Walcheren 79 P.K P.K Axel ontwikkelt zich snel AVI A Pater L. de Blok, Hulst hervat de missie-arbeid Zeeuwsch-Vlaanderen Oude Grote plannen op stapel Raad Breskens ging over tot gunning gemeentehuis ZUID-BEVELAND Wat en Waar MIDDELBURG Drinkwater zal duurder worden bromfietser gaf geen voorrang en belandde in ziekenhuis VLISSINGEN GOES ATTRACTIEVE STEUN-ACTIE toonbeeld van de nieuwste herenmode SMAKELIJKE WEEKEND TIPS ROOMBOTER. STAAF SPECULAAS Dagblad De Stem HULST OOSTBURG Dolgelukkig met pauselijke onderscheiding TERNEUZEN Zielzorg en pendel Verdieping in veranderende maatschappij De Kapitein van een zeesleper en Symbool van Kwaliteit ONDANKS FINANCIËLE ZORGEN: U proeft de moutwijn Met zes tegen vier stemmen Op 18 november Kampioenendag postduiven te Biervliet CHIEDETE AD UN OROLOGIAIO Dl ROMA IL MIGLIOR OROLOGIO E LA RISPOSTA SARA, HOOGWATER Vandaag Morgen DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 (Van onze verslaggever) De maximumcapaciteit van het water wingebied van de gemeente, die na de uitbreiding van het draineerkanaal 990.000 m3 per jaar zal bedragen, is on toereikend om in de steeds toenemende behoefte aan water te voorzien. Deze omstandigheid zal het noodzake lijk maken water te gaan kopen. De prijs van dit water, vermeerderd met de distributiekosten, is in verhouding tot de huidige verkoopprijzen vrij hoog. Bo vendien zal de gemeente moeten investe ren voor uitbreiding van de maximum dagcapaciteit teneinde in de piekmaan- den de aankoop van water zo laag mo gelijk te houden. Naar de mening van b. en w. maken deze factoren een ta riefsverhoging onvermijdelijk. Ook na de verhoging zullen de tarie ven, in vergelijking met die van andere bedrijven, niet ongunstig zijn. De baten uit de tariefsverhoging worden geraamd op ruim 46.000. Zonder verhoging zou het waterleidingbedrijf met verlies moe ten gaan werken. Bij goedkeuring door de raad zal het huishoudelijk tarief voortaan als volgt worden berekend: Allereerst wordt per jaar 20% van de belastbare opbrengst van het perceel in rekening gebracht. Het minimum abon nement bedraagt 24,(bij één kraan 19,80). Verdere jaarlijkse toeslagen zijn voor een watercloset 9,60, voor een douche 5,40, voor een bad toestel 10,50, voor een tuinkraan 6,90 en voor een kraan voor straatbesproeiing 9,90. Indien het vastgestelde bedrag meer dan 33,bedraagt wordt per jaar niet meer dan 33,per jaar voor abonnement berekend. Woensdagmiddag om half drie vond op het kruispunt Koepoortstraat-Zuid- singel-Molenwater-Ververijstraat een bot sing plaats tussen een bestelauto, bestuurd door J. J. H. en de bromfiet ser J. B. te Veere. Het ongeluk ge beurde, doordat de bromfietser, komen de van de Zuidsingel, de auto, die van de Koepoortstraat naar het Molenwater reed, geen voorrang verleende. De brom fiets werd praktisch totaal vernield, terwijl de auto lichte schade opliep. De berijder van de bromfiets werd naar het ziekenhuis overgebracht. Stichting Sportbeangeii neemt sportaccommodatie over De Stichting Sportbelangen, tot welker oprichting de raad in februari besloot, zal binnenkort met haar werkzaamheden kunnen aanvangen. In de raadsvergadering van maandag a.s. zullen daarvoor aan de raadsleden voorstellen ter goedkeuring worden voorgelegd. Als werkterrein voor de stichting wordt in de eerste plaats gedacht aan het beheer over de gehele gemeentelijke sportaccommodatie, die de gemeentelijke sportvelden, de zweminrichting en de gymnastieklokalen omvat. Tevens zal de raad moeten beslissen over de bevoegd heden, die de stichting zal krijgen om haar beheer uit te voeren. Een en ander is in een ontwerpbesluit vastgelegd. Het gymnastieklokaal aan de Neder- straat is hierin niet opgenomen, daar dit pand binnenkort zal worden gesloopt. In het ontwerpbesluit is het beheer over de gymnastieklokalen, die bestemd zijn voor schoolgebruik, beperkt tot de tijden, waarop gebruik buiten school verband mogelijk is. Bij goedkeuring zal de Stichting Mid delburgse Zweminrichting worden opge heven. Tot voorzitter van de Stichting Sport belangen wordt voorgesteld wethouder A. J. Berenpas. MOOIE ONDERSCHEIDING De heer F.J.M. de Loos is een van de negen jongelieden, die tijdens de viering van het zilveren jubileum van de stich ting bedrijfsopleiding metaal- en elektro technische industrie „Bemetel" in het Kurhaus te Scheveningen de jaarprijs ontvingen voor de besten der 14.000 leer lingen. Hij ontving de prijs voor scheeps- beschieten. VIJFTIG JAAR „DE ZEEUW". De postduivenvereniging „De Zeeuw" bestaat vijftig jaar. Bij gelegenheid hier van zal op zaterdag 24 november een ju bileumtentoonstelling worden gehouden in „De Landbouw". Op diezelfde dag, 's middags, zal het bestuur van de jubile rende vereniging in genoemd café reci piëren. Borssele N ERTSENKETJ RING Alhier werd een nertsenkeuring ge houden. Aangevoerd werden 80 nertsen van 20 kwekers uit Nederland en België. De nertsen waren van goede kwaliteit. De heer Schoots verrichte de keuring. Na een gezellige maaltijd werd een bezoek gebracht aan de nertsenfarm van de heer A. Walhout. Deze farm is een van de grootste van Zuid-Nederland. Mo menteel telt die farm ongeveer 2000 van deze kostbare pelsdiertjes. (Advertentie) Na een welverdiende rust hoopt pater J. de Block te Hulst (Marist) binnen kort naar zijn missie op de Zuid-Salo monseilanden terug te keren. Aan hem zijn daar de zorgen toever trouwd voor het eiland Guadalcanal, dat 300 km lang en ongeveer 60 km breed is. Normale wegen zijn er bijna niet, zo dat de enige manier om de mensen te bereiken is: met bo°t langs de kust te varen, hier en daar uit te stappen en de binnenlanden in te trekken. Toen Pater de Block voor de eerste maal naar de missie ging, trof hij het niet, want kort voor zijn aankomst was het eiland door een cycloon geteisterd, die praktisch alle bezittingen van de ruim 12.000 inwoners en ook van de mis sie had vernield. Zijn eerste taak was dus om alles zoveel mogelijk te gaan herbouwen. Men begon heel eenvoudig met nood gebouwen van boomstammen en blade ren waarin o.e. ook 'n internaatje moest worden ondergebracht, bevolkt door 15 jongens en 15 meisjes tussen de 8 en 24 jaar. Dat dit internaat overigens nodig was Oxford HEREN- EN JONGENSKLEDING (Advertentie) GROTE met echte 4 nr amandelspijs I 200 gram Dagblad voor Zeeland KANTOREN voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14, telefoon 2377, Hulst voor Walcheren en Zuid-Beveland: Klokstraat 1. telefoon 6252 Goes AIq. redacteur voor Zeeland F DE LIGT, teL 6252. Goes Exploitatie- inspectie Zeeland L. K M DE JONG tel 2377 - HULST Redacteur voor Zeeuwsch-Vlaanderen P G KUYPERS telefoon 2377 Hulst privé 3327 Redacteur voor Walcheren. CH SCHETS telefoon 3566. Vlissingen Prijs voor losse advertenties, bestemd voor de editie voor Zeeland t 0,17 pei mm. 1 mm Ingezonden mededelingen 2Va mm gewone advertenties. Bij contract aanzienlijke reductie. „Kleintjes": 3 regels of minder la- elke regel meer f 0,20 Bij plaatsing ook in de Brabantse oplage resp. f 1,60 en f 0,45. Bij 3 achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld K.A.B.-VERGADERING MET KOMIEKEN De afdeling Hulst van de K.A.B. houdt zaterdag 17 november a.s. in het Klein Patronaat haar algemene ledenvergade ring. Naast de gebruikelijke agenda punten wordt de hoofdschotel dit keer gevormd door een inleiding, welke zal worden gehouden door de heer J. van de Voorde uit Sluiskil, districtsbestuur der van de K.A.B. Deze spreekbeurt draagt als onderwerp „Euromarkt, bron van nieuwe welvaart". Teneinde het bezoek aan deze verga dering wat meer te entameren, wordt aan deze avond medewerking verleend door twee bekende komieken. BILJARTKAMP In café Graauwse Poort bij G. Lijbaart werd een prijskamp op het biljart gehouden, georganiseerd door De Lustige Toepers. Er waren 24 deelnemers. Na een sportieve wedstrijd was de uitslag als volgt: 1 (zwaar konijn) P. Wauters; 2 (idem) Jo Blommaert; 3 (vette kip) J. Jansen; 4 (idem) R. de Kindt; 5 (idem) R. Jonassen; 6 (moderne asbak) Alb. Jansen. De prijs van de verliezers (twee ko nijnen) was voor G. Polfliet. Het zware konijn dat werd vertritst werd gewonnen door mevr. A. Lijbart-Verdegem. Biervliet UITSLAG SCHIETING In café „Het Wapen van Biervliet" bij P. Doens werd een schieting op de liggende wip gehouden. De uitslag werd als volgt: Hoogvogel: A. Groosman, IJ- zendijke, le Zij vogel: C. de Pré, Bier vliet, 2e Zijvogel: J- van de Ameele, Hoofdplaat, Kaapsekezen: L. de Vilder, Hoofdplaat, 2 stuks, terwijl mevr. de Vilder er 1 mee naar huis mocht ne men. Verder nog E. de Boever, Bier vliet, C. Mussche, IJzendijke. TONEELSTUK IN STUDIE De toneelclub van de RKJB-RKJBB heeft onlangs het toneelstuk „O,oom Albert toch!" in studie genomen. Dit vrolijk spel in drie bedrijven is geschre ven door Gerard van Dijk. Het ligt in de bedoeling om het stuk begin volgend jaar voor het voetlicht te brengen. St.-Jansteen R.-K. INSTUIF Zaterdag 17 november stuift de Instuif uit, om met een touringcar een bezoek te brengen aan de IJsrevue te Antwer pen. Zondag wordt in het jongenspatro naat een bal gegeven. Kloosterzandè „TONEELUITVOERING K.A.V." In de zaal van Leuven heeft de to neelclub van de K.A.V. voor de leden, het toneelstuk ,,De tante uit Amerika" voor het voetlicht gebracht. Dit blijspel werd op verdienstelijke wijze opgevoerd. De rollen bleken goed te zijn ingestu deerd en het geheel maakte een goede indruk. NIEUWE E.H.B.O.-CURSUS Dank zij de propaganda van de E.H. B.O. is 't thans zover dat op donderdag 15 november in het Wit-Gele Kruisge- houw weer een nieuwe E.H.B.O.-cursus met voldoende deelnemers kan starten. Duivententonstelling van „De Snelvliegers" Op de algemene vergadering hebben de leden van de duivenbond „De Snel vliegers" het voorstel om op zaterdag 15 en zondag 16 december a.s. een dui- vententoonstelling te organiseren met veel bijval goedgekeurd. Men verwacht dat plm. 300 van de beste duiven in „Du Commerce" aanwezig zullen zijn- Gezien het aantal liefhebbers in deze streek verwacht men een record aan tal bezoekets. blijkt wel uit het feit, dat het onder tussen is uitgegroeid tot een instituut met 100 jongens en 100 meisjes. Al deze kinderen moeten zich echter nog maar zien te behelpen met twee slaapzalen en twee klassen van hout met een golfplaten dak. Ruimte voor de maaltijden en voor recreatie is er niet. terwijl er bovendien nog zes klas lokalen bij zouden moeten komen. Voor de volwassenen zou men de beschikking moeten hebben over een of andere ruim te, die als een soort gemeenschapshuis zou kunnen dienen om de mensen meer met de missie in contact te kunnen brengen. Dit zijn nog maar enkele van de vele zorgen, die pater De Block voor zijn missie heeft, maar waaruit duide lijk blijkt, dat er nog veel te wensen over blijft en dat 'er nog vele tekorten zijn. De Bond van oud-leerlingen van de St. Willibrordusschool wil trachten de zorgen van deze harde werker in Gods wijngaard wat te verlichten. Daarom zal op zondag 18 en 25 november een Grote Prijspiering gehouden worden ten bate van de Missie van pater De Block bij de Wed. Schopman op het Schutters hof. Voor degenen, die niet kunnen pieren zijn er nog andere mogelijkheden om hun steentje bij te dragen, terwijl men bovendien kans heeft op prachtige prij zen. Lamsteaarde SCHIETING Aan een schieting bij Th. v. Driessche namen Vijftig schutters deel. De hoge vögel werd naar beneden gehaald' door P. de Smit (Terhole), terwijl de zijvo- gels bij loting ten deel vielen aan P. Platjouw (Lamswaarde) en Aug. de Bakker te Hengstdijk. GEEN VOORRANG VERLEEND Op het moment dat de heer A.M.C. uit Middelburg met zijn auto op het kruispunt Tholenstraat - Donze Visser straat was genaderd, kwam uit een verbindingsstraatje tussen deze beide straten een auto bestuurd door de heer Th. A.B. uit Terneuzen, die geen voor rang- verleende. De heer B. kreeg een bloedende hoofdwonde, die door dokter van der Griek werd verbonden. Beide auto's liepen zware schade op. ERNSTIG GEWONDE BIJ BOTSING Vermoedelijk door het springen van een band, is de auto, bestuurd door mevrouw v. W.-K. uit Terneuzen, in de Axelsestraat ter hoogte van het kantoor der N.V. Waterleiding Mij. „Zeeuwsch- Vlaanderen" gaan slingeren. De auto kwam terecht tegen een vrachtwagen van het Aannemingsbedrijf W- de Bruijn. Mevrouw v.W. werd ernstig gewond in de woning van mevrouw de wed. Weij- enhoven binnen gebracht, waar dokter P. Nijsten haar de eerste hulp verleen de en haar naar het ziekenhuis liet overbrengen. Beide auto's liepen zeer zware schade op. LICHTE AANRIJDING In de Blikstraat reed een vrachtauto, bestuurd door J. B. de V. uit Wemel- dinge, tegen een aan de linkerzijde van de weg geparkeerde personenauto. Deze laatste liep daarbij veel schade op. BUS CONTRA AUTO Op het kruispunt Scheldekade-Burgem. Geillstraat had een aanrijding plaats tus sen een bus van de ZVTM, bestuurd door W. M. H. uit Terneuzen en een personen auto, bestuurd door L.R. v. D. uit Put ten (Gelderland)-. De bus werd licht beschadigd, de personenauto zwaar aan voor- en zijkanten. VOORLAATSTE RONDE BRIDGE- KAMPIOENSCHAP Z.-VLAANDEREN De voorlaatste ronde om het Zeeuws- Vlaamse kampioenschap in de parencom petitie in Hotel Rotterdam te Terneuzen gespeeld, verhoogde in de hoofdklasse de spanning in de eerste en laatste ge lederen. Hoofdklasse: 1. Al-Cattoir, Sas 67,5 270 5; 2. Kruishoop-de Klerk, Terneuzen 59 284.3 1; 3. IJsebaert-v.d. Poel Luctor 58 260 8; 4. hr. en mw. Voorhans, Luctor 55 283 2; 5. Ranschaert-Remery, Sas 54 257 10; 6. v.d. Veen-de Smet O'burg 53.5 262 7; 7. hr. en mw. Mulder, Terneuzen 49.5 282 3; 8. v.d. Goes-B. IJsebaart Luc tor 49 257.5 9; 9. Maat-v.d. Dries Luctor 47.5 274.5 4; 10. Pijma-Simpelaar, Luctor 47 269.5 6; Eerste klasse: 1. Geerlings- Gerrits, Sas 73.5 309 1; 2. Jurry-Geelen, Tern. 61.5 308 2; 3. Belderok-v. Hijfte O burg 58 290.5 3; 4. Franken-Teunissen Luc tor 58 253 7; 5. Geene-de Bruijn, Luctor 57 276.5 4; 6. hr. en mw. Robijn, Luctor 53.5 244 9; 7. hr. en mw. Denié, Terneu zen 49 256 6; 8. Belderok-de Snoo O'burg 48.5 243.5 10; 9. Andriessen-v.d. Steen, Luctor 40.5 248 8; 10, hr. en mw. de Jong Hulst 40.5 271.5 5; Tweede klasse Noord- Zuidlijn: 1. Ouweneel-Dieleman O'burg 76.5 315.5 4; 2. Drok-Jurry Terneuzen 64 325.5 2; 3. de Bruyn-Bakker, Luctor 59 5 265 5; 4. hr. en mw. Bogaard, Luctor 58.5 246.5 6; 5. Rozenkrans-v.d. Velde O'burg 51.5 328 1; 6. Willemstein-v. Raalte Luc tor 49 318.5 3; Tweede klasse Oost-West- lijn: 1. Dekker-Janse, Luctor 66 271 6; 2. hr. en mw. v.d. Ouden, Luctor 64 313.5 2; 3. hr. en mw. Sandrini, Luctor 61 300 f 3; 4. Verstraeten sr. en jr. 58 363.5 1; 5 Gunter-Kleijn, Sas 57 278,5 4; 6. Belderok Verstraeten O'burg 55 274 5. (Van onze verslaggever) ,,Een nieuwe arbeidsmaatschappij is groeiende. Tesamen zullen we deze moe ten leren kennen temidden van de ver schillende groeperingen. Het vroegere patroon van defensief optreden moet in het offensief worden gebracht. Van de christelijke beginselen en waarheden moeten waarden gemaakt worden, die tot deze nieuwe maatschappij spreken". Hoofdaalmoezenier van het bedrijfs leven, M. Huybregts, had dit als thema gekozen van zijn inleiding, die hij woens dagmiddag hield te Roosendaal voor de leden van de katholieke vereniging van maatschappelijk werkers .,Dr. Ariëns" afdeling West-Brabant en Zeeland. Hij begon met te stellen, dat de pendel op zich niets bijzonders maar wel mas saal is. Het streven naar industrialisatie in eigen gebied, zodat de mensen in eigen omgeving werkgelegenheid vin den, is op zich gezond, maar een maat schappelijk werker heeft zeker niet de taak de beschermer te worden van een in dit gebied gevestigd bedrijf. Het is zaak een juiste houding tegen over de pendel aan te nemen. Als ziel zorger en maatschappelijk werker moet men zich- ervan bewust zijn, dat de maatschappij een sterke verandering on dergaat. Ook zonder de pendel zou die zich voltrekken. Het zelf leren leven in de nieuwe maatschappelijke omstandig heden is een eerste vereiste. Daarvoor zijn nodig veel geduld, groot begrip en tact, omdat hier een betreden van na genoeg onbekend terrein is, vol spannin gen, totaal nieuwe aspecten, waarbij men zeker niet de alwetende moet willen zijn. (Advertentie) VAW^..v> j.. verantwoordelijk werk vereist concentratie De sleepvaart bij hoge zee - Hollands Glorie - dat is zijn werk. Hij is verant woordelijk voor sleep, sc^ip en. beman ning! Verantwoordelijk werk vereist concentratie! De kapitein weet uit er varing dat P.K. chewing-gum hem in zijn taak helpt, omdat kauwen een aan genaam en natuurlijk middel tot con centratie is! Hij heeft altijd een pakje P.K. bij zich omdat dit de beste chewing gum is die hij kan kiezen! Probeer het zelf! Neem óók P.K.! PK-N-2-6Z- (Van onze redacteur). De algemene stijging van lonen en prijzen, de toegenomen perso neelssterkte bij de dienst gemeentewerken, de in uitvoering geko men kapitaalswerken en de Verhoogde onderwijskosten hebben ertoe geleid, dat b. en w. van Axel de raadsleden de begroting 1963 slechts sluitend konden aanbieden door aanwending van een gedeelte der algemene reserve. Zij prefereren'deze aantasting boven het afkap pen van noodzakelijke uitgaven, omdat het verzorgingspeil der gemeente nog steeds aanzienlijk achterblijft bij dat van vergelijk bare andere gemeenten. Axel beleeft momenteel een versnelde ontwikkelingsperiode, het geen blijkt uit inmiddels begonnen of binnenkort te starten grote werken, w.o. de invalsweg aan de Kanaalkade, de verbetering en doortrekking van de Singelweg, de aanleg van een nieuw sportter rein en de reconstructie der traverse. Spoedig zal een aanvang worden gemaakt met de zwembadverbe- të'ring, de doortrekking der rijkswater-leiding^ de bouwfvan een gym nastieklokaal bij de Marijkeschool, een aula bij de algemene be graafplaats en een nieuwe centrale noodslachtplaats. Zó dolgelukkig was dinsdagavond de heer G.N. van Ginkel, vlak nadat hij tijdens een vergadering in het St. Jo zefziekenhuis te Vlissingen geridderd was in de Orde van Gregorius de Grote. In ons verslag, dat wij gisteren over de uitreiking van deze belangrijke pauselijke onderscheiding gaven, stond dat de heer A. van Nieuwland, voor zitter van het ziekenhuisbestuur, hoop te de heer Van Ginkel het volgend jaar als nieuwe voorzitter van St. Olof te kunnen begroeten. Het telefonisch doorgegeven verslag is op dit punt verkeerd verstaan. „St. Olof" had „St. Jozef" moeten zijn. (Advertenties) desondanks de ontwikkelingsgang nog slrelits in het beginstadium verkeert en stellen o.a. een aantal raadsvoorstellen in hét vooruitzicht met betrekking tot de toekomstige werkgelegenheid in deze streek, die van grote importantie zullen blijken te wezen. Met voortvarendheid wordt momen teel gewerkt aan de uitbreidingsplannen Spui en Kom, terwijl er gegronde hoop bestaat dat binnenkort begonnen kan worden aan de realisatie van het plan Kleine Noordpolder, waardoor goede vestigingsmogelijkheden geschapen wor den voor klein-industrie. Sport Dank zij de inmiddels opgerichte „Sportstichting Axel" zal de bevorde ring der sportbeoefening centraal kun nen worden bezien en de verbetering der accommodatie heeft de volle aandacht van het dagelijks bestuurscollege. Het geen trouwens in gelijke mate geldt voor de passieve recreatie, waartoe met name het gebied van de Grote Kreek zal wor den ingepast. Huisvesting De door b. en w. ingestelde studiecom missie zal binnenkort verslag uitbrengen van haar bevindingen inzake de huisves ting van bejaarden. Voor de normale wo ningbouw in de gemeente blijkt grote belangstelling te bestaan, ook van de zijde der institutionele beleggers, terwijl diverse mogelijkheden voor een ver snelde woningproduktie in studie zijn. Onderwijs In de onderwijssector zal aandacht worden gevraagd voor de nieuwbouw (Van onze correspondent) De raad van Breskens heeft wederom uitvoerig gediscussieerd over de onder handse aanbesteding van het nieuw te bouwen gemeentehuis. In de vergadering van 29 oktober staakten de stemmen, aan gezien wethouder Van der Hooft wegens ziekte afwezig was. De heer Carels zei, dat de begroting van de architect niet bij de stukken was en dat geheel in af wijking van de opdracht van de raad is gehandeld. Mevr. Niermans wilde weten wat het college van b. en w. onder onderhandse aanbesteding verstaat, evenals de heren Jarels en Leenhouts. De heer Vergou we zei, dat het knelpunt is: onderhandse aanbesteding of openbare. Wij gaan steeds meer op onderhandse aanbesteding over, daar dit over het algemeen voordelen op levert. De P.v.d.A.-fractie staat volledig achter het college. Burgemeester Eek hout wilde niet in discussie brengen, wat nu feitelijk aanbesteden is. Volgens hem is prijsopvraag aanbesteding. Open baar kan men aanbesteden wanneer men iedereen uitnodigt en bij 'onderhands kunnen enkele mensen worden uitgeno digd. maar kan ook aan één persoon prijs worden opgevraagd. Wethouder Zegers zei, dat het niet de taak van b. en w. is om persberichten te beantwoorden. Volkshuisvesting, die over deze kwestie ook is wezen praten, staat in dit geval ook volledig achter b. en w. De heer Carels wilde toch wel weten óf er een begroting is. De raad is bij zulke belangrijke bedragen toch wel ge rechtigd dit te weten. Wethouder Van der Hooft zei, dat het college zich had laten adviseren door deskundigen. De burge meester meende, dat deze discussie nu wel gesloten kon worden. Het voorstel van b. en w. aan de fir ma W. en B. Christiaansen te Oostburg het nieuw te bouwen gemeentehuis voor de somma van f 223.800 te gunnen, werd met zes tegen vier stemmen aangenomen aangezien de heer Cambier afwezig was. der chr. technische school, de r.-k. kleu terschool en de chr. lagere school, ter wijl het dagelijks bestuurscollege vurig hoopt, dat de jarenlange pogingen tot stichting van een middelbare school ein delijk eens tot hun recht zullen komen! Cultuur B. en w. denken erover om ter ver dieping en stimulering van het culturele leven een orgaan in het leven te roe- (Van onze correspondent) Op 18 november zal het in zaal „Wil lem Beukelsz." weer volle bak zijn, bij gelegenheid van de 12e internationale kampioenendag, georganiseerd door de postduivenvereniging „Hoop" van Bier vliet, welke dit jaar zal staan in het te ken van de prijsuitreiking van de f 1000 kampioenschapsprijzen van de afd. West- Zeeuwsch-Vlaanderen der Zuid-Neder landse Bond. Op de inschrijvingslijst komen de na men voor van Jac. Becu en Joh. de Krij ger uit Groede, A. Vermeulen, J. Carels en A. v. d. Voorde uit Breskens, de Schoondijkse specialisten H. van Kou- wenberg, J. de Jonge en G. de Dobbe- laere en dg Oostburgse cracks R. Ver straeten en W. van Unen. Uit Zuidzande komen voorzitter J. Kools en W. de Die, Jantje van Sluis stuurde J. de Sutter en I. Lauweret. Aardenburg en Eede zijn vertegenwoor digd door M. de Smet en Jac. Evers. Cadzand, steeds present, is wel zeer sterk vertegenwoordigd door A. de Put ter, A. Vasseur, M. van Hee, A. Dui- ninck en J. A. Vasseur. IJzendijke heeft nog steeds een A. Mussche en in Hoofd plaat zijn P. Pijcke en L. Martens nog steeds van de. sterksten. Driewegen heeft in A. de Putter 'n waardige vertegenwoor diger en Biervliet zelf is goed vertegen woordigd door P. L. Mangnus, J. Mang. nus, H. du Puy, W. de' Jonge en Jac. van Ee. Het internationale tintje wordt dit jaar sterk gediend door de inschrij ving van o.a. de combinatie Schelfaut— de Clerck uit De Klïhge, welke dit sei zoen liefst 19.700,frs aan kampioen schapsprijzen opstreken. Verder Rob van Goethem en L. van Gulick ook uit De Klinge, Des Acke en de combinatie de CaluwéHeida uit Zelzaete en na tuurlijk Tuurke Lambrecht uit Assenede Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen kent de Biervlietse gezelligheid ook reeds jaren en is met de Philippijnen J. Haak, H van den Hemel, L. Bosma en L. van Craenebroek, de Sassenaren J. Heida en J. Snelders, naast Terneuzense kampioe nen Meyer—van den Berghe en J. Wil lemsen, de Axelaar Koster-Dey, de Zuid- dorpenaar L. Belaert en de mannen uit de Reinaertstad Gebrs. Kramer en L. Wentzler zeer sterk vertegenwoordigd, vooral nu bovendien Jo Wentzler uit Stoppeldijk, die dit jaar wellicht de aller sterkste was, eveneens heeft ingeschre ven. Walcheren vaardigt de hoofdstedelin gen H. Jobse en M. Jaspers af, tezamen met de Vlissinkse cracks A. van Keulen en M. de Bree. Lest best de Bevelanders met de Lebomannen Cor Hermes, P. van 't Westeinde en A. Hasen, de oesterkwe kers C. en E. Vermast en J. Elenbaas. De Goese nestor C. Kusee en C. Cle ment uit Krabbendijke. pen, dat dienen kan als katalysator van culturele verenigingen en instellingen. De raadsleden kunnen er zich derhalve op voorbereiden: zij zullen zich in het komende begrotingsjaar geconfronteerd zien met belangrijke en uiteenlopende bestuursaangelegenheden. waarbij het helaas opnieuw niet mogelijk zal blijken de genadeslag toe te brengen aan volks vijand no. 1: de schrijnende woningnood. B. en w. betreuren het in ernstige ma te, dat de Financiële Verhoudingswet 1960 voor Axel zo weinig soulaas biedt en zjj blijven derhalve diligent inzake liet verkrijgen van ruimere financiële armslag. Niettegenstaande de geldzor gen worden voorbereidingen getroffen om in 1963 op waardige wijze het 750-ja- rig bestaan der Axelse stadsrechten te herdenken. i. rtr <v:. 9 O ifi HM Afgezien van begrotingswijzigingen, waarvan de eerste twee reeds èen feit zijn, bedraagt het totaal aan inkomsten en kuitgaven op-, ede Gewone Dienst f 3.277.503.17, terwijl op de Kapitaal- dienst deze cijfers resp. f 11.236.452.14 en f 13.878.478.38 bedragen, hetgeen een nadelig slot impliceert van f 2.642.026.24. (Advertentie) vraag eert horloger in Rome naar het beste horloge, het antwoord luidt, met onbreekbare veer Morgen, vrijdag16 november, zijn de tijden van dc hoogwaterstanden in de provincie Zeeland als volgt: Hansweert 5.43 en 18.02 uur: Terneuzen 5.08 en 17.27 uur: Vlissingen 4.35 en 16.57 uur; Wemel- dinge 6.23 en 18.37 uur. MIDDELBURG City 20 uur Exodus, 14 j. VLISSINGEN Alhambra 19.30 uur Exodus, 14 j. GOES Grand 19.30 uur Exodus, 14 j. HANSWEERT Thalia 20 uur Cabaretavond buurt verenigingen ANTWERPEN KVO 20 u. Carmina Burana. De Slimme GOES Korenbeurs 14 uur Verg. kamerkring Middelburg van de CHU ZIERIKZEE 's-Gravensteen Tentoonstelling Vogel vreugd SAS VAN GENT Olympia 20 uur Kapo, 18 j.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1962 | | pagina 2