V.S. bang voor „tweede Cuba" in Venezuela BROSSER Samenwerken legen HONDSDOLHEID ter bescherming van mensen en dieren BETANCOURT STERK GENOEG? Sanovite De koe en de kernoorlog Geef eens een spel cadeau Castro geldt er als de held van het proletariaat Actueel gevaar Links en leger Handicap wat is r Kookt u wel economisch? Vele linksen ongrijpbaar Ruimtevaarder aangewezen Israël verzet zich tegen terugkeer gevluchte Arabieren Vracht water de ruimte in De financiering van de tv. Wet overtreden Dodelijk Stadia Niet zwaar Houten hangertje en restje stof is leuk geschenk Miss Sherlock Holmes Modern sieraad uit de oude doos 13 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 13 (Eigen buitenlandse dienst) Wanneer er in Washington enige voldoening bestaat over de tot heden bereikte resultaten inzake de bezwering van het militaire Cubaanse gevaar, dan wil dat toch niet zeggen, dat men er de toe komst niet zonder grote zorg tege moet ziet. Washington heeft de Sovjet-Unie in feite een capitula tie afgedwongen, maar de koop prijs is niet gering. De Verenigde Staten hebben de verklaring moe ten afleggen, dat zij zelf geen daadwerkelijke militaire inmen ging in Cuba zullen plegen, noch anderen zullen toelaten dit van het eigen grondgebied af te doen. En daarmee is aan het Cu!3?. v?n Castro, deze dynamische „Marxistische en Leninistische centrale", zoals hij zelf zijn land noemt, een nogal verstrek kende zekerheid verschaft, dat het m de naaste toekomst kan voortgaan de startbanen te leggen voor de geestelijke raketten die het naar de Latijns-Ame rikaanse wereld hoopt af te schieten. Cuba wordt een min of meer gelegali seerd broeinest van communistische agi tatie in Zuid-Amerika, wat dit suiker eiland ongelegaliseerd sinds geruime tijd in feite reeds is. Weliswaar zijn de Ver. Staten niet van plan, dit zonder meer te nemen. De economische wurging" van com - munistisch Cuba zal in verhevigde ma te doorgevoerd worden. Daartoe zetten de Verenigde Staten zelf hun enorme economische en politieke macht in, maar daartoe hebben zij ook de vol strekte medewerking van de Zuidame- rikaanse landen nodig. En die is er op dit ogenblik, onder invloed van de ge beurtenissen van de laatste tijd zeer zeker. Op de aan het bewind zijnde re geringen in de Zuidamerikaanse lan den hebben die gebeurtenissen min of meer een shock-werking gehad, want plotseling zag men zich geconfronteerd met een dodelijk gevaar voor de eigen veiligheid. Maar de vraag is, hoe groot de po litieke stabiliteit in deze landen is. De revolutie is daar een altijd op de loer liggend gevaar. Vroeger de revolutie van generaals en dergelijke, die ook wel eens dicht bij de staatsruif wilden zit- (Advertentie) Regelt de spijsvertering (Ook zoutarm verkrijgbaar) Hoe ver kan een koe lopen en hoe snel? Dit is een vraag die de Zweedse burgerbescherming kan beantwoorden wanneer 50 Zweedse koeien er een drie daagse op hebben zitten. Deze begon dinsdag. Men wilde beginnen op een schema van 16 kilometer per dag. Met dit experiment wil men vaststellen hoe ver een koe kan lopen wanneer Zweden wordt getroffen door een kern oorlog. De deelnemers aan de driedaagse krij gen geen kruisje. De beloning zal een bezoek aan het slachthuis zijn. ten, thans van de extremistische ideolo gieën van links en rechts, die bijzonder actief zijn. En dat maakt het gevaar van een ideologische besmetting vanuit Cuba zeer actueel met als gevolg een ver der doorwerken van het ontbindingspro ces binnen het grote lichaam der Ame rikaanse landen, en een vergroting van de kansen van het internationale com munisme. Met grote bezorgdheid ziet wren in Washington deze gevaren in en met name vreest men een bedenkelijke ont wikkeling in het land, dat het meest gevoelig is voor Cubaanse infiltratie: Venezuela. De explosies, welke tijdens de dagen van de acute Cuba-crisis aan de Golf van Maracaibo de installaties van diverse westelijke oliemaatschap pijen vernielden, getuigen er toch wel van, dat Fidel Castro in Venezuela reeds over een groot aantal actieve sympathisanten moet beschikken. Venezuela beschikt over een enorm politiëel veiligheidsapparaat. Deson danks blijkt er een actieve vijfde co lonne te bestaan. De regering heeft weliswaar meege deeld dat talrijke personen gearresteerd zijn, maar zij is er zich toch wel van bewust, slechts een tipje van de sluier te hebben kunnen lichten welke over de centraal geleide subversiviteiten ligt. Het juiste aantal gearresteerden werd niet opgegeven, maar naar ver luidt heeft de regering-Bétancourt alle haar bekende actieve leden van de com munistische partij en de beweging van het linkse midden (MIR), welke be trekkingen met Castro onderhouden, la ten opsluiten. Men weet echter, dat men nog in het geheel geen vat gekregen heeft op de vele, voor het huidige be wind gevaarlijke elementen in de stu dentenwereld en onder het officieren corps, alsmede de parlementair-on- schendbaren. De MIR is een beweging welke is ont staan uit een afsplitsing van 'een vroe gere regeringspartij, n.L de republi- ceins-democratische unie. Zij is minder uitgesproken communistisch en daar door is zij voor vele opstandigen een soort uitwijkpartij geworden, speciaal voor ontevreden militaire elementen. President Bétancourst, wiens demo cratische actie-partij meer aanhang heeft op het land dan in de hoofdstad Caracas, waar het niet onaanzienlijk „lompenproletariaat" neigt naar Castri- cisme" of communisme, meent echter bij de bewapende strijdkrachten ge noeg aanhangers te bezitten om elke op stand van links neer te kunnen slaan. Is dit wel waar? Dit jaar zijn er in Venezuela al twee militaire opstanden geweest, nl. in Pueblo en Carupano. En toen is gebleken, dat de ideeën van Fidel Castro onder de strijdkrachten reeds een bedenkelijke sympathie ge nieten. Als leider der pro-castrische richting geldt de voormalige tijdelijke staatschef admiraal Wolfgang Larraza- bal, de man die in het jaar 1958 de dic tator Pérez Jiménez verjoeg. De ideologische conceptie in het Ve nezolaanse leger is dan ook volkomen anders, dan in die van de andere Zuid- Amerikaanse landen. Daar is onder de Een majoor van de Amerikaanse lucht macht, Gordon Cooper, is aangewezen om als eerstvolgende astronaut aan boord van een Amerikaans ruimteschip een reis rond de aarde te maken. De 35-jarige Cooper zal volgend jaar april in het ruimtevaartuig, dat wordt aangeduid als de MA-9, rond de aarde cirkelen. Dan zal worden getracht hem een volle dag in de ruimte te laten blij ven. Hij zal de zesde Amerikaan zijn die de ruimte in word+ gezonden. Het ruimtevaartuig is reeds op Cape Canaveral aangekomen, waar het aan proefnemingen onderworpen zal worden. Cooper is bij de ruimtereis van Walter Schirra hulppiloot op de grond geweest. Tijdens zijn eigen lancering zal deze functie worden waargenomen door Alan Shepard. officieren van een werkelijk betekenen de linkse invloed heel weinig sprake. Bij al de verwikkelingen in deze La tijns-Amerikaanse landen is immers duidelijk geworden, dat de officieren doorgaans naar het rechtse extremisme overhellen. Evenwel, ook in Venezuela zijn de aanhangers van de rechts-extremis- tische dictator Pérez Jiménez nog niet uitgestorven. De vroegere dicta tor, die tien jaar regeerde, woont nu in Florida. De Venezolaanse autori teiten blijven van de Verenigde Sta ten zijn uitlevering eisen, maar dat proces duurt nu al enkele jaren en de regering in Washington heeft duide lijk weinig lust op hef verzoek in te gaan. Jiménez heeft immers vele en machtige vrienden onder de Venezo laanse hogere militairen. En men kan nooit weten! Menige kenner van de-, toéstanden in Venezuela meent, dat communisten en castricisten een machiavellistisch spel letje trachten te spelen. Ze zoeken con tacten juist met deze rechts-extremis- ten. Het enige bindmiddel is de ge meenschappelijke afkeer van het hui dige bewind. De linksen verwijten Bé- tancourt verraad aan zijn vroegere links-radicale denkbeelden, de rechtsen zijn boos omdat hij door Jimenez te verdrijven de poort voor de linkse ra dicalisering van Venezuela open gezet zou hebben. Dat na een gelukte ge combineerde actie tegen Bétancourt juist een vernietigende burgeroorlog zou beginnen met gerede kansen voor Castro's sympathisanten is duidelijk. Een verandering van regime in Vene zuela zal in elk geval de zeer précaire stabiliteit in Zuid-Amerika nog verder in gevaar brengen. En dat is nu het grote schrikbeeld van Washington. De Knesset, het Israëlische parlement, heeft zich dinsdagavond opnieuw uitge sproken tegen toelating tot Israël van Palestijnse Arabieren die tijdens de joodse onafhankelijkheidsstrijd het land verlieten. Een resolutie van deze strek king werd aangenomen met 63 tegen 11 stemmen, bij 13 onthoudingen. De enige oplossing voor het vraagstuk van de Palestijnse vluchtelingen is vestiging in Arabische landen, aldus de resolutie. De communisten en de linkse Mapam- partij waren de belangrijkste tegenstan ders van de resolutie. De Verenigde Staten zijn van plan om morgen met de nieuwe Saturnus super raket' 95 ton water 166 km hoog de ruimte in te slingeren. Het water zal een ijswolk gaan vormen, die de Ame rikanen beschrijven als ,de hoogste en duurste ijswolk sinds mensenheugenis'. De raket zal tot ontploffing worden gebracht wanneer hij zijn grootste hoogte heeft bereikt. De proefneming met het water is slechts een onbelangrijk deel van het experiment met de raket, daar men een onbenutte ruimte over had. Aan de hand van de vrijgekomen de financiële resultaten zijn weer- tv-nota is een grafiek gemaakt waarin gegeven over de jaren 1961 t.m. 1970. BETANCOURT ...grondwet buiten werking stellen kan ook averechts uitpakken... Een zware handicap voor de regering- Bétancourt is, dat vele veronderstelde kopstukken van de linkse samenzwe ring genieten van de parlementaire onschendbaarheid of van het universi- teits-asylrecht, dat in Venezuela als een echt taboe geldt. Militairen kan men sneller aanpakken en velen hunner boe ten dan ook in de gevangenis voor hun deelgenootschap in de recente re volutiepogingen. Maar de mannen, die de touwtjes van de linkse agitatie in handen hebben, kunnen zich aan vervol ging onttrekken. De grondwet beschermt hen en het is om deze reden, dat Bétancourt al lang van plan Is, die grondwet buiten werking te stellen. Is hy daar sterk genoeg voor en... zal dat juist niet het sein van een algemene opstand van iedereen tegen iedereen worden, met Fidel Castro als lachende derde? (Advertentie) Voor f 2.60en 25 Arks waarde bonnen krijgt U 2 fraaie kop en schotels met een pakje Arks theebiscuit. Op de kleuterschool hebben ze witte muizen. „Moeder, mogen wij óók witte muizen?" Bij een vriendje hebben de konijnen jongen. „Moeder, mag ik een konijntje? Ik zal er heus zelf voor zorgen". Huisdieren kunnen een grote bron van vreugde zijn en de goede pedagoog zegt, dat kinderen zélf verantwoordelijk ge steld mogen worden voor de verzorging van deze vriendjes. Dat zal ook wel zo zijn, maar zelfs wij, volwassenen, brengen het er met onze verantwoordelijkheden niet altijd goed af, dus de kinderen evenmin. In de praktijk komt het er op neer, dat de moeder en huisvrouw minstens de helft van de verantwoor delijkheid voor de huisdieren meedraagt. Daarom gaat de huisvrouw alles aan wat samenhangt met de honds dolheid die zo plotseling als een af schuwelijke bedreiging in ons land is gekomen; zij waakt over het heil van de haren en dat is mens én dier. De Rotterdamse arts voor kleine huisdieren dokter J. Boom wès zo vriendelijk ons op enkele vragen te willen antwoorden, ondanks de extra drukte, die deze ziekte hem en alle dierenartsen bezorgt. Wij dachten, dat hondsdolheid nauwelijks meer be stond. Waar komt zo'n ziekte ineens vandaan? Rabiës (hondsdolheid) komt over de gehele wereld voor „behalve op enkele eilanden: Austra lië, Nieuw Zeeland, Engeland. Het moet eerder als een wonder worden beschouwd, dat de ziekte 50 jaar lang buiten onze grenzen is gehou den. Dat kon alleen maar dank zij de uitstekende quarantainemaatrege len. Dat nu toch op een of andere manier een ziek dier hier is binnen gevoerd, kan alleen maar gebeurd zijn door iemand, die de wetten, die onze samenleving beschermen heeft genegeerd. maar het kan ook al „virulent" (gif tig) zijn vlak vóór het uitbreken. De beet van een aan rabiës lijdend dier heeft niet altijd infectie tot ge volg; de kracht van het virus heeft er invloed op en ook het soort wond De afstand van de wond tot het cen trale zenuwstelsel (de hersenen) is eveneens van belang, zodat men kan zeggen, dat een beet in het gezicht zo mogelijk nog gevaarlijker is dan een beet b.v. in de voet. Het is echter onmogelijk op de uitwer king van de beet te wachten. Als de ziekte eenmaal uitbreekt is er geen hulp meer mogelijk. Wanneer een ge beten, en vermoedelijk geïnfecteerde patiënt met een serie injecties be handeld wordt, gaat er in het lichaam een race beginnen tussen de ziekte verwekker, het virus, en de ziekte verdelger, de geïnjecteerde stof. Om die race te laten winnen door de laat ste dus door het LEVEN, is het nood zakelijk, dat men zich onmiddellijk onder behandeling stelt. Het rabiësvirus, dat hoogst gevaar lijk is in wonden, kan ook door slijm vliezen dringen, maar op de gave huid heeft het geen uitwerking. Bo vendien is het in de buitenlucht gauw „dood". Het speeksel van een ziek dier, dat hier of daar terecht mocht komen, kan men met- een desinfec terend middel opruimen. Rabiës, een bijna altijd dodelijke infectieziekte, kan vóórkomen bij alle zoogdieren en bij vogels. De verwek ker een virus, bevindt zich voorna melijk in het speeksel van het zieke dier. De infectie heeft praktisch al leen plaats door een beet, waarbij de ziekteverwekker via het speeksel in de wond dringt. Wij kennen allen wel de gevolgen van een geïnfecteer de wond: een zwerende" vinger, of als het ernstiger is, zelfs bloedver giftiging. De gevolgen van zulk een wondinfectie komen al heel gauw aan de dag, omdat de vergiftiging zich via bloed- en lymfestelsel vol trekt. Maar het virus van de honds dolheid verplaatst zich langs een an dere weg, namelijk langs de zenuw banen naar het centrale zenuwstel sel, de hersenen. Deze weg wordt slechts langzaam afgelegd en daarom kap het soms vele weken duren al vorens de rabiës zich openbaart. Na iafit eerste uitbreken van de ziek te is het speeksel het gevaarlijkst, Bij alle zoogdieren verloopt de ziek te, die ca 10 dagen duurt, praktisch op dezelfde manier. Bij de honden komen twee soorten van rabiës voor: de razende en de stille; de razende in drie stadia met bepaalde volgor de. Eerst komt het melancholieke stadium, waarin het dier sloom en toch onrustig is. Hij zoekt donkere hoekjes op, maar is gauw geïrriteerd; hij weigert voedsel maar slikt vreem de voorwerpen in, vodden en soms zelfs stenen. Hij krijgt dorst, maar kan moeilijk slikken en kan zijn over vloedig speeksel niet wegwerken. Dan volgt het excitatiestadium, waarbij de onrust tot razernij wordt. Nu breekt de zwerflust aan, waarbij hij grote afstanden kan afleggen en an dere dieren in een zwijgend gevecht aanvalt. Dit geluidloos vechten is 'n belangrijk symptoom; instinctmatig gaan gezonde honden het dier uit de weg. De gekooide hond bijt in alles, tot zelfs in gloeiend ijzer; zijn razer nij wordt afgewisseld door ogenblik ken van uitputting. Het dier krijgt een loerende uitdrukking, begint ver lamd te raken en krijgt een andere toon van blaffen. Het derde stadium is het verlamde, waarbij hij zich niet meer kan op richten en het speeksel uit de open hangende bek druipt. Hierna sterft het dier van uitputting. Bij de stille vorm ontbreekt het tweede stadium geheel of bijna geheel. Terwijl wij met dr. Boom spraken, bemerkten wij hoeveel bezorgde ba zen hun honden en katten trachten te vrijwaren voor deze gevreesde ziekte^ door een preventieve behande ling. Eén injectie is voldoende om re delijkerwijze te mogen aannemen, dat het dier na vier weken immun zal zijn voor de hondsdolheid. Dat wil echter niet zeggen, dat men daarna dan ook zijn dieren weer vrij mag laten rondlopen, als de overheid van de gemeente, waarin men woont, dit heeft verboden. Het is zo jammer, dat vele echte en vele Menige stomertf laat ons het hangertje, waarop de gereinig de kleding hangt, behouden. Simpele knaapjes, bedrukt met 'n reclame. Na^it U echter voor deze houtjes ien strakzittend jasje, dan zien ze er op slag heel anders uit. Het jasje moet zo strak zitten, dat het aantrek ken stroef gaat. U kunt reke nen op een enkele lengte van 50 cm; een ruche boven en on der instikken. Lijkt U dat onpraktisch om een bepaalde reden, dan komt er een enkel strookje onderaan. Heeft U stof genoeg, dan kunt U nog een zakje spannen langs een brede elastiek, voor sjaal en handschoenen. zogenaamde dierenvrienden, menen, dat deze maatregelen onnodig zwaar gemaakt worden. Misschien hebt u gehoord over een instantie, die meende, dat de maatre gelen voor katten niet nodig zouden zijn, omdat katten „zich altijd te rugtrekken in een stil hoekje om te sterven". Maar wie nu gelezen heeft hoe een hond aan rabiës sterft, be grijpt, dat een kat zich gedraagt tij dens de ziekte en sterven, afhanke lijk van de aard der ziekte en niet afhankelijk van de aard der katten. Dat een ziek mens om zich heen bijt js immers ongewoon, maar bij deze zieke kan net vóórkomen (hij is dan reeds doodziek, en loopt niet meer op straat zoals een Amsterdamse psy chopaat voorgaf.) Men kan rustig aannemen, dat een dierenarts van dieren houdt, anders had hij dit beroep nooit gekozen. De strenge verordeningen, waar wij ons thans aan te houden hebben, zijn echter alle gegeven in overleg met en in opdracht van de beste experts die wij hebben. Aan hun voorschrif ten is het te danken, dat wij 50 jaar lang van hondsdolheid bevrijd ge weest zijn en aan hen zullen wij het danken als ons land er weer van bevrijd zal zijn. Maar als het publiek hieraan niet meewerkt kunnen hier jaren overheen gaan. Dr. Boom vertlde ons, dat op een der afgelopen zondagen, toen er al geen honden meer uit de gemeente Amsterdam mochten gevoerd wor den, 300 mensen werden aangehou den, die hun hond naar buiten wilden smokkelen; 100 van hen liepen door, ofschoon ze gesommeerd werden halt te houden. Velen hebben hun dieren achtergelaten in de Gooise bossen; er is geen groter kans tot verbrei ding van de ziekte; er hoeft maar één zieke zwerver op het pad van deze dieren te komen. ,,Maar welke mensen kunnen zó on verantwoordelijk zijn?", vroegen wij aan dr. Boom. „Er zijn blijkbaar altijd asocialen, die het niets kan schelen" antwoordde hij kortaf. U merkt, dat ook een arts voor klei ne huisdieren van kernachtige taal houdt. Maar deze zaak is dan ook ernstig genoeg om kernachtig te worden aangepakt. Het is de pet met klep, die dit ensemble pikant maakt, maar, de „chic" ligt in het ge heel. Onder de kraagloze man tel met losse stola wordt een rok gedragen die, evenals de overige delen van het ensemble is vervaardigd van een wollen ruitje in het z.g. pied de cocq- dessin. Er wordt wel gezegd dat de jeugd van tegenwoordig alleen nog maar aandacht heeft voor radio en tv. Maar zijdie dat bewerenonder schatten het kritisch vermogen van onze jongeren. Vaak wordt een pro gramma afgekeurd en dan wijden zij zich aan hun liefhebberijen. Dan komt het spel tevoorschijn. Wij kennen Nederlandse spellen die niet alleen van uitstekende kwali teit zijnzodat ze nooit gevaren kunnen opleveren, maar die boven dien didactisch en esthetisch aan alle eisen voldoen. Dit is bijzonder belangrijkomdat dan al spelende nog wat wordt opgestoken. Voor de kleintjes vanaf 4 jaar is daar Candy Land (Luilekkerland), 'n soort gemoderniseerd ganzenbord, voor kinderen die nog niet kunnen lezen. Fleurige, moderne kaartjes spelen een rol ;in dit spel. 4.75) Lotto „Ons Huis", nu ook voor kin deren vanaf 4 jaar, is een zwerftocht van kelder naar zolder, met afbeel dingen van alle mogelijke voorwer pen, die in de verschillende vertrek ken in huis voorkomen. (3.45) Kleurendomino 2.25) en prenten- domino 1.75) zijn gemaakt voor de kleintjes, die nog niet kunnen tellen. Het oude vlooienspel is ook vernieuwd Het heet nu jumbomatic. De magne tisch gemaakte vlooien komen in een bakje waarin een kompasnaald het aantal punten aanwijst, 3.95) Touristo is ten verzameling van spel letjes voor kinderen vanaf 12 jaar in een lichtgewicht-reisverpakking, (450 gram) en in een plastic hoes. Voor regenachtige dagen, voor visites, en om gewoon maar mee te nemen naar vriendjes vriendinnetjes. (ƒ9.50) Voor grotere kinderen (vanaf 14 jaar) en voor volwassenen (ja heus) ont wierp niemand minder dan Alfred Hichcock een griezelig-mysterieus spel. Spanning om spoken, die door spinragkamers zweven. Wie is de knapste detective van het gezelschap? De spelers moeten motieven opsporen bewijzen verzamelen, raadsels ont warren en wat er verder komt kijken. Ieder spel is weer anders, er zijn honderden mogelijkheden. Het heet WHY en het kost 7.95. Dan is er een nieuwe serie leg-puzz- les, uit 520 stukjes bestaande, formaat 41 x 50 cm voor kinderen vanaf 13 jaar (ƒ3.45). Zij zijn er in kleinere uitvoering voor kinderen vanaf 4 jaar (ƒ1.45) en ouder (ƒ1.95 en 2.45). Het twep jaar geleden geïntroduceer de Stratego (voor vanaf 12 jaar) eist veel overleg van de spelers. De stuk ken zijn nu iets kleiner, waardoor alles wat overzichtelijker is. Een boei end spel, dat strategie vereist, 9.75) Alleraardigst is het kinderpostpa pier met zelf te kleuren tekeningen. Kleurpotloden zitten dan ook in de doos en een miniatuur onderlegger (ƒ2.95). Hebt u nog kleintjes, die graag plaat jes kijken, dan willen wij u nog at tent maken op de nieuwe linnen kin derboekjes, die sinds kort worden uitgegeven. Zij kunnen niet stuk en zijn kleurecht. Volkomen ongevaar lijk dus. De prijs ligt tussen 1.75 en 2.75. De lange speld die tus sen de twee wereldoorlo gen modieus was (van goud en platina, bezet met parels en edelste nen) is tientallen jaren uit de gratie geweest. Thans komen de ontwer pers terug op dit ele- zitten. Er is een rijke gant sieraad. Het blijkt schakering van vormen: verrassend goed te horen pijlslank of zacht afge- bij de moderne kleding rond, geciseleerd of be en, aangepast aan mo- zet met gekweekte parels derne eisen, is het ook of kleurige stenen. (Pri- van minder edel materi- mor), aal een bijou om te be- Weegt u de prijs, die u voor kant en-klaar of voorgekookte produk- ten extra betaalt, af tegen het ge mak, dat zij u bieden? Maakt u aardappelen en groenten zuinig schoon, zodat u veel over houdt?. Gooit u alleen aangestoken en harde bladeren weg, schilt en schrapt u dun? Bent u zuinig met brandstof door aardappelen en groente met weinig water (bladgroente met aanhang- water) op te zetten. Ca 2 cm wa ter is in het algemeen voldoende. Niet méér theewater, melk voor de koffie enz. te warmen, dan u no dig hebt. De warmtebron te temperen, zodra de spijzen koken. Zachtjes door koken is voldoende door hard koken is het voedsel niet eerder gaar. Een stapelring te gebruiken voor het opwarmen of warmhouden van vlees, soep, pap e.d. Zorgt u ervoor, dat u als regel geen of weinig resten hebt maar verwerkt u alleen restjes, die er nog fris uitzien en goed rui ken? Met restjes vlees en vis zult u wel weg weten, kliekjes van aardappe len en de meeste groenten, die te klein zijn om als prakje te kunnen geven kunt u heel goed in een soep of sla laten onderduiken; stukjes kaas, kleingesneden of ge raspt, in een soep% groentesaus of zomaar over een gekookte groente of over gekookte of gebak ken aardappelen gestrooid.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 7