lil Treinenloop gestagneerd - veren en bussen vallen uit Ijzige winter eist honderden doden in Europa en Y.S. Sneeuw en storm spannen samen en scheppen Siberisch klimaat VANDAAG GEEN BROOD..... 1962 WAS BAR JAAR Kleuter uit Biesbosch per helikopter naar het ziekenhuis Als het eens echt was geweest Meiers hoog Wegen afgesloten Vcrkeersbericht Onbereikbaar Dan door de lucht Dankbaar DAGBLAD VOOR ZEELAND Brandend rotje in sak Jongen brandde als een fakkel Pieter v. d. Meer weer iets beter Aanhoudend sterke oostenwind Ingesneeuwde auto s Mr. Kortenhorst in ziekenhuis Vluchten naar de maan medisch mogelijk 103e JAARGANG No. 24170 Voor God, Koningin en Vaderland Uitgave: N. V. Uitg. Mij. Neerlandia Directeur: E. H B. Brader. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: J. M. A. C. v. Dongen, C. J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. M. Mes, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. M. Vercauteren, L. J. v. 't Westende. Bureaus: Breda - Reigerstraat 16 - Tel. 22341 (4 lijnen) - Postgiro 1114111 WOENSDAG 2 JANUARI 1963 Abonnementsprijs f 8,05 per kwartaal, excl. 0,20 incasso: 9,25 per post excl. f 0,35 incasso f 0,62 per week Prijs van buitenlandse abonnementen op aanvraag. Losse nummers 15 cent. Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0,42 per mm (Ing. Med. 1 1,05). Bij contract aanzienlijke reductie. Volledi ge tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. Tel. 22341 (4 lijnen) - Postgiro 1114111 wv.» Bureau voor de Zee^TeIÏ^Tg^ES, Klokstraat 1 - tyfoon *252 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Straat 14 - telefoon 2377 - (Bjjbureaus: Terneuzen: ÏJsbaanstraat 24 telefoon 2601 - OOSTBURG: Nieuwstraat 41 - telefoon DORPEN GEïSOLEERD - ONBEGAANBARE VERKEERSWEGEN/" eigen ijzig gewest De tienjarige Simon S. uit de Brue- ghelstraat in Den Haag is even na de jaarwisseling in brand geraakt, doordat hij een rotje, dat na het aansteken niet direct ontbrandde weer in zijn zak stak, waar hij echter nog een aantal rotjes had zitten. Het rotje ontplofte toch en bracht ook de rest van het vuurwerk tot onploffing. Ook het vuurwerk in zijn andere zakken hij had in totaal ongeveer 60 rotjes bij zich ontplofte en de jongen werd één brandende fakkel. Toegeschoten agenten rolden de jongen in de sneeuw en trokken hem zijn bran dende kleren uit. Per ambulance is de jongen naar het ziekenhuis aan de Zuid- wal gebracht. Zijn toestand is ernstig. De overgang van het oude naar het nieuwe jaar is in Den Haag vrijwel zonder moeilijkheden verlopen. Bijna nergens behoefde de politie krachtdadig op te treden en op enkele punten zag men zelfs agenten elkaar met sneeuwballen bekogelen om warm te blijven. De enige plaats waar de politie met de sabel heeft moeten optreden, is ge weest op de hoek van de Gouverneur- laan en de Allard Piersonlaan. Daar weigerden omstreeks een uur zeventig voor het merendeel baldadige jongelui uiteen te gaan. Na een chage met de sabel lagen de straten enkele minuten later echter geheel verlaten. Vijf jeugdige feestgangers uit Geervliet hebben zondagnacht vele inwoners van hun dorp de schrik op het lijf gejaagd door in het holst van de nacht de brandweer alarminstallatie in werking te stellen. De leden van Geervliets vrijwillige brandweer waren over gelukkig, toen bleek dat men met een dronkemansgrap te doen had, want er waren geen brandputten bereikbaar en evenmin was er bluswater uit de watergangen te halen, omdat deze met een dikke laag ijs bedekt waren. Geervliets straten en wegen waren boven dien onbegaanbaar vanwege de sneeuwmassa die was gevallen en nog niet was opgeruimd. Tegen de vijf knapen heeft de rijkspolitie proces-verbaal opge maakt. Dom Pieter van der Meer de Wal cheren, die zondag door vader abt van de Oosterhoutse St.-Paulusabdij is be diend, heeft zich snel hersteld van de zware longontsteking. Maandagmorgen reeds was het directe levensgevaar ge weken. EEN 50-JARIGE man in Neerrijnen, die zich kwaad maakte om een aantal jongelui die voor zijn huis nogal lawaai erig oudejaarsavondpret maakten, stormde naar buiten om hen de les te lezen. Hij werd door de kou bevangen en overleed. IN ARGENTINIë zullen deze maand nieuwe verkiezingen worden gehouden. VOLGENS DE regering van Saoedi- Arabië hebben (Russische) Iljoesjin- bommenwerpers vanaf een basis in Jemen een aanval gedaan op een Saoedi- Arabische stad. Daarbij zouden twee vrouwen en een kind gedood zijn. IN LUIK is overleden mgr. Kerkhofs, oud-bisschop van Luik. Hij bereikte de leeftijd van 84 jaar. DE VROUWENBOND van Tunesië heeft van de regering geëist dat zij Tunesische mannen zal verbieden met buitenlandse vrouwen te trouwen. ,,De aanslag op Bourguiba was mede beraamd door mannen die met niet-Tunesische vrou wen getrouwd zijn", aldus de Tunesische dames. Verwachting van het K.N.M.I. tot vanavond, opgemaakt gisterenavond 23.15 uur: In het noorden van het land enkele opklaringen en in het zuiden overwe gend zwaar bewolkt met plaatselijk sneeuw. Krachtige, mogelijk tot stormachtig toenemende oostelijke wind. Op de meeste plaatsen strenge vorst. Vandaag: zon onder 16.40 uur. Maan op 12.32 uur. Morgen: zon op 8.48 uur. Maan onder 0.39 uur. Sneeuw, vorst, een felle oostenwind: dat waren de ingrediënten waaruit de win ter een verschrikkelijke nieuwjaarsverras sing voor grote delen van ons land heeft bereid. De jaarwisseling is in jaren niet zo winters geweest als die we zojuist beleefd hebben. Vooral het noorden van bet land heeft hevig te lijden van de winterse gruwelen, waaraan we weliswaar al enige weken blootgesteld zijn, maar die uitgerekend tijdens de dagen waarop velen naar familie en vrienden wilden reizen een hoogtepunt bereikten. Spiegelgladde wegen, opgehoopte sneeuw, ondergesneeuwde rails en wissels en wat de winterse sneeuwjacht nog meer opbracht, ont wrichtten op vele plaatsen het verkeer. Talloze auto's raakten inge sneeuwd of raakten van de weg; in het hele land raakte het spoor wegverkeer in de war, doordat de treinen steeds grotere achter standen opliepen. Vertragingen van een uur waren overal heel normaal, en dan mocht men nog blij zijn als men de bestemming kon bereiken. Wie verder moest per bus of op de fiets, kwam na de treinreis voo.- nieuwe moeilijkheden te staan. De kop van Noordholland, een groot gebied in de zuidwesthoek van Friesland en andere delen raakten gisteren, op Nieuwjaarsdag, volledig geïsoleerd. Bus ondernemingen in het noorden van het land moesten het grootste deel der en in sommige gevallen zelfs alle diensten la ten vervallen omdat de wegen volstrekt onbegaanbaar geworden waren. Verre weg de meeste veren in ons land vielen uit en op de vaarwegen is de toestand intussen zo, dat er vanaf vandaag nog slechts een zeer beperkt vervoer te wa ter zal kunnen plaatsvinden. De verbinding met de Waddeneilan den moet door de lucht worden onder houden. In Noordholland, bij Purmerend, ont spoorde gisteren een reizigerstrein, zon der dat er ongelukken gebeurden overi gens. De trein kwam in een geweldige sneeuwbank terecht, die het gevaarte als het ware opving. In hetzelfde gebied raakte later een goederentrein inge sneeuwd. Behalve de noordelijkste provincies kampte ook het midden van het land met grote moeilijkheden. Verkeer van uit Amsterdam richting 't Gooi werd zo goed als onmogelijk. Op de Veluwe kwa men sneeuwhopen van meters hoogte voor. De felle wind had de gehele dag de sneeuw als een ijzige en uiterst fijne witte wolk voor zich uit geblazen. Ook Zuidholland kreeg volop zijn portie van de stuifsneeuwmoeilijkheden. Niet alleen de automobilisten, die het er toch nog op gewaagd hadden, raakten ingesneeuwd. Dorpen en alleenstaande huizen in de meest getroffen streken zijn als het ware van de buitenwereld afgesneden. Normale verbindingen be staan niet meer. Zo kon men gisteren avond vanuit Amsterdam niet meer noordwaarts reizen. Op sommige wegen zijn auto's in lan ge files vastgeraakt. Vele mensen, par ticulieren evengoed als politie, wegen wacht enz., kwamen te hulp. In Vier- polders, op het eiland Putten, moest de B.B. in actie komen om samen met de brandweer, het isolement waarin het dorp geraakt was, op te heffen. Met man en macht is er sneeuw geruimd op de weg naar de buitenwereld. De autoriteiten hebben waaghalzige automobilisten de kans niet meer gege ven in narigheid te komen, want talrij ke wegen werden eenvoudig voor het verkeer afgesloten. Hoeveel mensen door het barre weer, die de jaarwisseling '62- '63 begeleidde, de dupe zijn geworden, valt niet bij benadering te zeggen. Er was één groot geluk bij al dit ongeluk: meldingen van ernstige ongevallen ble ven praktisch uit. Het gruwzame weer heeft nog een voordeel opgeleverd: het was op oudejaarsavond kennelijk te koud voor grote vuurwerkfeesten of voor jeugdbaldadigheid. Van de op oudejaars avond gebruikelijke ongeregeldheden in de steden is dit jaar dan ook niets ge komen. Maar dat de politie een gemak kelijke avond zou hebben gehad is be slist niet waar Gisterenavond moest ook het verkeer over de Afsluitdijk worden gestaakt. Een Het is misschien geen record, maar deze sneeuwhoop tegen een huis in St.-Laurens op Walcheren aange waaid, was toch beslist indrukwek kend genoeg om onze fotograaf te bewegen tot het maken van dit plaatje. Het illustreert treffend hoe diep we erin zitten van de ergst getroffen plaatsen was gis terenavond Schagen, tussen Alkmaar en Den Helder. Met bulldozers probeerde men algehele isolering te voorkomen. Ook Purmerend moest vechten om dat lot niet te ondergaan. De bewoners van Marken gaan vandaag proberen een weg naar de vaste wal te banen. In Noordholland konden de auto's van de melkfabrieken de bussen niet komen ophalen. Maar ook de bevoorrading dreigt te stagneren. Vele dorpjes, die bediend worden door bakkers en leve ranciers uit de grotere plaatsen, vrezen vandaag zonder brood en andere levens middelen te komen. In samenwerking met de K.N.A.'C. en de Nederlandse Spoorwegen zal de N.C. R*V. vandaag opnieuw een bijzondere radioberichtendienst ten behoeve van het verkeer verzorgen. De berichten zul len worden omgeroepen om 7.45, 12.45, 17.45, 19.45 en 21.50 uur over Hilversum (298 meter). Het afgelopen jaar 1962 behoort tot de drie koudste jaren van de laatste zeven tig jaar; het was even koud als de jaren 1940 en 1956. In laatstgenoemde twee jaren was voor een belangrijk deel de strenge winter oorzaak van de lage ge middelde temperatuur, in 1962 daaren tegen brachten januari en februari be trekkelijk zacht weer, maar waren het voorjaar en de zomer kouder dan sedert 1845, meer dan een eeuw geleden dus, het geval was geweest. Ook oktober was iets warmer dan normaal, de overige negen maanden waren alle te koud. December was ditmaal de koudste, augustus de warmste maand van het jaar. Aldus het KNMI in De Bilt. Hoe 1963 zal worden, moeten we maar afwachten. Maar hoopgevend is het begin niet... Mr. L. G. Kortenhorst, voorzitter van de Tweede Kamer, is ter observatie in een ziekenhuis opgenomen. Zjjn toestand is niet ernstig. Zoals bekend is mr. Kortenhorst sedert 18 december ziek. Ongeveer zevenhonderd doden een aantal dat intussen waar schijnlijk zelfs weer aanzienlijk opgelopen zal zijn vormen de trieste balans van de ongekend strenge winter in Europa. Wij mogen dan ernstige overlast van sneeuw, ijs en wind ondervinden, hier in Nederland zijn we er nog bijzonder gunstg van afgekomen, als we naar andere landen kijken. Frankrijk telt de meeste slachtoffers van de winter. Sinds het begin van de sneeuw- en ijsperiode zijn er ongeveer 250 mensen omgekomen door verkeers ongevallen tengevolge van het weer, ko lendampvergiftiging en andere oorzaken. Engeland telt ruim 150 doden. Men be leefde er de hevigste sneeuwstormen sinds vijftien jaar. Verscheidene dorpen zijn door opgejaagde sneeuw, die hier en daar zelfs tot enkele meters reikt, ge- isoleerd. Men moest talloze mensen, die ingesneeuwd raakten, te hulp komen. Er zijn sneeuwhopen van wel zes meter hoogte gevormd. In Duitsland is het wegverkeer zo goed als tot stilstand gekomen. Men tel de er gisterenavond ruim tachtig slacht offers van de barre winter. In Zwitserland zijn driehonderd auto's op een der wegen naar de St.-Gotthard- pas overvallen door lawines. Het gevaar van lawines is in dit land nog aan het toenemen. Zelfs Spanje heeft het zwaar te ver duren. In Barcelona gingen sommigen op ski's naar het werk. De grootste narig heid veroorzaakte daar echter een over stroming. die 8000 mensen dakloos maak te. Een ander gevolg van deze waters nood is dat d© citrus-aanplantingen in het oosten van Spanje zware schade (men schat: ruim 250 miljoen gulden) hebben opgelopen. Twaalfduizend arbei ders zijn daardoor werkloos geworden. Van de landen in het noorden kwam alleen Denemarken er vrij goed af. Zwe den, Noorwegen en Finland kampen met zware sneeuwval en melden ook talrij ke ongevallen. Italië kreeg eveneens grote waterover last. Er vielen 57 slachtoffers. Rusland, behalve dan het zuiden van het land, ligt onder een zwaar sneeuw dek en er heersen zeer lage temperatu ren. Ook aan de andere kant van de oceaan regeert de winter. Barre kou en ijzige stormen hebben grote moeilijkhe den veroorzaakt. In de Verenigde Staten telde men tot gisterenavond reeds bijna 400 doden. Bij verkeersongevallen kwa men in het nieuwjaarsweekeinde alleen al 259 mensen om. Door gladheid reed in Montana een bus in een rivier. Zes mensen verdron ken in het ijskoud© water. Een onweer staanbare storm, met ijzige temperatu ren en snelheden tot soms 150 km per uur, teisterde New York. In diezelfde storm verging bij Long Island een sleep boot met negen man aan boord. Het stof felijk overschot van één van hen werd later teruggevonden in een sloep. Het was geheel met bevroren waterschuim bedekt. Ook op economisch gebied doen de gevolgen van de strenge winter zich gel den. Vervoersondernemingen komen voor grote lasten. Zo heeft de Britse luchtvaartmaatschappij Bea berekend dat alleen al op het Londense vliegveld een strop van twee miljoen gulden ge leden werd. De sneeuwlaag is er niet snel genoeg verwijderd, zo klaagde de maatschappij. Sneeuw, wind en ijs hebben in de loop van oudejaarsnacht en nieuw jaarsdag ook in de Zeeuwse en Bra bantse gewesten vaster greep gekre gen op het verkeer. Hoofdverkeers wegen zijn door de overvloedige sneeuwval en later door de straffe oostenwind, die de sneeuw op ver scheidene plaatsen tot drie meter heeft opgejaagd, veranderd in smalle of volkomen onberijdbare verkeers aders. In alle uithoeken van Zeeland en Brabant hebben talrijke chauf feurs de strijd tegen de sneeuw op gegeven; verschillende plaatsen zijn geïsoleerd geraakt, terwijl elders de verbindingen over de weg niet of met de grootste moeite en zeer onregelmatig onderhouden kon den worden. De treinen hebben in het algemeen minder last onder vonden van het barre weer, zij het, dat ook zij met vertragingen hebben af te rekenen, die b.v. op de baan vakken van Holland naar Zeeland wel tot veertig minuten zijn uitge groeid. De veerdiensten werken op de meeste oversteekplaatsen nog volgens het gebruikelijke schema, maar de klandizie is niet groot. Ook al, doordat de toevoerwegen slecht begaanbaar zijn. Zowel in Zeeuwsch-Vlaanderen als op de Zeeuwse eilanden is de strijd tegen de sneeuw grootscheeps aan gepakt, maar dat heeft tot op dit moment nog niet tot afdoende resul taten geleid. Overal worden de we gen nog gemarkeerd door vastgelo pen voertuigenEr zijn zelfs bussen vertrokken, die een etmaal na hun vertrek nog niet op hun uitgangs punt zijn teruggekeei'd. Aanrijdin gen en kettingbotsingen kunnen bij deze situatie uiteraard niet uitblij ven. De schade wordt veelal door de bestuurders onderling geregeld. In West-Brabant zijn eveneens ver schillende plaatsen totaal van hun omgeving afgesloten, terwijl andere nog slechts via grote omwegen te bereiken zijn. Ook hier wordt het gemis aan degelijk opruimingsmate riaal gevoeld. Weliswaar hebben tal rijke ploegen de strijd tegen de sneeuw en het ijs aangebonden met tractors, bulldozers en zelfs drag lines, maar het diabolische samen spel van wind en sneeuw speelt hen niettemin nog overal parten. In de Langstraat zijn de wegen over het algemeen nog wel berijdbaar ge bleven. De BBA heeft, ondanks ver tragingen, het personenvervoer op gang weten te houden. De foto brengt een situatie bij Oud- Gastel in beeld, waar een sneeuw ruimer de witte massa met behulp van een tractor van de weg probeert te krijgen. De Russische geleerde Anatoli Blagon- ravov heeft gezegd, dat bemande vluch ten naar de maan thans medisch moge lijk zijn. Blagonravov schreef dit in een artikel in het regeringsblad ,,Izvestia". Hij ver klaarde, dat vluchten naar de maan even lang zullen duren als de vlucht van Andrian Nikolajev in augustus van dit jaar. Nikolajev bevond zich gedurende 94 uur en 25 minuten in de ruimte. (Van onze verslaggever) Adriaan van Leyssen, twintig maan den oud, is op Nieuwjaarsdag per helikopter naar het ziekenhuis ge bracht. Het toestel van de lucht macht, een Alouette, landde rond vier uur achter de boerderij van Adriaans ouders in de polder De Turfzak in de Biesbosch. Vijf minuten later was Adriaan aangekleed en in een paar dekens gerold en zo kon hij zijn reis beginnen. Door de lucht naar het vliegveld Gilze-Rijen en vandaar over de weg naar het St.-Ignatius- ziekenhuis in Breda. Voor Adriaans ouders was het een pak van hun hart. „Ik heb ai een paar nachten niet geslapen", vertel de mevr. Van Leyssen ons. Niet al leen vanwege de koorts die haar kindje had, maar meer nog door de angst dat ze, als dat nodig zou blij ken, niet snel genoeg een dokter zou kunnen laten komen. Dat bleek ook inderdaad het geval te zijn. Zondag had mevr. Van Leyssen al getelefo neerd met huisdokter H. Vermeulen. Maar die kon natuurlijk niet komen, want vooral in deze tijd is de Bies bosch in de nacht niet te bereiken. Maandagochtend was de koorts wat minder, maar in de loop van de dag liep hij weer op en maandag avond nam mevr. Van Leyssen con tact op met dokter J. Gaymans uit Made, die de dienst van dokter Ver meulen waarnam. Dokter Gaymans nam zich voor om op Nieuwjaarsdag naar De Turfzak te gaan en op zijn verzoek had schipper Pot van de rijkspolitie te water in Drimmelen de boot dinsdagochtend al klaar lig gen. Maar dokter Gaymans moest het laten afweten. Hij zag niet eens kans om met zijn auto in Drimmelen te komen. Wat niet wil zeggen dat de dokter de moed opgaf. Door bemidde ling van burgemeester drs. A. Crul toonde de luchtmacht zich bereid om te helpen en zo kon het gebeuren, dat tussen 3 uur en half 4 gisterenmiddag een helikopter van de vliegbasis Ypenhurg, gevlogen door sgt.-vlieger Van Bolderen, die bijgestaan werd door sgt.-monteur Horstmayer, op het sportpark van Made landde om de dokter aan boord te nemen. Zo kwam de arts toch op de boerderij van Van Leyssen terecht, waar hij de kleine Adriaan onderzocht. Met een vermoedelijk lichte longontsteking werd de kleine daarna naar Breda gebracht. Voor mevr. Van Leyssen is de span ning nu wel een beetje gebroken. „Alleen verlang ik er nu weer naar om hem te zien", zei ze. „Maar dat zal wel niet gaan. Als mijn man al vier uur nodig heeft om het brood op te halen dat de rijkspolitie naar een punt hier in de Fiesbosch brengt, dan zal ik aan oen bezoek aan Adriaan in het ziekenhuis maar niet denken. Hij is nu in ieder geval goed ver zorgd en ik kan niet genoeg zeggen hoe dankbaar ik ben voor al die hulp. Van de vliegers, van dokter Gay mans, die zich zo heeft uitgesloofd, van de burgemeester en van de rijks politie. Dat moet u er zeker b\j bi de krant zetten".

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1963 | | pagina 1