Zwart o p Wit Liefde van Britse dichteres vanavond op uw scherm PO I ROT speelt BRIDGE Minter en Hi'nter en de gouden cadetjes 1,50 BENDER VPRO presenteert JUDY Garland SHOW Vrijdag en zaterdag Radio Veronica tot 's nachts 1 uur in ether KLOOSTERBALSEM Rita Reys in Music Hall Kijk naar Victoriaanse historie heeft veel succes „Sterren en streken" Toon Hermans niet op tv.? Bij koffie thee en tv Zogezegd lém-feuilleton Radioprogramma s 7 elevisieprogramma 's DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 FRANK SINATRA De VPRO-televisiesectie zal op zaterdagavond 1 december de Amerikaanse inzending voor het Montreux-televisiefestival uitzenden. Deze show kreeg de naam „Judy Garland-show" en behalve „Miss Show-business" zult u in dit pro gramma ook tegenkomen de zangers Frank Sinatra en Dean Martin. Deze Ame rikaanse inzending was één van de programma's, die op een sterk verdeelde pers konden rekenen. De Angelsaksische landen vonden het een voortreffelijk en soms ontroerend staaltje van vakmanschap en collegialiteit. De andere persmensen acht ten het een onderonsje van artiesten, vol van routine, maar zonder enige per soonlijkheid. Hoe het ook zij, het programma zal zeker bij de Nederlandse kijkers wel in de smaak vallen, die Judy en Frank nog maar zelden op de televisie hebben gezien en zich Dean Martin waarschijnlijk niet meer zullen herinneren uit de eerste Perry Como-show. Het lange weekend heeft de belang stelling voor de radio doen toenemen. U kunt merken aan de programma's van Hilversum, u zult het merken aan Radio Veronica, dat vanaf 30 november (vrij dagavond) elke vrijdag- en zaterdag avond van 11 tot 1 uur 's nachts in de lucht zal zijn met een programma van dansmuziek. Zoals bekend trekken de nachtprogramma's var. Duitsland, Luxem burg en de Franse omroep in de vroege uurtjes van de morgen miljoenen luis teraars. Ook bij Radio Veronica verklaarde programmaleider Tony Vos veel van (Advertentie) Flink wrijven met Kloosterbalsem, de warmteopwekkende stoffen verjagen snel de pijn. Heilzame, diepwerkende verzacht en verlicht aan doeningen van huid en spieren. Huisapotheek in 1 potje deze nachtuitzendingen te verwachten. Of het programma al dan niet met ad vertenties gelardeerd zou worden, was nog een open vraag. Belangstelling zou er wel komen zodra het programma ge start zou zijn, meende men bij de direc tie. Zangeres Rita Reys zal een van de sterren zijn, die zullen schitteren in het AVRO-televisieprogramma „Music Hall" van vrijdagavond 30 november. Het is voor de tweede maal binnen korte tijd dat Rita voor de televisiecamera's ver schijnt, want nog geei. twee weken terug bracht ze samen met het trio van echt genoot Pim Jacobs twintig minuten jazz voor de VARA-televisiesectie. (Advertentie) Over Hilversum I opent de NCRV het avondprogramma om 18.05 met „Klan ken uit Maui". Bij de NCRV dacht men, dat het bij de „Hawaii-eilandengroep hoorde. U kunt er in ,,'t Clubhuis" over nadenken, terwijl het orkest Frans Mijts om 18.30 speelt tot Sociaal Per- pectief om 18.50 wordt belicht. Na het nieuws (van 19.00 uur) opnamen van de spiritualzangers van Louis Halsey. Om 19.30 de Radiokrant, en na een uitzen ding van de Ar poetsen Lex Karsemeyer en Victor Conselman weer de (lichte) plaat. Om 20.20 ,,Teus in het middelpunt' deel 7 van het hoorspel „Recht zo die gaat". In het ontspanningsprogramma „Samen uit-samen thuis" hoort u om 20.50 o.a. de Engelse zanger Bryan Johnson. Om 22.00 de derde uitzending van „De organistenmaker". Na het nieuws en de, avondoverdenking (om 22.30 en 22.40) de rubriek „Zo juist verschenen" en actualiteiten. Om 23.10 uur platennieuws, om 23.35 uur de lite raire rubriek en tot slot (23.55) laatste nieuws. Het nieuws opent om 18.00 uur het avondprogramma van de AVRO over Hilversum II. Aart Baars speelt om 18.20 piano. Na sport en de Brief uit Londen bent u om 18.40 in de Cocktail corner te gast. Om 19.00 uur het pro gramma Carrousel. Na het nieuws in 't kort brengt de AVRO om 20.05 een ju bileumconcert t.g.v. het 100-jarig be staan van het Noordelijk Filharmonisch Orkest. Dirigent is Roelof Krol, solist is Hans Henkemans, piano. In de pauze een gesprek met F. Bordewijk. Om 22.00 Maleise klanken door het orkest van Jos Cleber en solisten. Om 22.15 uur lichte muziek uit Griekenland. Na het tijdsein van 22.30 uur nieuws, radio journaal en sportnieuws, terwijl Jan Koopman van 23.10 tot 23.55 lichte plaatjes draait in Discotaria. Om 23.55 nog nieuws tot slot. De NCRV vertoont om 19.30 uur een do cumentaire van de Duitse televisie o- ver de havenstad Singapore. Na het journaal en weeroverzicht (van de NTS) om 20.20 de rubriek Memo, terwijl om 20.30 de schijnwerper weer eens wordt gericht op het, meisjeskoor Sweet Six teen", dat dit jaar haar tweede lustrum vierde. Het televisiespel begint om 20.55 en werd geschreven door Rudolf Be sier, vertaald door Nel Bakker, en ge speeld onder regie van Peter Holland. Titel: „De Barrets van Wimpolestreet" en het heeft de liefde tussen het dich- terspaar Elisabeth Barret en Robert Browning tot onderwerp. Om 22.40 ziet u dan nog de dagsluiting, vanavond ver zorgd door ds. A. C. van de Bosch uit Ginneken. In het Vlaamse programma om 21.00 de speelfilm „The big knife" (het grote mes) dat de Nederlandse televisie en kele maanden geleden bracht met O.a. Co van Dijk en Paul Cammermans. In het Waalse programma om 20.30 de wed strijd Monsieur tout le Monde. (Van onze radio- en t.v.-redacteur) Misschien dat het televisiespel, dat de NCRV u vanavond voorzet („The Barrets of Wimpolostreet") een opleving tot ge volg zal hebben in de belangstelling, die er toch al bestaat voor de gedichten van de Engelse Elisabeth Barrett-Brow ning. Want Rudolf Besier, de auteur van het televisiespel van hedenavond, heeft de liefde, die tussen de wat oudere Eli sabeth en de zes jaar jongere dichter Robert Browning opbloeit, tot onderwerp genomen. Beiden zijn reeds lang dood, Er bestaat echter in Engeland een Brow ning-society (opgericht voor Robert De kans, dat Toon Hermans zal mee werken aan het AVRO-televisieprogram ma „Sterren en streken" uit Sittard is wel bijzonder klein geworden. Natuur lijk had men Toon als een van de (vele) artiesten, wier wieg in het zuiden heeft gestaan, een uitnodiging gestuurd, maar Toon zal dan waarschijnlijk op toernee zijn in Duitsland, zodat een televisie optreden vrijwel tot de onmogelijkheden behoort. Vingeroefeningen maken of recitals geven... U vindt zeker uw instrument in ons uitgebreide assortiment met vele wereldmerken. Van de mo derne Rippen Sonora, tot de grandiose Steinway. Kom gerust keuren en kiezen. U kunt verzekerd zijn van een verantwoord advies. Be/ of schrijf om onze foto-brochure nr. 60 A Breda, Veemarktstraat 40, te!. 30164 Amsterdam deskundig in klank Arnhem Leiden Rotterdam Browning), die zich ook tot het werk van Elisabeth uitstrekt. Tevens zal het stuk van vanavond u een glimp Victo riaanse historie laten zien, reden ook, waarom het in Engeland, dat nu een maal prijsstelt op traditie en verleden, nog steeds met succes wordt opgevoerd. Verder heeft de NCRV voor de hoofd rollen de beschikking kunen krijgen over Ellen Vogel,, die de rol van Elisa beth speelt, Albert van Dalsum als haar vader Edward en tenslotte Ton Kuyl als Robert Browning. Elisabeth is het eerste kind van Ed ward Barrett, voelt zich tot de literatuur aangetrokken, maar staat zo onder druk van haar tyrannieke vader, dat ze pas, als ze ernstig ziek wordt, begint met het schrijven van gedichten en verzen. De warme gevoelens van deze vrouw legt ze bloot in haar literair werk, dat dan ook enorme belangstelling ontmoet, Vooral bij de jongere dichter Robert Browning, die haar enkele brieven schrijft. Deze eerste brieven zijn het be gin van een regelmatige correspondentie, die uitgroeit tot meer. Want als Robert Browning bij Elisabeth op bezoek komt beseffen zij, dat de liefde niet ver is. Voor de eenzame Elisabeth een zeld zame gewaarwording. Vader Moulton Barrett voelt niet# voor de verhouding, heeft tot nu toe alle huwelijkskandidaten voor zijn dochters met beledigingen de deur gewezen en als zijn barse woorden op Robert Browning geen effect hebben, besluit hij binnen een week de ver trouwde Wimpolestreet te verlaten en met zijn gezin naar het stille platteland te trekken. Zover laten Elisabeth en Robert het echter niet komen. Ze vluch ten, trouwen in de Marylebonekerk te Londen en leven nog lang en gelukkig in Venetië. Nel Bakker heeft de vertaling voor haar rekening genomen, Peter Holland heeft de regie in handen. NederlandZwitserland was taboe voor de sportieve kijkers, maar gister avond kregen zij als pleister op de wond een deel van de wedstrijd Feijenoord— Vasas voorgeschoteld. In verband met deze spannende voetbalwedstrijd onder ging het programma enige wijzigingen. Zo werd de rubriek „Literaire ontmoetin gen", waarin een praatje met Simon Car- miggelt, naar een vroeger tijdstip ver schoven. De drie kwartier op driekwarts maat met de populaire, bejaarde compo nist Robert Stolz, ging ditmaal toch door. Vier weken geleden moest dit program ma wijken voor een voetbalwedstrijd. De Stolz-operette-melodieën, speels en hart verwarmend, ruisten gisteravond als een ritmische waterval de huiskamers bin nen. Uitstekende solistische medewerking o.a. van de operette-diva Anneliese Ro- thenberger, zette echter fleur en kleur bij aan het melodieuze romantische kijk en luisterspel, dat vloeiend en met zwier was gemonteerd. Het opzienbarende Sof- tenon-proces te Luik was onderwerp van discussie in een forum, waarin verschil lende richtingen waren vertegenwoordigd. Verscheidene aspecten van de Luikse zaak werden op instructieve en pedago gische wijze onder de loep genomen. Het gesprek was echter te kort om de pro blemen rond het Luikse proces geheel te kunnen behandelen. Ter nadere ken nismaking met de elf Nederlandse sim- fonische orkesten werden nu de schijn werpers gezet..op.-het. Friese orkest in Leeuwarden. De muziekliefhebbers zullen met ons van de uitgevoerde werken heb ben genoten. Wij vinden deze rondtocht door orchestraal-simfonisch Nederland een zeer gelukkige vondst. W. v. B. BRIEF Ambtenaren van het Britse Departement van Pensioenen en Nationale Verzekering hebben de volgende brief gepubliceerd, die ze onlangs van een vrouw gekregen hebben. „In overeenstemming met uw instructies heb ik in bijgesloten envelop het leven geschonken aan een tweeling". VRIJSPRAAK De televisie-verslaggever Kurt Grimm, beschuldigd van het slaan van een politieagent, die hem pro beerde te bewegen het terrein van een brand te verlaten, is vrijge sproken. Het hof stelde vast, dat Grimm in „een pathologische staat van dronkenschap" verkeerde op het bewuste moment, en dat hij niet verantwoordelijk kon worden gesteld voor zijn daad. HOBBY De Berlijnse politie speurt naarstig naar een heer, die er een zeer eigen aardige hobby op na houdt De man is namelijk belust op de kokers, die men gewoonlijk samen met de eerste stenen in officiële gebouwen inmetselt. Eigenlijk is de buit niet veel waard, maar het stadsbestuur stelt het niet op prijs op het laatste moment voor de plechtigheid voor een nieuwe ko ker en een andere oorkonde voor het nageslacht te moeten zorgen. Tot dusver heeft de dief al twee oorkonden buitgemaakt en o.a. bur gemeester Brandt verplicht nieuwe oorkonden te ondertekenen, omdat de oorspronkelijke in de verzameling van de onbekende ondergedoken waren. KINDEREN Sammy Davis jr., die iedereen kent na de meesterlyke vertolking in „Porgy and Bess", heeft zo pas in Hollywood bekendgemaakt, dat hy samen met zyn echtgenote een neger jongetje van twee en een half jaar heeft geadopteerd. Het echtpaar Dag vis had al zelf een dochtertje van zestien maanden. Op de vraag waarom zjj het kind geadopteerd hadden, zei Sammy: „Wy willen een huis vol kinderen en mocht onze woning te klein worden, dan zullen we een nieuwe laten bouwen." 111* „Als de vrouw niet thuis is...* (Advertentie) SNELLER dan was voorzien is het twee daags ARKA-congres in Nijmegen tot een einde gekomen. De middagvergade ring van gisteren kon van het program ma worden geschrapt. Bijna alle voor stellen gingen overeenkomstig het pre advies van het hoofdbestuur onder de hamer door. Dat is trouwens óók erg zeg! Hebt u dat gehoord? Peter van der Merwe. NAC's doelman, heeft een lichte blessure opgelopen. Het stond in de krant. Men moest met dat soort rampen het Nederlandse lezersvolk niet zo rauw op het dak vallen, 't Is immers om je een ongeluk te schrikken? Zondag is het gebeurd, tijdens de wedstrijd Zwitserland-Nederland. En wat heeft Peter? Hij heeft een lichte bloeduitstorting aan het scheenbeen. Nu kan men wel verlicht ademhalen en denken: o. gelukkig, slechts een hehte uitstorting. Maar het is toch altijd nog een flinke blauwe plek. En dat is toch niet iets om luchtig over te denken. Peter zelf heeft evenwel, blijkens de berichtenmeegedeeld dat hij zondag a.s. voor de competitiewedstrijd weer geheel fit zal zijn. Nu, dat is dan wel een pak van ons Nederlandse sporthart. Als Peter zelf meent dat e blauwe plek tegen zondag wel weer weggetrokken zal zijn, dan is dus toch allemaal niet zó ernstig. Maar je trekt toch wel even wit weg je daar zo maar ruw-weg in de krant ziet staan: Peter v. d. Merwe. lichte blessure. Aan de andere kant: je moet toch wel precies weten hoe het er voor staat, met de belangrijke mensen in de wereld. Gisteren nog, bij voorbeeld, mos ik aan het stoeien met mijn kin deren en daarbij liep ik een schram de linker onder arm op. Goed, het bloedde nog niet. Maar het was toch maar een schram, wel vier centimeter 'öng. Ik heb, in valse bescheidenheid, mijn collega's, ervan weerhouden, maar ze wilden op de voorpagina een vet berichtje zetten. Praet-Maecker schram op arm". Achteraf heb ik spijt vc.n mijn bescheidenheid. Zulke dingen m'11 c ezers nu eenmaal weten. Morgen ga ik nieuwe sokken kopen, weet nog niet welke kleur ik zal nemen. Maar hoe mijn keus uitvalt overmorgen in de kranten e<.en. Want zoiets is nieuws. PRAET-MAECKER doordfjcitlia Cdhriótie 41) HOOFDSTUK XXII Bewijsmateriaal uit Combeacre Hoofdinspecteur Battle zat in het poli tieposthuis in Combeacre. V#oor hem stond inspecteur Harper. De jongeman zag wat roder dan ge woonlijk, maar zijn mooi getimbreerde stem met het typische Devonshire-ac cent klonk even kalm als altijd. „Zo heeft de zaak zich toegedragen. Alles leek zo duidelijk en gewoon als het maar kon. De dokter was tevre den. Iedereen was tevreden. Waarom zouden ze ook niet tevreden zijn ge weest?" „Vertel me nog eens de feiten over de twee flessen Ik moet ze duidelijk in mijn hoofd hébben." ..Vijgenstroop. dat was de inhoud van de fles. Een huismiddeltje, dat ze blijkbaar geregeld innam. Dan had ze ook een fles met hoedelak, die ze ge bruikt had of eigenlijk had haar ge zelschapsjuffrouw de lak gebruikt om een tuinhoed van haar mevrouw te lak ken Er was nog vrij veel van over en toen brak de fles en Mrs Benson zelf zei: ,Doe het in die oude fles die fles van de vijgenstroop.' ,Dat was zo. De dienstboden hebben het haar horen zeggen. De gezelschapsjuffrouw zelf, Miss Meredith, en de keukenmeid en het kamermeisje waren het op dat punt allemaal eens. De lak werd in de lege vijgenstroopfles gedaan en in de badkamer op de bovenste plank gezet met andere rommel." „Zonder een nieuw etiket erop te plakken?" „Ja. Erg zorgeloos natuurlijk. De co roner heeft daar ook aanmerking op gemaakt." „Ga voort." „Wel, op de bewuste avond ging de nu overledene naar de badkamer, nam de vijgenstroopfles van de plank, schonk zich een flinke dosis in en dronk die op. Ze begrepen natuurlijk onmiddellijk wat ze gedaan had en op haar verzoek werd de dokter dadelijk gewaarschuwd. Maar de dokter was uit en het duurde vrij lang voor ze hem te pakken had den. Al het mogelijke werd ndg ge daan maar ze is overleden." „Ze was zelf dus van mening, dat het een ongeluk was geweest?" „O ja., dat dacht iedereen trouwens. Blijkbaar waren de flessen verruild. hoe. dat is nooit uitgemaakt. Algemeen werd aangenomen, dat het kamermeis je het met stof afnemen of zo had ge daan maar die zwoer bij hoog en laag, dat ze de flessen precies op de zelfde plaats had gezet, waar ze ze ge vonden had." Hoofdinspecteur Battle dacht na. Wat een gelegenheid een moord cadeau, om zo te zeggen. Een fles van een plank afnemenen op een andere plank neerzetten. En zo moeilijk de oorzaak van een dergelijke vergissing of eigenlijk degeen die haar begaan had op te sporen! Alles waarschijn lijk netjes met handschoenen opge knapt.de laatste vingerafdrukken moesten die van Mrs Benson zelf zijn geweest.. Ja, gemakkelijk en doodeen voudig. Maar een moord, ondanks al les! Een moord de volmaakte moord! Maar waarom? Dat begreep hij nog steeds maar niet.waarom? gezelschapsjuffrouw, die Miss Meredith., heeft die bij Mrs Bensons dood nog iets geërfd?" vroeg hij. Inspecteur Harper schudde het hoofd. "i was er trouwens pas zes weken. Geen gemakkelijke betrekking, geloof ik. Mrs Benson hield haar ge zelschapsjuffrouwen nooit lang." Battle vond het geval nog steeds even duister. Mrs Benson hield haar gezel schapsjuffrouwen nooit lang. Een moei lijke vrouw, blijkbaar. Maar als Anne Meredith zich in haar werkkring onge lukkig had gevoeld, had ze kunnen weg gaan.precies zoals haar voorgang sters hadden gedaan. Dan had ze geen moord behoeven te plegenof het moest uit pure boosaardigheid gebeurd zijn. Neen, dat klonk niet aannemelijk, niet waar! „Wie heeft het geld van die Mrs Ben son geërfd?" „Dat weet ik niet precies. Neven en nichten, geloof ik. Maar veel zal het niet geweest zijn., tenminste niet, als het nog in zoveel partjes verdeeld moest worden. Het grootste deel van haar inkomen was een jaargeld, heb ben ze me verteld." Dus ook al geen mogelijkheid. Toch was Mrs Benson gestorven. En Anne Meredith had hem niet verteld, dat ze ook nog een paar maanden in Com beacre was geweest. Een buitengewoon onbevredigende ge schiedenis. Met lofwaardige hardnekkigheid zette hij zijn onderzoek voort. De dokter was duidelijk en positief in zijn beweringen. Geen enkele reden om te veronderstel len, dat het iets anders dan een onge luk was geweest. Miss., haar naam was hij kwijt., een knap meisje, maar een beetje vaag en hulpeloos., was he lemaal ondersteboven geweest. Daarna kwam de dominee aan de beurt. Hij herinnerde zich de laatste gezelschaps juffrouw van Mrs Benson nog goed een aardig, verlegen uitziend meisje. Kwam geregeld met Mrs Benson in de kerk. Mrs Benson was niet moeilijk, maar wel wat erg streng geweest., vooral voor jonge mensen. Ze was het type Christin geweest, dat niets voelde voor plooien en schikken. Battle probeerde het nog op een paar plaatsen, maar kwam niets verder. De meesten herinnerden zich Anne Meredith niet eens. Ze had een paar maanden in hun mid,den verkeerd dat was al les en haar persoonlijkheid was te vaag geweest om diepe indruk op hen te maken. Een aardig, maar wel wat verlegen meisjedat was de algemene opinie. Het enige positieve resultaat van al de moeite, die Battle zich getroostte, was een duidelijker omlijning van de persoonlijkheid van Mrs Benson zelf. Een eigengerechtigde grenadier van een vrouw., een vrouw, die haar onderge schikten hard liet werken en vaak van personeel veranderde. Een onaangena me vrouw., maar dat was alles. Maar niettegenstaande dat had hoofd inspecteur Battle bij zijn vertrek uit Devonshire de volle overtuiging, dat An ne Meredith, om de een of andere on bekende reden, haar werkgeefster moed willig ^ad vermoord. HOOFDSTUK XXIII Een paar zijden kousen Op hetzelfde ogenblik, dat de trein van hoofdinspecteur Battle onder de kap van het station uitgleed en de terugrit naar Londen begon, zaten. Anne Mere dith en Rhoda Dawes op Poirot's ka mer met de detective te praten. Anne had er niet veel voor gevoeld de uitnodiging, die haar met de eerste post was gebracht, aan te nemen, maar Rhoda's raad had deze keer het pleit gewonnen. „Anne, je bent een lafaard., een ech te lafaard. Het geeft niets of je voor struisvogel speelt en je kop in het zand steekt. Er is een moord gepleegd en jij bent een van de verdachten., de minst waarschijnlijke natuurlijk., on dertussen. „Dat zou het ergste zijn," zei Anne, voor haar doen humoristisch. „Meestal heeft de onwaarschijnlijkste het gedaan.' „Maar je bent een van de vier," ging Rhoda, zonder zich van de wijs te laten brengen, voort. „En dus win je er niets mee, of je je neus in de wind stekkt en doet alsof een moord een akelig luchtje is, waarmee jij niets te maken hebt." (Wordt vervolgd) Donderdag 15 november HILVERSUM i KRO: 12.00 Middagklok-noodklok. 12.04 Lichte grammofoonmuziek. 12.25 Voor de boeren 12.35 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw 12.38 Zingende jeugd (gr.) 12.45 Actualiteiten. 13.00 Nieuws 13.15 Paris et ses Vedettes: Parijse liedjes (gr.) 13.40 Wissewassen..., licht programma. (herh. v. jl. zondag.) NCRV: 14.00 Promenade-orkest en so list. 14.45 De liefde van Natasja, hoor spel. (herh. v. 12 november jl.) 15.35 Licht orkest met zangsolist. 16.00 Bijbel overdenking 16.20 Vocaal ensemble: klassieke muziek. 17.00 Voor de jeugd 17.30 Schoolzang 17.40 Beursberichten 17.45 Carmina: instrumentale bewer kingen van liederen en dansen uit he den en verleden 18.05 Lichte grammo foonmuziek 18.15 Sportrubriek 18.30 Licht orkest 18.50 Sociaal perspectief, lezing. 19.00 Nieuws en weerpraatje 19.10 Vo caal ensemble (gr.) 19.30 Radiokrant 19.50 Politieke lezing van de A.R.-par tij 20.00 Wij poetsen de plaat 20.20 Recht zo die gaat, hoorspel (7). 20.50 Samen uit, samen thuis, gevarieerd program ma 22.00 De organistenmaker: kerkor gelconcert 22.30 Nieuws 22.40 Avondover denking 2.55 Boekbespreking 23.00 Te land, te water, in de lucht, reportage van de Nationale Transportdag. 23.35 Het scheppend genie, lezing. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II AVRO: 12.00 Licht ensemble 12.30 Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Zang en piano 13.00 Nieuws 13.15 Mede- lelingen, eventueel actueel of grammo foonmuziek 13.25 Beursberichten 13.30 Metropole-orkest 14.00 Kamermuziek van Nederlandse componisten 14.30 Voor de vrouw 15.05 Lichte grammofoonmu ziek 15.30 Voordracht 15.50 Pianorecital: klassieke en moderne muziek (opn.) 16.20 Grammofoonmuziek voor de jeugd. 17.00 Voor de jeugd 18.00 Nieuws 18.15 Even tueel actueel 18.20 Pianospel: lichte mu ziek 18.30 Sportpraatje 18.35 Gesproken brief 18.40 Licht instrumentaal trio 19.00 Carrousel, programma dat alle kanten opgaat 20.00 Nieuws 20.05 Jubileumcon cert Noordelijk Filharmonisch orkest en solist: klassieke en moderne muziek. In de pauze: In gesprek met Mr. F. Bor dewijk 22.00 Lichte orkestmuziek en zangsolisten. 22.15 Griekse lichte muziek 22.30 Nieuws en, mededelingen. 22.40 Actualiteiten 23.00 Sportactualiteiten. 23.10 Nieuwe grammofoonplaten. 23.55- 24.00 Nieuws. BRUSSEL VLAAMS 12.00 Nieuws 12.03 Lichte muziek 12.30 Weerbericht 12.35 Lichte orkest muziek 12.50 Beursberichten 13.00 Nieuws 13.15 Voor de soldaten 14.00 Festival van Vlaanderen: Symfonieork. met koor en solisten: lichte orkest muziek en koor zang 15.30 Gevarieerde muziek 16.00 Beursberichten 16.06 Franse les 16.21 Gevarieerde muziek 17.00 Nieuws 17.15 Voor de kinderen 17.50 Orgelrecital 18.18 Paardesportberichten 18.20 Vari été-orkest: amusementsmuziek. 18.50 Radiokroniek 19.00 Nieuws 19.30 Kook- praatje 19.40 Zangrecital 19.50 Politie ke lezing 20.00 Chansons 20.30 Symfonie orkest met koor en solisten: klassieke muziek 22.00 Nieuws 22.15 Gevarieerde muziek 22.55-23.00 Nieuws. BRUSSEL FRANS 14.08 Kamermuziek 15.30 Lichte muziek van Belgische componisten 16.08 Lichte muziek 17.00 Nieuws 17.30 Recital 19.30 Nieuws 20.00 Populaire muziek 22.00 We reldnieuws 22.55 Nieuws. Vrijdag 16 november HILVERSUM I NCRV: 7.00 Nieuws en SOS-berichten 7.10 Dagopening 7.25 Klassieke kamer muziek (gr.) 7.45 Radiokrant. 8.00 Nieuws 8.15 Klanken uit Zwitserland (gr.) 8.30 Lichte grammofoonmuziek 9.00 Voor de zieken 9.35 Waterstanden 9.40 Voor de vrouw. 10.10 Grammofoon muziek 10.15 Morgendienst 10.45 Viool en klavecimbel: klassieke muziek 11.15 Voor oudere luisteraars. HILVERSUM II VARA: 7.00 Nieuws 7.10 Ochtendgym nastiek 7.20 Socialistisch strijdlied 7.23 Lichte ochtendklanken (gr.) (Om 7.35 Van de voorpagina praatje) 8.00 Nieuws 8.18 Lichte grammofoonmuziek 9.00 Gymnastiek voor de vrouw 9.10 Klassie ke grammofoonmuziek. VPRO: 10.00 Schoolradio. VARA: 10.20 Voor de vrouw 11.00 Voor de kleuters 11.15 Klassieke kamermuziek 11.40 Orgelspel. Donderdag 15 november NCRV: 19.30 Hafen ohne Heimat, do cumentaire over Singapore. NTS: 20.00 Journaal. NCRV: 20.20 Memo 20.30 Meisjeskoor: oude en nieuwe liedjes. 20.55 De Barrets van Wimpole Street, T.V.-spel 22.40-22.50 Dagsluiting. BELGIë-VLAAMS: 19.00 Tienerklanken 19.30 Voor de vrouw 20.00 Nieuws 20.25 Het manneke 20.30 Politiek debat over actuele problemen. 21.00 Het grote mes, psychologische film. 22.50 Nieuws. BELGIë-FRANS: 18.30 Ber. 18.33 Voor de kinderen 19.00 Moteurs 19.30 Weer spiegelingen van het liberalisme 20.00 Journaal 20.30 Monsieur Tout-le-Monde. nieuwe halfmaandelijkse wedstrijd. 21.30 Nieuwe films. 22.00 Lectuur voor allen 22.50 Journaal. 20-4. Mevrouw Silverschraep leidde veld wachter Zeeg naar het slaapvertrek, waar een fraai juwelenkistje op tafel stond, ..Dit vond ik vanochtend, geopend en wel," toonde ze. „Zelfs de ring van mijn grootmoeder zaliger is door de on verlaat medegenomen." .Asjemenou," zei Zeeg. Hij keek eens in 't rond om te zien of de dief mis schien ergens zijn pet had laten lig gen, want dat vormde altijd een ster ke aanwijziging, vooral als de naam erin genaaid was. Aha! Daar lag een slof. „Die is van mijn man," zei mevrouw Silverschraep. „Hm!" Veldwachter Zeeg kreeg het warm, want het was toch niet 70 ge makkelijk om een spoor te vinden. „We zullen eerst maar eens een verbaal opmaken," besloot hij en hij trok zijn boekje. „Uw naam?" „Maar veldwachter," gei mevrouw Silverschraep onthutst, „u weet toch wie ik ben?" „Eh..hm. Uw leeftijd?" „Maar veldwachter, dat vraagt men een dame toch niet?" riep mevrouw Silverschraep nog meer onthutst. Veldwachter Zeeg werd een beetje rood in zijn nek. Het was geen een voudig werk, dat ondervragen, merkte hij. Maar op dat ogenblik klonken er wilde voetstappen buiten en een ang stige stem riep: „Veldwachter Zeeg, zit je daar? Help toch!"

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 5