Chrysler streeft naar technische kwaliteit ^ordt India splijtzwam in het communistisch Azië? RUSSISCHE „SPOETNIK" Ernstige verwikkelingen uit kleine grenstwisten GEGEVENS VAN SERIE 1963 Het begin der twisten AMERIKAANSE SAAB op komst Veiligheid Tips - tips - tips - tips WHISKEY: EEN NIEUW GEVAAR VOOR DE FRANSEN Begroting van V.S. vertoont groot tekort Als een elegant-geklede man dan staat er op het etiket een altijd elegant blijft... magisch woord: FAILLIET VAN DE POLITIEK DER GEWELDLOOSHEID Achteropkomend verkeer DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 S3! Voor 1963 brengt de Chrysler Corporation een groot aantal per sonenwagens in diverse uitvoeringen en modellen, waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op grotere technische kwaliteiten en een nog langere levensduur als voornaamste punten. Tal van wijzi gingen op het gebied van ontwerp en constructie, naast verande ringen en verbeteringen op esthetisch gebied, hebben geleid tot nog fraaiere en snellere wagens met een langere levensduur. De „com- pact-car" van Chrysler, de Valiant, verschijnt in een geheel nieuwe vorm. Er is een nieuwe Dodge „Dart", Vvelke de Dodge „Lancer" zal vervangen. Deze Darts zijn groter dan de Lancer, en vullen de leemte tussen de eigenlijke „compact-cars" en de middelgrote Amerikaanse wagens. De Dodge-modellen zijn groter geworden, en hebben nu dezelfde afmetingen als de Chryslers. De modellen voor 1963 vertonen een Europese inslag. In totaal brengt de groep 97 verschillende modellen, verdeeld over de zes reeksen Valiant, Dart, Plymouth, Dodge, Chrysler en Imperial, van de Valiant met 2,7 m wielbasis tot de luxueuze Im perial met een wielbasis van 3,28 m en een lengte van 5,80 m. Voor alle modellen zijn er acht verschillende motoren beschikbaar, lopend van de schuinliggende zescy- linder van 2,8 liter van de Valiant tot de V-8 van 6,8 liter die voorna melijk op de Chryslers gemonteerd wordt. Zowel door hun ontwerp, als door nieuwe fabricageprocédé's alsmede het gebruik van nieuwe materialen zijn de Chryslermodellen voor 1963 robuuster van vorm. Op A het gebied van de roest- Mm bestrÖding paste Chrys- HriH Ier overigens reeds de meest vooruitstrevende methodes toe. Dit mo ge ondermeer blijken uit de gegalvaniseerde deurdrempels, de spat- lappen van synthetisch rubber aan de binnen- kant van de spatborden, de scharnieren en ge- I DH wrichten van zink en i Wi cadmium, de sierstukken en knaldempers van roestvrij- en gealumini- seerd staal en de bevestigingsklem men en haken van nylon. Deze nieuwe wagens zijn waterdicht en tochtvrij. Met nylon versterkte rubbermatten, fraaie bekledingsstof- fen, functionele stoelen en een voor treffelijke afwerking maken de inte rieurs aantrekkelijk en bestand te gen een intensief gebruik. Op 'fchnisch gebied onderscheiden zich de modellen voor 1963 door een grotere keus uit wielbases en moto ren. De nieuwe Dart heeft een wiel- Binnenkort komt er in de V.S. een Zweeds-Amerikaanse sportwagen op de weg, waarvan men felle concur rentie verwacht. Het is de SAAB Quantum III, een vormschone wed- strydwagen, die wat het uiterlijk betreft, weinig gemeen heeft met de Saab, waarmee wy in onze land streken vertrouwd zyn. De Amerikaanse Saab bestaat voor namelijk uit Zweedse onderdelen, maar hij heeft een Amerikaanse plas tic carrosserie. Al jaren wordt er in de V.S. aan de Saab gedokterd om hem sneller en moderner te maken en in enkele gevallen is het inder daad gelukt een aardige race-versie te verkrijgen, maar bij Saab Motors Inc., de Amerikaanse dochteronder-# neming van Saab, wilde men er geen speciaal werk van maken. Nu is de Quantum Corporation in Rockland (Massachusetts) met een Saab-versie gekomen, die geaccepteerd is. Een gewone Saab 96 is omgebouwd tot een sportwagen. Er is een ge heel nieuw raam voor geconstrueerd, dat aanmerkelijk korter is dan dat van de Saab. Voor motorsportdoel einden heeft de Saab Quantum alumi nium buizen en voor algemeen spor tief gebruik stalen buizen. Voor een gunstige gewichtsverdeling heeft men de motor en de overbrenging ver plaatst. Het differentieel en de ver snellingsbak liggen vóór de motor. De vering is vervangen door een geheel nieuw luchtveringsysteem. De constructeurs van Quantum hebben de Saab, waaraan ze ver scheidene jaren hebben gewerkt, zorgvuldig doordacht. Ze hebben een fraaie en gestroomlijnde carrosserie geschapen en het totale gewicht van de Saab 96 (met 841 cc motor) te ruggebracht tot slechts 405 kg. Het koetswerk weegt niet meer dan 38 kg. De standaard-Quantum heeft de motor van de „96" met de 4-ver- snellingsbak en de meeste Saab-fi- nesses. Het wedstrijdmodel (alumi- nium-raam) is iets minder luxueus, maar dit heeft onder de kap de GT- motor. De topsnelheid is nog niet bekendgemaakt maar deze ligt in elk geval om en nabij de 180 km per uur. Hiermee komt de Amerikaanse Saab in de buurt van de grote mer ken in deze klasse. De standaard- Quantum wordt waarschijnlijk nog onder de 3000 dollar op de markt ge bracht, wat overigens wel nodig zal «yti m verband met de sterke Britse concurrentie op sportwagengebied. basis van 2,82 m, dat is 11 cm meer dan de Lancer, die hij vervangt. Dit houdt niet alleen een betere weglig- ging in, maar bovendien ook meer ruimte voor passagiers en bagage. Toch is de nieuwe Dart slechts 18 cm groter dan de Valiant. De Dodge 330, 440 en Polara zijn lan ger geworden en behoren nu tot de zelfde categorie als de conventione le Amerikaanse wagens zoals de Chrysler en de Imperial. De wielba ses van de Dodges werden met 7,5 cm vergroot tot 3,02 m. De complete reeks motoren bestaat uit twee zescylinder motoren en zes V-8. De vermaarde schuinliggende zes cylinder zet zijn carrière voort als 2,8 liter op de Valiant en de Dart, en als 3,7 liter (op verzoek), op de Dodge en Plymouth modellen. De 3,7 liter motor kan tegen extra betaling geleverd worden met een motorblok met aluminiumlegering. Vergelijkende tests hebben uitgewe zen dat Plymouth en Dodge-model len, uitgerust met 3,7 liter zescy linder betere prestaties behaalden dan andere wagens uit hun klasse, uitgerust met V-8 motoren met de zelfde capaciteit. In de V-8 reeks zyn er reeds zes verschillende motoren beschikbaar. De Plymouths kunnen worden gele verd met een opgevoerde versie van de 5,9 liter motor, in plaats van de 5,2 liter V-8 van vorig jaar, met als resultaat van 9% groter optrekver- mogen boven het normale snelheids- bereik. De Dodges kunnen worden uitgerust met een V-8 van 6,3 liter die een extra winst aan vermogen geeft en de acceleratietijd van 50 tot 100 km-u met een vierde vermin dert. Voor de Chryslers heeft men uiter aard de grootste krachtbron,, een V-8 van 6,8 liter. Van deze motor bestaat nog een opgevoerde versie bestemd voor de Imperial en voor de 300 J. In die uitvoering is hjj uitge rust met twee viervoudige carbura teurs en inlaatbuizen met „ram"- effect, evenals speciale cylinderkop- pen en dito nokkenas. De vooruitgang op het gebied van de motoren loopt parallel met de ver beteringen aan het chassis en de op hanging. Alle Chrysler modellen hebben nu remmen met luchtbe- krachtiging, die slechts een geringe pedaaldruk vergen voor een maxi maal remeffect. Behalve op de „com pact-cars" worden alle remmen automatisch bijgeregeld, zodat pe riodiek afstellen overbodig wordt. De bescherming tegen het binnen dringen van water en vuil werd nog verbeterd, terwjjl de remvoeringen op de schoenen zijn gelast hetgeen de levensduur ten goede komt. Een parkeerrem op de achterwielen vervangt nu de transmissierem die voordien op de Chrysler en de Impe rial in gebruik was. Hierdoor kon ook de omvang van de transmissie tunnel verkleind worden, waardoor voorin meer ruimte is ontstaan. Op alle modellen van de Chrysler groep heeft men nu ook de ruiten wissers van een nieuw type, waar door de druk op de voorruit behou den blijft hoe hoog de snelheid ook is. Dank zij hun aërodynamisch profiel kan de winddruk benut wor den om de wisser steviger tegen de voorruit aan te drukken. Het wisser- frame heeft namelijk een hol profie1 in tegenstelling tot het gebruikelij ke U- of V-profiel dat naar de voor ruit gekeerd is. Het aërodynamisch effect van deze vorm bij grote snel heden is veel sterker dan de druk van de krachtigste veer. De Russische Serpukhof-Automo- biel)abrieken bij Moskou produceren op 't ogenblik dit autootje de „Spoet nik". Het wagentje is een vierzitter met een luchtgekoelde IS pk motor achterin. De snelheid bedraagt 75 km- uur bij een brandstofverbruik van 4'!. liter op 100 km. Een foto van de Dodge Polara 1963, die geleverd wordt als cabriolet en hardtop Tengevolge van de bij het remmen ontwikkelde warmte, vermindert het remvermogen. Het is daarom ver standig, de remwerking van uw auto niet slechts te beoordelen bij matige snelheden maar dit ook te doen on der die omstandigheden, waaronder men mag verwachten dat remschoe nen en remtrommels behoorlijk op temperatuur zijn gekomen. Indien uw automobiellampen een zeker aantal ..branduren" achter de rug hebben, zal hierdoor de licht sterkte dermate zijn verminderd, dat vernieuwing echt geen overbodige luxe genoemd mag worden. Boven dien kan een te „oud" geworden gloeilamp het elk moment begeven hetgeen, plaats en tijd in aanmerking nemende, weer allerlei problemen met zich mee kan brengen. Pantserplaten behoren bij de mees te automobielen niet tot de normale uitrusting waarmee maar gezegd wil zijn, dat u in ,,ruig" terrein wel de gelijk uit moet kijken waar u rijdt. Boomstompen, harde of bevroren zandruggen. het „nemen" van een greppel of kuil, stenen etc. kunnen het oliecarter openscheuren of de stuurinrichting dermate ontzetten, dat verder rijden onmogelijk is. Mocht u beroepshalve toch veei tussen of in de „karresporen" moeten rijden, kies dan een auto met de grootst mogelijke „bodemvrijheid". Safelightbrillen zijn het nieuwste op het gebied van „antivd)*blindin- ding". In plaats van glazen, zitten in het brilmontuur zg. strips gemon teerd, een soort jalouzieën die men, rechtuit kijkend, niet opmerkt doch die met iets gebogen hoofd, het felle licht van de tegenligger zodanig ver zwakken, dat verblinding uitgesloten is terwijl hierbij de eigen weghelft zeer goed overzichtelijk blijft. De heer van K. te Breda zit met het volgende probleem. Hij schrijft: het controlelampje dat de oliedruk moet aangeven van myn VW gaat soms niet branden, nadat ik het con tact heb aangezet. Gaat de lamp wel branden, dan gaat ze bij het op toe ren komen van de motor wel weer uit zodat ik veronderstel, dat de olie druk in orde is. Omdat dit bij een veronderstelling blijft zou ik graag weten wat de mogelijke oorzaak kan zyn van het incidenteel weigeren van dit controlelampje. Het, na het aanzetten van het con tact, al dan niet branden van het oliedrukcontrolelampje, is afhanke lijk van wat er in het .binnenste" van het oliedrukelement aan de hand is. Dit element" is niet meer en niet minder dan een, door de druk van de olie bediende schakelaar, die, als de olie niet onder druk staat, de controlelamp met het motormetaal (massa) verbindt, zodoende het lamp circuit sluit waardoor uiteraard de lamp zal gaan branden. Een (vol doende) oliedruk zal de schakelaar in het element openen waardoor de lamp zal doven. Brandt de lamp niet nadat het contact is aangezet, dan wijst dit op een onderbreking in be doeld stroomcircuit en zal het hoe en waarom moeten worden uitgevon den. Begint u maar met het contact aan te zetten, neem daarna de kabel los van het oliedrukelement en ver bindt het blanke einde hiervan met een, eveneens blank motoronderdeel. U hebt nu zelf gedaan wat het ele ment zonder druk ook moet doen. Brandt de lamp nu wel, dan ligt de fout bij een defect element of, wat in uw geval waarschijnlijker is, aan een los contact tussen de kabel en het element. Blijft de mogelijk heid, dat de lamp ook na de kunst matige „massa", verstek laat gaan en in dit geval, zal de bedrading van cn naar de lamp, de fitting en de lamp zelf aan de tand moeten worden gevoeld. De Franse medicus prof. Armand De- lille heeft de Franse medische academie in Parijs gewaarschuwd tegen een „nieuw gevaar" dat de bevolking van het be roemdste wijnland ter wereld bedreigt. Dit gevaar is de whiskey, die in Frank rijk steeds meer wordt gedronken uit snobisme. „Helaas", zei prof. Delille, „wij maken al genoeg alcohol, cognac, armagnac, calvados, om nog maar te zwijgen van het stijgen in het gebruik van rode wijn. Een zekere mate van snobisme heeft zich op een nieuwe alcoholische drank, whiskey, geworpen. Niettegenstaande het beweerde feit dat whiskey het verharden van de aderen voorkomt, het is en blijft alcohol", zei prof. Delille. Prof. Delille besloot: „Het is in het belang van de openbare gezondheid dat de medische academie de commissie voor de verdediging tegen het alcoholisme steunt, om dit gevaar de kop in te drukken". De Amerikaanse begroting vertoont een tekort van 7,8 miljard dollar, op één na het grootste tekort dat ooit in vredes tijd is voorgekomen. De Cubaanse crisis heeft de Ameri kaanse belastingbetaler honderd miljoen dollar belasting gekost. Toen president Kennedy in januari zijn begroting aan het congres voorlegde, voorzag hij een surplus op de begroting van 463 miljoen dollar. Aanvullingen op de begroting alsmede een lagere dan verwachte opbrengst van de belastingen hebben het gunstige saldo in een tekort omgezet. De lagere belastingopbrengst is mede het gevolg van het feit dat de bedrijvigheid in Amerika niet zo snel is toegenomen als door Kennedy werd verwacht. (Advertentie) ,v y u"'- Y!* Dat etiket met de olifant garandeert een ijzeren kwa- A Jiteitscontrole op stof en tj g verwerking. Daarom met ^^g m m Terlenka heeft u altijd zeker- QJÊJföÈA>m> w-! heid op voortreffelijke kle- M ICS I# Wv ding, op zorgeloos plezierig W L '""L dragen - lange, lange tijd. is verkrijgbaar in velerlei kwaliteiten en prijsklassen et afrerr FOUT: gaat inhalen G0E0 wacht even I V PElTl&ZOtSl Dezer dagen werd een auto mobilist berecht omdat hij een voorligger ging passeren, terwijl achter hem een wagen met grote snelheid kwam aanrijden. De bestuurder van de laatste auto kon door snel te reageren en hard te remmen een ongeluk maar net voorkomen. Voor de rechtbank moest de be klaagde wel inzien dat zijn fout een ander het leven had kunnen kosten. Dagelijks komen echter bij het inhalen op autosnelwegen „bijna-ongevallen" voor, zonder dat de veroorzaker „met zijn neus" op de fout wordt gedrukt. De ANWB wil er daarom met klein op wijzen dat alvorens te gaan inhalen goed moet worden opgelet of deze manoeuvre inder daad kan ivorden uitgevoerd zon der daardoor het achteropkomend verkeer in gevaar te brengen. Op wegen met een enkele rijbaan zal bovendien op tegemoetkomend verkeer moeten worden gelet. (Eigen buitenlandse dienst) Op 10 september 1959, enifte tijd na de eerste ongeregeldheden aan «le grens van In dia en China, verklaarde premier Nehroe in een rumoerige Lok Sabha (Tweede Kamer) er niets voor te voelen 0111 voor een of andere berg, hoe mooi die ook mocht zijn, te gaan vechten. Nu, drie jaar later, heeft zijn stand punt een grondige verandering ondergaan. De filosofie van «le geweldloosheid, waarvan India het monopolie bezat als een erfenis van de grote Ghandi, heeft een geduchte deuk gekregen floor het fanatisme waarmede pro blemen als Hyderabad, Kerala en het laatst Goa uit de wereld zijn geholpen. Natuurlijk staat Nehroe in zijn recht als hij zich verzet tegen de communistische agressie van Peking, maar het is een grote men- taliteits-wijziging om de weefstoel van Ghandi te verwisselen voor straaljagers en ander oorlogstuig dat hem door de Sovjet-Urne wordt geleverd. Dat Nehroe de uitdaging van China aanneemt mee die wapens is niet in de laatste plaats een gevolg van het feit, dat het volk, waarvoor de werkelijke situatie heel lang verborgen werd gehouden, niet langer genoegen neemt met een halfslachtige houding. Want in augustus 1959 moest Nehroe in de Lok Sabha met tegenzin verklaren, dat Chinese invasietroepen in het gebied van Assam een Indiase grenspost hadden bezet. De afgevaardigden eisten toen van de premier de garantie, dat de grens van India en ook die van de pro tectoraten Sikkim en Bhoetan zouden worden verdedigd. Hij weigerde die ga rantie te geven. Hij kwam daar wat la ter op terug, maar stelde een regeling aan de conferentietafel toch primair- Er ontstond een ernstige controverse tussen de chefs van staven en de minister van defensie, Krisjna Menon, die tot de ont slagaanvrage van de chef legerstaf, ge neraal Thimaya, leidde, en van Menon. Een revolte werd nauwelijks verhinderd. Nehroe heelde met veel moeite de breuk tussen de generaals en Menon, maar de Lok Sabha bleef ernstige kritiek uiten op de slappe houding van Nehroe tegen over de Chinese agressie. Nota's werden tussen Peking en Nieuw-Delhi gewisseld en eindelijk ebde de kwestie van de grensgebieden in Assam weg. Daar keer de de rust echter niet mee terug, want tegelijkertijd verplaatsten de Chinezen hun activiteiten naar het noordwesten en voegden daar een aantal gebieden van Ladakh in het door India en Pa kistan omstreden Kasjmir, aan China toe. Nehroe reageerde feller hierop, ook door de openbare mening die een krach tiger politiek eiste. Het prestige van Nehroe leed ern stig door zijn houding, die nog altijd in het teken stond van de passieve weerstand, z.oals Ghandi die tegen het kolonialisme had aangewend. Echter, Nehroe had niet begrepen dat kolonialisme en modern com munisme geheel andere bestrijdings- methoden vragen. Het zegt wel iets, dat het leger in vele gevallen order kreeg om een door de Chinezen ten onrechte bezette grenspost zonder gebruik van wapens te heroveren.... De speldeprikken aan de grens bleven voortduren en zelf stoen Nehroe geneigd was daar iets aan te doen, ontbraken hem de militaire middelen daartoe. Britse erfenis Het nieuwe India heeft de grenskwes ties van de Britse koloniale meester ge ërfd. De verwikkelingen met Tibet en China in juli 1914 leidde tot de conventie van Simla (Punjab) waarbij de Engelse afgevaardigde MacMahon de grens afba kende, die voortaan zijn naam zou dra gen: de MacMahon-linie. De Chinese re gering ratificeerde de conventie echter niet en de intussen uitgebroken eerste wereldoorlog deed de kwestie in het ver geetboek raken. In 1959 verweet Tsjoe- En-Lai premier Nehroe de vroeger ge pleegde Britse agressie ten opzichte van China te willen uitbuiten. Door erop te wijzen dat de grenzen van India reeds eeuwen bepaald waren NEHROE: kleur bekennen geworden door geografische en etnologi sche factoren, wees Nehroe die beschul digingen van de hand. Wel maakt het huidige communistische regime gebruik van de kaarten die ten tijde van Tsjiang- Kai-Tsjek nog in omloop waren, en waarop al die omstreden gebieden als Chinees staan aangegeven. De Chinese agressie in de Indiase grensstreken heeft een heel andere on dergrond dan het feit dat deze op Chi nese kaarten als Chinees grondgebied zijn aangeduid. In werkelijkheid gaat het erom dat China de controle wil hebben over de grensgebieden, inclusief Sikkem, Bhoetan en Nepal, en in het noordwesten Ladakh, omdat van daaruit de opstand en het verzet in Tibet tegen de Rood- Chinezen voortdurend nieuw leven wordt ingeblazen. In 1959 raakten om die re denen de protectoraten Bhoetan en Sik kem bij de incidenten betrokken. Ver schillende stammen uit Tibet zijn over de grens getrokken na de Chinese bezet ting van hun land en zij worden door de Chinezen achtervolgd. Bovendien is het voor de Chinezen een prachtgelegenheid om zich heen goede uitvalspositie te kiezen wan neer de tijd gekomen is om het laagland van India binnen te vallen. Niet voor niets hebben zij zowel in Ladakh als in Nepal honderden kilo meters goede autowegen aangelegd. Naar het definitieve conflict In juli van dit jaar begonnen de Chi nese grensschendingen weer ernstiger vormen aan te nemen. India zou de in cidenten uitlokken om stemming te ma ken tegen de Volksrepubliek, aldus een nota van Peking. Nieuw-Delhi daarente gen maakte melding van nieuwe Chine se voorposten in Ladakh. zelfs nog bui ten de grenslijn die de Chinese landkaar ten als Indisch gebied erkennen. Niet alleen bleef Peking agressief op militair terrein, ook diplomatiek oefende het zware druk uit op Nehroe, die allerlei beschuldigingen kreeg te verwerken. Het ideologische conflict tussen Peking en Moskou had tot gevolg, dat de Sovjet- Unie begon met India economische en vooral militaire steun te geven. Met deze steun in; de rug zond India 11 juli een nota aan de Chinese Volksregering, waarin werd gezegd, dat onderhandelin gen voor een nieuw handelsverdrag en herzieningen der betrekkingen kunnen worden geopend, indien China afziet van zijn agressie-poljtiek en de grens tussen beide landen erkent, zoals die in de loop der historie ontstaan is. Peking reageer de hier niet op en verleden week was Nehroe dan ook van mening, dat de kans op overleg nihil is. zolang de „spel deprikken" van die zijde zouden blijven voortduren. Die prikken zijn inmiddels uitgegroeid tot een grof steekspel, waarbij aan beide zijden vele slachtoffers vallen. De ge vechten van de laatste dagen zijn de ernstigste van de afgelopen drie jaren. Het merkwaardigste in deze kwestie is, dat Nehroe, die in de Hongaarse op stand geen vinger wenste uit te steken tegen het Rode geweld, thans geconfron teerd wordt met een soortgelijke daad, nu van Chinese zijde. Hoewel hjj lang geaarzeld heeft om de Chinezen met ge lijke munt te betalen, schijnt hij thans toch vastbesloten om de hem toegewor pen handschoen op te nemen. Moskou in dwangpositie Engeland en de Verenigde Staten heb ben zich steeds verzet tegen de militaire hulp die India van de Sovjet-Unie ont ving. Thans gaan ook deze landen aan India wapens leveren, wel nog in gerin ge mate maar het begin is er. Het gevolg daarvan is echter dat Moskou in een soort dwangpositie geraakt. Zet de Sovjet-Unie de hulp aan India gewoon voort, dan keert zij zich rechtstreeks tegen Peking en dat is feiteliijk ook de opzet, want men ziet in Moskou met lede ogen de voortdurend groeiende machtspo sitie van Peking. Trekt de Sovjet- Unie daarentegen de hulp aan India in en daar is met de intrekking van de levering van Migs een begin gemaakt dan is het nog maar de vraag of India in staat zal zijn om aan Peking het hoofd te bieden. Dat India het onderspit zou delven kan zeker niet de wens van Engeland en de Verenigde Staten zijn. Overigens schijnt het neutralisme van India welhaast tot het verleden te behoren. De verklaring van Nehroe dat men met dit neutralisme in een schijnwereld heeft geleefd, spreekt boekdelen. Niettemin blijft zijn houding toch nog altijd een tweeslachtig heid vertonen, o.a- door het vasthouden, aan de eis om Peking-China tot de Ver enigde Naties toe te laten in de hoop de militaire agressors daar toch weer met praten tegen te kunnen houden. Kleur bekennen ook door India Indien Nehroe zijn moeilijkheden met China niet anders te boven zou kunnen komen dan met hulp van de Sovjet-Unie, dan ontstaat er in het roerige Azië een precedent dat voor de toekomst weinig goeds inhoudt. Daarom is het van groot belang wat de westelijke landen willen en kunnen doen voor India. Bijna alle Aziatische landen kunnen zich alleen maar uit de zorgen redden, door van een of ander politiek blok hulp te aanvaar den. Er is in elk geval toch reeds iet» veranderd in India: Nehroe laat ein delijk zijn tanden zien tegenover de communistische agressie, ook al schept dit een ernstige toestand. Maar risico's bepalen onze huidige wereldpolitiek nu eenmaal en het ontwijken daarvan heeft al te veel rampzalige gevolgen gehad dan dat er daar nog meer aan kunnen wor den toegevoegd. De kwestie-Cuba heeft voldoende aan getoond dat een politiek van lijdzaam heid tenslotte tot e.en rampzalige neder laag had kunnen leiden. Voor India geldt hetzelfde. Voor het grotendeels in ascese levende volk van India is het zaak geen prooi te worden van een systeem dat on verdroten streeft naar de wereldrevolu tie. Dan zou dra blijken, dat die ascese nog maar een kleinigheid was vergele* ken bij de ellende welke daarna zou ko men.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 9