K snel Culturele Adviesraad na tien jaar zelfstandig Minister Veldkamp opent verpleegstersschool Ook bier zijn aile vloeren VANDAAG DIE: Veilingomzet in Kapelle laat gunstig jaar zien Subsidiebedrag blijft stijgen Patiënten eisen zorg van maar ook van hart hoofd Op St. Ignatiusziekenhuis te Breda Ondanks vele tegenslagen Realiteit Onafhankelijk bool an Uteit FA SARA, iWATER Spreiden en nog eens spreiden Probleemgebied tegenval Ier Drieërlei Koopman zonder tabaksvergunning in hoger beroep Dijkverzwaring Zonnemaire bijna gereed VERMOUTH Op fruittelersvergadering: Geen nieuwe rassen Door mist: Kettingbotsing op rijksweg te s Heer Arendskerke OUDE VLISS1NGSE VANDAAG 102 JAAR Wat zegt u? Pagttaa PejSfetw Statistiek badgasten Westerschouwen an als katalysator van ngen en instellingen, unnen er zich derhalve zij zullen zich in het gsjaar geconfronteerd jke en uiteenlopende ïheden, waarbij het et mogelijk zal blijken te brengen aan volks- hrijnende woningnood, en het in ernstige ma- ciële Verhoudingswet weinig soulaas biedt rhalve diligent inzake an ruimere financiële nstaande de geldzor- rbereidingen getroffen rdige wijze het 750-ja- xelse stadsrechten te 4 I 4 begrotingswijzigingen, tweë reeds een feit totaal aan inkomsten ..de Gewone Dienst •wijl op de Kapitaal- resp. f 11.236.452.14 en ragen, hetgeen een :eert van f 2.642.026.24. rertentie) jjdt, re veer ndaag dus, 14 j. uur Exodus, 14 j. Exodus, 14 j. Cabaretavond buurt- na Burana. De Slimme jrgen iur Verg. kamerkring de CHU Tentoonstelling Vogel- Kapo, 18 j. 16 november, zijn de - ogwaterstanden in de als volgt: Hansweert Terneuzen 5.08 en 17.27 en 16.57 uur; Wemel- 17 uur. DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 (Advertentie) (Van onze redacteur) Maandag j.l. bestond de Zeeuwse Culturele Advies Raad (Z.C.A.R.) tien jaar. Tijdens een bij die gelegenheid gehouden vergadering be sloot de Z.C.A.R. de nieuwe statuten van de Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel Werk goed te keuren. Door dit besluit heeft de Z.C.A.R. een autonome status gekregen, los van de Stichting Zeeland dus. Tegelijk kreeg de Raad een nieuwe naam t.w. Zeeuwse Cultuur Raad (Z.C.R.) In concreto verandert er niet veel. De Zeeuwse Culturele Raad blijft advies geven; nu echter rechtstreeks aan G.S., terwijl het advies vroeger via de Stichting Zeeland werd gegeven. Overigens was dit zelfstandig worden natuurlijk een mooie bekro ning van het belangrijke werk, dat de Z.C.A.R. in de afgelopen tien jaar heeft verricht. BORST De Z.C.A.R. heeft het niet gemakke lijk gehad en de ZCR zal het niet gemakkelijk krij gen. De heer A. Borst, secretaris van de ZCR zegt er het volgende van: „Als wij cul tuur willen hebben in Zeeland dan dat altijd duurder dan in andere pro vincies. 't Moet al lemaal op te kleine schaal gaan in Zeeland. Geef mij de steden en wij kunnen een gezond cultureel leven leiden. Maar in Zeeland zijn lou ter kleine gemeenschappen, de accom modatie is slecht, de belangstelling vaak gering. Zeeland heeft 280.000 inwoners. Met een schouwburg in Middelburg kun je niet rekenen op 280.000 inwoners maar alleen op Walcheren. Wij moeten sprei den en nog eens spreiden. Spreiden tot we er bij doodvallen. En dat maakt het zo verschrikkelijk duur. En het gaat bo vendien ten koste van de kwaliteit". Kunst en cultuur zijn mooi maar ze moeten zakelijk bekeken worden. Het moet exploitabel zijn. Zeeland is volgens de heer Borst in dit opzicht een pro bleemgebied. Voor Zeeland zijn er maar twee mo gelijkheden: óf er mee ophouden, óf gro te offers brengen en er mee doorgaan. Vooral het provinciaal bestuur heeft de afgelopen tien jaar enorm veel voor het culturele werk in Zeeland gedaan. De heer Borst noemt hier in het bijzon der de grote stuwkracht die in deze "uit gaat van gedeputeerde mr. dr. A. 3. 3. M. Mes (KVP) die tevens voorzitter is van de ZCR. „De Culturele Raad kan niets als hij het in G.S. niet weet waar le maken", aldus de heer Borst. In 1952 verleende de provincie een sub sidie van f 20.000; G.S. hebben voorge steld voor 1963 een subsidie van f 74.720 te verlenen. Het advies van de ZCAR voor het subsidiëringsprogramma 1963 lag f 7000 hoger. Gedeputeerde Staten zijn echter van mening, dat de financiële po sitie van de provincie een dergelijke ver hoging niet toestaat. Dit is de eerste grote tegenvaller, die de ZCAR in zijn tienjarig bestaan te verwerken zal krijgen. Tot nu toe zijn de adviezen altijd geheel of tot op grote hoogte gevolgd. „Als het even kan krij gen we altijd medewerking", zo zegt de heer Borst, „maar het zit er deze keer kennelijk niet in". De moeilijkheid voor de ZCR is na melijk, dat de bedragen op het subsidi eringsprogramma 1963 al zijn toegezegd. Beroepsgezelschappen moet men ver van te voren vastleggen anders grijpt men er naast. Er zijn volgens de heer Borst twee mogelijkheden om deze moeilijk heid te omzeilen. De eerste is dat de provincie één keer een dubbel subsidie bedrag geeft („Dan liggen we een jaar voor"), de andere is dat G.S. in het begin van het jaar zich in principe ak koord verklaren niet het door de ZCR opgestelde subsidiëringsprogramma waar over de Staten op het eind van het jaar pas moeten beslissen. Intussen hoopt de heer Borst, dat de tegenvaller van dit jaar opgevangen zal kunnen worden door verhoogde subsidie van het rijk. Het werk van de ZCAR heeft op drie erlei terrein gelegen: adviseren over het globale subsidiëringsprogramma, advi seren over de subsidie-aanvragen afzon derlijk (hiervoor zijn drie subcommissies in het leven geroepen) en het stimuleren van culturele activiteiten. Wat het laat ste betreft heeft de ZCAR een groot aan deel gehad in o.m. de aanstelling van een provinciaal toneeladviseur, de oprichting van de Zeeuwse Muziekschool, de in stelling van het Zeeuws Landjuweel, de oprichting van de Zeeuwse kunstenaars- Een koopman uit Bergen op Zoom, N.M.K., heeft zich voor de politierech ter te Middelburg te verantwoorden ge had wegens het handel drijven in ta baksartikelen zonder daarvoor de ver eiste vergunning te bezitten en voorts verkoop van aan accijns onderworpen goederen, niet voorzien van de vereis te zegels. Daarvoor had de politierech ter tweemaal f 100 boete of 20 dagen hechtenis opgelegd, van welk vonnis de koopman in hoger beroep kwam bij het Haagse gerechtshof. Verdachte had met sigaren en siga retten lopen venten, waarvoor hij niet de vereiste vergunningen bezat. In hoger beroep verklaarde hij niet te hebben geweten dat hij een straf baar feit pleegde. De procureur-gene raal zag echter geen reden wijziging te brengen in het vonnis en vorderde daarvan de bevestiging. Arrest over veertien dagen. kring, het organiseren van tentoonstel lingen van beeldende kunst, het opstellen van een Zeeuws woordenboek en niet te vergeten de oprichting van de Stichting Cultuurspreiding in Zeeland op bijzonder efficiënte manier samenwerken. De belangstelling voor de initiatieven van de ZCAR bij overheid en bevolking is steeds erg groot geweest. Het werk van de ZCAR zal door de ZCR op dezelfde voet worden voortge zet. Er zullen nieuwe initiatieven komen. Er zal blijvend gestreefd worden naar een uitbreiding van het aantal uitvoe ringen door beroepsgezelschappen in Zee. land. Getracht zal worden de musische vorming op peil te brengen. Zo wordt momenteel de levensvatbaarheid van een school voor musische vorming overwo gen. ,,'t Moet wel aanslaan", aldus de heer Borst. „Zo'n school mag niet mis lukken. Je moet er zeker van zijn, dat er belangstelling voor is. Als de men sen liever bij de t.v. blijven zitten, dan moeten ze dat doen. Je moet de mensen niet dwingen". De onstuimige initiatiefvorming van de eerste jaren is doelbewust wat afgeremd Hoe meer initiatieven, hoe meer subsidie er nodig is. Hoewel de ZCR de teugels strak houdt, blijft het subsidiebedrag groeien. De heer Borst ziet nog geen einde. Waar is het verzadigingspunt? Waar ligt de grens? Wat heeft de pro vincie uiteindelijk voor de cultuur over? Dinsdagmiddag 20 november a.s. zal de negende algemene vergadering van het bestuur van het waterschap Schou- wen-Duiveland worden gehouden in 's Landskamer te Zierikzee. Het dagelijks bestuur heeft de be stuursleden reeds medegedeeld dat de dijkverzwaring bij Zonnemaire waar schijnlijk nog deze maand voor de eerste keer zal kunnen worden opgeleverd. Het opruimen der bunkers, die in het eerste bestek zijn opgenomen is nog in volle gang. Een tweede bestek wordt voorbereid. Het aanbrengen van slijtlagen en ver beteringen aan diverse wegen is uitge steld tot 1963. De asfaltglooiingen gaan in de tij-zóne steeds meer achteruit. In enkele proefvak ken is de asfalt vervangen door steen. Door de weersgesteldheid en door een defect aan de motor is vertraging opge treden in het uitvoeren van peilingen. Er werden dit jaar enkele ongevaarlijke verdiepingen geregistreerd aan Zuidhoek en Flaauwers. Tijdens de vergadering zal de nieuw benoemde hoofdingeland J. J. van den Ende beëdigd en geïnstalleerd worden. DE POLITIE te Chicago heeft de hand gelegd op twee mannen, die ervan ver dacht worden enkele formidabele juwe- lendiefstallen te hebben gepleegd. Bij een ervan bedroeg de buit 1.750.000 dol lar. Beide arrestanten zijn 25 jaar oud. DE K.L.M. heeft blijkens het verslag over het derde kwartaal 1962 een winst behaald van f 6,5 min. (v.j. verlies f 4,2 min.), hetgeen een verbetering van f 10,7 min. is ten opzichte van het overeen komstige kwartaal van het vorig jaar. (Advertentie) CINZANO (Van onze correspondent) „Ondanks alle tegenslagen door het weer en de late ontwikkeling van bomen en planten, kan toch gesproken worden van gunstige resultaten voor de fruitte lers in Kapelle-Biezelinge en omgeving. Er is in deze omgeving een goed gesprei de produktie en dit bleek ook dit sei zoen weer de kracht van de cultures te zijn. De beste meter voor de gang van zaken is de veilingomzet. Wanneer we z>en, dat deze per 1 november in Kapelle 9.1 miljoen gulden bedroeg dan wil dat zeggen, dat er behoorlijk is betaald ge worden voor onze fruitprodukten". Dit zei de heer P. v.d. Have, voorzit ter van de afdeling Kapelle-Biezelinge en omgeving van de NFO in zijn ope ningsrede tijdens de eerste winterverga dering van deze fruittelersvereniging. Er was een grote belangstelling. opreker was de Zeeuwse rijkstuin- oouwconsulent ir. J.J. van Hennik over actuele vraagstukken in de fruitteelt. Deze wees er eerst op hoe de resultaten zowel voor de telers van groot fruit van kleinfruit gemiddeld gunstig zijn geweest en zei verder van mening te zijn, dat er vooral voor de jonge tuinders uit deze streek grote mogelijkheden liggen n de Noord-Oostpolder. Hij gaf hen de raad bij uitgifte van grond voor de iruitteelt daaraan mee te doen. vervolgens ging ir. Van Hennik zeer uitvoerig m op de boomvorm en de ge- j£en van de snoei van vruchtbomen, zulks aan de hand van onderzoek dat is gedaan op het proefstation voor de iruitteelt in de volle grond te Wilhel- minadorp. Daarbij fg men ^ot Conclusie geko men dat de groeikracht van de boom niet zozeer wordt bepaald door de snoei, maar veel meer door de hoeveelheid vruchten die er aan hangt. Ook is gebleken dat de in Zeeland veel gebruikte vrije spil, helemaal niet zo ideaal is voor een vroege en hoge produktie. Wanneer een fruitaanplant niet langer dan 8-10 jaar mee moest gaan. zou de vrije spil de aangewezen boomvorm zijn. Een fruitaanplant moet echter zeker 20 jaar mee gaan en daar om blijft voor Zeeland toch de vrije spil nog wel de meest geschikte boom vorm. ondanks de bezwaren van de -eer ste tijd. Over het rassenvraagstuk in de fruit teelt zei ir. Van Hennik dat er geen nieuwe, iets belovende rassen naar vo ren zijn gekomen dit jaar. Wel lijken de mutanten van appelrassen James Grieve en Jonathan beloften in te hou den voor de toekomst. By de peren kan Packhams Triumph mogelyk een aanwinst zijn. Ten aanzien van het transport op het fruitbedrijf zei ir. Van Hennik dat hier een ontwikkeling aan de gang is die niet te stuiten zal zijn. Er wordt steeds meer gewerkt met stapelborden en hef trucks. Een uitvoerige discussie volgde op deze uiteenzetting over de voor de telers be langrijke vraagstukken. Na de pauze sprak ir. Van Hennik over Joego-Slavië, het land, dat hij deze zomer bezocht en waar hij een symposium over de fruit teelt bijwoonde. Hij vertelde op onder houdende wijze over het wel en wee van de bewoners van dit land, dat zich graag oriënteert op het Westen. Op fruitteeltgebied is er voor de Ne derlanders in Joego-Slavië weinig te le ren. Alles is er min of meer primitief, vooral op het particuliere bedrijf. De staatsbedrijven tonen een veel beter beeld. Met kleurendia's zowel van Joego Slavië als toeristenland als fruitteeltland, werd een en ander toegelicht. (Van onze verslaggever) Ook ministersbloed kruipt waar het niet gaan kan. Dat bleek gis termorgen in Breda, waar de minister van sociale zaken en volksge zondheid, dr. G. M. J. Veldkamp de nieuwe verpleegstersschool van het St.-Ignatiusziekenhuis opende in het bijzijn van onder anderen burgemeester dr. R. Geuljans, de wethouders mr. K. Bastiaensen en W. van Boxtel en plebaan mgr. W. van der Maden. „Dit soort repre sentatieve plichten doe ik liever niet", zei de bewindsman, „maar voor je geboortestad maak je nu eenmaal een uitzondering. Bovendien be stond het ziekenhuis veertig jaar". Hij stelde het imponerende gebouw in gebruik met een toespraak, waarvan de hoofdgedachte was dat een meisje nog geen goede verpleegster is met technische kennis alléén. Haar dagelijk se werk zal gedragen moeten worden door de intentie hulp en bijstand te willen verlenen aan dc lijdende mens door de christelijke charitas dus hoe-' zeer die dan ook soms in 't gedrang mag lijken te komen in ziekenhuizen, waar bureaucratisering en commercialisering al evenzeer binnensluipen als elders De patiënt mag geen „geval worden 1 en als hij zo wordt beschouwd zal hij gevoelig als hij is voor onbewuste en onderbewuste invloeden, dit heel snel merken. In de verpleegstersopleiding mag dan ook de persoonlijkheidsvor ming niet worden verwaarloosd. Kennis belangrijk Geneesheer-directeur dr. J.A. Klein S worm ink, die vandaag als zodanig af scheid neemt van het ziekenhuis, be lichtte de keerzijde van de medaille, zonder evenwel 's ministers stelling aan te vechten. Hoe men het ook bekijkt, de technische kennis van de verpleeg ster, die het „verlengstuk van de me dici" is, blijft van enorm grote bete kenis, juist voor de patiënt. ,,Ik heb liever een zuster die op tijd alarm slaat bij dreigende complicaties, dan eentje die niet meer doet dan mij een warme kruik in de rug leggen," zei hij. Van die laatste categorie schijnen er echter nog wel rond te lopen, want dr. Klein Swormink zei tenminste onomwon den dat er soms fouten worden ge- gemaakt die doodgewoon verbijsterend zijn. Hij verwierp de gedachte dan ook niet het ziekenhuispersoneel te schei den in ,,ziekenverzorgsters" (soigneu- ses) en „verpleegsters" (infirmières). Hij noemde het ongewenst dat thans verpleegsters, in een minimale basisop leiding gewapend met een beetje me dische kennis, al aan het ziekbed staan. Er is maar één oplossing, zei hij, en wel: de school. De school die een voor opleidingsinstituut is voor leerlingver pleegsters, aan wie daar behalve psy chologie, pedagogie en soortgelijke vak ken ook fysiologie, hygiëne-leer en ele mentaire bacteriologie wordt onderwe zen. Dus die vakken in de huidige ver pleegstersopleiding die niet-klinisch zijn. Ook zonder Mulo Nader ingaand op de plannen die men met de verpleegstersopleiding heeft, zei de geneesheer-directeur het niet eens te zijn met het voornemen het mulo- dilpoma verplicht te stellen. ,,Ik zeg: ruim baan voor de begaafden! Van het platteland melden zich hier veel meis jes met een gezond verstand en gaven van geest en hart, maar zonder mulo diploma. En het zijn niet alleen de mu lo-meisjes, die bij de examens de eer volle vermeldingen krijgen." De overheid, aldus dr. Klein Swor mink, zou een opleiding als thans in Breda gegeven wordt verplicht moeten stellen. Dan zou de school ook regio nale betekenis krijgen. De overheid zou dan echter wel moeten subsidiëren, zo aJs.zij ook het nijverheidsonderwijs sub sidiëert. ,.Nu moeten de exploitatiekos ten van de school verrekend worden in Aoats overal zaten ook in de tot de laatste plaats bezette grote zaal van de nieuwe verpleegstersschool de eregasten vooraan. Van links naar rechts: de Bre dase burgemeester dr. R. Geuljans, me vrouw Klein Swormink, de geneesheer directeur dr. J.A. Klein Swormink, de minister van sociale zaken en volksge zondheid dr. G. Veldkamp en moeder M. Mechtildis. Achter de minister de economisch directeur F.J. van Aalst. de verpleegprijs en dat is niet juist," meende hij. „Vers|)illingssituaties', Economisch directeur F.J. Van Aalst borduurde daarop voort. Anderzijds gaf hij ruiterlijk toe dat ér in de zie kenhuizen zelf nog veel irrationele pro- duktiemethoden worden gehandhaafd, om van verspillingssituaties" maar niet te spreken. Men moet overigens ook weer niet denken dat automatisering de kos ten in ziekenhuizen even sterk kunnen drukken als in de industrie. In zieken huizen moet men streven naar een per soonlijke behandeling van elke patient, al kunnen economische moeilijkheden als schaarste op de arbeidsmarkt een di rectie soms verleiden om boven elk bed een bordje te hangen met het ver zoek: „Wees vriendelijk voor ons per soneel, want wij kunnen er moeilijker aankomen dan aan patiënten." (Advertentie) belegd met linoleum, tapijt enz. NATUURLIJK door VROOM l DREESMANN BERCEN OP ZOOM O O S T. E R HOUT Woensdagmorgen omstreeks 7.15 uur vond door de mist aan de oostzijde van het viadukt te 's Heer Arensdkerke op de -rijksweg een kettingbotsing plaats tussen drie auto's. De heer A. A. V. uit Goes kwam met zijn personenwagen het viadukt afgere den richting Goes. Onderaan het viadukt stopte hij, om zich te kunnen oriënteren, daar hij door de dichte mist niet kon zien, waar hij zich bevond. Achter hem reed een volkswagenbusje bestuurd door de heer C. J. van Z. uit Roosendaal, die de wagen van V. tijdig opmerkte en stopte. Een achter hem rijdende vrachtwagen bestuurd door de heer Th. A. J. van L. uit Utrecht merkte de beide op de rijhelft V Ul-iut up UC IIJIJE van de weg staande wagens niet of u laat op en reed tegen het volkswagen- busje op. Door de schok van de botsing schoot het busje naar voren tegen personenwagen aan. Daar de vrachtwagen langzaam reed, bleef het deze keer alleen bij materiële schade aan alle auto's. Het verkeer on dervond een oponthoud van circa een half uur, daar de weg geblokkeerd was. De autobussen van de lijndiensten liepen hierdoor eveneens vertraging op. te (Van onze verslaggever) Vlissingens oudste inwoonster, ze laat ook de inwoners ver achter zich, mevrouw J. A. Pouwaart-Ratelband, wordt vandaag 102 jaar. Men ziet haar deze leeftijd van een eeuw en twee jaar niet aan. Mevrouw Pouwaart, die werd geboren in een tijd, dat auto's, vliegtuigen, om maar niet te praten over bromfietsen, nog maar toekomstdromen wa ren, reddert nog rustig rond in haar woning aan de Noordstraat 77. Een oud-Hollands huisje met een trapgevel, dat de hoogbe jaarde dame meer vertrouwd is dan de moderne flats in de bui tenwijken. Sinds vele jaren wordt zij al ver zorgd door liaar inwonende dochter, die inmiddels ook al ver de zestig is gepasseerd. Wanneer de weersomstan digheden dat toelaten, maakt zij met haar moeder nog een wandelingtje. Mevrouw Pouwaart heeft wel met enige doofheid te kampen. Om een indruk te krijgen van wat 102 jaar zeggen wil: pastoor H. Adri- aanssen is de veertiende Vlissingse parochieherder, die zij meemaakt. Mevrouw Pouwaart werd in de nacht van de 14e op de 15e november 1860 geboren als dochter van de schoenmaker Bartholomeus Ratelband en Catharina Slootmans. Zij was dienstmeisje bij de grond vester van het nu nog bestaande ko- lenbedrijf, de heer F. Wibaut, destijds een zeer vooraanstaande koopmansfa milie in Vlissingen. In 1887 trouwde zij met Jacobus Pouwaart, die roeier was bij het Belgisch Loodswezen. In 1898 werd zij echter reeds wedu we. Door het zeer lage pensioen was zij verplicht eigenhandig voor het grootste gedeelte te zorgen van het noodzakelijke inkomen voor haar twee jonge kinderen. Dat harde wer ken heeft bij mevrouw Pouwaart geen kwaad gekund. Vandaag weer zeven uitkeringen uit onze sociale puzzelpot van „Wat zegt u?". Hier zijn de gelukkigen. VERENIGING VAN PLUIMVEE, S1ERDUIVEN EN KONIJNEN „NIEUW LEVEN", OUDENBOSCH, 75.-. Om deze vereniging voor Roosendaal en omstreken mede in staat te stellen haar eerste lustrum op 14, 15 en 16 december te vieren met een grote clubshow te Roosendaal, gaarne deze bijdrage. HERWONNEN LEVENSKRACHT, BREDA, ƒ75.—. Om deze organisatie bij te staan in haar streven de zieken te helpen en te steunen willen wij gaarne een steentje bijdragen, middels een uit kering uit onze sociale puzzelpot. KATH. VROUWENGILDE, OOST BURG. ƒ75.—. Deze afdeling van het Vrouwengilde, die dit jaar haar tweede lustrum vierde, verzorgt o.a. vele acties ten bate van het jeugdwerk. Als een steun hierbij en als een stimulans voor de toekomst, bedenken wij het gilde gaarne met een gift uit onze puzzelpot. BEHEERSCOMMISSIE GEMEEN SCHAPSHUIS, ZUNDERT, ƒ75.—. Met het herstel van dit parochiehuis was een bedrag van f 15.000 gemoeid. Om samen met de vele parochianen deze onkosten te helpen lenigen, deze donatie uit de sociale pot van onze „Wat zegt u?"-puzzel. K.A.V., DONGEN, ƒ75.— Om deze plaatselijke KAV tegemoet te komen in haar financiële perikelen laten wij deze ruim 300 leden tel lende vereniging gaarne delen in de puzzelpot. MOLLER VOLLEYBALCLUB, BER GEN OP ZOOM, ƒ50.—. Daar de financiële positie van deze ieugdclub steeds een dreigend tekort vertoont, een bijdrage uit onze so ciale pot om de basis voor haar levensvatbaarheid enigszins te ver stevigen. t.-K. INSTUIF HANSWEERT, F 50.—. Jong Hansweert" verkeert finan- ■ieel gezien in een bijzonder pre caire situatie. Graag zou zij haar leden meer bieden, dan zij thans ver- nag. Om hiertoe het onze bij te Iragen geven wij haar gaarne deze bijdrage uit onze puzzelpot. Morgen zün er weer zeven... prof. Colin Clark, die vandaag tot eredoctor van de Tilburgse hoge school wordt gepromoveerd, schreef in „De Tijd" een opmerkelijk artikel over de hulp aan de onderontwikkelde landen. Hij benadert dit onderwerp realistisch en praktisch zonder natuur lijk de grote waarde ervan te looche nen. Hij rekent af met een nog steeds veel geciteerde uitspraak van lord Boyd-Orr, de vroegere directeur van de wereld-voedsel- en landbouworga nisatie (F.A.O.). Deze heeft in 1950 gezegd: „Een levenslange ondervoeding en echte honger is het lot van ten minste twee-derde van de mensheid." Dit cijfer is, naar prof. Clark ver zekert, het resultaat van een opval lende rekenfout. De directeur van de statistiek voor de F.A.O. schatte het in 1961 op 10-15 procent, welk cijfer in het licht van de recente berichten uit China wel wat hoger genomen kan worden. De nieuwe Tilburgse eredoctor wijst verder op de moeilijkheid, dat er regeringen van onderontwikkelde lan den zijn, die met de buitenlandse eigendomsrechten maar raar omsprin gen en daardoor de hulpverlening af schrikken. Als het slechtste en meest opvallende voorbeeld noemt hij Indo nesië en verder Egypte en Cuba. Waar tegenover hij de goede voorbeelden van India, Pakistan en Ghana kan stellen. De noodzaak van hulp meer hulp aan de onderontwikkelde landen wordt door de hier gereleveerde feiten natuurlijk niet aangetast. We moeten echter uitgaan van de juiste premissen. Wie werkt met ongefundeerde kreten als van lord Boyd-Orr schept juist het gevaar, dat deze noodzaak wordt verduisterd. Want al te gemakkelijk gaat men dan redeneren: Als dit niet juist is, zullen andere sombere bewe ringen ook wel schromelijk overdreven zijn. Tien tot vijftien procent is echter al erg genoeg en opent een panorama op een zee van leed. Het vraagstuk van de overbevolking acht prof. Colin Clark ook niet zo alarmerend .als velen het voorstellen. De snelle bevolkingsgroei in Indië zal volgens hem waarschijnlijk de enige kracht zijn, die erin slaagt het oude systeem van een in kasten verdeelde maatschappij en inefficiënte landbouw te breken en te vervangen door een betere en welvarender geïndustriali seerde maatschappij. Wij behoeven ons aldus prof. Clark geen zor gen erover te maken, dat Indië uit eindelijk in staat zal zijn een veel grotere bevolking te voeden. Als de Indiër even efficiënt zou zijn in zijn rijstbouw als de Japanner, zou zijn oogst viermaal groter zijn dan thans. Voor wat betreft Afrika en Latijns- Amerika, zijn alle aardrijkskundigen en economisten, die de problemen daar bestudeerd hebben, het er over eens, dat zij ernstig te lijden hebben van onder-bevolking. Dit is een opvallend geluid tegenover het veelvuldig koor van stemmen, dat systematisch geboortebeperking voor onderontwikkelde landen aanpreekt. Ook hier: realiteit tegenover kreten. Telegraaf prijst de politici en de bladen, die de regeringsplannen inzake de commerciële televisie steu nen, als onafhankelijk. De bestrijders daarentegen zijn maar vertegenwoordigers van benepen belangengroepen of vrezen de terug loop van advertentie-opbrengsten. Het blad verzuimt echter te vermelden, dat de tegenstand niet zo zeer geldt de reclame in de televisie als wel tegen het toevertrouwen van zendtijd aan een commerciële maatschappij. Dat is één. Verder: De zich op zijn onafhan kelijkheid beroemende Telegraaf is deelhebber in de Otem, de voornaamste commerciële groep, die naar zendtijd dingt. Hetzelfde geldt trouwens voor andere bladen, die nu zo geporteerd zijn voor de regeringsplannen. Wij willen aan de oprechtheid van hun oordeel niet twijfelen, als ze dan ook tegenstanders maar geen benepen en achterbakse motieven toeschrijven. Anders zeggen we: Zoals de waard is (Van onze correspondent) Door de medewerking van de inwoners van Westerschouwen, die de nodige ge gevens bijhielden is het mogelijk gewor den een soort gastenstatistiek bij te hou den. Een dezer dagen is het overzicht over 1961 verschenen. Het bevat een aantal belangwekkende cijfers, die hieronder volgen. Het totaal aantal overnachtingen bedroeg 380.282 van 32.145 gasten, waar van in hotels overnachtten 2.330 personen gedurende 9.968 maal. Van het totaal aan tal overnachtingen vonden er 1,1 pet. plaats in pensions 9 pet., in gemeubiL kamers 19.9 pet., in zomerhuizen 6.6 pet., op kampeerterreinen en tenten, 53.2 pet. in huisjes op kampeerterreinen en 7.5 pet. in vakantie-oorden. Waar kwamen al die zonzoekers van daan? In hotels 1483 Nederlanders, en 847 buitenlanders, in de pensions 353 en 48. gemeubileerde kamers 1.793 en 478; zomerwoningen 3.760 en 302, kamperen 2189 en 1016, huisjesterreinen 14.591 en 3.047; vakantie-oorden 2758 en 236. Westerschouwen kan tot de middelgro te vakantieplaatsen worden gerekend op grond van het aantal overnachtingen van circa 380.000. Burg-Haamstede nam hiervan 60 pet. en Renesse en omgeving 40 pet. Opvallend is het grote aantal over nachtingen op huisjesterreinen, dat in 1961 met 8 pet. toenam. Deze logiesvorm kan voor de ontwikkeling van Wester schouwen als vakantiegebied karakteris tiek worden genoemd. Het aantal over nachtingen in hotels en pensions nam in vergelijking met 1960 met niet min- doer dan 49 pet. af. De toeristische bedrijvigheid gerekend over de zomermaanden is 8.4 pet. in ju ni, 37.6 pet. in juli, 48 pet. in augustus en 5.7 pet. in de overige maanden. Te Burgh-Haamstede nam het aantal Duitse gasten toe met 60 pet. Een interessante vraag is ook nog, waar de Nederlandse gasten zoal van daan komen. De cijfers zeggen: 22 pet. uit Rotterdam, 16.4 pet. uit overig Zuid- Holland, 12 pet. uit de rest van West- Nederland. De Brabanders vormden 18.4 pet., de Zeeuwen 5.7 pet, terwijl 11.3 pet uit de rest van Nederland kwam. Renesse blijkt meer Brabantse en bui tenlandse bezoekers te trekken dan Burgh-Haamstede. De Brabanders loge ren het meest op de terreinen in kamp huisjes. terwijl de vakantie-oorden het meest door Rotterdammers bezocht wor den.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 3