voettocht. Ook op de lijnen Tilburg, Baarle-Nas- sau. Alphen, Chaam en Bavel was het een hopeloze boel. Het ergste wel tus sen Alphen-Baarle.Nassau. Zaterdag avond om half acht raakte daar een bus ingesneeuwd. Het gevaarte stond dwars over de weg. Een slee-auto van de wa terstaat raakte er ook al vast. De hele dag is de weg gesloten geweest voor het verkeer. Gisteravond om vijf uur is men met bulldozers aan dit karwei begonnen. Gehoopt werd de weg vanmorgen vry te hebben. Ongelukken hebben zich vrijwel niet voorgedaan. Alleen te Oosteind botsten gisteravond twee personenauto's op el kaar door de stuifsneeuw. Het gevolg was slechts lichte schade. „We hadden elkaar veel heil en zegen gewenst en de kinderen gingen naar bui ten om traditiegetrouw vuurwerk af te steken. Kort daarna, het zal tien mi nuten over twaalf zijn geweest, hoorden we „brand" roepen". Zo begon de heer F. W. Dickmann jr., zoon van de eigenaar van het bekende hotel „De Malle Jan" in Vierhouten, dat vrijwel tot de grond toe is afgebrand, zijn verhaal. ,Ik vloog het dak op, gevolgd door de buffetbediende. We hadden schuimblus- sers, maar werden door de rook terug gedrongen. In korte tijd stond alles in lichterlaaie". In het hotel bevonden zich 100 men sen, van wie 80 gasten. Er brak geen pa niek uit. Iedereen ging rustig naar bui ten. Er kon niets van de inboedel wor den gered. De schade, die op een miljoen gulden wordt geschat, wordt door verze kering gedekt. De brandweer uit Elspeet was er vrij spoedig, gevolgd door de brandweren van Apeldoorn, Ermelo en Nunspeet, Het water moest merendeels per tank auto worden aangevoerd. Men vermoedt dat de brand is ontstaan door e-en vuurpijl, die op het dak is ge komen. Kortsluiting wordt ook niet uit gesloten geacht. (Advertenties) DE EERSTE MEEVALLERS IN HET NIEUWE JAAR vindt U in de vele bij Bosstraat 20 - BERGEN OP ZOOM Tel. 5779. Morgen, donderdag 3 januari gelden voor de provincie Zeeland de volgende hoogwaterstanden: Hansweert 8.09 en 20.54 uur, Terneuzen 7.37 en 20.24 uur, Vlissingen 7.08 en 19.51 uur, Wemeldinge 8.50 en 21.28 uur. TERNEUZEN Luxor 20 uur Tumult in het vrouwen paradijs, a.l. OOSTBURG Ledel 20 uur The ladies man, a.l. GENT KNS Een driewieler voor tante Mildred ANTWERPEN KVO 20 uur Tsaar en timmerman

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 2